Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика icon

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
Скачати 86.98 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
Дата16.07.2012
Розмір86.98 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність

8.03050201 „Економічна кібернетика

напряму підготовки 0305 „Економіка і підприємництво”

освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр


ПОЛТАВА 2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка спеціалістів за спеціальністю „Економічна кібернетика” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом підготовки „Економіка і підприємництво”.

Для забезпечення ефективної реалізації підготовки фахівців з обліку і аудиту відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” висуваються вимоги до їх знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти за спеціальністю „Економічна кібернетика” і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (випускної роботи, комплексного державного екзамену або їх поєднання). Освіту продовжують студенти, які отримали кваліфікацію „бакалавр з економічної кібернетики” та успішно склали вступні іспити згідно з даною програмою.

Метою вступного іспиту є перевірка і оцінка теоретичної та практичної підготовки бакалавра, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам підготовки фахівців.


^ 2. ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Вступний іспит проводиться через виконання тестового завдання, до складу якого входить комплекс питань з таких дисциплін

ПФ.С.01.ПР.Р.12 Проектування баз даних:

Основні відомості про БД та історичний огляд.

Середовище БД.

Реляційна модель БД.

Проектування БД.

Модель «сутність-зв’язок».

Нормалізація.

Концептуальне проектування.

Методи логічного проектування.

Фізичне проектування.

Об’єктно-орієнтовані системи керування базами даних.

Системи баз даних засновані на правилах


ПФ.Д.02.ПР.Р.04 Системи підтримки прийняття рішень:

Розвиток методів і систем підтримки прийняття рішень.

Ретроспективний аналіз еволюції інформаційних технологій та інформаційних систем.

Організаційно-технологічні основи прийняття рішень.

Класифікація СППР.

Розвиток СППР.

Базові компоненти СППР.

Стратегія оцінювання і вибору методів підтримки прийняття рішень.

Створення, впровадження та оцінювання СППР.

Засоби штучного інтелекту в СППР.

Системи підтримки прийняття рішень на основі сховищ даних та АLАР-технологій.

Виконавчі інформаційні системи.


ПФ.Д.02.ПР.Р.03 Імітаційне моделювання:

Сутність, розвиток і застосування імітаційного моделювання.

Основні етапи побудови імітаційних моделей.

Імітаційна модель керування запасами.

Метод Монте-Карло в імітаційному моделюванні.

Генерування випадкових подій і випадкових величин під час машинної імітації.

Планування імітаційних експериментів.

Узагальнення та статистична перевірка результатів імітаційних експериментів.

Планування імітаційних експериментів у процесі дослідження та оптимізації систем.


ПФ.Е.02.ПР.Р.03 Операційні системи:

Операційні системи. Історія розвитку. Класифікація. Класифікація ОС. Мережні операційні системи. Керування ресурсами. Засоби синхронізації і взаємодії процесів. Керування пам’яттю. Засоби апаратної підтримки керування пам’яттю і багатозадачним середовищем в мікропроцесорах Intel. Керування вводом-виводом. Файлова система. Керування розподіленими ресурсами. Синхронізація в розподілених системах. Процеси і нитки в розподілених системах. Розподілені файлові системи. Проблеми взаємодії операційних систем. Служби іменування ресурсів і проблеми прозорості доступу. Сучасні концепції і технології проектування операційних систем. Захист операційних систем. Тенденції в структурній побудові ОС.


ПФ.С.01.ПП.Р.01 Системи оброблення економічної інформації:

Загальна характеристика автоматизованого оброблення ін­формації з управління виробництвом.

Організація інформаційної бази і технічного забезпечення автоматизованого управління на підприємствах.

Організація автоматизованого розв'язування основних ком­плексів задач функціонального управління на підприємствах.

Автоматизоване оброблення інформації з управління тру­довими ресурсами.

Автоматизоване оброблення бухгалтерської інформації.

Автоматизоване оброблення маркетингової інформації.

Інформаційно-обчислювальна система в органах державної статистики.

Автоматизоване оброблення інформації в податковій сфері.

Автоматизоване оброблення інформації в страхуванні.

Автоматизована система фінансових розрахунків,

Загальна характеристика автоматизованого оброблення бан­ківської інформації.

Особливості автоматизованого оброблення внутрішньобанківської інформації.

Система міжбанківських електронних платежів України.

Автоматизоване оброблення інформації на фондовому ринку.


Вступні тестові завдання складаються кафедрою згідно навчальних програм дисциплін та затверджуються на засіданні кафедри.

Проведення вступного іспиту базується на наступних принципах

- уніфікація методів та умов проведення екзамену

- забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену

- відповідність системи університетського контролю галузевій системі атестації та ліцензування фахівців

- дотримання секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики;

- гласність та одинакові умови доступності отримання інформації.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна – вірна.

Тести повинні охоплювати всі змістовні модулі навчальної дисципліни, включеної в екзамен.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Протягом 40 хвилин здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 40 хвилин відповідає на тестові завдання.

Вступний іспит приймає фахова атестаційна комісія, затверджена наказом ректора університету.


^ 5. Критерії оцінювання знань студентів

Головними професійними критеріями при оцінці виконання студентами тестового завдання є наявність знань, умінь комплексно оцінювати соціально-економічну та виробничу ситуацію, точність аналітичного розв'язання задач, влучність та стислість виразу думки, вміння точно визначати соціальну, економічну та екологічну ефективність прийнятих рішень.

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних відповідей, приведених до 100 бальної шкали (від 100 до 200). Вагомість одного тестового завдання 2,5 бала. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник – 200.


Таблиця критеріїв оцінювання знань:

Кількість

правильних відповідей

Бали

10

125

11

127,5

12

130

13

132,5

14

135

15

137,5

16

140

17

142,5

18

145

19

147,5

20

150

21

152,5

22

155

23

157,5

24

160

25

162,5

26

165

27

167,5

28

170

29

172,5

30

175

31

177,5

32

180

33

182,5

34

185

35

187,5

36

190

37

192,5

38

195

39

197,5

40

200Оцінка "відмінно" (200 балів): виставляється студентам, які мають глибокі систематизовані знання програмного матеріалу, вивчили основну та знайомі з додатковою літературою, логічно, обґрунтовано відповідають на запитання, роблять вірні висновки з практичних ситуацій, вміють використовувати отримані знання.

Оцінка "добре" (32-39 бала): виставляється студентам, які мають повні знання програмного матеріалу, послідовно та вірно відповідають на запитання, роблять вірні висновки, вміють практично використовувати набуті знання.

Оцінка "задовільно" (24-31 балів): виставляється студентам, які мають достатні знання програмного матеріалу, знайомі з основною літературою, але допускають помилки, не дають чітких визначень основних понять, відповідають на питання з порушенням логічної послідовності. Не завжди вміють використовувати набуті знання на практиці.

Оцінка "незадовільно" (до 9 балів включно): виставляється студентам, які мають вади в знаннях програмного матеріалу, допускають принципові помилки, не можуть визначити основні категорії дисциплін. Не вміють розв'язувати практичні задачі курсу.

^ 6. Оцінка знань студентів за 12 бальною шкалою

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних відповідей, приведених до 5 бальної шкали. Вагомість одного тестового завдання 0,125 бала. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник – 5.

Таблиця критеріїв оцінювання знань

Оцінка

Кількість балів

Мінімальна

Максимальна

задовільно

24

31

добре

32

39

відмінно

40

40Схожі:

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
Підготовка спеціалістів за спеціальністю „Економічна кібернетика” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом підготовки...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
move to 0-22396253
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
move to 0-22396284
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» розроблена
«Економічна кібернетика» розроблена відповідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика iconПрограма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика»
move to 0-9283161
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання економiчної динамiки» для студентів...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Корпоративнi iнформацiйнi системи» для студентів...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Математичнi моделi в менеджментi та маркетингу"...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 03050201 "Економічна кібернетика".
Укладачі: Юськів Б. М. – канд екон наук., доцент кафедри економічної кібернетики рдгу
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика iconПрограма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи