Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 375.67 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата29.05.2012
Розмір375.67 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан факультету іноземних мов

_________ Кушнерик В.І.

______________ 2008 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

Основна іноземна мова (3 курс)_ ______________

(назва навчального предмета)

______________________________________________________________________


для спеціальності 6. 030500 Німецька мова та література .

(номер, назва спеціальності

______________________________________________________________________

або спеціальностей)

______________________________________________________________________


Факультет іноземних мов _______________________________________________


________________________________________________________


Кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства _____________________________________________________________________Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи (сем)

Курсові роботи (сем)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна


3

5

6

134

126

6.5

3.5
102

90132

36


5

6

Заочна


Чернівці 2008

Робоча програма складена на основі __ОПП спеціальності ___________________

_____________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

_____________________________________________________________________________

Робоча програма складена к.ф.н. доцент Гостюк Т.М., модифікована к.ф.н., доц.,

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, ю

Задорожною І.П., асист. Мацкуляк Ю.Й._____________ ____________________

який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства .


протокол № ____

"___" _____________ 2008 року


Завідувач кафедри ____________________ /В.В. Левицький./

(підпис) (прізвище ініціали)


Схвалено методичною радою факультету іноземних мов

"____ " вересня 2008 року


Голова методичної ради

факультету іноземних мов ______________________/О.Д. Кудрявцева/

(підпис) (прізвище ініціали)


1. Пояснювальна записка


1.1 Мета викладання дисципліни – забезпечити студентів знаннями з основної іноземної мови, різних видів мовленнєвої діяльності, як письмової, так і усної у рамках літературної норми на основі комунікативного, ситуативного та текстуального підходу.


1.2 Завдання вивчення дисципліни – Згідно з програмою для студентів 3 курсу, матеріал по кожній темі з основних підручників вивчається комплексно, охоплюючи всі основні аспекти мови: фонетичний, граматичний, лексичний. Крім того, на 3 курсі велика увага приділяється стилістичному аналізу текстів і домашньому читанню.


1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни


В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен з н а т и :


- лексичну основу підручника, тобто словник-мінімум, який включає близько 3 000 нових слів, виразів і фразеологізмів;

- лексичні теми згідно з програмою для 3 курсу: зовнішність і риси характеру людини, сім’я і кохання, мистецтво, війна і мир, езотерика, техніка і прогрес;

- граматичні теми: різні види речень, дієслова, які вимагають давального відмінка, прийменники, які вимагають родового відмінка, дієслова з відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами, кон’юнктив 1 і кон’юнктив 2 , модальні частки, інфінітив та інфінітивні конструкції;

- основні стилістичні і синтаксичні фігури для аналізу тексту;


Підготовлений фахівець повинен

в м і т и :


 • вести бесіду з пройдених тем і робити повідомлення і реферати на задану тему;

 • передати зміст прочитаної чи прослуханої доповіді, уривка з художньої прози, невеличкого оповідання;

 • брати участь в дискусіях;

 • робити правильний лексичний та стилістичний аналіз художнього тексту з ураху-ванням відомостей, отриманих в теоретичних курсах „Стилістика німецької мови”, „Лексикологія”.

 • вміти писати словниковий диктант і переказ з оригінального літературного твору середньої складності;

 • граматично правильно виконувати тестові та творчі завдання;

 • робити письмовий переклад з німецької мови та навпаки;

 • написати анотацію прочитаного тексту, газетної статті;

 • читати, перекладати та передавати зміст прочитаних романів німецьких та австрійських письменників;

 • розуміти і передавати зміст художнього фільму;

 • писати творі і доповіді;

 • вміти описувати картини художників.2. Структура змістових модулів, навчальних елементів

дисципліни “Німецька мова та література” (3 курс) та навчальної діяльності студента

1 семестр

Компетенції, прогнозовані результати навчання

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу

Зміст навчального елементу

Види занять


Види діяльності та

поточного контролю на занятті
індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього

балів за види

навч. занять

НЕ


Л


С


Ср


Пр


Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
^ ЗМ 1. Лексико-граматичний комплекс 1.

Розуміти: лексику до теми «Зовнішність людини», різні типи утворення множини іменників чоловічого, середнього та жіночого роду»

Знати, вміти: застосовувати вивчену лексику і граматичний матеріал на практиці у мовленні та на письмі

НЕ 1.1. Лексика: Зовнішність людини

Граматика: Множина іменників

[3, 1, 2, 4]


Л: Про що свідчать обличчя людей?

Г: Множина іменників чоловічого, середнього та жіночого роду


14
- усне опитування;

-словнико-вий диктант


-дискусіїПідготувати твір „Про що свідчать обличчя людей?”

2

4

Розуміти лексику до теми.

Знати як описувати зовнішність

Вміти здійснювати опис з використанням вивченої лексики

Самостійна робота

«Зовнішність мого друга або мого улюбленого героя» [3, 1, 2]

- опис зовніш­ності

- зв’язок зовніш­ності з характе­ром40Твір4

Розуміти: лексику та фразеологізми до теми «Зовнішність людини», утворення складнопідрядних речень часу та додаткових речень.

^ Знати і Вміти: описувати на основі вивченої лексики та фразеологізмів зовнішність героїв творів, правильно вживати додаткові складнопідрядні речення, а також підрядні речення часу.

НЕ 1.2. Л: Зовнішність людини в класичній літературі

Г: Складнопідрядні речення. Фразеологічні вирази

[3, 1, 2, 4].

Л:Обговорення „Gabriele Kloterjahn“ То­маса Манна та Leporella“ Ст. Цвейга

Г: Складнопід­рядні речення часу, додаткове складнопідрядне речення. Фразе­ологічні вирази


10
-усне опи-тування

-словнико-вий диктант

-дискусія
Доповідь „Зовнішність мого улюбленого героя в класичній літературі”

2

4

Розуміти: новий лексичний матеріал до теми «Зовнішність людини», а також утворення і вживання складнопідрядних речень причини, мети, умови.

^ Знати і вміти: використовувати на практиці вивчений лексичний і граматичний матеріал, описувати зовнішність батьків і друзів.

не 1.3. Л: Опис портретів, зовнішність моїх батьків та друзів.

Г: Складнопідрядні речення.

[3, 1, 2, 4]

Л: Опис портретів видатних художників та опис зовнішності батьків чи друзів.

Г: Складнопідрядні речення причини, мети, умовні складнопідрядні речення


10
-усне опитування

-дискусія

-диктант

-контрольна робота

Реферат „ Опис портретів, виконаних відомими художниками”.

2

8
Всього годин 40 34

Всього за ЗМ 1


^ ЗМ 2. Лексико-граматичний комплекс 2.20


Розуміти: основні темпераменти людини.

Знати і вміти характеризувати людину на основі вивченої лексики до теми, а також правила відмінювання прикметників за слабкою відміною.

не 2.1. Л: Характер людини

Г: Відмінювання прикметників

[3, 1, 2, 4]

Л: Позитивні та негативні риси характеру, основні темпераменти людини: холерики, флегматики, сангвініки та меланхоліки

Г: Слабкий тип відмінювання прикметників.


12
-усне опитування;

-словнико-вий диктант;

-дискусія.

Твір „ Основні темпераменти людини”.

2

4

Розуміти: як здійснювати опис характеру героїв художніх творів, а також як відмінювати прикметники за сильним та змішаним типом відмінювання.

^ Знати і вміти: відмінювати прикметники за сильним і змішаним типом відмінювання

не 2.2. Л: Характер людини в класичній літературі.

Г: Відмінювання прикметників.

[3, 1, 2, 4]

Л: Обговорення текстів: а) Ст. Цвейг „Лист незнайомки” в) Т.Манн „Вірнопідданий”.

Г: Сильне та змішане відмінювання прикметника.


10
-усне опитування;

-словнико-вий диктант;

-контрольна робота;

-диктант.

Твір „Характер якого героя з класичної нім. літератури Вас особливо вразив?”

2

5

Розуміти: лексичний матеріал до теми.

Знати: як описувати характер.

Вміти: здійснювати опис характеру на основі вивченої лексики

Самостійна робота. Характер мого друга [3, 1, 2].

- основні риси характеру;

- позитивне і негативне в характері.40Твір.


4

Розуміти: усю вивчену лексику до теми «Характер людини», а також усі види речень.

^ Знати і вміти: описувати характер людей, правильно використовувати різні види складносурядних і складнопідрядних речень на письмі та у мовленні.

не 2.3 Л: Риси характеру моїх друзів і батьків

Г: Складносурядні речення

[3, 1, 2, 4]

Л: Позитивні і негативні риси характеру моїх батьків і друзів та їх вплив на оточуючих.

Г: Складносурядні речення, різні типи зв’язку, по-рядок слів у реченні.10
- усне опитування

-словнико-вий диктант

-дискусія

-контрольна робота

Твір „Риси характеру моїх батьків чи друзів”.

2

8
Всього годин 40 32

Всього за ЗМ 221

^ ЗМ 3. Лексико-граматичний комплекс 3.

Розуміти: проблеми демографічної ситуації в Німеччині та в Україні

^ Знати і вміти: описувати, використовуючи нову лексику до теми, демографічну ситуацію, а також правильно вживати прийменники, які вимагають після себе родового відмінка іменника у різних мовленнєвих ситуаціях

не 3.1. Л: Демографічна ситуація в Німеччині

Г: Прийменники з родовим відмінком [2, 3]

Л: Проблеми демографічної ситуації в Німеччині та в Україні.

Г: Вживання прийменників з родовим відмінком у різних мовленнєвих ситуаціях.


14
-усне опитування;

-словниковий диктант;

-дискусія.

Робота в Інтернеті над темою „Демографічна ситуація в Україні”.

2

6

Розуміти: проблеми, які можуть виникнути у родині.

^ Знати і вміти: використовуючи нову лексику і фразеологізми до теми, описувати стосунки у сім’ї, а також правильно утворювати та використовувати пасивні конструкції.

не 3.2. Л: Сім’я та любов.

Г: Пасивні конструкції.

[2, 3, 1]

Л: Стосунки між родичами. Кохання у віршах класиків.

Г: Пасивні конструкції. Фразеологічні вирази.


12
-усне опитування;

-словниковий диктант;

-дискусія;

-контрольна робота.
Доповідь „Мої улюблені вірші про кохання”

2

8

Розуміти: особливості демографічної ситуації у різних регіонах світу

^ Знати: лексику до теми і фактичний матеріал.

Уміти: вести дискусії до теми з використанням нового лексичного та фактичного матеріалу.

Самостійна робота.

Демографічна ситуація у світі [2,3,1]

- демографічна ситуація в Німеччині:

- в Україні:

- у світі:

- шляхи подолання проблем.56дискусія


4

Розуміти: проблеми взаємовідносин між дітьми та батьками, друзями та коханими.

^ Знати і вміти: використовувати вивчену до теми лексику на практиці, а також правильно вживати відносні займенники у складнопідряд­них означальних реченнях.

не 3.3

Л: Кохання – це мистецтво?

Г: Означальні складнопідрядні речення

[2, 3, 1]

Л: В чому полягає щастя сучасної людини? Діти і батьки, взаємо­від­носини. Любов та дружба.

Г: Вживання від­носних займен­ни­ків у складно­під­рядних означаль­них реченнях.


10
- усне опитування;

-словниковий диктант;

- контрольна робота.

Твір „Любов – це мистецтво?”

2

11
Всього годин 56 36

Всього за модулем 3


29

^ мОДУЛЬ КОНТРОЛЬ (ПІДСУМКОВИЙ) 30

Всього балів 100

2 семестр

Компетенції, прогнозовані результати навчання

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу

Зміст навчального елементу

Види занять


Види діяльності та

поточного контролю на занятті
індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього

балів за види

навч. занять

НЕ


Л


С


Ср


Пр


Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
^ Модуль 1. Лексико-граматичний комплекс 1.
Розуміти: різні види живопису, їх особливості.

Знати і вміти: використовувати на практиці лексику до теми «Живопис», а також складно-підрядні речення часу і місця.

НЕ 1.1. Л: Мистецтво та живопис.

Г: Складнопідрядні речення.

[1, 2]


Л: Станковий та настінний живо­пис, картина, її основні види.

Г: складно­підряд­ні речення часу і місця.


10
- усне опитування;
^

-словниковий диктант;

-дискусія.Твір „Мої враження від відвідування виставки картин”

2

5

Розуміти: основні етапи розвитку мистецтва.

Знати і вміти: характеризувати основні етапи розвитку мистецтва на основі вивченого матеріалу, а також правильно утворювати і використовувати інфінітивні конструкції з інфінітивом 1.

НЕ 1.2.

Л: Історія мистецтва.

Г: Інфінітив 1.

[1, 3, 2]

Л: Історія мистецтва: від античності до імпресіонізму

Г: Інфінітив 1-а і інфінітивні конструкції.


8
-усне опитування;

-словниковий диктант;

-контрольна робота.
Твір : “Епоха ренесансу”.

2

7

Розуміти: особливості Ренесансу в Німеччині, роль А. Дюрера в мистецтві.

Знати і вміти: характеризувати особливості Німецького ренесансу, а також роль, основні етапи життя і творчості А. Дюрера; вміти правильно утворювати і використовувати інфінітив 2.

не 1.3. Л: А. Дюрер

Г: Інфінітив 2

[1, 4, 2]

Л: Період ренесансу у Німеччині. А.Дюрер, його життя та творчість: портрети, автопортрети та ландшафти. Дюрера, його графічні роботи.

Г: Інфінітив 2 та його вживання.8
-усне опитування;

-дискусія;

-словниковий диктант.
Твір „Стилі мистецтва”.

2

5

Розуміти: особливості стилю художників.

Знати: основні етапи життя і творчості художників.

Вміти: описувати стиль художників.

Самостійна робота. Мій улюблений художник.

[1, 4, 3]

- роль художника у розвитку мистецтва;

- його життя;

- його творчість;

- чому мені подобається саме цей художник.12 • реферат;

 • дискусія.


4

Розуміти: Роль реалістичного напрямку у розвитку мистецтва, а також особливості сучасного мистецтва

^ Знати і вміти: характеризувати особливості реалістичного і сучасного мистецтв, а також основні значення модальних дієслів у німецькій мові.

не 1.4 Л: Передвижники і сучасні художники

Г: Модальні дієс-лова

Л: Представники реалістичного мистецтва у живописі. Сучасне мистецтво.

Г: Модальні дієслова та їх основні значення.


8
-усне опитування;

-словниковий диктант;

-контрольна робота.
Твір „Мій улюблений художник”.

2

5
Всього годин 12 32

Всього за модулем 1


^ ЗМ 2. Лексико-граматичний комплекс 2.24


Розуміти: основну лексику до теми «Війна і мир».

Знати і вміти: вести бесіду до теми з використанням нової лексики, а також правильно утворювати і використовувати у мовленні та на письмі субстантивовані прикметники.

не 2.1. Л: Поезія та проза про війну.

Г:Субстантивовані прикметники. [2, 1, 3]

Л: Обговорення тексту Б.Брехта „Якби акули були людьми”, огляд сучасної німецько-мовної преси.

Г: Субстантивовані прикметники.


10
-усне опитування;

-словниковий диктант;

-дискусія.


Діалог-дискусія „Чи можливе життя без війн?

2

5

Розуміти: лексику до теми «Езотерика», основні напрямки езотерики, зв’язок езотерики з народними віруваннями.

^ Знати і вміти: використовувати в дискусіях вивчений лексичний матеріал, а також правильно вживати у мовленні різні модальні частки, а також кон’юнктив.

не 2.2. Л: Езотерика – шлях до гармонії

Г: Модальні частки, кон’юнктив 1 і 2.

[2, 1, 3]

Л: Езотерика: астрологія, містика, магія, парапсихологія.

Традиційні народні вірування.

Г: Модальні частки , їх значення і особливості використання в реченнях, кон’юнктив 1 і 2.


10
-усне опитування;

-словниковий диктант;

-дискусія.


Твір „Моє ставлення до езотерики)

2

5

Розуміти: вивчений лексичний та граматичний матеріал до теми

^ Знати і вміти: вести дискусії до теми з використанням вивченого матеріалу, а також правильно вживати дієслова, які вимагають давального відмінка іменників

не 2.3

Л: Війна і мир.

Г: Дієслова з дава-льним відминком.

Л: Дискусії на тему війни та миру, підготовка до контрольної роботи.

Г: Дієслова, які вимагають давальний відмінок іменника.8
- усне опитування;

-дискусія;

-диктант;

-контрольна робота.

Провести круглий стіл на тему „Війна і мир”.

2

7


Розуміти: розвиток езотеричних знань.

Знати: напрямки езотерики.

Вміти: вести дискусію до теми

Самостійна робота.

Езотерика – наука чи забобони

[2]

- причини виникнення та розвиток езотеричних знань;

- моє ставлення до езотерики.12 • доповідь;

 • дискусія.


4
Всього годин 12 28

Всього за модулем 221

^ ЗМ 3. Лексико-граматичний комплекс 3.

Розуміти: позитивні та негативні наслідки сучасного технічного прогресу

Знати і вміти: використовувати вивчену до теми «Техніка і прогрес» лексику в дискусіях, а також прийменники, що вимагають після себе родового відмінка іменників.

не 3.1. Л: Техніка і прогрес.

Г: Прийменники з родовим відмінком.


Л: Техніка і прогрес у Німеччині та в Україні, позитивні та негативні наслідки сучасного технічного прогресу.

Г: Прийменники з родовим відмінком.


8
-усне опитування;

-словниковий диктант;

- дискусія.
Твір на тему „Переваги та недоліки прогресу”

2

5

Розуміти: лексичний і фактичний матеріал до тем «НЛО», і «Чи потрібна нам атомна енергія».

^ Знати і вміти: використовувати в дискусіях вивчений до теми матеріал, правильно вживати дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами.

не 3.2 Л: НЛО (невпізнаний літаючий об’єкт).

Г: Дієслова з відо-кремлюваними і невідокремлювани­ми префіксами

[1, 2, 3]

Л: Обговорення текстів : «НЛО»; Чи потрібна нам атомна енергія?

Г: Дієслова з відокремлюваниминими і невідокремлюваними префіксами.


10
-усне опитування;

-словниковий диктант;

-дискусія.
Провести опитування студентів на тему „Якби я зустрів НЛО…”

2

8

Розуміти: лексичний і фактичний матеріал до теми «Науково-технічний прогрес»

^ Знати і вміти: вести дискусії до теми з використанням вивченого матеріалу, а також правильно використовувати різні види речень

не 3.3. Л: Науково-технічний прогрес.

Г: Різні види речень [1, 2, 3]

Л: Технічний музей у Мюнхені. Науково-технічний прогрес та його наслідки для людства.

Г: Різні види речень.10
- усне опитування

-диктант

Обговорення теми.

Твір „Як я уявляю майбутнє людства”

2

8

Розуміти: основні етапи розвитку техніки.

^ Знати: причини і наслідки технічного прогресу.

Вміти: вести дискусію на тему з використанням вивченого

Самостійна робота «Технічний прогрес і майбутнє людства» [2]

- роль техніки у житті,

- позитивні сторони технічного прогресу

- негативні наслідки технічного прогресу і можливі шляхи їх подолання.


12
-доповідь ;

- дискусія.4
Всього годин 12 50

Всього за модулем 325


мОДУЛЬ КОНТРОЛЬ (ПІДСУМКОВИЙ) 30

Всього балів 100


^
3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань
для самоперевірки її виконання

^ ЗМ НЕ, в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

1 семестр

НЕ 1.1.

Зовнішність мого друга або мого улюбленого героя.

Твір

Оцінювання викладачем за ЕСТS (максимум 4 бали) та за п’ятибальною системою (національна шкала 2, 3, 4, 5)

[3, 2, 1, с. 100-121].

НЕ 2.2.

Характер мого друга, переваги й недоліки.

Твір

Оцінювання викладачем за ЕСТS (максимум 4 бали) та за п’ятибальною системою (національна шкала 2, 3, 4, 5)

[3, 2, 1, с. 121-140].

НЕ 3.2

Демографічна ситуація у різних регіонах світу.

Пошукова робота + дискусія.

Оцінювання викладачем за ЕСТS (максимум 4 бали) та за п’ятибальною системою (національна шкала 2, 3, 4, 5)

[2, с. 15-370; 3, с. 355-371].

2 семестр

НЕ 1.4

Мій улюблений художник.

Реферат + дискусія

Оцінювання викладачем за ЕСТS (максимум 4 бали) та за п’ятибальною системою (національна шкала 2, 3, 4, 5)

[1, 3, 4, + 1, 2, 3, 4, 5 с. 250-260, 116-130].

НЕ 2.3.

Езотерика – наука чи забобони.

Дискусія.

Оцінювання викладачем за ЕСТS (максимум 4 бали) та за п’ятибальною системою (національна шкала 2, 3, 4, 5)

[1, с. 26-33;

2, с. 18-33, 60-110].

НЕ 3.3.

Технічний прогрес і майбутнє людства.

Реферат + дискусія.

Оцінювання викладачем за ЕСТS (максимум 4 бали) та за п’ятибальною системою (національна шкала 2, 3, 4, 5)

[1, с. 36-80

2, с. 15-25].3. Зміст дисципліни3.2 Зміст семінарських, практичних занять
розділу,

теми

^ Назва і короткий зміст розділу, теми

(основні поняття)

Кількість

аудиторних годин

1.

Зовнішність людини

34

2.

Риси характеру людини, темперамент

32

3.

Сім’я і кохання, демографічна ситуація в Німеччині і в Україні

36

4.

Мистецтво та живопис, період ренесансу в Німеччині

34

5.

Війна і мир.

10

6.

Езотерика

18

7.

Техніка і прогрес

28


3.3 Завдання для самостійної роботи студентів 1. Написання творів на тему: „Зовнішність мого друга”, „Риси характеру мого друга”, „Любов – це мистецтво?”;

 2. Написання творів на основі коміксів з підручника;

 3. Опис портретів, виконаних німецькими художниками:

 4. Збір фразеологічних виразів до тем: „Зовнішність”, „Риси характеру”, „Любов”;

 5. Описи людей та стосунків між людьми на основі переглянутих кіно-фільмів;

 6. Читання творів сучасних німецьких і австрійських письменників (200 сторінок за семестр);

 7. Робота в Інтернеті над темою „Демографічна ситуація в Німеччині та в Україні та в цілому у світі»

 8. Написання рефератів на запропоновану тему: „Кохання у віршах класиків”, „Кохання видатних людей”;

 9. Написання доповідей про різні стилі та напрямки мистецтва;

 10. Опис картини одного з німецьких художників;

 11. Підготувати доповіді: „Мій улюблений художник”, „Моя улюблена картина”;

 12. Відвідати художній музей і написати твір „Мої враження від картин, представлених в художньому музеї”;

 13. Написання творів: „Сучасна техніка – мода чи нагальна потреба?”, ”Чи можливе життя без війн?”, „Езотерика – наука чи забобони”;

 14. Огляд сучасної німецькомовної преси (газети, журнали, електронні видання) з подальшим написанням творчих робіт на тему: „Мистецтво в сучасному світі”;

 15. Збір матеріалу на теми: „Вірування та традиції сучасних німецькомовних країн”, „Вірування та традиції сучасної України”;

 16. Робота в Інтернеті над темами: „Сучасні напрямки мистецтва”, „Війни людства”;

 17. Збір матеріалу до теми: „НЛО”.4. Тематика ІНДЗ
(рефератів, есе, творчих завдань)1 сЕМЕСТР:


1. Твір „Про що свідчать обличчя людей?”

2. Доповідь „Зовнішність мого улюбленого героя з класичної німецької літератури”.

3. Реферат „Опис портрета, виконаного відомим німецьким художником”

4. Твір „Основні темпераменти людини”

5. Реферат „Характер якого героя з класичної німецької літератури Вас особливо вразив?”

6. Твір „Риси характеру моїх батьків, друзів чи нареченого (нареченої)”

7. Твір „Демографічна ситуація в Україні”

8. Реферат „Мої улюблені вірші про кохання” чи „Німецькі співці кохання”

9. Твір „Любов – це мистецтво?”


2 СЕМЕСТР:


1. Твір „Мої враження від відвідування виставки картин”

2. Твір „Епоха ренесансу в Німеччині”

3. Реферат „Стилі мистецтва”

4. Твір „Мій улюблений художник”, „Моя улюблена картина”

5. Твір – дискусія „Чи можливе життя без війни?”

6. Твір „Моє ставлення до езотерики?”

7. Твір «Війна і мир»

8. Твір „Переваги та недоліки прогресу”

9. Реферат „Якби я зустрів НЛО...”

10. Твір „Як я уявляю майбутнє людства”

11. Твір „Техніка і прогрес”


5. Модуль-контроль

(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)


1 СЕМЕСТР:


1. Зовнішність людини.

2. Про що свідчать обличчя людей?

3. Зовнішність моїх друзів чи батьків.

4. Зовнішність людини в класичній літературі:Gabriele Klцterjahn.

5. Зовнішність людини в класичній літературі: Leporella.

6. Опис портрету одного з видатних художників.

7 Характер людини (основні типи темпераменту).

8. Характер моїх друзів чи батьків.

9. Характер людини в класичній літературі:а). Ст.. Цвейг „Лист незнайомки”, б) Т.Манн „Вірнопідданий”.

10.Характеристика одного з героїв мого улюбленого роману.

11.Демографічна ситуація в Німеччині. 12.Демографічна ситуація в Україні.

13.Сім’я та любов.

14.Кохання у віршах класиків.

15.В чому полягає щастя сучасної людини?

16.Діти і батьки, їх взаємовідносини.


2 СЕМЕСТР:


1. Мистецтво та живопис.

2. Картина, ії основні характеристики.

3. Історія мистецтва та основні стилі.

4. Період Ренесансу у Німеччині.

5. Альбрехт Дюрер та його життєвий шлях.

6. Графічні портрети А.Дюрера.

7. Портрети і автопортрети А.Дюрера.

8. Передвижники, їх внесок у розвиток мистецтва.

9. Опис картини видатного художника.

10. Мій улюблений художник.

11.Моя улюблена картина.

12.Війна і мир, причини та наслідки.

13.Кожна війна є руйнівною.

14.Моє ставлення до езотерики.

15.Традиційни народні вірування в Німеччині та в Україні.

16.Містика і реальність у нашому житті.

17.Техніка і прогрес у житті людини.

18.Чи потрібна нам ядерна енергія?

19.Науково-технічний прогрес та його наслідки.

20.Чи існують НЛО.


6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
(за національною шкалою ЕСТS)


^ уСНЕ ОПИТУВАННЯ:


оцінка “відмінно” - 1 б.

оцінка “добре” - 0,75 б.

оцінка “задовільно” – 0,5 б.


ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ (словниковий диктант, твір, тестові завдання)


- словниковий диктант: оцінка „відмінно” - 1 б.

оцінка „добре” - 0,75 б.

оцінка задовільно” - 0,5 б.

- твір: оцінка „відмінно” – 2 б.

оцінка „добре” - 1,5 б.

оцінка „задовільно” -1 б.

- переказ: оцінка „відмінно” - 2 б.

оцінка „добре” - 1,5 б.

оцінка „задовільно” - 1 б.

.

^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:


90 – 100 % правильних відповідей - 1 б.

75 – 89 % правильних відповідей - 0,75 б.

60 – 74% правильних відповідей - 0,5 б.


КОНТРОЛЬНА РОБОТА:


оцінка „відмінно” - б б.

оцінка „добре” - 4. б.

оцінка „задовільно” - 2. б.


^ ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬ – КОНТРОЛЬ:


ПЕРЕКАЗ:

оцінка „відмінно” - 3 б.

оцінка „добре” - 2 б.

оцінка „задовільно” - 1 б.


ПЕРЕКЛАД:

оцінка „відмінно” - 12 б.

оцінка „добре” - 9 б.

оцінка „задовільно” - 6 б.


^ УСНЕ ОПИТУВАННЯ (ЗАЛІК):

оцінка „відмінно” - 15 б.

оцінка „добре” - 10 б.

оцінка „задовільно” - 5 б.

7. Література до дисципліни


Основна література (до дисципліни)

Семестр 1

До ЗМ 1


 1. Бинович Л.Э. Гришин Н.Н. Немецко-русский фразеологический словарь. Изд-во «Русский язык». – М.: 1975. – 656 с.

 2. Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український фразеологічний словник. – К.: Радянська школа, 1981. – Т. 1. – 416 с.

 3. Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український фразеологічний словник. – К.: Радянська школа, 1981. – Т. 2. – 328 с.

 4. Кольський А.Г. Пратический курс немецкого языка. – М.: Просвещение, 1975. – 367 с.

 5. Михайлова О.Е., Шендельс Є.Й. Довідник з граматики німецької мови з вправами. – К.: Радянська школа, 1977. – 361 с.


До ЗМ 2

 1. Бинович Л.Э. Гришин Н.Н. Немецко-русский фразеологический словарь. Изд-во «Русский язык». – М.: 1975. – 656 с.

 2. Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український фразеологічний словник. – К.: Радянська школа, 1981. – Т. 1. – 416 с.

 3. Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український фразеологічний словник. – К.: Радянська школа, 1981. – Т. 2. – 328 с.

 4. Кольський А.Г. Пратический курс немецкого языка. – М.: Просвещение, 1975. – 367 с.

 5. Duden „Die Grammatik“, Dudenverlag, Mannheim-Leipzig-Wien-Zureich-Langenscheit. 1998. – 1297 S.


До ЗМ 3

 1. Михайлова О.Е., Шендельс Є.Й. Довідник з граматики німецької мови з вправами. – К.: Радянська школа, 1977. – 361 с.

 2. Fruhwirth F., Holthaus H. Mittelstufe Deutsch. Arbeitsbuch. Verlag fьr Deutsch. Mьnchen, 1997. – 240 S.

 3. Schumann J. Mitttelstufe Deutsch. Verlag fьr Deutsch. Mьnchen, 1995. – 320 S.Додаткова література до кожної теми до змістового модулю 1, 2

 1. Архангельская Л.В. Учебник немецкого языка. М.: Высшая шко- ла», 1976. – 190 C.

 2. Kaminer W. Russendisco, Wilhelm Goldmann Verlag, Mьnschen 2002, 200 S.

 3. Smeretschansky R.I. Grammatik der deutschen Sprache. Kiew, Hauptverlag der Verlagsvereinigung, 1981. – 192 S.


Додаткова література до кожної теми до змістового модулю 3


 1. „Im Irrgarten. Geschichten von der Liebe“ H. Ohrlinger, Hauptverband Wien 2001. – 120 S.

 2. Kuntsch L, Riswanowa E., Timčenko E. Deutsch – Land und Leute, Kiew, МГП «Заповіт», 1993. – 374 с.

 3. Tatsachen ьber Deutschland, Media Consulta, PцЯneck, 2003. – 450 S.Семестр 2

До ЗМ 1


 1. Гостюк Т.М., Капатрук М.Д. Контрольні завдання до теми „Живопис”, Чернівці „Рута”, 1986. – 32 с.

 2. Duden „Die Grammatik“, Dudenverlag, Mannheim-Leipzig-Wien-Zьrich-Langenscheit. 1998. – 1297 S.

 3. Howarth „Du Monts Schnellkurs. Kunstgeschichte. Malerei vom Mittelalter bis zur Pop-art“. – Du Monts Buchverlag Kцln, 1993. – 287 S.

 4. E. Ullmann „Albrecht Dьrer“, Edition Leipzig, 1982. – 72 S.

 5. Прокопова Л.І, Ризванова Е.В. Німецька мова. Київ: „Вища школа”, 1992.


До ЗМ 2, 3


 1. Frьhwith, H. Holthaus „Mittelstufe Deutsch. Arbeitsbuch“ Verlag fьr Deutsch, Mьnchen, 1995. – 240 S.

 2. Schumann J. Mittelstufe Deutsch. Verlag fьr Deutsch, Mьnchen, 1995. – 320 S.

 3. Smeretschansky R.I. Grammatik der deutschen Sprache. Kiew, Hauptverlag der Verlagsvereinigung, 1981. – 192 S.Додаткова література до кожної теми до змістового модулю 1

 1. 100 Meisterwerke. Kunsthistorisches Museum Wien, Alpina Druck, Innsbruck, 1994. – 120 S.

 2. Kunst und Kultur in Цsterreich. Das XX Jahrhundert. Hrg. Von B. Denscher, Chr. Brandstдtter Verlag. – Wien-Mьnchen, 1999. – 320 S.

 3. Meistermaler. 100 groЯe Maler und ihr Schaffen, Gondrom Verlag, Bindlach, 2004. – 208 S.

 4. Roters S. Europдische Expressionisten. C. Bertelsmann Verlag, Mьnchen 1972. – 167 S.

 5. httt://de.wikipedia.org/wiki/stilrichtungen in der Kunst.Додаткова література до кожної теми до змістового модулю 2

 1. Bьrger E. Fiebig J. Tarot-Kцnigsfurt Verlag, Krummwisch, 2005. – 96 S.

 2. Michel P. / Wagner A,-Widder, Tosa Verlag Wien, 1998. – 161 S.

 3. Kaminer W. Russendisco, Wilhelm Goldmann Verlag, Mьnchen 2002. – 200 S.

 4. Кораблева Л.Г. Немецкий язык. – М.: Просвещение, 1988. – 256 С.

 5. Погребеник Я.М. Розмовна практика з німецької мови. – К.: Вища школа, 2005. – 153 с.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи