2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова” icon

2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова”
Скачати 284.96 Kb.
Назва2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова”
Дата29.05.2012
Розмір284.96 Kb.
ТипДокументи


2. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ КУРСУ „Німецька мова”

Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

Назва змістового модуля (ЗМ) або навчального елементу (НЕ)


Зміст навчального елементу


Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю

К-ть балів за вид

ІНДЗ

(за вибором)

К-ть балів на

Всього балів за НЕ


П

Ср
роботи
ІНДЗ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
^ ЗМ 1. Від звука до букви (фонетичний курс) 1-й семестр

^ Результати навчання

Розуміти диференціацію між звуком, фонемою, буквою;

Знати будову мовного апарату; властивості голосних і приголоснихНЕ 1.1.

Звук, буква, фонема, склад, синтагма. Голосні. та приголосні звуки.[1, 4, 5]Будова мовного апарату. Склади відкриті і закриті. Види голосних і приголосних.

Якісні і кількісні характеристики голосних. Властивості приголосних.

10


Усна відповідь

3


Розуміти особливості вимови закритих і відкритих голосних

Знати твердий приступ голосних звуків, залежність між якісними і кількісними характеристиками..

НЕ 1.2.

Загальні правила вимови, транскрипція [1,3, 4]


Твердий приступ голосних, наголос у слові, поняття інтонації.

Особливості вимови фонем [?], [а], [ә],[t],[d],[n]

10
Усна відповідь

3
Розуміти види інтонації, мелодики

Знати наголос у реченні, мелодика речення, пониження інтонаційного рівня.

НЕ 1.3.

Щілинні звуки [s],[Ś],[z],[ts],боковий щілинний [l],голосні звуки[u], [o]

[2, 3, 5,7]

Загальна характеристика щілинних звуків і особливості їх вимови, транскрипція.

10
Усна відповідь

3


Розуміти особливості транскрипційних знаків

Знати глухі та дзвінкі приголосні, африкати Якісні і кількісні характеристики голосного [e] змичні приголосні [k], [g], щілинні[з][х]

НЕ 1.4.

Змичні приголосні звуки [p], [b], щилинні [f], [v], носові [m], [n], африката [pf] Буквенне і транскрипційне позначення звуку[e], приголосних [g], [k], [з][х]

[1, 4,5]

Загальна характеристика глухих та дзвінких приголосних; змичних, щілинних і носових. Особливості їх вимови, порівняння з системою українських приголосних, транскрипція. Особливості вимови, транскрипція [e], [g]. [k], [з][х]. Палаталізація, оглушення, придихання.

10
Усна відповідь

3


Розуміти типи інтонації

Знати термінальна інтонація

НЕ 1.5.

Інтонація, її характеристика та вживання у простому розповідному реченні.

[2,5,6,7]

Просте розповідне речення, порядок слів, інтонаційне оформлення.

Транскрипція простого речення.

11
Усна відповідь Контрольна робота


3

5

Самостійна робота

[8,9]Інтонація, типи інтонацій:

  • термінальна,

  • інтеррогативна,

  • прогредієнтна

Знати: лексику до теми. Особові займенники. Зворотні дієслова, дієслова з відокремюваними і невідокремлюваними префіксами

НЕ 1.6.

Я – студент. Робочий день студента. Дозвілля студентів .

[5,8]


Опис робочого дня студентів, проблеми навчання, організація вільного часу.

11
Усна відповідь

3
Всього за модуль 16223

ЗМ 2

Розуміти морфологічний поділ дієслів

Знати теперішній час слабких дієслів, порядок слів у розповідному реченні, неозначено-особовий займенник „man”

НЕ 2.1.

Форма вираження теперішнього часу у німецькій мові, слабкі дієслова у теперішньому часі, прямий і непрямий порядок слів, форми вираження підмета.[2, 3,4]

Відмінювання слабких дієслів у теперішньому часі, побудова простого речення з прямим і непрямим порядком слів, іменникове і займенникове вираження підмета.

10
Усна відповідь3


Знати

Термінальна інтонація

відмінювання іменників, означеного артикля, відмінювання дієслова „mцgen” в тепер. часі

НЕ 2.2.

Відміни іменника, відмінювання іменників, означеного артикля, вживання і відмінювання „mцgen”

[1,5,6]


Порядок слів і інтонаційне оформлення питальних речень з питальними словами

4 відміни іменника, відмінювання іменників з означеним артиклем, особливості вживання модальних дієслів

10

Тести


3


^ Знати

Приголосний [r], ненаголошені префікси.

Розуміти:

поняття асиміляції, ритмічні групи, інтонація в

наказовому реченні.

Дійсний і наказовий способи дієслова, форма теперішнього часу сильних дієслів.


Розуміти

Відмінність у вимові українського [і]

від німецького [і]; Знати

особливості інтонації в питаннях без питального слова; наголос в складних словах; форма теперішнього часу і наказовий спосіб сильних дієслів і дієслова «бути». Порядок слів у питальному реченні.


НЕ 2.3.

Вимова і транскрипція приголосного [r], прогресивна асиміляція як характерне явище

німецької мови, наказовий спосіб, відмінювання сильних дієслів у теперішньому часі з зміною кореневої голосної. [1, 3, 5]

Вокалізація приголосного [r], особливості вимови задньоязикового [r], вібруюче [r],

Транскрипційне позначення прогресивної

і регресивної асиміляції, наголос в синтагмі, транскрипційне позначення інтонації в наказовому реченні

4 форми наказового способу, зміна кореневої голосної сильних дієслів в наказовому і дійсному способі.


10

Усна відповідь


3
НЕ 2.4.

Особливості вимови і транскрипція голосного звуку [і], інтеррогативна інтонація в питаннях без питального слова, наголошення складних слів, утворення теперішнього часу і наказового способу сильних дієслів з кореневою [e]. Теперішній час дієслова «бути», наказовий спосіб дієслова «бути». Порядок слів у питаннях без питального слова.[1, 3,4]

Фонетичні вправи, транскрибування, орфографічний запис ЛО з голосною [і]; побудова питань без питального слова і інтонаційне оформлення; наказовий і дійсний спосіб сильних дієслів з кореневою «е»; дієслова «бути».

10
Усна відповідь


3^ Знати

Поняття дифтонгів, наголос в реченнях, присудок в яких, має відокремлюваний префікс

Розуміти відмінювання діє­слів з відокремлю­ваними префікс­ами.у теперіш­ньому часі

НЕ 2.5.

Вимова і транскрипція дифтонгів. Відокремлювані префікси, інтонація в реченні з присудком, що має відокремлюваний префікс [1,2,3,4]

Прослуховування записів, транскрибування, орфографічний запис ЛО з дифтонгами; інтонування речень, присудок в яких має відокремлюваний префікс.

11
Тести

3^ Знати

Особові і присвійні займенники, відмінювання дієслова «мати» в теперішньому часі, Розуміти

вживання і відмі­нювання неозна­ченого артикля.

НЕ 2.6.

Вживання і відмінювання неозначеного артикля, особових і присвійних займенників відмінювання дієслова «мати» [2,3].

Повідомлення до теми «Моя родина» [1,3]

Вживання і відмінювання неозначеного артикля, особових і присвійних займенників неозначений артикль, відмінювання дієслова «мати»

11
Усна відповідь

Контрольна робота

3

5

Всього за модуль 2

6223

ЗМ 3

^ Знати

Вимова [з], [ŋ], [j] і транскрипція;

Розуміти

Особливості інтонації в відпо­відях; в альтерна­тивних питаннях, поняття зворотності у дієсловах


НЕ3.1.

Орфографічне зображення і транскрипція ng, nk, ch, ig, j. Інтонація в відповідях на питання без питального слова, інтонація в альтернативних питаннях. Зворотний займенник, відмінювання, вживання. Відмінювання в теп.часі зворотних дієслів [1,2,4]

Робота з аудіо-записами, тренування транскрипційного і орфографічного письма. Відмінювання зворотного займенника, зворотних дієслів.

10
Усна відповідь

3,

Знати

Подовжуюче „h“ та з придихом.

Розуміти

Поняття присвійних, вказівних, заперечних займенників. Заперечення в реченні.


НЕ 3.2.

Види «h».

Відмінювання, вживання присвійних, вказівних, заперечних займенників. Заперечення „kein“, „nicht“ [2,3,4]

Повідомлення до теми «Мій робочий день» [5]

Особливості вимови та написання «h». Відмінність у вживанні присвійних, заперечних займенників в українській та німецькій мові. Особливість заперечення в німецькій мові.


10
Усна відповідь

3


^ Знати

Транскрипція і вимова „ь“

Розуміти

інтонація в розповідних і питальних реченнях.


НЕ 3.3.

Особливості вимови і правопису «ь», інтонація в розповідних і питальних реченнях з рівноправними чле- нами [2,4,6]


Робота з аудіо записами, тренування орфографії, транскрипційного письма.

10
Усна відповідь

3


^ Знати

Множина іменників. ). Інтонація в прямій мові. Кількісні числівнки. Відміни прикметника.

Розуміти

Поняття основних форм дієслова. Питальний займенник.


НЕ 3.4.

5 типів утворення множини іменників.

3 основні форми сильних і слабких дієслів, перехідних і допоміжних. Питальні займенники «який?», «що за?» [3,] Кількісні числівники. Пряма мова, інтонація в прямій мові. 3 відміни прикметника.[5,7]

Залежність формоутворюючої фонеми від роду іменника, аблаут в сильних дієсловах. Особливості вживання питальних займенників. Кількісні числівники від 1 до 1000. Відмінювання прикметників в сполученнях з іменниками в однині і множині.

10
Тести

3


^ Знати

Ступені порівняння прикметників. Минулий час дієслів.

Розуміти

Форми вираження минулого часуНЕ 3.5.

Утворення ступенів порівняння прикметників. Вживання прикметників в атрибутивній і адвербіальній функції.

Претерітум сильних і слабких дієслів. [3,4].

Особливості утворення ступенів порівняння прикметників. Вийнятки. Вживання ступенів порівняння прикметників. Особливості утворення і вживання простого минулого часу.

11
Усна відповідь

3


^ Знати

Дифтонг au, дu, африката t?.

Розуміти

Інтонація в вигуках.

Прогредієнтна інтонація.


НЕ 3.6.

Орфографічне і транскрипційне зображення дифтонгів і африкат. Вигуки, накази, розпо­рядження. Інтонація в складних реченнях. [2,3]

Робота з аудіо записами, особливості вимови і орфографічного запису дифтонгів і африкат.

Порядок слів у окличних реченнях, інтонаційне оформлення. Порядок слів та інтонація. у складних реченнях.


11
Диктант

Контрольна робота

3

5
Всього за М3


6224
^ Модуль контроль


30
^ Всього балів


100

^ ЗМ 1 (2. семестр)


Розуміти

Поняття модальності, означеності - неозначеності

Знати

Модальні дієслова. Дієслово «wissen».

Вживання артикля.


НЕ 1.1.

Середня освіта Німеччини та України

Відмінювання модальних дієслів в теп.часі. Відмінювання дієслова «wissen» в теп.часі. Вживання означеного та неозначеного артиклів. Випадки вживання іменників без артикля.

Лексична тема «Мій вихідний день» [3,4]

Особливості вживання модальних дієслів, дієслово «wissen».

Порівняння означеності та неозначеності в укр. та нім. мові. Повідомлення до теми «Мій вихідний день».

12
Усна відповідь

3


^ Знати

Назви шкільних приладь, типи шкільних закладів

Розуміти

Система прийменників німецької мови


НЕ 1.2.

Основні типи шкіл в Німеччині [1,2,3] Прийменники, що вживаються з знахідним відмінком.[5]


Загальний огляд дошкільних і шкільних закладів.

Система прийменників у німецькій мові.

12
Усна відповідь

3


^ Знати

Особливості початкової школи

Розуміти

Прийменникові фрази у функції додатку і обставин

НЕ 1.3.

Початкова школа в Німеччині. [1,3]

Прийменники, що вживаються з давальним відмінком. [4,5]

Відмінність між початковою школою Німеччини та України.

12
Усна відповідь

3

Реферат^ Знати

Структура загальноосвітньої школи

Розуміти

Відмінність між дієсловами „kennen“ „wissen“

НЕ 1.4.

Загальноосвітня школа в Німеччині [1,3].

Шкільні традиції: Перше вересня, зустріч випускників, випускний вечір.

Вживання дієслів „kennen“ „wissen“[4,6]

Особливості загальноосвітньої школи Німеччини.

12
Усна відповідь

3

Реферат^ Знати

Основна школа. Розуміти

Прийменники з подвійним керуванням.

НЕ 1. 5.

Основна школа в Німеччині. Перспективи випускників основної школи.

Прийменники з подвійним керуванням [5,7]

Навчальна мета основних шкіл, знання учнів, перспективи подальшого навчання.

12
Усна відповідь

3

Реферат^ Знати

Специфіка

профорієнтованої школи.

Розуміти

Поняття керування дієслів.НЕ 1.6.

Школа з професійною орієнтацією. Профе­сійні можливості випускників школи. Керування дієслів [4,5]

Українська середня професійно-технічна освіта в порівнянні з німецькою.12
Тести

Контрольна робота

3

5

Реферат

Всього за модуль 1

7224

ЗМ 2

^ Знати

Гімназійна освіта

Розуміти

Займенникові прислівники.

Підрядні речення.

НЕ 2.1.

Гімназії та їхні типи в Німеччині.

Утворення та вживання займенникових прислівників . Підрядні речення причини. [1,3].

Перспективи випускників гімназій. Випускні екзамени. Атестат зрілості. Шкала оцінок в гімназіях з курсовою системою.


12
Усна відповідь

3

Реферат^ Знати

Проблеми шкільного життя.

Розуміти

Структуру додаткових підрядних речень.


НЕ 2.2.

Проблеми взаєморозуміння між школярами.

Додаткові підрядні речення. [4,5]

Порівняння шкільних проблем у німецьких та українських школярів.

12
Усна відповідь

3


^ Знати

Приватні школи.

Розуміти

Заперечення в реченні.

Дієслово «lassen»

НЕ 2.3.

Приватні школи Ні­меччини: фінансу­вання, навчальні програми, перспективи випускників.

Відмінювання в теп.часі «lassen» [1,3].

Приватні школи в порівнянні з іншими типами шкіл.

Особливості вживання дієслова «lassen».

12
Диктант

3


^ Знати

Шкільна система України та Німеччини.

Розуміти

Особливості діалогічного мовлення.

НЕ 2.4.

Порівняння шкільної системи Німеччини та України.

Особливості діалогічного мовлення (синтаксис, лексика) [2,4].

Прослуховування інтерв’ю з вчителькою з Німеччини. Обговорення почутого.

12
Усна відповідь

3


^ Знати

Улюблені шкільні предмети.

Розклад уроків.

Розуміти

Особливості форм

минулого часу дієслова.

НЕ 2.5

Шкільні предмети. Улюблені предмети, вчителі. Розклад уроків.

Вживання минулого часу дієслова в монологічному і діалогічному мовлені [2,3,4]

Обов’язкові до вивчення шкільні предмети. Ідеальний розклад уроків.

Особливості вживання претерітуму та перфекту.

12
Диктант

3


Знати

Процес навчання.

Дієслова з відокремюваними та невідокремлюваними префіксами.


НЕ 2.6.

Як зробити процес навчання більш ефективним?

Вживання в теп. часі дієслів з відокремлюваними та невідокремлюваним префіксами [5,6]

Розвивати навички діалогічного мовлення.

Особливості вживання дієслів з відокремлюваними префіксами в простих та складних реченнях.

11
Тести

Контрольна робота

3

5
Всього за М2

7224

ЗМ 3

^ Знати

Перспективи випускників.

Школи для дітей з вадами.

Розуміти

Прийменники, що вживаються з Genitiv.


НЕ 3.1.

Кар’єра чи сім’я?

Навчальна програма в школі для дітей з вадами.

Вживання прийменників з род.відмінком [3,4]

Вживання вивчених ЛО у дискусії.

Відмінність між школами для дітей з вадами в Німеччині та Україні.

Порівняння прийменників укр. мови та нім.мови.

11
Усна відповідь

3


^ Знати

Назви професій.

Розуміти

Мовні засоби вираження власної думки.

НЕ 3.2.

Професії, що вимагають вищої та середньої спеціальної освіти.

Мовні конструкції для вираження власної думки [2,3].

Визначити відмінність на ринку праці в Україні та Німеччині.

Синтаксичні та лексичні засоби вираження власної думки.

12
Усна відповідь

3


^ Знати

Нові професії на ринку праці Німеччини.

Розуміти

Поняття сурядних речення.

НЕ 3.3.

Професії програміста, системного аналітика, офісного менеджера.

Сурядні речення: порядок слів, сполуч­ники. [1,4]

Освіта, яка потрібна для отримання професій, перспективи професійного росту.

Особливість порядку слів в сурядних реченнях.


12
Усна відповідь

3

Нові професії в Україні

2
^ Знати

Моя майбутня професія.

Розуміти

Інфінітивні конструкції


НЕ 3.4.

Професія вчителя чи перекладача? [3,4]

Специфіка професій. Необхідні навички, уміння, хист.

12
Усна відповідь

3


^ Знати

Основні форми звертання в приватному та службовому листуванні

Розуміти

Особливості приватного і офіційного листування


НЕ 3.5.

Листування. Форми звертань, викладення основного тексту.

[1,4,5]


Особливості написання приватних та ділових листів. Листування по інтернету.

12
Диктант

3


Знати

Володіння ЛО до ЗМ 2.

Вживання артикля, відмінювання артикля, іменника.

Дієслова в Prдsens, Perf., Prдt.

Розуміти

Наказовий спосіб дієслова. Займенники: особові, присвійні, зворотні, заперечні. Сурядні речення. Підрядні речення: додаткові, причини.

НЕ 3.6.

Підсумкове заняття до теми.[1-7]

Підготовка до к.р.

Лексика до НЕ «шкільна система, типи шкіл, шкільні предмети, проблеми школярів, професійні перспективи»


12
Усна відповідь

Контрольна робота

3

4

Всього за М 3
7223

Модуль контроль

30

Всього балів

100


Схожі:

2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова” iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Модуль Філософська антропологія права як наука. Етапи становлення та розвитку
2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова” iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Модуль Філософська антропологія права як наука. Етапи становлення та розвитку
2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова” iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Л: Проблеми поколінь. Відмінності проблем між батьками та дітьми у німецькомовних країнах
2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова” iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Модуль Поняття свободи у філософії та праві, зміст категорії свободи в праві
2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова” iconЗмістово-діяльнісна структура модулів навчальііої дисципліни
Модуль Поняття свободи у філософії та праві, зміст категорії свободи в праві
2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова” iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Німецька мова» для студентів V курсу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно трансферної системи) структура програми навчального курсу
...
2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
2. змістово-діяльнісна структура модулів курсу „Німецька мова” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи