До оформлення статті для електронного видання icon

До оформлення статті для електронного видання
Скачати 59.12 Kb.
НазваДо оформлення статті для електронного видання
Дата16.07.2012
Розмір59.12 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ
до оформлення статті для електронного видання

«НАУКОВИЙ ВІСНИК ДОНБАСУ»

(педагогічні науки)

Постановою Президії ВАК України від 27 травня 2009 р. № 2-05/2 видання внесено до Переліку електронних наукових фахових видань України з педагогічних наук)


Кафедри, що займаються підготовкою електронного видання «Науковий вісник Донбасу»: педагогіки, дошкільної та початкової освіти, соціальної педагогіки та соціальної роботи, інформаційних технологій та систем, теорії та методики фізичного виховання, фізичної реабілітації і валеології, української мови, іноземних мов, практики мовлення, туризму та готельного господарства, дизайну, дефектології та психологічної корекції, психології, державної служби та управління, теорії, історії музики та інструментальної підготовки, Рада молодих учених.


До публікації у електронному виданні «Науковий портал Донбасу» приймаються статті українською мовою, які відповідно до постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року містять такі обов'язкові елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  • формулювання цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття набирається у текстовому процесорі Microsoft Word (формат *doc, *rtf), параметри сторінки: розмір паперу – А4, усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – 2 см, верхній і нижній колонтитул – 1,25 см, гарнітура шрифта – Times New Roman, кегль (розмір шрифта) – 14 пт, через 1,5 інтервали.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

Ініціали і прізвище, місце роботи автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) без відступів, шрифт жирний курсив.

Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний), без відступу першого рядка, вирівнювання – по центру.

Текст статті та бібліографічні джерела набираються з відступом першого рядка 1,25 см, вирівнювання – по ширині.

Формули набираються за допомогою Microsoft Equation 3.0 (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word) з такими параметрами: формат символів жирний; розміри – звичайний 14 пт, крупний індекс 10 пт, мілкий індекс 8 пт, крупний символ 20 пт, мілкий символ 10 пт.

Рисунки, фото, схеми, графіки, креслення вставляються у документ без обтікання текстом. В схемах, графіках та кресленнях використовувати гарнітуру Times New Roman Cyr розміром 12 пунктів.

На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік, в тексті обов'язкові посилання.

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитати. Перше число – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друге – номер сторінки, наприклад: [1, с. 28].

Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова "Література" або після слів "Література і примітки" (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог (з зазначенням видавництва и загальної кількості сторінок).

Бібліографічні джерела відокремлюються абзацом. Прізвище, ім’я першого автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.


Через рядок після останнього бібліографічного джерела з відступом першого рядка та одинарним інтервалом по абзацам приводяться елементи бібліографічного опису українською мовою:

1-й автор (прізвище та ініціали)

2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)

Назва статті

Кількість бібліографічних посилань

Анотація

Ключові слова


Через рядок від елементів бібліографічного опису українською мовою наводяться елементи бібліографічного опису російською мовою:

1-й автор (прізвище та ініціали)

2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)

Назва статті

Анотація

Ключові слова


Далі через рядок указуються елементи бібліографічного опису англійською мовою:

1-й автор (прізвище та ініціали)

2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали)

Назва статті

Анотація

Ключові слова


Потім через рядок надаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю); учений ступінь та звання; посада; місце роботи, коло наукових інтересів, домашня адреса; контактний телефон.


Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком дискети.

УДК 373.167.1:94.001.76(4)


І.П. Акіншева, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка


^ ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДРУЧНИКІВ З СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇЗ другої половини ХХ ст. у суспільствознавстві поглиблюється процес переосмислення уявлень про суспільство, механізми його функціонування, а також уявлень про людину та її місце в динамічному світі. У 60–70-х роках ХХ ст. на межі історичної й соціологічної тематики в західній науковій традиції склався основний напрям – дуже плідна дослідницька практика, що спиралася на міждисциплінарну методологію, цілісне осмислення життя суспільства та людини, сучасного соціального прогресу [1, с. 25].

...


Однак, необхідно зазначити, що подальшого вивчення потребують такі питання, як запровадження соціальної історії й історії повсякденності в зміст окремих шкільних курсів історії; вивчення досвіду передових учителів та інноваційних технологій і стратегій навчання історії.


Література


1. Міщик Л. І. Соціальна педагогіка / Л. І. Міщик. – К. : ІЗМН, 1997. –
140 с.

2. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола / За заг. ред. А.Й. Капської. – К. : ІЗМН, 2002. – 164с.

3. Алексєєва В. І. Місія соціального педагога / В. І. Алексєєва // Соц. робота. – 2005. – № 12. – С. 16–20.

4. Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у країнах Західної Європи в другій половині ХХ століття: Автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. П. Пуховська. – К., 1998. – 41 с.

5. Борисенко В. І. Наукова школа академіка В. Я. Юр'єва [Електронний ресурс] / В. І. Борисенко // Історія науки і біографістика. – 2006. – Вип. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2006-1/06bvisaj.html. – Загол. з екрану.


Акіншева І.П.

Інноваційні тенденції розвитку сучасних європейських підручників з соціальної історії

5

Останнє десятиріччя характеризується інноваційними тенденціями розвитку сучасних європейських підручників. Їм притаманні оновлений зміст, що відображає досягнення сучасної історичної і педагогічної науки, відмова від моноідеології, наявність у значному обсязі сюжетів із соціальної історії та історії повсякденності.

^ Ключові слова: соціальна історія, історія повсякденності.


Акиншева И.П.

Инновационные тенденции развития современных европейских учебников по социальной истории

Последнее десятилетие характеризуется инновационными тенденциями развития современных европейских учебников. Им присуще обновленное содержание, которое отображает достижения современной исторической и педагогической науки, отказ от моноидеологии, наличие в значительном объеме сюжетов по социальной истории и истории повседневности.

^ Ключевые слова: социальная история, история повседневности.


Akinsheva I.P.

Innovation of the tendency of development of the modern European textbooks on a social history.

Last decade is characterized innovate by the tendencies of development of the modern European textbooks. The updated contents is inherent in them which displays achievement of a modern historical and pedagogical science, refusal of monoideology, presence in significant volume of plots on a social history and history of daily occurrence.

Key words: social history, history of daily occurrence.


Відомості про автора

Акіншева Ірина Петрівна – канд. пед. наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Основні наукові інтереси зосереджені навколо проблематики інноваційних тенденцій розвитку сучасних європейських підручників з соціальної історії.

Контактний тел.: 54-56-32, 80951923123

Схожі:

До оформлення статті для електронного видання iconДо оформлення статті для електронного видання «науковий вісник донбасу»
move to 0-22450383
До оформлення статті для електронного видання iconПриклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»
Роздрукувати Умови опублікування статті, Правила оформлення та приклад оформлення
До оформлення статті для електронного видання iconЗразок оформлення статті удк 43-3 І.І. Петренко
Анотація мовою оригіналу та ключові слова подаються на початку статті (прізвище, ім’я, по батькові, назва статті, 5–6 рядків змісту...
До оформлення статті для електронного видання iconФорма 11 Список наукових та навчально-методичних праць
Статті у фахових та провідних закордонних виданнях відзначати як (Фахове видання) та (Провідне закордонне видання), відповідно
До оформлення статті для електронного видання iconДо редколегії електронного наукового журналу «технології та дизайн»
«технології та дизайн». Заявляю (-ємо), що стаття написана спеціально для журналу, раніше в інших виданнях не публікувалась І не...
До оформлення статті для електронного видання iconПравила оформлення наукових статей подано вкінці. Правила оформлення наукових статей
Шановні, студенти-магістри денної та заочної форм навчання, кафедра Країнознавства повідомляє Вас, що до 01. 11. 2012р необхідно...
До оформлення статті для електронного видання iconВимоги до оформлення статті
Текст статті повинен бути поданий у форматі Word будь-якої версії з такими параметрами форматування
До оформлення статті для електронного видання iconПриклад оформлення наукової статті (оригінал статті – російською мовою)
Каф. «Автоматика, телемеханика и связь», Днепропетровский национальный университет железнодорожного
До оформлення статті для електронного видання iconПриклад оформлення наукової статті (оригінал статті – російською мовою)
Каф. «Автоматика, телемеханика и связь», Днепропетровский национальный университет железнодорожного
До оформлення статті для електронного видання iconВимоги до оформлення статті
Структура статті повинна відповідати вимогам вак україни. Текст має бути набраний у редакторі ms word шрифтом Times New Roman розміром...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи