Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко icon

Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
НазваЗатверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
Сторінка2/11
Дата15.07.2012
Розмір1.19 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯВідповідно до навчальних планів підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у вищих навчальних закладах, дипломна робота є завершальним етапом навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів. Вона відображає вміння студента самостійно вести науковий пошук, вирішувати наукові та практичні завдання.

Зміст дипломної роботи повинні складати результати дослідження теорії та практики обліку, аналізу і контролю підприємств - суб’єктів підприємницької діяльності (далі підприємств) за визначеними напрямами. Він повинен свідчити про те, що випускник володіє знаннями з бухгалтерського, фінансового та податкового обліку підприємницької діяльності, її облікової політики; економічного та стратегічного аналізу та фінансового контролю; моделювання прийняття управлінських рішень; інформаційних систем і технологій обліку тощо; вміє працювати з законодавчо-нормативними актами, науково-літературними джерелами та аналізувати, узагальнювати і формулювати висновки за проблемою дослідження, викладати власні думки та пропозиції.

Захист дипломної роботи повинен показати рівень загальноосвітньої та фахової зрілості випускника, його вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання при вирішенні тих чи інших практичних завдань у сфері бухгалтерського обліку, аналізу і контролю, а також самостійно вирішувати поставлену наукову проблему.

Дипломна робота виконується під керівництвом провідного викладача кафедри, який має науковий ступінь та вчене звання і веде наукові дослідження відповідного спрямування.

Мова дипломних робіт – українська, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна.

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою бухгалтерського обліку університету відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики магістра та стандарту освіти зі спеціальності «Облік і аудит» магістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю». Теми дипломних робіт періодично оновлюються з урахуванням змін, що відбуваються в законодавстві та практичній діяльності України щодо організації і ведення обліку, аналізу і контролю; відповідає напрямкам науково-дослідної роботи кафедри та науково-практичним інтересам студентів.

Дослідження теми дипломної роботи повинно здійснюватись з використанням матеріалів конкретного підприємства – суб’єкта підприємницької діяльності. Але в залежності від специфіки теми окремі роботи можуть виконуватись на прикладі результатів діяльності окремих підрозділів підприємств, групи підприємств різних організаційно-правових форм господарювання певної галузі економічної діяльності.

Під час оцінювання дипломної роботи враховуються як якість змісту самої роботи, дотримання вимог щодо її оформлення, так і рівень подання основних положень роботи на публічному захисті.

На підставі захисту дипломної роботи студенту присвоюється кваліфікація магістра з бухгалтерського обліку і аудиту та видається державний диплом встановленого зразка.

^

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИМетою дипломної роботи є виявлення рівня теоретичної підготовки студентів та перевірка їх готовності до самостійної науково-дослідницької та практичної роботи з обліку і аудиту на підприємствах – суб’єктах підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм господарювання певної галузі.

Завдання дипломної роботи полягають у:

- науковому пошуку та визначенні теоретичних основ проблеми, яка розглядається;

- систематизації та закріпленні теоретичних знань, отриманих при вивченні дисциплін циклу професійної підготовки за період навчання, а також практичних навичок, набутих під час проходження переддипломної практики;

- вмінні використовувати отримані знання при розв’язанні наукових і економічних завдань з обліку, аналізу та контролю з метою покращення ефективності господарювання;

- вмінні захищати та відстоювати пропозиції, спрямовані на покращення методології та організації обліку, аналізу і контролю;

- виявленні ступеня підготовленості студентів до самостійної роботи в ринкових умовах.

Предметом дослідження для виконання завдань може бути і широке коло питань, які потребують узагальнення великої кількості матеріалу, і більш вузьке, для вирішення яких потрібно заглибитись у вивчення найдрібніших обліково-економічних та контрольних явищ та процесів.

Використання економіко-математичних методів і моделей та комп’ютерних програм для ведення бухгалтерського обліку та управління повинно бути обов’язковим компонентом інструментарію дипломної роботи.

^

3. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Початковим етапом виконання дипломної роботи є вибір теми. Студент вибирає тему відповідно з досвідом попередньої роботи, науковими інтересами і особистими здібностями. Від правильного вибору теми в значній мірі залежить успіх подальшої роботи студента над дослідженням обраної проблеми.

Студент має право самостійно обирати тему дипломної роботи згідно із затвердженою кафедрою бухгалтерського обліку тематикою і напрямом дослідження, який сформувався у студента за роки навчання.

Вибору теми повинно передувати ознайомлення зі спеціальною літературою з проблем обліку, аналізу, контролю, тому, з метою економії часу, тему дипломної роботи краще пов’язувати з темами курсових робіт фахового спрямування, які виконувались студентом під час навчання у навчальному закладі, у тому числі, за попереднім рівнем кваліфікації. Але слід враховувати, що дипломна робота відрізняється від курсової роботи більшою визначеністю, широтою охоплення питань, а головне – глибиною розкриття та результативністю вирішення проблеми.

Важливо, щоб студент підійшов до вибору теми з розумінням поставлених перед ним завдань, можливостей проведення дослідження, які найбільш відповідають його інтересам, рівню теоретичної і практичної підготовці.

Спочатку студенту слід з’ясувати, який матеріал приваблює його понад усе: історія розвитку обліку, аналізу і контролю, вивчення особливостей організації та ведення обліку, проведення аналізу і контролю на підприємствах – суб'єктах підприємницької діяльності; стан обліку, аналізу і контролю в торговельній фірмі, акціонерному товаристві, товаристві з обмеженою відповідальністю, малому бізнесі тощо.

Найважливішим критерієм правильності вибору теми є її актуальність, яка визначається місцем теми дипломної роботи серед найбільш важливих проблем економічної науки, її значенням для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних організувати і вести облік, проводити аналіз та контроль на підприємстві будь-якої форми власності.

При виборі теми дипломної роботи студент зобов’язаний оцінити її зв’язок з питаннями сучасного та майбутнього етапу розвитку економіки, врахувати вимоги, які пред’являються сьогодні до працівників з обліку, аналізу і контролю.

Вибір теми доцільно здійснювати з урахуванням не тільки особистих напрацювань, але й потреб підприємств, на базі яких виконується аналітична і прикладна частина роботи.

Студент може запропонувати свою тему дослідження за умови відповідного обґрунтування доцільності її розробки.

Після вибору теми студент подає на ім’я завідувача кафедри заяву (дод.А1) з проханням затвердити тему. Заява повинна містити тему дипломної роботи із зазначенням галузі та підприємств на базі яких вона буде виконуватись. Теми дипломних робіт затверджуються наказом ректора університету.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconВсеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «стан бжд, оп та цз в сучасних умовах соціально-економічного розвитку україни»
Касьяненко Микола Мифодійович – проректор з навчальної та методичної роботи, к с г н., доцент
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconПроректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 „Облік І аудит”...
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради 2011 р
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко icon"Затверджую" Проректор з навчально-методичної роботи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи