проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення icon

 проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення
Назва проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення
Сторінка1/6
Дата30.05.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
проект


Колективний договір на 2006-2008 роки


Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про таке:

1.1. Сторонами колективного договору є:

- адміністрація Донецького національного технічного університету в особі ректора Мінаєва Олександра Анатолійовича, який представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

- профспілковий комітет працівників Донецького національного технічного університету, який відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє інтереси працівників університету в галузі виробництва, праці, побуту, культури.

1.2. Колективний договір, схвалений конференцією трудового колективу, набуває чинності з дня його підписання ректором і головою профспілкового комітету.

1.3. Ректор університету визначає профспілковий комітет працівників єдиним повноваженим представником усіх працівників університету в колективних переговорах. Сторони зобов'язуються дотримуватись принципів соціального партнерства.

1.4. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством (Закони України „Про колективні договори і угоди”, „Про охорону праці”, „Про оплату праці”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії”, „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про відпустки”, Кодекс законів про працю та ін.), Генеральною, галузевою і регіональною угодами. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.

Дія колективного договору поширюється на всіх працівників університету, а також пенсіонерів, які працювали в університеті понад 15 років і на даний момент ніде не працюють.

1.5. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, галузевої і регіональної угод із питань, що є предметом колективного договору, з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди. Конференція трудового колективу делегує право підписання змін та доповнень в колективний договір ректору університету та голові профспілкового комітету, після чого зміни та доповнення набувають чинності.

1.6. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-денний строк із дня їх отримання іншою стороною.

Жодна із сторін, які уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання.

1.7. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не раніше як за 3 місяці до закінчення строку дії колективного договору. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у термін до 5 днів підписують колективний договір. Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації до виконкому Донецької міської Ради (ст. 15 КЗпП України).

1.8. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах університету в межах їх компетенції (Горлівській автомобільно-дорожній інститут, Красноармійський індустріальний інститут, технікуми).

1.9. Ректор забезпечує виконання колективного договору, інформує профспілковий комітет про хід його виконання, звітує конференції трудового колективу.

Профспілковий комітет забезпечує виконання колективного договору, інформує ректора про хід його виконання, звітує конференції трудового колективу.

Колектив працівників університету зобов'язується дотримуватись трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій, якісно і своєчасно виконувати виробничі та службові завдання, а його конференція заслуховує звіти керівництва і профспілкового комітету про виконання колективного договору, в разі необхідності ставить питання про притягнення до відповідальності осіб, які не виконують колективний договір, порушують законодавство про працю.

1.10. Згідно з КЗпП України в університеті створюється і обирається конференцією трудового колективу університету комісія з трудових спорів, затверджується Положення про комісію, обирається склад комісії. Голова комісії звітує про роботу комісії на конференціях трудового колективу.


Розділ II

^ ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


Адміністрація зобов'язується:

2.1. Забезпечити ефективну діяльність університету, виходячи з фактичних обсягів бюджетного фінансування, та раціональне використання коштів спеціального фонду для підвищення результативності роботи університету, поліпшення економічного становища працівників, розвитку матеріальної бази.

Інформувати трудовий колектив про економічний стан із доходних та витратних частин бюджету університету через газети „Донецький політехнік” або „Профспілкове життя” не рідше одного разу у квартал.

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів.

2.2. При розробці кошторису доходів і витрат університету передбачати витрати на соціальний захист працівників: оздоровлення, проведення медичних оглядів, матеріальну підтримку медичних підрозділів, надання матеріальної допомоги, часткову оплату комунальних послуг і ремонт баз відпочинку тощо ((Додаток 1, ст. 7 Закону України „Про колективні договори і угоди”, ст. 247 КЗпП України). Проводити преміювання працівників університету за результатами роботи в звітному періоді в межах фонду заробітної плати.

^ Кошторис доходів і витрат університету після затвердження МОН України публіковати в газетах «Донецький політехнік» або «Профспілкове життя».

2.3. В університеті встановлюється 5-денний 40-годинний робочий тиждень для працівників, вихідні дні – субота, неділя. У випадку виробничої необхідності окремим категоріям працівників наказом ректора за узгодженням із профспілковим комітетом може бути введений 6-денний робочий тиждень з наданням вихідного дня у другий день (наприклад, для працівників баз відпочинку в оздоровчий період). Для професорсько-викладацького складу робочий тиждень становить 36 годин (ст. 50 КЗпП України). При цьому не допускається залучення їх до роботи у вихідні (субота, неділя) і святкові дні.

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів.

2.4. Тривалість робочого дня наукового, навчально-допоміжного і адміністративно-господарчого персоналу встановлюється 8 годин; для осіб зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці та неповнолітнім – скорочений робочий день відповідно до чинного законодавства України; для професорсько-викладацького складу – згідно з розкладом занять на семестр; для окремих категорій працівників – за узгодженням із профспілковим комітетом (ст. 51 КЗпП України).

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів, декани, завідувачі кафедр.

2.5. Роз’яснювати під розпис права, обов’язки працівника згідно укладеного трудового договору (контракту) до початку роботи, ознайомлювати з дорученою роботою, умовами й оплатою праці, правами на пільги за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства України, Правил внутрішнього розпорядку університету та даного Колективного договору.

Відповідальні: керівники підрозділів, завідувачі кафедр, начальник відділу кадрів.

2.6. Проводити обрання та прийняття на роботу на посади науково-педагогічних працівників шляхом конкурсного відбору з подальшим укладенням трудового договору (контракту) згідно з Положенням про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ДонНТУ (Додаток 2, ст. 54 Закону України „Про освіту” та ст. 48 Закону України „Про вищу освіту”).

Відповідальні: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, начальник відділу кадрів.

2.7. Роботу професорсько-викладацького складу в інституті післядипломної освіти, в НДЧ, в інституті міжнародного співробітництва за державною бюджетною або господарською науковою тематикою оформляти згідно чинного законодавства та бажанням працівника (трудовий договір, сумісництво, погодинна оплата праці, договір підряду).

Застосовувати практику заключення контрактів, а з науковими і науково-педагогічними працівниками, які досягли пенсійного віку, при їх бажанні трудові відносини оформляти тільки на основі контракту.

Відповідальні: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, начальник відділу кадрів.

2.8. Проводити запровадження, зміну та перегляд норм праці за погодженням із профспілковим комітетом і повідомляти про це працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження (ст.ст. 32, 247 КЗпП України). Погоджувати з профспілковим комітетом час початку та закінчення роботи, режим роботи по змінам, поділ робочого часу на частини, застосування підсумкового обліку робочого часу, графіки роботи інші, ніж встановлені правилами внутрішнього розпорядку (ст.ст. 57..60 КЗпП України).

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, начальник навчального відділу.

2.9. Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм, використовуючи для цього газети „Донецький політехнік”, „Профспілкове життя”. Нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації та оплати праці доводити до відома членів трудового колективу.

Відповідальні: проректори, головний бухгалтер, завідувач канцелярії, начальник навчального відділу

2.10. Проводити попередній розподіл між викладачами навчального навантаження на кожний наступний навчальний рік в кінці поточного навчального року з обов’язковим обговоренням на засіданнях кафедр. Узгоджувати з профспілковим комітетом розподіл навчального навантаження як норму праці для викладачів – встановлення їх обсягу роботи та робочого часу (ст. 86, 247 КЗпП України, ст. 38 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

Відповідальні: начальник навчального відділу, завідувачі кафедр.

2.11. Звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати за попереднім погодженням із профспілковим комітетом у випадках, передбачених нормами трудового законодавства України.

Відповідальні: ректор, проректори, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу.

2.12. Забезпечити своєчасно (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, а також підвищення кваліфікації спеціалістів університету.

Відповідальні: проректори, завідувачі кафедр, начальник навчального відділу, керівники підрозділів.

2.13. Забезпечити необхідні умови щодо запобігання виникнення індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а у разі їх виникнення – вирішення згідно з чинним законодавством України. Забезпечити ефективну роботу комісії університету з трудових спорів.

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів.

2.14. Рішення про передачу в оренду приміщень та обладнання приймати з урахуванням думки профспілкового комітету як представника трудового колективу, а також деканів і керівників підрозділів, в веденні яких знаходиться об'єкт передачі в оренду.

Відповідальні: ректор, проректори.


Профспілковий комітет зобов'язується:

2.15. Брати участь у розробці і реалізації планів економічного і соціального розвитку університету, підрозділів у вирішенні питань розподілу і використання матеріальних і фінансових ресурсів, залучати працівників до управління університетом. Разом з адміністрацією здійснювати практичні заходи щодо підвищення ефективності господарської діяльності підрозділів університету. Розглядати у плановому порядку ці питання на засіданні профспілкового комітету.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету, голови комісій профспілкового комітету голови профспілкових бюро.

2.16. Проводити роботу щодо зміцнення трудової дисципліни та виконання правил внутрішнього розпорядку працівниками університету.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету, голови профспілкових бюро, профгрупорги.

2.17. Забезпечити при необхідності за рахунок коштів профспілки правовий захист працівникові від незаконних дій адміністрації.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету, голови комісій профспілкового комітету.

2.18. Своєчасно розглядати подання адміністрації щодо згоди профкому на звільнення працівників згідно з КЗпП України.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету.

2.19. Контролювати виконання наказу ректора про збереження аудиторного і лабораторного фондів університету, підтримання порядку в навчальних корпусах. Сприяти залученню працівників до загального наведення чистоти та порядку на прилеглих територіях та у службових приміщеннях університету.

На спільних засіданнях профспілкового комітету і адміністрації розглядати виконання цього наказу.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету, голови комісій профспілкового комітету, голови профспілкових бюро.

2.20. Разом з адміністрацією після підписання колективного договору протягом 2 місяців розробити заходи з підвищення надходжень коштів спеціального фонду, укріплення трудової та навчальної дисципліни, забезпечення збереження майна, лабораторного та аудиторного фондів, економії електроенергії, тепла, води.

Відповідальні: голова профспілкового комітету, керівники підрозділів, голови профспілкових бюро.

2.21. Аналізувати причини порушення трудової дисципліни працівниками університету та приймати заходи щодо її поліпшення та зміцнення.

Відповідальні: голова профспілкового комітету, голови профспілкових бюро, профгрупорги.

2.22. Слідкувати за правильністю використання робочого часу всіх категорій працівників згідно із їх службовими обов'язками.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету, голови комісій профспілкового комітету, голови профспілкових бюро.

2.23. Сприяти ректорату в розвитку методів і способів покращення господарської діяльності, мобілізації для цього зусиль всього трудового колективу університету.

Відповідальні: голова і члени профспілкового комітету.


Працівники зобов'язуються:

2.24. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, сумлінно виконувати свої обов'язки, додержуватися трудової дисципліни.

2.25. Забезпечувати високу ефективність педагогічної діяльності, створювати умови для засвоєння студентами навчальних програм.

2.26. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень виконавчої дисципліни, загальну культуру.

2.27. Зберігати матеріальні цінності, економити електроенергію, підтримувати чистоту на робочих місцях, не палити у навчальних корпусах.


Розділ III

ВІДПУСТКИ

Адміністрація зобов'язується:

3.1. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом у першому кварталі поточного року і доводити до відома працівників.

Відповідальні: ректор, проректори, начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

3.2. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України „Про відпустки”).

Відповідальні: начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

3.3. Відкликання працівників із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством, і за погодженням з профспілковий комітетом (ст. 12 Закону України „Про відпустки”).

На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках: порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки; несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки (ст. 11, 21 Закону України „Про відпустки”).

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів, начальник відділу кадрів.

3.4. У випадках поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не меншому ніж 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати викладачам у канікулярний період (п.4 постанови КМУ від 14 квітня 1997 року № 346, ст. 12 Закону України „Про відпустки”). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України „Про відпустки”.

Відповідальні: проректори, начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

3.5. Не допускати перенесення відпусток без поважних причин. Рішення про перенесення відпустки приймати за наявністю згоди працівника та погодження з профспілковим комітетом (ст. 80 КЗпП України, ст. 11 Закону України „Про відпустки”).

Відповідальні: проректори, керівники підрозділів.

3.6. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, яка усиновила дитину, одинокій матері. батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів.

Відповідальні: ректор, проректори, начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

3.7. Жінкам, які працюють і мають дітей віком до 12 років, надавати один неоплачуваний день відпустки на місяць для ведення домашнього господарства згідно з графіком, затвердженим деканом, керівником підрозділу і головою профспілкового бюро. Зазначений день використовується протягом поточного місяця і перенесення на інші місяці не допускається (ст. 4 Закону України „Про відпуски”).

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів.

3.8. Надавати: працівникам у випадку особистого шлюбу оплачувану відпустку тривалістю З календарні дні; батькові у випадку народження дитини додаткову оплачувану відпустку тривалістю 2 дні .

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів, начальник відділу кадрів.

3.9. Надавати працівникам у випадку смерті близьких (батьки, діти, чоловік, жінка) оплачувану відпустку 3 календарні дні .

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів, начальник відділу кадрів.

3.10. Згідно зі ст. 7 Закону України „Про охорону праці” та ст. 7 Закону України „Про відпустки” працівникам університету, які працюють у шкідливих умовах і робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, чи виконується в особливих умовах і умовах підвищеного ризику для здоров’я, надавати додаткову відпустку тривалістю до 7 календарних днів (Додаток 3, Постанова КМУ від 17 листопада 1997 року № 1290) .

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів.

3.11. Керівникам, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам університету у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічну, основну відпустку або її частину надавати протягом навчального року (Постанова КМУ від 14 квітня 1997 року № 346).

Відповідальні: ректор, проректори, керівники підрозділів.

3.12. За бажанням керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників частина щорічної основної відпустки може замінюватися грошовою компенсацією при можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути меншою ніж 24 календарні дні (Постанова КМУ від 14 квітня 1997 року № 346).

Відповідальні: ректор, проректора, керівники підрозділів.

3.13. У відповідності до ст. 8 Закону України „Про відпустки”, ст. 76 КЗпП України, п. 5.2.6 Галузевої Угоди надавати працівникам із ненормованим робочим днем додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 7 календарних днів (Додаток 4).

Відповідальні: ректор, проректора, керівники підрозділів.


Профспілковий комітет зобов'язується:

3.14. Здійснювати контроль за виконанням пунктів розділу ІІІ колективного договору „Відпустки”.

Відповідальні: голова профспілкового комітету, комісія профспілкового комітету з норм і умов праці.

3.15. Аналізувати умови праці працівників з метою розширення категорії працівників, яким можливо надання додаткової відпустки.

Відповідальні: голова профспілкового комітету, комісія профспілкового комітету з норм і умов праці.

3.16. ^ Разом з адміністрацією забезпечувати своєчасне введення в дію законодавчо-нормативних документів з питань відпусток.

Відповідальні: голова профспілкового комітету, комісія профспілкового комітету з норм і умов праці.


Розділ IV

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ


Адміністрація зобов'язується:

4.1. Рішення про зміни в організації праці, скорочення штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профспілковим комітетом (п.1, ст. 22 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”) .

Відповідальні: ректор, проректори.

4.2. Надавати усім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівників, зі збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.

Відповідальні: ректор, проректори, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

4.3. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України:

- повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації праці, штату працівників;

- вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення тощо.

Відповідальні: ректор, проректори, начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

4.4. З дня попередження про скорочення штатів працівникам, які будуть звільнені, за їх бажанням надавати вільний час (до 8 годин на тиждень) у межах робочого часу для вирішення питань власного працевлаштування.

Відповідальні: керівники підрозділів.

4.5. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в університеті.

Відповідальні: проректори, головний бухгалтер, начальник навчального відділу, начальник відділу кадрів.


Профспілковий комітет зобов'язується:

4.6. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників. Надавати їм безкоштовну юридичну консультацію.

Відповідальні: комісія профспілкового комітету з норм і умов праці.

4.7. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок, жінок, які мають дітей до трьох років (шести років), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років, або дитину-інваліда (ст. 184 КЗпП України).

Відповідальні: комісія профспілкового комітету з норм і умов праці.

4.8. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених за скороченням штатів працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку), але не більше півроку.

Відповідальні: голова і заступники голови профспілкового комітету.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

 проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
 проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
 проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
 проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
 проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
 проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення iconДвнз «криворізький національний університет» на 2013 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
 проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
 проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
 проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення iconДержавного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
 проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи