Навчально-методичний посібник icon

Навчально-методичний посібник
НазваНавчально-методичний посібник
Сторінка1/19
Дата28.07.2012
Розмір3.33 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИКдля практичних занять з модуля

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ(для магістрів спец. 8050106 „Облік і аудит”)


Харків – ХНАМГ – 2006
Мочаліна З.М.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИКдля практичних занять з модуля

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Харків – ХНАМГ – 2006


Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік і аудит”). Укл.: Мочаліна З.М. – Харків: ХНАМГ, 2006. − 142 с.


Укладач: доцент, канд. екон. наук З.М.Мочаліна


Рецензент: доцент, канд. екон. наук Н.І.Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку та аудиту, протокол № 5 від 25.11. 2005 р.


ЗМІСТ

Стор.

ЧАСТИНА 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ І САМОСТІЙНИХ РОБІТ…………………………………


5


Розділ 1. Теоретичні основи і інформаційна база фінансового менеджменту………………………………………………………………….


12


Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту….

12

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту………………...

12

Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках…………………………………………………….


13

Тема 4. Аналіз фінансових звітів

24


Розділ 2. Управління фінансово - виробничою діяльністю і капіталом суб’єкта господарювання……………………………………..


30


Тема 5. Управління грошовими потоками на підприємстві ………………

30

Тема 6. Управління прибутком………………………………………………

39

Тема 7. Управління активами………………………………………………..

51

Тема 8. Вартість та оптимізація структури капіталу……………………….

60


Розділ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування діяльності суб’єкту господарювання…………………………………………………..


70


Тема 9. Управління інвестиціями……………………………………………

70

Тема 10. Управління фінансовими ризиками……………………………….

75

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування….

79

Тема 12 Антикризове фінансове управління підприємством……………...

91


ЧАСТИНА 2. ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕОМ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА…….


92


ЧАСТИНА 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ….

104


Тести до тем для перевірки знань теоретичного матеріалу модулю……...

Розрахунково – графічне завдання з фінансового менеджменту………….

104


119


Індивідуальні завдання ………………………………………………………

128


Література …………………………………………………………………….

130


Додатки………………………………………………………………………..

131ВСТУП


Складний етап трансформації економіки України породив потребу в навчанні фінансовому менеджменту – науці управління фінансами підприємства, спрямованої на досягнення стратегічних і тактичних цілей суб’єктів підприємницької діяльності (СПД).

Названі цілі для кожного господарюючого суб’єкта індивідуальні: у складних умовах податкового клімату і високої інфляції підприємства мають різні інтереси в питаннях регулювання маси і динаміки прибутку, що забезпечує ефективну реалізацію політики стратегічного розвитку підприємства. Але ці і багато інших аспектів діяльності підприємства (збільшення майна акціонерів, дивідендна політика, фінансове планування й ін.) піддаються управлінню за допомогою універсальних методів, напрацьованих ринковою цивілізацією й об'єднаних у науці фінансового менеджменту.

Основною метою автора при написанні „Практикуму” було створення відповідно змістовному модулю курсу „Фінансовий менеджмент” завдань і фінансових ситуацій, наближених до практичної діяльності СПД, що дадуть змогу відчути актуальність ролі управління фінансами підприємства в ринкових умовах.

Практикум передбачає виконання студентами аудиторних практичних робіт на базі ЕОМ самостійно, у присутності викладача, який надає в процесі виконання робіт певні консультації і контролює рівень знань студентів щодо теоретичних основ виконання самостійної роботи.

Використовуючи фактичні дані фінансової звітності підприємств, студенти можуть виконати повний аналіз фінансового стану з наданням оцінки щодо їх діяльності з точки зору кредиторів, власників та менеджерів підприємства, провести ділові ігри відносно пошуку шляхів удосконалення фінансово-виробничої діяльності підприємства, оптимізації активів і прибутковості власного капіталу.

Практикум призначений для студентів – слухачів магістерських програм, а також практикуючих спеціалістів.

^ ЧАСТИНА 1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ І САМОСТІЙНИХ РОБІТ


ОПИС ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОЗДІЛІВ МОДУЛЮ „ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ – СЛУХАЧІВ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ


^ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДУЛЮ „ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


Мета викладання модулю

формування системи знань з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, знаходження правильних фінансових рішень.

Задачі вивчення модулю

  1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

  2. Система забезпечення фінансового менеджменту

  3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

  4. Аналіз фінансових звітів

  5. Управління грошовими потоками на підприємстві

  6. Управління прибутком

  7. Управління активами

  8. Вартість та оптимізація структури капіталу

  9. Управління інвестиціями

  10. Управління фінансовими ризиками

11.Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

12.Антикризове фінансове управління підприємством.

Обов’язковий чи вибірковий модуль

обов’язковий

^ Семестри коли вивчається

9

Кількість кредитів

2

Шифр модулю

8.050106


ІІ. ЗМІСТ МОДУЛЮ


^ Назва розділу

Тематичний зміст розділу

1

2

^ РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи і інформаційна база фінансового менеджменту

Сутність, функції, мета, завдання та значення фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту.

Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту. Характеристика моделі фінансової інфраструктури підприємства. Фінансова інформаційна база. Зміст і загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі фінансової звітності.

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей. Нарахування простих і складних процентів. Майбутня вартість (FV) грошей. Поняття компаундирування. FV ануїтетів. Процентний фактор у розрахунках FV.

Теперішня вартість (PV) грошей та її зміст. Дисконтування. Розрахунок PV ануїтетів. PV довічної ренти. Використання процентного фактора при розрахунках PV.

Призначення і види фінансових звітів. Методи їх оцінки.

Зміст фінансової звітності підприємства відповідно до П(С)БО.

Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Критерії і методика оцінки незадовільної структури балансу підприємств.

Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.

Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Класифікація і оптимізація грошових потоків. Принципи управління грошовими потоками. Складання звіту про рух грошових коштів. Зміст і завдання управління вхідними і вихідними грошовими потоками.Продовж. змісту модулю

1

2

^ РОЗДІЛ 2. Управління фінансово - виробничою діяльністю і капіталом суб’єкта господарювання


Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Управління прибутком від операційної діяльності. Формування прибутку від основної діяльності. Фактори, що впливають на формування прибутку. Зовнішні і внутрішні фактори. Управління формуванням собівартості. Розрахунок граничної виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний леверидж.

Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. Формування прибутку від фінансових операцій. Фактори, що впливають на розподіл загального прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств.

Управління використанням чистого прибутку. Політика розвитку підприємства за використання прибутку. Дивідендна політика.

Оцінка активів. Зміст і завдання управління оборотними активами. Управління виробничими запасами. Управління дебіторською заборгованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської заборгованості. Забезпечення ефективного контролю за рухом і своєчасним поверненням дебіторської заборгованості. Управління грошовими коштами. Джерела формування оборотних активів підприємств та шляхи забезпечення їх оптимальної структури. Стратегія фінансування оборотних активів. Управління необоротними активами підприємства.

Сутність і класифікація капіталу підприємства. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Власний капітал та його формування та управління формуванням власного капіталу. Управління позичковим капіталом. Управління кредиторською заборгованістю.

Вартість капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позичок. Оцінка загальної вартості капіталу. Інфляція та ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. Фінансовий леверидж. Ефект фінансового левериджу.

Управління структурою капіталу та її оптимізація. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.Продовж. змісту модулю

РОЗДІЛ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування діяльності суб’єкту господарювання

Зміст і завдання управління інвестиціями. Види інвестицій. Формування інвестиційної політики. Реальні інвестиції та особливості управління ними. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень. Управління фінансовими інвестиціями. Диверсифікація інвестиційного портфеля.

Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація. Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість. Зміст управління фінансовими ризиками. Методи оцінки рівня ризиків. Премія за ризик і порядок її визначення. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації.

Сутність внутрішньо фірмового фінансового прогнозування та планування.

Бюджетування та його сутність. Види бюджетів. Складання і методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів.

Оперативне фінансове планування як основа внутрішньо фірмового фінансового контролю.

Планування, надходження і використання грошових коштів. Розробка і застосування платіжного календаря

Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством.

Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього реагування на загрозу банкрутства і комплекс упереджувальних заходів.

Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління. Досудова санація. Санація за рішенням арбітражного суду. Менеджмент санації підприємства, його функції та завдання. Методи фінансування санації підприємства. Управління внутрішніми джерелами фінансування та залучення зовнішніх фінансових джерел.

Реструктуризація в системи антикризового фінансового управління підприємством. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств.


ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ


Необхідні попередні компетенції, якими має володіти студент:


Знати:


Фінанси підприємств, основи макро- і мікроекономіки, основи інноваційного менеджменту, бухгалтерський фінансовий і управлінський облік, економічний аналіз, звітність підприємств, гроші та кредит.

Вміти:

На основі базових знань теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміти управляти операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю з метою знаходження правильних фінансових рішень.

Вміти правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств; застосовувати одержані навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві; системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

Вміти обґрунтувати необхідність та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури; правильно оцінювати фінансові ризики та застосовувати інструменти антикризового управління підприємством, виявляти проблеми і обґрунтувати постановку мети суб’єкту господарювання

Використовувати компютерну техніку для обробки даних і аналізу, писати наукові звіти, реферувати і анотувати наукові публікації (в тому числі однією з іноземних мов, що вивчались студентом), працювати в групах, робити ефективні усні презентації.


Форми та методи навчання:


Лекції, практичні заняття в комп’ютерній лабораторії, практичні заняття в аудиторії, самостійна робота в бібліотеках.

Формальні та проблемні лекції, робота в малих групах, групові дискусії під час семінарів, методи ділової гри, евристичний пошук.


^ ВИДИ КОНТРОЛЮ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:


Розділ 1.. Поточний тестовий контроль (45 хв.). Виконується в аудиторії.

Розділ 2. Поточний тестовий контроль (45 хв.). Виконується в аудиторії. Розділ 3. Поточний тестовий контроль (45 хв.). Виконується в аудиторії.

^ Модуль в цілому: Індивідуальне розрахунково-графічне завдання. Презентація на підсумковому занятті. Завдання видається викладачем на початку вивчення модулю, виконується індивідуально, екзамен – підсумковий модульний контроль (ПМТК).


Для простоти розрахунків поточний і підсумковий контроль оцінюються за 100%, в т. ч. на виконання підсумкового завдання – 50%.

Вага кожного складового завдання у загальній сумі балів сумі балів та максимум балів, що можна отримати під час контролю самостійної роботи, надано у таблиці:


^ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (БАЛЬНА ОЦІНКА) ЗА МОДУЛЕМ

„ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Максимум балів

%

Поточний контроль за розділом 1

100

12

Поточний контроль за розділом 2

100

12

Поточний контроль за розділом 3

100

12

Розрахунково – графічне завдання (курсова робота)

80

9

Всього поточний контроль

380

50/45

Підсумковий контроль

380

50/45

РАЗОМ

760

100/90

Наукова робота

80

10

ВСЬОГО

840

100%


50% балів відводиться на поточні тестові контролі і 50% на підсумковий тест.

Загальна кількість балів, яку може одержати студент за змістовим модулем (блоком) підраховується наступним чином:

Б заг =

— сума балів за лекції, І- кількість лекцій,

— сума балів за практичні, лабораторні, семінари тощо) заняття; р кількість практичних, лабораторних робіт, семінарів тощо;

— сума балів за наукову роботу;

п — кількість елементів наукової роботи;

ПТК — сума балів за поточний тестовий контроль;

р — кількість поточних тестових контролів.

Загальна кількість балів за модуль розраховується так:

Бм = Бзаг + ПМТК

ПМТК – кількість балів за підсумковим модулем

Оцінка студента буде визначатись відношенням загальної фактично набраної кількості балів (Бф) до максимально можливої . (Бмакс)

О =

Трансформація результатів в 5 бальну систему оцінок за шкалою, розробленою кафедрою Оі А ХНАМГ.

^ РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для слухачів Інституту підготовки професійних суддів Одеса 2011 Рекомендовано до видання
Призначення покарання: Навчально-методичний посібник / Авт кол.; Відп ред. В. О. Туляков. – О.:, 2011. с
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний посібник iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів специфічних категорій, що навчаються за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...
Навчально-методичний посібник iconПрактична гінекологія навчально-методичний посібник
Практична гінекологія : навчально-методичний посібник / В. В. Маркевич. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 258 с
Навчально-методичний посібник iconПолітична історія України навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних І гуманітарних...
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи