Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Скачати 335.9 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Дата31.05.2012
Розмір335.9 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Кафедра географії України та регіоналістики


„Затверджую”

Ректор Чернівецького

національного університету

імені Юрія Федьковича

__________ проф. С.В. Мельничук

„ 1 ” вересня 2011р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

З „ЕКОЛОГІЇ МІСЬКИХ СИСТЕМ”

Для напряму підготовки: 6.040106 Екологія

спеціальність: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування


^ Факультет: географічний

Кафедра: географії України та регіоналістики
Форма навчання

курс

семестр

Загальний обсяг годин / кредитів

Всього ауд. (год.)

У тому числі(год.)

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи

Розрахунково-графічні роботи

Курсові проекти (роботи)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

лекції

практичні

(семінарські)

індивідуальні

Денна

4

7

216/6

85

46

34

5

131

2

37

Заочна

4

7

216/6

20

12

8
196

7


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО МОН України напряму «Екологія»


Робоча програма складена: д. геогр. н., проф. Джаманом В.О.,

к.геогр.н., асист. Николаєвим А.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України

та регіоналістики

Прокол № 1 від « 1 » вересня 2011 р.


Завідувач кафедри

географії України та регіоналістики ___________ проф. В.О. Джаман

„1” вересня 2011 р.


Схвалено методичною комісією

географічного факультету

Протокол № 1 від «1» вересня 2011р.


Голова методичної комісії

географічного факультету

доц. М.В. Цепенда

„1” вересня 2011 р.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчальної дисципліни „ЕКОЛОГІЯ МІСЬКИХ СИСТЕМ”

Мета викладання дисципліни – вивчити екологічний стан і проблеми урбанізованих територій (генезис, структуру, територіальні особливості) та визначити оптимальні шляхи їх вирішення.

^ Завдання вивчення дисципліни:

– вивчення масштабів та інтенсивності антропогенного і техногенного впливу на урбогеосоціосистему;

– визначення допустимого рівня антропогенного і техногенного впливу;

– розробка заходів, які забезпечують стабільну підтримку допустимого рівня впливу;

– прогнозування можливих віддалених наслідків цього впливу і відповідна корекція.

^ Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни „Екологія міських систем” студент повинен:

знати: методики оцінювання екологічної ситуації у всіх системах міської екосистеми:

 • літосфері,

 • гідросфері,

 • атмосфері,

 • біосфері,

 • соціосфері;

вміти: пропонувати і обґрунтовувати інженерні рішення по зниженню техногенного впливу на природне середовище з метою нормалізації екологічної обстановки;

проводити екологічну експертизу діючих і спроектованих об’єктів;

розробляти технології захисту і відновлення міських екосистем.

^ СТРУКТУРА ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОЛОГІЯ МІСЬКИХ СИСТЕМ” ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТАКомпетенції (прогнозовані результати навчання)


Назва змістового модуля (ЗМ) або навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу

Вид заняттяВиди діяльності і поточного контролю

Кількість балівІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗВсього балів за НЕ і ЗМ

лекції

Практичні заняття

Індивідуальні

Самостійна робота

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ I. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ АБІОТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Знати і розуміти об’єкт і предмет дослідження, визначення урбоекології як науки, мету і завдання курсу.


НЕ 1.1

Вступ до „Екології міських систем”

Визначення поняття „урбоекологія”. Урбоекологія як наука. Об’єкт дослідження. Мета і завдання курсу. Огляд літератури з проблем урбоекології.

13

Конспект. Письмове опитування

11

Знати і розуміти поняття і процес урбанізації, історію урбанізаційних процесів, територіальні системи розселення, урбанізаційні і субурбанізаційні процеси у світі, Україні, Західноукраїнському регіоні

НЕ 1.2

Урбанізація – загальносвітовий процес

Міста як форма розселення. Зростання міст та кількості міського населення. Урбанізація – глобаль-ний процес. Джерела і шляхи урбанізації. Історія і перспективи урбанізації. Територіаль-ні системи міського розселення: агломерації, конурбації, мегалопо-ліси, метрополітенські території.

Урбанізаційні процеси в Україні. Особливості процесу урбанізації Західноукра-їнського регіону. Субур-банізаційні процеси у староосвоєних районах. Субурбанізаційні проце-си у Західноукраїнсь-кому регіоні.

4

8

1

12

Конспект. Письмове опитування. Викреслювання двох картосхем:

- міста-мільйонери світу

- міста України

Обговорення проблемних питань.


3


3


5Теми

№1-2


511

Знати і розуміти проблеми оточуючого середовища міста, завдання міського господарства

НЕ 1.3

Місто і міське середовище

Оточуюче середовище міста. Місто як урбогеосоціосистема. Міське господарство. Міста як центри використання ресурсів.

35

Конспект. Письмове опитування.2

Теми

№3-4

52

Знати можливі екологічні проблеми пов’язані з антропогенним впливом на рельєф, ґрунти, літогенну основу урбанізованих територій. Розуміти причини проявів небезпечних геологічних процесів.

НЕ 1.4

Екологічні проблеми геологічного середовища міста і міських систем

Антропогенні зміни рельєфу та екологічні наслідки.

Ґрунти міських територій: класифікація міських ґрунтів, геохімічний фон і показники забруднення ґрунтів, збереження ґрунтового шару при інженерно-будівельних роботах, меліорація забруднених ґрунтів і рекультивація земель.

Літо генна основа міських територій. Фізичне забруднення геологічного середовища. Небезпечні геологічні процеси на міських територіях. Захист міських територій від небезпечних геологічних процесів.

4

2
15

Конспект. Письмове опитування.

Семінарське заняття


3


3


Теми

№5-9

5

6

Знати можливі екологічні проблеми пов’язані з антропогенним впливом на водні об’єкти урбанізованих територій. Знати показники якості води і вміти їх визначати. Знати умови формування стічних вод на урбанізованих територіях і системи їх відведення та очистки.

НЕ 1.5.

Екологічні проблеми водних об’єктів урбанізованих територій

Водні об’єкти міст. Джерела впливу на водні об’єкти. Використання водних об’єктів міста: централізоване водопостачання, децентралізоване водопостачання. Раціональне використання водних об’єктів. Показники якості води: фізичні, бактеріологічні, гідробіологічні, хімічні. Методика оцінки якості води.

Системи водовідведення міст. Загальноміські очисні споруди та принципи їх роботи. Методи очистки виробничих стічних вод. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти.

Поверхневий стік з міських територій і територій промислових підприємств. Формування підземних вод на урбанізованих територіях.

Самоочищення поверхневих і підземних вод. Прогнозування стану води урбанізованих територій.

6

4

1

15

Конспект. Письмове опитування.

Семінарське заняття.

Практична робота3


3


3

Теми

№10-1459

Знати можливі екологічні проблеми пов’язані з антропогенним впливом на повітряну оболонку урбанізованих територій.

Знати нормативи якості повітря і вміти здійснити контроль рівня забруднення.

Знати вимоги міжнародних стандартів захисту атмосфери

НЕ 1.6.

Екологічні проблеми повітряного середовища урбанізованих територій

Характеристика забруднюючих атмосфе-ру речовин і класифіка-ція джерел забруднення.

Нормативи якості атмосферного повітря.

Основні джерела утворення і викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Розсіювання забруд-нюючих речовин в атмосфері. Трансфор-мація домішок в атмосфері. Смоги.

Заходи по захисту повітряного басейну.

Система контролю рівня забруднення атмосферного повітря в містах.

Методи контролю і прилади для вимірювання концентрацій домішок в атмосфері і в промислових викидах.

Статистичні характеристики забруднення атмосфери населених пунктів.

Вимоги міжнародних конвенцій по захисту атмосфери.

6

2

1

15

Конспект. Письмове опитування.

Семінарське заняття3


3

Теми

№15-19


5
6

Всього за модулем 1

24

16

3

65

35^ Модуль контрольний (підсумковий)

30Всього балів

100^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

(теми і плани лекцій)

I. Вступ до «Екології міських систем»


1.1 Визначення урбоекології. Урбоекологія як наука.

1.2 Об’єкт дослідження урбоекології.

1.3 Мета і завдання курсу «Екології міських систем».

1.4 Огляд літератури з проблем урбоекології.


^ II. Урбанізація – загальносвітовий процес.


2.1 Міста як форма розселення.

2.2 Зростання міст та кількості міського населення.

2.3 Урбанізація – глобальний процес

2.4 Джерела і шляхи урбанізації.

2.5 Історія і перспективи урбанізації.

2.6 Територіальні системи міського розселення.

2.7 Урбанізаційні процеси в Україні.

2.8 Субурбанізаційні процеси у староосвоєних районах.


III. Місто і міське середовище.


3.1 Міста як центри використання ресурсів.

3.2 Міське господарство.

3.3 Оточуюче середовище міста.

3.4 Місто як урбогеосоціосистема.


^ IV. Екологічні проблеми геологічного середовища міста і міських систем.


4.1 Антропогенні зміни рельєфу та екологічні наслідки.

4.2 Забруднення міських ґрунтів.

4.3 Фізичне забруднення геологічного середовища.

4.4 Небезпечні геологічні процеси на міських територіях.


^ V. Екологічні проблеми водних об’єктів урбанізованих територій.


5.1 Джерела впливу на водні об’єкти.

5.2 Використання водних об’єктів міста.

5.3 Показники якості води.

5.4 Методика оцінки якості води.

5.5 Системи водовідведення міст.

5.6 Загальноміські очисні споруди та принципи їх роботи.


^ VI. Екологічні проблеми повітряного середовища урбанізованих територій.


6.1 Характеристика забруднюючих атмосферу речовин і класифікація джерел забруднення.

6.2 Нормативні якості атмосферного повітря.

6.3 Система контролю рівня забруднення атмосферного повітря в містах.

6.4 Методи контролю концентрацій домішок в атмосфері та в промислових викидах.

6.5 Статистичні характеристики забруднення атмосфери населених пунктів.


^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

(теми і плани)


I. Практична робота

Тема: Урбанізаційні процеси у світі.

1. Виконання картосхеми «Міста-мільйонери світу».


^ II. Практична робота


Тема: Урбанізаційні процеси в Україні.

1. Виконання картосхеми «міста України».

2. Динаміка людності міст України.


III. Практична робота


Тема: Міська флора і фауна

1. Роль рослинного і тваринного світу в урбоекосистемі та житті міського населення.

2. Роль міста в динаміці ареалів видів флори та фауни: а) дати визначення поняттям «Флора», «Рослинність», «Рослинний світ», «Тваринний світ», «Фауна», «Тваринне населення»;

б) видозміна ареалів видів рослин і тварин.

3. Шляхи формування флори і фауни міст.

4. Урбанізовані біогеоценози:

а) основи класифікації біотопів міської агломерації;

б) Урбанізовані біогеоценози.

5. Антропогенний і урбанізований ландшафт:

а) антропогенний ландшафт та його класифікація;

б) урбанізований ландшафт;

6. Підходи до типології урбанізованих біотопів. Їх типи. Гемеробність урбанізованих біогеоценозів.

7. Фітомеліорація, створення зелених насаджень в різних функціональних зонах міста.

8. Призначення, структура, статус комплексних зелених зон міст.


^ IV. Практична робота


Тема: Енергетичні об’єкти міст – головний техногенний чинник впливу на біосферу.


1. Структура та тенденції розвитку енергозабезпечення.

2. Основні типи електростанцій.

3. Енергогенеруючі потужності України.

4. Об’єкти малої енергетики. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.

Екологічні аспекти нетрадиційної енергетики.

5. Вплив енергетичних об’єктів на навколишнє природне середовище.

6. Взаємодія ТЕС, АЕС, ГЕС та навколишнього природного середовища.

7. Енергозабезпечення та екологічна ситуація в Україні.


^ V. Практична робота


Тема: Побутові та промислові відходи. Санітарне прибирання міст.


1. Дати визначення поняттям «Відходи», «Тверді побутові відходи», «Утилізація», «Реутилізація», «Фільтрат», «Вторинні матеріальні ресурси». класифікація відходів.

2. Джерела промислових відходів і загальна характеристика відходів цих джерел.

3. Прибирання міських територій.

4. Полігони твердих побутових відходів.

5. Полігони твердих промислових відходів.

6. Методи підготовки та переробки твердих відходів.

7. Охарактеризуйте тверді промислові відходи. Ознаки класифікації відходів.

8. Дайте загальну характеристику основних відходів:

а) паливно-енергетичного комплексу;

б) металургійного комплексу;

в) машинобудівного комплексу;

г) хімічного комплексу;

д) деревообробного комплексу;

е) будівельного комплексу;


^ VI. Практична робота

Тема: Екологічні проблеми міст України


Семінарське завдання.


1. Найбільші індустріальні центри.

2. Найбільші портові міста.

3. Міста з переважним розвитком однієї із галузей виробництва.

4. Міста, які зазнали впливу від аварії на Чорнобильській АЕС.

5. Міста з відносно сприятливим екологічним станом.

6. Міста-курорти та туристичні центри.


Практичне завдання.

Завдання 1.

На контурну карту України нанести:

 1. Найбільші індустріальні центри: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Луганськ, Черкаси, Краматорськ.

 2. Найбільші портові міста: Одеса, Севастополь, Миколаїв, Херсон, Маріуполь.


Завдання 2.

На контурну карту України нанести міста з переважним розвитком однієї із галузей виробництва:

 1. ^ Гірничо-видобувна промисловість: Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.), Макіївка (Донецька обл.), Горлівка (Донецька обл.), Павлоград (Дніпропетровська обл.), Єнакієве (Донецька обл.), Олександрія (Кіровоградська обл.), Торез (Донецька обл.), Свердловськ (Луганська обл.), червоно град (Львівська обл.), Нововолинськ (Волинська обл.), Марганець (Дніпропетровська обл.), Жовті Води (Дніпропетровська обл.), Кіровоград.

 2. ^ Металургійна промисловість: Дніпродзержинськ (Дніпропетровська обл.), Алчевськ (Луганська обл.), Константинівка (Донецька обл.).

 3. Хімічна промисловість: Севєродонецьк (Луганська обл.), Рубіжне (Луганська обл.), Лисичанськ (Луганська обл.), Славянськ (Донецька обл.), Шостка (Сумська обл.), Первомайськ (Харківська обл.), Калуш (Івано-Франківська обл.), Новий Розділ (Львівська обл.), Стебник (Львівська обл.).

 4. Енергетика.

а) Атомна: Чорнобиль (Київська обл.), Прип’ять (Київська обл.), Славутич (Чернігівська обл.) Енергодар (Запорізька обл.), Кузнєцовськ (Рівненська обл.), Південоукраїнськ (Миколаївська обл.), Нетішин (Хмельницька обл.).

б) Теплова: Вуглегірськ (Донецька обл.), Комсомольське (Харківська обл.), Бурштин (Івано-Франківська обл.), Новий Світ (Донецька обл.), Курахово (Донецька обл.).

в) ^ Гідро: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське водосховища.


 1. Цементна промисловість: Ольшани (Миколаївська обл.), Балаклея (Харківська обл.), Здолбунів (Рівненська обл.), Миколаїв (Львівська обл.).


Завдання 3.


Нанести зони радіоактивного забруднення, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС.


 1. зона відчуження – Прип’ять, Чорнобиль;

 2. зона обов’язкового відселення – Народичі (Житомирська обл.);

 3. зона гарантованого добровільного відселення –Узин, Вишгород (Київська обл.), Овруч, Малин (Житомирська обл.), Дубровиця, Кузнецовськ (Рівненська обл.), Ладижин (Вінницька обл.), Канів (Черкаська обл.);

 4. зона посиленого екологічного контролю – Чернігів, Ніжин, Остер, Прилуки (Чернігівська обл.), Біла Церква (Київська обл.), Сарни (Рівненська обл.), Жашків (Вінницька обл.), Черкаси, Умань (Черкаська обл.).

Нанести на контурну карту України міста з відносно сприятливим екологічним станом: Сімферополь, Полтава, Хмельницький, Ужгород, Мелітополь (Запорізька обл.), Тячів (Закарпатська обл.).

Нанести міста-курорти та туристичні центри: Ялта, Алупка, Гаспра, Гурзуф, Кореіз, Лівадія, Мисхор, Ореанда, Симфіз, Форос (Ялтинський рекреаційний район), Євпаторія, Трускавець, Миргород, Хмельник, Яремча, Ворохта.

Нанести міста міжнародного туризму: Львів, Чернівці, Луцьк, Кам’янець-Подільський, Бахчисарай, Чернігів, Умань.

^ САМОСТІЙНА РОБОТА

(зміст завдань та запитань)

1. Особливості процесу урбанізації Західноукраїнського регіону.

2. Субурбанізаційні процеси у Західноукраїнському регіоні.

3. Природно-ресурсна складова урбанізаційної ємності території.

4. Вплив природних умов та ресурсів на формування міського розселення.

5. Каркас територіальної структури міського розселення.

6. Проста формула системи «місто».

7. Складна формула системи «місто».

8. Місто як система у великій системі міст.

9. Ґрунти міських територій. Класифікація міських ґрунтів.

10. Збереження ґрунтового шару при інженерно-будівельних роботах.

11. Меліорація забруднених ґрунтів і рекультивація земель.

12. Літо генна основа міських територій.

13. Захист міських територій від небезпечних геологічних процесів.

14. Забруднення ґрунтів важкими металами.

15. Водні об’єкти міст.

16. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти.

17. Очисні споруди стічних вод невеликих населених пунктів.

18. Прогнозування стану поверхневих і підземних вод міських територій.

19. Поверхневий стік з міських територій і територій промислових підприємств.

20. Формування підземних вод на урбанізованих територіях.

21. Основні джерела утворення і викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

22. Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері.

23. Трансформація домішок в атмосфері. Смоги.

24. Заходи по захисту повітряного басейну.

25. Вимоги міжнародних конвенцій по захисту атмосфери.

26. Функції рослинного покриву в містах.

27. Властивості рослин, які використовуються для міських і приміських насаджень.

28. Принципи створення насаджень у міських і приміських зонах.

29. Забруднення ґрунтів і природних вод в Україні.

30. Забруднення атмосферного повітря і радіоактивне забруднення в Україні.

31. Територіальні відміни екологічної ситуації в Україні.

32. Збір, вивезення і утилізація твердих побутових відходів.

33. Заводи по переробці та спалюванні сміття (принцип роботи).

34. Технологія складування твердих відходів.

35. Утилізація промислових відходів.

36. Функціональні типи міст України.

37. Екологічний моніторинг міського середовища.

38. Економічний механізм природокористування.

39. Громадські екологічні організації і рухи.

40. Розвиток теорії урбанізації.

41. Стратегії адаптації і виживання.

42. Проблеми і перспективи розвитку міст.

^ ТЕМАТИКА ІНДЗ

Теми рефератів:

1. Феномен гіперурбанізації.

2. Природно-просторові ресурси міста.

3. Типи взаємозв’язків урбоекосистеми.

4. Екологічний блок урбоекосистеми.

5. Місто і його ґрунтовий покрив.

6. Поглинальна здатність і рН міських ґрунтів.

7. Режим вологозабезпеченості міських ґрунтів.

8. Переущільнення міських ґрунтів.

9. Ерозійні процеси у містах.

10. Методи очистки виробничих стічних вод.

11. Поверхневий стік з міських територій і територій промислових підприємств.

12. Формування підземних вод на урбанізованих територіях.

13. Самоочищення поверхневих і підземних вод.

14. Міська вода.

15. Повітряний басейн міста.

16. Шумове забруднення.

17. Особливості міського клімату.

18. Забруднення атмосферного повітря.

19. Горизонтальні та вертикальні температурні градієнти міського середовища і рослин.

20. Генезис міського ландшафту.

21. Динаміка міського ландшафту.

22. Історико-стильові особливості озеленення.

23. Озеленення як засіб формування культурного ландшафту.

24. Ландшафтно-екологічна класифікація біогеоценотичного шару.

25. Градієнтна ординація біогеоценотичного покриву.

26. Дистермія і температурні градієнти.

27. Життєвість міських насаджень.

28. Енергетика урбанізованих регіонів.

29. Радіаційне забруднення на території України.

30. ТЕС і формування кислотних дощів.

31. Утилізація відходів підприємств хімічної промисловості.

 1. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу.

 2. Утилізація відходів металургійного комплексу.

 3. Утилізація відходів переробки деревини.

 4. Структура і динаміка міських популяцій населення.

 5. Здоров’я міської популяції населення.

 6. Екологічні інформаційні знаки.

 7. Штрихове кодування продовольчих товарів.

^ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Питання для контролю знань за I змістовний модуль.

1. Дайте визначення поняття «урбоекологія». Урбоекологія як наука.

2. Розкрийте зміст об’єкту і предмету дослідження урбоекології.

3. Визначте мету і завдання курсу «Урбоекологія».

4. Дайте визначення поняття «місто». Розкрийте суттєві ознаки міста як форми поселення.

5. Дайте визначення поняття «урбанізація». Охарактеризуйте сучасні тенденції урбанізаційних процесів у світі.

6. Вкажіть джерела і шляхи урбанізації.

7. Охарактеризуйте стадії історичного розвитку процесу урбанізації. Окресліть перспективи урбанізації.

8. Назвіть і охарактеризуйте територіальні системи міського розселення. Вкажіть критерії виділення міських агломерацій.

9. Визначте основні тенденції урбанізаційних процесів в Україні.

10. Визначте основні тенденції субурбанізаційних процесів у староосвоєних районах.

11. Розкрийте зміст поняття «урбогеосоціосистема» і її складові частини.

12. Розкрийте структуру і завдання міського господарства.

13. Розкрийте зміст поняття «оточуюче середовище міста» і його складові частини.

14. Розкрийте роль міст як центрів використання ресурсів.

15. Визначіть коефіцієнт рангової кореляції між показниками:

1) потенціал мінеральних ресурсів і 2) кількість міського населення у розрізі областей України.

16. Визначіть коефіцієнт рангової кореляції між показниками: 1) сумарний ПРП і 2) кількість міського населення у розрізі областей України.

17. Розкрийте можливі екологічні наслідки антропогенних змін рельєфу на урбанізованих територіях.

18. Назвіть і охарактеризуйте види забруднення міських ґрунтів. Показники (коефіцієнти) рівня забруднення ґрунтів.

19. Назвіть і охарактеризуйте показники фізичного забруднення геологічного середовища.

20. Назвіть і охарактеризуйте небезпечні геологічні процеси на міських територіях.

21. Розкрийте значення рослинного і тваринного світу в урбоекосистемах і житті міського населення.

22. Розкрийте значення міст у динаміці ареалів видів флори і фауни.

23. Проаналізуйте шляхи формування флори і фауни міст.

24. Антропогенний і урбанізований ландшафт. Урбанізовані біотопи.

25. Фітомеліоративні системи і їх класифікація. Комплексні зелені зони міст.

26. Особливості процесу урбанізації Західноукраїнського регіону.

27. Субурбанізаційні процеси у Західноукраїнському регіоні.

28. Природно-ресурсна складова урбанізаційної ємності території.

29. Вплив природних умов і ресурсів на формування міського розселення.

30. Каркас територіальної структури міського розселення.

31. Проста формула системи «місто».

32. Складна формула системи «місто».

33. Місто як система у великій системі міст.

34. Ґрунти міських територій. Класифікація міських ґрунтів.

35. Збереження ґрунтового шару при інженерно-будівельних роботах.

36. Меліорація забруднених ґрунтів і рекультивація земель.

37. Літо генна основа міських територій.

38. Захист міських територій від небезпечних геологічних процесів.

39. Забруднення ґрунтів важкими металами.

40. Функції рослинного покриву в містах.

41. Властивості рослин, які використовуються для міських і приміських насаджень.

42. Принципи створення насаджень у міських і приміських зонах.

43. Забруднення ґрунтів і природних вод в Україні.

44. Забруднення атмосферного повітря і радіоактивне забруднення в Україні.

45. Територіальні відміни екологічної ситуації в Україні.

Питання для контролю знань за II змістовний модуль

46. Охарактеризуйте джерела впливу на водні об’єкти.

47. Розкрийте особливості використання водних об’єктів міста. Коефіцієнти ефективності використання води у виробництві.

48. Розкрийте зміст фізичних і бактеріологічних показників якості води.

49. Розкрийте зміст гідробіологічних показників якості води.

50. Розкрийте зміст хімічних показників якості води.

51. Розкрийте методику оцінки якості води на основі нормативів екологічної безпеки водокористування.

52. Розкрийте методику оцінки якості води на основі екологічних нормативів.

53. Назвіть та охарактеризуйте системи водовідведення міст.

54. Загальноміські очисні споруди та принципи їх роботи.

55. Дайте характеристику основних забруднюючих атмосферу речовин.

56. Здійсніть класифікацію джерел забруднення атмосфери.

57. Нормативи якості атмосферного повітря. 2 категорії ГДК.

58. Проаналізуйте систему контролю рівня забруднення атмосферного повітря в містах.

59. Методи контролю концентрацій домішок в атмосфері та в промислових викидах.

60. Статистичні характеристики забруднення атмосфери населених пунктів.

61. Розкрийте особливості впливу енергетичних об’єктів на оточуюче середовище міста.

62. Розкрийте особливості впливу ТЕС на оточуюче середовище.

63. Розкрийте особливості взаємодії АЕС і оточуючого середовища.

64. Розкрийте особливості взаємодії ГЕС і оточуючого середовища.

65. Енергозабезпечення та екологічна ситуація в Україні.

66. Склад, властивості і об’єм твердих побутових відходів.

67. Збір, вивезення і утилізація твердих побутових відходів.

68. Полігони твердих побутових і промислових відходів.

69. Охарактеризуйте тверді промислові відходи.

70. Методи підготовки і переробки твердих промислових відходів.

71. Екологічні проблеми найбільших індустріальних центрів.

72. Розкрийте екологічні проблеми великих портових міст.

73. Розкрийте особливості екологічних проблем вузькоспеціалізованих міст.

74. Розкрийте особливості екологічних проблем міст, які постраждали від Чорнобильської АЕС.

75. Дайте оцінку негативних впливів міського середовища на населення.

76. Міське середовище і здоров’я населення.

77. Правові основи управління екологічною безпекою міста.

78. Організаційна структура управління екологічною безпекою міста.

79. Екологічна експертиза і екологічний аудит.

80. Водні об’єкти міст.

81. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти.

82. Очисні споруди стічних вод невеликих населених пунктів.

83. Прогнозування стану поверхневих і підземних вод міських територій.

84. Поверхневий стік з міських територій і територій промислових підприємств.

85. Формування підземних вод на урбанізованих територіях.

86. Основні джерела утворення і викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

87. Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері.

88. Трансформація домішок в атмосфері. Смоги.

89. Заходи по захисту повітряного басейну.

90. Вимоги міжнародних конвенцій по захисту атмосфери.

91. Технологія складування твердих відходів.

92. Утилізація промислових відходів.

93. Функціональні типи міст України.

94. Екологічний моніторинг міського середовища.

95. Економічний механізм природокористування.

96. Громадські екологічні організації і рухи.

97. Розвиток теорії урбанізації.

98. Стратегії адаптації і виживання.

99. Проблеми і перспективи розвитку міст.

Білети підсумкового контрольного модуля

Білет № 1

1. Дайте визначення поняття «урбоекологія». Урбоекологія як наука.

2. Проаналізуйте шляхи формування флори і фауни міст.

3. Статистичні характеристики забруднення атмосфери населених пунктів.


Білет № 2

1. Розкрийте зміст об’єкту і предмету дослідження урбоекології.

2. Фітомеліоративні системи і їх класифікація. Комплексні зелені зони міст.

3. Охарактеризуйте джерела впливу на водні об’єкти.


Білет №3


1. Визначте мету і завдання курсу «Урбоекологія».

2. Розкрийте особливості використання водних об’єктів міста. Коефіцієнти ефективності використання води у виробництві.

3. Склад, властивості і об’єм твердих побутових відходів.


Білет №4

1. Дайте визначення поняття «місто». Розкрийте суттєві ознаки міста як форми поселення.


2. Розкрийте зміст фізичних і бактеріологічних показників якості води.

3. Збір, вивезення і утилізація твердих побутових відходів.


Білет №5

1. Дайте визначення поняття «урбанізація». Охарактеризуйте сучасні тенденції урбанізаційних процесів у світі.

2. Розкрийте зміст гідробіологічних показників якості води.

3. Полігони твердих побутових і промислових відходів.


Білет №6

1. Вкажіть джерела і шляхи урбанізації.

2. Розкрийте зміст хімічних показників якості води.


3. Методи підготовки і переробки твердих промислових відходів.


Білет №7

1. Охарактеризуйте стадії історичного розвитку процесу урбанізації. Окресліть перспективи урбанізації.

2. Розкрийте методику оцінки якості води на основі нормативів екологічної безпеки водокористування.


3. Міське середовище і здоров’я населення.


Білет №8

1. Назвіть і охарактеризуйте територіальні системи міського розселення. Вкажіть критерії виділення міських агломерацій.


2. Розкрийте методику оцінки якості води на основі екологічних нормативів.

3. Правові основи управління екологічною безпекою міста.


Білет №9

1. Визначте основні тенденції урбанізаційних процесів в Україні.

2. Назвіть та охарактеризуйте системи водовідведення міст.

3. Організаційна структура управління екологічною безпекою міста.


Білет №10

1. Визначте основні тенденції субурбанізаційних процесів у староосвоєних районах.

2. Загальноміські очисні споруди та принципи їх роботи.


3. Дайте оцінку негативних впливів міського середовища на населення.


Білет №11

1. Розкрийте зміст поняття «урбогеосоціосистема» і її складові частини.

2. Дайте характеристику основних забруднюючих атмосферу речовин.


3. Екологічна експертиза і екологічний аудит.


Білет №12

1. Розкрийте структуру і завдання міського господарства.


2. Нормативи якості атмосферного повітря. 2 категорії ГДК.

3. Екологічний моніторинг міського середовища.


Білет №13

1. Розкрийте зміст поняття «оточуюче середовище міста» і його складові частини.

2. Проаналізуйте систему контролю рівня забруднення атмосферного повітря в містах.

3. Економічний механізм природокористування.


Білет №14

1. Розкрийте роль міст як центрів використання ресурсів.

2. Методи контролю концентрацій домішок в атмосфері та в промислових викидах.


3. Прогнозування стану поверхневих і підземних вод міських територій.


Білет №15

1. Природно-ресурсна складова урбанізаційної ємності території.


2. Здійсніть класифікацію джерел забруднення атмосфери.

3. Формування підземних вод на урбанізованих територіях.


Білет №16

1. Вплив природних умов і ресурсів на формування міського розселення.

2. Розкрийте особливості впливу енергетичних об’єктів на оточуюче середовище міста.


3. Трансформація домішок в атмосфері. Смоги.


Білет №17

1. Каркас територіальної структури міського розселення.

2. Розкрийте особливості впливу ТЕС на оточуюче середовище.


3. Вимоги міжнародних конвенцій по захисту атмосфери.


Білет №18

1. Проста формула системи «місто».


2. Розкрийте особливості взаємодії АЕС і оточуючого середовища.


3. Технологія складування твердих відходів.


Білет №19

1. Складна формула системи «місто».

2. Розкрийте особливості взаємодії ГЕС і оточуючого середовища.

3. Розкрийте значення рослинного і тваринного світу в урбоекосистемах і житті міського населення.


Білет №20

1. Місто як система у великій системі міст.

2. Розкрийте екологічні проблеми великих портових міст.

3. Розкрийте значення міст у динаміці ареалів видів флори і фауни.


Білет №21

1. Розкрийте можливі екологічні наслідки антропогенних змін рельєфу на урбанізованих територіях.

2. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти.


3. Визначіть коефіцієнт рангової кореляції між показниками:

1) потенціал мінеральних ресурсів і 2) кількість міського населення у розрізі областей України.


Білет №22

1. Назвіть і охарактеризуйте види забруднення міських ґрунтів. Показники (коефіцієнти) рівня забруднення ґрунтів.

2. Очисні споруди стічних вод невеликих населених пунктів.

3. Визначіть коефіцієнт рангової кореляції між показниками: 1) сумарний ПРП і 2) кількість міського населення у розрізі областей України.


Білет №23

1. Назвіть і охарактеризуйте показники фізичного забруднення геологічного середовища.

2. Розкрийте особливості екологічних проблем міст, які постраждали від Чорнобильської АЕС.

3. Антропогенний і урбанізований ландшафт. Урбанізовані біотопи.


Білет №24

1. Назвіть і охарактеризуйте небезпечні геологічні процеси на міських територіях.

2. Поверхневий стік з міських територій і територій промислових підприємств.


3. Функції рослинного покриву в містах.


Білет №25

1. Меліорація забруднених ґрунтів і рекультивація земель.


2. Розкрийте особливості екологічних проблем вузькоспеціалізованих міст.

3. Принципи створення насаджень у міських і приміських зонах.


Білет №26

1. Ґрунти міських територій. Класифікація міських ґрунтів.


2. Екологічні проблеми найбільших індустріальних центрів.

3. Заходи по захисту повітряного басейну.

^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕСТS та національною шкалою

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять та модульних контрольних робіт, ІНДЗ і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни впродовж семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю.

Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 36, за 2 модуль – 34 бали.

Студент, який набрав впродовж нормативного терміну 60 балів і більше має можливість не складати залік та отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку, або складати залік з метою підвищення свого рейтингу.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (заліку) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи (ІНДЗ, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за залік автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ЕСТS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складанняНе зараховано

1-34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання заліку. Допущеним до складання заліку студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • модульні контрольні роботи

 • семінарські заняття

 • практичні роботи

 • підготовка ІНДЗ


ЛІТЕРАТУРА

1. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 360 с.

2. Экология города / под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

3. Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н. Город и ландшафт. – М.: Мысль, 1986. – 236 с.

4. Глазычев В.Д. Социально-экономическая интерпритация городской среды. – М., 1984. – 180 с.

5. Голубец М.А. Актуальные вопросы экологии. – К., 1982. – 155 с.

6. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів, 1997. – 256 с.

7. Григорян А.Г. Ландшафт современного города. – М.: Стройиздат, 1986. – 136 с.

8. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. – 246 с.

9. Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации. Ч. I. Урбоэкология. – М.: НТ «Информация», 1991. – 357 с.

10. Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті. – К.: Укр. екол. акад. наук,1998. – 208 с.

11. Машинский Л.О. Город и природа. – М.: Стройиздат. – 225 с.

12. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). – М.: Высшая школа, 1991. – 319 с.

13. Урбанізація навколишнього середовища: охорона природи та здоров’я людини. – К.: Національний екологічний центр України, 1996. – 251 с.

14. Урбоэкология. – М.: Наука, 1990. – 240 с.

15. Экология урбанизированных территорий. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1987. – 102 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи