Затверджую icon

Затверджую
Скачати 461.61 Kb.
НазваЗатверджую
Сторінка1/2
Дата31.05.2012
Розмір461.61 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Кафедра географії України та регіоналістики


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Чернівецького

національного університету

імені Юрія Федьковича

_____________ С. В. Мельничук

1” вересня 2011 року


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА Програма

з навчальної дисципліни „Картографія”

за вимогами кредитно-модульної системи

для напрямку підготовки (спеціальності) 6.070502 – Географія.


Факультет – географічний


^ Кафедра – географії України та регіоналістики


Форма

навчання

Курс

Семестр

Загальний

обсяг год./кредитів

Всього

аудит.

(год.)

у тому числі (год.):


Самостійна робота

(год.)

Контрольні

(модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Заліки (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабораторні

ПрактичніДенна

2

3

54/1.5

30

14

16

0

24


1
Заочна

2

3

54/1.5

8

4

4

0

46


1

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

напряму «Географія»

1) Програми дисципліни „Картографія і карткреслення” для студентів держуніверситетів спеціальностей 7.070501;

2) Програми дисципліни „Картографія” // Шищенко П.Г., Олійник Я.Б., Дмитрук О.Ю. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти: Монографія. – К., Тандем, 2000. – С. 187-190;

Індекс УМОУ – 0118/16.89


Робоча програма складена доц. М. Д. Заячуком , асистентом к.геогр.н.

В.О. Печенюком


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)

географії України та регіоналістики

Протокол № 1 від „ 1 ” вересня 2011 р.


Завідувач кафедрою географії України та регіоналістики

________/проф. Джаман В.О.

„1” вересня 2011р.


Схвалено методичною радою географічного факультету

«1» вересня 2011 р., протокол № 1


Голова методичної ради

географічного факультету /доц. М.В. Цепенда/


^ Пояснювальна записка

до навчальної дисципліни ”Картографія”


Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів систематизовані картографічні знання і вміння роботи з картографічними творами. Дисципліна знайомить студентів із історичним та сучасним станом і тенденціями розвитку картографії, як науки, галузі і виробництва, у світлі існуючих теоретико-методологічних концепцій, розкриває перспективи картографічного моделювання та вказує на прикладні сторони застосування отриманих результатів шляхом формування у студентів картографічних вмінь і навичок. Викладання картографії слідує із уяви про неї, як про пізнавальну науку, що має за мету відображення і дослідження явищ природи і суспільства – їх розміщення, властивостей, взаємозв’язків, властивостей і змін у часі шляхом використання картографічних творів. При викладанні дисципліни враховується специфіка фаху майбутніх спеціалістів в галузі землевпорядкування.

Основні завдання навчальної дисципліни:

 • ознайомити студентів із картознавством й загальною теорією картографії, математичною картографією і основами складання карт, методикою картографічного моделювання;

 • навчити студентів розуміти географічні карти і користуватися ними в наукових дослідженнях, практичній діяльності інженера-землевпорядника;

 • показати значення картографії у сучасному світі;

 • розвинути у студентів уміння складати, аналізувати і використовувати географічні карти різноманітного тематичного змісту, масштабу і призначення.^ 2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни „картографія”


НЕ

Назва модуля (М)

або навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види

діяльності

і поточного

контролю

К-сть балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів

за ІНДЗ

Всього балів

за НЕ

Л

С

Пр

Лаб^ Модуль 1. Картографія і картографічні твори
НЕ 1.1.

Вступ до картографії

Значення курсу для географів різного профілю і фахівців у галузі землевпорядкування.

^ Визначення картографії. Структура і особливості картографії як навчальної дисципліни. Наукові і практичні завдання картографії.

Картографія в системі наук. Взаємозв’язки картографії і геоінформатики. Зв’язки картографії і мистецтва. Роль картографії у землевпорядкуванні і кадастрі

^ Теоретичні концепції в картографії: комунікативна, модельно-пізнавальна, мовна, метакартографії, геоінформаційна, геоіконічна. Види і рівні картографування.

2


- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування.4Становлення і розвиток теоретичних концепцій картографії

4

4

НЕ 1.2.

Історичний процес в

картографії і сучасний стан науки

З історії світової картографії. Історичні віхи розвитку. Картографія античного часу, середніх віків, нового часу.

Історія розвитку картографії в Україні: віхи і особливості.

Організація, сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної картографічної науки, технології і виробництва.

Лабораторна робота:

 1. Аналіз змісту і оформлення старовинних карт.

22

- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування

- здача лабораторних робіт4


2Історичні аспекти розвитку землевпорядного картографування

4

6

НЕ 1.3.

Картографічні твори: систематизація і особливості змісту

^ Карта – особлива форма представлення знань про реальний світ і просторова модель дійсності.

Географічні карти: визначення, структурні елементи, властивості, принципи класифікації. Класифікація карт за масштабом і просторовим охопленням. Класифікація карт за змістом.

^ Типи географічних карт. Аналітичні, комплексні і синтетичні карти. Карти динаміки і взаємозв’язків. Функціональні типи карт.

Інші картографічні твори і системи карт. Серії карт, їх види, особливості призначення. Географічні атласи, їх призначення, структура і класифікація. Глобус: призначення, особливості як моделі Землі, класифікація. Віртуальні карти. Карти й атласи України та її регіонів. Поняття про картоїди і анаморфози.

Лабораторна робота:

 1. Ознайомлення з існуючими видами картографічних творів.

42

- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування.

- здача лабораторних робіт4


2

Новітні картографічні твори в землевпорядкуванні і кадастрі: зміст, структура, функції

4

6

НЕ 1.4.

Математична основа карт

Математична основа карти, її призначення, елементи. Земний еліпсоїд. Поняття про картографічні проекції. Поняття про спотворення картографічного зображення. Еліпс спотворень. Головний і часткові масштаби карти. Спотворення довжин, кутів, форм, площ на картах. Розподіл і величини спотворень у різних проекціях. Ізоколи. Принципи класифікації проекцій. Проекції карт світу, півкуль, материків і частин світу, океанів, окремих держав, України. Проекції топографічних карт. Координатні сітки географічних карт, їх види, призначення. Геодезична основа карт. Рамки карт. Розграфлення і номенклатура багатоаркушевих карт. Вибір картографічних проекцій. Чинники що впливають на вибір проекцій.

Лабораторні роботи:

 1. Розрахунок розмірів спотворень в картографічних проекціях аналітичним способом, за допомогою таблиць та карт з ізоколами

 2. Визначення картографічних проекцій за допомогою таблиць-визначників;

44

- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування;

- здача лабораторних робіт4


48

НЕ 1.5.

Картографічне зображення, додаткові дані і допоміжне оснащення

^ Картографічне зображення і його елементи. Картографічна семіотика. Умовні позначення: функції, класифікація і застосування.

Графічні засоби зображення об’єктів і явищ на картах.

Картографічні способи зображення тематичних явищ на картах: значків, лінійних знаків, ізоліній, якісного фону, кількісного фону, локалізованих діаграм, картодіаграм, картограм, ареалів, знаків руху, крапковий.

^ Способи зображення рельєфу: перспективний, за видом допоміжного освітлення, штриховий, гіпсометричний, ізоліній ний тощо. Блок діаграми і цифрові моделі рельєфу.

^ Сумісне застосування різних способів зображення. Розробка шкал.

Картографічні написи і підписи: значення, види, розміщення. Форми передання іншомовних назв. Картографічна топоніміка. ^ Допоміжне оснащення карти, його суть і призначення. Види і зміст допоміжних елементів. Легенди тематичних карт, їх види.

Додаткові дані карти, їх зміст і призначення.

Лабораторні роботи:

 1. Вивчення і визначення способів картографічного зображення об’єктів і явищ на географічних картах;

 2. Вивчення і порівняльний аналіз тематичних карт;

 3. Вивчення і аналіз географічних атласів;

 4. Аналіз змісту і оформлення загальнгеографічних карт.

48

- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування;

- здача лабораторних робіт4


8

Багатовимірні картографічні моделі

3

12

НЕ 1.6.

Картографічна генералізація

^ Картографічна генералізація, її суть, чинники, види і шляхи. Особливості генералізації залежно від способів зображення тематичних явищ і характеру їх розміщення. Географічні принципи генералізації.


2


- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування;4Генералізація відображення об’єктів і явищ на землевпорядних картах

3

4

Всього за модулем 1

1816
38
18

40

Модуль 2. Сучасні напрями і тенденції проектування, складання, видання та використання картографічних творів
НЕ 2.1.

Картографічне джерелознавство

Джерела для створення карт і атласів. Види джерел. Астрономо-геодезичні дані. Картографічні джерела. Дані дистанційного зондування. Натурні виміри і спостереження. Гідрометеорологічні спостереження. Економіко-статистичні дані. Текстові джерела. Аналіз і оцінка карт як джерел інформації.

Лабораторні роботи:

 1. Аналіз і систематизація джерел інформації для складання тематичної карти загального географічного змісту.

22

- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування;

- здача лабораторних робіт.2


24

НЕ 2.2.

Проектування, складання та видання карт і атласів

^ Методи створення географічних карт. Програма і науково-технічний проект карти. Етапи проектування карт, їх сутність.

Особливості проектування, складання та редагування загальногеографічних і тематичних карт. Опрацювання, аналізі і відбір картографічних джерел. Побудова математичної основи карти. Проектування змісту і легенди карти; розробка шкал кількісних показників; вибір графічних способів і засобів. Компонування і розробка макету карти.

^ Проектування, складання і оформлення карт.

Особливості складання серій карт і географічних атласів.

Автоматизація картоскладальних робіт і автоматизовані картографічні системи.

Створення рукописних тематичних карт на типових та оригінальних географічних основах.

^ Підготовка карт до видання. Друкування карт. Способи малотиражного розмноження карт. Авторство у картографії.

Лабораторна робота:

 1. Проектування тематичної карти загальногеографічного характеру регіону;

 2. Розробка оформлення зображення і легенди землевпорядної карти та викреслювання її авторського оригіналу.

24

- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування

- здача лабораторних робіт2


4

Розробка проекту середньомасштабної землевпорядної карти регіону

4

6

НЕ 2.3.

Методи

використання карт

Поняття про використання картографічних творів. Рівні використання карт.

^ Картографічний метод дослідження. Поняття про основи картографічного моделювання: поняття моделі, класифікація картографічних моделей, принципи і види моделювання.

Методи використання картографічних моделей у науково-дослідному процесі, пов’язаному із землевпорядкуванням та кадастром.

2


- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування
2
2

НЕ 2.4.

Способи і прийоми аналізу явищ за картами

^ Способи і прийоми аналізу явищ за картами. Візуальний аналіз і опис за картами. Графічні і графоаналітичні способи аналізу явищ і процесів за картами.

Математико-картографічне моделювання: прийоми математичного аналізу і математичної статистики. Вивчення за картами закономірностей розміщення, структури, взаємозв’язків, залежностей і динаміки явищ. Способи і прийоми досліджень з теорії інформації. Способи роботи з картою: вивчення карти без перетворення і з перетворенням картографічного зображення; спільне використання різних карт тощо. Методи аналізу серій карт і атласів. Точність і достовірність кількісних визначень за картами.

Лабораторні роботи:

 1. Побудова комплексного профілю за серією тематичних карт;

 2. Обчислення об’ємів явищ за географічними картами;

 3. Визначення за картами взаємозв’язків між явищами за допомогою розрахунку коефіцієнту кореляції.

28

- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування

- здача лабораторних робіт4


6

Використання прийомів математико-картографічного моделювання у землевпорядженні

4

10

НЕ 2.5.

Напрями проблемного картографування

^ Основні напрями проблемного картографування. Картографічне моделювання природокористування, еколого–географічних проблем, землевпорядне картографування тощо. Дослідження за картами: вивчення структури, взаємозв’язків, динаміки, картографічне прогнозування.

2


- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування
22

НЕ 2.6.

Картографія і

геоінформатика

Географічні інформаційні системи. Геоінформатика – наука, технологія, виробництво.

^ Геоінформаційне картографування: сутність, основні поняття, види геоінформації. Банки картографічних даних. Картографічні джерела, картосховища та органи картографічної інформації. Картографічне моделювання в інтерактивному режимі. Електронні атласи.

^ Картографія і телекомунікація. Картографування в Інтернеті.

Лабораторні роботи:

 1. Ознайомлення зі шляхами застосування у картографії ГІС-технологій.

22

- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування

- здача лабораторної роботи2


2


Становлення, функції і проблеми розвитку геоінформаційного картографування в Україні

4

4

НЕ 2.7.

Геозображення

і Геоіконіка

Геозображення. Види і класифікація геозображень.

Геоіконіка. Єдина теорія геозображень. Масштаби простору. Часові діапазони геозображень. Геоіконометрія.

2


- завдання із синтезу інформації;

- письмове тестове опитування2
2
Всього за модулем 2

1416
30
12

30
Модуль контрольний (підсумковий)

30
Всього балів
3232
70
30

100Модуль контролю (підсумковий) для дисципліни “Картографія”

Питання теоретичного характеру до модуля 1

 1. Охарактеризуйте теоретичні концепції картографії.

 2. Охарактеризуйте сутнісні аспекти модельно-пізнавальної концепції картографії.

 3. Охарактеризуйте сутнісні сторони комунікативної концепції картографії.

 4. Охарактеризуйте сутнісні сторони геоінформаційної концепції картографії.

 5. Охарактеризуйте сутнісні сторони мовної концепції картографії.

 6. Проаналізуйте структуру картографії та її зв’язок з іншими науками.

 7. Проаналізуйте головні напрями використання картографічних творів людиною.

 8. Охарактеризуйте головні віхи історії розвитку світової картографії.

 9. Охарактеризуйте основні напрями і тенденції розвитку світової картографії.

 10. Охарактеризуйте розвиток в минулому картографічних знань в Україні і про Україну.

 11. Охарактеризуйте історичні аспекти становлення і перспективи розвитку землевпорядного картографування.

 12. Проаналізуйте організацію, сучасний стан і перспективи розвитку картографічних робіт в Україні.

 13. Визначте і аргументуйте роль картографії у землевпорядженні.

 14. Проаналізуйте змістовні сторони існуючих видів картографічних творів.

 15. Охарактеризуйте зміст і структуру географічної карти.

 16. Охарактеризуйте підходи і принципи класифікації географічних карт.

 17. Охарактеризуйте підходи і принципи класифікації географічних атласів.

 18. Проаналізуйте типи географічних карт і принципи їх виділення.

 19. Охарактеризуйте основні властивості географічних карт.

 20. Розкрийте класифікацію за змістом і особливості структури географічних атласів.

 21. Охарактеризуйте особливості зовнішнього оформлення атласів.

 22. Охарактеризуйте сутнісні сторони новітніх картографічних творів.

 23. Охарактеризуйте елементи математичної основи географічних карт.

 24. Проаналізуйте картографічні проекції – як елемент математичної основи карт.

 25. Охарактеризуйте принципи класифікації картографічних проекцій.

 26. Охарактеризуйте розподіл спотворень в нормальних, поперечних і косих сітках картографічних проекцій.

 27. Проаналізуйте рівнопроміжні проекції і наведіть приклади їх використання.

 28. Проаналізуйте рівновеликі проекції і наведіть приклади їх використання.

 29. Проаналізуйте рівнокутні проекції і наведіть приклади їх використання.

 30. Проаналізуйте поділ проекцій за характером спотворень і наведіть приклади їх використання.

 31. Проаналізуйте поділ проекцій за методами, способами і прийомами побудови.

 32. Проаналізуйте поділ проекцій за видами картографічних сіток.

 33. Проаналізуйте поділ проекцій за видом застосовуваної допоміжної поверхні.

 34. Охарактеризуйте прямі, косі і поперечні циліндричні проекції та їх застосування.

 35. Охарактеризуйте прямі, косі і поперечні азимутальні проекції та їх застосування.

 36. Охарактеризуйте конічні проекції та їх застосування.

 37. Охарактеризуйте поліконічні проекції та їх застосування.

 38. Охарактеризуйте перспективні проекції та наведіть приклади їх використання.

 39. Охарактеризуйте проекції карт світу, півкуль і полярних областей.

 40. Дайте характеристику проекцій карт материків і океанів.

 41. Охарактеризуйте проекції, що застосовувались для складання карт СРСР, Європи і регіонів України.

 42. Охарактеризуйте чинники, що впливають на вибір картографічних проекцій.

 43. Охарактеризуйте допоміжне оснащення і додаткові дані – як елементи географічних карт.

 44. Охарактеризуйте чинники та елементи загального оформлення карт і прийоми компонування.

 45. Дайте характеристику географічної основи – як базової, при складанні землевпорядних карт.

 46. Охарактеризуйте графічні засоби зображення в картографії.

 47. Охарактеризуйте колір – як графічний засіб в картографії.

 48. Охарактеризуйте графічні побудови і штрихування – як засоби в картографії.

 49. Охарактеризуйте графічні засоби геометричних фігур, символічних, натуралістичних і буквених знаків.

 50. Охарактеризуйте картографічний спосіб значків: оформлення, показ динаміки, прийоми генералізації.

 51. Охарактеризуйте картографічний спосіб лінійних знаків: оформлення, прийоми генералізації.

 52. Охарактеризуйте картографічний спосіб знаків руху: оформлення, показ динаміки, прийоми генералізації.

 53. Охарактеризуйте картографічні способи якісного і кількісного фону: оформлення, прийоми генералізації.

 54. Охарактеризуйте картографічний спосіб ізоліній і псевдоізоліній: оформлення, показ динаміки, прийоми генералізації.

 55. Охарактеризуйте картографічні способи ареалів і крапковий: оформлення, прийоми генералізації.

 56. Охарактеризуйте картографічні способи картодіаграм і локалізованих діаграм: оформлення, показ динаміки, прийоми генералізації.

 57. Охарактеризуйте картографічні способи відображення рельєфу на географічних картах.

 58. Охарактеризуйте використання букв і цифр в картографії та роль написів і підписів на картах.

 59. З’ясуйте зміст, види і шляхи картографічної генералізації.Питання теоретичного характеру до модуля 2

 1. Проаналізуйте види джерел для складання картографічних творів землевпорядного характеру.

 2. Розкрийте сутнісні сторони і роль даних дистанційного зондування для складання картографічних творів.

 3. Розкрийте сутнісні сторони і роль астрономо-геодезичних даних для складання картографічних творів.

 4. Розкрийте сутнісні сторони і роль економіко-статистичних даних для складання картографічних творів.

 5. Розкрийте сутнісні сторони і роль текстових джерел, натурних вимірів і спостережень для складання картографічних творів.

 6. Розкрийте сутнісні сторони і роль гідрометеорологічних спостережень для складання картографічних творів.

 7. Охарактеризуйте методи і способи створення землевпорядних карт.

 8. Проаналізуйте зміст науково-технічного проекту карти та послідовність її складання.

 9. Розкрийте сутнісні сторони етапів проектування географічних карт і атласів.

 10. Охарактеризуйте чинники загального оформлення картографічних творів.

 11. Охарактеризуйте технологію виготовлення авторського оригіналу карти.

 12. Розкрийте змістовні сторони автоматизації картоскладальних робіт і структуру автоматизованих картографічних систем.

 13. розкрийте сутнісні аспекти картографічного методу дослідження.

 14. Охарактеризуйте принципи і зміст математико-картографічного моделювання.

 15. Охарактеризуйте рівні використання карт.

 16. Розкрийте принципи і зміст класифікацій картографічних моделей та видів моделювання.

 17. Охарактеризуйте способи і прийоми аналізу картографічної інформації.

 18. Охарактеризуйте використання візуального аналізу і опису як методів у картографії.

 19. Охарактеризуйте графічні способи і прийоми аналізу картографічної інформації.

 20. Охарактеризуйте графоаналітичні способи і прийоми аналізу картографічної інформації.

 21. Охарактеризуйте використання способів і прийомів математичної статистики в картографії.

 22. Проаналізуйте зміст і специфіку оформлення геологічних карт.

 23. Проаналізуйте зміст і специфіку оформлення геоморфологічних карт. Охарактеризуйте особливості зображення рельєфу на загальногеографічних картах.

 24. Проаналізуйте зміст і специфіку оформлення гідрологічних карт. Охарактеризуйте особливості зображення гідрологічних об’єктів на загальногеографічних картах.

 25. Проаналізуйте зміст і специфіку оформлення кліматичних карт.

 26. Проаналізуйте зміст і специфіку оформлення карт ґрунтів.

 27. Проаналізуйте зміст і специфіку оформлення біогеографічних карт. Охарактеризуйте особливості зображення рослинності на загальногеографічних картах.

 28. Проаналізуйте зміст і специфіку оформлення ландшафтознавчих карт.

 29. Проаналізуйте зміст і специфіку оформлення еколого-географічних карт.

 30. Проаналізуйте зміст і специфіку оформлення карт промисловості.

 31. Проаналізуйте зміст і специфіку оформлення карт населення.

 32. Проаналізуйте зміст і специфіку оформлення карт сільського господарства.

 33. Проаналізуйте зміст і специфіку оформлення карт транспорту і економічних взаємозв’язків.

 34. Розкрийте сутнісні сторони географічних інформаційних систем.

 35. Охарактеризуйте змістовні сторони геоінформаційного картографування.

 36. Розкрийте особливості Інтернет-картографування.

 37. Розкрийте сутнісні і структурні аспекти Геоіконіки.

 38. Охарактеризуйте види і специфіку класифікації геозображень.

 39. Розкрийте структуру, функції і зміст банків картографічної інформації землевпорядного змісту.

 40. Охарактеризуйте структурно-функціональні особливості електронних картографічних творів і навчальних посібників.

 41. Охарактеризуйте основні напрямки проблемного картографування.


Питання практичного характеру

1. Проаналізуйте шляхи і методи використання вказаного викладачем картографічного твору.

2. Розпізнайте вказані картографічні проекції за допомогою визначників. Визначивши картографічну проекцію за вказаним викладачем варіантом, відповідь запишіть у такому вигляді:

Варіант № ...

 1. Рис. № .... – (визначені клас, група, вид, автор проекції), № рядка із визначника;

 2. ……………………………………………………………………………………………

 3. .……………………………………………………………………………………………

 4. …………………………………………………………………………………………….

 5. .……………………………………………………………………………………………….

Необхідні інструменти і матеріали: циркуль вимірювач, калька (5Ч5см), лінійка, таблиці-визначники проекцій.

3. Визначте аналітичним способом відносні спотворення довжин по меридіану (m) і паралелі (n) для вказаної вузлової точки фрагменту фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000. Для цього виміряйте і розрахуйте такі показники: ц, л, М, l1, l2, L1, L2, 1/М1, 1/М2, lm, ln.

^ Необхідні інструменти і матеріали: циркуль вимірювач, транспортир, лінійка, чотиризначні таблиці, таблиці довжин дуг меридіанів і паралелей на еліпсоїді, мікрокалькулятор.

4. За вказаними даними для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000 визначте аналітичним способом масштаб площ (p), найбільше і найменше відносне спотворення довжин (a і b), спотворення форм (k). Відомі такі показники: е=10є; m=1,24; n=0,82.

^ Необхідні інструменти і матеріали: чотиризначні таблиці, мікрокалькулятор.

5. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000, координати якої мають значення: ц=30є пн.ш., л=20є сх.д., при використанні картосхем з ізоколами визначте: найбільше і найменше відносне спотворення довжин (a і b), максимальне спотворення кутів (щ), спотворення форм (k).

6. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000, координати якої мають значення: ц=70є пн.ш., л=50є сх.д., при використанні картосхем з ізоколами визначте: найбільше і найменше відносне спотворення довжин (a і b), максимальне спотворення кутів (щ), спотворення форм (k).

7. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000, координати якої мають значення: ц=40є пн.ш., л=90є сх.д., при використанні картосхем з ізоколами визначте: найбільше і найменше відносне спотворення довжин (a і b), максимальне спотворення кутів (щ), спотворення форм (k).

8. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000, координати якої мають значення: ц=40є пн.ш., л=30є сх.д., при використанні таблиць визначте: найбільше і найменше відносне спотворення довжин (a і b), максимальне спотворення кутів (щ), спотворення форм (k).

9. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000, координати якої мають значення: ц=70є пн.ш., л=40є сх.д., при використанні таблиць визначте: найбільше і найменше відносне спотворення довжин (a і b), максимальне спотворення кутів (щ), спотворення форм (k).

10. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000, координати якої мають значення: ц=80є пн.ш., л=50є сх.д., при використанні таблиць визначте: найбільше і найменше відносне спотворення довжин (a і b), максимальне спотворення кутів (щ), спотворення форм (k).

11. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000 визначено такі показники: l1=110мм, l2=62мм, L1=2224582000мм, L2=1433940000, е =16є. Розрахуйте для цієї точки масштаб площ (p).

12. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000 визначено такі показники: е=4є; m=1,23; n=0,21. Розрахуйте для цієї точки найбільше і найменше відносне спотворення довжин (a і b).

13. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000 визначено такі показники: p=0,98; m=1,04; n=0,97. Розрахуйте для цієї точки максимальне спотворення кутів (щ).

14. Для вузлової точки фізичної карти півкуль масштабу 1:22000000 визначено такі показники: a=1,014; b=0,987. Розрахуйте для цієї точки максимальне спотворення кутів (щ) і спотворення форм (k).

15. Визначте застосовані картографічні способи і графічні засоби зображення явищ на вказаній тематичній карті. Результати запишіть у таблицю, побудовану за вказаним зразком:
  1   2

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи