Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) icon

Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії)
Скачати 456.49 Kb.
НазваПрограма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії)
Сторінка1/3
Дата21.06.2012
Розмір456.49 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ПРОГРАМА І КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
(для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії)Харків – ХНАМГ – 2006

Програма і комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Історія України» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії). Укл. Яцюк М.В., Рябченко О.Л., Стрілець Ю.І., Фесенко Г.Г. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 36 с.


Укладачі: М.В.Яцюк ,

О.Л. Рябченко,

Ю.І. Стрілець,

Г. Г. Фесенко.


Рецензент – проф. Семененко В.І. (кафедра українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна)


Рекомендовано кафедрою історії та культурології,

протокол № 7 від 17 травня 2006 р.


^ Хай вільно проживають на Україні усі нації;

хай усяка живе по-свойому…

бо національний грунт потрібен для кожної.

А українська культура

нехай шириться поміж українцями

і хай про її поширення

турбуються і піклуються діти України –

усі, хто любить свій нарід

і бажає йому добра,

бо чужі за се не візьмуться.

Нехай усім народам живеться вільно на Україні,

але нехай нові поселенці на Україні пам'ятають,

що не може бути зневажений

на своїй рідній землі (як се було раніше)

той український нарід,

котрий заселив її, захистив од ворогів

і довгі часи поливав своїм трудовим потом.


Д.І.Багалій


Це повинен знати кожен українець22 січняДень Соборності України


28 червняДень Конституції України


23 серпняДень Українського Прапора


24 серпняДень Незалежності України


28 жовтняЗвільнення України від німецько-фашистських загарбників


9 листопадаДень української писемності і мовиДержавний Гімн України


Ще не вмерла України ні слава, ні воля,

ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.


Приспів: Душу й тіло ми положим за нашу свободу

і покажем, що ми, браття, козацького роду!


Конституція України


Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.


Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Гер­ба України є Знак Княжої Держави Володимира Вели­кого (малий Державний Герб України).

Державний Гімн України - національний гімн на музику М.Вербицького із словами, затвердженими за­коном, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від консти­туційного складу Верховної Ради України. Столицею України є місто Київ.


^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»1. ЦІЛІ

Роль навчальної дисципліни в підготовці фахівця


1.1. Мета вивчення: Головною метою вивчення історії України є виховання людини на засадах патріотизму, формування особистості, інтелекту, усвідомлення власної причетності до державотворчих прагнень українського народу. В умовах подальшої гуманізації навчального процесу в академії кафедра бачить пріоритетним викладання предмета в інноваційному ключі. Механізм осягнення інновацій полягає в реалізації окремих блоків: історія і практика; співвідношення історичного і логічного; основи психології, участь студентів і викладачів у наукових конференціях; діалоговий характер навчання тощо. Основними формами вивчення курсу історії України є лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів, наукова робота через участь студентів у конференціях.


1.2. Предмет дисципліни: Предмет курсу - вивчення суспільно-політичних і державотворчих процесів на теренах України. Значення історичної підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.


1.3. Змістові модулі:

1. Українські землі від стародавніх часів до кінця ХVІІІ ст.;

2. Україна в добу нової і новітньої історії (ХІХ – ХХІ ст.).


1.4. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі навчального плану

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або «вихідна»).

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін:

Дисципліни гуманітарного циклу

1.5. У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • знання періодизації, концептуальних проблем історії України, основних термінів і понять, дат і дійових осіб українського державотворення.

вміти:

 • володіння інформаційними структурами; вміння здійснювати пізнавальні процеси; відтворення процесів репродуктивного мислення; оволодіння мотиваційними процесами; вміння дати визначення не тільки того, що було в історії, а й що це означало; здійснювати консультативне конструктивне реагування на окремі дії і результати навчання; вміння долати стереотипи історичного мислення; гуманістичні ціннісні орієнтири в житті.^ Рейтингові питання покликані визначити ступінь володіння студентами історичними фактами, вміння орієнтуватися в причинно-наслідних зв’язках конкретних історичних подій, здатність проявляти аналітичні здібності.

^ Комплексні контрольні завдання І ступеня складності призначені для того, щоб студенти в письмовій чи в усній формі максимально повно та об’єктивно відтворили історико-фактологічний матеріал.

^ Комплексні контрольні завдання ІІ ступеня складності вимагають опрацювання контрольних питань вже в рамках конкретної теми, що дозволяє перевірити знання періодизації, концептуальних проблем історії України процеси репродуктивного мислення.


^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


І. Українські землі від стародавніх часів до кінця ХVІІІ ст.


Тема 1. Політичні аспекти утворення, розквіту і розпаду держави

Україна – Русь (ІХ – перша половина XIV ст.)


Проблеми етногенезу східних слов'ян. Східнослов'янські племена в українських землях. Їх суспільний, господарський устрій, традиції і побут.

Державотворчі процеси у східних слов'ян в давнину. Протодержавні східнослов'янські утворення. Теорії походження України – Русі. Державотворчі чинники в суспільно-політичній еволюції східнослов'янських племен. Виникнення Руської держави. Проблеми періодизації давньоруської держави. Діяльність перших київських князів. Розквіт Русі в добу Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Хрещення України – Русі і його значення. Феодальна роздробленість на Русі: причини і наслідки. Розпад єдиної держави східних слов'ян і утворення на її території окремих князівств.

Політичний устрій і особливості політичної культури України – Русі. Система державного управління і її історична трансформація. Соціальна структура. Утворення і розвиток феодальних відносин.

Походження термінів "Русь" і "Україна".

Питання про давньоруську народність в історичній літературі.

Південно-Західна Русь. Піднесення і занепад Галицько-Волинського князівства. Особливості державного устрою. Внутрішня боротьба за владу. Західний вектор зовнішньої політики галицько-волинських князів.

Причини і наслідки втрати української державності. Історичне значення давньоруської держави.


^ Тема 2. Політичні особливості і наслідки перебування українських

земель під владою іноземних держав (друга половина

XIV – перша половина XVII ст.)


Ослаблення українських земель. Литовська експансія в українські землі. Кревська унія. Втрата українськими землями своєї автономії. Політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського в XIV – XVI ст. Система політичної влади Великого князівства Литовського.

Західноукраїнські землі під владою Польщі. Люблінська унія і її наслідки. Брестська церковна унія 1596 року. Особливості державної влади в Речі Посполитій. Політика ополячення і окатоличення щодо українців.

Становище православної церкви в Речі Посполитій. Церковні братства. Магдебурзьке право.

Характерні риси суспільної стратифікації українства.

Виникнення українського козацтва: причини і час появи, територія розселення. Запорізька Січ – зародок нової української (козацької) державності. Види українського козацтва.ї


^ Тема 3. Українська козацька держава (друга половина XVII ст.)


Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького: причини, характер і рушійні сили війни, її періодизація. Гетьман Б.Хмельницький. Хід воєнних дій. Політико-правові аспекти створення української козацької держави: вибір типу державності; територія держави Б.Хмельницького; соціальна політика; роль і значення польсько-українських домовленостей (Зборівський і Білоцерківський трактати) у створенні станової держави; характер влади гетьмана. Дипломатія гетьмана Б.Хмельницького. Переяславська рада і "Березневі статті" 1654 року та їх історична оцінка у вітчизняній і зарубіжній літературі.

Наміри Б.Хмельницького розірвати союз з Московією. Політика гетьмана І.Виговського. Обрання Ю.Хмельницького гетьманом України. Наступ Московії на автономні права України. Початок занепаду козацької держави. Руїна: розпад України на Лівобережну і Правобережну; формування промосковських, пропольських, протурецьких таборів в Україні і їх боротьба за владу.


^ Тема 4. Знищення російським самодержавством української

державності (XVIII ст.)


Правління гетьмана І.Мазепи: взаємини Гетьманщини і Московії; українсько-шведський союз. Обмеження Петром І автономії України. Трансформація суспільно-політичного ладу Гетьманщини в XVIII ст.: форми українського гетьманату; конституція П.Орлика; особливості територіального і політичного устрою. Політика Російської імперії по обмеженню української автономії. Ліквідація української державності.


ІІ. Україна в добу нової і новітньої історії (ХІХ – ХХІ ст.).


Тема 5. Українське національне відродження

(ХІХ – початок ХХ ст.)


Особливості національного відродження в західноукраїнських землях і на Правобережжі: ідеологічні передумови відродження; діяльність "Руської трійці"; буржуазна революція 1848 року в Західній Європі і її вплив на процеси відродження; суспільно-політичні рухи в Галичині другої половини ХІХ ст.

Національне відродження в українських землях Російської імперії: "будівельні блоки" національної ідентичності за О.Субтельним; роль і значення учбових закладів як осередків суспільно-політичних настроїв в 20-х – 30-х роках ХІХ ст.; Кирило-Мефодіївське товариство; діяльність "Громад"; польське повстання в Україні 1863 р. і його наслідки для українського національного руху; заснування і культурно-просвітницька робота осередків "Просвіти"; ліберальні й соціалістичні ідеї М.Драгоманова.

Заснування українських політичних партій і їх ставлення до революційних подій 1905 – 1907 рр. в Україні.


^ Тема 6. Українська революція 1917 – 1920 рр.


Створення Центральної Ради. Її внутрішня і зовнішня політика. Перша українсько-більшовицька війна і Брестський мир 1918 року.

Українська держава гетьмана П.Скоропадського.

Проголошення ЗУНР.

Директорія УНР: спроби утвердити українську державність в умовах зовнішньої агресії. Отаманщина.

Україна під владою більшовиків у 1918 – 1921 рр.


^ Тема 7. Військово-політичні тоталітарні режими в українських

землях 20 – середини 40-х років ХХ ст.


Встановлення комуністичного політичного режиму в Україні: політичні та економічні перетворення в УРСР; складання і розвиток тоталітарних принципів організації державного і суспільного життя.

Сталінський режим в Україні. Голодомор 1932 – 1933 років. Політичні репресії. "Розстріляне відродження".

Західноукраїнські землі між двома світовими війнами.

Військово-політичні процеси в Україні в добу фашистської окупації: фашистський окупаційний режим; національний рух в піднімецьких українських територіях; протистояння ОУН–УПА і радянського режиму.

Звільнення України від фашистських загарбників. Підсумки війни та історичні уроки для України.


^ Тема 8. Криза радянської тоталітарної системи. Боротьба за державну незалежність (1945 – 1991 рр.)


Радянський тоталітарний режим в західноукраїнських землях і підпільно-партизанська боротьба ОУН–УПА.

Суспільно-політичні трансформації радянського режиму: "хрущовська відлига", «жовтневий» заколот 1964 року", його наслідки; процеси "перебудови" і українська політична специфіка.

Політична опозиція комуністичному режиму в Україні: "шестидесятники"; опозиціонери 70-х – 80-х років; радикалізація національного руху з кінця 80-х – початку 90-х років.


Тема 9. Становлення держави Україна (1991 р. – до сучасності)


Проголошення і розбудова незалежної України: Акт проголошення незалежності і загальноукраїнський референдум 1991 року; формування і специфіка української багатопартійної системи; конституційне забезпечення демократичної політичної системи в країні.

Внутрішня політика держави: соціально-економічне становище і хід реформ; міжнаціональні й міжнародні відносини.

Зовнішня політика України і її сучасні пріоритети.

Українська діаспора.


Контрольні запитання з курсу „Історія України”


Рейтингові запитання


 1. Що вивчає історія України?

 2. Коли первісні люди почали заселяти сучасну територію України?

 3. Звідки походить український народ?

 4. Особливості трипільської культури в українській історії.

 5. У чому особливість історичної долі півдня України, чим це можна пояснити?

 6. Які народи заселяли південь України в давні часи?

 7. Звідки пішли слов’яни, як вони з’явилися в українських землях?

 8. Яка територія, на думку сучасних істориків, є батьківщиною слов’ян?

 9. Які східнослов’янські племена дали початок українському етносу?

 10. Етапи утворення державності у східних слов’ян.

 11. Яка територія, на думку літописця Нестора, є батьківщиною слов’ян?

 12. Які слов’янські племена мешкали на землях сучасної України?

 13. Які факти підтверджують могутність стародавнього Києва?

 14. Яку версію походження назви “Русь” подає автор “Повісті”?

 15. Як пояснює літописець причини приходу до влади норманів у слов’янських

землях?

 1. За яких обставин утворилася держава Київська Русь?

 2. Яка територія походження Київської Русі найбільш аргументована?

 3. Які періоди виділяють у політичній історії Київській Русі?

 4. Історичне значення Київської Русі.

 5. За яких обставин утворилося Галицько-Волинське князівство?

 6. Роль Данила Галицького в історії Галицько-Волинської держави.

 7. Хто був останнім князем Галицько-Волинського князівства?

 8. Коли вперше згадується назва „Україна” і яким є її походження?

 9. Як і чому відбувся поділ українських земель в XI-XV ст.?

 10. Яким було становище України у складі Литовського князівства?

 11. Як утворилася Річ Посполита, які наслідки для українських земель мав їх

перехід під владу Польщі?

 1. Як виникло українське козацтво і яку роль воно відігравало в українській

історії?

 1. Як і коли виникла Запорізька Січ?

 2. Чому Запорізьку Січ називають козацькою республікою?

 3. З якою метою і коли польський уряд вперше провів реєстрацію козаків?

 4. Як розгортається визвольний рух в Україні в кінці XIV-першій половині

XVII ст.?


 1. Під владою яких держав були українські землі напередодні Української

національної революції 1648-1676 рр.?

 1. У чому сутність Української національної революції 1648-1676 рр.?

 2. Якою була політика Росії і Речі Посполитої щодо українських земель?

 3. У чому сутність Української національно-визвольної війни 1648-1654 рр.

І яке її співвідношення з Українською національною революцією

1648-1676 рр.?

 1. Чому період 60-80-х років XVII ст. увійшов в історію як доба Руїни?

 2. Які гетьмани періоду Руїни виступали з ідеєю турецької альтернативи союзу

з Москвою?

 1. Причини поразки Української національної революції.

 2. Які причини шведсько-українського союзу 1708 р.?

 3. Які наслідки для України мав перехід І.Мазепи і частини козацтва на бік

Карла XII?

 1. Які заходи по остаточній ліквідації автономного устрою України здійснила

Катерина II?

 1. Яке значення для України і Росії мало приєднання Криму?

 2. Як вплинули на долю українських земель три поділи Речі Посполитої

(1772 р. і 1795 р.)?

 1. Яку політику щодо України здійснювали уряди Російської і

Австро-Угорської імперій в першій половині XIX ст.?

 1. Які особливості економічного розвитку Наддніпрянської України у складі

Російської імперії?

 1. Коли було скасовано кріпосне право в Австрійській і Російській імперіях?

 2. Що таке українське національне відродження, які причини його обумовили?

 3. Як розгортався національно-визвольний рух в Україні, які були його

здобутки?

 1. Яка була етносоціальна структура населення України у другій половині

XIX ст.?

 1. Яким було становище України на початку XX ст.?

 2. У чому проявилася національна трагедія українців у Першій світовій війні?

 3. Коли і за яких обставин була створена Центральна Рада?

 4. У чому зміст і значення III Універсалу Центральної Ради?

 5. Що ви знаєте про перший Всеукраїнський з’їзд Рад?

 6. У чому історичне значення IV Універсалу Центральної Ради?

 7. В якій сфері діяльності урядом гетьмана П.Скоропадського досягнуто

найбільших успіхів?

 1. У чому проявилася слабкість гетьманату?

 2. Які причини падіння ЗУНР?

 3. У чому причини поразки Директорії?

 4. Які причини поразки Української національно-демократичної революції

1917-1920 рр.?

 1. У чому полягала сутність непу і як він запроваджувався в Україні?

 2. Коли і як відбулося утворення СРСР?

 3. Які керівники України виступили проти сталінського „плану автономізації”?

 4. Чи була альтернатива утворення СРСР і чи могла УРСР існувати

самостійно?

 1. Що таке „українізація” в Радянській Україні та які її наслідки?

 2. Чому віддавалися головні пріоритети в ході форсованої індустріалізації?

 3. У чому полягала суть кризових явищ у сільськогосподарському виробництві,

пов’язаних з насильницькою колективізацією?

 1. Чим можна пояснити, що в 1932-1933 рр. в Україні вимирали цілі села?

 2. У чому сутність політики геноциду з боку центру по відношенню до

українського народу в 1932-1933 рр.?

 1. Яким був стан українських земель у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії

 2. Зміст національно-визвольного руху в західноукраїнських землях.

 3. Які західноукраїнські організації і партії виступали за незалежну Україну у

20-30-х роках?

 1. Які територіальні зміни відбулися в Україні на початку Другої світової

війни?

 1. Які причини поразки радянських військ у 1941 р.?

 2. Що являв собою рух Опору німецько-фашистським загарбникам?

 3. Коли і де в умовах війни було проголошено самостійну українську державу і

на що при цьому розраховувала ОУН під проводом Степана Бандери?

 1. Як відбулося звільнення України?

 2. Який внесок зробив українській народ у розгром фашистської Німеччини?

 3. Коли і як завершилося формування території сучасної України?

 4. Які причини післявоєнного голоду в Україні в 1947 р.?

 5. Які форми і методи боротьби вибрали ОУН-УПА в післявоєнній період?

 6. Чим був зумовлений ідеологічний наступ тоталітарного режиму

в 1940-50-ті рр.?

 1. Що означала „жданівщина” для духовного життя України?

 2. Які причини незавершеності реформи середини 60-х років?

 3. Що було характерно для творчості „шестидесятників”?

 4. Які обставини викликали прийняття Декларації про державний суверенітет

України?

 1. Коли відбувся Український референдум на підтвердження Акта

проголошення незалежності України?

 1. У чому сутність сучасного державного будівництва в Україні?


^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


 1. Неслов’янські народи на території України в давнину (кіммерійці, скіфи, сармати, грецькі міста держави).

 2. Праслов’яни.

 3. Теоріі етногенезу українців.

 4. Зародження та еволюція праукраїнських племен.

 5. Східні слов’яни в давнину.

 6. Теорії заснування Київської держави.

 7. Виникнення руської держави.

 8. Діяльність перших князів Київської держави (Олег, Ігор, Ольга, Святослав).

 9. Політичний устрій України-Русі доби Київської держави.

 10. Періодизація Київської Русі.

 11. Суспільно-політичний лад Київської держави (І половина ІХ – І третина ХІІ ст.).

12. Причини хрещення Русі.

13. Хрещення Русі.

14. Розквіт Русі в добі Володимира Великого.

15. Значення хрещення Русі.

16. Україна-Русь в період правління Ярослава Мудрого.

17. Теорії походження термінів “Русь” і “Україна”.

18. Причини феодальної роздробленості Київської держави.

19. Доба Володимира Мономаха в історії України.

20. Історичні погляди щодо спадкоємності історичних надбань Київської держави.

21. Галицько-Волинська доба української державності.

22. Південно-Західна Україна за часів Галицьких Ростиславичів і Галицько-Волинських Романовичів.

23. Захоплення українських земель литовськими і польськими феодалами (друга половина XIVст.).

24. Кревська Унія.

25. Українські землі після Кревської унії.

26. Причини укладання Люблінської унії.

27. Люблінська унія.

28. Брестська церковна унія.

29. Система державної влади Великого князівства Литовського.

30. Органи державної влади Речі Посполитої.

31. Утворення українського козацтва.

32. Стадії розвитку українського козацтва.

33. Політичні наслідки появи козацтва в Україні.

34. Виникнення Запорозької Січі.

35.Адміністративний і територіальний поділ Запорозької Січі.

36. Види українського козацтва.

37.Боротьба українського козацтва проти турецько-татарських нападів (кінецьXVI-поч. XVII ст.).

38. Козацько-селянські повстання в Речі Посполитій(друга пол.XVI- перша пол.XVII ст. ).

39. Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького.

40. Переяславська угода та Березневі статті Б.Хмельницького.

41. Створення української козацької держави (середина XVII ст.).

42. Руїна.

43. Боротьба пропольських, промосковських, протурецьких таборів в Україні (друга пол. XVII ст.).

44. Політика гетьмана Івана Мазепи.

45. Конституція Пилипа Орлика. Обмеження російським самодержавством української державності.

46. Українська держава 1722-1764 рр.

47. Ліквідація російським самодержавством української державності.

48. Політичні наслідки втрати Україною державності наприкінці XVIII ст.

49. Початки українського відродження і зростання національної свідомості (кінець XVIII - початок XIX ст.).

50. Складники національної ідентичності українського народу в період відродження ( XIX ст.).

51. Національне відродження в західноукраїнських землях (перша пол.ХІХ ст.).

52. Національне відродження в західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст.

53. Особливості суспільно-політичного життя в Наддніпрянській Україні 20-30 рр. ХІХ ст.

54. Значення діяльності Кирило-Мефодієвського товариства в українському відродженні ХІХ ст.

55. Діяльність “Громад” (60-70-ті рр. ХІХ ст.).

56. Польське повстання в Україні 1863р. і його вплив на український національний рух.

57. Роль “Просвіт” у становленні української національної свідомості.

58. Ліберальні і соціалістичні ідеї М.Драгоманова.

59. Історичне значення українського національного відродження ХІХ ст.

60. Виникнення українських політичних партій наприкінці ХІХ- поч. ХХ ст.

61. Періодизація Української революції 1917- 1920 рр.

62.Суспільно-політична ситуація в Україні після другої буржуазно-демократичної революції в Росії.

63. Внутрішня і зовнішня політика Української Центральної Ради.

64. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського 1918 року.

65. Проголошення ЗУНР.

66. Доба Директорії УНР.

67. Українські землі під владою більшовиків 1918-1921 рр.

 1. Встановлення комуністичного політичного режиму в Україні в 20 – 30-х рр.. ХХ ст.: соціально-економічні перетворення.

69.Складання і розвиток тоталітарних принципів організації державного і суспільного життя в УРСР 20 – 30-х рр. ХХ ст.

70.Західноукраїнські землі між двома світовими війнами.

71. Початок ІІ світової війни. Входження західноукраїнських земель до складу УРСР.

72 Україна в планах Гітлера.

73. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території України.

74. Фашистський окупаційний режим в українських землях. Комуністичний і національний визвольні рухи в Україні.

75. Визволення України від фашистських загарбників.

76. Радянський тоталітарний режим в західноукраїнських землях у повоєнні роки.

77. Суспільно-політичні трансформації радянського режиму в Україні у 50-х-70-х рр. ХХ ст.

78. Політична опозиція комуністичному режиму в Україні 60-х-70-х рр. ХХ ст.

79. Україна на шляху до незалежності (середина 80-х-1991 рр.).

80. Проголошення і розбудова незалежної України (президентство Л. Кравчука).

81. Президентство Л. Кучми.

82. «Помаранчева революція» 2004 р.

83. Українська діаспора.

84. Українська національно-державна символіка.


^ КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”


І ступеня складності


Завдання №1

1.Визначити державний устрій Київської Русі.

2.Проаналізувати особливості політичного становища українських земель Речі Посполитої (друга половина XVI – перша половина XVII ст.).

3.Дати оцінку діяльності УПА (1944-початок 50-х років).


Завдання №2

1.Визначити особливості соціально-економічного розвитку антів.

2.Обгрунтувати історичне значення скасування кріпацтва в Україні.

3.Проаналізувати внутрішню й зовнішню політику Директорії.


Завдання №3

1.Визначити особливості розвитку східнослов’янських племен на терені України в ІІІ-VIII ст.

2.Проаналізувати процес зародження політичних партій в Україні на початку ХХ ст.

3.Дати оцінку демократичним процесам в Україні 1989-1991 рр.


Завдання №4

1.Люблінська унія 1569 р., її наслідки.

2.Дати оцінку діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

3.Проаналізувати становище ЗУНР у 1918-1919 рр.


Завдання №5

1.Визначити особливості скіфо-сарматської епохи.

2.Проаналізувати наслідки ліквідації української автономії у 60-80-х роках XVIII ст.

3.Дати оцінку соціально-економічного розвитку УРСР у 70-першій половині 80-х років.


Завдання №6

1.Визначити становище української культури в кінці XVI-перший половині XVII ст.

2.Особливості розвитку Західної України (початок ХХ ст.).

3.Дати оцінку І і ІІ Універсалам Центральної Ради.


Завдання №7

1.Поаналізувати процес утворення Київської держави.

2.Дати оцінку державної діяльності гетьмана Івана Мазепи.

3.Визначити історичне значення ІІІ Універсалу Центральної Ради та проголошення УНР.

Завдання №8

1.Перші люди на території України: особливості розвитку суспільства.

2.Особливості розвитку української культури першої половини ХІХ ст.

3.Проаналізувати події громадянської війни в Україні 1918-1921 рр.


Завдання №9

1.Визначити особливості економічного розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського – другої половини XIV-першої половини XVI ст.

2.Проаналізувати процес національного відродження кінця XVIII - першої половини ХІХ ст.

3.Обгрунтувати історичне значення IV Універсалу Центральної Ради.


Завдання №10

1.Виникнення та історична роль українського козацтва.

2.Визначити особливості Лютневої демократичної революції 1917 р. в Україні.

3.Проаналізувати події „перебудови” 1985-1990 рр. в Україні.


Завдання №11

1.Визначити особливості трипільської культури.

2.Конституція Пилипа Орлика як документ політичної думки.

3.Дати оцінку діяльності Директорії.


Завдання №12

1.Проаналізувати козацько-селянські рухи кінця XVII ст.

2.Особливості соціально-економічного розвитку українських земель у складі Австрійської імперії кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.

3.Гетьман П. Скоропадський – маневрування між політичними силами.


Завдання №13

1.Проаналізувати діяльність князя Данила Галицького.

2.Зробити аналіз гайдамацького руху. Коліївщина 1768 р.

3.Особливості економічного розвитку УРСР кінця 20-х-у 30-х роках ХХ ст.


Завдання №14

1.Причини Визвольної війни українського народу.

2.Особливості розвитку української культури у XVIII ст.

3.Історичне значення утворення Центральної Ради.


Завдання №15

1.Роздробленість Русі як наступний період розвитку феодальних відносин.

2.Проаналізувати зовнішню політику гетьмана І. Виговського, Гадяцьку угоду.

3.Причини й наслідки голодомору 1932-1933 рр.


Завдання №16

1.Історичне значення введення християнства на Русі.

2.Проаналізувати становлення козацької держави у 1648-1657 рр.

3.Дати оцінку політичного становлення Західної України в 20-ті-30-ті роки ХХ ст.


Завдання №17

1.Галицько-Волинська держава в XII-XIV ст. Аналіз соціально – економічного розвитку.

2.Дати оцінку політичних поглядів гетьмана Б. Хмельницького.

3.Проаналізувати економічну ситуацію в сучасній Україні.


Завдання №18

1.Дати оцінку Переяславській угоді 1654 р.

2.Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ ст. (визначити особливості).

3.Проаналізувати становлення багатопартійності в сучасній Україні.


Завдання №19

1.Запорізька Січ у XVIII ст., її особливості.

2.Проаналізувати події Першої світової війни в Україні.

3.Проаналізувати Декларацію про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.).


Завдання №20

1.Визвольна війна. Проаналізувати воєнні дії 1650-1653 рр.

2.Визначити особливості революції 1905-1907 рр. в Україні.

3.Дати оцінку прийняття нової Конституції 28 червня 1996 р.


Завдання №21

1.Особливості розвитку козацької держави 50-80-х років XVII ст.

2. „Відлига” 50-х – 60-х років ХХ ст. в Україні.

3.Обгрувати історичне значення Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р.


Завдання №22

1.Дати оцінку Берестейській унії 1596 р.

2.Гетьман П. Дорошенко (аналіз зовнішньої політики).

3.Проаналізувати діяльність руху Опору в Україні (1941 – 1944 рр.).


Завдання №23

1.Сучасна державна символіка України та її походження.

2.Дати оцінку подій Визвольної війни (1648 – 1649 рр.).

3.Визначити особливості повоєнної відбудови другої половини 40-х - початку 50-х років.


Завдання №24

1.Суспільно-політичний устрій Київської Русі.

2.Проаналізувати зовнішню політику гетьмана Івана Мазепи.

3.Особливості непу в Україні (20-ті роки ХХ ст.).


Завдання №25

1.Історичне значення культури Київської Русі.

2.Гетьманщина у XVIII ст., її ліквідація.

3.Голодомор 1946 – 1947 рр., причини й наслідки.


Завдання №26

1.Українська діаспора та її історична роль.

2.Дати оцінку діяльності ОУН – УПА в Україні в 1941 – 1944 рр.

3.Проаналізувати наслідки революційних подій 1848 – 1849 рр. в українських землях Австро-Угорщини.


Завдання №27

1.Охарактеризувати економічний розвиток Київської Русі (ІХ-ХІ ст.).

2.Колективізація в УРСР, причини й наслідки.

3.Проаналізувати проблеми сучасного Відродження.


Завдання №28

1.Дати оцінку зовнішньої політики князя Данила Галицького.

2.Охарактеризувати економічний розвиток України у XVIII ст.

3.Визначити особливості сталінського диктату кінця 20-х – 30-х років.


Завдання №29

1.Кревська унія 1385 р., її наслідки.

2.Проаналізувати економічний розвиток України на початку ХХ ст.

3.Визначити причини політико-ідеологічної кризи в СРСР 70-х – першої половини 80-х років.


Завдання №30

1.Виникнення Запорізької Січі і її історичне значення.

2.Своєрідність української культури другої половини ХІХ ст.

3.Проаналізувати етапи встановлення радянської влади в Україні 1918-1921 рр.


^ КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ „ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

ІІ СТУПЕНЯ СКЛАДНОСТІ


  1   2   3

Схожі:

Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Стрілець Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України»
...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „ економічна історія " для студентів заочної форми навчання спеціальностей 050106 „Облік І аудит"
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „Економічна історія” ( для студентів заочної форми навчання...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМетодичні вказівки з англійської мови міжкультурної комунікації (для студентів 1 2 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей Академії)
Методичні вказівки з англійської мови міжкультурної комунікації (для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005
Тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). Укл.: Радіонова Л. О.,...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Ділова англійська мова» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Ділова Англійська мова» для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи