В луганському національному університеті імені тараса шевченка icon

В луганському національному університеті імені тараса шевченка
Скачати 308.26 Kb.
НазваВ луганському національному університеті імені тараса шевченка
Дата16.07.2012
Розмір308.26 Kb.
ТипДокументи


Проект


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ

В ЛУГАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Положення розроблено на основі чинних нормативних документів, «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень ВАК України, № 6, 2007)» і ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», Положення про магістратуру ЛНУ імені Тараса Шевченка (Затверджена Вченою радою 26 червня 2009 р.).


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Державна атестація в магістратурі здійснюється у формі захисту магістерської роботи.

Написання магістерської роботи – один з основних етапів підготовки висококваліфікованого фахівця, ефективна форма перевірки знань студента, його творчої і практичної підготовленості до розв’язання проблемних професійних задач інноваційного характеру в певній галузі національної економіки, важлива форма розвитку творчого мислення і розширення знань майбутніх фахівців.

Магістерська робота є самостійним науковим дослідженням студента, що виконується ним на завершальному етапі навчання. ЇЇ виконання є необхідною складовою навчального процесу. Основне завдання автора магістерської роботи – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Визначальними ознаками магістерської роботи має бути наукова новизна, самостійність, дослідницький характер, актуальність.

Мета магістерської роботи :

- систематизація й поглиблення теоретичних і практичних знань, формування навичок використання цих знань при вирішенні конкретних наукових, науково-технічних і професійних задач;

- розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи й оволодіння методикою

теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень;

- набуття досвіду аналізу результатів досліджень, що були отримані, формулювання висновків і положень;

- набуття навичок написання й оформлення наукової праці та отримання досвіду її

прилюдного захисту.

У результаті виконання науково-дослідної частини магістерської роботи студенти повинні вміти:

- проводити бібліографічно-пошукову роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;

- формулювати мету дослідження;

- формувати план, методики та обґрунтування проведення дослідження;

- обирати необхідні методи дослідження;

- оформляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування й друку.

Назва магістерської роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати суті поставленого наукового завдання, указувати на мету магістерської роботи і її завершеність.

Тематика магістерських робіт розробляється профільними кафедрами згідно з установленими освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності вимогами з урахуванням актуальних проблем галузі та ринку праці.

Тему магістерської роботи закріплюють персонально за кожним студентом на початку навчання в магістратурі. За поданням кафедри тема магістерської роботи й науковий керівник закріплюються за студентом наказом ректора. У разі необхідності тема магістерської роботи може бути скоригована, але не пізніше ніж за два місяці до її захисту.

Зміст навчальних дисциплін індивідуального плану та всіх видів практик студента має бути спрямований на виконання завдань магістерської роботи.

Доцільно дотримуватися принципу наступності наукових напрямків дослідження курсової, дипломної робіт у виконанні магістерської роботи.

До початку виконання магістерської роботи студент повинен ознайомитися з положенням про магістерську роботу й керуватися його вимогами.


 1. ^ НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО МАГІСТЕРСЬКОЮ РОБОТОЮ


Керівництво магістерськими роботами здійснюють провідні викладачі кафедр, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук та успішно ведуть науково-дослідну роботу.

При призначенні керівника враховується принцип наступності наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів студента.

Керівниками можуть бути також висококваліфіковані спеціалісти інших вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та виробництва.

У випадку виконання студентом магістерської роботи комплексного інтегруючого характеру з декількох галузей наук допускається призначення, крім наукового керівника, одного чи більше консультантів.

Список наукових керівників і перелік рекомендованих тем магістерських досліджень на наступний навчальний рік має бути затверджено рішенням кафедри до 15 травня поточного року.

Науковий керівник контролює виконання роботи та затвердженого ним індивідуального плану й несе особисту відповідальність за якісне і вчасне написання магістерської роботи.

Основні обов’язки наукового керівника магістерської роботи: 1) допомога студентові у виборі теми магістерської роботи; 2) участь у складанні індивідуального плану й систематична перевірка його виконання студентом; 3) надання систематичних консультацій з питань порядку, послідовності виконання магістерської роботи, визначення змісту та обсягу відповідних частин роботи; 4) надання допомоги студентові у визначенні переліку питань і практичних матеріалів, які належить вивчити й зібрати під час науково-дослідної, науково-педагогічної або виробничої практики; 5) допомога в доборі наукових джерел, інших матеріалів, які доцільно використовувати при виконанні магістерської роботи; 6) надання консультацій за змістом магістерської роботи; 7) перевірка виконання студентом проміжних етапів і всієї роботи й надання допомоги в її науковому редагуванні; 8) вирішення питання про допуск роботи до попереднього захисту на кафедрі; 9) складання відгуку про магістерську роботу з її ґрунтовною характеристикою відповідно до критеріїв оцінювання; 10) особиста участь у прилюдному захисті магістерської роботи.

Обов’язки студента: 1) обрати тему магістерської роботи; 2) скласти індивідуальний план щодо її виконання; 3) визначити перелік питань і практичних матеріалів, які належить вивчити й зібрати під час практик; 4) дібрати наукові джерела, які доцільно використати при виконанні магістерської роботи; 5) підготувати магістерську роботу відповідно до індивідуального графіку та згідно з цим положенням; 6) захистити магістерську роботу перед ДЕК, продемонструвавши рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Студенти та їх наукові керівники на засіданнях кафедр у січні, березні та травні звітують про хід виконання магістерської роботи (результати розгляду поточних результатів роботи фіксуються в протоколі засідання кафедри, у відомості та в заліковій книжці студента).

На здійснення наукового керівництва магістерською роботою одному керівникові відводяться години відповідно до норм навантаження на поточний навчальний рік та обсягу кредитів, необхідних студенту для її виконання.

Кількість студентів магістратури, закріплених за одним науковим керівником, не повинна перевищувати 5 осіб на навчальний рік.


 1. ^ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Магістерська робота є творчою науковою роботою, яка виконується студентом самостійно на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих тудентом протягом усього терміну навчання й науково-дослідної роботи, пов'язаної з розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих задач інноваційного характеру, що визначаються специфікою відповідного напряму підготовки.

Зміст магістерської роботи передбачає:

- формулювання мети й завдань дослідження;

- аналіз стану вирішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування мети дослідження;

- вибір методів досліджень, які застосовуються під час розв’язання науково-дослідного завдання, розробку власного плану дослідження;

- науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;

- отримання власних результатів, що мають теоретичне, прикладне або науково-методичне значення;

- апробацію отриманих результатів у вигляді доповідей на наукових конференціях або підготовлених публікацій у наукових журналах і збірниках;

- узагальнення результатів досліджень з наведенням висновків і рекомендацій.

Магістерська робота повинна бути результатом завершеної творчої наукової розробки і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати професійні завдання, які мають теоретичне й практичне значення. Магістерська робота повинно бути виконана грамотно, без помилок і нетрадиційних скорочень. У ній повинні бути чіткі, зрозумілі для сприйняття формулювання вихідних положень, припущень, отриманих результатів, тверджень тощо.


 1. ^ СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Магістерська робота повинна містити:

 • титульний аркуш (зразок подано в додатку 1);

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (при необхідності);

 • вступ;

 • основну частину, яка складається з розділів, кожний з яких завершується стислими висновками;

 • загальні висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки (за необхідності).


У змісті (подається на початку магістерської роботи) містяться назви й номери початкових сторінок усіх структурних компонентів роботи: вступу, розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків, інших структурних частин.

Якщо в роботі вживається специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік може бути подано у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість, підстави й вихідні дані для розробки теми. У вступі обґрунтовується актуальність і доцільність роботи для відповідної галузі; визначається об'єкт і предмет дослідження, мета. Відповідно до поставленої мети формулюються завдання дослідження.

^ У розділах основної частини подають:

- огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень. Стисло, критично висвітлюючи роботу попередників, автор повинен назвати ті питання, що залишились не вирішеними й визначити своє місце у розв'язанні проблеми;

- виклад загальної методики й основних методів досліджень;

- експериментальну частину й методику досліджень;

- відомості про проведені теоретичні й (або) експериментальні дослідження;

- аналіз і узагальнення результатів власних досліджень автора.

У кінці кожного розділу подається стислий висновок.

^ У висновках підводяться підсумки проведеної роботи. Необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх подальшого використання.

^ Список використаних джерел. У списку використаних джерел уміщено наукові публікації різного рівня, архівні джерела, які використано автором для обґрунтування позицій своєї роботи. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи. Додатки містять таблиці, рисунки, графіки, анкети, тести, програми спостережень, питання до інтерв’ю, методичні розробки тощо. Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті.


 1. ^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Магістерська робота виконується державною мовою, для іноземних студентів допускається використання російської та англійської мови.

Магістерська робота повинна бути виконана друкованим способом за допомогою комп'ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм).

Обсяг основного тексту магістерської роботи повинен становити 70 – 80 сторінок для гуманітарних та соціально-економічних спеціальностей та 50 – 60 сторінок для фізико-математичних, природничих і технічних спеціальностей (без урахування списку використаних джерел і додатків).

Текст магістерської роботи необхідно друкувати з міжрядковим інтервалом 1,5 (до тридцяти рядків на сторінці), поля: вгорі, внизу – 20 мм, з лівого боку – 30 мм, з правого боку – 15 мм; абзац – 1,25мм; шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Друк повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності.

Заголовки структурних частин магістерської роботи друкують великими літерами симетрично до тексту, наприклад:

ЗМІСТ

Заголовки підрозділів (параграфів) друкують з абзацу звичайним шрифтом. Крапка в кінці заголовків не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапками.

Кожну структурну частину магістерської роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ» (крапка не ставиться). Заголовок розділу друкується з нового рядка:

РОЗДІЛ 1

^ НАЗВА РОЗДІЛУ

Підрозділи (параграфи) нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера параграфа, між якими ставиться крапка.

Якщо в тексті роботи використовуються ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) й таблиці, то вони подаються безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Якщо ілюстрація чи таблиця мають формат більший за А4, то її можна розмістити в додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках). Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Номер ілюстрації, її назва й пояснювальний підпис розміщується безпосередньо під ілюстрацією.

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщується напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу й порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Якщо таблиця переноситься на наступну сторінку, то над таблицею пишеться "Продовження таблиці" і вказується її номер. Назви граф у таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони складають одне речення із заголовком. Якщо вони самостійні, то пишуться з великої літери. Висота рядків повинна бути не менше 8 мм.

Формули в магістерській роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу й порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. Кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело. Посилання в тексті магістерської роботи на джерела слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером цьго джерела за бібліографічним списком і відповідною сторінкою, наприклад: [5, 15]1.

^ Вимоги до оформлення списку використаних джерел.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Список джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ авторів (якщо авторів декілька, то прізвищ перших), а також заголовків праць. У списку літератури містяться всі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Усі джерела подаються тією мовою, якою вони видані. Неприпустимим є переклад назв видань українською мовою. Література іноземними мовами наводиться в кінці списку використаної літератури. Відомості про джерела, які включено до списку, подаються згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

^ Посилання на архівні джерела. Указується назва архіву, номер фонду, номер опису та номер справи, до яких звертається дослідник. Якщо робота йде тільки з деякими аркушами у справі, то вказуються й номери цих аркушів. Назва архіву в посиланнях, як правило, подається у вигляді абревіатури, фонд позначається скороченням «Ф.», опис – «Оп.», справа – «С.», аркуш – «А.». Якщо зроблено посилання на декілька аркушів, подається одна літера – «А.» Окремі відомості посилання на архівні джерела відокремлюються крапками (коми ставляться лише для переліку декількох номерів справ, аркушів тощо). Наприклад: ЦДІАУ. Ф.120. Оп.7. С.160. А.1-24,26.

Додатки. У кінці наукових робіт розміщуються додатки в порядку появи посилань у тексті. У правому верхньому куті малими літерами (перша – велика) подається слово «Додаток» із зазначенням його номера, але без знака «№». Якщо до наукової роботи включено лише один додаток, то слово "Додаток" подається без номера. Заголовок додатка подається відповідно до правил оформлення структурних частин роботи. Наприклад:

Додаток 3

ЗАГОЛОВОК


 1. ^ ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ


Студент здійснює підготовку й написання магістерської роботи під керівництвом наукового керівника й зобов’язаний подавати йому роботу для перевірки частинами в установлені терміни відповідно до індивідуального плану написання магістерської роботи. Недотримання студентом узгодженого календарного графіка написання магістерської роботи (несвоєчасне завершення розділів та роботи в цілому) розглядається як невиконання ним навчального плану, що може бути підставою для відрахування його з університету як такого, що не виконав навчальний план.

Науковий керівник магістерської роботи перевіряє виконану частину роботи й надає відповідні рекомендації.

Обов’язковим є публічний розгляд поточних результатів магістерської роботи на засіданнях кафедри в січні, березні й травні останнього навчального року. За результатами цих розглядів студент отримує залік, який вноситься в залікову книжку.

Після усунення всіх зауважень керівника студент завершує оформлення роботи й подає її науковому керівникові для підсумкової перевірки на предмет відповідності встановленим вимогам.

За умови належного виконання роботи науковий керівник допускає її до попереднього захисту.

Наступним етапом є попередній захист магістерської роботи у спеціально створеній комісії профільної кафедри. Попередній захист проводиться не пізніше ніж за 4 тижні до захисту магістерської роботи. Термін захисту магістерської роботи доводиться до відома студентів не пізніше ніж за два місяці.

Студент подає на попередній захист роботу в завершеному, але не зшитому вигляді. У разі виявлення несуттєвих недоліків йому може бути надано певний термін для їх усунення. У разі невідповідності роботи встановленим вимогам, наявності суттєвих недоліків, комісія складає й подає на кафедру висновок про недопущення її до захисту.

Після попереднього захисту в разі повної відповідності її встановленим вимогам магістерська робота зшивається в тверду обкладинку. Електронний варіант магістерської роботи на диску (для тексту – у форматі doc або rtf) подається студентом до бібліотеки університету (про що ставиться відповідна відмітка на титульній сторінці магістерської роботи). У разі відсутності відмітки бібліотеки магістерська робота не допускається до захисту.

На титульній сторінці магістерської роботи ставиться підпис магістранта, наукового керівника й завідувача профільної кафедри. У кінці роботи підшиваються два пусті файли для розміщення відгуку наукового керівника й рецензії.

Виконану магістерську роботу подають науковому керівникові не пізніше, ніж за 2 тижні до захисту, який у триденний термін складає відгук про неї.

У відгуку науковий керівник відзначає ступінь самостійності у виконанні роботи, здобутки й недоліки, наявність елементів дослідження й узагальнення передового досвіду, обґрунтованість і цінність висновків, робить висновок про можливість рекомендації роботи до захисту.

Допущена до захисту магістерська робота підлягає рецензуванню. Рецензенти визначаються кафедрою. Рецензентами можуть бути викладачі вищих навчальних закладів, висококваліфіковані вчителі шкіл і працівники органів народної освіти, культури, співробітники науково-дослідних установ або підприємств, що спеціалізуються на вирішенні проблем, споріднених з темою роботи. Рецензент у п'ятиденний термін ознайомлюється з роботою й дає на неї письмову рецензію. Рецензія повинна відображати позитивні досягнення магістерської роботи та її недоліки, містити ґрунтовний аналіз змісту роботи, висновок щодо можливості її захисту та рекомендацію щодо диференційованої оцінки її якості. Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи від її захисту.

Внесення змін у магістерську роботу після складання відгуку наукового керівника та рецензії не допускається.

Магістерська робота в електронному вигляді передається в бібліотеку не пізніше ніж за 14 днів до дати захисту.

Магістерська робота разом з відгуком керівника та рецензією передається на кафедру за 10 днів до початку державної атестації.

Магістерська робота до захисту не допускається, якщо вона:

 • не пройшла попередній захист на профільній кафедрі, про що свідчить протокол засідання кафедри;

 • представлена науковому керівникові на перевірку з порушенням термінів, установлених індивідуальним планом магістранта щодо виконання магістерської роботи;

 • виконана на тему, що вчасно не була затверджена наказом по університету або не вчасно скоригована;

 • відсутній відгук наукового керівника або рецензія;

 • відсутня відповідна відмітка про передачу електронного варіанта магістерської роботи до бібліотеки університету на титульному аркуші роботи.
 1. ^ ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ


Для захисту магістерських робіт наказом ректора створюється державна екзаменаційна комісія (ДЕК) з числа найбільш досвідчених працівників професорсько-викладацького складу. Комісія проводить свої засідання відкрито та згідно з графіком її роботи, що затверджується ректором університету.

Державній екзаменаційній комісії не пізніше одного дня до захисту магістерських робіт подаються:

директоратом (деканатом:

 • наказ про допуск до захисту магістерських робіт зі спеціальності;

 • наказ (витяг з наказу) про затвердження персонального складу комісії зі спеціальності;

 • протокол попереднього захисту магістерських робіт на відповідній кафедрі;

 • зведена відомість про виконання навчального плану;

 • списки студентів, допущених до захисту магістерських робіт;

кафедрою:

 • повний текст магістерської роботи на паперовому (зшитий в тверду обкладинку) та електронному носіях;

 • ілюстративний матеріал до магістерської роботи (якщо його передбачено специфікою напряму підготовки);

 • матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи: друковані статті, методичні розробки тощо (якщо вони є);

 • відгук наукового керівника;

 • рецензія (завірена, якщо вона зовнішня).


Студент, представляючи свою роботу на захисті, повинен у стислому вигляді:

 • обґрунтувати актуальність теми та схарактеризувати структуру роботи;

 • визначити об’єкт та предмет дослідження;

 • висвітлити постановку проблеми за темою дослідження;

 • коротко викласти найбільш важливі положення та основний зміст роботи;

 • описати методику й результати дослідження;

 • представити результати апробації роботи;

 • окреслити можливості практичного використання результатів роботи;

 • визначити перспективи подальших досліджень з обраної тематики.


На виступ студента перед ДЕК відводиться до 15 хвилин. Текст виступу студента на захисті магістерської роботи має бути погоджено з науковим керівником.

Виступ та відповіді на запитання, зауваження й побажання, вказані в рецензії на роботу в цілому, повинні показати найвищий рівень теоретичної підготовки студента, його всебічну ерудицію та вміння доступно викласти основні результати проведеного дослідження. Завершуючи виступ, студент має вказати, які його пропозиції вже впроваджено або заплановано до впровадження; де ще доцільно, на його думку, застосувати результати дослідження та яка їх практична цінність.

Голова і члени державної екзаменаційної комісії, а також інші особи, присутні на захисті, можуть звертатися до студента із запитаннями, на які він зобов’язаний дати змістовні відповіді.

Після відповіді на всі питання оголошується зміст рецензії або надається слово для виступу рецензенту (якщо він присутній на захисті).

Після цього слово може бути надано науковому керівникові для характеристики магістерської роботи (відзначити її позитивні й негативні сторони) та ставлення студента до своїх обов’язків.

Захист однієї магістерської роботи триває не більше 30 хвилин.

За результатами захисту магістерської роботи ДЕК на своєму закритому засіданні ухвалює рішення щодо оцінки кожної магістерської роботи індивідуально та про присвоєння студенту кваліфікації з видачею йому диплома державного зразка (установленого зразка або з відзнакою).

У разі недосягнення згоди між членами ДЕК щодо оцінки магістерської роботи, голос голови комісії є вирішальним.

Повторний захист магістерської роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Рішення ДЕК оголошується прилюдно в день захисту магістерських робіт. Воно є остаточним і оскарженню не підлягає. Оцінка, визначена комісією, відображається в протоколі ДЕК та залікових книжках.

Студента, який отримав на захисті магістерських робіт незадовільну оцінку, має бути відраховано з університету і в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. Він має право бути повторно допущеним до захисту магістерської роботи протягом наступних трьох років у період роботи ДЕК.

У разі виставлення незадовільної оцінки ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену профільною кафедрою.

Якщо студент не з’явився на засідання ДЕК для захисту магістерської роботи, то в протоколі комісії відзначається, що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання ДЕК.

При встановленні плагіату повторний захист магістерської роботи не дозволяється. Студент має право бути повторно допущеним до захисту тільки після опрацювання нової теми, визначеної профільною кафедрою.

Під час захисту магістерських робіт ведеться протокол засідання ДЕК, у якому відображаються всі питання до студента. Окремо зазначається думка членів ДЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора та рекомендації щодо подальшого навчання в аспірантурі.

До протоколу вносяться також відомості про державний документ про освіту, що видається випускникові університету та присвоєння йому кваліфікації.

Протоколи підписуються головою і членами ДЕК, що брали участь у засіданні, та зберігаються в університетському архіві протягом 75 років.

Магістерські роботи після захисту передаються на профільну кафедру, що підготувала магістра, де вони реєструються в спеціальних журналах і протягом п'яти років зберігаються. Відповідальність за їх збереження покладається на матеріально відповідальних осіб кафедри.

По завершенні роботи ДЕК її голова складає звіт, у якому відображає якісні та кількісні показники захисту, пропозиції щодо вдосконалення магістерських досліджень.


 1. ^ ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


При оцінюванні магістерської роботи державна екзаменаційна комісія бере до уваги такі фактори:

 • актуальність обраної теми;

 • чіткість формулювання об’єкта, предмета, завдань дослідження;

 • логічність структури та її відповідність темі роботи;

 • системність і глибина теоретичного аналізу проблеми;

 • наявність огляду наукових джерел з конкретної проблематики;

 • достовірність і обгрунтованість висновків;

 • відповідність вимогам щодо оформлення роботи;

 • змістовність доповіді студента про основні результати дослідження;

 • правильність, чіткість, аргументованість відповідей на запитання членів ДЕК;

 • зауваження й рекомендації рецензента й наукового керівника магістерської роботи.


Критерії оцінювання з урахуванням специфіки напряму підготовки за національною шкалою та шкалою ECTS розробляються та затверджуються профільною кафедрою.


^ Орієнтовні критерії оцінювання:

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо до магістерської роботи немає суттєвих зауважень; обґрунтована актуальність теми; тема розкрита повністю; робота містить елементи наукової новизни, має теоретичне й практичне значення; доповідь на захисті є логічною, змістовною, проголошена з вільним оперуванням матеріалу; відгук і рецензія позитивні; відповіді на питання членів ДЕК правильні; робота повністю відповідає встановленим вимогам.

Оцінка «добре» ставиться, якщо тема роботи практично розкрита, але наявні певні недоліки, які не мають істотного значення; у теоретичній частині поверхнево проаналізовано літературні джерела, елементи новизни та практичного значення представлені не зовсім чітко; висновки не є переконливими; є окремі зауваження в рецензії та відгуку наукового керівника; доповідь студента на захисті побудована логічно, проголошена з вільним оперуванням матеріалу, відповіді на запитання членів ДЕК переважно правильні; робота оформлена в межах встановлених вимог.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо тема роботи в основному розкрита, але мають місце певні недоліки змістового характеру; нечітко сформульовані мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження; відсутній або суттєво обмежений аналіз наукової полеміки; аналітична частина характеризується надмірною описовістю; висновки й пропозиції, що містяться в роботі не обгрунтовані; рецензія й відгук містять окремі зауваження, які не отримали пояснення; доповідь прочитана за текстом, або підготовлена невдало; не всі відповіді на запитання членів ДЕК є коректними або вони не одержали належної аргументації; є зауваження щодо оформлення роботи.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо порушена логіка у викладі матеріалу в роботі; розділи не узгоджені між собою; відсутній огляд сучасних літературних джерел; відсутній докладний аналіз досліджуваних проблем; відсутні особисті висновки і пропозиції автора; робота не відповідає спеціальності; мають місце суттєві недоліки в оформленні роботи; виступ на захисті свідчить про слабку орієнтацію в досліджуваній проблемі.

Шкала ECTS

Орієнтовні критерії

A

Робота відповідає всім вимогам, носить інноваційний характер, має наукову новизну та практичне значення. Захист показав високу обізнаність студента в предметі дослідження.

B

Робота відповідає всім вимогам, має практичне значення. Результати дослідження можуть бути впроваджені. Захист показав обізнаність студента в предметі дослідження.

C

Робота відповідає всім вимогам, але не має суттєвої новизни та практичного значення. Захист в цілому засвідчив обізнаність студента в предметі дослідження

D

Робота в цілому відповідає вимогам, але немає новизни й практичного значення.. Робота має деякі зауваження. Захист засвідчив не повну обізнаність студента в предметі дослідження.

E

Робота в цілому відповідає вимогам, але немає новизни й практичного значення. Робота має суттєві зауваження. Захист засвідчив суттєві недоліки та не повну обізнаність студента в предметі дослідження.

F

Робота не відповідає вимогам, має багато суттєвих зауважень. Захист засвідчив відсутність необхідної підготовки студента, не обізнаність студента в предметі дослідження. Необхідно доопрацювати роботу, але повторний захист можливий.

FX

Робота не відповідає вимогам, захист показав відсутність необхідної підготовки студента та повну не обізнаність студента в предметі дослідження. Тому повторний захист не можливий, студент повинен отримати нову тему.


Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки магістерської роботи

^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка


Інститут педагогіки та психології


Кафедра педагогіки


Федорова Ольга Вікторівна


^ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Магістерська робота

за спеціальністю 8.000005 „Педагогіка вищої школи”


Особистий підпис – _________________________________________


Науковий керівник – _________________________________________


Зав. кафедрою – _________________________________________


^ Луганськ - 2011

Додаток 2


ЗМІСТ

Вступ

.......................................................................................

3 – 7

Розділ 1

Назва розділу .............................................................

8 – 35
1.1. (Назва параграфу) ................................................

8 – 24
1.2. (Назва параграфу) ................................................

25 – 32
1.3. Висновки за розділом

33 – 35

Розділ 2

Назва розділу .............................................................

36 – 74
2.1. (Назва параграфу) ................................................

36 – 55
2.2. (Назва параграфу) ................................................

56 – 71
2.3. Висновки за розділом

72 – 74

Загальні висновки

......................................................................................

75 – 80

Список використаних джерел ............................................................

81 – 91

Додатки ................................................................................................

92 – 102Додаток 3


^

Зразки оформлення бібліографічного опису у списку джерел


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії

та книги

(один, два

або три автори)

Савченко С.В. Социализация студенческой молодежи в условиях регионального образовательного пространства. – Луганск: Альма-матер, 2003. – 406 с.

Атанов Г.А., Пустынникова И.Н. Обучение и искусственный интеллект, или основы современной дидактики высшей школы. – Донецк: Изд-во ДОУ, 2002. – 504 с.

Тхоржевська Т.Д., Мишчишин І.Я., Щербяк Ю.А. Теоретико-мето-дичні основи християнської педагогіки. Історико-педагогічний аспект: Монографія. – Частина II. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 480 с.

Підручники, посібники,

методичні рекомендації

Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології: Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. – К.: Видавничий дім”Слово”, 2004. – 616 .

Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2001. - 304 с.

Карпенчук С.Г. Самовиховання особистості: Науково-метод. посібник. – К.: ІЗИН, 1998. – 216 с.

Соловей М.І., Спіцин Є.С. Основи професійно-педагогічної підготов-ки майбутнього вчителя: Навч. посібник для студентів вищих педаго-гічних закладів освіти. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – 232 с.

Збірники наукових праць

Теоретичні питання культури, освіти та виховання: 3б. наук. праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – Вип. 24. – 204 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. Центр «Академия», 2000. – 272 с.

Складові частини книги,

збірника,

Амонашвілі Ш.О. У школу – з шести років // Педагогічний пошук / Укл. І.М. Баженова. – К.: Рад. школа, 1988. – С. 3-46.

Буренко В.М., Мартиненко С.М. Педагогічні умови організації навчального процесу на факультетах післядипломної освіти // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: 3б. наук. праць. – К.: КНЛУ, 2003. – № 24. – С. 38-41.

Стаття з журналу

Журавский В. Чого ми чекаемо від Болонського процесу і що він вимагає від нас? // Аудиторія. – 2003. – №37. – С.4-5.

Корсак К. Нова українська мрія – європейський освітній простір // Освіта і управління. – 2003. – №2. – С.44-50.

Багатотомні видання

Сухомлинський В.О. Народження громадянина// Вибр. твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 3. – С. 382-423.

Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання (Передмова) // Вибр. пед. твори: У 2-х т. – К.: Рад. школа, 1983. – Т.1. – С. 382-423.

Перекладні видання

Штайнер Р. Современная духовная жизнь й воспитание: Пер. с нем. – М.: Парсифаль, 1996. – 208 с.

Словники Енциклопедії


Словник термінології з педагогічної майстерності. - Полтава: ПДПУ, 1995. – 63 с.

Професійна освіта: Словник /За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища шк., 2000. – 380 с.

Тези доповідей

Демиденко Т.М. Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності// Проблеми професійної підготовки вчителя школи майбутнього: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Мелітополь, 30-31 жовтня 2001 р. – Мелітополь, 2001. – С.120-122.

Дисертації

Прошкін В.В. Формування творчої уяви майбутніх учителів у процесі розв’язання нестандартних математичних задач: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. – Луганськ, 2003. – 220 с.

Автореферати дисертацій

Харченко Т.Г. Взаємодія школи та соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05/ Луган. націон. пед. університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2002. – 20 с.

Воробйова І.А. Формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами іноземної мови: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02/ Київ. націон. лінгвістичн. університет. – К., 2003. – 20 с.

Роботи іноземною мовою

Homans G. Social Behaviour as Exchange //American Journal of Sociology. – 1958. – Vol. 63. – P. 32-49.

Collier P. Horowitz L. Destructive Generation: Second Thoughts about the / Sixties. – N.Y., 1989. – 312 p.

Архівні джерела*

Центральний державний історичний архів України. Ф.120. Оп.7. С.160. А.1-24,26.

Посилання на Інтернет

Открытый колледж російського консорціума технікумів і коледжів.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dospo.ru/model.html – Заголовок з екрану.Додаток 4


^

Орієнтовна схема рецензії на магістерську роботу
Рецензія


на магістерську роботу _________________________________________

(прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________

(назва теми)

за спеціальністю 8.000005 “Педагогіка вищої школи”


 • Актуальність теми.

 • Практична цінність питань, які розроблені в науковій роботі.

 • Коротка характеристика магістерської роботи за розділами.

 • Позитивні моменти і недоліки магістерської роботи.

 • Новизна й оригінальність ідей, покладених в основу роботи.

 • Методика вивчення і обробка матеріалів дослідження.

 • Наявність в роботі певних рекомендацій та їх обґрунтування:

 • Якість оформлення дипломної (магістерської) роботи.

 • Недоліки роботи.

 • Оцінка магістерської роботи за чотирибальною системою.

Дата і підпис рецензента із зазначенням посади, наукового ступеня та вченого звання. Підпис завіряється печаткою навчального закладу, установи або організації, в якій працює рецензент.


Додаток 5


^

Орієнтовна схема відгуку на магістерську роботу

Відгук наукового керівника


про магістерську роботу ________________________________________

(прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________

(назва теми)

за спеціальністю 8.000005 “Педагогіка вищої школи”


 • Актуальність теми.

 • Відповідність змісту роботи обраній темі.

 • Рівень повноти розробки питань і окремих проблем.

 • Рівень теоретичної та професійної підготовки магістранта, його здатність до самостійної роботи.

 • Логічність, послідовність, аргументованість викладу матеріалу, вміння робити висновки.

 • Характеристика студента під час роботи над магістерською роботою (дисциплінованість, наполегливість, підготовленість, своєчасність виконання завдання тощо).

 • Важливість запропонованих магістрантом рекомендацій для їх впровадження в практику роботи навчальних закладів різного рівня.

 • Відповідність дослідження вимогам, що ставляться до магістерських робіт.

Дата і підпис керівника магістерської роботи із зазначенням посади, наукового ступеня та вченого звання.1 Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]…».

Якщо в тексті необхідно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Приклад:

Цитата в тексті: “…незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв’язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передачі інформації ”[6,с.23].

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Навчальний посібник.-К.: “КМ Асаdеmіа”,1998.- 192с.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.Схожі:

В луганському національному університеті імені тараса шевченка iconПравила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
В луганському національному університеті імені тараса шевченка iconПравила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
В луганському національному університеті імені тараса шевченка iconПоложення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка І. Загальні положення
Конкурс проводиться в лну імені Тараса Шевченка з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування...
В луганському національному університеті імені тараса шевченка iconПоложення про магістерську роботу в луганському національному університеті імені тараса шевченка
«Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень вак україни, №6, 2007)» І дсту 3008-95 «Документація. Звіти у...
В луганському національному університеті імені тараса шевченка iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни
Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка згідно з рішенням Вченої ради університету та наказом ректора як окремий...
В луганському національному університеті імені тараса шевченка iconПоложення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення
...
В луганському національному університеті імені тараса шевченка iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
У луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється підготовка магістрів за фахом “Менеджмент організацій”...
В луганському національному університеті імені тараса шевченка iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
У луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється підготовка магістрів за фахом “Менеджмент організацій”...
В луганському національному університеті імені тараса шевченка iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Підготовка фахівців в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється за рахунок державного бюджету (в...
В луганському національному університеті імені тараса шевченка iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Підготовка фахівців в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється за рахунок державного бюджету (в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи