Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/2
Дата02.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання контрольних завдань з дисципліни

Основи охорони праці”

(для студентів заочної форми навчання

напряму 0906 “Електротехніка”)


Харків - ХНАМГ – 2005


Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів заочної форми навчання напряму 0906 «Електротехніка”). Уклад. Сєріков Я.О. – Харків: ХДАМГ, 2005. - 32 с.


Укладач: доц. Я.О.Сєріков

Рецензент: ст. викл. С.Д.Дмитрієв


Рекомендовано кафедрою БЖД

Протокол № 5 від 16.11.04


^ I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Ці методичні вказівки складені відповідно до робочої програми курсу "Основи охорони праці" для студентів спеціальностей напряму 0906 "Електротехніка".

Охорона праці є частиною дисципліни "Безпека життєдіяльності" (БЖД), що складається з наступних підрозділів:

I. Теоретичні основи БЖД.

2. Природні аспекти БЖД .

3. БЖД в умовах виробництва (охорона праці).

4. БЖД в умовах надзвичайних ситуацій.

Відповідно до принципу заочного навчання основною формою навчальної роботи студента є вивчення матеріалу курсу за підручниками, що рекомендуються, навчальними посібниками і додатковою літературою. При проробленні літератури рекомендується вести конспект, що допоможе закріпленню і систематизації знань студента, а також при виконанні контрольної роботи.

Вивчення курсу необхідно проводити в послідовності, зазначеній в програмі й методичних вказівках, що обумовлено взаємозв'язком окремих розділів "Основ охорони праці". Контроль отриманих знань проробленої теми здійснюється за запитаннями для самоперевірки.

Результатом самостійного вивчення курсу є виконання контрольної роботи, яка висилається студентом в Академію.

У період сесії студент прослухує в Академії цикл лекцій з основ охорони праці, виконує лабораторні роботи. Вивчення курсу завершується складанням іспиту, до якого допускаються студенти, які успішно виконали і захистили контрольну роботу, а також одержали залік з лабораторних робіт.

Придбані знання студент використовує при розробці в дипломному проекті розділу «Основи охорони праці». Рекомендації, правила і завдання формування цього розділу містяться в "Методичних вказівках до виконання розділу «Основи охорони праці» у дипломних проектах" для цієї спеціальності, що студент одержує в бібліотеці Академії.

^ 2. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Вступ


Предмет охорони праці. Зміст і складові курсу охорони праці. Зв'язок охорони праці з науково-технічним і соціальним прогресом. Соціальне й економічне значення охорони праці в державі, завдання курсу. Розвиток охорони праці як науки. Основні поняття і визначення охорони праці: виробнича санітарія, безпека виробничих процесів, електробезпека, пожежна безпека, небезпечні й шкідливі виробничі фактори. Особливості охорони праці в електроустановках. Відображення питань охорони праці в законодавчих документах.


Запитання для самостійного контролю знань

1. З яких основних розділів складається курс охорони праці?

2. Які завдання вирішує охорона праці в державі?

3. Дати визначення: охорони праці; виробничої санітарії; безпеки виробничих процесів; електробезпеки; пожежної безпеки; шкідливих і небезпечних виробничих факторів; виробничого травматизму.

4. Які небезпечні й шкідливі виробничі фактори можуть впливати на людину при виконанні робіт в електроустановках (ЕУ)?

5. Які основні законодавчі документи включають положення з охорони праці?


Розділ 1. Виробнича санітарія

Класифікація шкідливих виробничих факторів. Мікроклімат робочої зони. Терморегуляція організму людини. Нормування і контроль параметрів мікроклімату робочої зони. Прилади для виміру параметрів мікроклімату. Методи й засоби нормалізації параметрів мікроклімату робочої зони, захисту працюючих при неприпустимих параметрах мікроклімату при виконанні робіт в електроустановках.

Виробничі шкідливості. Виробничий пил. Токсичні й шкідливі хімічні речовини. Класифікація шкідливих речовин. Вплив шкідливих речовин на організм людини. Оцінка ступеня шкідливості виробничих шкідливих хімічних речовин. Гранично допустима концентрація (ГДК).

Методи та засоби контролю за змістом пилу в повітрі робочої зони, шкідливих хімічних речовин. Методи і засоби нормалізації виробничої обстановки при наявності пилу, шкідливих хімічних речовин при виконанні робіт в електроустановках. Методи і засоби захисту працюючих від впливу пилу, шкідливих хімічних речовин.

Іонізуючі випромінювання. Види і джерела іонізуючих випромінювань. Експозиційна, поглинена й еквівалентна дози. Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини. Гранично допустимі дози іонізуючих випромінювань (ГДД), межа дози (МД). Санітарні вимоги до виробничих приміщень, які містять установки, що випускають іонізуючі випромінювання. Методи і засоби контролю рівня іонізуючих випромінювань. Методи і засоби захисту працюючих в умовах іонізуючих випромінювань.

Джерела електромагнітних полів (ЕМП). Вплив ЕМП на організм людини. Гранично допустима напруженість і щільність потоку енергії ЕМП. Способи і засоби захисту працюючих від впливу ЕМП. Контроль напруженості й щільності потоку енергії.

Виробничий шум. Шум звукових частот, ультразвук, інфразвук. Класифікації, характеристики виробничого шуму. Вплив шуму на організм людини. Закономірності поширення пружних коливань різних частот у повітрі. Нормування виробничого шуму. Методи і засоби захисту працюючих від виробничого шуму.

Вібрація. Класифікації, характеристики вібрації. Вплив вібрації на організм людини. Нормування виробничої вібрації. Методи і засоби захисту працюючих від виробничої вібрації.

Виробниче освітлення. Штучне й природне освітлення. Класифікація штучного й природного освітлення. Характеристика освітлення. Принципи нормування і методи розрахунку освітленості робочих місць. Принципи нормування і методи розрахунку освітлення робочих місць.

Література: [3, 5, 11, 16, 17, 22, 32, 34, 40].

Запитання для самостійного контролю знань

 1. Наведіть приклади шкідливих виробничих факторів відповідно до прийнятої класифікації.

 2. Викладіть суть механізму терморегуляції організму людини.

 3. Перелічіть й охарактеризуйте складові теплообміну організму людини з навколишнім середовищем.

 4. Оптимальні й припустимі параметри мікроклімату.

 5. У чому полягає принцип нормування параметрів мікроклімату робочої зони? Які методи і засоби нормалізації параметрів мікроклімату робочої зони, захисту людини застосовуються при виконанні робіт в ЕУ?

 6. Приведіть класифікації виробничих пилів, шкідливих хімічних речовин за ступенем небезпеки, дисперсності, шляху проникнення, токсичності, характеру впливу.

 7. Яку мету переслідують класифікації виробничих пилів, шкідливих хімічних речовин в охороні праці?

 8. Які пили, шкідливі хімічні речовини можуть впливати на працюючого в ЕУ (при роботі на кабельних, повітряних лініях електропередачі, на підстанціях)?

 9. Визначення гранично допустимої концентрації пилу (ГДК), шкідливої хімічної речовини в повітрі робочої зони, визначення гранично допустимої площі забруднення шкірного покриву працюючого.

 10. Які існують колективні методи і засоби нормалізації виробничої обстановки, захисту працюючих при наявності пилу, шкідливих хімічних речовин?

 11. Які індивідуальні засоби захисту працюючих застосовують при наявності пилу, шкідливих хімічних речовин у робочій зоні?

 12. Оцінка небезпеки впливу на працюючих радіоактивних випромінювань. Які існують види іонізуючих випромінювань, які фізичні властивості цих випромінювань?

 13. У чому виражається вплив іонізуючих випромінювань на організм людини?

 14. Охарактеризуйте поняття гранично допустимої дози (ГДД), межу дози (МД), допустимої концентрації (ДК) радіоактивних речовин.

 15. Що розуміють під експозиційною, поглиненою й еквівалентною дозою іонізуючих випромінювань?

 16. Якими методами і засобами здійснюється вимір рівня радіації?

 17. Викладіть суть методів і засобів, колективного й індивідуального захисту працюючих від впливу іонізуючих випромінювань.

 18. Які пристрої, елементи ЕУ є джерелом електромагнітних полів (ЕМП)?

 19. У чому виражається шкідливий вплив ЕМП на організм людини?

 20. Охарактеризуйте вплив гранично припустимої напруженості, щільності потоку енергії ЕМП.

 21. Які пристрої і прилади використовуються для виміру параметрів ЕМП?

 22. Викладіть суть методів і засобів захисту працюючих від впливу ЕМП.

 23. У чому полягає фізична сутність шуму?

 24. Дайте визначення вібрації, інфразвуку, шуму звукових частот, ультразвуку.

 25. Як класифікується виробничий шум, вібрація?

 26. Викладіть особливості впливу вібрації, інфразвуку, шуму звукових частот, ультразвуку на організм людини.

 27. Нормування параметрів виробничого шуму.

 28. Закономірності поширення пружних коливань різних частот у повітрі.

 29. Які принципи використовуються при розробці і застосуванні методів і засобів колективного й індивідуального захисту працюючих від впливу виробничого шуму?

 30. Які види виробничого шуму впливають на людину при виконанні робіт у ЕУ?

 31. У чому полягає особливість застосування засобів захисту працюючих від впливу виробничого шуму при виконанні робіт у ЕУ?

 32. Які існують види штучного і природного освітлення?

 33. Які особливості організації робочої, аварійної, евакуаційний систем освітлення?

 34. У чому полягає принцип визначення нормованої освітленості робочого місця в конкретному випадку?

 35. Як контролюється освітленість робочих місць?

Розділ 2. Електробезпека

Електробезпека. Основні поняття, терміни і визначення. Дія електричного струму на організм людини. Ступінь небезпеки поразки людини в різних електричних мережах. Формування напруги кроку, напруги дотику. Персонал, що обслуговує ЕУ і вимоги, запропоновані до нього. Види робіт у ЕУ, кваліфікаційні групи по електробезпеці.

Електробезпека при роботі в ЕУ. Класифікація ЕУ. Методи і технічні рішення методів, що застосовуються для захисту працюючих у ЕУ від поразки електричним струмом (методи: малих напруг, захисного заземлення, занулення, компенсації ємнісної складової струму замикання на землю, поділи електричних мереж, забезпечення неприступності струмоведучих частин ЕУ, контролю опору ізоляції, захисного відключення, захисту від переходу напруги з вищої сторони на нижчу та ін.); захист від статичної й атмосферної електрики. Електрозахисні засоби, їхня класифікація. Знаки кольору безпеки. Надання долікарняної медичної допомоги при поразці електричним струмом.

Безпека при виробництві електромонтажних і ремонтних робіт на ПЛ, КЛ, ПС. Правила безпечного провадження робіт при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, транспортуванню блоків і вузлів ЕУ. Робота на висоті.

Судини, що працюють під тиском. Конструкції судин, їхня контрольно-вимірювальна апаратура. Правила експлуатації судин, що працюють під тиском. Види огляду судин, що працюють під тиском. Принципи роботи захисних пристосувань судин, що працюють під тиском. Методи контролю й іспиту судин, що працюють під тиском.

Література: [3-5, 8, 12, 29, 33].


Запитання для самостійного контролю знань

 1. Яку дію робить електричний струм при проходженні через тіло людини?

 2. Які фактори впливають на результат поразки людини електричним струмом?

 3. Поясніть фізичний зміст формування напруги кроку і напруги дотику.

 4. Опишіть розходження в ступені небезпеки поразки людини у випадку однофазного і двофазного дотику його до струмоведучих частин ЕУ в мережах з ізольованою і глухозаземленою нейтраллю.

 5. Класифікаційні групи працюючих у ЕУ по електробезпеці.

 6. Опишіть принцип дії методу захисту працюючих у ЕУ малими напругами.

 7. У чому полягає суть захисту працюючих у ЕУ при використанні методу захисного заземлення?

 8. Поясніть дію занулення, опишіть область його застосування.

 9. Освітіть суть захисту працюючих у ЕУ методом компенсації ємнісної складової струму замикання на землю.

 10. У чому полягає метод поділу електричних мереж?

 11. Освітіть область застосування цього методу захисту працюючих у ЕУ.

 12. Наведіть схемні рішення методу забезпечення неприступності струмоведучих частин ЕУ.

 13. У чому полягає метод контролю опору ізоляції?

 14. Опишіть принцип дії захисного відключення, його схемних рішень.

 15. У чому полягає принцип дії методу захисту від переходу напруги з вищої сторони на нижчу? Приведіть його технічні рішення.

 16. Приведіть технічні рішення методу захисту від статичної й атмосферної електрики.

 17. Як класифікуються електрозахисні засоби?

 18. Перелічіть та опишіть область застосування знаків і кольорів безпеки.

 19. Опишіть долікарняну допомогу при поразці людини електричним струмом.

 20. Перелічіть правила безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

 21. У чому полягають безпечні прийоми транспортування блоків і вузлів ЕУ?

 22. Опишіть правила безпечного виконання робіт на висоті.

 23. Які правила безпечного провадження робіт необхідно дотримувати при монтажі ЕУ, кабельних, повітряних ліній електропередачі?

 24. Перелічіть види судин, що працюють під тиском.

 25. Перелічите причини аварій у судинах, що працюють під тиском.

 26. Які вимоги безпеки до конструкцій судин, їхньої контрольно-вимірювальній апаратури?

 27. Які застосовуються види огляду судин, що працюють під тиском?

 28. Опишіть принципи роботи захисних пристосувань судин працюючих під тиском.

 29. Які існують методи контролю й іспиту судин, що працюють під тиском?


Розділ 3. Пожежна безпека в ЕУ

Поняття про пожежу і горіння. Визначення пожежі. Основні терміни і визначення пожежної безпеки. Умови виникнення і припинення процесу горіння. Класифікація виробництв і приміщень, зон за ступенем пожежовибухонебезпеки. Вогнестійкість будинків і споруд. Методи дослідження і підвищення вогнестійкості.

Причини виникнення пожежі в ЕУ. Методи і засоби захисту ЕУ від пожежі. (Конструктивні й технологічні рішення, системи пожежної сигналізації, автоматичні системи пожежегасіння). Принцип дії повітряно-пінного, вуглекислотного, порошкового і галогенізованого вогнегасників.

Література: [3, 7, 8-10, 14, 20, 26, 42].


Запитання для самостійного контролю знань

 1. Що розуміють під поняттям пожежі?

 2. Наявність яких необхідних умов може викликати процес горіння?

 3. Наведіть визначення спалаху, запалення, самозапалювання, самозаймання, вибуху.

 4. Приведіть класифікацію виробництв, приміщень і зон за ступенем пожежовибухонебезпеки.

 5. Як характеризуються речовини і матеріали за горючістю, а споруди за вогнестійкістю?

 6. Які методи застосовуються для дослідження вогнестійкості?

 7. Якими способами забезпечується підвищення вогнестійкості матеріалів, конструкцій?

 8. Перелічіть причини можливого виникнення пожежі в ЕУ.

 9. Опишіть конструктивні рішення захисту ЕУ від пожежі.

 10. Перелічіть технологічні рішення в ЕУ, спрямовані на запобігання загоряння.

 11. Опишіть системи пожежної сигналізації.

 12. Наведіть схемні рішення автоматичних систем пожежегасіння.

 13. Перелічіть первинні засоби пожежегасіння.

 14. Опишіть особливості гасіння пожежі в ЕУ.

 15. Які засоби застосовують для гасіння пожежі в ЕУ?

 16. Опишіть принцип дії повітряно-пінного вогнегасника.

 17. У чому полягає робота вуглекислотного вогнегасника?

 18. На якому принципі заснована робота порошкового вогнегасника?РОЗДІЛ 4. Правові й організаційні питання охорони праці

Законодавча і нормативно-технічна документація з охорони праці. Нагляд за охороною праці на підприємстві, види відповідальності за порушення положень охорони праці.

Організація охорони праці в галузі, на підприємстві. Керування охороною праці. Угода по охороні праці, види планування, фінансування заходів охорони праці. Добір, навчання безпеки праці працюючих у ЕУ.

Класифікація, розслідування й облік нещасних випадків на виробництві. Методи аналізу виробничого травматизму.

Умови праці в ЕУ. Організація праці при виконанні робіт у ЕУ. Інженерна психологія, технічна естетика, організація робочого місця.

Література: [1-3, 8, 27, 28].


^ Запитання для самостійного контролю знань

 1. Наведіть структуру і перелік законодавчої і нормативно-технічної документації з охорони праці.

 2. Які органи здійснюють державний нагляд за дотриманням законів, правил, норм охорони праці?

 3. Перелічіть види відповідальності за порушення положень охорони праці.

 4. Опишіть структуру організації охорони праці в галузі, на підприємстві.

 5. Як формується угода з охорони праці?

 6. Які існують види планування заходів охорони праці?

 7. Перелічіть існуючі методи і форми навчання працюючих охороні праці.

 8. У чому полягає добір, навчання безпеки праці працюючих у ЕУ?

 9. Чим відрізняється нещасний випадок на виробництві від професійного захворювання?

 10. Перелічіть існуючі класифікації нещасних випадків.

 11. Опишіть суть розслідування нещасних випадків на виробництві, у тому числі важких нещасних випадків.

 12. Перелічіть й охарактеризуйте методи аналізу виробничого травматизму.

 13. Для яких цілей виконується аналіз виробничого травматизму?

 14. Викладіть відмінні риси умов праці в ЕУ.

 15. У чому полягають принципи організації праці в ЕУ?

 16. Які методи застосовуються для моделювання виробничої обстановки?

 17. Які питання вирішує інженерна психологія?

 18. Опишіть задачі, рішенням яких наймається технічна естетика.

 19. У чому полягає правильна організація робочого місця?^ 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Після вивчення курсу охорони праці студенти приступають до виконання контрольної роботи. Контрольна робота полягає у змістовній відповіді на п'ять питань і розв’язанні двох задач.

Варіанти контрольної роботи студенти обирають згідно з табл. 1. Номер варіанта відповідає порядковому номеру студента у списку групи. Варіант задач також відповідає номеру студента в списку групи (табл. 2), але з урахуванням передостанньої цифри номера залікової книжки, за яким обирається конкретне завдання кожної задачі.

Робота виконується в учнівському зошиті чи на зшитих окремих аркушах паперу для письма чітким розбірливим почерком. На кожній сторінці повинні бути передбачені поля для зауважень рецензента. Відповіді на запитання і розв’язання задач супроводжують ескізами, схемами чи графіками, виконаними олівцем з дотриманням вимог технічного креслення. Текстову частину, формули необхідно супроводжувати посиланнями на використовувану літературу, перелік якої наводиться наприкінці контрольної роботи.

У закінченій контрольній роботі проставляється дата виконання, підпис, навчальний шифр студента, і робота направляється поштою в Академію для резензування.

При позитивному результаті студент повинен прибути на кафедру "Безпека життєдіяльності" для захисту контрольної роботи, а у випадку негативної рецензії - робота переробляється відповідно до зауважень рецензента.

Зарахована контрольна робота пред'являється викладачу при здачі екзамену з курсу.


^ 3.1. Запитання для контрольної роботи

1. Наведіть визначення охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів, електробезпеки, небезпечного і шкідливого виробничого фактора. Розкрийте суть цих термінів з приведенням прикладів.

2. Викладіть суть механізму терморегуляції людини; поняття теплового балансу, його складових, принципів нормування параметрів мікроклімату.

3. Які методи і засоби нормалізації параметрів мікроклімату робочої зони, захисту працюючих застосовуються на робочих місцях, зокрема при роботі в електроустановках (ЕУ)?

4. Наведіть класифікації виробничого пилу, поняття гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих речовин.

5. Охарактеризуйте вплив пилу на організм людини залежно від її фізико-хімічних характеристик. Опишіть методи і засоби контролю запилення повітря робочої зони.

6. Опишіть методи і засоби нормалізації виробничої обстановки, захисту працюючих в умовах підвищеного запилення повітря.

7. Приведіть класифікації шкідливих хімічних речовин. Яку мету переслідують класифікації виробничих шкідливостей в охороні праці?

8. Охарактеризуйте потенційні небезпеки впливу шкідливих речовин на працюючих в електроустановках.

9. Поясніть процеси розпаду радіоактивних речовин, наведіть параметри, що характеризують іонізуючі випромінювання. Приведіть перелік параметрів іонізуючих випромінювань, що дозволяють підібрати захист працюючих.

10. Опишіть вплив іонізуючих випромінювань на організм людини. Опишіть сутність експозиційної, поглиненої й еквівалентної доз іонізуючих випромінювань.

11. Які існують методи і засоби захисту працюючих від впливу іонізуючих випромінювань?

12. Опишіть джерела електромагнітних полів (ЕМП). Поясніть вплив ЕМП на людину.

12а. Наведіть гранично допустимі рівні ЕМП. Дайте перелік і поясніть суть дії колективних та індивідуальних засобів захисту працюючих від впливу ЕМП.

13. Викладіть суть інфразвуку, шуму звукових частот, ультразвуку. Наведіть особливості їхнього поширення в повітрі. Перелічіть, опишіть класифікації виробничого шуму.

14. Опишіть вплив шуму на організм людини. Викладіть принципи нормування припустимих значень шуму у виробничих умовах. Охарактеризуйте закономірності поширення пружних хвиль різних частот у повітрі. Опишіть методи і засоби захисту працюючих від шкідливого впливу шуму.

15. Викладіть суть вібрації, її класифікацію. Як здійснюється нормування вібрації? Опишіть методи і засоби захисту працюючих від впливу вібрації.

16. Охарактеризуйте особливості виробничої обстановки при виконанні робіт у ЕУ з позицій джерел шуму і захисту працюючих.

17. Перелічіть й опишіть види природного і штучного освітлення. Які вимоги пред'являють до робочого, аварійного, чергового, охоронного освітлення?

18. Викладіть принципи нормування і розрахунку природного освітлення виробничих приміщень.

19. Викладіть принципи нормування і розрахунку штучного освітлення виробничих приміщень.

20. Перелічіть види судин працюючих під тиском. Перелічіть причини аварій і нещасних випадків при експлуатації судин працюючих під тиском. Опишіть особливості їхньої експлуатації.

21. Викладіть вимоги правил безпеки провадження робіт при експлуатації судин, що працюють під тиском.

21а. Опишіть принцип роботи контрольно-вимірювальних і запобіжних пристосувань, застосовуваних у судинах, що працюють під тиском.

22. У чому полягає технічний огляд судин працюючих під тиском? Які види іспитів застосовуються для судин, що працюють під тиском?

23. У чому полягає вплив електричного струму на організм людини. Опишіть види електричних травм.

24. Охарактеризуйте можливі схеми включення (дотику) людини в електричний ланцюг.

25. Оцініть порівняльну небезпеку електричних ланцюгів із глухозаземленою та ізольованою нейтраллю.

26. Перелічіть склад і вкажіть відмінності кваліфікаційних груп по електробезпеці.

27. Перелічіть осіб, відповідальних за безпечне ведення робіт у ЕУ напругою до 1000 В і вище 1000 В. Опишіть їхні права й обов'язки.

28. Перелічіть склад персоналу, що обслуговує ЕУ. Охарактеризуйте їхні права й обов'язки.

29. На які категорії підрозділяються ЕУ за умовами електробезпеки? Які небезпечні і шкідливі виробничі фактори характерні для кожної з категорій?

30. Проаналізуйте небезпеку дотику до струмоведучих частин у трифазній мережі з глухозаземленою нейтраллю джерела струму при нормальному й аварійному режимах.

31. Проаналізуйте небезпеку дотику до струмоведучих частин у трифазній мережі з ізольованою нейтраллю джерела струму при нормальному й аварійному режимах.

32. Опишіть фізику процесу, форму потенціалів при розтіканні струму в землю від одиничного напівсферичного заземлювача.

33. Приведіть поняття напруги кроку. Викладіть принципи формування і розрахунку напруги кроку.

34. Наведіть поняття напруги дотику. Викладіть принципи формування і розрахунку напруги дотику.

35. Опишіть принцип дії, область застосування захисного заземлення.

36. Викладіть принцип дії, область застосування, особливості виносного і контурного заземлювачів.

37. Опишіть принцип дії, область застосування занулення. Для яких цілей і в яких випадках застосовують повторне заземлення нульового проводу?

38. Опишіть і проаналізуйте захист працюючих у ЕУ із застосуванням методу малих напруг. Укажіть область застосування методу малих напруг.

39. Опишіть і проаналізуйте захист працюючих у ЕУ із застосуванням методу електричного поділу мереж. Укажіть область застосування методу.

40. Опишіть і проаналізуйте захист працюючих у ЕУ із застосуванням методу компенсації ємнісної складової струму замикання на землю.

41. Опишіть захист працюючих в ЕУ із застосуванням захисного відключення, опишіть його достоїнства і недоліки.

42. Опишіть захист працюючих у ЕУ при переході напруги з мережі з високою напругою у мережу з низькою напругою.

43. Перелічіть й опишіть види захисту працюючих від випадкового дотику до струмоведучих частин ЕУ.

44. Наведіть перелік електрозахисних засобів. Як класифікуються електрозахисні засоби, охарактеризуйте область їхнього застосування, вкажіть терміни випробувань.

45. Опишіть порядок допуску персоналу до роботи в ЕУ. Хто несе відповідальність за безпеку таких робіт?

46. Перелічіть і коротко опишіть оперативне обслуговування діючих ЕУ.

47. Викладіть порядок перевірки відсутності напруги в ЕУ напругою вище 1000 В.

48. Поясніть, в яких місцях і в яких випадках виконують накладення заземлення при провадженні робіт у ЕУ.

49. Викладіть порядок оформлення і видачі наряду-допуску для проведення робіт у ЕУ.

50. Поясніть порядок оформлення допуску до роботи в ЕУ.

51. Перелічіть вимоги електробезпеки при обслуговуванні комплектних розподільних пристроїв.

52. Викладіть вимоги безпечного проведення робіт при прокладці і ремонті кабельних ліній (КЛ) електропередачі:

а) при земляних роботах і прокладці КЛ;

б) при провадженні робіт у підземних спорудах;

в) при визначенні ушкодженого кабелю;

г) при з'єднанні кабелів муфтами.

53. Перелічіть попереджувальні знаки і плакати, застосовувані в електроустановках. Опишіть правила їхнього застосування й установки.

54. Опишіть особливості і правила безпечного провадження робіт на повітряних лініях електропередачі:

а) без зняття напруги;

б) зі зняттям напруги.

55. Викладіть правила безпечного провадження робіт при випробуваннях подачею підвищеної напруги.

56. Викладіть методику розрахунку захисного заземлення.

57. Викладіть методику розрахунку занулення.

58. Опишіть призначення, конструкцію, принцип дії і методику розрахунку системи захисту ЕУ від блискавки.

59. Наведіть класифікацію приміщень за ступенем небезпеки поразки електричним струмом. Обґрунтуйте вибір режиму нейтралі джерела струму, застосовуваного в тому чи іншому виді приміщень.

60. Опишіть прийоми першої допомоги при поразці електричним струмом. Як виконується штучне дихання і прямий масаж серця?

61. Опишіть порядок проведення робіт в ЕУ:

а) без зняття напруги, поблизу струмоведучих частин;

б) з частковим зняттям напруги;

в) зі зняттям напруги;

г) без зняття напруги удалі від струмоведучих частин.

62. Наведіть класифікацію виробництв, зон по пожежовибухонебезпеці.

63. Охарактеризуйте вогнестійкість і займистість матеріалів і конструкцій.

64. Опишіть методи дослідження і підвищення вогнестійкості матеріалів.

65. Опишіть область застосування, принцип дії, наведіть креслення пристрою таких вогнегасників:

а) пінних;

б) вуглекислотних;

в) порошкових;

г) галогенізованих.

66. Приведіть описи і схеми систем пожежної сигналізації:

а) з тепловими датчиками;

б) з димовими датчиками.

67. Наведіть описи і схеми систем автоматичного гасіння пожежі:

а) спринклерні;

б) дренчерні;

в) водяного пожежегасіння;

г) порошкового пожежегасіння;

д) вуглекислотного пожежегасіння;

е) розведення інертними газами.

68. Викладіть особливості гасіння пожежі в ЕУ. Які первинні засоби пожежегасіння і чому використовуються в кожному випадку?

69. Опишіть причини пожежі в ЕУ і назвіть міри їхнього попередження.

70. Викладіть вимоги і правила пожежної профілактики маслонаповненого устаткування ЕУ.

71. Опишіть механізм захисту від статичної електрики.

72. Опишіть класифікацію електроустаткування по вибухозахисту.

73. Опишіть заходи пожежної профілактики, дотримувані при проектуванні підприємств.

74. Опишіть порядок організації пожежної охорони на підприємстві.

75. Які існують види відповідальності адміністрації і працюючих за порушення законів, норм і правил охорони праці?

76. Опишіть види навчання та інструктажу працюючих по охороні праці.

77. Покажіть, як здійснюється планування і фінансування заходів щодо охорони праці.

78. Викладіть порядок розслідування й обліку нещасних випадків на виробництві.

79. Наведіть існуючі класифікації нещасних випадків.

80. Чим відрізняється розслідування важких нещасних випадків на виробництві?

81. Викладіть суть статистичного, топографічного монографічного групового, кореляційного методу аналізу нещасних випадків.

82. Опишіть суть зв'язку організації праці (технічної естетики, організації робочого місця, інженерної психології) з охороною праці.

83. Викладіть принципи професійного добору працюючих у ЕУ.

84. Дайте коротку характеристику підсистем ДСТ системи стандартів безпеки праці.

85. Опишіть класифікацію умов праці. Поясніть значення в рішенні задач охорони праці працюючих.

86. Викладіть принципи розрахунку матеріальних витрат, пов'язаних з нещасними випадками на виробництві.

87. Викладіть принципи розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів охорони праці на підприємстві.

88. Опишіть механізм фінансування заходів охорони праці. Вкажіть особливості роботи цього механізму.

89. Що мається на увазі під терміном "Організація праці". Які завдання ставляться при введенні організації праці на науковій основі?

90. Розкрийте зміст задач, пов’язаних з інженерною психологією.

91. Опишіть суть методів дослідження процесу праці оператора, застосовуваних в інженерній психології.

92. Розкрийте зміст завдань, розв'язуваних технічною естетикою. Опишіть шляхи їхньої реалізації.

93. Опишіть суть проблем, методи їх вирішення при організації робочого місця на науковій основі.

94. Опишіть правову й організаційну структуру охорони праці.

95. Перелічіть права й обов'язки служби охорони праці на підприємстві.

96. Опишіть структуру служби охорони праці на підприємстві.

  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи