European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка2/10
Дата29.05.2012
Розмір1.79 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

^ 5. Опис основних методів та форм викладання, навчання і способів оцінювання студентів, що використовуються на факультеті

Навчальний процес відбувається у таких формах як практичне заняття, лекція, семінар, лабораторне заняття, курсова робота, педагогічна практика. Перевірка знань здійснюється у формі заліку, іспиту в усній, або письмовій формах. Іспит з основної мови складається з двох частин: письмової роботи й усної відповіді. Навчання завершується державною атестацією у формі державного іспиту або захисту кваліфікаційної, магістерської роботи.


^ 6. Шкала виставлення оцінок


Рейтингова оцінка з дисципліни


Оцінювання в системі ECTS


^ Оцінка за національною шкалою


Залік за національною шкалою


90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано


83 - 89

В

4 (добре)

75 - 82

С

4 (добре)

69 - 74

D

3 (задовільно)

60 – 68

E

3 (задовільно)

35 – 59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

^ Не зараховано


1-34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним прослуховуванням

навчального курсу^ Структура спеціальності

Англійсько-український переклад”

кваліфікація “бакалавр”


Назва дисципліни

шифр дисципліни

О/В

Години

Кредити

^ 1 курс, 1 семестр

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

342

9,5

Історія України

6.020303/00/1.01

О

108

3

Вступ до мовознавства

6.020303/00/2.07

О

108

3

Фізичне виховання

6.020303/00/1.01

О

70

2*

Сучасна українська мова

6.020303/00/2.14

О

53

1,5

Латинська мова

6.020303/00/2.02

О

57

2

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

79

3

Основи інформатики і прикладної лінгвістики

6.020303/00/2.13

О

54

1,5

Практична граматика

6.020303/21/2.
54

1,5

Практична фонетика

6.020303/21/2.
180

5

30

1 курс, 2 семестр

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

486

13,5

Сучасна українська мова

6.020303/00/2.14

О

55

1,5

Латинська мова

6.020303/00/2.02

О

78

2

Фізичне виховання

6.020303/00/1.09

О

74

2*

Історія української культури

6.020303/00/1.02

О

72

2

Вступ до літературознавства

6.020303/00/4.04

О

54

1,5

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

108

3

Практична граматика

6.020303/21/2.
72

2

Практична фонетика

6.020303/21/2.
54

1,5

Українська мова (за проф.спрям.)

6.020303/00/1.12
108

3

30 /60

2 курс, 3 семестр

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

216

6

Аспектний переклад

6.020303/21/2.19

О

72

2

Філософія

6.020303/00/2.01

О

108

3

Основи екології

6.020303/00/1.11

О

54

1,5

Фізичне виховання

6.020303/00/1.09

О

35

1*

Сучасна українська література

6.020303/00/2.09

О

108

3

Практичний курс другої іноз. мови

6.020303/21/2.12

О

234

6,5

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

90

2,5

Практична граматика

6.020303/21/2.
72

1,5

Вступ до перекладознавства

6.020303/00/2.03

О

108

3

Основи хорони праці

6.020303/00/2.
36

1

30

2 курс, 4 семестр
Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

306

8,5

Правознавство

6.020303/00/1.07

О

90

2,5

Фізичне виховання

6.020303/00/1.09

О

37

1*

Етика та естетика

6.020303/00/2.17

О

54

1

Практичний курс другої іноз. мови

6.020303/21/2.12

О

252

7

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

108

3

Аспектний переклад

6.020303/21/2.19

О

162

4,5

Практична граматика

6.020303/21/2.
72

2

Історія перекладу

6.020303/21/2.16
54

1,5

30/60

3 курс, 5 семестр

Порівняльна лексикологія

6.020303/21/2.06

О

90

2,5

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

234

6,5

Порівняльна стилістика

6.020303/21/2.18

О

90

2,5

Фізичне виховання

6.020303/00/1.09

О

35

1*

Релігієзнавство

6.020303/00/1.04

О

54

2

Практичний курс другої іноз. мови

6.020303/21/2.12

О

162

4,5

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

58

1,5

Психологія

6.020303/00/2.04

О

54

2

Основи наукового дослідження

6.020303/21/4.05

О

27

1

Третя іноземна мова

6.020303/21/5.02

В

54

3

Аспектний переклад

6.020303/21/2.19

О

72

2

Військова підготовка*

6.020303/00/5.01

ВМетодика викладання іноз. мови

6.020303/21/5.05

В

90

2,5

30

3 курс, 6 семестр

Економічна теорія

6.020303/00/1.05

О

108

4

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

126

3,5

Аспектний переклад

6.020303/21/2.19

О

72

2

Педагогіка

6.020303/00/5.04

В

108

3

Фізичне виховання

6.020303/00/2.19

О

37

1*

Історія основної іноземної мови

6.020303/21/2.08

О

90

2,5

Практичний курс другої іноз. мови

6.020303/21/2.12

О

126

3,5

Основи медичних знань

6.020303/00/4.01

О

162

4,5

Третя іноземна мови

6.020303/21/5.02

В

90

2,5

Основи педмайстерності

6.020303/00/5.06

В

54

1,5

Методика виховної роботи

6.020303/00/5.07

В

54

1,5

Курсова робота з основної мови

6.020303/21/0.00

О
1,5

Військова підготовка*

6.020303/00/5.01

В30 / 60

4 курс, 7 семестр

Політологія

6.030500/00/1.06

О

108

4

Практичний курс основної іноземної мови

6.030500/21/2.01

О

180

5

Аспектний переклад

6.030500/21/2.19

О

72

2

Теорія перекладу

6.030500/21/3.03

О

54

1,5

Практичний курс другої іноз. мови

6.030500/21/2.12

О

126

3,5

Сучасні інформаційні технології

6.030500/21/3.04

О

54

1,5

Третя іноземна мова

6.030500/21/5.02

В

72

2

Порівняльна граматика

6.030500/21/2.05

О

54

1,5

Комп’ютерна обробка текстів

6.030500/21/4.02

О

108

3

Переклад ділового мовлення

6.030500/21/3.01

О

27

1

Перекладацька практика з осн. мови

6.030500/21/0.00

О

1/д тиж.

1,5

Педагогічна практика з осн. мови

6.030500/00/2.
6 тиж.

3,5

Військова підготовка*

6.030500/00/5.01

В30

4 курс, 8 семестр

Соціологія

6.030500/00/1.08

О

54

2

Практичний курс основної іноземної мови

6.030500/21/2.01

О

288

8

Практичний курс другої іноз. мови

6.030500/21/2.12

О

126

3,5

Аспектний переклад72

2

Лінгвокраїнознавство основної мови

6.030500/21/2.11

О

54

1,5

Третя іноземна мова

6.030500/21/5.02

В

144

4

Основи редагування науково-технічних текстів

6.030500/21/5.03
27

1

Безпека життєдіяльності

6.030500/00/1.10

О

54

1,5

Основи лінгвістики тексту

6.030500/21/3.02

О

54

1,5

Основи теорії мовної комунікації

6.030500/21/2.15

О

54

1,5

Курсова робота з основної мови


1

Перекладацька практика з осн. мови

6.030500/21/0.00

О

1/д

13 тиж.

1,5

Військова підготовка*

6.030500/00/5.01

ВКваліфікаційний іспит з основної мови

ДЕК1

30 / 60

240Структура спеціальності

Англійсько-український переклад”

кваліфікація “спеціаліст”


^ 5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

7.030507/00/1.01

О

54

2

Основна іноземна мова –

практичний курс

7.030507/21/1.0
216

6

Переклад художнього тексту

7.030507/21/1.02

О

252

7

Практика другої іноземної мови

7.030507/21/1.03

О

180

5

Основи міжкультурної комунікації та комунікативні стратегїї

7.030507/21/1.0
54

1,5

Лінгвальні та екстралінгвальні аспекти перекладу

7.030507/21/1.0

В

90

2,5

Синхронний переклад

7.030507/21/1.0
90

2,5

Основи перекладу та редагування художніх текстів

7.030507/21/1.0
36

1

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00
1/д тиж.

2,5

30

5 курс, 10 семестр

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00
1/д тиж.

6,5

Переддипломна практика (дипломний проект)

ДЕК
5 тиж.

9

Інтелектуальна власність

7.030507/00/1.01

В

36

1

Педагогічна практика

7.030507/21/1.0
8 тиж.

12

Дипломатичний протокол і етикет

7.030507/21/1.0

О

54

1,5


^ Структура спеціальності

Англійсько-український переклад”

кваліфікація “магістр”


^ 5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

7.030507/00/1.01

О

54

2

Педагогіка та психологія вищої школи

7.030507/00/1.0
108

4

Основи риторики

7.030507/21/1.0
36

1

Метод.викладання перекладу у вищій школі

7.030507/21/1.0
54

2

Переклад художнього тексту

7.030507/21/1.02

О

252

7

Практика другої іноземної мови

7.030507/21/1.03

О

144

4

Основи міжкультурної комунікації та комунікативні стратегїї

7.030507/21/1.0
54

1,5

Актуальні проблеми теорії та критики перекладу

7.030507/21/1.0
36

1

Синхронний переклад

7.030507/21/1.0
90

2,5

Філософські аспекти перекладу

7.030507/21/1.0

В

54

1,5

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00
1/д тиж.

3,5

30

5 курс, 10 семестр

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00
1/д тиж.

5,5

Переддипломна практика (Магістерська робота)

ДЕК
5 тиж.

9

Інтелектуальна власність

7.030507/00/1.0

В

36

1

Асистентська практика

7.030507/21/1.0
4 тиж.

6

Педагогічна практика

7.030507/00/1.0
4 тиж.

6

Вища освіта і Болонський процес

7.030507/00/1.0
36

1

Дипломатичний протокол і етикет

7.030507/21/1.0

О

54

1,5


Дисципліни

Дисципліни спеціалізації освітнього рівня „бакалавр”

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2.01

^ Курс 1, семестр 1,2 всього годин – 342 (практ.), 9,5 кредиту.

Обов’язкова

Мета курсу: навчити студентів вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою (з дотриманням всіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) в різних ситуаціях, зокрема при професійному спілкуванні, робити лінгво-стилістичний аналіз наукових і художніх текстів з урахуванням відомостей, отриманих в практичних теоретичних курсах, обговорювати й аналізувати художні твори, сучасної класичної відповідної іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних і індивідуально-стилістичних особливостей, реферувати і анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі і лінгвістичні тексти, викладати інформацію загально-філологічного і суспільно політичного змісту в різних видах письмових робіт.

Курс включає такі аспекти: аналітичне читання, фонетика, практична граматика, писемне мовлення, розмовна практика, домашнє читання.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. 1. Підручник англійської мови для 1-го курсу 2004/А5/480/тв. Возна М.О. під руд Карабана В.І.

 2. 2. Підручник англійської мови для 2-го курсу 2006/А5/360/тв. Возна М.О. під руд Карабана В.І.

 3. 3. Підручник англійської мови для 3-го курсу 2007/А5/496/тв. Возна М.О. під руд Карабана В.І.

 4. 4. Підручник англійської мови для 4-го курсу 2008/А5/560/тв Возна М.О. під руд Карабана В.І.


Викладацький склад:

Чала Анна Петрівна – асистент

Остафійчук Олександра Василівна – асистент

Худик Катерина Григорівна – асистент

Шумейко Ольга Володимирівна – асистент

Семенюк Олеся Василівна – асистент

Андрусів Наталія Олегівна – асистент

Мироник Наталія Дмитрівна – асистент

Бочан Петро Олегович – к.і.н., асистент

Микитюк Ірина Михайлівна – к.ф.н., доцент

Єсипенко Надія Григорівна – к.ф.н., доцент

Букатар Богдана Богданівна – асистент

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, мовні ігри, система навчальних вправ, індивідуальні консультації.

Оцінювання:

поточне – контрольні роботи, усні відповіді

підсумкове – іспити 1, 2семестри

Мова викладання: англійська

Історія України

Шифр дисципліни – 6.092400/00/1.02

^ 108 год. (3 кредити)

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність.

^ У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними базами даних, бібліотечними та музейними фондами; комплектувати, обробляти та класифікувати архівні документи, археологічні та етнографічні матеріали; користуватися ПК для виявлення й обробки джерельних даних; володіти необхідним лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах потреби своєї професійної діяльності; вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-культурних пам’яток; використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для підвищення свого фахового рівня .

^ Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями:

Змістовий модуль 1

Давня і середньовічна історія України

НЕ 1.1. Київська Русь і її місце у історії українського народу.

- Східні слов‘яни: розселення, господарство, суспільний устрій, вірування;

- Утворення держави Київська Русь; норманська та анти норманська теорії;

- Основні етапи політичного розвитку;

- Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі.

^ НЕ 2.1. Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.)

- Боротьба Литви та Польщі за українські землі; Кревська та Люблінська унії;

- Еволюція політичного статусу українських земель;

- Соціально-економічний розвиток українських земель;

- Виникнення козацтва.

^ НЕ 3.1. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

- Причини і початок визвольної війни. Перші перемоги;

- Воєнні дії 1649-1653 рр.;

- Формування основ української державності в ході визвольної війни;

- Переяславська рада та „Березневі статті”.

^ НЕ 4.1. Становище українських земель в складі Російської імперії та Речі Посполитої у кінці ХVІІ-ХVІІІ ст.

- Обмеження автономії Гетьманщини; Гетьманування І.Мазепи, його Коломацькі статті;

- Наступ на автономію Гетьманщини після поразки Мазепи, Малоросійська колегія;

- Відновлення і остаточна ліквідація Гетьманщини.


Змістовий модуль 2.

Нова та новітня історія України

НЕ 5.1. Розвиток українських земель в складі Російської та Австрійської імперії в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

- Політичні, соціально-економічні, юридичні та адміністративні зміни в долі українських земель в останній чверті ХVІІІ ст.;

- Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини та західноукраїнських земель;

- Українські землі в Першій світовій війні;

^ НЕ 6.1. Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.)

- Формування і діяльність Центральної ради;

- Боротьба за владу в Україні у кінці 1917-на початку 1918 рр. Четвертий Універсал;

- Гетьманат Павла Скоропадського;

- Внутрішня і зовнішня політика Директорії;

- Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР.

^ НЕ 7.1. Україна в роки Другої світової війни

- Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель, Буковини та Бессарабії.

- Окупаційний режим на території України.

- Визволення України і відновлення радянської влади.

^ НЕ 8.1. Політичний та соціально-економічний розвиток України в другій половині 40-х – першій половині 80-х років ХХ ст.

- Десталінізація суспільства та культури;

- Хрущовська відлига;

- Соціальні та економічні реформи;

- Застійні та кризові явища в економіці та суспільному житті України;

- Дисидентський рух в Україні.


Основна література до курсу

 1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 565 с.

 2. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наук. думка, 1995. – 687 с.

 3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 року. – К.: “Золоті ворота” – ДТК УРСР – “Радуга”, 1990. – 524 с.

 4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ у Львові, 1991. – 230 с.

 5. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 6. Лановик Б., Лазарович А. Історія України. – К.: Знання-Прес, 2006. – 598 с.

 7. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991. – 510 с.

Латинська мова

Шифр дисципліни – 6/020303/00/2.02

Курс – 1; семестр – 1,2; всього годин - 57; 2 кредити.

Обов’язкова.

Мета курсу полягає у здобутті загальнолінгвістичних знань на основі латинської мови, розумінні міжнародної наукової та політичної термінології, лінгвістичних та літературознавчих термінів, у підготовці до самостійної наукової роботи (словники іноземних мов, енциклопедії), у підготовці до порівняльно-історичних студій в галузі індоєвропейських мов, з’ясуванні місця латинської мови в історії світової культури, читанні в оригіналі художніх творів римських класичних авторів, джерел з Історії античного світу, Середніх віків, Відродження, Історії України. 13

Для її досягнення студенти набувають знань з основ латинської граматики та засвоюють певний лексичний запас.

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:

 1. 1. Маслюк В.П., Оленич Р.М. Латинська мова. – Львів, 1975.

 2. 2. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. – Київ, 1990.

 3. 3. Ярхо В.Н., Лобода В.И. Латинский язык. – Москва, 2004.

 4. 4. Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів’я і приказки. – Київ, 1989.

 5. 5. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – Москва, 1976.


Викладацький склад: Загайська Галина Михайлівна – асистент, Шестакова Тамара Федорівна – асистент; Попова Тетяна Дмитрівна – асистент.

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, індивідуальні консультації.

Оцінювання: іспит.


^ Практична граматика англійської мови

Шифр дисципліни 6.020303/21/2; 126 год на сем;

Кількість кредитів – 3,5

Курс практичної граматики англійської мови (другий рік навчання) продовжує формування навичок усного та писемного мовлення англійською мовою на основі пройденого теоретичного матеріалу.

Спілкування іноземною мовою потребує від студентів певних навичок розуміння мовлення на слух та вміння приймати участь у розмові, що закладаються та розвиваються при навчанні теоретичних та практичних основ використання граматичного матеріалу. Основна частина – практичне оволодіння теоретичними аспектами граматики, розвиток навичок вільної бесіди практично за будь-якою темою. Увагу також зосереджено на граматичних трансформаціях, явищах та поняттях, які відпрацьовуються за допомогою низки вправ, та на конкретних лінгвістичних та перекладацьких труднощах і шляхах їх вирішення.

^ Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з різними типами граматичних конструкцій, розвинути лінгвістичну та загальну ерудицію студентів за допомогою граматичних та лексико-граматичних вправ та завдань, що враховують новітні досягнення в методиці викладання мов.

^ Завданнями вивчення дисципліни є:

 1. Пояснення питань теоретичного характеру та їх практичне застосування.

 2. Розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення з метою допомогти студентам висловити свою думку у природній мовній формі.

 3. Розвивати високу культуру мовлення, формувати здатність ведення спонтанного перекладу.

^ Практичне значення курсу ? засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та українсько-англійського перекладу, що сприятиме підготовці студентів до перекладацької практики.

^ Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 1. вільно визначати граматичні конструкції з умовним способом в англійській мові та вміти знайти відповідний переклад українською мовою;

 2. вміти вживати та перекладати граматичні конструкції з умовним способом відповідними синонімічними конструкціями;

 3. вільне володіння мовним, зокрема термінологічним, матеріалом для використання в практичній граматиці.

Методи i форми поточного контролю:

 • індивідуальне та фронтальне опитування;

 • тестові завдання;

 • фахова перекладацька підготовка: письмовий переклад текстів з граматичними конструкціями умовного способу.

Змістово-діяльнісна структура модулів

3 семестр

НЕ 1.1. Вступ. Письмова контрольна робота за граматичними темами 1 курсу.

НЕ 1.2. Correction work. Grammatical categories. Moods in English.Subjunctive Mood.

НЕ 1.3. Synthetic forms of the Subjunctive Mood. Усне опитування. Письмова самостійна робота. Перевірка вправ на переклад.

НЕ 1.4. Analytical forms of the Subjunctive Mood. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 1.5. The use of the Subjunctive Mood in simple sentences. Усне опитування. Письмова самостійна робота. Перевірка вправ на переклад.

НЕ 1.6. The use of the Subjunctive Mood in complex sentences. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 1.7. The use of the Subjunctive Mood in adverbial clauses of time and place, of condition, concession, manner. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 1.8. Модульна контрольна робота

НЕ 2.1. The use of the Subjunctive Mood in subject and object clauses. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 2.2. Conditional sentences.

НЕ 2.3.Conditional sentences. Type 1 and zero type. Фронтальне опитування.

НЕ 2.4. Conditional sentences. Type 2. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 2.5. Conditional sentences. Type 3.

НЕ 2.6. Mixed types of conditional sentences. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 2.7. Exercises on all types of conditional sentences. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 2.8. Поточна контрольна робота

НЕ 2.9. Модульна контрольна робота


4 семестр

НЕ 3.1. Revision test on Subjunctive Mood.

НЕ 3.2. Non-finite verb groups. General information.

НЕ 3.3. Infinitive. Drills on Infinitive, Continuous and Perfect. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 3.4. Subject+Infinitive, Object+Infinitive constructions. Infinitive phrases. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 3.5. Поточна контрольна робота

НЕ 3.6. Gerund. General information.

НЕ 3.7. Verb+Gerund, Preposition+Gerund. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 3.8. Gerund phrase. Gerund versus Infinitive. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 3.9. Модульна контрольна робота

НЕ 4.1.Participles. General information.

НЕ 4.2.Present Participle. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 4.3.Past Participle. Усне опитування. Письмова самостійна робота.

НЕ 4.4.Subject and object with Participles.

НЕ 4.5.Exercises on Present and Past Participle. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 4.6.Constructions I saw smb+Participle, smb has smt+Past Participle. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 4.7. Perfective sentences with Participles, Infinitive versus Present Participle. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 4.8. Поточна контрольна робота

НЕ 4.9.Exercises on different participial constructions. Письмова перевірка вправ на переклад.

НЕ 4.10. Модульна контрольна робота


Література до дисципліни

Основна література до дисципліни:

 1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Дмитренко В.О., Ребрій О.В., Мащенко С.Г. Практична граматика англійської мови з вправами. Том 2: Посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 284с.

 2. Каушанская В.Л. Грамматика английского язика. Пособие для студентов педагогических институтов и университетов. 7-е издание. – Москва: Страт, 2000. – 319с.

Додаткова література до дисципліни:

 1. Голіцинський Ю. Б. Граматика англійської мови. Збірник вправ. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2002. – 480с.

 2. Martin Hewings. Advanced grammar in use. A self-study reference and practice book for advanced learners of English. – Cambridge: CUP, 2004. – 340p.

 3. Murphy R. Essential Grammar in Use. – Cambridge: CUP, 2000. – 265p.

 4. Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. 4th edition. – Oxford: OUP, 2007. – 383p.


Практична фонетика

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2

Курс 1, семестр 1,2, Всього год на сем. 180, 5 кредитів

Курс практичної фонетики англійської мови (перший рік навчання) спрямований на формування навичок усного та писемного мовлення англійською мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу як фахового уміння у майбутніх лінгвістів та перекладачів.

Дана програма призначена для студентів факультету іноземних мов, які вивчають англійську мову як першу іноземну мову і розрахована на ______ годин аудиторних занять. На основі даної програми складаються робочі плани на семестр з урахуванням кількості годин і рівня підготовки групи.

1.1. Мета викладання дисципліни – є навчити студентів вільно перекладати/письмово і правильно спілкуватися іноземною мовою з дотриманням всіх лексико-синтаксичних та фонетичних норм в різних ситуаціях, головним чином, в ситуаціях професійного спілкування, аналізувати й перекладати художні твори, сучасної класичної відповідної іноземної літератури з точки зору їхнього ідейного змісту, композиційних і індивідуально-стилістичних особливостей, реферувати і анотувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі і лінгвістичні тексти, розпізнавати та диференціювати фонетичні конструкції, вивчення яких передбачене навчальною програмою для вивчення на першому курсі.

1.2. Завданнями вивчення дисципліни є:

- також формування системних знань з фонетики англійської мови;

- вивчення правильного вживання фонетичних конструкцій;

 • навчити студентів здійснювати фонетичний аналіз оригінальних художніх текстів із урахуванням навичок та вмінь, отриманих на практиці;

 • опрацювати мовні зразки, типові моделі та кліше, які демонструють фонетичні особливості сучасної англійської мови;

 • розвинути навички аналізу лексичних одиниць (виявлення полісемії, підбір синонімів, антонімів);

 • розвинути навички перекладу англійського тексту українською мовою;

 • вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою у ситуаціях професійного спілкування,

 • систематизувати та розширити словниковий запас, залучаючи нову сучасну лексику;

 • розвинути комунікативні навички;

 • сформувати здатність обговорювати й аналізувати художні твори з позицій ідейного змісту, композиційних і фонетичних особливостей.

Методи і форми поточного контролю: індивідуальне та фронтальне опитування, дискусія, бесіда, письмові тести ,контрольні роботи

Залік перевіряє набуті знання з дисципліни, володіння фонетичним матеріалом, рівень сформованості навичок усного та письмового перекладу, використовуючи засвоєний матеріал.

1.3. Компетенції, яких має набути студент в результаті вивчення курсу: знати теоретичні аспекти фонетики англійської мови з використанням інноваційних методів та відповідних прийомів; володіти практичними навичками вживання у мові фонетичних конструкцій у відповідності до специфіки теми, що вивчається. Особлива увага приділяється формуванню вміння усвідомити практичну значущість вивчення фонетики англійської мови та оволодіння навичками самостійного аналітичного та критичного мислення.

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок англо-українського та україно-англійського перекладу сприятиме підготовці студентів-філологів до перекладацької діяльності.

^ Курс охоплює такі фонетичні теми: фонетичні одиниці; голосні звуки в англійській мові; приголосні звуки англійської мови; наголоси – словесні, фразові; інтонація – структура і функції; ритм і мелодика англійської мови;

^ Прослухавши курс практичної фонетики англійської мови, студенти повинні набути таких теоретичних знань та засвоїти такі практичні навички:

а) навчитися правильно вживати в усному і писемному мовленні всі фонетичні конструкції передбачені навчальним планом;

б) вміти вирізняти опрацьовані конструкції у зв’язному мовленні;

в) вільно перекладати речення, що містять усі зазначені у програмі конструкції з української мови на англійську і навпаки;

г) здійснювати фонетичний аналіз тексту;

д) володіти теоретичним матеріалом, який стосується зазначених фонетичних тем.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи