Програма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 icon

Програма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304
Скачати 122.13 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304
Дата16.07.2012
Розмір122.13 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

на напрям освіти 6.050304 „Нафтогазова справа"


освітньо-кваліфікаційний рівень – "бакалавр"


Полтава 2012


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступний іспит проводиться на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОНУ "Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста з напрямку "Нафтогазова справа", з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (складення комплексного кваліфікаційного державного екзамену).

Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевої мети освітньо-професійної підготовки, є змістовні модулі, з яких складаються анотації дисципліни.

Метою вступного іспиту є перевірка і оцінка теоретичної та практичної підготовки молодшого спеціаліста, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам підготовки фахівців. Для забезпечення ефективності реалізації освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при підборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою вищої освіти підготовки молодших спеціалістів з напряму „Нафтогазова справа” і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики (комплексного державного екзамену). Освіту за напрям „Нафтогазова справа” продовжують студенти, які отримали кваліфікацію „молодший спеціаліст” з цього напряму..

Державний вступний іспит проводиться Державною екзаменаційною комісією, яка затверджується наказом ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Склад комісії визначається з урахуванням специфіки спеціальності. В роботі комісії приймають участь спеціалісти і провідні викладачі з дисциплін, що включені до складу іспиту. Іспит проводиться шляхом виконання та подальшої оцінки комплексного-кваліфікаційного завдання.

Вступний екзамен складається з тестової перевірки знань абітурієнтів.

Тестова перевірка знань, що формують знання та уміння молодшого спеціаліста складаються з наступних дисциплін:


Математика"

Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки. Рацiональнi, iррацiональнi, степеневі, показникові, логарифмiчнi, тригонометричні вирази та їхні перетворення Лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показникові, логарифмiчнi, тригонометричні рівняння, неpiвності та їx системи. 3астосування рівнянь, нерівностей та їx систем до розв'язування текстових задач Лiнiйнi, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмiчнi та триroнометричнi функції, їх основні властивості. Числові послідовності. Похідна функції, її геометричний та фізичний змicт. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання.


^ Фізика"

Основи кінематики. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей.

Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

^ Основи динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.

Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.

Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.

Сили пружності. Закон Гука.

Сили тертя. Коефіцієнт тертя.

Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги.

^ Закони збереження в механіці. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми

^ Елементи механіки рідин та газів. Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл.

^ Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул.

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур.

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.

^ Основи термодинаміки. Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.

Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.

^ Властивості газів, рідин і твердих тіл. Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена та ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання.

Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.


^ Геологія", „Технологія галузі”

Причини руйнування нафтових і газових покладів. Етапи геологорозвідувальних робіт. Категорії і групи свердловин. Групи продуктивних пластів. Види перфорації. Методи отримання геолого промислової інформації. Контроль технічного стану свердловин

Контроль за якістю промив очної рідини. Склад і властивості нафти і газу. Залягання нафти і газу. Походження нафти і газу. Закономірності розміщень скупчень нафти і газу в земній корі. Нафтогазоносність України. Пошук і розвідка нафти і газу

^

„Технологія буріння нафтогазових свердловин”


Оцінка вагового вмісту рідин у породі і підготовка породи до визначення її фізичних властивостей. Визначення вмісту води в керні. Засоби з механізації спуско-піднімальних робіт. Види долот. Параметри цементного розчину. Реагенти, якими регулюються параметри бурового розчину. Принцип роботи турбобура. Способи очищення бурових розчинів. Методи глушіння свердловин

Види тампонажних цементів.

^

„Технологія видобутку газу”


Визначення статичних характеристик проникності продуктивного пласта

Визначення зміни пластового тиску, газовіддачі при розробці покладу на пружному режимі.. Визначення запасів газу в родовищі за промисловими даними. Визначення запасів газу в газовому покладі об’ємним методом.. Прогнозування коефіцієнту кінцевого газо вилучення.. Рівняння матеріального балансу і диференційне рівня виснаження для газового родовища. Перерахунок складу газових та рідиних сумішей з об’ємних в мольні.. Розрахунок зміни тисків та температур в експлуатаційній свердловині в залежності від часу та дебіту.

^

„Технологія видобутку нафти”


Розрахунок пластової енергії. Пластовий тиск як характеристика пластової енергії. Основні елементи глибинно-насосної штангової установки. Характеристика нафти у пластових умовах. Види і умови фонтанування. Технологічні розрахунки фонтанного підйомника нафтових свердловин. Газопостачання та обладнання газових свердловин. Методика розрахунку фонтанних свердловин першого, другого та третього типів


"Машини та обладнання для буріння свердловин

Будову, конструкцію, принцип дії та основні параметри бурових комплексів, машин, агрегатів;

Критерії раціональної експлуатації, методи монтажу, оптимального вибору бурового обладнання;

Вимоги до конструктивних і експлуатаційних властивостей, методи і напрямки вдосконалення, підвищення ефективності;

Критерії стандартизації і уніфікації бурового обладнання, методи оцінки його технічного рівня;

Методи і алгоритми виконання розрахунків, пов’язаних з вибором проектуванням і експлуатацією бурового обладнання.

Аналіз умов експлуатації і технологічних комплексів, окремих машин, споруд і агрегатів, формування на такій основі комплексу технічних і технологічних вимог, які повинно задовільняти новостворене або вибране з поміж існуючого устаткування і інструмент.

Вибір раціонального комплекту та розподіл виконуваних функцій по блоках, машин та агрегатах, з яких складається комплекс, порівняльний аналіз конструктивних схем, конструкцій і моделей обладнання однакового призначення, виявлення недоліків і переваг, визначення найефективнішого варіанту.

Визначення напрямків і засобів вдосконалення обладнання; стандартизація, нормалізація, уніфікація і побудова параметричних рядів обладнання; кінематичний і силовий аналіз.

Побудова розрахункових схем, розрахунки на міцність, стійкість, витривалість, жорсткість, визначення параметрів і вибір обладнання; ефективна експлуатація обладнання, його раціональне обслуговування, безпека і охорона праці обслуговуючого персоналу, захист надр і довкілля.


^ Машини та обладнання для видобутку нафти і газу

Аналіз умов експлуатації окремих агрегатів і комплексів нафтогазопромислового обладнання і формування на його основі вимог, які задовольняють нові розробки, або обладнання, яке підбирається для заданих умов експлуатації;

Вибір раціональної комплектності й компоновки нафтопромислового обладнання, аналіз технологічних функцій агрегатів, що входять у його склад;

Порівняльний аналіз існуючих комплексів, виявлення найбільш ефективних варіантів, визначення засобів і способів удосконалення машин і обладнання для видобутку нафти і газу;

Кінематичний аналіз, розрахунок діючих навантажень, визначення і вибір необхідних параметрів обладнання;

Будову, конструкцію і принцип дії нафтопромислових машин і обладнання цільового функціонального призначення та їх основні параметри;

Умови і принцип раціональної експлуатації обладнання, методики оптимального вибору нафтопромислових машин і комплексів;

Визначення параметрів різей і визначення їх типорозмірів. Технологія поточного ремонту свердловин. Інструмент для поточного і капітального ремонту свердловин. Експлуатація насосно-компресорних труб і насосних штанг. Технологія поточного ремонту фонтанно-компресорних свердловин.

Обладнання свердловин перед освоєнням. Конструкції колонних головок і фонтанних арматур. Підготовка свердловин до освоєння. Вторинне розкриття пластів. Кульова та кумулятивна перфорація. Гідро піскоструминна перфорація

^

„Збір і підготовка нафти, газу і води”


Принципова схема низькотемпературної сепарації газу.. Принципова схема підготовки нафти.. Визначити об’єм зразка породи, який покрито непроникною плівкою, зануреного у воду. Принципова схема збирання нафти, газу.. Структурна схема процесів видобування, збирання і підготовки газоконденсатних свердловин.


^ Розробка та експлуатації нафтогазових та газоконденсатних родовищ”

Дослідження свердловин при усталеному режимі фільтрації. Прилади та обладнання для вимірювання тиску в свердловинах.. Критерії виділення об’єктів розробки НГКР. Фізико-механічні властивості нафти . Визначити величину пускових тисків для двох і одно рядної конструкції кільцевої системи і для центральної системи підйомника в умовах відсутності та наявності поглинань рідини пластом і різної висоти статичного рівня. Режими нафтових покладів.. Способи експлуатації газових свердловин.. Вибір способу експлуатації свердловин.. Схема (смугою) блокової системи розробки.
^

"Безпека життєдіяльності, охорона праці”


Техніка безпеки при монтажі, експлуатації та ремонті обладнання для буріння та експлуатації свердловин. Заходи безпеки при роботі з обладнанням. Схеми захисних заземлень. Пожежна безпека. Причини виникнення і заходи боротьби з вібраціями. Нормування і заходи боротьби з шумом. Рекультивація земель та забруднення навколишнього середовища, заходи боротьби з ним. Індивідуальні методи захисту. Методи боротьби з переохолодженням і надлишковим теплом Захист від радіоактивного випромінювання. Розрахунок та норми загального, місцевого та аварійного освітлення.

Види інструктажів з техніки безпеки. Методи аналізу травматизму. Послідовність розслідування та реєстрація нещасних випадків.

Техніка безпеки, та протипожежні заходи при фонтанній, насосній експлуатації свердловин, при підготовці свердловин до експлуатації


"Організація, планування та основи менеджменту;

економіка виробництва"

Розрахунки економічних показників видобувного, бурового або нафтогазопромислового підприємства. Розрахунки заробітної плати та норм виробітку робітників при різних системах оплати праці. Визначення собівартості спорудження свердловини або одиниці видобутої вуглеводневої сировини. Економічні розрахунки при різних варіантах технологічного процесу. Розрахунки амортизаційних відрахувань та остаточної вартості обладнання. Розрахунки прибутку при видобутку нафти та газу. Термін окупності кинітальних вкладень. Розрахунки економічної ефективності в результаті впровадження нової техніки та організаційно-технічних заходів.
^

„Екологія ”Екологічна безпека, охорона надр і довкілля при підготовці свердловин до експлуатації. Екологічна безпека, охорона надр і довкілля при фонтанній, насосній експлуатації свердловин


Проведення вступного екзамену повинно ґрунтуватись на наступних принципах:

  • уніфікація методики та умов проведення екзамену;

  • забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

  • зв’язок внутрішньовузівського контролю з галузевою системою атестації та ліцензування фахівців;

  • дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики.


Вступні тестові завдання складаються кафедрою згідно навчальних програм дисциплін та затверджуються на засіданні кафедри.

Проведення вступного іспиту базується на наступних принципах:

–уніфікація методів та умов проведення іспиту;

–забезпечення інформаційної та психологічної підготовки студентів до екзамену;

–відповідність системи університетського контролю галузевій системі атестації та ліцензування фахівців;

–дотримання секретності при використанні чи зберіганні матеріалів діагностики;

–гласність та одинакові умови доступності отримання інформації.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання складаються на основі фахових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти відповіді одна з яких вірна.

Тести повинні охоплювати всі змістовні модулі навчальної дисципліни, включеної в іспит.

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань складає 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Протягом 60 хвилин здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і на протязі 60 хвилин відповідає на тестові завдання.

Вступний іспит приймає приймальна комісія, затверджена наказом ректора університету. До складу комісії залучаються провідні фахівці відповідного напряму, як правило, професори і доценти.


^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях здійснюється за 200-бальною шкалою (від 124 до 200 балів), незадовільними вважаються відповіді до 124-х балів. За кожну правильну відповідь присвоюється 5 балів.^ Кількість правильних відповідей

Бали

Оцінка

25

125

3адовільно

26

130

27

135

28

140

29

145

добре


30

150

31

155

32

160

33

165

34

170

35

175

36

180

37

185

Відмінно

38

190

39

195

40

200

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 iconПрограма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 „Нафтогазова справа
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста з напрямку "Нафтогазова справа", з використанням загальнодержавних...
Програма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: 18010020 “Управління навчальним закладом”, освітньо-кваліфікаційн ий рів ень “магістр” Київ – 2014 програма вступного фахового випробування для абітурієнтів,
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
Програма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавру з базової освіти
Програма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма фахового вступного випробування на напрям освіти 050304 iconМ.І. Звєряков лютого 201 4 р. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності
Структура фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з базової освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи