Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 417.61 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата28.07.2012
Розмір417.61 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Чернівецького

національного університету

імені Юрія Федьковича

_______(проф. С.В. Мельничук)

1” вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

із                                  ВИЩОЇ ГЕОДЕЗІЇ ________________

(назва навчального предмета)


напряму підготовки: 0801 ”Геодезія та землеустрій»

для спеціальності: 8.080101, 7.08010101 ”Геодезія»

спеціалізації: управління територіями, оцінка землі та нерухомого майна

географічного і біологічного факультетів


Факультет ___географічний______________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________

Кафедра __географії України та регіоналістики______________________


____________________________________________________________________________________________


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські)

(год)

Лабораторні

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

5

9

216

6

12

-

50

6

148

-

-

-

9

Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО МОН України напряму 0801 геодезія, картографія та землеустрій

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена асистентом Печенюком Олегом Олександровичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

____________________________________


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики

протокол № __1____

" 1 " __вересня_ 2011 року


Завідувач кафедри ________________________ /проф. Джаман В.О. _____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною комісією напряму геодезія, картографія та землеустрій

протокол № __1____

" 1 " __вересня_ 2011 року


Голова

_______________/д.геогр.н. Сухий П.О./

(підпис)


1. Пояснювальна записка


1.1. Мета викладання дисципліни

Мета викладання дисципліни „Вища геодезія” полягає у розкритті основних понять та проблем, пов’язаних з дослідженням поверхні Земного еліпсоїда, розв’язанням головних геодезичних задач, конформним відображенням поверхні еліпсоїда на площині, відхиленням прямовисних ліній, теорією висот, редукційною проблемою, геометричним методом вивчення фігури Землі, гравіметричним та астрономічним методами вивчення гравітаційного поля і фігури Землі.


^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни

- розкрити студентам зміст курсу “Вища геодезія” як наукової дисципліни;

- ознайомити з основними поняттями і проблемами сфероїдної геодезії, фізичної геодезії, теорії фігури Землі;

- сформувати систему знань про застосування в геодезичних обчисленнях комп’ютерної техніки, що викликає значну зміну методів розв’язання геодезичних задач сфероїдної геодезії;

- дати обґрунтування різних методів розв’язування головних геодезичних задач, проаналізувати їх щодо точності результату і ефективності.


^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни „Вища геодезія ” студент повинен:

знати:

- основні поняття та визначення курсу вищої геодезії, пов’язані з конформним відображенням поверхні еліпсоїда на площині, відхиленням прямовисних ліній, редукційною проблемою;

- теоретичні питання, пов’язані з вивченням геометричних властивостей земного еліпсоїда та методів розв’язування задач на його поверхні;

- основи використання різних геодезичних, гравіметричних, супутникових методів для вивчення фігури, розмірів і зовнішнього гравітаційного поля Землі;

вміти:

- вирішувати задачі пов’язані з обчисленням зведеної та геоцентричної широт, обчисленням головного і середнього радіусів кривини поверхні еліпсоїда і радіуса паралелі;

- переобчислювати плоскі прямокутні координати в геодезичні і навпаки;

- переобчислювати плоскі прямокутні координати із одної зони в іншу;

- розв’язувати головні геодезичні задачі (пряму та обернену) на поверхні сфери, еліпсоїда та в просторі.


Тривалість: курс 5, семестр 9, годин – 216, кредитів – 6.

Обов’язковий розділ програми навчання: на лекційні заняття відводиться – 12 год., на лабораторні – 50 год., на самостійну роботу – 148 год., індивідуальна робота – 6 год.

Підсумковим контролем є екзамен в кінці 9 семестру.


^ Змістовно – діяльнісна структура модулів, навчальних елементів навчальної дисципліни «Вища геодезія» та навчальної діяльності студента

Компетеншї (прогнозовані результати навчання)

Назва змістового мо­дуля або навчального елемента

Зміст

навчаль­ного елементу

Вид заняття

Види діяльності

та поточного

контролю

Кількість балів за вид роботи

Кількість балів за лаб. роб.

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ


Л

С

Пр.

ЛабІНДЗ(за вибором)I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовний модуль 1. Сфероїдна геодезія. Фізична геодезія

Результати навчання

Знати і розуміти елементи і параметри Земного еліпсоїда,

системи координат на поверхні еліпсоїда, формули зв’язку між геодезичною приведеною та геоцентричною широтами.

НЕ 1.1.

Дослідження поверхні Земного еліпсоїда.


- Елементи і параметри Земного еліпсоїда.

- Системи координат на поверхні еліпсоїда.

- Рівняння поверхні еліпсоїда.

- Формули зв’язку між геодезичною, приведеною та геоцентричною широтами.

- Криві на поверхні еліпсоїда.

- Лінійний елемент на поверхні еліпсоїда. - Кривина та кручення кривих на поверхні еліпсоїда.

- Радіуси кривини та довжини дуг координатних ліній.

- Взаємні нормальні перетини.

- Геодезична лінія. Рівняння геодезичної лінії.

- Геодезичні полярні координати.

- Приведена довжина геодезичної лінії.

4

-

-

2

Обчислення зведеної та геоцентричної широт за відомими параметрами еліпсоїда та геодезичній широті точки.

0,5

0,5

0,5

0,5


0,5


0,5

0,5


0,5


0,5

0,5


0,5

0,5

2,0


ІНДЗ згідно

доданого списку
8,0

Знати і розуміти сутність, галузь застосування і точність розв’язання головних геодезичних задач на поверхні земного еліпсоїда,

основні шляхи розв’язання геодезичних задач.НЕ 1.2.

Розв’язання головних геодезичних задач.

- Сутність, галузь застосування і точність розв’язання головних геодезичних задач на поверхні земного еліпсоїда.

- Основні шляхи розв’язання геодезичних задач.

- Розв’язання сфероїдних трикутників .

- Розв’язання головних геодезичних задач на поверхні сфери, еліпсоїда в просторі.

- Диференційні формули.

- Методи розв’язання головних задач на поверхні еліпсоїда.


4

-

-

2

Обчислення головного і середнього радіусів кривини поверхні еліпсоїда і радіуса паралелі за відомими параметрами еліпсоїда та геодезичній широті точки.

0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


3,0


ІНДЗ згідно

доданого списку
6,0

Знати і розуміти

основи теорії конформного відображення поверхні еліпсоїда на площині, основні рівняння проекції Гаусса.

НЕ 1.3.

Конформне відображення поверхні еліпсоїда на площині.

- Основи теорії конформного відображення поверхні еліпсоїда на площині.

- Основні рівняння проекції Гаусса.

- Формули для обчислення плоских прямокутних координат за геодезичними координатами.

- Формули для обчислення геодезичних координат за плоскими прямокутними координатами.

- Формули для обчислення зближення меридіанів в проекції Гаусса.

- Формули для перетворення плоских прямокутних координат із одної зони в іншу.

4

-

-

4

Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач на поверхні сфери.

0,5


0,5


0,5


0,5


0,5


0,5

5,0


ІНДЗ

Згідно

доданого списку
8,0

Мати поняття про відхилення прямовисної лінії.

Розуміти зв’язок між геодезичними і астрономічними координатами. Знати гравіметричний метод визначення складових відхилення прямовисної лінії.

НЕ 1.4.

Відхилення прямовисних ліній.

- Поняття про відхилення прямовисної лінії.

- Зв’язок між геодезичними і астрономічними координатами.

- Гравіметричний метод визначення складових відхилення прямовисної лінії.

3

-

-

4

Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач на поверхні еліпсоїда на основі методу із середніми аргументами (формул Гаусса).

0,5


0,5


0,5


5,5


ІНДЗ

Згідно

доданого списку
7,0

Мати поняття про

геоїд та квазігеоїд. Знати і розуміти, що таке

ортометричні

нормальні та

динамічні висоти.

НЕ 1.5.

Теорія висот.

- Поняття про геоїд та квазігеоїд.

- Ортометричні висоти.

- Нормальні висоти.

- Динамічні висоти.

3

-

-

4

Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач на поверхні еліпсоїда на основі методу допоміжної точки (формул Шрейбера).

0,5


0,5


0,5


0,5

4,0


ІНДЗ

Згідно

доданого списку


6,0

Всього за модулем 1: 15,5 19,5 35,0
I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовний модуль 2. Теорія фігури Землі

Знати методи редукування кутових вимірів на поверхню земного еліпсоїда та

редукування відстаней. Розуміти

теоретичні основи системи геодезичних координат та методів її встановлення.

НЕ 2.1.

Геометричний метод вивчення фігури Землі.

- Редукування кутових вимірів на поверхню земного еліпсоїда.

- Редукування відстаней.

- Теоретичні основи системи геодезичних координат та методів її встановлення.

4

-

-

8

Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач на поверхні еліпсоїда на основі методу переходу на поверхню сфери (формул Бесселя).


Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач в просторі.

1,0


1,0


1,05,0


5,0


ІНДЗ

Згідно

доданого списку
13,5

Знати і розуміти відомості із теорії потенціалу,

рівневі поверхні потенціалу сили тяжіння та прямовисні лінії,

нормальне гравітаційне поле Землі та аномалії сили тяжіння,

редукції сили тяжіння.

НЕ 2.2.

Гравіметричний метод вивчення фігури Землі.


- Відомості із теорії потенціалу.

- Рівневі поверхні потенціалу сили тяжіння та прямовисні лінії.

- Нормальне гравітаційне поле Землі та аномалії сили тяжіння.

- Редукції сили тяжіння.

4

-

-

4

Перетворення плоских прямокутних координат Х, Y в геодезичні B, L.


Перетворення геодезичних координат B, L в прямокутні Х, Y.

1,0


1,0


1,0


1,04,0


4,0


ІНДЗ

Згідно

доданого списку


12,0

Знати і розуміти задачі теоретичної геодезії,

фігуру, зовнішнє гравітаційне поле Землі,

геодинамічну задачу геодезії,

астрономо-геодезичні і гравіметричні відхилення прямовисної лінії,

астрономічне і астрономо-гравіметричне нівелювання.

НЕ 2.3.

Астрономо-геодезичний метод вивчення фігури Землі.

- Задачі теоретичної геодезії.

- Фігура, зовнішнє гравітаційне поле Землі.

- Геодинамічна задача геодезії.

- Астрономо-геодезичні і гравіметричні відхилення прямовисної лінії.

- Астрономічне і астрономо-гравіметричне нівелювання.

4

-

-

4

Обчислення кута зближення меридіанів за географічними координатами.


Переобчислення плоских прямокутних координат із одної зони в іншу.

1,0


1,0


1,0


1,0


1,0

2,0


3,0


ІНДЗ

Згідно

доданого списку


9,5

Всього за модулем 2: 12,0 23,0 35,0Всього за 9 семестр: 35,0 35,0 70,0


У процeci підсумкового виду контролю (заліку чи екзамену) : 30,0

В пpoцеci вивчення дисципліни протягом семестру 100,0


^ Зміст лекційних тем


Тема 1. Дослідження поверхні Земного еліпсоїда. Елементи і параметри Земного еліпсоїда. Системи координат на поверхні еліпсоїда. Рівняння поверхні еліпсоїда. Формули зв’язку між геодезичною, приведеною та геоцентричною широтами. Криві на поверхні еліпсоїда. Лінійний елемент на поверхні еліпсоїда. Кривина та кручення кривих на поверхні еліпсоїда. Радіуси кривини та довжини дуг координатних ліній. Взаємні нормальні перетини. Геодезична лінія. Рівняння геодезичної лінії. Геодезичні полярні координати. Приведена довжина геодезичної лінії.

^ 2 год.


Тема 2. Розв’язання головних геодезичних задач. Сутність, галузь застосування і точність розв’язання головних геодезичних задач на поверхні земного еліпсоїда. Основні шляхи розв’язання геодезичних задач. Розв’язання сфероїдних трикутників . Розв’язання головних геодезичних задач на поверхні сфери, еліпсоїда в просторі. Диференційні формули. Методи розв’язання головних задач на поверхні еліпсоїда.

^ 2 год.


Тема 3. Конформне відображення поверхні еліпсоїда на площині. Основи теорії конформного відображення поверхні еліпсоїда на площині. Основні рівняння проекції Гаусса. Формули для обчислення плоских прямокутних координат за геодезичними координатами. Формули для обчислення геодезичних координат за плоскими прямокутними координатами. Формули для обчислення зближення меридіанів в проекції Гаусса. Формули для перетворення плоских прямокутних координат із одної зони в іншу.

^ 2 год.


Тема 4. Відхилення прямовисних ліній. Поняття про відхилення прямовисної лінії. Зв’язок між геодезичними і астрономічними координатами. Гравіметричний метод визначення складових відхилення прямовисної лінії.

1 год.


Тема 5. Теорія висот. Поняття про геоїд та квазігеоїд. Ортометричні висоти. Нормальні висоти. Динамічні висоти.

^ 1 год.


Тема 6. Геометричний метод вивчення фігури Землі. Редукування кутових вимірів на поверхню земного еліпсоїда. Редукування відстаней. Теоретичні основи системи геодезичних координат та методів її встановлення.

^ 1 год.


Тема 7. Гравіметричний метод вивчення фігури Землі. Відомості із теорії потенціалу. Рівневі поверхні потенціалу сили тяжіння та прямовисні лінії. Нормальне гравітаційне поле Землі та аномалії сили тяжіння. Редукції сили тяжіння.

^ 1 год.


Тема 8. Астрономо-геодезичний метод вивчення фігури Землі. Задачі теоретичної геодезії. Фігура, зовнішнє гравітаційне поле Землі. Геодинамічна задача геодезії. Астрономо-геодезичні і гравіметричні відхилення прямовисної лінії. Інтерполювання астрономо-геодезичних відхилень прямовисних ліній. Астрономічне і астрономо-гравіметричне нівелювання.

^ 2 год.


Всього: 12 год.


Зміст лабораторних робіт


Теми лабораторних занять

Кількість годин

1. Обчислення зведеної та геоцентричної широт за відомими параметрами еліпсоїда та геодезичній широті точки.

3

2. Обчислення головного і середнього радіусів кривини поверхні еліпсоїда і радіуса паралелі за відомими параметрами еліпсоїда та геодезичній широті точки.


3

3. Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач на поверхні сфери.

6

4. Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач на поверхні еліпсоїда на основі методу із середніми аргументами (формул Гаусса).

6

5. Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач на поверхні еліпсоїда на основі методу допоміжної точки (формул Шрейбера).

6

6. Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач на поверхні еліпсоїда на основі методу переходу на поверхню сфери (формул Бесселя).


6

7. Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач в просторі.

6

8. Перетворення плоских прямокутних координат Х, Y в геодезичні B, L.

3

9. Перетворення геодезичних координат B, L в прямокутні Х, Y.

3

10. Обчислення кута зближення меридіанів за географічними координатами.

3

11. Переобчислення плоских прямокутних координат із одної зони в іншу.

5Всього 50 год.


Тематика ІНДЗ


 1. Елементи і параметри Земного еліпсоїда.

 2. Системи координат на поверхні еліпсоїда.

 3. Рівняння поверхні еліпсоїда.

 4. Формули зв’язку між геодезичною, приведеною та геоцентричною широтами.

 5. Криві на поверхні еліпсоїда.

 6. Лінійний елемент на поверхні еліпсоїда.

 7. Кривина та кручення кривих на поверхні еліпсоїда.

 8. Радіуси кривини та довжини дуг координатних ліній.

 9. Взаємні нормальні перетини.

 10. Геодезична лінія.

 11. Рівняння геодезичної лінії.

 12. Геодезичні полярні координати.

 13. Приведена довжина геодезичної лінії.

 14. Сутність, галузь застосування і точність розв’язання головних геодезичних задач на поверхні земного еліпсоїда.

 15. Основні шляхи розв’язання геодезичних задач.

 16. Розв’язання сфероїдних трикутників .

 17. Розв’язання головних геодезичних задач на поверхні сфери, еліпсоїда в просторі.

 18. Диференційні формули.

 19. Методи розв’язання головних задач на поверхні еліпсоїда.

 20. Основи теорії конформного відображення поверхні еліпсоїда на площині.

 21. Основні рівняння проекції Гаусса.

 22. Формули для обчислення плоских прямокутних координат за геодезичними координатами.

 23. Формули для обчислення геодезичних координат за плоскими прямокутними координатами.

 24. Формули для обчислення зближення меридіанів в проекції Гаусса.

 25. Формули для перетворення плоских прямокутних координат із одної зони в іншу.

 26. Поняття про відхилення прямовисної лінії.

 27. Зв’язок між геодезичними і астрономічними координатами.

 28. Гравіметричний метод визначення складових відхилення прямовисної лінії.

 29. Поняття про геоїд та квазігеоїд.

 30. Ортометричні висоти.

 31. Нормальні висоти.

 32. Динамічні висоти.

 33. Редукування кутових вимірів на поверхню земного еліпсоїда.

 34. Редукування відстаней.

 35. Теоретичні основи системи геодезичних координат та методів її встановлення.

 36. Відомості із теорії потенціалу.

 37. Рівневі поверхні потенціалу сили тяжіння та прямовисні лінії.

 38. Нормальне гравітаційне поле Землі та аномалії сили тяжіння.

 39. Редукції сили тяжіння.

 40. Задачі теоретичної геодезії.

 41. Фігура, зовнішнє гравітаційне поле Землі.

 42. Геодинамічна задача геодезії.

 43. Астрономо-геодезичні і гравіметричні відхилення прямовисної лінії.

 44. Інтерполювання астрономо-геодезичних відхилень прямовисних ліній.

 45. Астрономічне і астрономо-гравіметричне нівелювання.Модуль контроль


Питання до НЕ 1.1. Дослідження поверхні Земного еліпсоїда.

1. Елементи і параметри Земного еліпсоїда.

2. Системи координат на поверхні еліпсоїда.

3. Рівняння поверхні еліпсоїда.

4. Формули зв’язку між геодезичною, приведеною та геоцентричною широтами.

5. Криві на поверхні еліпсоїда.

6. Лінійний елемент на поверхні еліпсоїда.

7. Кривина та кручення кривих на поверхні еліпсоїда.

8. Радіуси кривини та довжини дуг координатних ліній.

9. Взаємні нормальні перетини.

10. Геодезична лінія. Рівняння геодезичної лінії.

11. Геодезичні полярні координати.

12. Приведена довжина геодезичної лінії.


Питання до НЕ 1.2. Розв’язання головних геодезичних задач.

1. Сутність, галузь застосування і точність розв’язання головних геодезичних задач на поверхні земного еліпсоїда.

2. Основні шляхи розв’язання геодезичних задач.

3. Розв’язання сфероїдних трикутників .

4. Розв’язання головних геодезичних задач на поверхні сфери, еліпсоїда в просторі. Диференційні формули.

5. Методи розв’язання головних задач на поверхні еліпсоїда.


Питання до НЕ 1.3. Конформне відображення поверхні еліпсоїда на площині.

1. Основи теорії конформного відображення поверхні еліпсоїда на площині.

2. Основні рівняння проекції Гаусса.

3. Формули для обчислення плоских прямокутних координат за геодезичними координатами.

4. Формули для обчислення геодезичних координат за плоскими прямокутними координатами.

5. Формули для обчислення зближення меридіанів в проекції Гаусса.

6. Формули для перетворення плоских прямокутних координат із одної зони в іншу.


Питання до НЕ 1.4. Відхилення прямовисних ліній.

 1. Поняття про відхилення прямовисної лінії.

 2. Зв’язок між геодезичними і астрономічними координатами.

 3. Гравіметричний метод визначення складових відхилення прямовисної лінії.Питання до НЕ 1.5. Теорія висот.

 1. Поняття про геоїд та квазігеоїд.

 2. Ортометричні висоти.

 3. Нормальні висоти.

 4. Динамічні висоти.


Питання до НЕ 2.1. Геометричний метод вивчення фігури Землі.

 1. Редукування кутових вимірів на поверхню земного еліпсоїда.

 2. Редукування відстаней.

 3. Теоретичні основи системи геодезичних координат та методів її встановлення.

Питання до НЕ 2.2. Гравіметричний метод вивчення фігури Землі.

 1. Відомості із теорії потенціалу.

 2. Рівневі поверхні потенціалу сили тяжіння та прямовисні лінії.

 3. Нормальне гравітаційне поле Землі та аномалії сили тяжіння.

 4. Редукції сили тяжіння.


Питання до НЕ 2.3. Астрономо-геодезичний метод вивчення фігури Землі.

 1. Задачі теоретичної геодезії.

 2. Фігура, зовнішнє гравітаційне поле Землі.

 3. Геодинамічна задача геодезії.

 4. Астрономо-геодезичні і гравіметричні відхилення прямовисної лінії.

 5. Інтерполювання астрономо-геодезичних відхилень прямовисних ліній.

 6. Астрономічне і астрономо-гравіметричне нівелювання.^ Зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки її виконання


Під час самостійної роботи при вивченні дисципліни «Вища геодезія» студент повинен опрацювати лекційний матеріал, ІНДЗ, реферати, а також доопрацювати лабораторні роботи, якщо вони не були опрацьовані у повному обсязі під час виконання лабораторних робіт.


№ НЕ в яких передбачена самостійна робота

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й опрацювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури

НЕ 1.1.


ЛР №1

Опрацювання лекції


Обчислення зведеної та геоцентричної широт за відомими параметрами еліпсоїда та геодезичній широті точки

(доопрацювання)


широт за відомими параметрами еліпсоїда та геодезичній широті точки.

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Згідно доданого списку №3, 11,14,15,19


№9,19, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.

НЕ 1.2.


ЛР №2

Опрацювання лекції


Обчислення головного і середнього радіусів кривини поверхні еліпсоїда і радіуса паралелі за відомими параметрами еліпсоїда та геодезичній широті точки

(доопрацювання)

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Згідно доданого списку №3, 11,14,15,19


№9,19, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.

НЕ 1.3.


ЛР №3

Опрацювання лекції


Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач на поверхні сфери. (доопрацювання)

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Згідно доданого списку №3, 11,14,15,19


№9,19, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.

НЕ 1.4.


ЛР №4Опрацювання лекції


Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач на поверхні еліпсоїда на основі методу із середніми аргументами (формул Гаусса) (доопрацювання)

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балівЗгідно доданого списку №3, 11,14,15,19


№9,19, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.


НЕ 1.5.


ЛР №5Опрацювання лекції


Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач на поверхні еліпсоїда на основі методу допоміжної точки (формул Шрейбера) (доопрацювання)

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балівЗгідно доданого списку №3, 11,14,15,19


№9,19, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.


НЕ 2.1.


ЛР №6


ЛР №7

Опрацювання лекції


Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач на поверхні еліпсоїда на основі методу переходу на поверхню сфери (формул Бесселя) (доопрацювання)

Розв’язування прямої і оберненої геодезичних задач в просторі (доопрацювання)Модульна контрольна робо­та по закінченні 2 ЗМ

Перевірка виконання i отримання балів


Перевірка виконання i отримання балівЗгідно доданого списку №3, 11,14,15,19

№1,3, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.


№1,3, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.


НЕ 2.2.

ЛР №8


ЛР №9


Опрацювання лекції


Перетворення плоских прямокутних координат Х, Y в геодезичні B, L (доопрацювання)


Перетворення геодезичних координат B, L в прямокутні Х, Y (доопрацювання)


Модульна контрольна робо­та по закінченні 2 ЗМ

Перевірка виконання i отримання балів


Перевірка виконання i отримання балів


Згідно доданого списку №3, 11,14,15,19

№1,3, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.


№1,3, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.

НЕ 2.3.

ЛР №10


ЛР №11


Опрацювання лекції


Обчислення кута зближення меридіанів за географічними координатами (доопрацювання)


Переобчислення плоских прямокутних координат із одної зони в іншу (доопрацювання)

Модульна контрольна робо­та по закінченні 2 ЗМ

Перевірка виконання i отримання балів


Перевірка виконання i отримання балів

Згідно доданого списку №3, 11,14,15,19

№1,3, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.


№1,3, завдання і методичні вказівки до виконання лаб. роб.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА

ШКАЛОЮ ECTS ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних та модульних контрольних робіт, ІНДЗ, самостійної роботи i має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати в пpoцеci вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю i 30 балів - у процeci підсумкового виду контролю (заліку чи екзамену).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться iз суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює cyмi балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35, за 2 модуль – 35 (5 семестр).

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит i отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться iз суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) - до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, кpiм обов'язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи (ІНДЗ, фіксовані виступи, реферати, статті, участь в oлiмпiaдax, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок i шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за

національною

шкалою

90-100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного

складання


складання

Не зараховано

1-34

F

2 (незадовільно)

з обов'язковим

повторним курсом

Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тiєї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік ycпішностi за формами поточного контролю знань за модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • підготовка ІНДЗ

 • підготовка рефератів

 • письмове визначення основних понять,

 • модульні контрольні роботи, самостійні роботи

 • лабораторні роботи, розв'язання задач.

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються i зберігаються на кафедрі.


Список літератури з курсу «Вища геодезія»


 1. Ассур В.Л. и др. Высшая геодезия. - М.: "Недра", 1971. – 382 с.

 2. Беспалов Н.А. Методы решения задач сфероидической геодезии. М.: "Недра", 1980.

 3. Вировец А.М. Высшая геодезия. Ч. 1. М.: "Недра", 1970. – 248 с.

 4. Гайдаев П.А. Математическая обробка геодезических сетей. М.: "Недра", 1972.

 5. Дурнев А.И. Высшая геодезия. Вып. 1. М.: "Недра", 1967.

 6. Закатав П.С. Курс высшей геодезии. М.: "Недра", 1976.

 7. Зданович В.Г. и др. Высшая геодезия. - М.: "Недра",1970.

 8. Костецька Я.М. Геодезичні прилади. - Львів.: 2000. – 324 с.

 9. Кравцов Н.К., Зинович В.У. Высшая геодезия, ч.З. - М.: Воениздат, 1985. – 320 с.

 10. Машимов М.М. Уравнивание геодезических сетей. М.: "Недра", 1979.

 11. Монін І.Ф. Вища геодезія. - К.: Вища школа, 1993. – 230 с.

 12. Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. - М.: "Недра", 1979.

 13. Пеллинен Л.П. Высшая геодезия. - М.:"Недра", 1978.

 14. Печенюк О.О. Вища геодезія . Навчальний посібник. Ч. 1.: - Чернівці: Рута, 2006. – 100 с.

 15. Печенюк О.О. Вища геодезія . Навчальний посібник. Ч. 2.: - Чернівці: Рута, 2006. – 112 с.

 16. Пособие по геодезии. – М. : Воениздат, 1976. – 254 с.

 17. Руководство по астрономо – геодезическим работам Ч. 3. Гироскопическое ориентирование. – М .: Воениздат, 1979. – 224 с.

 18. Руководство по астрономическим определениям. – М.: "Недра", 1984. – 384 с.

 19. Савчук С.Г. Вища геодезія. - Львів.: 2000. – 248 с.

 20. Савчук С.Г. Вища геодезія. - Житомир.: 2005. – 315 с.

 21. Судаков С.Г. Основные геодезические сети. - М.: "Недра", 1975.

22.Шимберев Б.П. Теория фигуры Земли. - М.: "Недра", 1975.


Список літератури до змістовного модуля 1


1.Ассур В.Л. и др. Высшая геодезия. - М.: "Недра", 1971. – 382 с.

2.Беспалов Н.А. Методы решения задач сфероидической геодезии. М.: "Недра", 1980.

3.Вировец А.М. Высшая геодезия. Ч. 1. М.: "Недра", 1970. – 248 с.

4.Гайдаев П.А. Математическая обробка геодезических сетей. М.: "Недра", 1972.

5.Дурнев А.И. Высшая геодезия. Вып. 1. М.: "Недра", 1967.

6.Закатав П.С. Курс высшей геодезии. М.: "Недра", 1976.

7.Зданович В.Г. и др. Высшая геодезия. - М.: "Недра",1970.

8.Костецька Я.М. Геодезичні прилади. - Львів.: 2000. – 324 с.

9.Кравцов Н.К., Зинович В.У. Высшая геодезия, ч.З. - М.: Воениздат, 1985. – 320 с.

10.Машимов М.М. Уравнивание геодезических сетей. М.: "Недра", 1979.

11.Монін І.Ф. Вища геодезія. - К.: Вища школа, 1993. – 230 с.

12.Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. - М.: "Недра", 1979.

13.Пеллинен Л.П. Высшая геодезия. - М.:"Недра", 1978.

14.Печенюк О.О. Вища геодезія . Навчальний посібник. Ч. 1.: - Чернівці: Рута, 2006. – 100 с.

15.Печенюк О.О. Вища геодезія . Навчальний посібник. Ч. 2.: - Чернівці: Рута, 2006. – 112 с.

16.Савчук С.Г. Вища геодезія. - Львів.: 2000. – 248 с.

17.Савчук С.Г. Вища геодезія. - Житомир.: 2005. – 315 с.


Список літератури до змістовного модуля 2


1.Зданович В.Г. и др. Высшая геодезия. - М.: "Недра",1970.

2.Костецька Я.М. Геодезичні прилади. - Львів.: 2000. – 324 с.

3.Кравцов Н.К., Зинович В.У. Высшая геодезия, ч.З. - М.: Воениздат, 1985. – 320 с.

4.Машимов М.М. Уравнивание геодезических сетей. М.: "Недра", 1979.

5.Монін І.Ф. Вища геодезія. - К.: Вища школа, 1993. – 230 с.

6.Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. - М.: "Недра", 1979.

7.Пеллинен Л.П. Высшая геодезия. - М.:"Недра", 1978.

8.Печенюк О.О. Вища геодезія . Навчальний посібник. Ч. 1.: - Чернівці: Рута, 2006. – 100 с.

9.Печенюк О.О. Вища геодезія . Навчальний посібник. Ч. 2.: - Чернівці: Рута, 2006. – 112 с.

10.Пособие по геодезии. – М. : Воениздат, 1976. – 254 с.

11.Руководство по астрономо – геодезическим работам Ч. 3. Гироскопическое ориентирование. – М .: Воениздат, 1979. – 224 с.

12.Руководство по астрономическим определениям. – М.: "Недра", 1984. – 384 с.

13.Савчук С.Г. Вища геодезія. - Львів.: 2000. – 248 с.

14.Савчук С.Г. Вища геодезія. - Житомир.: 2005. – 315 с.

15.Судаков С.Г. Основные геодезические сети. - М.: "Недра", 1975.

16.Шимберев Б.П. Теория фигуры Земли. - М.: "НедраСхожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи