Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії "
Скачати 497.79 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії "
Сторінка1/4
Дата15.07.2012
Розмір497.79 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України


Харківська НАЦІОНАЛЬНА академія

міського господарства


Методичні вказівки

до самостійного вивчення курсу

"Споживачі електроенергії "

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання").


Харків – ХНАМГ - 2007


Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Споживачі електроенергії" (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання). Укл.: Саприка О.В., Супрун О.Д., Кравченко Ю.П. Харків: ХНАМГ, 2007.- 31 с.


Рецензент: к.т.н., доц. О.М.Довгалюк


Рекомендовано кафедрою “Електропостачання міст”

протокол №3 від 27 жовтня 2006р.


ВСТУП


У дисципліні "Споживачі електроенергії" вивчаються улаштування, принцип дії найбільш розповсюдженних приймачів електричної енергії, промислових підприємств та досліджуються їх характеристики. Базовими дисциплінами для курсу є всі загальноосвітні дисципліни, а також електричні системи і мережі, теоретичні основи електротехніки, електричні машини. У результаті вивчення курсу студенти повинні засвоїти призначення і принцип дії споживачів електроенергії, розрахунок окремих ділянок електричних мереж з урахуванням специфіки обладнання, що необхідно для виконання технологічного процесу, а також опанування заходів зниження впливу роботи приймачів електроенергії на якісні параметри електричної системи.

У ході вивчення окремих тем і розділів курсу головна уважність повинна бути приділена виявленню об’єктивних закономірностей, що лежать в основі досліджуваних пристроїв і процесів, і зв’язків досліджуваного предмета з іншими дисциплінами. Необхідно також чітко представляти основні цілі і перспективи розвитку систем електропостачання взагалі і приймачів зокрема. Крім того, матеріал курсу повинний погоджуватися з новітніми досягненнями вітчизняної і закордонної науки і техніки і з практикою інженера – електрика.

Перед вивченням чергової теми курсу варто уважно ознайомитися з програмою і методичними вказівками по даній темі. При цьому необхідно мати на увазі, що рекомендована література мало пристосована до заочної форми вивчення курсу і внаслідок цього вимагає ретельного ознайомлення з даними методичними вказівками.

Ці методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання" і мають своєю метою надання допомоги студентам денної та заочної форм навчання при вивченні курсу і виконанні контрольної роботи.


^ 2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Учебник для вузов.- М.; Высш. шк., 1984. – 559 с.

 2. Електропостачання міст. Навч. посібник. / Ю.М.Блажко. – К.: НМКВО, 1992. - 256с.

 3. Кайман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств.- М.: Высш. шк., 1987. – 335 с.

 4. Кацман М.М., Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических систем.- М., Высш. шк., 1979. – 261с.

 5. Ковальов В.М. Приймачі електроенергії промислових підприємств (лекції для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”) – Харків: ХДАМГ, 2000. – 81 с.

 6. Проектирование систем электроснабжения электрических железных дорог/Под общ. ред. Л.М.Перцовского.-М.; Трансжелдориздат, 1963. – 471 с.

 7. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б.Айзенберга. М., Энергоатомиздат, 1995. – 390 с.

 8. Электротехнические промышленные установки. Учебник для вузов / Под ред. А.Д.Свенчанского. – М.: Энергоиздат, 1982. – 356 с.

 9. Саприка О.В, Кравченко Ю.П. Споживачі електроенергії (Лекції для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання).– Харків: ХНАМГ, 2006. -74 с.

 10. Жежеленко И.В., Саенко Ю.Л. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях. - М.: Энергоатомиздат, 2005. - 261 с.

 11. Федоров А.А., Ристхейн Э.Г. Электроснабжение промышленных предприятий.: Учебник для вузов.-4-е изд.,перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат. 1984. – 472с.

 12. Тульчин И.К., Нудлер Г.И. Электрические сети жилых и общественных домов. – М.: Энергоатомиздат. 1983. – 304с.

 13. Прохоровский А.А. Тяговые и трансформаторные подстанции. – М.: Транспорт. 1984. – 326с.

 14. Мешков В.В. Основы светотехники.- М.: Энергия.1979. – 368с., ил.


^ 3.РОБОЧА ПРОГРАМА ТА

МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ К ТЕМАМ КУРСУ


3.1.Вступ. Вплив соціально-економічної структури на споживання електричної енергії. Споживачі електроенергії – підсистема електроенергетичної системи електроспоживання. Навчальна література.

Література [2,9].


^ 3.2. Основні споживачі електричної енергії. Якість електричної енергії.

Класифікація основних споживачів електричної енергії. Загальна характеристика приймачів електричної енергії. Напругі, які використовуються в споживачах електричної енергії. Режими роботи нейтралі.

Електричні навантаження і способи їх визначення. Графіки електричних навантажень. Коефіцієнти, що характеризують графіки навантаження. Визначення розрахункових навантажень.

Якість електричної енергії. Основні вимоги до якості електроенергії. Визначення показників якості електричної енергії. Відхилення та коливання напруги. Відхилення частоти. Несинусоїдальність напруги. Несиметрія напруги. Вплив показників якості електричної енергії на роботу приймачів.

Коефіцієнт потужності і способи його поліпшення. Вплив коефіцієнта потужності на роботу споживачів. Компенсація реактивної потужності. Способи підвищення коефіцієнта потужності. Заходи щодо поліпшення споживання реактивної потужності приймачами.

Література[2,9,10,11].


Методичні вказівки

Вивчення матеріалу варто починати з розгляду загальних характеристик приймачів електричної енергії і стосовних до них визначень, зупинитися на класифікації споживачів електричної енергії. На конкретних приладах студенти повинні усвідомити основні фізичні процеси які відбуваються в приймачах. Основну увагу при цьому варто приділяти тим процесам які можуть бути покладені в основу вибору стандартних робочих напруг і режимів роботи нейтралі. Особливу увагу варто приділити розгляду режимів роботи нейтралі покладених в основу конструктивних і схемних рішень приймачів і систем електропостачання.

У процесі вивчення матеріалу необхідно детально розглянути питання, пов’язані з визначенням електричних навантажень, звертаючи при цьому увагу на методи визначення розрахункових навантажень.

Вивчаючи показники якості електричної енергії необхідно засвоїти, що якість електричної енергії оцінюється як за технічним так і за економічним ефектом, звернувши увагу, що якість напруги в електричних мережах головним чином залежить від коливань навантаження. Зміна навантаження має випадковий, імовірний характер, тому інтегральні критерії якості є імовірними характеристиками.

Вивчаючи питання компенсації реактивної потужності, на початку необхідно засвоїти, визначенне коефіцієнта потужності. Далі варто розглянути вплив коефіцієнта потужності на роботу приймачів, звернувши особливу увагу на способи підвищення коефіцієнта потужності і заходи щодо поліпшення споживання реактивної енергії. На прикладі трансформаторів і асинхронних двигунів розглянути режими роботи асинхронного навантаження. Варто уяснити методику визначання витрат потужності і енергії в приймачах і проаналізувати заходи щодо поліпшення витрат, звернути увагу на питання зменшення споживання реактивної потужності приймачами, підвищення природного коефіцієнта потужності. Враховуючи викладене, саме тому основною метою заходів щодо компенсації реактивної потужності є підтримка нормального рівня напруги.

Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення приймача і споживача електричної енергії.

 2. Як класифікуються приймачі електричної енергії по роду струму, напрузі, призначенню, конструктивному виконанню, схемі з’єднання?

 3. Дайте визначення номінальної напруги генератора, мережі, приймачів.

 4. Як проводиться вибір стандартних напруг і областей використання?

 5. Які режими роботи нейтралей можливі в приймачах.

 6. Які переваги глухо заземлення нейтралі в мережах напругою до 1000 В і ізольованої нейтралі в мережах 6-10 кВ?

 7. Поясніть основні особливості мереж з компенсованою нейтрале і способи компенсації ємнісних струмів в режимі однофазного замикання.

 8. Чому в даний якість електроенергії оцінюється диференціально окремо по частоті і напрузі?

 9. Поясніть причину переходу до інтегральних критеріїв якості?

 10. Поясніть поняття якість електричної енергії.

 11. Які основні вимоги до якості електричної енергії?

 12. Якими показниками характеризується якість електричної енергії?

 13. Як можна класифікувати показники якості електричної енергії?

 14. Які відомі вимоги до показників якості електричної енергії?

 15. Дати визначення відхилення напруги, його впливу на роботу приймачів.

 16. Дайте визначення коливання напруги, його впливу на роботу приймачів.

 17. Дайте визначення несинусоїдальності напруги, її впливу на роботу приймачів.

 18. Поясніть призначення і класифікацію графіків електричних навантажень.

 19. Дайте характеристику основних методів визначення розрахункових навантажень.

 20. Поясніть визначення розрахункових навантажень за методом коефіцієнта використання.

 21. Поясніть визначення розрахункових навантажень за методом коефіцієнта попиту.

 22. Дати характеристику основних коефіцієнтів для розрахунків електричних навантажень.

 23. Перерахуйте споживачів реактивної потужності і охарактеризуйте їх.

 24. Дайте визначення коефіцієнта потужності і реактивної потужності.

 25. Поясніть вплив коефіцієнта потужності на роботу електроустановок.

 26. Які використовуються заходи підвищення природного коефіцієнта потужності?

 27. Що впливає на величину коефіцієнта потужності? Дайте коротку характеристику основних приймачів реактивної електричної енергії.

 28. Поясніть заходи щодо поліпшення споживання реактивної потужності приймачів.

 29. Що таке централізована групова і індивідуальна компенсація реактивної енергії? Область використання, переваги і недоліки.

 30. Як і чому необхідно визначити втрати електричної енергії в асинхронних двигунах?

 31. Поясніть визначення найліпшого коефіцієнта навантаження трансформаторів.

 32. Як вибрати тип компенсуючого пристрою?

^ 3.3. Приймачі електроенергії міст та населених пунктів.

Загальна характеристика приймачів електричної енергії міст та населених пунктів. Режими роботи.

Електричні навантаження. Графіки навантаження. Розрахункові електричні навантаження житлових будинків у містах. Розрахункові електричні навантаження міських громадських споруд.

Розрахункові електричні навантаження комунально – побутових, виробничих, громадських та комунальних підприємств.

Розподілення електроенергії в житлових будинках і громадських спорудах. Принципи побудови схем електричних мереж будинків. Зовнішні розподільні мережі. Розподільні мережі житлових будинків і громадських споруд. Квартирна мережа.

Комунальні побутові приймачі. Приймачі квартир. Загально – будинкові споживачі. Приймачі громадських і культурно – побутових закладів.

Література [2,5,9,12].


Методичні вказівки

З огляду на різноманіття споживачів електричної енергії в системах електропостачання міст, вивчення матеріалу варто починати з з’ясування структури споживачів за характером електропостачання і призначенням. Далі необхідно розглянути технічні характеристики споживачів селитебних зон і комунальних загальноміських споживачів. При цьому особливу увагу варто приділити аналізу режимів роботи цих споживачів.

Розглядаючи питання розрахунку електричних навантажень житлових будинків і громадських споруд, чітко усвідомити, що розрахунок електричних навантажень виконується від нижчих до вищих ступіней систем електропостачання в два етапи:

 • визначення навантаження на введені до кожного споживача;

 • розрахунок на цій основі навантажень окремих елементів мережі (живільні лінії, введення в будинки, шини нижчої напруги трансформаторних підстанцій).

При цьому звернути увагу на те, що визначення розрахункових навантажень житлових будинків ґрунтується на використанні в якості одного споживача родини або квартири.

Під час вивчання питання "Розподілення електричної енергії в житлових будинках і громадських спорудах" варто користуватись відповідними розділами книг (9) і (12). Це питання необхідно розглянути послідовно, спочатку розподільні мережі від трансформаторних підстанцій до вводу в будинки, а потім розподільні мережі всередині будинків.

Під час вивчення питання внутрішніх розподільних мереж в будинках необхідно засвоїти:

 • схеми вводів у житлові будинки;

 • схеми стояків і квартирних мереж;

 • конструктивне виконання внутрішніх електромереж у будинках;

 • розрахунок електричних мереж житлових будинків.

В (2) викладені основні технічні характеристики комунально – побутових електроприймачів квартир. Під час вивчення необхідно звернути увагу на характерні особливості режимів роботи електричного освітлення, електронагрівальних приладів, побутових приладів.


Питання для самоперевірки.

 1. Дайте загальну характеристику приймачів електричної енергії міст.

 2. Як класифікуються приймачі селитебних зон.

 3. Характерні режими роботи приймачів встановлених ГОСТ 13109-97.

 4. Як визначається розрахункова потужність приймачів довгочасного і повторно – короткочасного режимів?

 5. Поясніть смисл відносної тривалості вмикання в повторно – короткочасного режимі?

 6. Як визначається електричне навантаження від квартир на введенням у будинки при наявності в будинку комунального підприємства, ліфтових установок?

 7. Як визначається електричне навантаження громадських споруд.

 8. Дати характеристику зовнішніх розподільних електричних мереж житлових будинків і громадських споруд.

 9. Дати характеристику внутрішніх розподільних електричних мереж будинків.

 10. Які схеми вводів використовуються для живлення житлових будинків?

 11. Накреслить схеми стояків житлових будинків висотою до 16 поверхів.

 12. Дати характеристику квартирних мереж.

 13. Чому у квартири не заводиться лінійна напруга 380 В?

 14. Поясніть конструктивні виконання внутрішніх електромереж будинків.

 15. Дати характеристику приймачів першої категорії громадських споруд.

 16. Дати характеристику електроприймачів квартир та загально будинкових приймачів.

 17. Поясніть особливості режимів роботи електричного освітлення, електронагрівальних приладів, побутових приладів житлових будинків і громадських споруд.^ 3.4. Споживачі електроенергії на електротранспорті.

Основні характеристики електротранспорту. Характер навантажень і його вплив на систему електропостачання. Споживачі електротранспорту.

Пристрої електропостачання електрифікованого транспорту. Тягові підстанції змінного та постійного струму. Електротягові підстанції. Вибір потужності та кількості тягових підстанцій.

Контактна мережа. Пристрої електропостачання метрополітенів.

Література [3,4,6,13].


Методичні вказівки

Матеріал теми містить загальні відомості про приймачі електроенергії на електротранспорті. Вивчення теми варто починати з докладного аналізу основних характеристик електротранспорту, особливостей навантажень, розмірів роботи і впливу їх на систему електропостачання.

Далі варто перейти до вивчення конструктивних особливостей пристроїв електропостачання електротранспорту. На конкретних приладах електротягових мереж метрополітену, залізниці, трамвая, тролейбуса проаналізуйте переваги і недоліки кожної з них, усвідомити конструктивні і схемні рішення контактних мереж.

На закінчення необхідно розглянути класифікацію і пристрій тягових підстанцій змінного і постійного струму.


Питання для самоперевірки.

 1. У чому полягають особливості пристроїв електропостачання метрополітену, залізниці, трамваїв, тролейбусів?

 2. Дати загальну характеристику не тягових споживачів метрополітену.

 3. Дати характеристику розходжень електрифікованих залізниць змінного і постійного струму.

 4. Які типи контактних підвісок застосовуються на електротранспорті?

 5. Які конструктивні особливості тягових підстанцій змінного і постійного струму?

 6. З рішенням яких задач пов’язане розміщення тягових підстанцій електричних мереж метрополітену.

 7. У яких умовах варто віддавати перевагу системі електротяги на змінному і постійному струму?

 8. Який вигляд має графік навантаження під час руху електропоїзда в метро?


^ 3.5. Приймачі електричної енергії промислових підприємств.

Споживачі електричної енергії промислових підприємств. Силові загально промислові установки.

Електричні навантаження промислових підприємств. Визначення розрахункових навантажень.

Відповідальні споживачі електричної енергії. Категорії приймачів за ступінем безперебійності електропостачання. Вимоги відповідальних приймачів до безперебійності електропостачання та якості електроенергії.

Агрегати безперебійного живлення. Статичні агрегати безперебійного живлення. Електромашинні агрегати безперебійного живлення.

Перетворювальні установки. Статичні перетворювачі частоти. Електромашинні перетворювачі частоти. Одномашинні перетворювачі частоти.

Електропривід робочих механізмів промислових підприємств. Асинхронний електропривід. Робота трифазного двигуна від мережі трифазного струму. Способи пуску. Вибір схеми вмикання.

Електрозварювальне обладнання. Джерела живлення змінного струму. Джерела живлення постійного струму. Перетворювачі та випрямлячі для зварювання.

Література [2,5,9,12].

Методичні вказівки

Варто знати які вимоги пред’являються до системи електропостачання в залежності від категорії споживачів. Основну увагу варто звернути на правильне визначення навантаження і графіків їх зміни, так лелечиної навантажень і характером їх зміни визначають економічно найвигідніші параметри елементів системи електропостачання. Необхідно пам’ятати, що зміна електричних навантажень у час випадковим процесом і визначається імовірно – статистичними методами. Вибір методу розрахунку електричних навантажень (емпіричних, детермінованих) залежить від наявності вихідних даних і цілей розрахунку.

У теперішній час найбільш точним методом розрахунку, хоча і трудомістким, являється метод упорядкованих діаграм.

Під час вивчення даної теми необхідно засвоїти вплив напруги на роботу електроприймачів, вивчити причини відхилень і коливань напруги, несинусоїдальності форми кривої напруги, несиметрії напруги, а також методи боротьби з цими явищами.

Вивчення категорій приймачів щодо безперебійності та надійності живлення варто вивчити одночасно з вимогами до агрегатів безперебійного живлення.

Усвідомити, що при обраній системі електропостачання, забезпечення споживачів електроенергією з параметрами відмінними від параметрів первинного джерела, здійснюють перетворювачі, які можна розділити на дві великі групи: статичні і електричні перетворювачі. Далі необхідно ознайомитися з призначенням, пристроєм і основними конструктивними особливостями агрегатів безперебійного живлення. Знати що в залежності від складу агрегатів безперебійного живлення і схеми з’єднання складових частин утворюються різні структури агрегатів безперебійного живлення, а використання тієї чи іншої структури визначається з вимог надійності, вартості ї інших техніко – економічних показників. При вивченні статичних агрегатів безперебійного живлення необхідно звернути увагу на роботу різних схем перетворювачів, порівняти їх за основними показниками і з’ясувати можливості застосування. Простежити роботу агрегатів безперебійного живлення на різні види навантаження, тому- що характер навантаження впливає на умови роботи і параметри агрегатів безперебійного живлення. Особливу увагу приділити конкретним схемам, вивченню фізичних процесів, що відбуваються в різних елементах схеми і в схемі в цілому.

При вивченні асинхронного електроприводу звернути увагу на режим роботи трифазного двигуна в схемі однофазного вмикання з конденсатором і порівняти трифазний і неповнофазний режими, а також уміти дати оцінку його робочих характеристик під час обриву фази.

В (13) викладені основні технічні характеристики пристроїв для зварювання та розрахунок трансформаторів і випрямлячів. Під час вивчення варто звернути увагу на характерні особливості режимів роботи зварювальних пристроїв та їх вплив на систему електропостачання.


Питання для самоперевірки

 1. За якими ознаками класифікуються приймачі промислових підприємств?

 2. Поясніть головні характерні показники споживачів електричної енергії?

 3. Назвіть категорії електроприймачів по ступіні надійності електропостачання.

 4. Які вимоги пред’являють споживачі I і II категорії до системи електропостачання.

 5. Які основні типи електроприймачів застосовують на промислових підприємствах? Їх характеристики.

 6. Дати класифікацію агрегатів безперебійного живлення.

 7. Пояснити призначення безперебійного живлення.

 8. Із яких основних частин складається агрегат безперебійного живлення?

 9. Як вибирається конкретна схема агрегату безперебійного живлення?

 10. Які переваги і недоліки мають агрегати безперебійного живлення?

 11. Із яких умов виконується вибір агрегатів безперебійного живлення?

 12. Назвіть достоїнства і недоліки схем вмикання трифазного двигуна в однофазну мережу?

 13. Як визначається робоча і пускова ємкність конденсаторного двигуна?

 14. Чому знижується ККР асинхронного двигуна в неповнофазному режимі?

 15. Поясніть причини підвищення коефіцієнта потужності в неповнофазному режимі.

 16. Чому знижується запас стійкості асинхронного двигуна при обриві фази?

 17. Дати пояснення причин збільшення струму асинхронного двигуна в неповнофазному режимі.

 18. Чому неповно фазний режим являється аварійним?

 19. Чому не забезпечується самозапуск асинхронного двигуна в неповнофазному режимі?

 20. Дати характеристику зварювальних трансформаторів, випрямлячів, генераторів постійного та змінного струму.

 21. Які основні вимоги, що пред’являються до зварювальних установок і їх елементів?

 22. Дати пояснення режимів роботи зварювальних пристроїв.

 23. Які схеми зварювальних випрямлячів?


^ 3.6. Електричні освітлювальні установки.

Джерела світла. Загальні відомості щодо джерел світла. Електричні лампи накалювання. Розрядні лампи.

Освітлювальні прилади. Світильники. Загальні відомості. Характеристики світильників. Основні види світильників для виробничих приміщень. Світильники для побутового призначення. Світильники зовнішнього освітлення. Прожектори. Загальні відомості. Характеристики прожекторів. Типи прожекторів.

Освітлювальні установки. Загальні відомості щодо освітлювальних установок та вимог до них. Світлотехнічне рішення і розрахунок освітлення. Електрична частина освітлювальних установок. Склад і компоновка освітлювальної мережі. Розрахунок освітлювальної мережі.

Освітлення приміщень. Освітлення цехів промислових підприємств. Освітлення електричних станцій та підстанцій. Освітлення громадських споруд.

Зовнішнє освітлення. Загальні особливості. Зовнішнє освітлення світильниками. Прожекторне освітлення. Розрахунок прожекторного освітлення. Освітлення території муніципальних об’єктів. Освітлення будівельних майданчиків. Освітлення відкритих розподільчих пристроїв і підстанцій.

Література [7,9,14].


Методичні вказівки

Вивчення теми варто починати з ознайомлення впливу видимого випромінювання на око людини і вимог до освітлення.

Далі варто визначити класифікацію світильників виходячи з конструктивного і цільового призначення, а також характеру світлорозподілу. При цьому необхідно вивчити схеми включення газорозрядних ламп низького тиску, пускові характеристики газорозрядних приладів і ламп накалювання, особливості газорозрядних приладів як навантаження електричної мережі.

Доцільно провести порівняльний аналіз видів і систем освітлення. Потім варто вивчити електричні мережі освітлювальних установок.

У процесі роботи з вивченням данної теми необхідно детально розглянути питання пов’язані з вибором освітленості та системи освітлення, вибором типу і розміщення світильників, методами розрахунку освітлювальних установок.

При вивченні методів розрахунку електричного освітлення основну увагу приділити сутності кожного метода, його достоїнствам і недолікам, усвідомити, що у світлотехнічний частині вибирають джерела світла, освітленість, систему освітлення, тип світильників і їхнє розміщення, виконується розрахунок установленої потужності і перевірочний розрахунок освітлення; в електротехнічній частині установлюють величину напруги, схему живлення, розміщення щитків, вибирають проводку і спосіб прокладки, роблять розрахунок мережі.


Питання для самоперевірки.

 1. Дати характеристику основним видам та системам освітлення.

 2. За якими признаками класифікуються світильники? Дайте характеристику освітлювальних приладів.

 3. Перерахуйте вимоги до освітлення.

 4. Назвіть достоїнства люмінесцентних ламп перед лампами накалювання.

 5. Розкрийте зміст і дайте характеристику вибору освітленості та систем освітлення.

 6. Поясніть умови вибору типу і розміщення світильників.

 7. Розкрийте зміст і дайте характеристику світлотехнічних методів розрахунку освітлювальних установок.

 8. Дайте характеристику світлотехнічної частини розрахунку освітлювальних установок.

 9. Що визначається в електротехнічній частині розрахунку освітлювальних установок?

 10. Поясніть призначення схеми стартерного вмикання люмінесцентних ламп.

 11. Як впливає частота вмикань на строк служби освітлювальних приладів?

 12. Чому не рекомендується груповий пуск ламп накалювання?

 13. Чому час пуску газорозрядних ламп більше, ніж ламп накалювання?


  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Споживачі електроенергії"
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Споживачі електроенергії" (для студентів 4 курсу денної І заочної форм...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок”
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок” І проведення практичних занять (для студентів 5 курсу спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу «фінансова статистика»
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Фінансова статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 050100...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconХарківська національна академія міського господарства с. С. Родченко методичні вказівки до самостійного вивчення курсу
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Система національних рахунків» (для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «фінанси»
Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030601...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «економіка І організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до самостійного вивчення з курсу «Економіка І організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг”
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 50100 „Облік...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconС. М. Мордовцев методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформаційні системИ І технології в обліку»
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформаційні системи І технології в обліку» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"Споживачі електроенергії \" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи