Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 339.8 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір339.8 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Чернівецького

Національного університету

ім. Ю.Федьковича

_________(проф.С.В. Мельничук)

1”вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

із            Географія рідного краю_та методика її викладання_______________

(назва навчального предмета)

____________________________________________________________________________________________


для напряму підготовки (спеціальності) 6.040104 Географія

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічний_______________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________


Кафедра_географії України та регіоналістики______________________


____________________________________________________________________________________________


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські)

(год)

Лабораторні

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

4

8

108

3

28

17

-

6

57

-

-

8

-

Заочна

4

8

108

-

8

4

-

-

96

-

-

8

-

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

(назва типової програми, дата затвердження)

МОН „Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальностями з напряму 6.070501 – Географія


Робочу програму склали: асистент Н.В. Заблотовська __(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

____________________________________


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики                                                                                                                         

протокол № __1____

" 1 " вересня 2011 року


Завідувач кафедри ________________________ /_проф.___В.О. Джаман____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною комісією географічного факультету

"1 " вересня 2011 року

Голова методичної комісії

географічного факультету _________________ /___доц. М.В. Цепенда_____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка


1.1. Мета викладання дисципліни

Мета курсу - сформувати у студентів систематизовані знання, уміння і навики з географії рідного краю та методики її викладання. Виробити вміння та навички регіональних досліджень певних явищ, дати практику у виконанні регіональних оцінок, залучити до самостійної та творчої роботи з дослідження географічних регіональних особливостей, сформувати навики викладання географії рідного краю.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни:

 • розкрити студентам зміст курсу “Географія рідного краю та методики її викладання” як наукової дисципліни;

 • ознайомити з основними поняттями і термінами;

 • сформувати систему знань про рідний край;

 • ознайомити з особливостями природи, природними умови та ресурсами, особливостями формування території Чернівецької області;

 • ознайомити з динамікою чисельності населення. Статево-віковим та етнічним складом населення, трудовими ресурсами;

 • охарактеризувати розвиток та функціонування промислового комплексу Чернівецької області;

 • ознайомити з особливостями функціонування невиробничої сфери та формуванням зовнішньо-економічних зв’язків Чернівецької області;

 • систематизувати знання з географії рідного краю з метою навчити студентів застосовувати їх при викладанні.

 • дати практику у методиці викладання окремих навчальних тем з географії рідного краю.


^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни „Географія рідного краю та методика її викладання” студент повинен:

знати:

 • Формування сучасної території Чернівецької області, та історичні особливості розвитку. Географічне положення та здійснювати його оцінку. Кордони: етнічні межі, державні кордони та сучасний адміністративно-територіальний устрій. Географічні дослідження території;

 • Геологічну будову. Мінерально-сировинні ресурси. Особливості рельєфу території. Кліматичні та водні ресурси. Ґрунти. Рослинний і тваринний світ. Рекреаційні ресурси. Фізико-географічне районування території. Використання та охорону природних ресурсів;

 • Чисельність населення. Статево-вікову структуру та природний рух населення. Міграційну ситуацію. Особливості формування національного складу. Трудоресурсний потенціал та зайнятість населення. Розселення та розвиток поселень;

 • Промисловість Чернівецької області. Галузеву, функціональну та територіальну структуру промисловості. Енергетику. Машинобудування. Легку та харчову промисловість. Транспорт.

 • Сучасну територіальну, галузеву та функціональну структуру агропромислового комплексу. Сучасний стан землекористування в агровиробництві. Географію основних галузей рослинництва. Тваринництво та його територіальне розміщення. Особливості формування сучасної спеціалізації сільського господарства. Основні елементи територіальної структури АПК та АПТК. Вплив сільського господарства на довкілля.;

 • Склад формуючих галузей соціальної інфраструктури та особливості їх розвитку. Транспортний комплекс. Зовнішньо-економічні зв’язки та сучасна інвестиційна ситуація. Назрілі територіальні проблеми та способи їх розв’язання.

 • Методику викладання географії рідного краю. Навчальну програму з «Географії рідного краю» для учнів загально-освітніх навчальних закладів. Особливості викладу окремих навчальних елементів з врахуванням вікових особливостей учнів. Екскурсії та подорожі.


^ 2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни „ГЕОГРАФІЯ РІДНОГО КРАЮ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ”


НЕ

Назва модуля (М)

або навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види

діяльності

і поточного

контролю

К-сть балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів

за ІНДЗ

Всього балів

за НЕ

Л

С

Пр

Лаб

Модуль 1. Географічне положення. Фізико-географічна характеристика Чернівецької області. Населення.НЕ 1.1.

Вступ

Територія, географічне положення та кордони.

Значення курсу для фахівців-географів

Формування сучасної території Чернівецької області, та історичні особливості розвитку. Географічне положення та його оцінка. Кордони: етнічні межі, державні кордони та сучасний адміністративно-територіальний устрій. Географічні дослідження території.


2


- завдання із синтезу інформації

НЕ 1.2.

Природні умови та ресурси території їх використання та охорона.

Геологічна будова. Мінерально-сировинні ресурси. Особливості рельєфу території. Кліматичні та водні ресурси. Ґрунти. Рослинний і тваринний світ. Рекреаційні ресурси. Фізико-географічне районування території. Використання та охорона природних ресурсів.

Практичні роботи:

 1. Вивчення зв’язку геологічної будови території з поширенням основних видів корисних копалин.

 2. Ґрунтовий та рослинний покрив Чернівецької області.

 3. Комплексна фізико-географічна оцінка природних умов і ресурсів області. Охорона довкілля.


6


2


3


3


- завдання із синтезу інформації;

- виконання практичних робіт6


6


6


Екологічно-небезпечні території Чернівецької області.15
НЕ 1.3.

Населення та трудо-ресурсна ситуація.

Чисельність населення. Статево-вікова структура та природний рух населення. Міграційна ситуація. Особливості формування національного складу. Трудоресурсний потенціал та зайнятість населення. Розселення та розвиток поселень.

Практична робота №4:

Населення та трудоресурсна ситуація в районах області.


4


3
- завдання із синтезу інформації;

- виконання практичних робіт7


Модульний контроль

3

10

15Всього за модулем 1
35


^ Модуль 2. Економічна географія Чернівецької області. Методи викладання «Географії рідного краю»

НЕ 2.1.

Особливості формування, розвитку та функціонування промислового комплексу Чернівецької області.

Сучасна оцінка ПРП території. Територіальний та галузевий склад промисловості. Паливно-енергетичний комплекс. Характеристика комплексу виробництв конструкційних матеріалів і хімічних продуктів. Ефективність розміщення промислових підприємств та машинобудування.Туризм.

Практична робота №5:

Галузева. Територіальна та функціональна структура промисловості Чернівецької області.


6


2


- завдання із синтезу інформації;

- виконання практичних робіт.8НЕ 2.2.

Агропромисловий комплекс Чернівецької області.

Сучасна територіальна, галузева та функціональна структура комплексу. Сучасний стан землекористування в агровиробництві. Географія основних галузей рослинництва. Тваринництво та його територіальне розміщення. Особливості формування сучасної спеціалізації сільського господарства. Основні елементи територіальної структури АПК та АПТК. Вплив сільського господарства на довкілля.

Практична робота № 6:

Особливості розміщення та спеціалізації сільського господарства.


4


2


- завдання із синтезу інформації;

- виконання практичних робіт10


НЕ 2.3.

Особливості функціонування невиробничої сфери та зовнішньо-економічні зв’язки Чернівецької області.

Склад формуючих галузей соціальної інфраструктури та особливості їх розвитку. Транспортний комплекс. Зовнішньо-економічні зв’язки та сучасна інвестиційна ситуація. Назрілі територіальні проблеми та способи їх розв’язання.

Практична робота № 7:

Структура та зовнішньо-економічні зв’язки адміністративних районів області.


4


1


- завдання із синтезу інформації;

- виконання практичних робіт7

Соціально-економічний рівень розвитку адміністративних районів Чернівецької області.


15
НЕ 2.4.

Методика викладання географії рідного краю

Навчальна програма з «Географії рідного краю» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Особливості викладу окремих навчальних елементів курсу.

2
Модульний контроль

3

10

Всього за модулем 2
35
15^ Модуль контрольний (підсумковий)
30
30

30
Всього балів100100перелік питань для дисципліни

«Географія Рідного краю та методика її викладання»
 1. Формування сучасної території Чернівецької області.

 2. Історичні особливості формування території рідного краю.

 3. Географічне положення та його оцінка.

 4. Кордони: етнічні межі, державні кордони та сучасний адміністративно-територіальний устрій.

 5. Географічні дослідження території.

 6. Геологічна будова.

 7. Мінерально-сировинні ресурси.

 8. Особливості рельєфу території.

 9. Кліматичні ресурси.

 10. Водні ресурси.

 11. Ґрунти.

 12. Рослинний світ.

 13. Тваринний світ.

 14. Рекреаційні ресурси.

 15. Фізико-географічне районування території.

 16. Висотна поясність Буковинських Карпат.

 17. Фізико – географічна характеристика Буковинських Карпат.

 18. Фізико-географічна характеристика Передкарпаття.

 19. Фізико-географічні провінції на території Чернівецької області.

 20. Фізико-географічні області на території Чернівецької області.

 21. Використання та охорона природних ресурсів.

 22. Чисельність населення.

 23. Статево-вікова структура.

 24. Природний рух населення.

 25. Механічний рух населення Чернівецької області

 26. Особливості формування національного складу.

 27. Трудоресурсний потенціал та зайнятість населення.

 28. Розселення та розвиток поселень.

 29. Сучасна оцінка ПРП території Чернівецької області.

 30. Галузі паливно-енергетичного комплексу в Чернівецькій області.

 31. Характеристика комплексу виробництв конструкційних матеріалів і хімічних продуктів.

 32. Ефективність розміщення промислових підприємств та галузей.

 33. Сучасна територіальна, галузева та функціональна структура агропромислового комплексу.

 34. Сучасний стан землекористування в агровиробництві.

 35. Географія основних галузей рослинництва.

 36. Тваринництво та його територіальне розміщення.

 37. Особливості формування сучасної спеціалізації сільського господарства.

 38. Основні елементи територіальної структури АПК та АПТК.

 39. Вплив сільського господарства на довкілля.

 40. Склад формуючих галузей соціальної інфраструктури та особливості їх розвитку.

 41. Транспортний комплекс Чернівецької області

 42. Зовнішньо-економічні зв’язки Чернівецької області.

 43. Сучасна інвестиційна привабливість Чернівецької області.

 44. Назрілі територіальні проблеми та способи їх розв’язання.

 45. Суспільно-географічне положення Чернівецької області.

 46. Транспортно-географічне положення Чернівецької області.

 47. Поверхневі води Чернівецької області.

 48. Об’єкти природо – заповідного фонду Чернівецької області.

 49. Характеристика національного природного парку «Вижницький».

 50. Характеристика національного природного парку «Хотинський».

 51. Фізико – географічна характеристика Дністерсько – Прутського межиріччя.

 52. Особливості функціонування автомобільного транспорту Чернівецької області.

 53. Сфера послуг в Чернівецькій області.

 54. Туристична індустрія Чернівецької області.

 55. Особливості функціонування залізничного транспорту Чернівецької області.

 56. Освітньо – виховний комплекс Чернівецької області.

 57. Чернівці – обласний центр Чернівецької області.

 58. Характеристика міст Чернівецької області.

 59. Характеристика містечок Чернівецької області.

 60. Характеристика сільських населених пунктів Чернівецької області.

 61. Мовний склад населення Чернівецької області.

 62. Релігійний склад населення Чернівецької області.

 63. Соціальна інфраструктура міських поселень Чернівецької області.

 64. Соціальна інфраструктура сільських поселень Чернівецької області.

 65. Ландшафти рівнинної частини Чернівецької області.

 66. Ландшафти передгірської частини Чернівецької області.

 67. Ландшафти гірської частини Чернівецької області.

 68. Краєзнавчі географічні особливості території Чернівецької області.

 69. Особливості заселення території Чернівецької області.

 70. Історичні особливості формування території Чернівецької області.

 71. Особливості електоральної поведінки населення Чернівецької області.

 72. Економіко – географічна характеристика Глибоцького адміністративного району.

 73. Економіко – географічна характеристика Герцаївського адміністративного району.

 74. Економіко – географічна характеристика Вижницького адміністративного району.

 75. Економіко – географічна характеристика Заставнівського адміністративного району.

 76. Економіко – географічна характеристика Кіцманського адміністративного району.

 77. Економіко–географічна характеристика Кельменецького адміністративного району.

 78. Економіко–географічна характеристика Новоселицького адміністративного району.

 79. Економіко – географічна характеристика Сокирянського адміністративного району.

 80. Економіко–географічна характеристика Сторожинецького адміністративного району.

 81. Економіко – географічна характеристика Хотинського адміністративного району.

 82. Економіко – географічна характеристика Путильського адміністративного району.

 83. Теми з географії рідного краю у навчальних програмах загальноосвітньої школи.

 84. Роль екскурсій у навчальному процесі викладання географії рідного краю.

 85. Дидактика навчальної дисципліни «Географія рідного краю».

 86. Використання картографічних творів при викладанні «Географії рідного краю».

 87. Основні форми та типи уроків при викладанні «Географії рідного краю».

 88. Тематичне планування «Географії рідного краю».

 89. Місце Чернівецької області у суспільно – економічному житті України.

 90. Несприятливі фізико – географічні процеси на території Чернівецької області.

  ^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 1

 1. Формування сучасної території Чернівецької області.

 2. Історичні особливості розвитку території рідного краю.

 3. Географічне положення та його оцінка.

 4. Кордони: етнічні межі, державні кордони та сучасний адміністративно-територіальний устрій.

 5. Географічні дослідження території.

 6. Геологічна будова.

 7. Мінерально-сировинні ресурси.

 8. Особливості рельєфу території.

 9. Кліматичні ресурси.

 10. Водні ресурси.

 11. Ґрунти.

 12. Рослинний світ.

 13. Тваринний світ.

 14. Рекреаційні ресурси.

 15. Фізико-географічне районування території.

 16. Висотна поясність Буковинських Карпат.

 17. Фізико – географічна характеристика Буковинських Карпат.

 18. Фізико-географічна характеристика Передкарпаття.

 19. Фізико-географічні провінції на території Чернівецької області.

 20. Фізико-географічні області на території Чернівецької області.

 21. Використання та охорона природних ресурсів.

 22. Чисельність населення.

 23. Статево-вікова структура.

 24. Природний рух населення.

 25. Механічний рух населення Чернівецької області

 26. Особливості формування національного складу.

 27. Трудоресурсний потенціал та зайнятість населення.

 28. Розселення та розвиток поселень.

 29. Сучасна оцінка ПРП території Чернівецької області.

 30. Назрілі територіальні екологічні проблеми та способи їх розв’язання.

 31. Поверхневі води Чернівецької області.

 32. Об’єкти природо – заповідного фонду Чернівецької області.

 33. Характеристика національного природного парку «Вижницький».

 34. Характеристика національного природного парку «Хотинсьський».

 35. Фізико – географічна характеристика Дністерсько – Прутського межиріччя.

 36. Ландшафти рівнинної частини Чернівецької області.

 37. Ландшафти передгірської частини Чернівецької області.

 38. Ландшафти гірської частини Чернівецької області.

 39. Історичні особливості формування території Чернівецької області.

40.Несприятливі фізико – географічні процеси на території Чернівецької області.

^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 2

 1. Транспортно-географічне положення Чернівецької області.

 2. Особливості функціонування автомобільного транспорту Чернівецької області.

 3. Сфера послуг в Чернівецькій області.

 4. Туристична індустрія Чернівецької області.

 5. Особливості функціонування залізничного транспорту Чернівецької області.

 6. Освітньо – виховний комплекс Чернівецької області.

 7. Чернівці – обласний центр Чернівецької області.

 8. Характеристика міст Чернівецької області.

 9. Характеристика містечок Чернівецької області.

 10. Характеристика сільських населених пунктів Чернівецької області.

 11. Мовний склад населення Чернівецької області.

 12. Релігійний склад населення Чернівецької області.

 13. Соціальна інфраструктура міських поселень Чернівецької області.

 14. Соціальна інфраструктура сільських поселень Чернівецької області.

 15. Краєзнавчі географічні особливості території Чернівецької області.

 16. Особливості заселення території Чернівецької області.

 17. Особливості електоральної поведінки населення Чернівецької області.

 18. Економіко – географічна характеристика Глибоцького адміністративного району.

 19. Економіко – географічна характеристика Герцаївського адміністративного району.

 20. Економіко – географічна характеристика Вижницького адміністративного району.

 21. Економіко – географічна характеристика Заставнівського адміністративного району.

 22. Економіко – географічна характеристика Кіцманського адміністративного району.

 23. Економіко–географічна характеристика Кельменецького адміністративного району.

 24. Економіко–географічна характеристика Новоселицького адміністративного району.

 25. Економіко – географічна характеристика Сокирянського адміністративного району.

 26. Економіко–географічна характеристика Сторожинецького адміністративного району.

 27. Економіко – географічна характеристика Хотинського адміністративного району.

 28. Економіко – географічна характеристика Путильського адміністративного району.

 29. Теми з географії рідного краю у навчальних програмах загальноосвітньої школи.

 30. Роль екскурсій у навчальному процесі викладання «Географії рідного краю».

 31. Дидактика навчальної дисципліни «Географія рідного краю».

 32. Використання картографічних творів при викладанні «Географії рідного краю».

 33. Основні форми та типи уроків при викладанні «Географії рідного краю».

 34. Тематичне планування «Географії рідного краю».

 35. Місце Чернівецької області у суспільно – економічному житті України. 1. Галузі паливно-енергетичного комплексу в Чернівецькій області.

 2. Характеристика комплексу виробництв конструкційних матеріалів і хімічних продуктів.

 3. Ефективність розміщення промислових підприємств та галузей.

 4. Сучасна територіальна, галузева та функціональна структура агропромислового комплексу.

 5. Сучасний стан землекористування в агровиробництві.

 6. Географія основних галузей рослинництва.

 7. Тваринництво та його територіальне розміщення.

 8. Особливості формування сучасної спеціалізації сільського господарства.

 9. Основні елементи територіальної структури АПК та АПТК.

 10. Вплив сільського господарства на довкілля.

 11. Склад формуючих галузей соціальної інфраструктури та особливості їх розвитку.

 12. Транспортний комплекс Чернівецької області

 13. Зовнішньо-економічні зв’язки Чернівецької області.

 14. Суспільно-географічне положення Чернівецької області.

 15. Сучасна інвестиційна привабливість Чернівецької області.  Зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки та виконання з «Географії рідного краю та методика її викладання»

   ^ ЗМ, НЕ в яких передбачено

   СР

   Тема, завдання самостійної роботи

   Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

   ^ Список рекомендованої літератури до теми

   Модуль 1

   Н.Е. 1.1

   Ландшафтні дослідження Чернівецької області. Дослідники. Напрями досліджень.

   Аналіз літературних джерел. Підготовка до написання рефератів.

   1, 6, 9 13, 34, 60, 62, 63, 66, 70.

   Н.Е. 1. 2.

   Екологічно небезпечні території Чернівецької області. Регіональний аналіз.

   Аналіз літературних та картографічних матеріалів. Підготовка до написання рефератів.

   6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 34, 52, 58, 60, 69, 71, 72, 74.

   Н.Е. 1.3.

   Демографічні дослідження Чернівецької області. Дослідники. Напрямки досліджень.

   Аналіз літературних джерел. Підготовка та написання рефератів.

   1, 3, 6, 7, 8, 13, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 42, 46, 47, 55.

   Модуль 2

   Н. Е. 2.1.

   Економіко-географічні дослідження Чернівецької області. Дослідники. Напрямки досліджень.

   Аналіз літературних джерел. Підготовка та написання рефератів.

   1, 6, 13, 34, 56, 57.

   Н.Е. 2.3.

   Соціально-економічний рівень розвитку адміністративних районів Чернівецької області.

   Аналіз статистичних та картографічних матеріалів, літературних джерел. Розрахунки показників соціально-економічного розвитку та написання рефератів.

   1, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 34, 51, 53, 54, 59, 67, 73, 75.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ ects

^ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ


Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку чи екзамену).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35; 2 модуль – 35 балів.

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів, він не допускається до складання заліку.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (заліку) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • підготовка рефератів,

 • тестування,

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи, самостійні роботи,

 • розв’язання задач.

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює відомість, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Відомість зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.

ОСНОВНА ^ ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ

 1. Географія Чернівецької області / Навчальний посібник за ред. проф. Я.І. Жупанського. Чернівці, УОЧДОА, 1993. – 192 с.

 2. Я.І. Жупанський, М.Д. Заячук, Я.П. Скрипник, П.О. Сухий, А.Г. Тюфтій. Географія рідного краю. Чернівецька область. Підручник для 5 класу загальноосвітніх шкіл. – Чернівці, „Місто” – „Рута” – 2001, 2002, 2003. – 160 с.

 3. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.

 4. Статистичний щорічник Чернівецької області за 2000-2008 роки / За ред. В. Каменської. Чернівці, Чернівецьке обласне управління статистики. – 2000-2008 рр.

 5. Сухий П.О. Господарський комплекс Чернівецької області / Географія, краєзнавство, туризм № 29-31 (370-373) серпень 2004 р. С. 38-45.

 6. Чернівецька область. Географічна енциклопедія України. Том 3. К.: Видавництво УРЕ, 1992 р.

 7. Історія міст і сіл. Чернівецька область. К.: Видавництво УРЕ, 1969.

 8. Карпенко Ю.О. Топонімія Буковини. К.: Вид-во „Наукова думка”. 1973.

 9. Природа Чернівецької області / За ред. К.І. Геренчука. Львів. Вид-во Львівського у-ту, 1978. – 168 с.

 10. Мінаков І.Ф., Онікієнко В.В. Чернівецька область. Чернівці, Облвидав, 1958.

 11. Еколого-географічні проблеми дослідження природно-ресурсного потенціалу регіону. К.: Видавництво Мінвузу., 1992 р.

 12. Козьмук П.Ф., Чернявський О.Н., Козьмук А.П. Земельні ресурси Буковини, стан, моніторинг, використання. – Чернівці: Букрек. 2003. – 248 с.

 13. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Географія. – Чернівці: „Рута”. 1996 – 2009.

 14. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – К.: ВД.к. – М. Академія – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с.

 15. Навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької області – ДУ «Львівська політехніка», 2000.

 16. Чернівецька область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина. Відповідальний редактор Т.В.Погурельська-К.:ТОВ «Видавництво Мапа»,2007-20с.

 17. Еколого-географічні та географо-краєзнавчі дослідження території Карпато-Подільського регіону: Навчально-методичний посібник для студентів географічних спеціальностей/Ред. кол.: Я. Жупанський (відпов. ред.) та ін. – Чернівці: Рута, 1998. – 134 с.

 18. Буковина. Загальне краєзнавство: Частина IX. Топографічний опис населених пунктів/Зелена Буковина. – 2000. - №1-2 – С. 81-200.

 19. Буковина: історичний нарис [ред.кол.: С.С. Костишин (голова) та ін.]. – Чернівці: Зелена Буковина, 1998. – 416 с.

 20. Краєзнавство: історична географія. Конспект лекцій/За ред. Я.І. Жупанського. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – 107 с.

 21. Круль В.П. Краєзнавство: регіональний огляд. Конспект лекцій. Частина 1.-Чернівці:Рута,2001. - 88с.

 22. Буковина //Енциклопедія українознавства. - Львів:НТШ,1993. - т.1. - с.187-191.

 23. Жуковський А. Історія Буковини. – Чернівці; 1991. – ч.1. – 119с.; 1994. – ч.2. – 223с.

 24. Я.І.Жупанський, В.Ю.Туряк, В.В.Фостій. Робочий зошит з географії (5 – й клас) – Чернівці, 2001. – 66с.

 25. І.М.Овчаренко, О.В.Заставецька, Б.І. Заставецький. Вивчення своєї області в курсах шкільної географії (Методичні рекомендації для учителів географії) – Тернопіль, 1988. – 69с.

 26. Краєзнавство: Матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання (для студентів географічного факультету) / Автор В.П.Круль / За ред.. проф. Я.Жупанського. – Чернівці:Рута, 1998. – 158с.

 27. Джаман В.О, Костащук І.І. Національна структура населення етноконтактних зон: монографія / В.О.Джаман, І.І.Костащук – Чернівці:ЧНУ, 2009. – 288с.

 28. Кожолянко Г.К. Етнографія Буковини / Г.К.Кожелянко. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 384с.

 29. Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України / Володимир Петрович Круль. – Чернівці: Рута, 2004. – 382с.

 30. Курило В.М. Північна Буковина, її минуле і сучасне / В.М.Курило. – Ужгород: Карпати, 1969. – 247с.

 31. Оникієнко В.В. Чернівецька область (географічний нарис) / В.В.Оникієнко. – К.: Рад.шк., - 1960. – 132с.

 32. Балагури Є.А. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (энеолит, бронза и раннее железо) / Э.А.Крушельницкая. – К.: Наук думка, 1990. – 183с.

 33. Баладыженко К. Буковина (Зелена Русь) и ее прошлое: историко – географический очеркь / К.Баладыженко. – Петроградь, 1915. – 50с.

 34. Особливості природного руху населення різних національних груп (на прикладі Чернівецької області) / В.О.Джаман, І.І.Костащук / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць.

 35. Гриценко І.А., Ліщенко М.А. Північна Буковина – споконвічна українська земля. – К.: 1980. – 48с.

 36. Довідник з археології України: Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області / Винокур І.С. та інші. – К.: Наукова думка, 1984. – 222с.

 37. До витоків назви краю Буковина // Тези доповідей (ред.кол. Макар Ю.І., Ботушанський В.М. та інші). – Чернівці, 1992. – 155с.

 38. Кончак С.І. Населення українського Прикарпаття. – Львів: Вища школа при ЛДЧ, 1974. – 188с.

 39. Піддубний Г. Буковина. Її минуле і сучасне. – Харків, 1928. – 256с.

 40. Тимощук Б.О. Північна Буковина – земля слов’янська. – Ужгород, 1969, - 306с.

 41. Тимощук Б.О. Археологічні пам’ятки Чернівецької області: - Чернівці, 1970. – 98с.

 42. Тимощук Б.О.Слов’яни Північної Буковини V – Ixст. – К.: Наукова думка, 1976. – 178с.

 43. Тимощук Б.О. Давньоруська Буковина (Х – перша половина ХІVст.). – К.: Наукова думка, 1982. – 206с.

 44. Басняк В.Й. Мій рідний край (історичне краєзнавство). Чи знаєш ти історію Чернівецької області? – Чернівці, 1997. – 22с.

 45. Басняк В.Й. Мій рідний край (історичне краєзнавство). Чи знаєш ти історію Чернівецької області? – Чернівці, 1997. – 16с.

 46. Джаман В.О. Національна структура нової хвилі емігрантів (на прикладі поліетнічної Чернівецької області) / В.О.Джаман // Український вимір:між нар.зб. – Ніжин – Київ: НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – Вип.5. – с.38 – 39.

 47. Чернівецька область – поліетнічна етноконтактна теорія / В.О.Джаман, І.І.Костащук// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.246; Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – с.114 – 126.

 48. Зеленчук В.С. Населення Бессарабии и Поднестровья в ХІХст.(этнические и социально – демократические процессы) / В.С.Зеленчук. – Кишенев: Штиница, 1979. – 288с.

 49. Камінська О. Німецькі колонії на Буковині у дослідженнях австрійських і німецьких істориків / О.Камінська // Буковинський історико – етнографічний вісник. – Чернівці: Прут, 2003 – Вип.5. – с.103 – 108.

 50. Костащук І.І. Особливості прояву релігійної приналежності населення у його національній структурі (на прикладі Чернівецької області) /І.І.Костащук// Наукові записи Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль. – 2004. - №3. – с.119 – 122.

 51. Заячук М.Д. До питання про динаміку сільськогосподарського виробництва на території Чернівецької області / Мирослав Заячук // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.праць. – Вип.19. Географія – Чернівці: ЧДУ, 1997. – с.164 – 171.

 52. Заячук М.Д. Особливості агроландшафтних умов спеціалізації господарства Чернівецької області / Мирослав Заячук // Науковий вісник Чернівецького Університету. Вип.80. Географія – Чернівці: ЧДУ, 2000, - с.109 – 116.

 53. Брижак П.М, Заячук М.Д, Сухий П.О. Розвиток сільського «зеленого» туризму в Чернівецькій області// Вісник наукових досліджень. Серія:Туризм – Тернопіль: РВВ Галицького інституту ім.В.Чорновола, 2006. – Вип.2. – 196с. – с.163 – 165.

 54. Брижак П.М, Заячук М.Д, Сухий П.О. Розвиток туристичної інфраструктури Придністров’я в межах Чернівецькій області. Методика і практика//Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції . – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 240с., с.131 – 134.

 55. Костащук І.І, Заячук М.Д, Сухий П.О. Особливості розвитку релігійного туризму в Придністерії Чернівецької області // Дністровський каньйон – унікальна територія туризму: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції . – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 240с., с.139 – 141.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи