Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 333.31 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір333.31 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Чернівецького

національного університету

імені Юрія Федьковича


_________проф. С.В. Мельничук


1”вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу                  Демографічні проблеми людства_

(назва навчального предмета)


напряму підготовки: 0705 географія

для спеціальності: 8.070501 географія

Факультет _географічний______________________________________________________

Кафедра __географії України та регіоналістики_________


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські) (год)

Всього ауд. (год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Контрольні (модульні) роботи

Розрахунково-графічні роботи

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

Денна

5

9

54

1,5

17

17

34

-

20

2

9

-

9
Заочна

5

9

54

1,5

8

-

6

-

46
2
9

Робочу програму склав: д.геогр. н., професор кафедри географії України та регіоналістики Джаман В.О.

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики

протокол № __1____

" 1 " __вересня 2011 року


Завідувач кафедри ______________________ /проф. Джаман В.О. ___/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною комісією географічного факультету напряму 0705 «Географія»

протокол № __1____

" 1 " __вересня_ 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _________________/ доц. Цепенда М.В. /


(підпис) (прізвище, ініціали)


Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Демографічні проблеми людства» для комп’ютерно-орієнтованої (дистанційної) системи навчання.

^ ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Дисципліна входить:

- до вибіркової частини навчального плану підготовки магістрів з напряму підготовки – 0705 «Географія»;

- до циклу дисциплін вільного вибору студентів (вс3).

Загальна кількість годин та кредитів ECTS:

54 год. / 1,5 кредита ECTS, із них:

- лекцій: 17 год.,

- практичних занять: 17 год.,

- самостійної роботи: 20 год.

Форма підсумкового контролю : залік.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчальної дисципліни „Демографічні проблеми людства”


Мета викладання дисципліни – розкриття особливостей демографічних проблем, огляд регіональних відмін демографічних процесів і демографічної політики; вивчення етнічної структури населення і проявів етнічних процесів.

^ Завдання вивчення дисципліни:

– вивчити поняття історичні типи відтворення населення, концепція демографічного переходу, демографічна революція, режими відтворення населення;

– розкрити територіальні особливості демографічних процесів у світі й Україні;

– зрозуміти сутність демографічної політики в різних регіонах світу;

– прогнозування демографічних процесів і статево-вікової структури населення.;

– вивчити зміст основних етнічних термінів, типологію етнічних процесів;

– дослідити територіальні відміни етнічної різноманітності населення України.

^ Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: історичні типи відтворення населення, концепцію демографічного переходу, режими відтворення населення; основні демографічні процеси в світі та Україні, особливості статево-вікової структури населення в різних регіонах світу й Україні; демографічні втрати населення; демографічну політику; основні етнічні терміни, етнічну структуру населення, типологію етнічних процесів;

вміти: оволодіти методикою розрахунків і визначення територіальних відмін демографічних показників, що розкривають демографічну ситуацію, а також етнічну різноманітність населення.

^ СТРУКТУРА ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСЦИПЛІНИ

демографічні проблеми людства” ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТАКомпетенції (прогнозовані результати навчання)


Назва змістовного модуля (ЗМ) або навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу

Вид заняттяВиди діяльності і поточного контролю

Кількість балівІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗВсього балів за НЕ і ЗМ

лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

Самостійна робота

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Демографічна ситуація, демографічна політика (територіальні відміни)

Знати і розуміти поняття демографічний перехід, демографічна революція, історичні типи і режими відтворення населення

НЕ 1.1

Відтворення населення та його історичні типи.

Концепція демографічного переходу. Історичні типи відтворення населення. Демографічні революції та їх зміст. Демографічне постаріння. Поняття режиму відтворення населення, його кількісні показники.

22

Конспект. Письмове опитування

4

реферат
4

Знати і вміти вираховувати показники народжуваності; знати відміни показників народжуваності в регіонах світу і у межах України.

НЕ 1.2

Народжуваність

Народжуваність, репродуктивна поведінка, потреба в дітях, планування сім’ї. Показники, що характеризують величину народжуваності. Загальна характеристика рівня народжуваності у світі. Регіональний огляд народжуваності у світі. Динаміка народжуваності в Україні, її територіальні відміни.

2

2
2

Конспект. Письмове опитування. Викреслювання 2 картосхем

народжуваності: - у світі,

- в Україні.4


5реферат


9Знати основні чинники смертності, екзогенні та ендогенні причини смертності, територіальні відміни смертності в регіонах України і світу.

НЕ 1.3

Смертність і тривалість життя

Смертність, екзогенні та ендогенні причини смертності; перехід до сучасного типу смертності. Тривалість життя, чинники смертності. Показники, що характеризують величину смертності. Регіональний огляд смертності у світі. Динаміка показників смертності в Україні, її територіальні відміни.

2

2
2

Конспект. Письмове опитування. Викреслювання 2 картосхем смертності:

- у світі,

- в Україні.4


5

реферат


9

Знати територіальні особливості природного приросту населення в світі та Україні

НЕ 1.4

Природний приріст населення.

Природний приріст населення світу та регіональний огляд. Природний приріст населення України (у розрізі областей)
2
2

Викреслювання 2 картосхем природного приросту населення:

- у світі,

- в Україні.5

реферат


5


Знати особливості статевої і вікової структури населення

НЕ 1.5.

Статево-вікова структура населення

Структура населення за статтю. Регіональний огляд статевої структури населення світу. Вікова структура населення. Регіональний огляд вікової структури населення світу. Особливості статево-вікової структури населення в Україні. Прогнозування демографічних процесів.

2

2
2

Конспект. Письмове опитування.

Викреслювання статево-вікової піраміди населення

України4


5

реферат


9

Знати про втрати населення України у роки війни та голодоморів, географію української діаспори, заробітчанство за кордоном

НЕ 1.6.

Демографічні втрати України

Динаміка кількості населення України. Українські голодомори. Війни. Українська діаспора. Сучасне українське заробітчанство за кордоном. Сучасна демографічна криза в Україні.


2

Конспект. Письмове опитування5

реферат


5

Знати закони народонаселення, демографічну політику в різних країнах.

НЕ 1.7.

Політика народонаселення і демографічна політика.

Політика народонаселення. Демографічна політика в окремих країнах світу. Демографічна політика в Україні.


2

Конспект.

Письмове опитування.
5реферат

5^ Всього за модулем 1 15 36

Змістовий модуль II етноси та етнічні процеси сучасного світу

Знати теорії походження людських рас, географію їх поширення

НЕ 2.1.

Расовий склад населення світу

Людські раси. Їх класифікація та походження. Характеристика людських рас. Географічні особливості розповсюдження людських рас.

2

2
2

Конспект.

Письмове опитування.
5реферат


5Знати основні етнічні терміни, типологію етнічних процесів та їх прояви.

НЕ 2.2.

Етноси й етнічні процеси.

Зміст основних етнічних термінів. Ієрархія етнічних спільностей. Типологія етнічних процесів. Регіональні особливості проявів етнічних процесів.

22

Конспект. Письмове опитування.5реферат

5Знати географічну та лінгвістичну класифікації народів

НЕ 2.3

Класифікація народів

Географічна класифікація народів. Лінгвістична класифікація народів. Загальна характеристика мов.

2

3
1

Конспект. Письмове опитування.

Викреслювання картосхеми.5реферат


5Знати територіальні відміни і динаміку етнічної структури населення України. Вміти визначити індекс етнічної різноманітності населення.

НЕ 2.4.

Етнічна структура населення України

Етнічний склад населення. Етнічна різноманітність населення. Територіальні відміни і динаміка етнічної структури населення в Україні. Етногеографічні особливості природного і міграційного руху населення. Урбанізація і етнічна структура населення.

3

4
1

Конспект. Письмове опитування.

Викреслювання картосхеми етнічної різноманітності населення України.4


5

картосхема


9
^ Всього за модулем 2 10

34Модуль контрольний (підсумковий)

30Всього балів 25

100^ ТЕМАТИКА ІНДЗ

І. Визначити показники індексу етнічної різноманітності населення у розрізі адміністративних районів і способом картограми побудувати картосхему «Етнічна різноманітність населення ….. області»:

1. Чернівецької

2. Одеської

3. Херсонської

4. Миколаївської

5. Закарпатської

6. Запорізької

7. Донецької

8. Луганської

9. Харківської

10. Кіровоградської

11. Житомирської

12. Дніпропетровської

13. Сумської

14. Рівненської

15. АР Крим.

(Максимальна оцінка – 10 балів)

ІІ. Теми реферативних робіт (максимальна оцінка – 15 балів):

 1. Режим відтворення населення

 2. Джерела вивчення відтворення населення

 3. Методологічні підходи і методи аналізу демографічних процесів і структур.

 4. Кількісний аналіз і вимірювання демографічних процесів і структур.

 5. Шлюб і сім’я.

 6. Методика етнографічних досліджень

 7. Типологія історико-етнографічного районування України.

 8. Типологія держав світу за етнонаціональним складом населення.

 9. Теорії стаціонарного і стабільного населення.

 10. Прогноз населення.

 11. Взаємозв’язок відтворення і структури населення.

 12. Структура та географічні виміри етнонаціональної сфери.

 13. Геополітичні функції етногеографічного чинника.

 14. Геоетнополітичні аспекти діяльності політичних партій.

 15. Етнонаціональний чинник у функціонуванні регіональних органів державної влади і місцевого самоврядування.


^ Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕСТS та національною шкалою

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять та модульних контрольних робіт, ІНДЗ і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни впродовж семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю.

Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 36, за 2 модуль – 34 бали.

Студент, який набрав впродовж нормативного терміну 60 балів і більше має можливість не складати залік та отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку, або складати залік з метою підвищення свого рейтингу.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (заліку) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи (ІНДЗ, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 25 балів, може отримати оцінку за залік автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ЕСТS. Для їх порівняння використовується така таблиця:

Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складанняНе зараховано

1-34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання заліку. Допущеним до складання заліку студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • модульні контрольні роботи

 • практичні роботи, самостійна робота

- підготовка ІНДЗ

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ, ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА (ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІНИ)


Навчальний елемент 1.1. «Відтворення населення та його історичні типи».

Концепція демографічного переходу. Історичні типи відтворення населення. Демографічні революції та їх зміст. Демографічне постаріння. Поняття режиму відтворення населення, його кількісні показники.

Навчальний елемент 1.2. «Народжуваність». Народжуваність, репродуктивна поведінка, потреба в дітях, планування сім’ї. Показники, що характеризують величину народжуваності.

Навчальний елемент 1.3. «Смертність і тривалість життя».

Смертність, екзогенні та ендогенні причини смертності; перехід до сучасного типу смертності. Тривалість життя, чинники смертності. Показники, що характеризують величину смертності. Регіональний огляд смертності у світі. Динаміка показників смертності в Україні, її територіальні відміни

Навчальний елемент 1.4. «Природний приріст населення».

Природний приріст населення світу та регіональний огляд. Природний приріст населення України (у розрізі областей).

Навчальний елемент 1.5. «Статево-вікова структура населення».

Структура населення за статтю. Регіональний огляд статевої структури населення світу. Вікова структура населення. Регіональний огляд вікової структури населення світу. Особливості статево-вікової структури населення в Україні. Прогнозування демографічних процесів.

^ Навчальний елемент 1.6. «Демографічні втрати України».

Динаміка кількості населення України. Українські голодомори. Війни. Українська діаспора. Сучасне українське заробітчанство за кордоном. Сучасна демографічна криза в Україні.

Навчальний елемент 1.7. «Політика народонаселення і демографічна політика». Політика народонаселення. Демографічна політика в окремих країнах світу. Демографічна політика в Україні.

Навчальний елемент 2.1. «Расовий склад населення світу».

Людські раси. Їх класифікація та походження. Характеристика людських рас. Географічні особливості розповсюдження людських рас.

Навчальний елемент 2.2. «Етноси і етнічні процеси».

Зміст основних етнічних термінів. Ієрархія етнічних спільностей. Типологія етнічних процесів. Регіональні особливості проявів етнічних процесів.

Навчальний елемент 2.3. «Класифікація народів». Географічна класифікація народів. Лінгвістична класифікація народів. Загальна характеристика мов.

Навчальний елемент 2.4. «Етнічна структура населення України».

Етнічний склад населення. Етнічна різноманітність населення. Територіальні відміни і динаміка етнічної структури населення в Україні. Етногеографічні особливості природного і міграційного руху населення. Урбанізація і етнічна структура населення.


^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

(теми і плани лекцій)

I. Відтворення населення та його історичні типи.


1.1 Концепція демографічного переходу.

1.2 Історичні типи відтворення населення.

1.3 Демографічні революції та їх зміст.

1.4 Поняття режиму відтворення населення, його кількісні показники.


^ II. Народжуваність населення


2.1 Народжуваність, репродуктивна поведінка, потреба в дітях, планування сім’ї.

2.2 Показники, що характеризують величину народжуваності.

2.3 Загальна характеристика рівня народжуваності у світі.

2.4 Регіональний огляд народжуваності у світі

2.5 Динаміка народжуваності в Україні, її територіальні відміни.


ІІІ. Смертність і тривалість життя


3.1. Смертність, екзогенні та ендогенні причини смертності, перехід до сучасного типу смертності

3.2. Тривалість життя, чинники смертності

3.3. Вимірювання показників смертності

3.4. Регіональний огляд смертності

3.5. Динаміка смертності в Україні


^ IV. Статево-вікова структура населення


4.1 Структура населення за статтю.

4.2 Регіональний огляд статевої структури населення світу.

4.3 Вікова структура населення.

4.4 Регіональний огляд вікової структури населення світу.

4.5 Особливості статево-вікової структури населення в Україні.


^ V. Расовий склад населення світу


5.1 Людські раси. Їх класифікація та походження.

5.2 Характеристика людських рас.

5.3 Географічні особливості розповсюдження людських рас.


^ VI. Етноси й етнічні процеси.


6.1 Зміст основних етнічних термінів.

6.2 Ієрархія етнічних спільностей.

6.3 Типологія етнічних процесів.

6.4 Регіональні особливості прояві етнічних процесів.


VII. Ккласифікація народів

7.1. Географічна класифікація народів

7.2. Лінгвістична класифікація народів

7.3. Загальна характеристика мов


VIII. Етнічна структура населення України.


8.1 Етнічний склад населення України.

8.2 Етнічна різноманітність населення України.

8.3 Територіальні відміни і динаміка етнічної структури населення в Україні.

8.4 Етногеографічні особливості природного і міграційного руху населення.

8.5 Урбанізація і етнічна структура населення.


^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(теми і завдання)

I. Практична робота

Тема: Територіальна диференціація народжуваності населення у світі

Завдання: На контурну карту світу у розрізі країн нанести способом картограми показники народжуваності населення (таблиця).

Завдання виконувати за 2 варіантами:

 1. загальні коефіцієнти народжуваності;

 2. сумарні коефіцієнти народжуваності.

Для виконання завдання використати запропоновані шкали.

Проаналізувати територіальні відміни показників народжуваності у світі та по материках.

^ II. Практична робота

Тема:Територіальна диференціація смертності населення у світі

Завдання: На контурну карту світу у розрізі країн нанести способом картограми показники смертності населення (таблиця).

Для виконання завдання використати запропоновану шкалу. Проаналізувати територіальні відміни показників смертності у світі та по материках.


^ III. Практична робота

Тема: Територіальна диференціація природного приросту населення у світі

Завдання: На контурну карту світу у розрізі країн нанести способом картограми показники природного приросту (скорочення) населення (таблиця).

Для виконання завдання використати запропоновану шкалу показників природного приросту (скорочення).

Проаналізувати територіальні відміни показників природного приросту населення у світі та по материках.

^ IV. Практична робота


Тема: Статево-вікова структура населення України.

Завдання: Побудувати піраміду статево-вікової структури населення України (таблиця).

Проаналізувати періоди демографічних криз, демографічних хвиль; дати прогноз демографічних процесів на 5-річний і 15-річний періоди.


^ V. Практичне (семінарське) заняття


Тема: Утворення і географічні особливості розповсюдження людських рас.

Завдання:

1.Початкові етапи формування людини:

а) дріопітеки і рамапітеки третинного періоду – предки людей;

б) австралопітеки і хабіліси;

в) прабатьківщина людства;

г) архантропи, палеоантропи;

ґ) сапієнтація – формування людей сучасного виду;

д) розселення неоантропів.

2.Утворення людських рас:

а) великі раси;

б) малі расові типи;

в) перехідні та проміжні расові типи;

3. Географія людських рас.


^ VI. Практична робота


Тема: Географія народів світу.

Завдання:

1.За картами атласу вивчити особливості розселення народів.

2.На контурну карту світу у розрізі країн нанести способом картограми індекс етнічної різноманітності населення.

Завдання 2 виконується за варіантами. Індекс етнічної різноманітності вирахувати за формулою, використовуючи дані таблиці. Для виконання завдання використати запропоновану шкалу. Проаналізувати територіальні відміни показника індексу етнічної різноманітності населення та регіони можливої міжетнічної напруги.


^ VІІ. Практична робота


Тема: Етнічна структура населення України

Завдання: На контурну карту у розрізі областей нанести способом картограми індекс етнічної різноманітності населення.(Індекс етнічної різноманітності вирахувати за формулою, використовуючи дані таблиці).

Для виконання завдання використати запропоновану шкалу.

Проаналізувати територіальні відміни показника індексу етнічної різноманітності населення.


^ САМОСТІЙНА РОБОТА

І. 1. Основні демографічні проблеми сучасного світу. [20, с.14]

2. Демографічне постаріння. [4, с.24]

3. Демографічний перехід в Україні. [20, с.22]

4. Загальні методи вивчення демографічних процесів. [20, с. 119]

5. Методи розрахунку сумарних коефіцієнтів режиму відтворення населення. [20, с. 322]

ІІ. 6. Народжуваність населення України (на контурну карту у розрізі областей нанести способом картограми показники народжуваності населення у 2007 р.)

7. Шлюбна і позашлюбна народжуваність. [9, с.49]

8. Таблиці народжуваності. [9, с. 52]

9. Потреба в дітях і планування сім’ї. [15, с.145]

ІІІ. 10. Смертність населення України (на контурну карту у розрізі областей нанести способом картограми показники смертності населення у 2007 р.)

11. Смертність, причини смертності, перехід до сучасного типу смертності. [4, с. 48]

12. Тривалість життя, чинники смертності. [4, с. 51]

13. Вимірювання показників смертності. Регіональний огляд смертності у світі. [4, с. 55]

14. Динаміка смертності в Україні. [4, с. 62]

15. Таблиці смертності, зміст і призначення їх. [20, с. 201]

IV. 16. Природний приріст (скорочення) населення України (на контурну карту у розрізі областей нанести способом картограми показники природного приросту населення у 2007 р.)

17. Територіальні відміни показників природного приросту населення у світі (за даними картосхеми).

18. Територіальні відміни показників природного приросту населення в Україні (за даними картосхеми).

V. 19. Класифікація перспективних розрахунків населення, цілі і завдання їх. [20, с. 347]

20. Деякі прийоми перспективних розрахунків населення з постійним режимом відтворення. [20, с. 349; 9, с. 74]

21. Перспективні розрахунки населення зі змінним режимом відтворення. [20, с. 353; 9, с. 76]

22. Необхідність і завдання ретроспективних розрахунків населення. [20, с. 363]

VI. 23. Східна українська діаспора. [7, с. 39]

24. Західна українська діаспора. [7, с. 49]

25. Географія голодомору 1932-1933 років. [7, с. 17]

VII. 26. Історичність законів народонаселення. [9, с. 16]

27. Економіка і населення. [9, с. 17]

28. Переписи населення в сучасному світі, їх значення. [20, с. 371]

29. Методи проведення перепису населення. [20, с. 375]

30. Програма перепису населення. [20, с. 378]

VIII. 31. Великі і малі людські раси. [21, с. 102]

32. Фактори расоутворення. [21, с. 104]

33. Історико-географічні особливості заселення і освоєння Землі. [21, с. 110]

IX. 34. Характеристика етнічних процесів в Європі. [4, с. 137]

35. Характеристика етнічних процесів в Азії. [4, с. 138]

36. Міжнаціональні конфлікти та їх запобігання. [14, с. 90]

X. 37. Географічна класифікація народів. [4, с. 140]

38. Лінгвістична класифікація народів. [4, с. 142]

39. Загальна характеристика мов. [4, с. 149]

XI. 40. Формування української народності і нації. [22, с. 13]

41. Історико-етнографічне районування України. [22, с. 22]

42. Етнографічні групи українського народу. [22, с. 23]

43. Етнічні процеси та міжетнічні взаємини. [14, с. 85]

^ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Питання для контролю знань за I змістовний модуль.

1. Розкрийте суть концепції демографічного переходу.

2. Охарактеризуйте історичні типи відтворення населення.

3. Розкрийте зміст терміну «демографічна революція».

4. Дайте характеристику демографічних революцій, які пережило людство.

5. Розкрийте зміст поняття «демографічне постаріння».

6. Розкрийте територіальні відміни демографічного постаріння населення світу.

7. Розкрийте зміст поняття «режим відтворення населення».

8. Охарактеризуйте кількісні показники, що розкривають режим відтворення населення.

9. Проаналізуйте територіальні особливості режиму відтворення населення світу.

10. Народжуваність і репродуктивна поведінка.

11. Потреба в дітях і планування сім’ї.

12. Охарактеризуйте кількісні показники, що розкривають величину народжуваності.

13. Загальна характеристика рівня народжуваності у світі, динаміка показників народжуваності.

14. Проаналізуйте регіональні відміни народжуваності населення у світі.

15. Динаміка народжуваності населення в Україні.

16. Територіальні відміни показників народжуваності населення в Україні.

17. Смертність, екзогенні та ендогенні причини смертності.

18. Розкрийте суть переходу до сучасного типу смертності.

19. Тривалість життя населення, чинники смертності.

20. Територіальні відміни очікуваної тривалості життя населення.

21. Охарактеризуйте кількісні показники, що розкривають величину смертності.

22. Проаналізуйте регіональні відміни показників смертності у світі.

23. Динаміка показників смертності в Україні.

24. Розкрийте територіальні відміни показників смертності в Україні.

25. Структура населення за статтю

26. Проаналізуйте регіональні відміни статевої структури населення світу.

27. Вікова структура населення.

28. Регіональний огляд вікової структури населення світу.

29. Розкрийте особливості статево-вікової структури населення України.

30. Розкрийте проблему голодоморів в Україні.

31. Географія західної української діаспори.

32. Географія східної української діаспори.

33. Проблеми сучасного українського заробітчанства за кордоном.

34. Сучасна демографічна криза в Україні.

35. Природний приріст населення світу. Регіональний огляд.

36. Територіальні відміни показників природного приросту населення в Україні.

37. Політика народонаселення.

38. Демографічна політика.

Питання для контролю знань за II змістовний модуль

39. Розкрийте зміст понять «плем’я» і «народність».

40. Історичні типи етносів.

41. Розкрийте зміст понять «народ» і «нація».

42. Людські раси, їх класифікація.

43. Розкрийте теорії походження людських рас.

44. Проаналізуйте географічні особливості розповсюдження людських рас.

45. Ієрархія етнічних спільностей.

46. Розкрийте зміст термінів: «етнікос», «етносоціальний організм».

47. Розкрийте зміст термінів «етнічна група» і «етнографічна група».

48. Розкрийте термінів «етноеволюційні» і «етнотрансформаційні» процеси. Наведіть приклади.

49. Процеси етногенетичної дивергенції.

50. Типи процесів етнічного об’єднання.

51. Особливості проявів етнічних процесів у Європі та Африці.

52. Особливості проявів етнічних процесів у Азії та Америці.

53. Географічна класифікація народів.

54. Лінгвістична класифікація народів.

55. Загальна характеристика мов.

56. Етнічна структура населення України.

57. Порівняти показники розрахунків етнічної різноманітності населення за авторами: 1. Б. Еккель, 2. Е. Пясецький, 3. В. Джаман.

58. Територіальні відміни етнічної різноманітності населення в Україні.

59. Етногеографічні особливості природного і міграційного руху населення України.

60. Урбанізація і етнічна структура населення України.

Білети підсумкового контрольного модуля

Білет № 1

1. Розкрийте суть концепції демографічного переходу.

2. Структура населення за статтю.

3. Розкрийте зміст понять «плем’я» і «народність».

Білет № 2

1. Охарактеризуйте історичні типи відтворення населення.

2. Вікова структура населення.

3. Історичні типи етносів.

Білет №3


1. Розкрийте зміст терміну «демографічна революція».

2. Проаналізуйте регіональні відміни статевої структури населення світу.

3. Розкрийте зміст понять «народ» і «нація».

Білет №4

1. Дайте характеристику демографічних революцій, які пережило людство.

2. Розкрийте проблему голодоморів в Україні.

3. Людські раси, їх класифікація.

Білет №5

1. Розкрийте зміст поняття «демографічне постаріння».

2. Географія західної української діаспори.

3. Розкрийте теорії походження людських рас.

Білет №6

1. Розкрийте територіальні відміни демографічного постаріння населення світу.

2. Географія східної української діаспори.

3. Проаналізуйте географічні особливості розповсюдження людських рас.

Білет №7

1. Розкрийте зміст поняття «режим відтворення населення».

2. Проблеми сучасного українського заробітчанства за кордоном.

3. Ієрархія етнічних спільностей.

Білет №8

1. Охарактеризуйте кількісні показники, що розкривають режим відтворення населення.

2. Регіональний огляд вікової структури населення світу.

3. Розкрийте зміст термінів: «етнікос», «етносоціальний організм».


Білет №9

1. Проаналізуйте територіальні особливості режиму відтворення населення світу.

2. Розкрийте особливості статево-вікової структури населення України.

3. Розкрийте зміст термінів «етнічна група» і «етнографічна група».


Білет №10

1. Народжуваність і репродуктивна поведінка.

2. Сучасна демографічна криза в Україні.

3. Розкрийте термінів «етноеволюційні» і «етнотрансформаційні» процеси. Наведіть приклади.

Білет №11

1. Потреба в дітях і планування сім’ї.

2. Природний приріст населення світу. Регіональний огляд.

3. Порівняти показники розрахунків етнічної різноманітності населення за авторами: 1. Б. Еккель, 2. Е. Пясецький, 3. В. Джаман.


Білет №12

1. Охарактеризуйте кількісні показники, що розкривають величину народжуваності.

2. Територіальні відміни показників природного приросту населення в Україні.

3. Процеси етногенетичної дивергенції.


Білет №13

1. Загальна характеристика рівня народжуваності у світі, динаміка показників народжуваності.

2. Політика народонаселення.

3. Типи процесів етнічного об’єднання.

Білет №14

1. Проаналізуйте регіональні відміни народжуваності населення у світі.

2. Розкрийте територіальні відміни показників смертності в Україні.

3. Особливості проявів етнічних процесів у Європі та Африці.

Білет №15

1. Динаміка народжуваності населення в Україні.

2. Демографічна політика.

3. Географічна класифікація народів.

Білет №16

1. Територіальні відміни показників народжуваності населення в Україні.

2. Тривалість життя населення, чинники смертності.

3. Лінгвістична класифікація народів.

Білет №17

1. Смертність, екзогенні та ендогенні причини смертності.

2. Особливості проявів етнічних процесів у Азії та Америці.

3. Територіальні відміни етнічної різноманітності населення в Україні.

Білет №18

1. Розкрийте суть переходу до сучасного типу смертності.


2. Загальна характеристика мов.


3. Етногеографічні особливості природного і міграційного руху населення України.

Білет №19

1. Територіальні відміни очікуваної тривалості життя населення.

2. Динаміка показників смертності в Україні.

3. Етнічна структура населення України.

Білет №20

1. Охарактеризуйте кількісні показники, що розкривають величину смертності.

2. Проаналізуйте регіональні відміни показників смертності у світі.

3. Урбанізація і етнічна структура населення України.


ЛІТЕРАТУРА

1. Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. – М.: Наука, 1986. – 832 с.

2. Географія населення з основами демографії: Методичні рекомендації до практичних робіт / Укл. Джаман В.О. – Чернівці: Рута, 2005. – Частина 1. – 16 с.

3. Демографический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1985. – 608 с.

4. Джаман В., Круль В., Чернюх Г. Демографія: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 160 с.

5. Заставецька О.В., Заставецький Б.І. , Ткач Д.В. Географія населення України. – Тернопіль, 2001. – 147 с.

6. Заставний Ф.Д, Географія України : у 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.

7. Заставний Ф. Демографічні втрати населення України. Голодомори, війни, еміграції. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 130 с.

8. Козлов В.М. и др. Народонаселение стран мира: справочник. – М., 1984.

9. Корж О.В. Курс лекцій з демографії. – Тернопіль: Інфотехцентр, 1998. – 140 с.

10. Крачило М.П. Географія населення. – К.: НМК ВО, 1992. – 180 с.

11. Курс демографии: учеб. пособие / под. ред. А.Я. Боярского. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 391 с.

12. Население мира: Демографический справочник / сост. В.А. Борисов. – М.: Мысль, 1989. – 477 с.

13. Основы этнографии. – М.: Высшая школа, 1968. – 359 с.

14. Пономарьов А.П. Українська етнографія. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.

15. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – 256 с.

16. Соціально-економічна географія світу / За ред. С. Кузика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 256 с.

17. Соціально-економічна географія України / За ред. О. Шаблія. – Л.: Світ, 1994. – 640 с.

18. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.

19. Шаблій О. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львів. націонал. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 744с.

20. Стеценко С.Г. Демографічна статистика: Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 415 с.

21. Страны и народы. Общий обзор / Отв. ред. С.И. Брук, В.В. Покшишевский. – М.: Мысль, 1978. – 351 с.

22. Культура і побут населення України / В.І. Наулко та ін. – К.: Либідь, 1991. – 232.

23. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.

24. Дністрянський М.С. Етногеографія України. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2008. – 232 с.

25. Джаман В.О., Костащук І.І. Національна структура населення етноконтактниз зон: монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 288 с.

26. Гудзеляк І. Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 232 с.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи