Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко icon

Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
НазваЗатверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
Сторінка3/11
Дата15.07.2012
Розмір1.19 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

4. СТРУКТУРА та ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

4.1. Загальні вимоги до структури та змістуСтруктура дипломної роботи складається з наступних частин, які потрібно розташовувати у такий послідовності:

титульна сторінка (дод. А2);

бланк оцінювання дипломної роботи (дод. А3);

завдання наукового керівника (дод. А4);

анотація (дод. А5);

довідка про впровадження результатів дослідження у виробництво (дод.А6);

зміст дипломної роботи (дод. А7);

вступ;

розділи та параграфи основної частини;

висновки;

список використаних джерел;

додатки.

Тема дипломної роботи знаходить своє відображення у змісті, який складається із вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків, де аргументовано, у послідовному логічному зв’язку розкриваються результати дослідження. При цьому потрібно уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Текст дипломної роботи повинен викладатися від третьої особи, без вживання займенників «я», «ми». Таких термінів, як «за нашого часу», «тепер», «у цьому році», «в минулому році» слід уникати. Краще вказувати конкретно рік і місяць.

Не допускається скорочення слів і назв (крім загальноприйнятих). Не рекомендується перенасичувати текст спеціальними термінами, тобто ускладнювати читання.

За зміст дипломної роботи, достовірність та об’єктивність усіх даних відповідає студент – автор роботи.

^

4.2. Титульний лист, завдання наукового керівника, анотація, довідка про впровадження результатів дослідження у виробництво та змістДипломна робота починається з титульного листа (дод.А2). На лицевій стороні титульного листа міститься назва відомчого органу, вузу, кафедри, характер роботи (дипломна), назва її теми та галузі підприємств, за матеріалами яких виконувалась робота. Нижче вказується прізвище, ім’я та по батькові виконавця, керівник теми та консультант (науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я та по батькові), відмітки про допуск роботи до захисту згідно рішення кафедри, місто і рік виконання роботи. На зворотній стороні титульного листа вказується реєстраційний номер роботи, результати перевірки та результати захисту.

На окремому бланку оцінювання наводяться результати пере­ві­р­ки та результати захисту дипломної роботи керівником та комісією по захисту дипломних робіт (дод.А3).

Після затвердження теми дипломної роботи науковий керівник видає студенту завдання на виконання дипломної роботи (дод.А4) і погоджує календарний план його виконання. Завдання на виконання дипломної роботи повинно міститись в роботі після бланку її оцінювання.

За титульним листом, бланком оцінювання і завданням на виконання дипломної роботи розміщують анотацію (дод.А5), довідку про впровадження результатів дослідження у виробництво (дод.А6) та сторінку із змістом роботи (дод.А7). Зміст викладається згідно плану, узгодженого з науковим керівником. У змісті перелічуються: вступ, розділи та параграфи основної частини, висновки, список використаних джерел та додатки із вказівкою сторінок, на яких вони розміщуються у тексті.

4.3. ВступОбсяг вступу – 5 сторінок рукописного тексту або 3-4 сторінки комп’ютерного тексту з використанням шрифту Times New Roman розміру 14 текстового редактора Word та полуторного міжрядкового інтервалу.

У вступі слід:

- розкрити роль і значення обраної теми;

- обґрунтувати актуальність теми і важливість її для конкретного підприємства або галузі;

- вказати мету та завдання дипломної роботи;

- розкрити ступінь вивчення проблеми в економічній літературі;

- визначити об’єкт, предмет та вказати базу дослідження, за матеріалами якої виконується дипломна робота;

- вказати методи, які використовувались для дослідження;

- розкрити наукову новизну одержаних результатів;

- вказати практичне значення одержаних результатів;

- навести інформацію про результати апробації дослідження, перерахувати (за наявністю) публікації автора з досліджуваної проблеми;

- описати структуру та обсяг дипломної роботи;

- вказати джерела дослідження.

Актуальність. Тема дипломної роботи повинна бути актуальною як для підприємств відповідної галузі так і для України в цілому, тому її роль і значення слід розкривати не лише для конкретних підприємств відповідної галузі, але і для держави в цілому. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання. Обґрунтовують актуальність і доцільність роботи шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими роботами, в яких розглядались питання проблем за обраною темою дослідження.

^ Мета дипломної роботи повинна бути тісно пов’язана з назвою її теми та відображати кінцевий очікуваний результат. Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виділити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань.

Не слід формулювати мету як: «Дослідження...», «Вивчення...», «Аналіз…», «З’ясування…», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Приклади невдалого формулювання мети дипломної роботи: «Мета дипломної роботи – проаналізувати сутність запасів, вивчити стан їх обліку та контролю на підприємстві та розробити пропозиції по усуненню виявлених недоліків».

Приклади формулювання мети дипломної роботи: «... розробити рекомендації щодо вдосконалення організації та методики обліку, контролю і аналізу…»; «... визначити можливості використання сучасних методик обліку, контролю і аналізу для покращення фінансових результатів діяльності підприємства».

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі виконання дипломної роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи: їх визначення, пов’язане з назвами основних розділів. Основними завданнями дипломної роботи є розкриття пунктів плану.

Крім того, студент повинен розкрити ступінь висвітлення проблеми в економічній літературі та перерахувати авторів, що займались вивченням даного питання.

^ Об’єктом дослідження є господарські операції за темою дипломної роботи, які підлягають відображенню в бухгалтерському обліку.

Базою дослідження є відповідна галузь промисловості та конкретні підприємства.

^ Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень бухгалтерського обліку обраного об’єкта дослідження.

Далі необхідно вказати методи дослідження. Як правило, в основу дослідження покладено системний аналіз ринкових процесів, що визначають специфіку бухгалтерського обліку досліджуваного об’єкта.

При здійсненні аналізу сучасного стану досліджуваної проблеми застосовуються методи системного аналізу та синтезу, математичного моделювання, економіко-статистичного спостереження і узагальнення, історичний метод. Дослідження проводяться на основі діалектичного підходу, за допомогою методів індукції та дедукції, аналогії і порівняння. Керуючись методами систематизації, єдиної подібності та розбіжності пропонують загальні підходи до визнання та первісної оцінки об’єкта дослідження. Для вивчення питань методики ведення обліку використовують методи класифікації, групування тощо.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному і методичному обґрунтуванні та наданні практичних рекомендацій щодо удосконалення методичних підходів до обліку об’єкта дослідження.

Доцільно виділити, що розглянуто і запропоновано вперше, що удосконалено, а що одержало подальший розвиток.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці комплексного підходу до побудови системи бухгалтерського обліку об’єкта дослідження і що це дає бухгалтерам підприємств на практиці при здійсненні господарської діяльності.

^ Апробація результатів дослідження, це – де, коли, на яких конференціях, семінарах, круглих столах тощо виступав автор і з якими доповідями. Необхідно перерахувати назви публікацій (тез чи інших матеріалів конференцій, доповідей на семінарах, наукових статей в періодичних виданнях тощо), які були здійснені автором за матеріалами досліджень.

^ Джерела дослідження, це – законодавчо-нормативні документи, навчальна література, матеріали періодичних друкованих видань, вихідні дані, використані для написання дипломної роботи (первинні документи, облікові регістри підприємства, обраного за базу дослідження, його форми звітності) тощо.

Роботу над дипломною роботою з підбору та вивчення спеціальної літератури за даною темою.

Пошук літературних джерел та їх критичний аналіз – це необхідні елементи дипломної роботи, з підбору яких слід розпочинати дослідження. У процесі вивчення відібраних за темою літературних джерел необхідно враховувати їх хронологічну послідовність. Щодо статей окремих авторів перевагу слід надавати останнім публікаціям на відповідну тему. Книги і брошури, за інших рівних умов, мають більшу перевагу, ніж статті і короткі реферати.

^ Структура і обсяг дипломної роботи – це перелік частин, з яких вона складається; кількість сторінок, на яких викладено матеріал дипломної роботи, кількість таблиць та рисунків, що містяться в тексті. Крім того, необхідно вказати кількість додатків та використаних літературних джерел.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconВсеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «стан бжд, оп та цз в сучасних умовах соціально-економічного розвитку україни»
Касьяненко Микола Мифодійович – проректор з навчальної та методичної роботи, к с г н., доцент
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconПроректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 „Облік І аудит”...
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради 2011 р
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко icon"Затверджую" Проректор з навчально-методичної роботи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи