Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр icon

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Скачати 218.97 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Дата16.07.2012
Розмір218.97 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність

8.03050701 “Маркетинг”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр


УКЛАДАЧІ: д.е.н., проф. В.В.Гришко; к.е.н., доц. А.С.Старовірець

ПОЛТАВА 2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професій­ної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при під­борі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з на­пряму „Маркетинг” і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагнос­тики. Освіту за спеціальністю „Маркетинг” продовжують студенти, які отримали кваліфікацію „Бакалавр з маркетингу” та успішно здали вступний іспит.


^ 2. ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Вступний екзамен складається з тестової перевірки знань абітурієнтів. Тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені в ОКХ „ Бака­лавра з маркетингу” складається з наступних дисциплін:

 • логістика;

 • маркетингова товарна політика;

 • маркетингові дослідження;

 • маркетингова політика комунікацій.

Тестові завдання, що формуються з вищенаведених дисциплін, містять базові та поглиблені питання курсів, відповідно програмним питанням з дисциплін, відповідно галузевого стандарту освіти

Проведення вступного екзамену повинне ґрунтуватись на наступних прин­ципах:

 • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

 • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

 • зв'язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;

 • дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики.

^ З. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання мають закриту форму, чотири варі­анти відповідей, серед яких вірна тільки одна відповідь.

Кількість тестових завдань з кожної дисципліни визначається в залеж­ності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

К


ожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.


^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результати фахового вступного випробування складають не менше ніж 124 бали. Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем.

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних відповідей. Вагомість одного тестового завдання 2,5 бала. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник – 200.


Таблиця критеріїв оцінювання знань:

Оцінка

Кількість правильних відповідей

Оцінка

Кількість правильних відповідей

Оцінка

Кількість правильних відповідей

100

0

135

14

170

28

102,5

1

137,5

15

172,5

29

105

2

140

16

175

30

107,5

3

142,5

17

177,5

31

110

4

145

18

180

32

112,5

5

147,5

19

182,5

33

115

6

150

20

185

34

117,5

7

152,5

21

187,5

35

120

8

155

22

190

36

122,5

9

157,5

23

192,5

37

125

10

160

24

195

38

127,5

11

162,5

25

197,5

39

130

12

165

26

200

40

132,5

13

167,5

27

^ 6. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ


1. Логістика

Метою дисципліни «Логістика» є формування системних знань та розуміння концептуальних основ логістики, теорії та практики розвитку цього спрямування та одержання навичок організації логістичних процесів транспортування, складування, вантажопереробки товарної продукції, управління запасами, закупівлями і реалізацією продукції на ринку, виробничими операціями, а також управління процедурами замовлень і логістичним сервісом.

^ Предмет дисципліни «Логістика» – загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості та тенденції управління й оптимізації матеріальних потоків.

^ Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • формування у студентів наукового мислення і практичного пізнання законів логістичної концепції господарювання;

 • оволодіння понятійним апаратом і термінологією логістики;

 • пізнання об’єктів логістичного управління: матеріальних, фі­нан­сових, інформаційних і сервісних потоків, логістичних систем і їх елементів;

 • освоєння і розуміння багатогранних функцій логістики в зага­льній концепції маркетингу та менеджменту і їхня взаємодія з іншими сферами бізнесу;

 • знайомство й освоєння сучасних логістичних концепцій і прик­ладних систем.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • мету, завдання, об’єкт і предмет логістики, основні поняття, якими оперує логістика, специфіку логістичного підходу до управління матеріальними потоками, функції логістики, методи логістики, принципи побудови логістичних систем, ключові питання і процедуру розробки логістичної стратегії підприємства;

 • завдання логістики у сфері закупівель, транспортування, складування і реалізації, завдання організації логістичного сервісу, основні системи контролю стану запасів, принципи побудови інфор­маційних систем у логістиці, сучасні технології управління інфор­маційними потоками.

У результаті вивчення курсу студент повинен уміти ставити завдання підвищення конкурентоспроможності підпри­ємства на базі логістичної оптимізації управління матеріальними потоками, а також вирішувати найбільш розповсюджені з них.

^ Логістика як інструмент ринкової економіки. Походження і трактування поняття «логістика». Коротка історія розвитку логістики: основні етапи та їхня характеристика. Предмет, мета, завдання функції логістики. Перспективи розвитку логістики в Україні.

^ Об’єкти логістичного управління. Об’єкти і суб’єкти логістики. Потоки і потокові процеси. Поняття матеріального потоку. Основні характеристики і класифікація мате­ріального потоку. Поняття інформаційного потоку та його класи­фікація. Фінансові потоки, їх параметри та класифікація. Поняття логістичної операції, класифікація та ефективність. Логістичний ка­нал, ланцюг, ланка, мережа.

^ Концепції та види логістики. Концепції логістики. Види логістики: ознаки класифікації та характеристика угрупувань. Функціональні види логістики. Логістичний менеджмент, його функції. Стратегічне управління логістикою.

^ Методологія та наукова база логістики. Система та її ознаки. Логістична система, її структура та влас­тивості. Класифікація логістичних систем. Показники оцінки ефек­тивності логістичних систем.

^ Логістика закупівель та розміщення замовлень. Сутність, завдання закупівельної логістики. Особливості функціону­вання підсистеми закупівель під час використання концепції ло­гістики. Обґрунтування вирішення проблеми вибору постачальника. Найважливіші критерії відбору та оцінки постачальників. Методи виз­начення економічного розміру замовлення (economic order quantity – EOQ). Формула Харріса (Уілсона). Система постачання «точно в термін» (just-in-time).

^ Виробнича логістика. Мета, завдання та функції виробничої логістики. Характеристика логістичної і традиційної концепції організації виробництва. «Штов­хаючі» системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці типу: MRP І, MRP ІІ. Мікрологістична система «тягнучого» типу KANBAN.

^ Розподільча логістика. Сутність розподільчої логістики. Характеристика логістичних ка­налів розподілу. Функції логістичних посередників у дистрибуції. Роль розподільчих центрів у товаропровідних мережах. Метод виз­начення центру ваги.

^ Транспортна логістика. Сутність і завдання транспортної логістики. Класифікація транспорт­них складових логістичної системи. Фактори, що впливають на вибір виду транспорту. Характеристика основних транспортних тарифів на різних видах транспорту.

Інформаційна логістика. Основи інформаційної логістики. Зони інформації в логістиці. Напрями інформаційного забезпечення. Логістичні інформаційні сис­теми (ЛІС), їх рівні. Планові, диспозитивні та виконавчі ЛІС. Штри­хове кодування: переваги, типи кодувань, техніка.

^ Логістика запасів. Сутність матеріальних запасів та їх види. Мотивація формування за­пасів і причини їх створення. Система управління матеріальними запа­сами. АВС – аналіз та XYZ – аналіз в управлінні матеріальними запасами.

^ Логістична організація складських процесів. Мета створення та функції складів у логістичних системах. Різновиди складів. Поняття «технологічна карта» та «технологічний графік». Функції упакування. Типи упакування. Створення укрупненої вантажної одиниці.

^ Логістичний сервіс. Предмет і об’єкт логістичного сервісу. Основні принципи логіс­тичного сервісу. Класифікація логістичних послуг. Методи кількісної оцінки рівня логістичного обслуговування. Ключові параметри якості логістичного обслуговування.

^ Логістичний аудит. Суть та значення логістичного аудиту. Логістичний аудит як технологія підвищення ефективності та
конкурентоспроможності підприємства.

^ Глобалізація процесів логістики. Сутність та етапи глобалізації господарської діяльності підприємств. Сутність і завдання глобальної логістики. Роль глобалізації та регіоналізації у формуванні макрологістичних систем.

^ Міжнародна логістика. Сутність, роль і завдання міжнародної логістики. Роль логістики в міжнародному постачанні та розподілі. Роль логістики в організації міжнародних перевезень. Інформаційне забезпечення міжнародної логістики.


^ 2. Маркетингова товарна політика

В сучасних умовах особливого значення набуває діяльність підприємств, скерована на розвиток бізнесу, орієнтованого на задоволення потреб споживача. Маркетингова товарна політика є однією з основних дисциплін щодо формування та реалізації товарної політики підприємств як важливого елемента комплексу маркетингу.

В курсі розглядаються сутність та особливості життєвого циклу товарів, поняття «новий товар», алгоритм його планування, позиціювання продукції, сутність товарного асортименту і товарної номенклатури, процес розробки товарної марки і упаковки, аналіз їх функції, призначення.

Дисципліна призначена сформувати у студента комплексний підхід до розроблення маркетингової товарної політики на підприємстві будь-якої форми власності та специфіки діяльності.

^ Предмет курсу - закономірність і принцип формування ефективної виробничої програми підприємства; вивчення найбільш ефективних для підприємства якісних характеристик, складу і структури продуктового набору.

^ Мета курсу - усвідомлення сутності основних понять і категорій товарної політики. З’ясування складових і змісту процесу формування маркетингової виробничої програми формування і розвиток навичок використання прийомів, способів та інструментів практичного вирішення проблем формування маркетингових та виробничих програм.

^ Завдання курсу:

 • розкрити сутність і складові маркетингової товарної політики та принципи її формування:

 • пояснити вплив різних факторів на склад і зміст процесів формування продуктово-асортиментної політики;

 • охарактеризувати склад і зміст впливу на процеси формування і реалізації продуктово-асортиментної політики;

 • викласти методику використання різноманітних інструментів при формуванні окремих складових продуктово-асортиментної політики.

^ Формування товарної політики.. Місце товару в маркетинговій діяльності. Сутність дворівневої, трьохрівневої та розширеної концепції товару. Класифікація товарів споживчого характеру. Класифікація товарів виробничого призначення. Зміст товарної політики підприємства. Роль і місце товару на ринку. Сутність диверсифікації товарної політики. Характеристика маркетингової стратегії диверсифікації.

^ Сутність та особливості життєвого циклу товару. Сутність життєвого циклу товару на ринку і його елементи. Види життєвих циклів та їх графічна інтерпретація. Характеристика стадії зрілості та спаду товару. Особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару. Особливості основних напрямів реагування виробників на зміну в життєвому циклі товару.

^ Сутність товарного асортименту і товарної номенклатури. Визначення понять «товарний асортимент» і «товарна номенклатура». Методика розрахунку товарного асортименту через визначення рівня беззбитковості. Методика АВС-аналізу асортименту. Сутність процесів елімінування товарів підприємства. Методи зняття продукту з ринку. Сутність понять «диференціація» та «диверсифікація». Характеристика різновидів диверсифікації. Характеристика основних проблем управління продукцією підприємства. Характеристика основних організаційних форм управління продукцією підприємства.

^ Товарні марки та упаковки. Призначення та види ідентифікування продукції. Визначення марки, марочної назви, марочного знаку. Характеристика рівнів створення товарних марок. Призначення і функції упаковки. Причини, через які фірма змінює упаковку. Сутність штрихового кодування інформації. Сутність упаковки в системі планування продукції та її складових. Характеристика індексів штрих-кодів різних країн.

^ Ціна в системі ринкових характеристик товару.Ціна як акумулююча характеристика товару. Показники, які повинна враховувати ціна. Поняття цінової еластичності попиту. Методи її визначення. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту. Порівняльна характеристика основних методів ціноутворення. Характеристика підстав встановлення надбавок на ціну для конкретних товарів. Характеристика підстав встановлення знижок з ціни конкретних товарів. Формальні показники, які дозволяють вибрати кращий з товарів-аналогів. Підрозділи підприємства, які встановлюють ціну на свою продукцію.

^ Якість продукції. Оцінювання та управління якістю. Якість продукції та її показники. Класифікації показників оцінки якості продукції. Контроль якості. Поняття ланцюга і ланки якості. Петля якості та її елементи. Стандарти ІСО 9000 та їх застосування для регламентації якості. Системи управління якістю продукції, їх еволюція. Документи, що регламентують параметри та рівень якості продукції. Контроль якості продукції на підприємстві (відповідальні підрозділи та їх функції). Нормативні документи України, які регламентують параметри та рівень якості продукції. Установи, що розробляють ці документи

^ Ринок товарів і послуг. Сучасна ринкова економіка, її складові та механізм функціонування. Класифікаційні ознаки й різновиди ринку товарів і послуг. Інфраструктура товарного ринку. Особливості сучасного ринку товарів і послуг промислово розвинутих країн. Потреби, попит і пропонування на ринку товарів і послуг. Класифікація потреб і чинників, що їх формують. Система цінностей людини. Спонукальні імпульси попиту та пропонування товарів і послуг.

^ Формування попиту на ринку окремого товару. Мікроекономічні теорії поведінки споживачів. Теорія граничної корисності. Загальна та гранична корисність. Умови задоволення потреб споживача. Концепція «кривих байдужості». Карта бюджетних ліній та «кривих байдужості». Методика побудови кривої попиту. Психологічні теорії поведінки споживачів. Теорія реакції на подразнювальний фактор. Теорія пізнання. Соціологічні та культурологічні теорії поведінки споживачів.

^ Цільовий ринок товару та методика його вибору.

Зміст маркетингової діяльності з дослідження ринку. Основні об’єкти маркетингових досліджень. Місткість ринку й методика її розрахунку. Вивчення споживачів, товарів, конкурентів. Призначення та зміст сегментування ринку. Етапи і критерії ринкового сегментування. Визначення цільового ринку. Оцінка приступності та потенціалу ринку. Методика вибору цільового ринку. Критерії прийняття остаточних рішень.

^ Планування нових товарів.

Визначення сутності поняття «новий товар». Алгоритм планування нових товарів. Характеристика етапів планування нових товарів. Особливості нової продукції на стадії впровадження і зростання. Характеристика нової продукції на стадії зрілості і спаду товару. Причини створення невдалого товару. Сутність позиціювання товару.

^ Маркетингове забезпечення інноваційного продукту

Сутність інноваційного продукту. Характеристика діяльності служб маркетингу в інноваційному процесі. Визначення пробного маркетингу. Принципи пробного маркетингу. Характеристика моделей процесу прийняття рішень споживачами щодо купівлі товарів-новинок. Причини невдач нових товарів.

^ Конкурентоспроможність товару та її показники. Поняття конкурентоспроможності товару. Показники конкурентоспроможності. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності товару. Нормативні, технічні та економічні показники конкурентоспроможності товару, їх сутність. Підходи до визначення вагомості показників конкурентоспроможності. Імідж товару (позитивний та негативний). Заходи, які доцільно проводити для формування позитивного іміджу. Індекси конкурентоспроможності країн на світовому ринку. Порядок їх застосування в маркетинговій діяльності взагалі та розробці маркетингової товарної політики зокрема.


^ 3. Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження є головним джерелом отримання інформації про поточний стан макро- і мікросередовища підприємства та перспективи його змін у майбутньому. Ця інформація є основою для розробки і прийняття рішень щодо стратегічного, тактичного та оперативного маркетингу підприємства в умовах швидкої зміни ринкових обставин.

Знання основних принципів, правил, методів і інструментів дослідження маркетингового середовища підприємства та його складових є суттєвим показником рівня професіоналізму керівника і фахівця.

^ Предмет курсу - загальні та окремі принципи і методи дослідження маркетингового середовища підприємства.

Мета курсу - усвідомлення сутності основних понять та категорій маркетингового дослідження, з’ясування його складових процесів і функцій; розвиток навичок використання прийомів, способів та інструментів практичного здійснення маркетингових досліджень.

Завдання курсу:

 • розкрити сутність і складові маркетингового дослідження;

 • пояснити вплив різних факторів на результати маркетингових досліджень;

 • охарактеризувати склад і зміст процесів і функцій маркетингових досліджень, їх особливості щодо окремих елементів маркетингу;

 • викласти методики використання різноманітних інструментів реалізації процесу маркетингових досліджень.

^ Сутність та процес маркетингових досліджень. Дослідження як складова маркетингу. Розробка проекту маркетингових досліджень. Види маркетингової інформації та методи її збору. Форми збору маркетингової інформації.

^ Напрямки маркетингових досліджень. Дослідження маркетингового середовища. Маркетингові дослідження ринку. Дослідження конкуренції і конкурентів. Дослідження споживачів, вимог до товару та тенденцій розвитку ринку.

^ Формування вибірок і збір даних. Типи вибірок. Формування простої випадкової вибірки. Формування стратифікованої і групової вибірки. Визначення обсягу вибірки.


^ 4. Маркетингова політика комунікацій

Предмет курсу - закономірність і принцип формування ефективної маркетингової політики комунікацій організації, розробка якісних заходів її реалізації.

^ Мета курсу - формування у студентів сучасного розуміння та вміння вирішення проблеми комунікації у маркетинговій діяльності підприємства; усвідомлення сутності основних понять і категорій комунікаційної політики; розвиток навичок використання прийомів, способів та інструментів практичного вирішення проблем створення комунікацій фірми зі споживачами та контактними аудиторіями.

^ Завдання курсу - набуття студентами теоретичних знань з питань методів, стратегії і тактики маркетингових комунікацій, планування методичного інструментарію розробки та реалізації завдань маркетингової комунікації.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • завдання комунікаційної політики,

 • характеристики складових елементів комунікації,

 • роль реклами в комунікаційній політиці,

 • методи організації персональних продажів,

 • форми стимулювання продажів,

 • сутність зв’язків з громадськістю,

 • значення ярмарок та виставок,

 • принципи організації комунікаційної діяльності на підприємствах;

У результаті вивчення курсу студент повинен уміти:

 • вибирати найбільш ефективні засоби комунікації,

 • здійснювати персональний продаж,

 • організовувати стимулювання продажу,

 • реалізувати заходи зв’язків з громадськістю,

 • організовувати ярмарки та виставки,

 • розраховувати ефективність проведення всіх заходів комунікаційної політики.

Комунікаційна політика в системі маркетингу. Основні поняття. Реклама. Стимулювання збуту. Зв’язки з громадськістю. Реклама на місці продажу. Прямий маркетинг. Виставки та ярмарки. Упаковка. Маркетинг і комунікації: цілі, сутність, функції. Характеристика учасників маркетингових комунікацій. Виготовлювачі товару (виробів, послуг, ідей), споживачі, контролюючі організації та організації, які сприяють діяльності учасників маркетингових комунікацій. Законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій. Загальне законодавство України щодо діяльності підприємств. Закон України “Про рекламу” та доповнення до нього. Закон України “Про недобросовісну конкуренцію” (у частині, що стосується реклами). Законодавство економічно розвинутих країн щодо підприємництва та діяльності маркетингових служб.

^ Основні поняття маркетингових комунікацій. Класифікація споживачів. Історичний аспект. Класифікація на основі виробництва товару. Класифікація на основі споживання. Класифікація на основі менталітету. Сучасна теорія та практика класифікації споживачів з метою найкращого задоволення їх потреб. Етапи життєвого циклу товару та класифікація стратегії маркетингових комунікацій на ринку збуту товару. Залежність маркетингових комунікацій від стратегії фірми, стратегії маркетингу, стратегії політики ціноутворення. Класифікація стратегії маркетингових комунікацій на основі етапу життєвого циклу товару.

^ Сутність реклами. Розвиток рекламної діяльності. Сутність реклами. Реклама як важливий елемент системи маркетингових комунікації. Роль реклами в маркетинговій діяльності підприємства. Характеристика і типи основних елементів рекламної комунікації. Виникнення реклами. Розвиток реклами. Вплив реклами на торгівлю та економіку. Роль реклами в організації збуту. Поява, становлення загальнонаціональної реклами, соціально-правові аспекти рекламної діяльності. Позитивний та негативний влив на конкуренцію, підприємства, покупців, споживачів. Сутність рекламного бізнесу. Компанії-рекламодавці. Рекламні агентства. Ринок рекламних послуг України. Проблеми обгрунтування доцільності проведення рекламних заходів. Узгодження рекламних заходів учасників просування товарів у межах рекламної кампанії.

^ Засоби рекламних комунікацій.. Роль та завдання реклами в системі маркетингу. Реклама як елемент системи маркетингових комунікацій. Класифікація видів реклами за різними критеріями. Визначення поняття “носій реклами”. Основні характеристики носіїв реклами: тираж, аудиторія, вартість рекламного простору, формат, періодичність виходу та редакційний зміст видання або програми. Кількісні та якісні характеристики аудиторії. Вплив редакційного оточення на ефективність рекламного звернення.

^ Психологічні та естетичні основи реклами .Поняття "рекламне звернення". Структура рекламного звернення: девіз, зачин, інформаційний блок, довідкова інформація та ехо-фраза. Послідовність розгляду адресатом елементів рекламного звернення. Залежність змісту рекламного звернення від цілей і завдань реклами, адресата, носія реклами. Оптимальний обсяг рекламного тексту. Вимоги до створення слогана. Основні рівні впливу рекламного звернення на цільову аудиторію.

^ Реклама на місці продажу .Визначення ефективної реклами на місці продажу. Особливості рекламування на місці продажу. Цілі рекламування на місці продажу. Сфера застосування. Устаткування та оснащення для реклами на місці продажу. Засоби інформативного, стимулюючого характеру. Інформативні та рекламні матеріали: визначення, замовлення та оформлення, використання. Дизайн, елементи оформлення торгових точок, створення іміджу. Планування та оформлення приміщень, використання вітрин.

^ Стимулювання збуту. Роль і значення стимулювання продажу в комунікаційному комплексі. Чинники, що сприяють зростанню обсягів діяльності щодо стимулювання збуту. Обмеження в стимулюванні продажу. Формування цілей стимулювання збуту. Суб’єкти стимулювання збуту. Засоби стимулюючого впливу. Методи впливу на споживачів. Методи впливу на посередників. Методи впливу на торговий персонал фірми. Переваги, недоліки умови застосування основних методів, що стимулюють просування товарів (послуг) на ринок.

^ Організація роботи з громадськістю (“Паблік Рілейшнз”). Сутність зв’язків з громадськістю. Зв’язки з громадськістю (Public Relations) – основний засіб створення іміджу підприємства. Об’єкти зв’язків з громадськістю: внутрішня та зовнішня аудиторія. Напрямки діяння: громадські стосунки, урядові відносини, засоби масової інформації, відносини у галузях промисловості і фінансів. Методи і характеристика заходів зв’язків із засобами масової інформації: організація прес-конференцій, створення прес-релізів (інформаційних повідомлень), надання засобами масової інформації певних інформаційних послуг, написання статей, випуск ювілейних видань, виробництво кіно-, телефільмів, теле-, радіорепортажів, організація інтерв’ю. Розробка та реалізація концепції "реклами престижу", "іміджевої реклами".

^ Персональний продаж. Визначення персонального продажу, його види та комунікативні особливості. Організаційні форми персонального продажу. Принципи роботи в умовах персонального продажу. рекомендації ефективного персонального продажу. Досвід сітьового маркетингу в Україні. Ідеї, стиль і техніка діяльності сучасного професійного комерсанта.

^ Роль ярмарків і виставок у комунікаційній політиці. Розвиток ярмарків. Типи та види ярмарків і виставок. Чинники, які сприяють участі у виставках: зростання конкуренції, інтернаціоналізація ринків, зменшення дефіциту комунікацій, збільшення обсягу спеціалізованої, специфічної комунікації, покращення контактів з громадськістю. Сприятливі та несприятливі передумови участі в ярмарках. Критерії вибору ярмарків і виставок: цілі, галузі, регіон, учасники, відвідувачі. Фінансове забезпечення ярмарків.

^ Популяризація товарних марок, психологія бренда. Товарні марки. Сутність, призначення та види товарних марок. Значення товарних марок у комунікаційній політиці. Марочний капітал. Рішення щодо марок. Стратегії розробки товарних марок. Розробка та тестування марочної назви. Бренд та його вплив на ринок. Психологія бренда, „cool-brend”. Формування бренда.


^ 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7.07.96 р № 236/96 -ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). 1996, №36, с. 164

 2. Закон України "Про захист прав споживачів" // Голос України. - 1991. - 12 черв.

 3. Закон України "Про рекламу" // Закон і бізнес. - 1996. - № 108.

 4. Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 р № 2657-ХІІ

 5. Постанова "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці" від 09.08.93 р. №611.

 6. Бєлявцев М. І. Маркетингова цінова політика : Навчальний посібник/ М. І. Бєлявцев, І. В. Петенко, І. В. Прозорова; М-во освіти і науки України, ДНУ. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -330 с.

 7. Буряк П. Маркетинг : Навчальний посібник/ Петро Буряк, Борис Карпінський, Яніна Карпова,; М-во освіти і науки України, Львівська держ. фінансова акад.. -К.: ВД "Професіонал, 2005. -318 с.

 8. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. Посібник. – К.: КНЕУ. 2001 – 119 с.

 9. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 234 с.

 10. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 281 с.

 11. Кардаш В. Маркетингова товарна політика : Навч. посіб./ Віктор Кардаш,; М-во освіти України. Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2002. -155 с.

 12. Кардаш В.Товарна інноваційна політика: Підручник/ Віктор Кардаш, Ірина Павленко, Олександр Шафалюк,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2002. -265 с.

 13. Кучеренко В.Д., Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2005

 14. Кальченко А.Г. Логістика: Навч. посібник.  К.: КНЕУ, 2000.  148 с.

 15. Крикавський Є.В. Логістика (Для економістів): Підручник.  Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2004.  448 с.

 16. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В.: Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник.-К.: Кондор, 2007.- 340 с.

 17. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. – К. КНЕУ.2007.-456 с.

 18. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: пер. с англ. – СПб.: Питер 2004.-852 с.

 19. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб: Питер 2008 – 896 с.

 20. Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логістика:  К.: Центр навчальної літератури, 2004.  222 с.

 21. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посібник.  К.: Центр навчальної літератури, 2005.  328 с.

 22. Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

 23. Романенко Л.Ф. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2008. – 108 с.

 24. Таньков К.М., Тридід О.М., Колодизєва Т.О. Виробнича логістика: Навч. посібник.  Харків: Видавн. дім “ІНЖЕК”, 2004.  352 с.

 25. Черчилль Г. Маркетинговые исследования. – СПб: Питер 2003, 752с.

 26. Щербань В. Маркетинг: Навчальний посібник/ Володимир Щербань,; М-во освіти і науки України, Черкаська академія менеджменту. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -202 с.


Схожі:

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
Підготовка спеціалістів за фахом „Маркетинг” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом „Маркетинг”
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Спеціальність: 03050701 Маркетинг Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вступ
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 06010105 ”Автомобільні дороги та аеродроми” напряму підготовки 0601 „Будівництво” освітньо–кваліфікаційний рівень – „Магістр
move to 0-22396305
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 06010104 ”Технології будівельних конструкцій, виробів І матеріалів” напряму підготовки 0601 „Будівництво” освітньо–кваліфікаційний рівень – „Магістр
move to 0-22413018
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 06010101 ”Промислове І цивільне будівництво” напряму підготовки 0601 „Будівництво” освітньо–кваліфікаційний рівень – „Магістр
move to 0-22396302
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 18010016 «Бізнес-адміністрування», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Вступний іспит до магістратури за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» проходитиме у вигляді співбесіди по підготовленому есе
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 03050701 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи