Національний університет державної податкової служби україни затверджую icon

Національний університет державної податкової служби україни затверджую
НазваНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
Сторінка9/9
Дата15.07.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

7. ДОДАТКИ


Додаток А.1


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Факультет____________________

Кафедра ______________________


КУРСОВА РОБОТА

на тему:___________________________________

______________________________________

______________________________________

(за матеріалами ________________________)


Робота виконана студентом(ко­ю) групи________________________ _____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Науковий керівник ___________

_____________________________

(науковий ступінь, посада)

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові


ІРПІНЬ – 20__


Продовження додатку А.1


Реєстраційний №___________ _____________ __________________

(дата) (П.І.П.)


Результати перевірки_________ ____________ ___________________

(до захисту, (дата) (П.І.П.)

на доопрацювання)


Результати захисту___________ _________________ _______________

(оцінка) (підпис) (П.І.П.)


_________________ _______________

(підпис) (П.І.П.)


Додаток А.2


^ БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Об’єкти контролю

Діапазон оцінки в балах

^ Фактична кількість балів

Примітки

Дата, П.І.П. керівника (членів ко-місії), підписи

^ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ КЕРІВНИКОМ

1.Зміст курсової роботи (якість теоретичного матеріа-лу, його зв’язок з практичним, вміння представляти матеріал в логічній послідовності, наяв-ність висновків та пропозицій)

від 0 до 20


^ 2.Якість практичного матеріалу та додатків

від 0 до 103.Дотримання вимог щодо оформлення

від 0 до 10^ 4.Вчасне виконання роботи на всіх етапах у встановлені кафедрою терміни

від 0 до 10^ РАЗОМ БАЛІВ*

від 0 до 50ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ КОМІСІЄЮ ПО ЗАХИСТУ

^ 1.Зміст курсової роботи та якість практичного матеріалу

від 0 до 15


^ 2.Дотримання вимог щодо оформлення

від 0 до 53. Знання теоретичного та практичного матеріалу, вміння відповідати на запитання

від 0 до 30^ РАЗОМ БАЛІВ

від 0 до 50ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

від 0 до 100^ ПЕРЕВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКАЛИ ТА ШКАЛИ ECTS

^ Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

Дата

П.І.П. членів комісі), підпис
*До захисту не допускається робота студента, яка оцінена керівником менше як на 25 балів. При цьому в примітках керівник рекомендує студентові доопрацювати роботу. Після доопрацювання керівник не заповнює додатковий бланк оцінювання курсової роботи, а плюсує добрані бали в стовпчику «Фактична кількість балів» з вказівкою дати та підпису.

Правила переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS

^ Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)

80-89

В

4,5 (дуже добре)

70-79

С

4 (добре)

60-69

D

3,5 (задовільно)

50-59

E

3 (достатньо)

35-49

FX

2 (незадовільно)

0-34

F

1 (неприйнято)


Додаток А.3

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Кафедра______________________________________

Дисципліна ___________________________________

Спеціальність _________________________________


З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові студента)

1.Тема роботи

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Термін здачі закінченої роботи ____________________

3. Вихідні дані роботи ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним значенням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання _________________________________________


Продовження додатку А.3


^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№№ з/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання етапів роботи

ПриміткиВибір теми, вивчення літературних джерел та скла­дання плану роботи

Підготовка 30 % курсової роботи та подання її керівнику

Підготовка 70 % курсової роботи та подання керівнику

Підготовка 100 % курсової роботи та подання керівнику

Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника

Отримання відгуку керівника роботи

Захист курсової роботи
Студент _______________________

(підпис)

Керівник

______________________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)


“_______”_____________ р.


Додаток А.4.

ПРИКЛАД

змісту курсової роботи за темою:

«Оцінка виробничих запасів та прийняття управлінських рішень щодо забезпечення ними діяльності підприємства»


З М І С Т
Стор.

Вступ

  1. Економічна сутність виробничих запасів підприємства, їх класифікація та оцінка, для визначення забезпеченості ними підприємства

  2. Нормативно-правова і облікова інформація та використання її для прийняття управлінських рішень щодо забезпеченості підприємства виробничими запасами

  3. Визначення забезпеченості підприємства. матеріальними ресурсами

  4. Аналіз надходження виробничих запасів на підприємство

  5. Узагальнення обліково-економічної інформації щодо надходження виробничих запасів та прийняття управлінських рішень щодо забезпечення ними діяльності підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

3


6


11


15

20


24

28

31

32Додаток А.5

Зразок оформлення рисунку


Обсяг

закупок,

тис. грн.


160


150


140


130


120


110


100


90


80


70


60


502003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Роки


Рис. 4.2. Обсяг закупок виробничих запасів за 2003-2011 роки


Додаток А6


Зразок оформлення таблиці


Таблиця 1

Основні економічні показники діяльності

^ Акціонерного промислово-комерційного підприємства

Бучанського заводу скловиробів за 2010–2011 рік


Показники

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення + (-)

Статутний капітал, тис. грн.

5 130

5 133

+3

Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.

4 100

6 700

+2 600

Собівартість реалізованої про­­дукції, тис.грн.

3 400

5 800

+2 400

Чистий прибуток (збиток), тис.грн.

540

710

+170

Фонд оплати праці, тис.грн.

2 201,8

2 717,8

+516

Середньоспискова чисельність працюючих, чол.

556

596

+40

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн.

330

380

+50

Первинна вартість основних засобів, тис.грн.

2 230

2 420

+190

Залишкова вартість основних засобів, тис.грн.

2 050

2 260

+2101   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет державної податкової служби України Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер» Страховий рейтинг «Insurance top» Опольський університет (м.
Національний університет державної податкової служби України визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення Міжнародної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЗвіт №6 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23. 04. 2014р. Замовник: Найменування: Національний університет державної податкової служби України
Шевченко Сергій Петрович, начальник телекомунікаційного відділу Національного університету державної податкової служби України, Київська...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова служби україни національний університет державної податкової служби україни
Випускаюча кафедра економічної кібернетики проводить підготовку фахівців за такою освітньо-кваліфікаційною характеристикою
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЛ. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь забезпечення конкурентоспроможності банківських установ
Л. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова Служба України національний університет державної податкової служби україни
Керівникові
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерсТво юстиції України
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи