Програма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» icon

Програма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
НазваПрограма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Сторінка1/4
Дата31.05.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Програма підготовки фахівця ОКР «Магістр»

8.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»


Підготовка магістрів «Екологія та охорона навколишнього середовища» спрямована на забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі сучасної екології, здатності до самостійної фахової діяльності в умовах вищих навчальних закладів різного рівня акредитації.

Теоретична підготовка здійснюється відповідно до навчального плану магістра, в якому зазначається перелік основних навчальних дисциплін загальноуніверситетських та професійно-практичних (фахових), до кожної з яких розроблені навчальна та робоча програми.

Практична підготовка магістрів здійснюється як у процесі засвоєння нормативних та спеціальних курсів, так і під час педагогічної (асистентської) практики на кафедрі гідроекології, водопостачання та водовідведення, яка є завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних обов’язків викладача ВНЗ різного рівня акредитації.

В результаті виконання магістерської програми магістр має набути таких компетенцій:

Знання:

- теоретичних основ розвитку екологічних процесів і організацій раціонального, збалансованого природокористування;

- методики екологічних досліджень природозберігаючих та інформаційних технологій;

- методів викладання екологічних дисциплін у вищій школі;

- соціально-економічних проблем, пов’язаних з екологічною кризою та шляхів їх вирішення;

- сучасного природоохоронного екологічного законодавства України, міжнародних документів, зобов’язань України;

- раціональних способів підвищення професійної компетентності.

Вміння:

 • підвищувати професійний рівень і кваліфікацію;

 • забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища»;

 • проводити комплексні екологічні дослідження та давати оцінку екологічного стану об’єктів;

 • робити ранжування комплексу цілей і задач для етапів дослідницького процесу;

 • виділяти і встановлювати взаємозв'язки між складовими та напрямами досліджень;

 • давати оцінку екологічного стану якості навколишнього середовища;

 • впроваджувати, застосовувати правові документи екологічного характеру;

 • правильно оцінювати потреби у ресурсах і шляхи їх задоволення;

 • використовувати сучасні прилади та методику для аналізу стану компонентів природного середовища;

 • розробити ефективні заходи захисту та збереження компонентів середовища

 • організовувати спільну творчу діяльність;

 • моделювати та проводити експеримент;

 • виконувати еколого-інженерні та еколого-економічні розрахунки;

 • організовувати взаємодію між організаціями та відомствами у вирішенні нагальних економічних проблем при активізації наслідків небезпечних явищ.

Завершується підготовка магістрів захистом магістерської кваліфікаційної роботи та присвоєнням кваліфікації «Магістр екології».

Виконання програми підготовки магістрів «Екологія та охорона навколишнього середовища» здійснюється на кафедрі гідроекології, водопостачання та водовідведення. До професорсько-викладацького складу підготовки магістра входить: 8 професорів (докторів наук), 4 доценти (кандидати наук).


Перелік навчальних дисциплін для підготовки фахівця ОКР «Магістр»

^ 8.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»


п/п

Назва дисципліни

К-сть годин

К-сть кредитів

1

Цивільна оборона

54

2

2

Охорона праці в галузі

36

1

3

Методика викладання екології у вищій школі

54

2

4

Педагогіка та психологія у вищій школі

108

4

5

Філософські проблеми екології

54

1,5

6

Сучасні концепції оптимізації природокористування

162

5

7

Фізичні забруднення довкілля

54

1,5

8

Теорія систем в екології

108

3

9

Сучасні методи екологічних досліджень

243

7

10

Екологічна політика сталого розвитку

144

4

11

Вища освіта і Болонський процес

36

1

12

Інтелектуальна власність

36

1

13

Асистентська практика

432

12

14

Переддипломна практика

540

15

Усього

2061

60Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


^ Географічний факультет


Програми навчальних дисциплін

фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня

«МАГІСТР»


«Екологія та охорона навколищнього середовища»


Чернівці-2010

Цивільна оборона


 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – спеціаліст

 • Шифр дисципліни – 7.070801/Гм.1.1 8.070800/Гм.1.1

 • Назва напряму – Екологія та охорона навколишнього середовища

 • Кількість кредитів – 2

 • Загальна кількість годин – 54

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки спеціалістів з напряму „Екологія та

охорона навколишнього середовища”

 • Семестр, в якому читається – 9


Мета вивчення курсу: це теоретична й практична підготовка студентів з питань організації захисту працюючих у народному господарстві; вивчення шляхів і способів підвищення організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов’язаних з дією зброї масового ураження.

^ Основні завдання курсу:

 • знати характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу;

 • способи і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;

 • порядок дій сил ЦО і населення в умовах надзвичайних обставин;

 • призначення і порядок роботи з приладами радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного контролю;

 • методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної (бактеріологічної), біологічної обстановки, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії;

 • основні стійкості роботи галузей сільського і лісового господарства в НС;

 • основи організації і здійснення заходів щодо надання допомоги потерпілим і життєзабезпечення населення при виникненні Н С.

^ Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні), семінарські заняття.

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль – залік.


^ Викладацький склад:


Змістовий модуль 1

Загальні питання цивільної оборони”

НЕ 1.1 Цивільний захист (ЦЗ) в сучасних умовах

Роль і місце цивільного захисту у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільний захист України від 1993 та 1999 років та закону України „Про правові засади цивільного захисту населення ” від 2004 р. Організаційна структура єдиної державної системи цивільного захисту. Основні заходи ЦЗ. Режим функціонування ЄДСЦЗ (єдиної державної системи цивільного захисту). Основні положення міжнародного права.

^ НЕ 1.2 Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей

Надзвичайні ситуації мирного часу та характеристика осередків ураження. Характеристика осередків ураження, що виникають при застосуванні зброї масового ураження: ядерний осередок; хімічний осередок; бактеріологічний осередок.

^ НЕ 1.3 Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях

Основні поняття і визначення щодо оцінки радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах та при застосуванні сучасних засобів ураження. Методи виявлення і вимірювання іонізуючого випромінювання. Розв’язування типових ситуаційних задач при оцінці обстановки. Прилади радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю.

^ НЕ 1.4 Захист населення в надзвичайних ситуаціях

Основні принципи і способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які пред’являються до них. Засоби індивідуального захисту населення. Евакуаційні заходи. Спеціальна обробка.


Змістовий модуль 2

Профільна підготовка”

^ НЕ 2.1 Організація навчання населення з цивільного захисту, методика

проведення занять з цивільного захисту

Основи навчання з ЦЗ; види навчань; основні напрямки і методи підготовки. Система навчання. Особливості занять з різними категоріями. Підготовка робочих, службовців, студентів, учнів та населення з ЦЗ. Підготовка керівного і управлінського складу з ЦЗ. Планування і організація навчання з ЦЗ на об’єктах.

^ НЕ 2.2. Організація і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та

життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

Створення, завдання та функції аварійно-рятувальної служби. Основи рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт. Проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт. Перша медична допомога в осередках ядерного, хімічного, біологічного ураження. Медичне, матеріальне та технічне забезпечення формувань ЦО.

^ НЕ 2.3. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях

Дії населення в умовах стихійного лиха; режим захисту населення в умовах радіоактивного забруднення; захист дітей від ЗМУ.


Основна література до курсу:

 1. Закон України "Про правові засади цивільного захисту", № 1859 - IV, 24 червня 2004.

 2. Воробйов О.О., Романів Л.В. Цивільний захист. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 152 с.

 3. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: підручник. - 2-ге видан., перероблене і доповнене. - К.: Знання - Прес, 2003. - 455 с.

 4. Владимиров В.А., Михеєв О.С, Хмель СІ. та інші ГШ ЗС СРСР. Методика виявлення і оцінки радіаційної обстановки при руйнуваннях (аваріях) атомних електростанцій. -М., 1989.

 5. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження, наукові керівники: член кореспондент НАН України СІ. Дорогунцов і генерал-лейтенант В.Ф. Гречанінов. - К.: НАН України, 1995.

 6. Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" ВРУ, № 1281 - XIV. - К., 1999.

 7. Захист об'єктів народного господарства від зброї масового ураження: Довідник. - К.: Вища школа, 1989.

 8. Методика прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами при аваріях (руйнуваннях) на хіміко небезпечних об'єктах і транспорті, Держгідромет СРСР.-М., 1991.

 9. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ - 97). МОЗ України. - К., 1997.

 10. Положення "Про Цивільну оборону України", постанова КМУ, №299. - К., 1994.

 11. Положення "Про єдину державну систему запобігання та регулювання на НС техногенного та природного характеру", постанова КМУ № 1198 від 03.08.1998р. - К., 1998.

 12. Положення "Про Міністерство з надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", Указ Президента України №1005/96.

 13. Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, Указ Президента України № 284/99. - К., 1999.

 14. Положення "Про класифікацію надзвичайних ситуацій", постанова КМУ №1099. - К., 1998.

 15. Положення "Про комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій постанова КМУ № 174 від 16.02.1998 р. - К., 1998.

 16. Типове положення про Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, постанова КМУ № 1594. - К., 1998.Охорона праці в галузі

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – спеціаліст (магістр)

 • Шифр дисципліни – 7.070801/Гм.1.2, 8.070800/Гм.1.2

 • Назва напряму – Екологія та охорона навколишнього середовища

 • Кількість кредитів – 1

 • Загальна кількість годин – 36

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки спеціалістів (магістрів) напряму

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

 • Семестр, в якому читається – 9


Мета вивчення курсу: формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їх подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Основні завдання курсу:

 • вивчення правил надання першої медичної допомоги потерпілим;

 • вивчення основних характеристик параметрів виробничого середовища та їх вплив на людину;

 • вивчення основних нормативно-правових документів з питань ОП.

^ Методика викладання та методи навчання: в процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові), семінарські заняття.

Оцінювання: в процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль – екзамен.


Викладацький склад:


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Правові та організаційні основи охорони праці

НЕ 1.1 Правові та організаційні основи охорони праці

Основні законодавчі акти з охорони праці. Колективний договір, його укладення і виконання. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Навчання, інструктажі і перевірка знань з питань охорони праці. Соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

^ НЕ 1.2 Основи безпеки праці в галузі

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне попереднє спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Мікроклімат виробничих приміщень. План ліквідації аварій. Вимоги безпеки до майстерень. Вимоги безпеки до лабораторій.

^ НЕ 1.3 Основи пожежної безпеки

Характерні причини виникнення пожеж. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Протипожежний інструктаж та навчання. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Гасіння та профілактика пожеж на об’єктах галузі.

^ НЕ 1.4 Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Основи гігієни та виробничої санітарії. Перша медична допомога”

НЕ 2.1 Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці

Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них. Фізіологія праці. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче, аварійне. Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Надання першої допомоги при нещасних випадках.

^ НЕ 2.2 Надання першої медичної допомоги потерпілим

Порядок надання першої медичної допомоги при: електротравмах; закритих і відкритих ушкодженнях живота; закритих і відкритих ушкодженнях хребта і спинного мозку; закритих і відкритих ушкодженнях черепа; травматичному шоці; тепловому та сонячному ударі; асфіксії; артеріальних і венозних кровотечах; переломах кісток; ураженні блискавкою; обмороженнях. Правила поведінки з потерпілим при травмах. Методика проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень.

^ НЕ 2.3 Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та застосування підіймально-транспортної техніки

Загальні вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Безпека вантажопідіймального обладнання.


Основна література до курсу:

    1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 2-е вид./ За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2004. – 408 с.

    2. Закон України „Про охорону праці” в редакції від 21 листопада 2002 р.

    3. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів). У 4 т. – К.: Основа, 1995.

    4. Кодекс законів про працю України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.

    5. Барабаш В.И., Шкрабак В.С. Психология безопасности труда. – СПб, 1996.

    6. Геврик Є.О. Охорона праці. – К.: Ельга; Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

    7. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1995. – 320 с.

    8. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

    9. Охрана труда / Князевский Б.А., Долин п.А., Марусова т.П. и др./ Под ред. Б.А. Князевского. – М.: Высшая школа, 1982. – 312 с.

    10. Основи охорони праці / За ред. Гандзюка М.П., Купчика М.П. – К.: Основа, 2000. – 416 с.Методика викладання екології у Вищій Школі

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – магістр

 • Шифр дисципліни – 8.070800/Гм.1.5

 • Назва напряму – Екологія та охорона навколишнього середовища

 • Кількість кредитів – 2

 • Загальна кількість годин – 54

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки бакалаврів з напряму „Екологія та

охорона навколишнього середовища”
  1   2   3   4

Схожі:

Програма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
«спеціаліст» за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» проводиться на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Екологія, охороша навколишнього середовища та збалансоване природокористування” І 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Програма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconПрограма фахового вступного випробування «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Окр «магістр» за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Програма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишньго середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Програма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Програма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 дисципліни «фізичні аспекти екології»
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Програма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconЗ організації самостійної роботи студентів з дисципліни «фізичні аспекти екології»
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Програма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма навчальної дисципліни
Екологія”, спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”, спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Програма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
«Екологія» спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”, спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Програма підготовки фахівця окр «Магістр» 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
«Екологія» спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”, спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи