Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко icon

Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
НазваЗатверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
Сторінка4/11
Дата15.07.2012
Розмір1.19 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

4.4. Основна частинаОсновна частина дипломної роботи розкриває її зміст. Структура дипломної роботи повинна складатися з трьох розділів, в яких викладаються самостійні взаємопов’язані питання теми.

Зміст кожного розділу розглядається в його параграфах. На початку кожного параграфа необхідно вказувати, які питання в ньому розглядаються, а в кінці – викласти основні висновки. Між всіма суміжними параграфами повинен бути взаємозв’язок.

При висвітленні питань стосовно теми дослідження необхідно робити посилання на використані джерела.

^ Перший розділ. Зміст першого розділу (3-4 параграфа) повинен носити теоретичний характер. Обсяг першого розділу – 25-30 сторінок рукописного або 17-20 сторінок друкованого тексту з використанням комп’ютеру.

В розділі висвітлюється економічний зміст об’єктів дослідження та їх класифікація, розкривається роль і значення досліджуваних питань в різні періоди розвитку економіки, у тому числі, з використанням практичного матеріалу досліджуваної галузі, виділяються проблемні моменти дослідження.

Викладені теоретичні положення повинні обумовлювати методи та способи обліку, аналізу та контролю, які розглядаються у наступних розділах дипломної роботи. Особлива увага при цьому повинна приділятися огляду літератури за темою та законодавчо-нормативній бази. Опис законодавчо-нормативних актів можна подати у табличній формі (табл. 1).

Таблиця 1

^ Опис нормативно-правових актів для формування у бухгалтерському обліку інформації щодо

Назва нормативно-законодавчої (інструктивної) інформації

Зміст нормативно-законодавчої (інструктивної) інформації
При викладенні спірних питань необхідно наводити думки різних авторів (без скорочень) та критично розглядати точку зору кожного з них. Критика повинна носити об’єктивний характер. Якщо є різноманітні підходи до вирішення даної проблеми, необхідно робити порівняння рекомендацій нормативних положень та праць різних авторів.

Після цього студент обґрунтовує свою думку зі спірного питання або погоджується з однією із існуючих точок зору, висовуючи в будь-якому випадку відповідні аргументи.

Слід також показати зростаючу роль та значення досліджуваної проблеми в найбільш повному виявленні та мобілізації резервів підвищення ефективності господарювання, економії ресурсів, поліпшенні кінцевих результатів роботи підприємств.

Наприклад, при розкритті економічної сутності виробничих запасів в роботі необхідно навести визначення поняття «запаси» та «виробничі запаси» відповідно до нормативних актів України та думок провідних науковців, а також вказати, яке з наведених визначень найбільш відповідає даному об’єкту.

Також необхідно критично оцінити різні варіанти класифікації виробничих запасів та вибрати найбільш доцільну, на думку студента, класифікацію. При цьому важливо наводити дані про склад виробничих запасів, ефективність їх використання на базових підприємствах галузі.

При розкритті порядку оцінки виробничих запасів необхідно не тільки проаналізувати порядок формування їх первісної вартості та методи оцінки, що використовуються при вибутті запасів, згідно П(С)БО 9 «Запаси», але й навести способи оцінки запасів, що використовуються в інших країнах та пропонуються науковцями. Більш детально слід зупинитись на тих методах оцінки, які використовують базові підприємства галузі, та на основі практичних розрахунків зробити висновки про доцільність їх використання.

^ В останньому параграфі першого розділу необхідно дати стислу характеристику стану бази дослідження, показати виробничий, технічний та економічний рівень. Для цього слід навести перелік основних економічних показників діяльності об’єкта дослідження (звести їх до аналітичних таблиць), основну увагу серед яких потрібно приділити показникам проблеми, яка вивчається.

Слід також звернути увагу на організаційні та технологічні особливості галузі, які впливають на методологію і організацію бухгалтерського обліку та контролю.

До складу основних економічних показників діяльності підприємства слід віднести показники звітності: доходи, витрати та фінансові результати (від різних видів діяльності), середньоспискову чисельність працівників, середньомісячну оплату праці працівника, а також найважливіші показники з досліджуваної проблеми.

^ Другий розділ. У другому розділі (4-7 параграфів) викладається діюча практика бухгалтерського обліку з досліджуваної проблеми та пропозиції щодо вдосконалення його організації. Обсяг другого розділу – 35-40 сторінок рукописного або 23-26 сторінок друкованого тексту.

В параграфах другого розділу дипломної роботи слід розкрити порядок бухгалтерського обліку об’єкта дослідження, вказати на виявлені в обліковому процесі недоліки, а також навести пропозиції щодо його удосконалення.

Методика ведення бухгалтерського обліку викладається на практичному матеріалі досліджуваних підприємств з використанням даних за останній звітний період, на підставі яких проводяться розрахунки, бухгалтерські записи і робляться обґрунтовані висновки.

Обов’язково необхідно дослідити порядок ведення обліку певного об’єкта згідно законодавчо-нормативної бази та світового досвіду. За даними таких досліджень обґрунтовуються пропозиції з удосконалення обліку.

Важливим питанням розділу є питання облікової політики базового підприємства. Тому необхідно висвітлити елементи облікової політики підприємства щодо організації, техніки та методики обліку, які підприємство визначає самостійно і зазначає в документах про власну облікову політику.

Висвітлення питань ведення первинного, аналітичного, синтетичного обліку та відображення його результатів у звітності потрібно розглядати як складові частини в єдиній системі.

Оскільки викладання методики бухгалтерського обліку проводиться на практичному цифровому матеріалі, до роботи слід додати заповнені первинні документи, зведені та накопичувальні відомості, журнали та інші регістри.

Наприклад, при висвітленні питань з обліку виробничих запасів потрібно дотримуватися наступної схеми викладення матеріалу:

В першу чергу, студент повинен опрацювати первинну документацію за операціями з надходження та вибуття виробничих запасів в частині юридичної достовірності, правильності і своєчасності складання (надходження). Необхідно висвітлити особливості оформлення прийому виробничих запасів на склад та їх відпуску зі складів за різними варіантами надходження чи вибуття.

Після цього необхідно представити в роботі порядок складського обліку виробничих запасів. При цьому з’ясовується порядок узгодження договорів про матеріальну відповідальність, розкриваються принципи кодування товарно-матеріальних цінностей за групами (видами, сортами, розмірами), досліджується побудова картотеки чи книги складського обліку, а також порядок ведення записів в них; встановлюється порядок здачі документів у бухгалтерію та складання звіту матеріально-відповідальних осіб.

Далі потрібно розкрити порядок аналітичного і синтетичного обліку виробничих запасів в бухгалтерії підприємства. Особливу увагу при цьому необхідно приділити правильності відображення в аналітичному і синтетичному обліку формування первісної вартості виробничих запасів та вартості їх вибуття.

Наступний етап – вивчення регістрів синтетичного та аналітичного обліку, які використовуються на підприємстві, зокрема: встановлення відповідності їх типовим формам, з’ясовування, у якій мірі інформація, що міститься в них, задовольняє потребам управління підприємством та складання фінансової звітності.

Надалі необхідно навести детальну характеристику рахунків, що застосовуються для обліку досліджуваної проблеми (табл.2) та кореспонденцію рахунків у відповідності із підсумковими сумами облікових регістрів. Бухгалтерські проводки слід подавати по тексту або зводити у таблицю.


Таблиця 2

^ Характеристика рахунків з обліку виробничих запасів

Шифр

Назва

Характеристика рахунку

^ За змістом

Призначенням

Обороти

Сальдо

Розміщен-ня у

балансі

20

Виробничі запаси

Основний, балансовий, активний

Для узагальнення інформації про наявність та рух запасів сировини і матеріалів, будівельних матеріалів,матеріалів сільскогосподарського призначення, палива, тари, відходів основного виробництва

Дт – надходження виробничих запасів, їх дооцінка

Кт– витрачання на виробництво переробка, відпуск на сторону, уцінка тощо

Залишок виробничих запасів на кінець звітного періоду за первісною вартістю

ІІ розділ активу


Запис простої бухгалтерської проводки виконується таким чином:

В цехи виробництва видано виробничі запаси:

Дт 23 «Виробництво»

Кт 20 «Виробничі запаси» 12140 грн. (ж 5).

При здійсненні складної бухгалтерської проводки запис виконується наступним чином:

Перераховані кошти постачальникам за виробничі запаси:

Дт 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 5000 грн.

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 3000 грн. (ж 1)

Кт 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» 2000 грн. (ж 1).

Також доцільно виявити господарські операції, за якими кореспонденція рахунків складається з відхиленням від діючих рекомендацій з ведення бухгалтерського обліку. Порівнюючи кореспонденцію рахунків, яка складена на підприємстві, з кореспонденцією, що передбачена діючими рекомендаціями з ведення бухгалтерського обліку, встановлюються відхилення (табл. 3).

При виявленні відхилень, які позитивно впливають на організацію обліку (сприяють спрощенню обліку, скороченню облікової інформації, посиленню контролю тощо), студент повинен обґрунтувати необхідність їх застосування.


Таблиця 3

^ Відображення в обліку господарських операцій з надходження

та відпуску виробничих запасів


^ Зміст операції

Документ

Сума,

грн

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Кореспонденція рахунків

^ Валові дохо-ди, грн

Валові витрати грн

за даними базового підприємства

Сума, грн

^ За норматив-ними даними

Сума, грн

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Оприбутковано виробничі запаси виготовлені власними силами

Накладна

1000,00


20

“Вироб-ничі запаси”

23

“Вироб-ництво”

1000,0020

23

1000,00

-

1000,00

Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою

Авансо-вий звіт

300,00


20

“Вироб-ничі запаси”

372 “Розра-хунки з підзвіт-ними особами”

300,0020

372

300,00

-

300,00


Оприбутковано запаси, що надійшли безкоштовно

Акт про прийман-ня матері-алів

200,00


20

“Вироб-ничі запаси”

745 “Дохід від без оплатного одержання активів”

200,0020

745

200,00

200,00
Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції

Лімітно-забірна картка

350,00


23

“Вироб-ництво”

20

“Вироб-ничі запаси”

350,00

23

20

350,00

-

-

Списано облікову вартість реалізованих виробничих запасів

і т.ін.

Накладна на відпуску матеріалів на сторону

450,00


943

“Собіва-ртість реалізо-ваних вироб-ничих запасів”

20

“Вироб-

ничі запаси”

450,00

943

20

450,00

450,00

Крім того, доцільно навести порівняльну структуру журналу 5 або 5А та відомості аналітичного обліку запасів у розрізі синтетичних рахунків чи субрахунків за центрами відповідальності та напрямами витрат.

Порядок розкриття організації обліку конкретного об’єкта залежить від специфіки цього об’єкта, форми обліку, яку використовує підприємство, структури бухгалтерії та інших факторів. Але в будь-якому випадку необхідно висвітлити порядок організації облікового процесу (організацію первинного, поточного, зведеного обліку об’єкта дослідження), а також організацію праці персоналу бухгалтерії, який зайнятий обліком даного об’єкта. При цьому, потрібно визначитись із складом номенклатур первинного та поточного обліку, вказати носії інформації первинного та поточного обліку, розкрити порядок руху цих носіїв від моменту складання до передачі в архів, розробити робочий план рахунків, які призначені для обліку об’єкта дослідження, а також вказати основні поняття стосовно організації зведеного обліку.

^ Для прикладу розглянемо порядок розкриття питань організації обліку виробничих запасів.

Організація обліку виробничих запасів передбачає:

розробку і впровадження найбільш раціональних носіїв первинної інформації, способів документування і документообігу, розробку графіків руху документів;

впровадження нових удосконалених способів і методів обліку матеріальних цінностей;

розробку карток складського обліку за технічними групами виробничих запасів відповідно до їх номенклатури;

вибір системи кодування запасів та розробки їх номенклатури;

організацію обліку запасів на складах підприємства та визначення порядку проведення внутрішнього контролю;

організацію поточного обліку виробничих запасів в бухгалтерії;

організацію оперативного контролю наявності, надходження та використання виробничих запасів у виробництві.

Оскільки першим етапом облікового процесу є реєстрація показників господарських операцій у первинних документах, студенти повинні вивчити методику розробки номенклатур первинного обліку запасів, склад первинної документації та методику і порядок заповнення документів.

Так організація первинного обліку запасів починається із визначення переліку облікових номенклатур первинного обліку, наведеного у таблиці 4.

При відсутності на базовому підприємстві облікових номенклатур первинного обліку студент повинен розробити такі номенклатури і запропонувати їх для використання на підприємстві з метою раціоналізації документування господарських операцій.

Таблиця 4

^ Перелік облікових номенклатур з обліку виробничих запасів на етапі первинного обліку

^ Характеристика даних для обліку

Використання

облікових даних

У виразі

У яких носіях

інформації з’являються вперше

Примітки

^ Нату-

рально-му

Вартіс-

ному

Надходження виробничих запасів

Облік наявності та руху; облік за матеріально-відповідальними особамиПрибутковий ордер, акт про приймання матеріалів, товарно-транспортні накладні
  • назва виробничих запасів

+


-  • історична вартість
+

+  • джерело надходження
Відпуск виробничих запасів у межах підприємства:

Облік наявності та руху ;

облік за матеріально-відповідальними особамиЛімітно-забірна картка,

акт-вимога на заміну матеріалів, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
назва виробничих запасів
+

-первісна вартість
-

+підрозділ, що передає
+

-підрозділ, що

приймає
+

-
При вивченні первинної документації визначається склад документів, які застосовуються на підприємстві і з’ясовується їх відповідність типовим формам. Наприклад, при вивченні обліку запасів необхідно ознайомитися з порядком оформлення первинних документів, затверджених Мінстатом України від 22.05.96 № 145 та наказом від 22.06.96 № 193 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів».

При невідповідності окремих документів типовій формі необхідно з’ясувати причину відхилень. Якщо вона полягає в тому, що показники первинних документів в типовій формі не дозволяють відображати специфіку господарських операцій на досліджуваному підприємстві, то студент повинен запропонувати шляхи удосконалення існуючих форм документів або розробити та запропонувати нові форми первинних документів (заміну одноразових і однорядкових документів на багаторядкові, накопичувані, багаторазового використання, суміщення первинних документів із обліковими реєстрами, впровадження уніфікованих, стандартизованих форм документів).

Після вивчення складу документів необхідно встановити повноту і правильність їх оформлення, своєчасність складання, з’ясувати, чи забезпечує первинна документація контроль за збереженням товарно-матеріальних цінностей та їх ефективним використанням.

При перевірці правильності оформлення первинних документів встановлюється відповідність їх реквізитів вимогам нормативних документів.

Виконуючи даний розділ дипломної роботи, студенту слід знати, що формування документопотоків (потоків інформації) залежить від організаційної структури підприємства, форми організації обліку, типу, виду і характеру технічних засобів та комп’ютерної техніки, що використовуються в обліку. Вони є різної інтенсивності, що вимагає уваги при розробці проекту організації облікового процесу. Об’єктом організації обліку виступає рух первинних документів, їх масивів, а також рух інших носіїв облікової інформації - облікових регістрів і звітних форм. При цьому організація руху носіїв облікової інформації повинна охоплювати час і шлях від першого запису, що був здійснений в носії (наприклад, виписування товарно-транспортних накладних) до здачі його в архів.

Розглядаючи стадії документообігу, необхідно зазначити, що обробка даних в обліковому процесі полягає в перетворенні вхідної інформації у вихідну шляхом різних механічних і логічних операцій, що здійснюються вручну або із застосуванням комп’ютерної техніки. У будь-якому випадку поділ облікового процесу на частини залежить від масштабів робіт та наявності технічних засобів.

Операції з передачі інформації умовно можна поділити на чотири види: складання або одержання документів ззовні; переміщення від місця складання (або одержання) до місця обробки; рух в процесі обробки; рух після обробки до місця зберігання – архіву.

У роботі необхідно критично висвітлювати стадії документообігу кожного документу, що використовуються на підприємствах галузі, виявити їх недоліки та запропонувати заходи з їх раціоналізації.

Оскільки, найбільш поширеним і раціональним є графічний метод організації руху носіїв облікової інформації, в роботі потрібно докладно висвітлити порядок його застосування на підприємстві. При цьому слід пам’ятати, що іноді при відображенні руху окремого документу застосовують описовий (текстуальний) метод. Форма графіка не регламентована. Порядок його складання і обсяг показників в кожному конкретному випадку визначаються на розсуд підприємства. Частіше всього в графіках фіксуються лише основні характеристики руху, що забезпечують виконання облікового процесу і плановість в роботі виконавців: строки здачі (передачі) документів; особа або структурний підрозділ, що відповідають за дотримання цих строків; посади виконавців і їх прізвища; строки виконання (в днях і в годинах).

Графіки руху носіїв облікової інформації бувають трьох видів: індивідуальні (на кожний носій), зведені (з обліку окремих об’єктів) і сітьові (за допомогою умовних позначень відображають послідовність виконання облікових робіт).

У всіх випадках для організації руху носіїв облікової інформації доцільно застосовувати графіки табличної форми.

Побудова графіків залежить від їх виду. В індивідуальних (за документом) графіках фіксуються: підмет – види робіт, присудок – служби, структурні підрозділи (частіше всього конкретні посадові особи), строки виконання і деякі інші показники. Такі графіки називаються оперограмами або документограмами.

У процесі дослідження організації руху первинних документів студент повинен установити дотримання строків складання, обробки і передачі документів, які передбачені відповідними графіками або оперограмами (документограмами). Для цього необхідно порівняти фактичні строки складання, обробки і передачі документів, які указані у відповідних документах (звітах, супровідних документах на відправку документів тощо) із строками, наведеними у відповідних графіках або оперограмах. При виявленні порушень установлених строків необхідно з’ясувати причини відхилення та внести пропозиції з їх усунення.

При відсутності графіків або оперограм на базовому підприємстві студент може розробити їх і запропонувати підприємству для використання (зразок оперограми з обліку матеріалів наведено у табл.5).

Таблиця 5

^ Оперограма (документограма) накладної на відпуск матеріалів

^ Найменування роботи

Виконавець

цех, відділ

відділ постачання

склад

бухгалтерія

архів

Виписка накладної


*
Видача дозволу на відпуск
*


Відпуск матеріалів (кількість відпущених матеріалів, облікова ціна, порядковий номер записів за карткою складу)*Приймання накладних, їх перевірка


*
Обробка накладних та запис їх даних до регістрів


*
Передача накладних на зберігання в архів

*При висвітленні порядку і методики організації аналітичного і синтетичного обліку необхідно розробити робочий план рахунків (зразок робочого плану рахунків з обліку запасів наведено у табл. 6), опанувати методику обробки первинних документів та заповнення регістрів обліку, а також критично розглянути методи та форму ведення облікового процесу.

Таблиця 6

Робочий план рахунків з обліку запасів _________________________

(назва підприємства)

Субрахунок

Група

^ Порядковий номер в групіОскільки можуть застосовуватися різні методи кількісно-сортового обліку, студенти повинні критично висвітлити переваги та недоліки кожного з них і запропонувати найбільш раціональний.

Бухгалтерський облік ведеться за певною формою як системою регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації, тому студент повинний критично розглянути існуючу форму обліку на підприємстві та або обґрунтувати її, або запропонувати заходи щодо її удосконалення із врахуванням особливостей діяльності і технології обробки облікових даних.

У дипломній роботі потрібно розглянути організаційні регламенти підприємства (положення про бухгалтерію, посадові інструкції, графіки виконання облікових робіт та інше). Студенту необхідно критично розглянути дане питання та розробити і запропонувати оптимальний варіант.

Бухгалтерський облік на підприємстві може бути організований за централізованою або децентралізованою формою, тому на основі вивчення впливу розмірів і наявності структурних підрозділів підприємства, їх місцезнаходження і віддаленості від головного підприємства, а також майнової самостійності і організації внутрішньогосподарської кооперації (госпрозрахунок, внутрішньо-господарська оренда, філіали, представництва), необхідно обґрунтувати переваги існуючої побудови або запропонувати більш раціональну побудову облікового апарату.

Описуючи варіанти організації обліку, необхідно шукати найбільш раціональні економічні рішення, вибирати технологічно необхідні та економічно виправдані схеми обліку, а також передбачити можливі заходи до економії витрат, а також праці обліковців та інших працівників обліку.

Наприклад, при розкритті питань щодо організації обліку запасів необхідно описати інформацію, що наводиться у «Примітках до фінансової звітності» стосовно методів оцінки запасів; балансової (облікової) вартості запасів у розрізі окремих класифікаційних груп; балансової (облікової) вартості запасів, які відображенні за чистою вартістю реалізації; балансової (облікової) вартості запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу та інше.

При висвітленні питання стосовно порядку проведення інвентаризації виробничих запасів, необхідно дотримуватись вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, що затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.94р. №69 (в редакції від 5 серпня 2010 року № 832), з’ясувати мету і завдання інвентаризації, детально описати порядок її проведення та документального оформлення результатів (інвентаризаційні описи, акти, порівняльні відомості, протоколи інвентаризаційної комісії), відображення нестачі чи лишків на рахунках бухгалтерського обліку.

У другому розділі одночасно з фінансовим обліком може розглядатися окремим параграфом податковий облік (для того, щоб встановити взаємозв’язок між фінансовим та податковим обліком; навести приклад постійних та тимчасових різниць, які виникають у тих чи інших випадках; обґрунтувати позитивні та негативні моменти організації і ведення фінансового і податкового обліку; навести об'єктивні фактори, що не дозволяють повністю розділити фінансовий та податковий облік).

Зокрема, операції з виробничими запасами впливають на розміри таких найважливіших податків, як податок на прибуток та ПДВ, тому вони повинні бути відображені в системі податкового обліку. При висвітленні податкового обліку виробничих запасів необхідно спочатку визначити його об’єкти та інформаційне забезпечення. Необхідно також розкрити порядок відображення в системі податкового обліку операцій з запасами та зробити висновки і пропозиції стосовно удосконалення способів та прийомів ведення податкового обліку.

При придбанні виробничих запасів чи при здійсненні передоплати за них у підприємства виникає право на податковий кредит з ПДВ. Студенту необхідно вказати, який порядок відображення вказаних операцій застосований на досліджуваних підприємствах, чи відповідає він вимогам законодавства та загальноприйнятим принципам обліку.

Окремим параграфом у розділі 2 розглядається питання методики відображення об’єкта обліку у різних формах звітності (фінансової, податкової, статистичної, управлінської, спеціальної).

^ Якщо на підприємствах, обраних за базу дослідження, для комплексного ведення обліку і складання звітності використовуються інформаційні системи, методика обліку проблеми, яка розглядається в дипломній роботі, викладається в кожному параграфі. Але у кінці розділу рекомендується виділити окремий параграф, в якому потрібно:

навести загальні відомості і дати стислу характеристику можливостей інформаційної системи (бухгалтерської програми), що використовується на підприємстві;

проаналізувати технічне забезпечення інформаційної системи;

на базі інформаційної системи бухгалтерського обліку (бухгалтерської програми), за необхідністю, визначити залишки на початок і на кінець досліджуваного періоду, ознайомитися з даними в довідниках інформаційної бази, що використовуються для розв’язання задачі; у журналі документів переглянути первинні документи за певний період, у журналі операцій – виконані операції;

вивести для перегляду і роздрукувати необхідні стандартні звіти: оборотні і аналітичні відомості та картки по рахунках та інші документи, що підтверджують результати дослідження, які розмістити у додатки;

надати поради, за необхідністю, щодо оновлення версії програмного продукту і технічного забезпечення (персональні комп’ютери, мережеве обладнання тощо).

^ Якщо на досліджуваному підприємстві облікові регістри ведуться вручну або рівень їх механізації дуже низький, студент повинен детально вивчити передовий досвід комп’ютерної обробки облікової інформації на аналогічних підприємствах галузі за допомогою друкованих і електронних джерел.

При написанні роботи за матеріалами діяльності такого підприємства студенту дозволяється самостійно обрати програмний продукт для обробки і отримання вихідних даних задачі. Це може бути як спеціалізована (бухгалтерська) програма для ведення бухгалтерського обліку, так і табличний процесор тощо.

При використанні бухгалтерської програми потрібно заповнити або доповнити інформаційну базу: константи, довідники; визначити і встановити початкові дати, ввести залишки на початок звітного періоду та дані з первинних документів, які потрібні для розв’язку задачі; виконати розрахунки і перевірити їх результати на рахунках бухгалтерського обліку. В кінці потрібно роздрукувати результати розв’язку: оборотні і аналітичні відомості та картки по рахунках та інші документи, які розмістити у додатки.

У такому варіанті у відповідному параграфі:

узагальнити досвід застосування інформаційних систем і технологій для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах галузі, що досліджується;

обґрунтувати обраний програмний засіб для розв’язання задачі;

самостійно розв’язати задачу за певний звітній період за допомогою програмного засобу та описати технологію розв’язку з наведенням ілюстративного матеріалу;

сформулювати конкретні пропозиції підприємству щодо комп’ютеризації облікових та управлінських задач.

Структура параграфу і його оформлення повинні відповідати вимогам даних методичних рекомендацій. При недотриманні цієї умови дипломна робота вважається такою, що не відповідає встановленим вимогам.

Електронні результати дослідження можна застосувати під час захисту дипломної роботи як ілюстративний матеріал.

Обсяг третього розділу – 35-40 сторінок рукописного тексту (23-26 сторінок при друкуванні роботи, в якому при висвітленні питань аналізу та контролю операцій, пов’язаних з надходженням виробничих запасів, слід перш за все обґрунтувати завдання аналізу та контролю.

Виходячи із завдання, студент за даною темою повинен обґрунтувати процедури і послідовність проведення аналізу та контролю, а саме використати і висвітлити систему контролю та вивчити і обґрунтувати об’єкти аналізу.

Розглянемо, як приклад, завдання контролю виробничих запасів, які направлені на виявлення:

дотримання умов збереження виробничих запасів;

матеріально-технічного постачання виробничих запасів та оцінки його надійності;

своєчасності, повноти і правильності документального оформлення надходження та оприбуткування виробничих запасів;

правильності і достовірності визначення собівартості надходження виробничих запасів;

внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів і розробка заходів із їх використання;

додержання процедур, пов’язаних з проведенням інвентаризації та визначенням її результатів.

У відповідності із змістом теми студент визначає модуль контролю збереження, надходження і використання, в якій обґрунтовує: об’єкти контролю, джерела інформації (як облікової так і законодавчої чи інструктивної), методичні прийоми контролю та узагальнення їх результатів.

Після цього варто показати інформаційні зв’язки об’єктів контролю, джерел інформації, методичних прийомів, методів дослідження суті і змісту операцій, що пов’язані з надходженням і використанням виробничих запасів. При цьому особливу увагу слід звертати на систему внутрішньогосподарського контролю, його організацію і методи проведення. При написанні цього розділу слід дотримуватися схеми висвітлення матеріалу, наведеної у таблиці 7.

Студент повинен вивчити і обґрунтувати систему об’єктів контролю і, зокрема, об’єктів, пов’язаних з контролем дотримання умов збереження виробничих запасів, обґрунтуванням нормативів їх використання; виконанням договірних відносин і комерційних угод на постачання запасів; нормативно-правовим забезпеченням з транспортування, приймання та використання виробничих запасів; їх нормуванням та веденням первинного обліку.

У зв’язку з тим, що зазначені об’єкти контролю повинні бути обґрунтовані джерелами інформації первинного обліку, обліковими регістрами та законодавчо-нормативною інформацією, студент повинен висвітлити, які саме джерела інформації використовують при контролі.

Перш за все, слід розкрити зміст і використання даних оперативного обліку, які визначені в договірних і комерційних угодах на постачаннях сировини і матеріалів; визначити і дати перелік первинної документації та регістрів аналітичного обліку; операцій, пов’язаних з надходженням і використанням виробничих запасів; висвітлити їх показники, що підлягають процедурам контролю; показати, в якій мірі первинна документація використовується під час контролю (табл. 8).


Таблиця 7

^ Організаційно-методична модель контролю

надходження і використання виробничих запасів
^

Об’єкти контролю


Системи збереження виробничих запасів

Постачання, укладання договорів і комерційних угод на постачання виробничих запасів

Кількісне і якісне приймання виробничих запасів

Використан-ня виробничих запасів, їх формування та нормування

Транспорт-но-заготівель-

ні витрати

Первинний облік та облікова документація з надходження і використання виробничих запасів

Внутріш-ньо-господарсь-кий контроль
^ Джерела інформації

Інвентар-изаційні описи, порівню-

вальні відомості та акти результатів інвентариза-ції

Договори і комерційні угоди постачання матеріаль-них запасів і їх оператив-

ний облік

Договори про матеріальну відповіда-льність

Первинна докуме-нтація з обліку надход-ження і використання виробни-чих запасів

Облікові реєстри аналітич-

Ного (первинно-го) обліку виробни-чих запасів

Законо-

давчо-нормативна інформація, що регулює постачання прийняття і відпуск виробничих запасів

Положення (стандарт) 9 “Запаси”, що визначає сутність,

оцінку виробни-чих запасів

Стан-дарти державного фінан-сового контро-лю
^ Методичні прийоми контролю

Інвентаризація виробничих запасів

Методичні прийоми фактичного контролю

Методичні прийоми документального контролю

Фактична перевірка операцій

Контрольні заміри обсягу витрат сировини і матеріалів

Контроль визначення і обґрунтування цін на виробничі запаси

Контрольно-вибіркове співставлення

Контрольний запуск сировини і матеріалів на виробництво продукції

Зустрічна перевірка первинних документів

Логічна і економічна перевірка документів

Перевірка суті і змісту первинних документів та співставлення їх з зведеними документами (матеріальними звітами)

Зіставлення даних документів з даними облікових реєстрів

Взаємний контроль операцій з виробничими запасами

Перевірка обґрунтованості кореспондуючих рахунків^

Узагальнення і реалізація результатів контролю


Документування і аналітичне групування результатів контролю

Нормативно-законодавче обґрунтування операцій з виробничими запасами

Систематизоване групування недоліків і оформлення акту контролю і ревізії

Прийняття рішень за результатами контролю і ревізії

Контроль за використання прийнятих рішеньТаблиця 8

^ Облікова інформація і її використання

під час контролю надходження і використання виробничих запасів

^ Назва облікової інформації

Зміст облікової інформації

Використання облікової інформації під час контролю (для яких саме процедур контролю використовується інформаціяДля обґрунтування дотримання нормативно-правового забезпечення, що регулює операції з надходження і використання виробничих запасів студент визначає законодавчо-нормативну інформацію та обґрунтовує, в якій мірі ця інформація використовується під час контролю цих операцій (табл. 9).

Таблиця 9

^ Нормативно-законодавча інформація і її використання під час контролю

надходження і використання виробничих запасів

^ Назва нормативно-законодавчої (інструктивної) інформації

Зміст нормативно-законодавчої (інструктивної) інформації

Використання нормативно-законодавчої (інструктивної) інформації під час контролюПісля обґрунтування об’єктів контролю, студент зобов’язаний висвітлити систему методичних прийомів оперативного і наступного контролю, зокрема характеристику методів документального, фактичного і розрахунково-аналітичного контролю.

В системі фактичного контролю доцільно висвітлити такі методичні прийоми як: фактичну перевірку дійсності здійснення операцій по надходженню і використанню запасів; контрольні заміри обсягу випущеної продукції, для виробництва якої використані ті або інші запаси; методи контролю щодо визначення і обґрунтування цін на сировину і матеріали, які використані на виробництво; методи контрольно-вибіркового порівняння (співставлення), відповідності обсягу (кількості) наявності і надходження сировини і матеріалів, їх структури, що потрібна для виробництва певного обсягу продукції тощо.

При необхідності варто обґрунтувати і висвітлити застосування контрольних експериментів щодо обґрунтованості нормативів використання сировини і матеріалів для виробництва продукції та перевірку фактичного обсягу випуску продукції відповідно до витраченої сировини і матеріалів. При цьому важливе місце займають методичні прийоми документального контролю.

Студент повинен обґрунтувати сутність цих прийомів, пов’язаних з надходженням і використанням виробничих запасів та дати змістовну характеристику. У системі прийомів документального контролю перш за все необхідно обґрунтувати і визначити сутність способів перевірки документів і зокрема обґрунтувати, що являє собою зустрічна перевірка первинної документації та розкрити сутність прийомів цієї перевірки.

Поряд з цим варто обґрунтувати і висвітлити інші способи перевірки, (логічної і економічної перевірки документів, перевірки надійності і достовірності документів, способи перевірки суті і змісту первинних документів і співставлення їх із зведеними документами).

Крім того, студент повинен обґрунтувати способи перевірки записів в облікових регістрах, а саме: зіставлення даних документів з обліковими регістрами; взаємний контроль операцій, що відображений в облікових регістрах та обґрунтування кореспонденції, що відображена в цих регістрах; зіставлення їх даних з даними Головної книги і Балансу.

В залежності від теми роботи, систему методичних прийомів проведення контролю слід доповнювати. Наприклад, в залежності від змісту теми можуть доповнюватись методами інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (виробничих запасів), а також іншими способами і прийомами контролю. В умовах комп’ютеризації обліку студент повинен висвітлити особливості контролю первинної і облікової інформації.

За допомогою комп’ютерних програм обґрунтовується законність операцій, які відображені в документах, достовірність їх змісту, правильність і своєчасність документального оформлення.

Студент повинен використовувати і висвітлювати ті прийоми і способи контролю, які властиві даній темі дипломної роботи.

Результати проведеного контролю у дипломній роботі доцільно ілюструвати в таблицях (показані на прикладі виробничих запасів – табл. 10-13).

^ Таблиця 10

Контроль

виконання договірних зобов’язань з отримання


виробничих запасів на_______________________

(назва підприємства)

^ Перелік виробничих запасів

Передбачено згідно договору

Фактично поставлено

Відхилення

+ ; -


дата

кіль-

кість

ціна, грн.

сума,

грн.

дата

кіль-кість

ціна,

грн.

сума,

грн.

дати

кіль-

кості

ціні,

грн.

суми,

рн.


Таблиця 11

Контроль придбання виробничих запасів на________________________________________________

(назва підприємства)


^ Перелік

постачальників

виробничих

запасів

Вид транспорту

Отримано виробничих запасів

^ Анульовано доручень

Оприбутковано

виробничих запасів

номер

дата видачі

термін дії

дата

номер

дата

Номер

дата

номер прибутк-ового

ордера


^ Таблиця 12

Перевірка своєчасності та повноти оприбуткування виробничих запасів


на ______________________________________________________

(назва підприємства)^ Перелік виробничих запасів

Згідно документів

Відхилення

+, -

постачальника

Покупця

дата і номер

документа

кількість

ціна, грн.

сума, грн.

дата і номер

документа

кількість

ціна, грн.

сума, грн.

Дати

Кількості

ціни

Суми^ Таблиця 13

Перевірка своєчасності проведення інвентаризації виробничих запасів


та відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку

по______________________________________________________

(назва підприємства)

^ Перелік виробничих запасів

Строк проведення

інвентаризації

Результати інвентаризації

^ Відображення результатів інвентаризації

Дата і номер

інвентаризацій

ної комісії


дата і номер наказу керівника підприємстваДата відображення операцій в бухгалтерському обліку

^ Відхилення днів є, не має

згідно нормативних документів

фактично

відхилення днів

(+;-)

нестача, (+;-), тис. грн

надлишки (+;-), тис.грн


Таким чином, при висвітленні питань контролю практичний матеріал може використовуватися у двох аспектах: викладення змісту порушень, які мали місце на підприємстві; відображення в таблицях результатів проведених перевірок на цифрових даних базового підприємства.

Поряд з висвітленням питань контролю, необхідно провести аналіз виробничих запасів (табл. 14-18, рис. 1).

Таблиця 14

^ Аналіз динаміки виробничих запасів

^ Вид запасів

2000р.

..

2009р

2010р

2011р
залишок

на 31.12

2009р. до

2008р

залишок на 31.12

2010р

до 2009р

залишок на 31.12

2011р

до 2010р


При цьому доцільно додати характеристику:

- рівню забезпеченості підприємства сировиною і матеріалами;

- якості отриманих матеріалів;

- виконанню планів за термінами поставки матеріалів (ритмічності);

- стану складських виробничих запасів;

- аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів.


Таблиця 15

^ Аналіз структури виробничих запасів

Вид запасів

2010

2011
залишок на 31.12, грн..

питома вага, %

залишок на 31.12, грн..

питома вага, %Рис. 1. Аналіз структури виробничих запасів.

Таблиця 16

^ Аналіз впливу факторів та аналіз ефективності використання

Показники

Вид продукції

Продукція А

Відхилення

Продукція В

Відхилення

Матеріаломісткість

2010р

2011
2010р

2011р
Матеріалоємкість
Таблиця 17

^ Аналіз забезпеченості підприємства окремими видами

виробничих запасів на 31.12.20…

^ Види виробни-чих запасів

Одиниця вимірю-вання

Потреба за нормою

Фактична наявність

^ Відхилення фактичної наявності від нормативної потреби, +,-

всього

на забезпече-ння діяльності

на залишок запасів на складах

Всього

на забезпе-чення діяльності

на залишок запасів

Крім того, необхідно провести аналіз впливу факторів на зміну показників (факторний аналіз). Для прикладу, аналіз впливу факторів на рівень матеріалоємності подано таблиці 18.

Таблиця 18

^ Аналіз впливу факторів на рівень матеріаломісткості

^ Вид продукції

Матеріали

2010

2011

Зміна

вартість всього

вартість матеріа-льних витрат

матеріаломісткість

вартість всього

вартість матеріа-льних витрат

всього

в тому числі, за рахунок

загальних витрат

Продукція А

Продукція Б

і т.д.


Також окремим параграфом у третьому розділі виділяють питання методів і моделей прийняття рішень в обліку, аналізі та контролі. При цьому слід враховувати, що моделі бувають оптимізаційні, економетричні, детерміновані, стохастичні, лінійні та нелінійні. З усього різноманіття студент обирає модель, яка краще може описати те явище, процес чи господарські операції відповідно до обраної теми та, як результат, будує моделі: модель ціноутворення, модель інвестування, модель рівня виробничих витрат, модель рівня собівартості продукції, модель прогнозування податкових надходжень тощо.

Загальний обсяг основної частини – 105-125 сторінок рукописного тексту або 70-82 сторінки друкованого тексту.


4.5. Висновки


Висновки повинні містити узагальнене викладення результатів виконаної роботи, де коротко, але повно оцінюється постановка обліку, аналізу та контролю. При цьому основна увага приділяється розкриттю позитивних та негативних результатів діяльності підприємства, виявленню резервів підвищення ефективності господарювання.

Окремо в дипломній роботі слід виділити рекомендації з впровадження або удосконалення автоматизованої обробки інформації.

Якщо окремі параграфи дипломної роботи закінчуються практичними пропозиціями, найважливіші із них повинні бути відображені і в заключній частині роботи.

Обсяг висновків – 5 сторінок рукописного тексту або 3 сторінки при друкуванні дипломної роботи з використанням текстового редактора Word.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconВсеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «стан бжд, оп та цз в сучасних умовах соціально-економічного розвитку україни»
Касьяненко Микола Мифодійович – проректор з навчальної та методичної роботи, к с г н., доцент
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconПроректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 „Облік І аудит”...
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Проректор з навчальної та науково- педагогічної роботи, голова науково-методичної ради 2011 р
Затверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко icon"Затверджую" Проректор з навчально-методичної роботи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи