Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 314.27 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата21.06.2012
Розмір314.27 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Географічний факультет


"Затверджую"

Перший проректор

ЧНУ ім. Ю. Федьковича

________ проф. Р.І. Петришин

"30" серпня 2011р.


Магістерська програма

спеціальності "Економічна і соціальна географія"


Обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Економічної географії та екологічного менеджменту

"30" серпня 2011 р., протокол № 1

Зав. кафедри ______В.П. Руденко


Інформація про випускову кафедру:

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Завідувач кафедри – д. геогр. н .(з 1992 р.), проф. (з 1993 р.) Руденко В.П. – фахівець у галузі економіко-географічного ресурсознавства. З 2002 р. до вересня 2008 р. – член Експертної ради з географічних наук ВАК України. З 2004 р. до 2007 р. - член Експертної ради ДАК України з математичних та природничих наук, з 2009 р. – по даний час - заступник голови Науково-методичної комісії з географії МОНмолодьспорту України, голова спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 у ЧНУ ім. Ю. Федьковича, декан географічного факультету (з 2000 р. по даний час).

Руденко В.П. є автором близько 300 наукових та навчально-методичних праць у галузі економічної та соціальної географії, підготував 9 кандидатів географічних наук, на даний час здійснює наукове керівництво 2 докторантами та 3 аспірантами денної форми навчання.

Був науковим керівником і співвиконавцем близько 10 грантових програм по лінії Європейського Союзу, GEF, Інституту відкритого суспільства, Посольства США в Україні, Міжнародного фонду "Відродження", україно-словацьких наукових проектів. На даний час є співкерівником міжнародної програми з етнічного туризму ЄС у рамках транскордонного співробітництва за програмою "Румунія-Україна-Молдова" (2012-2013 р.р.).

^ Штатний розпис кафедри – 14,75 ставок, з них доцентами працюють: Бурка Й.А., Бурка В.Й., Вацеба В.Я., Гостюк М.Т., Грицку В.С., Цепенда М.В., Данілова О.М., Кібич І.В., Наконечний К.П., Чубрей О.С., Ячнюк М.О.(всього 11 викладачів), асистентами, кандидатами географічних наук працюють Цепенда М.М., Ємчук Т.В., асистентами без наукових ступенів – Єремія Г.І., Рибчук Є.О. (на 0,5 ставки) та Худіковська В.А. (на 0,25 ставки за сумісництвом). Таким чином, з урахуванням завідувача кафедри частка докторів і кандидатів наук на кафедрі становить 89%.

Окрім того у стаціонарній докторантурі під науковим керівництвом проф. Руденка В.П. навчаються доц. Соловей Т.В. (з 2012 р.) та доц. Заячук М.Д. (з 2011 р.), в аспірантурі з відривом від виробництва – Руденко С.В. (з 2010 р.), Лапушняк М.Д. та Паламарюк М.Ю. (з 2011 р.).

На 2012 та 2013 роки передбачається вступ до стаціонарної аспірантури Худіковської В.А. та Єремії Г.І.

Захисти докторанта Соловей Т.В. та аспіранта Руденка С.В. плануються на 2013 рік. Таким чином, уже через 1,5 року передбачається 100% забезпечення кафедри докторами та кандидатами наук.

Станом на 1 лютого 2012 року середній вік 21 науково-педагогічного працівника кафедри становить 41 рік, що свідчить про наявність тривалої перспективи плідної творчої роботи викладачів –економіко-географів (у пенсійному віці працюють лише двоє доцентів – Бурка Й.А. та Цепенда М.В.).

Викладацький склад кафедри має значний творчий здобуток для підготовки магістрів – економіко-географів:

Монографії:

 1. В.П. Руденко, О.І. Чернюх. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. – Чернівці: Рута, 2004.

 2. Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч.3.- Чернівці: рута, 2005.- 248 с.

 3. Руденко В.П. Природно-рекреаційний рейтинг регіонів України / Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 218-224.

 4. Руденко В.П. Географическое разнообразие природно-ресурсного потенциала регионов Украины: Монография. – Красноярск: КГТЭИ, 2007. – 166 с.

 5. Руденко В.П. Типологія природно-рекреаційних комплексів природних регіонів України /В.П.Руденко, З.Хохмут, М.Ю.Паламарюк, М.О.Ячнюк /Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі): Монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С.28-36.


Підручники:

 1. Швиденко А.Й., Данілова О.М. Дендрологія: Підручник. – Чернівці: Рута, 2003. (гриф МОНУкраїни).

 2. Швиденко А.Й. Лісівництво: Підручник. – Чернівці: Рута, 2004. – 304 с. (гриф МОНУкраїни 14/18.2-16-49 від 14.10.2003р.)

 3. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – У 3-х част.: підручник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 552 с.

Навчальні посібники:

 1. Заячук М.Д., Чубрей О.С. Економічна та соціальна географія світу: навч. посібник / М.Д. Заячук, О.С.Чубрей. – Чернівці: Чернівецький нац. –у н-т, 2009. – 200с. (Гриф МОНУ).

 2. Бурка В.Й. Основи географії будівельно-індустріальних комплексів України: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 188 с. (Гриф МОНУ).
 1. Обґрунтування потреби підготовки магістрів зі спеціальності "Економічна і соціальна географія"

Ліцензійний обсяг – 10 осіб, державне замовлення за останні 3 роки - 1-3 особи. Середня наповненість академгрупи магістрів – 6-7 осіб.

Потреба в підготовці магістрів – економіко-географів обумовлюється сучасними запитами господарської та наукової практики, зокрема необхідністю:

 • розробки суспільно-географічних засад державного відродження України (реалізації концепції збалансованого економічного, соціального та екологічного розвитку території, виявлення напрямів перебудови структури господарства, шляхів створення високоефективної та екологічно-безпечної його територіальної організації);

 • системного дослідження природно-ресурсного потенціалу України, яке повинно стати основою розробки комплексного географічного кадастру природокористування;

 • аналізу проблем територіальної організації сучасних ринкових структур;

 • розробки теоретико-методологічних проблем раціонального поєднання галузевого і територіального управління національним господарством України;

 • забезпечення освітніх та наукових потреб середньої та вищої шкіл України.

Так, лише випускниками магістратури ЧНУ ім. Ю. Федьковича - географами та економіко-географами у 2009-2011 р.р. захищено 5 кандидатських дисертацій за спеціальністю – 11.00.02 – економічна та соціальна географія і 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (Костащук В.І., Заблотовська Н.В., Холявчук Д.І., Ємчук Т.В., Гищук Р.М.), Лапушняк М.Д. – навчається в аспірантурі кафедри, Худіковська В.А. та Баран Л.В. – працевлаштовані на географічному факультеті ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

 1. ^ Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) магістра географії, географа-економіста є нормативним доку­м­ент­ом, в яко­му узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі ос­вітньої та професійної підготовки, визначаються місце фахівця в структурі гос­по­дарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. При її розробці за основу був взятий Галузевий стандарт вищої освіти (Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра Напряму підготовки 0705 - Географія), затверджений постановою Міністерства освіти і науки України № 564 від 5 липня 2004 року. Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового спі­в­­­то­ва­риства та споживачів випускників до змісту освіти і навчання. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням ана­лі­зу про­фесійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ встановлює галу­зе­ві квалі­фі­каційні вимоги до соціально-ви­робничої діяльності випус­к­ни­ка вищого навчального закладу зі спеціальності "Економічна та соціальна географія" та освітньо-кваліфікаційного рівня магістра і державні ви­моги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний осві­т­н­ій рівень відповідного фахового спрямування.

ОКХ викори­с­товується при:

 • визначенні первинних посад випускників вищих на­вча­льних закладів та умов їх використання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр ;

 • визначенні об’єкту, цілей освітньої та професійної підго­то­в­ки;

 • розробці та корегуванні освітньо-про­фе­сійної програми під­г­о­­т­о­вки фахівців певних освітнього та освітньо-квалі­фі­ка­ційного рівнів;

 • розробці засобів діагностики рівня освітньо-профе­сі­й­ної підготовки фахівця;

 • визначенні змісту навчання як бази для опановування нови­ми спеціальностями, кваліфікаціями;

 • визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та під­ви­ще­ння кваліфікації;

 • атестації випускників вищих навчальних закладів та серти­фі­к­а­ції фахівців;

 • укладанні договорів або контрактів щодо підготовки фахі­в­ців;

 • професійній орієнтації здобувачів фаху;

 • визначенні критеріїв професійного відбору;

 • обгрунтуванні переліків спеціальностей та спеціалізацій ви­щ­ої освіти;

 • визначенні кваліфікації фахівців;

 • прогнозуванні потреби у фахівцях відповідної спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр і при плануванні їх під­го­товки та при розподіленні, аналізі використання випускників вищих навчальних закладів.

Магістр підготовлений до роботи за видами економічної діяльності:

ДК 009:2005 Національний класифікатор України: Класифікація видів економічної діяльності. ДК 009:2005. – К: 2005.

Код КВЕД

Назва економічної діяльності

Розділ

Група

Клас

Підклас

72^

Діяльність у сфері інформатизації


72.3
Оброблення даних

72.30

72.30.0
^

Оброблення даних


72.4
Діяльність пов’язана з банками даних

72.40

72.40.0
^

Діяльність пов’язана з базами даних


73
Дослідження та розробки

73.1

73.10.0

Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук

73.10

73.10.0

Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук

74.13

74.13.0

Дослідження коньюктури ринку та вивчення суспільної думки

74.2
Діяльність у сферах інжирінгу, геології та геодезії

74.20^

Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії

74.20.1

Діяльність у сфері інжирінгу
74.20.2
^

Діяльність у сфері геології та геологорозвідування

74.20.3

Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології


74.3
Технічні випробування та дослідження

74.30

74.30.0
^

Технічні випробування та дослідження


74.5
Підбір та забезпечення персоналом

74.50

74.50.0
^

Підбір та забезпечення персоналом


74.8
Надання різних послуг споживачам

Секція L
Державне управління

75^

Державне управління


75.1
Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління

75.11^

Державне управління загального характеру

75.11.1

Управління загального характеру на державному рівні

75.11.2
^

Управління на рівні державної автономії

75.11.3

Управління на рівні областей та міст Києва та Севастополя
75.11.4
^

Управління на рівні районів, міст, районів у містах

75.11.5

Управління на рівні сіл та селищ

75.11.7

Діяльність у сфері статистики та соціології

75.12

75.12.0

Управління в соціальній сфері

75.13^

Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності


Секція МОсвіта


80

80.42.0

Освіта

80.4^

Інші види у сфері освіти


80.42

80.42.0

Освіта дорослих та інші види освіти


Секція О^

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту


91Діяльність громадських організацій


91.1
Діяльність організацій промисловців та підприємців; професійних організацій

91.11

91.11.0

Організації промисловців та підприємців

91.12

91.12.0
^

Діяльність професійних організацій


91.3Діяльність інших громадських організацій


91.33

91.33.0

Діяльність громадських організацій, не віднесених до інших угруповань

92
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

92.5^

Інша діяльність у сфері культури, не віднесена до інших угрупувань


92.52Діяльність музеїв та охорона історичних місць та будівель


92.53

92.53.0
^

Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників


92.7Діяльність у сфері відпочинку та розваг


92.72

92.72.0
^

Інші види рекреаційної діяльностіМагістр підготовлений до виконання професійних робіт, перелік яких встановлюється за ДК 003:2005. Національний класифікатор України. Класифікатор професій. Видання офіційне. Затверджений наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375:

Код класифікації професій

Код КП і професійна назва роботи (первинні посади, що може займати фахівець)

1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
11 Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
1120.1 Вищі державні службовці органів державної виконавчої влади
1120.2 Вищі державні службовці місцевих органів державної влади
1143 Вищі посадові особи академії наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері
12 Керівники підприємств, установ та організацій
122 Керівники виробничих та інших основних підприємств

1221.1 Головний природознавець


1221 Керівники виробничих підприємств у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1221.2 Майстер з охорони природи

1221.1 Головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1221.1 Начальник лабораторії

1221.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі

1221.2 (21598) Завідувач господарства (лісомисливського, мисливського, рибоводного), підсобного сільського

1221.2 Майстер з охорони природи


1229.4 Керівники підприємств у сфері освіти та виробничого навчання

1229.4 (21839) Завідувач навчально-наукової бази


1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва
1237.1 Головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва

1237.1 (20945) Головний фахівець з охорони навколишнього середовища

1237.2 Начальники (завідувачі) науково-дослідних підприємств та підприємств з науково-технічної підготовки виробництва
1238 керівники проектів та програм
1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі
1312 керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

1474 Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку

141 Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому та рибному господарствах
1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей

1448.1 Менеджер (управитель) з туризму

145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства

1455.1 (87) Менеджер (управитель) у готельному господарстві, менеджер (управитель) ресторану, кафе, бару

148 Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній допомозі
149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності2 Професіонали

2148 Професіонали в галузі картографії та топографії
2148.1 Наукові співробітники (картографія, топографія)

2148.1 (23667) Науковий співробітник (картографія, топографія)

2213 Професіонали в водному господарстві, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі

2213.1 Науковий співробітник (природно-заповідна справа)

2213.2 Інспектор з природокористування

2213.2 Фахівець з рекреації

23 Викладачі
231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2310.2 (20199) Асистент, викладач вищого навчального закладу

232 Викладачі середніх навчальних закладів

2320 (24420) Викладач професійного навчально-виховного закладу

2320 (25157) Вчитель середнього навчально-виховного закладу

235 Інші професіонали в галузі навчання
2351 Професіонали в галузі методів навчання

2351.1 (23667) Науковий співробітник

(методи навчання)

2351.2 (24420) Викладач (методи навчання)

2351.2 (20305) Вихователь-методист

244 Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, географії

2351.2 (23480) Методист з економічної освіти

2441 Професіонали в галузі економіки

2441.1 (23667) Науковий співробітник (економіка)

2442 Професіонали в галузі археографії, археології, географії, палеографії та соціології

2442.1 (23667) Науковий співробітник (географія, соціологія)

2442.2 Географ, географ (політична географія)

4242.2 Географ – економіст

4242.2 Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки

4242.2 Фахівець з управління природокористування

4242.2 Фахівець з міської та районної планіровки

246 Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
2461.2 Туризмознавці

2461.2 Туризмознавець

2463.1 Наукові співробітники (рекреологія)

2463.1 Науковий співробітник (рекреологія)Освітньо-кваліфікаційна характеристика встановлює:

 • професійне призначення і умови використання випускників вищих навчальних закладів спеціальності "Економічна і соціальна географія" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, географ-економіст у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;

 • освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності;

 • вимоги до атестації якості освітньої та професійної підго­то­вки випускників вищих навчальних закладів;

 • відповідальність за якість освітньої та професійної підго­товки.

ОКХ є обов’язковою для вищих навчальних зак­л­адів, що готують магістрів даного профілю. Підприємства, установи, органі­зації повинні забезпечити необ­хі­д­ні умови для використання магістрів відповідно до здобутих ними у вищому навчальному закладі ква­ліфікації та спеціальності, згідно з чинним законодавством.

ОКХ придатна для цілей сертифікації магістрів та атес­та­ції випускників вищих навчальних закладів.

Магістр географії, географ-економіст готується як професіонал широкого профілю для участі в різних сферах діяльності, що вимагають знань фундаментальних географічних, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін: викладання географії в середніх загальноосвітніх закладах та вищих навчальних закладах, викладання основ охорони природи, основ екологічних знань, основ економічних знань в школах, гімназіях, ліцеях та вищих навчальних закладах; участі у комплексних географічних та геоекологічних експедиційних і стаціонарних дослідженнях; участі у польовому картографуванні географічних об'єктів; участі в дослідженні та оцінці природних умов і природних ресурсів для різних потреб практики; участі в обгрунтовуванні вибору районів і розміщення господарських об'єктів, проектів районного планування і містобудівництва, територіальних комплексних схем охорони природи і комплексного геоекологічного моніторингу; участі у програмуванні раціональної територіальної організації регіонів.

Магістр географії готується для зайняття посад, що є похідними від професійних назв робіт, зазначених у додатках А і В "Класифікатора професій: ДК 003: 2005", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12 2005 р., № 375, а саме: викладача географії, геоекології, основ охорони природи і раціонального природокористування, основ екологічних знань, основ економічних знань, туризму в середніх загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, коледжах, технікумах та вищих навчальних закладах, органах управління закладами освіти усіх освітніх рівнів та форм власності; керівника, менеджера (управителя), молодшого наукового співробітника науково-дослідних, проектно-вишукувальних, планових державних, комерційних, геоінформаційних та інших установах природознавчого, економічного, адміністративно-управлінського, екологічного і природоохоронного профілів.

Випускники мають можливості для продовження освіти навчаючись в аспірантурі та докторантурі кафедр економічної географії та екологічного менеджменту, географії України, картографії та геоінформатики за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія (з 14 лютого 2005 р. при географічному факультеті ЧНУ імені Юрія Федьковича успішно функціонує спеціалізована вчена рада К.76.051.04 з правом прийняття до розгляду дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальностями 11. 00.02 та 11.00.11).

 1. Зміст підготовки

Перелік навчальних дисциплін для підготовки фахівця

ОКР "Магістр" за спеціальністю 8.04010402 "Економічна і соціальна географія"
п/п

Назва дисципліни

К-сть

годин

К-сть

кредитів

І Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

^ Дисципліни нормативної частини

1.1

Педагогіка і психологія вищої школи

108

3

1.2

Методика викладання географії у вищій школі

54

1,5

1.3

Цивільний захист

36

1

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

1.4

Інтелектуальна власність

36

1

1.5

Вища освіта і Болонський процес

36

1

ІІ Цикл природничо-наукової підготовки

2.1

Методика організації наукової роботи у вищій школі

108

3

ІІІ Цикл професійної та практичної підготовки

^ Дисципліни нормативної частини

3.1

Охорона праці в галузі

36

1

3.2

Менеджмент природоохоронної діяльності

108

3

3.3

Асистенська практика
12

3.4

Магістерська наукова робота
10

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

3.5

Географія глобальних проблем людства

108

3

3.6

Економічна і соціальна екологія

81

2,5

Дисципліни самостійного вибору студента

3.7

Системний аналіз природоохоронної діяльності

108

3

3.8

Менеджмент регіонального розвитку

108

3
 1. ^ Коротка анотація до кожної передбаченої планом навчальної дисципліни

Дисципліна « Цивільний захист.»

Завдання цивільного захисту. Організаційні принципи та сили цивільного захисту. Цивільний захист на об’єкті народного господарства. Особливості організації цивільного захисту об’єктів водогосподарського комплексу. Обов’язки населення по цивільному захисту.

^ Мета викладання дисципліни – розкрити необхідність знань дій населення (персоналу об’єкта народного господарства) по сигналах цивільного захисту.

Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни.

Студенти повинні знати і вміти:

Правила поведінки та дій при стихійних катастрофах: землетрусах, паводках, селевих потоках та зсувах ґрунту, снігових заносах. Дії сил цивільного захисту та населення при техногенних аваріях, в т.ч. з виділенням сильнодіючих отруйних речовин. Дії населення та трудових колективів при пожежах. Правила поведінки та дії при радіаційному забрудненні території. Надання першої медичної допомоги, способи евакуації вражених.

^ Дисципліна «Охорона праці в галузі»

Система управління охороною праці в галузі, її складові та функціонування. Державне управління охороною праці. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі. Стан умов праці галузі. Покращення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу. Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі. Травмонебезпечні виробничі фактори та стан виробничого травматизму в галузі.

^ Мета викладання дисципліни - оволодіти законодавчою та нормативною базою України про охорону праці; нормативно-технічною документацією з охорони праці.

^ Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни.

знати:

- організацію охорони праці на виробництві.

вміти організувати на виробництві:

- навчання з питань охорони праці;

- державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

- пожежну безпеку;

- розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань, аварій та пожеж на виробництві


^ Дисципліна "Методика організації наукової роботи у вищій школі

( д.геогр.н., проф.Руденко В.П.)

Мета даного курсу - засвоїти і оволодіти практично методикою організації наукової економіко- і соціально-географічної роботи у вищій школі України шляхом реалізації магістрами теоретико-методологічних основ і положень у конкретиці наукової творчості - процесу, втілення відповідних нормативних вимог і матеріалів ВАК України при підготовці наукової продукції.

^ Головні завдання курсу:

• засвоїти зміст, основні напрями і форми організації наукової роботи у вищій школі;

• творчо осмислити порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань;

• вивчити положення про спеціалізовані вчені ради;

• пізнати основні нормативні документи з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.

^ Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- знання основних законів та закономірностей розвитку економічної та соціальної географії як науки;

- розуміння причинно-наслідкових просторових (геотериторіальних) та часових зв'язків розвитку та структури суспільно-географічних комплексів та систем на різних ієрархічних рівнях;

- уміння творчо осмислювати, узагальнювати та розвивати соціально-економіко-географінні ідеї, концепції і парадигми та їх практично реалізовувати господарській практиці сьогодення.


^ Дисципліна "Менеджмент природоохоронної діяльності»

(К.б.н., доц. Кібич І.В.)

1. Мета викладання дисципліни - закласти основи з теорії та практики управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю, показати основні шляхи ефективного управління екобезпекою.

^ 2. Завдання вивчення дисципліни:

 • розкрити теоретико-методологічну основу оптимального управління процесами охорони навколишнього природного середовища, предмет, мету і завдання курсу на сучасному етапі;

 • Показати місце менеджменту природоохоронної діяльності в системі наук, його розвиток в Україні;

 • Розглянути основні елементи функціональної та забезпечуючої підсистем господарського механізму природокористування та роль менеджменту організації природоохоронної діяльності в цій системі;

 • Ознайомити з сучасними методами і діючою організаційною структурою управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю на державному і регіональному рівнях, виявити і розкрити позитивні й негативні боки цієї системи;

 • Звернути увагу на управління регіональними природоохоронними програмами та методи підвищення їх економічної ефективності;

 • Сформувати у майбутніх спеціалістів розуміння необхідності управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю, вміння й навички застосування правового та економічного механізмів управління.

^ 3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

 • знання предмету, мети та завдань менеджменту природоохоронної діяльності на сучасному етапі;

 • розуміння зв`язків та структури управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю, компетенцій та функцій основних структурних елементів системи управління;

 • знання діючої організаційної структури управління діяльністю на державному і регіональному рівнях, їх основних функцій і методів діяльності;

 • розуміння ролі менеджменту природоохоронної діяльності, його основних напрямків у системі господарського механізму природокористування;

 • знання основних методів правового регулювання та економічного механізму управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю, уміння їх практичного застосування.

^ Дисципліна «Інтелектуальна власність»

Курс передбачає ознайомлення студентів з інтелектуальною власністю як визначальною економіко-правовою категорією сучасного інформаційного суспільства. Курсом передбачається розгляд інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки. Також студенти знайомляться з законодавчою базою України, яка розроблена на підставі міжнародних правових актів.

^ Мета курсу – дати студентам основні знання щодо правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та світі.

Завдання курсу – набуття студентами знань та умінь в сфері правової охорони інтелектуальної власності.

^ Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен знати:

1. основні поняття в сфері правової охорони інтелектуальної власності;

2. систему правової охорони інтелектуальної власності в Україні;

3. міжнародну систему правової охорони інтелектуальної власності;

4. нормативно-правові акти України та міжнародні договори, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності;

5. механізми використання прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

6. форми та порядок захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

^ Студент повинен уміти:

Використовувати нормативно-правові акти та міжнародні договори, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності; виявляти об’єкти права інтелектуальної власності; визначити права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності; використовувати адміністративний порядок захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

^ Дисципліна «Педагогіка і психологія вищої школи»

Розглядається предмет і завдання педагогіки та психології, історичні аспекти їх становлення та формування. Зміст, значення та методи викладання у вищій школі. Пропонується ретроспективний аналіз формування української педагогіки та психології у вищій школі.


^ Дисципліна "Методика викладання географії у вищій школі»

(К.геогр.н., доц. Грицку В.С.)

Метою даного курсу є досконале оволодіння студентами різними методичними прийомами викладання географічних дисциплін, опанування наявної системи засобів навчання, отримання уявлення про особливості сучасних форм навчання у вищій школі.

Завдання:

 • теоретично засвоїти основні методи, форми ,засоби навчання географії у вищій школі;

 • вміти розкривати методологічні основи проведення лекцій, лабораторних та практичних робіт, семінарських занять, виробничих практик;

 • розкривати сучасні технології навчання географічних дисциплін у вищому навчальному закладі;

Компетенції:

 • знання сутності процесу навчання у вищій школі;

 • знання методів і засобів навчання географії у вищому навчальному закладі;

 • уміння творчо користуватися сучасними технологіями навчання у вищому навчальному закладі.


^ Дисципліна «Менеджмент регіонального розвитку»

(К.геогр.н., доц. Вацеба В.Я.)

Метою даного курсу - засвоїти та оволодіти практично методикою сучасного механізму менеджменту регіонального розвитку, теоретичних положень, закономірностей, принципів і процедур, тактику використання економічного потенціалу регіону.

^ Головні завдання курсу:

 • засвоїти зміст, основні напрями і форми організації менеджменту регіонального розвитку;

 • осмислити головні складові ефективності регіонального менеджменту розвитку організаційно-територіальної структури;

 • пізнати умови реалізації менеджменту регіонального розвитку;

 • розглянути питання аналізу соціальних факторів регіонального керування.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • знання головних складових ефективності регіонального менеджменту;

 • розуміння умов реалізації менеджменту регіонального розвитку;

 • уміння творчо осмислювати питання аналізу соціальних факторів регіонального керування.


^ Дисципліна "Економічна та соціальна екологія"

(К.геогр.н., доц. Цепенда М.В.)

Мета даного курсу – ознайомити студентів із структурою соціоекології та її співвідношенням з іншими науками, в тому числі й економічною екологією; дискусійними поглядами різних авторів та основними методами досліджень, що використовуються в економічній і соціальній екології.

Головні завдання курсу:

 • на базі системного підходу дати характеристику основних рангів соціоекосистем та навчити студентів здійснювати їх математико-картографічне моделювання;

 • дати поняття оптимальної функціональної структури соціоекосистеми та оптимального функціонального зонування як важелів оптимізації природокористування;

 • здійснити ретроспективний аналіз концепцій світового економічного розвитку та оцінити вплив на них екологічних чинників;

 • акцентувати увагу студентів на екологізації сучасного економічного розвитку суспільства і її основних чинниках;

В результаті вивчення дисципліни студент повинен набути такі компетенції

Знати: основні етапи взаємодії суспільства і природи, структуру сучасної соціоекології та її основні поняття: основні концепції світового економічного розвитку з урахуванням екологічного чинника та базові поняття екологізації економіки.

Розуміти: суть математико-картографічного моделювання загалом і у відношенні до соціоекосистем; суть сучасних глобальних екопроблем та їхні тенденції; основні механізми екологізації економіки та критерії оцінювання її рівня.

Уміти: аналізувати еколого-економічні процеси у соціоекосистемах регіонального і глобального рангів, застосувати поняття ОФС і ОФЗ для перебудови процесу природокористування у сучасних умовах в соціоекосистемах різних рангів.


^ Пояснювальна записка

Дисципліна «Системний аналіз природоресурсної діяльності»


Вивчається студентами галузі знань 0401 Природничі науки напряму підготовки 040104 «Географія» спеціальності 8.04010402 «Економічна і соціальна географія». Дисципліна має загальний обсяг 108 годин, з яких аудиторні – 51 година і 57 – самостійна робота студентів. Завершуються заліки у 9 семестрі. Вони належать до дисциплін нормативної частини навчального плану і є однією і шести дисциплін, що входять до складу Державного комплексного кваліфікаційного екзамену. Особи, що успішно склали державні кваліфікаційні випробування , отримують кваліфікацію «Магістр географії. Географ - економіст» і можуть працювати у структурах, що займаються аналізом проблем еколого-економічної діяльності в умовах ринкової економіки та пов'язаних з ними проблем охорони природи.

^ Мета даного курсу – навчити студентів застосовувати основні положення системного аналізу у природоохоронному менеджменті, для розв'язання еколого-економічних і природоохоронних проблем, оскільки системний аналіз як загальна методологія цілеспрямованої діяльності набув визнання спочатку у прикладних науково-технічних дисциплінах, а тепер ширше використовується при управлінні організаціями та при прийнятті рішень, у сфері природоохоронної діяльності. Слід зазначити, що навчально-методичної літератури саме з цього напряму вкрай мало. Тому виходячи із зазначеного вище, основними завданнями курсу є:

1. Ознайомлення студентів із началами теорій цілеспрямованих систем; принципами і методами їх дослідження в т.ч. й моделювання, орієнтованими на аналіз організованих структур в галузі економіки та охорони природи.

2. Розгляд формальних, неформальних і спрямованих на формалізацію підходів, що спрямовані на вибір альтернатив як основи методології сучасної управлінської діяльності в еколого-економічних дослідженнях і природоохоронній діяльності.

3. Аналіз основних типів систем управління та огляд основних прогнозних моделей розвитку світової цивілізації із урахуванням глобальних екологічних проблем.

 1. Практична підготовка

Асистентська практика

^ Мета практики: набуття студентом професійних навичок та вмінь на посаді викладача.

Завдання практики:

 • вивчення та ознайомлення проектів методичного забезпечення викладання професійно-орієнтованих дисциплін у навчальному закладі;

 • ознайомлення з методикою викладання дисциплін провідними викладачами, впровадженням нових освітніх технологій, використання активних форм навчання та їх апробацією на заняттях;

 • оволодіння прийомами організації аудиторної та поза аудиторної роботи студентів;

 • аналіз організації науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі.


Компетенції:

- знати основний предмет діяльності - відповідної дисципліни фундаментального або професійно орієнтованого циклу підготовки фахівців з напряму;

- вміти систематизувати інформацію у межах обраної дисципліни за окремими темами згідно з робочою програмою курсу у вигляді опорних конспектів лекційних занять та методичних розробок для проведення семінарських або практичних занять;

- розуміти основні прийоми раціональної організації праці викладача, студентів під час занять, а також у процесі підготовки до них;

- оволодіти способами передачі інформації студентській аудиторії через проведення лекційних та семінарських занять.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи