Програма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр icon

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Скачати 127.31 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Дата16.07.2012
Розмір127.31 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність

8.18010016 “Бізнес-адміністрування”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр

ПОЛТАВА 2012

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Підготовка магістрів з „Бізнес-адміністрування” здійснюється на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професій­ної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при під­борі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової або повної вищої освіти і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів діагнос­тики. Освіту за спеціальністю „Бізнес-адміністрування” продовжують студенти, які отримали кваліфікацію „Бакалавр” чи „Спеціаліст” та успішно здали вступний іспит.


 1. ^ ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Вступний іспит проводиться через виконання тестового завдання, до складу якого входить комплекс питань з таких дисциплін

ПЗ 4 Економічна теорія

ПП 1 Економіка підприємства

ПП 7 Маркетинг

ПП 10.1 Основи менеджменту


Тестові завдання, що формуються з вищенаведених дисциплін, містять базові теоретичні та практичні питання курсів, відповідно програмним питанням з дисциплін.

Проведення вступного екзамену повинне ґрунтуватись на наступних прин­ципах:

 • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

 • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

 • зв'язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;

 • дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна – вірна.

Тести повинні охоплювати всі змістовні модулі навчальної дисципліни, включеної в екзамен.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


 1. ^ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.


^ 5. Критерії оцінювання знань студентів

Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результати фахового вступного випробування складають не менше ніж 124 бали. Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем.

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних відповідей. Вагомість одного тестового завдання 2,5 бала. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник – 200.

Таблиця критеріїв оцінювання знань:

Оцінка

Кількість правильних відповідей

Оцінка

Кількість правильних відповідей

Оцінка

Кількість правильних відповідей

100

0

135

14

170

28

102,5

1

137,5

15

172,5

29

105

2

140

16

175

30

107,5

3

142,5

17

177,5

31

110

4

145

18

180

32

112,5

5

147,5

19

182,5

33

115

6

150

20

185

34

117,5

7

152,5

21

187,5

35

120

8

155

22

190

36

122,5

9

157,5

23

192,5

37

125

10

160

24

195

38

127,5

11

162,5

25

197,5

39

130

12

165

26

200

40

132,5

13

167,5

27Оцінка "відмінно" (40 балів): виставляється студентам, які мають глибокі систематизовані знання програмного матеріалу, вивчили основну та знайомі з додатковою літературою, логічно, обґрунтовано відповідають на запитання, роблять вірні висновки.


^ 6. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

ПЗ 4 Економічна теорія:

Предмет економічної теорії, методи пізнання економічних процесів і явищ. Економічні категорії та закони. Функції економічної теорії. Економічна система та її типи. Власність, її види, структура та місце в економічній системі. Економічні потреби та економічні інтереси. Суспільне виробництво, його сутність, структура та форми організації. Економічне зростання, його типи та моделі. Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники. Товарне виробництво та закони його функціонування. Економічні та неекономічні блага. Сутність та функції грошей. Грошова система. Закони грошового обігу. Ринок і закони його функціонування. Функції ринку. Інфраст­руктура ринку. Сутність капіталу, його кругообіг та оборот капіталу. Генезис і природа позичкового та торговельного капіталу. Торговельний прибуток. Позичковий відсоток. Акціонерний капітал. Конкуренція та монополія в ринковій системі. Сутність і основні види конкуренції. Антимонопольна політика та антимонопольне законодавство. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Сутність та види доходів насе­лення. Соціальний захист населення. Основні форми та методи державного регулю­вання економіки. Теоретичні заходи переходу України до ринкової еко­номіки. Закономірності розвитку сучасного світового господарства. Глоба­лізація світогосподарських зв'язків та загальноцивілізаційні проблеми людства.

Теоретичні основи макроекономіки. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Проблеми макроекономічної рівноваги. Національний ринок та його рівновага. Ринок робочої сили. Кон'юнктурні коливання та економічне зростання. Державне регулювання макроекономічних процесів. Фіскальна політика держави. Грошово-кредитна по­літика в Україні. Інфляція: причини, види та наслідки. Зайнятість та соціальний захист населення. Макроекономічна політика у відкритій економіці.

Дослідження економічних чинників, що обумов­люють діяльність суб'єктів господарювання, визначають пріоритети спо­живачів та виробників, власників фінансових ресурсів та цінних паперів.

Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Моделю­вання, граничний аналіз. Проблема вибору в умовах обмеженості ресурсів. Поняття еластичності та її детермінанти. Теорія поведінки споживача. Ефект доходу та ефект заміщення. Сутність і структура економічних та бухгалтерських витрат.

Конкурентна політика фірми. Монополія та олігополія. Цінова дискримінація. Фактори виробництва в мікроекономічному аналізі. Рента­бельність інвестицій. Фактори економічного ризику. Дисконтування. Еко­номічна ефективність і добробут.


ПП 1 Економіка підприємства:

Підприємство як відкрита система, суб'єкт та об'єкт ринкових відносин. Стратегія діяльності підприємства, порядок та етапи розроблення, стратегічні альтернативи.

Виробнича програма підприємства та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку. Виробничі потужності підприємства, методи її визначення. Планування обсягів реалізації продукції. Планування матеріально-технічного забезпе­чення підприємства. Виробничі запаси, їх призначення, показники оцінки, порядок нормування та оперативне управління.

Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання. Трудові ресурси підприємства, їх склад, порядок планування. Продуктивність та ефективність праці, показники, що їх характеризують. Форми та системи оплати праці. Фонд заробітної платні, його склад, порядок визначення. Витрати на утримання трудових ресурсів, джерела їх покриття. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва.

Поточні витрати підприємства. Види собівартості. Класифікація вит­рат. Калькулювання собівартості. Обґрунтування кошторису витрат за еле­ментами. Доходи підприємства та джерела їх формування. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності. Рентабельність. Механізм утворення та розподілу прибутку.

Оцінка ефективності діяльності підприємств, його конкурентоспроможності, шляхи та резерви їх підвищення.


ПП 7 Маркетинг:

Концепції маркетингу. Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб'єктів господарювання. Глобальний маркетинг. Цілі маркетингової діяльності. Структура системи маркетингу. Контрольовані та неконтрольовані елементи макро- та мікросередовищ підприємства. Консюмеризм. Оцінка кон'юнктури ринку.

Отримання та аналіз маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи. Маркетингові дослідження: аналіз ринку товарів; конкурентів; вивчення потреб існуючих та потенційних споживачів, поведінки покупців, мотивації придбання товарів. Моделювання пове­дінки споживача. Оцінка місткості ринку. Сегментація ринків. Пошук нових та вибір цільових сегментів ринку.

Класифікації товарів. Використання марок, упаковки, сервісних послуг у формуванні товарної політики. Створення та впровадження на ринок нових товарів. Аналіз показників конкурентоспроможності товарів. Концепція життєвого циклу товару. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу. Ціноутворення на різних типах ринків. Розроблення цінової політики підприємства.

Система товароруху. Види посередників. Чинники, що впливають па структуру каналів збуту. Функції виробників, оптових, роздрібних підпри­ємств у розповсюдженні товарів. Методи збуту товарів. Види посе­редників. Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний про­даж як складові комплексу маркетингових комунікацій. Етапи здійснення рекламної діяльності. Розроблення комунікаційної програми. Ефектив­ність комунікаційних заходів. Ситуаційний аналіз. Аналіз конку­рентоспроможності підприємства. Стратегічне та оперативне планування маркетингу. Бюджетний маркетинг. Організація та контроль маркетингу підприємства.


ПП 10.1 Основи менеджменту:

Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управ­ління, управлінські відносини. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та сфери менеджменту.

Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони органі­зації, організаційні процеси. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу.

Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та ці­лі, дерево цілей. Процес стратегічного планування. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Сутність, еле­менти та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи регулю­вання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень.

Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур, макро- і мікроструктури. Класифікація організаційних структур управління. Принципи та процес побудови структур управління.

Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, еконо­мічні, соціально-психологічні.

Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес. Методи та моделі приймання рішень. Ризик. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація комунікаційного процесу.

Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Адаптивне керів­ництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Модель і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на конфлікт. Природа організаційних змін, різновиди нововведень. Управління змінами, подо­лання опору. Організаційний розвиток. Природа стресу та управління ним.

Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі менед­жера в організації.

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура організації. Ефективність управління.


^ 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Афанасьев МЛІ. Маркетинг: Стратегия и практика фирмы. - М.: АО «Фин-статформ», 2005. -112с.

 2. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. СПб.: Изд. «ПИТЕР», 1999. – 816 с.

 3. Базилевич В.Д. Економічна теория: Політекономія: Подручник. К.: Знания, 2006. – 631 с.

 4. Березін О.В., Економіка підприємства: навч. посіб.- К.: Знання,2009.-254 с.

 5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : Підручник - К.: КНЕУ, 1998.-268с.

 6. Гетьман О.О. Економіка підприємства.- К: ЦУЛ, 2010.-478 с.

 7. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник для вузів - К.: Лібра, 2008, 384 с.

 8. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. – Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 471 с.

 9. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. посібник для вузів - К.: Вища шк. Головне вид-во, 2004. - 325 с.

 10. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. Львів: БаК, 2001. – 624 с.

 11. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2006.-194 с.

 12. В. Дж. Стивенсон. Управление производством. М.:«Бином», 1998. – 927 с.

 13. Дихтль Е„ Хершген X. Практичєский маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова; Под ред. И.С. Минко. - М.: Вьісш. шк., 1995. - 255с.

 14. Корольков И.И., Голик С.С., Прахар Ю. Маркетинг: Учеб. пособие. - К.: КТЗИ, 1990.-149с.

 15. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1994.- 640с.

 16. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие . - М.: АО «Финстатинформ», 2004. - 187 с.

 17. Крыжановский Р.А., Продиус И. Основы маркетинга. - К,: УМК ВО, 1992.-211с.

 18. кузняк Б.Я. Основи економічної теорії: Навч. посіб. Полтава: ТОВ «АСМІ» 2009. – 404 с.

 19. Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.

 20. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М. Х. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедуори. - М.: Дело, 2002. - 702 с.

 21. Моррис Р Маркетинг: ситуации и примеры : Пер. с англ. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. - 207 с.

 22. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Вища шк., Головне вид-во, 2004. - 256 с.

 23. Робинс С., Коултер М. Менеджмент. Пер. с англ.- М.: Издательский дом «ВИЛЬЯМС», - 880 с.

 24. Робінс, Стефан П., Де Ченцо, Девід А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 671 с.

 25. Производственный менеджмент: Учебник для вузов / Под. ред. С.Д. Ильенковой, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 583 с.

 26. Чейз Ричард Эквилайн Николас, Якобс, Роберт. Производственный и операционный менеджмент. М.: «Вильямс», 2001. – 704 с.

 27. Шегда А.В., Литвиненко Т.М. Економіка підприємства. Навч. пос. – К.: Знання 2005. – 431 с.висновки з практичних ситуацій, вміють використовувати отримані знання.

Оцінка "добре" (32-39 бала): виставляється студентам, які мають повні знання програмного матеріалу, послідовно та вірно відповідають на запитання, роблять вірні висновки, вміють практично використовувати набуті знання.

Оцінка "задовільно" (24-31 балів): виставляється студентам, які мають достатні знання програмного матеріалу, знайомі з основною літературою, але допускають помилки, не дають чітких визначень основних понять, відповідають на питання з порушенням логічної послідовності. Не завжди вміють використовувати набуті знання на практиці.

Оцінка "незадовільно" (до 23 балів): виставляється студентам, які мають вади в знаннях програмного матеріалу, допускають принципові помилки, не можуть визначити основні категорії дисциплін. Не вміють розв'язувати практичні задачі курсу.


6. Оцінка знань студентів за 12 бальною шкалою

Загальна оцінка знань вступників визначається сукупністю правильних відповідей, приведених до 5 бальної шкали. Вагомість одного тестового завдання 0,125 бала. Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник – 5.

Таблиця критеріїв оцінювання знань

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 18010016 «Бізнес-адміністрування», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Вступний іспит до магістратури за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» проходитиме у вигляді співбесіди по підготовленому есе
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка магістрів з „Бізнес-адміністрування” здійснюється на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
...
Програма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 06010105 ”Автомобільні дороги та аеродроми” напряму підготовки 0601 „Будівництво” освітньо–кваліфікаційний рівень – „Магістр
move to 0-22396305
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи