Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка1/4
Дата31.05.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Чернівецького

національного університету

імені Юрія Федьковича

_____________ С. В. Мельничук

1” вересня 2011 року

РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

із                  Картографії ________________

(назва навчального предмета)

____________________________________________________________________________________________


для напряму підготовки (спеціальності)^ 6.050201 – Менеджмент організаці

(номер, назва спеціальності

або спеціальностей)


Факультет ___географічний______________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________


Кафедра географії України та регіоналістики


____________________________________________________________________________________________


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год.)

Практичні

(семінарські)

(год.)

Лабораторні

(год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна

робота (год.)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

3

5

108

4

30

34

-

4

405

-

Заочна

3

5

108
4

4

-

-

1005

-

Робоча програма складена на основі

(назва типової програми, дата затвердження)

1) Скрипник Я.П. Програма навчальної дисципліни «Картографія і картографічне креслення» // Географія України: Методичні та програмні матеріали з нормативних курсів і спецкурсів / За ред. Я.І. Жупанського і К.Й. Кілінської. – Чернівці: Рута, 1997. – С.7-10.

2) Програми дисципліни „Картографія”// Шищенко П.Г., Олійник Я.Б., Дмитрук О.Ю. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти: Монографія. – К., Тандем, 2000. – С. 187-190;


Робоча програма складена к.г.н., доцентом Заячуком Мирославом Дмитровичем та

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)

к.г.н., асистентом Печенюком Віталієм Олеговичем_________________________


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України та

регіоналістики

протокол № 1

"1" вересня 2011 року


Завідувач кафедри ________________________ /проф. Джаман В.О._____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

"1 « вересня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету /доц. М.В. Цепенда/

1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни

Сформувати у студентів систематизовані картографічні знання і вміння роботи з картографічними творами. Дисципліна знайомить студентів з історичним та сучасним станом і тенденціями розвитку картографії, як науки, галузі і виробництва, у світлі існуючих теоретико-методологічних концепцій, розкриває перспективи картографічного моделювання та вказує на прикладні сторони застосування отриманих результатів шляхом формування у студентів картографічних вмінь і навичок. Викладання картографії слідує із уяви про неї, як про пізнавальну науку, що має за мету відображення і дослідження явищ природи і суспільства – їх розміщення, властивостей, взаємозв’язків, властивостей і змін у часі шляхом використання картографічних творів.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни

 • розкрити студентам зміст курсу “Картографія та картографічне креслення” як наукової дисципліни;

 • ознайомити студентів із картознавством й загальною теорією картографії, математичною картографією і основами складання карт, методикою картографічного моделювання;

 • навчити студентів розуміти географічні карти і користуватися ними в наукових дослідженнях, практичній та навчальній діяльності;

 • показати значення картографії у сучасному світі;

 • розвинути у студентів уміння складати, викреслювати, аналізувати і використовувати географічні карти різноманітного тематичного змісту, масштабу і призначення.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни “Картографія та картографічне креслення” студент повинен:

знати:

 • структуру картографії, відмінні риси науки від інших галузей знань та місце її серед них;

 • історичні процеси формування картографічних знань та теоретичні концепції розвитку картографії;

 • актуальні і перспективні шляхи розвитку світової і вітчизняної картографічної науки;

 • сутнісні риси різноманітних картографічних творів, принципи і підходи їх класифікації, класифікацію карт, їх структуру і властивості;

 • математичну основу карт: масштаби, картографічні проекції та принципи їх побудови і використання, координатні сітки, компонування;

 • картографічні способи і засоби відображення явищ і об’єктів на картах;

 • зміст, фактори, види і принципи генералізації;

 • джерела інформації для складання картографічних творів;

 • основи проектування і складання карт;

 • основи картографічного креслення;

 • сутнісні риси картографічного моделювання та методи використання карт;

 • зміст і принципи геоінформаційного картографування та сучасні методи використання ГІС у картографії;

 • сутнісні аспекти геоіконіки та принципи класифікації геозображень.

вміти:

 • використовувати різноманітні картографічні твори у наукових дослідженнях;

 • застосовувати різноманітні способи і засоби створення картографічного зображення;

 • аналізувати джерела інформації в контексті можливостей їхнього використання для створення картографічних творів;

 • проектувати і складати різноманітні тематичні карти;

 • застосовувати основні графічні прийоми при викреслюванні картографічних творів;

 • застосовувати різноманітні методи і способи для аналізу інформації за географічними картами;

 • застосовувати картографічні твори у навчальній діяльності;

 • порівнювати і аналізувати зміст географічних карт та ін. картографічних творів.^ 2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни

КартографіЯ ТА КАРТОГРАФІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ” та навчальної діяльності студента

^ Компетенції (прогнозовані результати

навчання)

Тема

змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу^ Вид заняття

(к-сть год.)


Л С Ср Пр Лаб

Види

діяльності та поточного контролю на занятті

К-сть балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Змістовний модуль 1. Картографія, картографічні твори і картографічне креслення

^ Знати і розуміти: суть та визначення, предмет, структуру і функції картографії, теоретичні концепції її становлення і розвитку.


НЕ 1.1.

(Лекція)

Вступ

до курсу

[1-10]

Мета, структура і предмет курсу. Значення курсу для географів різного профілю.

Визначення картографії. Структура і особливості картографії як навчальної дисципліни. Наукові і практичні завдання картографії.

Картографія в системі наук. Взаємозв’язки картографії і геоінформатики. Зв’язки картографії і мистецтва. Картографія і карткреслення.

Теоретичні концепції картографії: комунікативна, модельно-пізнавальна, мовна, метакартографії, геоінформаційна, геоіконічна. Види і рівні картографування.

4
0

0
– конспект лекцій

- електронне тестування

3

- реферати на

індивідуальну

тему

за вибором

10

12^ Розуміти і знати: сутнісні риси і шляхи становлення та перспективи розвитку картографії у світі і в Україні. Вміти: здійснювати аналіз текстової інформації та будувати структурно-графічні моделі

(^ Самостійна робота)

Історичний процес у

картографії та сучасний стан науки

[1,3,21,27,32, 43,47,48,65]

З історії світової картографії. Історичні віхи розвитку. Картографія античного часу, середніх віків, нового часу.

Історія розвитку картографії в Україні: віхи і особливості.

Організація, сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної картографічної науки, технології і виробництва

Структурно-графічні моделі: сутнісні риси, принципи побудови на основі аналізу тексту.

0
3

0
– конспект

– графічні моделі

- електронне тестування

2
(^ Самостійна робота)

Основи картографічного креслення

[2,18,19,24,29,33,42,44,45,62 ]Сутність, завдання і особливості картогра­фічною креслення. Креслярські матеріали і приладдя, їх види, правила прийоми користування, технологія роботи, організація робочого місця.

Основні прийоми креслення олівцем, пером (рапідографом, лінером тощо). Види й особливості креслярських шрифтів, основні елементи літер. Методика викреслювання літер і словосполучень, їх розміщення на карті. Штрихове оформлення карт.

Робота акварельними фарбами і тушшю. Кольорове оформлення карт. Особливості однокольорового оформлення карт.

0
2

01
Практична робота №1

[18,19,42,45, 62]

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інструкції: викреслювання ліній і найпростіших фігур простим олівцем та тушшю;

0
0

43
Практична робота №2

[18,19,42,45, 62]

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інструкції: викреслювання шрифтів простим олівцем і тушшю;

0
0

43

Знати і розуміти: принципи диференціації картографічних творів

НЕ 1.2.

(Лекція)

Картографічні твори:

систематизація і особливості змісту

[1-10]

Карта – особлива форма представлення знань про реальний світ і просторова модель дійсності.

Географічні карти: визначення, структурні елементи, властивості, принципи класифікації. Класифікація карт за масштабом, просторовим охопленням та змістом. Типи географічних карт. Аналітичні, комплексні і синтетичні карти. Карти динаміки і взаємозв’язків. Функціональні типи карт.

4


0

0
– конспект лекцій

- електронне тестування

3

5

Розуміти і знати: Види картографічних творів. Вміти:

аналізувати текстову інформацію та будувати сруктурно-графічні моделі

(^ Самостійна робота)

Види

картографічних творів

[1,5,10,12,21, 23,43,50,64,65]

Види і характерні риси картографічних творів. Системи карт. Серії карт, їх види, особливості призначення. Географічні атласи, їх призначення, структура і класифікація.

Глобус: призначення, особливості як моделі Землі, класифікація. Віртуальні карти. Поняття про картоїди і анаморфози.

Карти й атласи України та її регіонів.

0
5

0
– конспект

– графічні моделі

- електронне тестування

2

Знати і розуміти: суть, призначення і структурні елементи математичної основи; види і особливості спотворень; основні проекції, їх властивості і принципи використання

НЕ 1.3.

(Лекція)

Математична основа карт

[1-10]

Математична основа карт, її призначення, елементи. Земний еліпсоїд. Поняття про картографічні проекції.

Поняття про спотворення картографічного зображення. Еліпс спотворень. Головний і часткові масштаби карти. Спотворення довжин, кутів, форм, площ на картах. Розподіл і величини спотворень у різних проекціях. Ізоколи.

Принципи класифікації проекцій. Проекції карт світу, півкуль, материків і частин світу, океанів, окремих держав, України. Проекції топографічних карт.

Вибір картографічних проекцій. Чинники що впливають на вибір проекцій.

4
0

0
– конспект лекцій

- електронне тестування

3

7

Розуміти і знати: зміст елементів математичної основи

Вміти: обирати оптимальну

математичну

основу

(^ Самостійна робота)

Геодезична основа і

масштаби карт

[5,6,9,10,22]

Геодезична основа і масштаби – як елементи математичної основи карт.

Координатні сітки географічних карт, їх види, призначення.

Компонування. Рамки карт.

Розграфлення і номенклатура багатоаркушевих карт.


0
5

0
– конспект

– графічні моделі

- електронне тестування

1

Розуміти і знати: зміст і види спотворень

Вміти:

визначати

величину

і характер

спотворень

Практична робота №3

Розрахунок розмірів

спотворень у картографічних проекціях

[2,4,9,10,15,16]

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інструкції:

- визначення величини спотворень у картографічних проекціях аналітичним способом, за допомогою таблиць та карт з ізоколами.0
0

4
– виконання завдань

згідно

методичних вказівок

- оцінювання виконання роботи

3

Знати і розуміти: зміст і характерні риси

картографічного зображення; особливості

застосування картографічних способів

і засобів

зображення

НЕ 1.4.

(Лекція)

Картографічне зображення карт [1-10]

Картографічне зображення і його елементи. Картографічна семіотика. Умовні позначення: функції, класифікація і застосування.

Графічні засоби зображення об’єктів і явищ на картах.

Картографічні способи зображення тематичних явищ на картах: значків, лінійних знаків, ізоліній, якісного фону, кількісного фону, локалізованих діаграм, картодіаграм, картограм, ареалів, знаків руху, крапковий. Шкали.

Способи зображення рельєфу: перспективний, за видом допоміжного освітлення, штриховий, гіпсометричний, ізоліній ний тощо. Блок діаграми і цифрові моделі рельєфу.

4
0

0
– конспект лекцій

- електронне тестування

3

11

^ Розуміти і знати: зміст і характерні риси елементів карти; особливості сумісного застосування способів зображення;

зміст, види, чинники і принципи картографічної генералізації.

Вміти: обирати доцільні засоби і способи зображення; визначати і обирати доцільні види генералізації

(^ Самостійна робота)

Додаткові

дані

і допоміжне оснащення, як елементи карти та картографічна генералізація

[1,2,5,6,9,10, 24,28,29,48,49]

Сумісне застосування різних способів зображення. Розробка шкал.

Картографічні написи і підписи: значення, види, розміщення. Форми передання іншомовних назв. Картографічна топоніміка.

Допоміжне оснащення карти, його суть і призначення. Види і зміст допоміжних елементів. Легенди тематичних карт, їх види.

Додаткові дані карти, їх зміст і призначення.

Картографічна генералізація, її суть, чинники, види і шляхи.

Особливості генералізації залежно від способів зображення тематичних явищ і характеру їх розміщення.

Географічні принципи генералізації.

Підготовка до електронного тестування. Освоєння тестової програми. Вивчення принципів побудови тестових завдань.

0
5

0
– конспект

– графічні моделі

- електронне тестування

5

Розуміти

і знати: зміст і

способи

картографічного зображення

Вміти: аналізувати карти та застосовувати доцільні засоби і способи зображення

Практична робота №4

Вивчення і визначення способів картографічного

зображення

[1,2,4,5,6,9,10, 24,28,29,48,49]

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інструкції:

- вивчення і визначення способів картографічного зображення об’єктів і явищ на географічних картах;

- побудова порівняльної таблиці.


^ Електронне модульне тестування

0
0

4
- виконання завдань

згідно

методичних вказівок

- оцінювання виконання роботи

- модульне тестування

3

за змістовний модуль 1

16

-

20

1635
10

35


^ Змістовний модуль 2. Сучасні напрями і тенденції проектування, складання, видання та використання картографічних творів

Знати і розуміти: види і зміст джерел

картографічної

інформації

НЕ 2.1.

(Лекція)

^ Картографічне джерелознавство

[1-10]

Джерела для створення карт і атласів. Види джерел. Астрономо-геодезичні дані. Картографічні джерела. Дані дистанційного зондування. Натурні виміри і спостереження. Гідрометеорологічні спостереження. Економіко-статистичні дані. Текстові джерела.

4
0

0
– конспект лекцій

- електронне тестування

4

Розробка проекту тематичної карти та викреслювання згідно нього авторського оригіналу карти

20

9

^ Розуміти і знати: види, зміст і специфіку використання джерел картографічної інформації;

методи оцінки

карт

Вміти: аналізувати джерела інформації та оцінювати карти

(Самостійна робота)

Оцінка потенційних джерел картографічної інформації та оцінка картографічних творів.

[1,7,9,10,11, 16,28,29,31]

Аналіз і оцінка карт як джерел інформації. Оцінка математичної основи. Оцінка наукової достовірності карт Оцінка повноти і актуальності карти. Оцінка геометричної точності карти. Оцінка якості оформлення карти. Оцінка наочності і читабельності карти.

Оцінка атласів та електронних картографічних творів.


0
5

0
– конспект

– графічні моделі

- електронне тестування

2

Розуміти і знати: методи і принципи порівняльного аналізу

Вміти: здійснювати порівняльний аналіз і складати опис

^ Лабораторна робота №5

Вивчення та порівняльний аналіз

тематичних карт

[1,4,7,9,10,11, 16,28,29,31,48]

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інструкції:

- вивчення особливостей структури і оформлення тематичних карт;

- складання порівняльно-аналітичного опису карт.0
0

4
- виконання завдань

згідно

методичних вказівок

- оцінювання виконання роботи

3

Знати і розуміти: методи й етапи

створення

географічних карт


НЕ 2.2.

(Лекція)

^ Проектування та складання карт і атласів

[1-10]

Методи створення географічних карт. Програма і науково-технічний проект карти. Етапи проектування карт. Проектування, складання та редагування загальногеографічних і тематичних карт. Проектування систем картографічних знаків і загального худож­нього оформлення карт.

Створення рукописних тематичних карт на типових та оригінальних географічних основах традиційним методом і на основі комп’ютерних технологій

4
0

0
– конспект лекцій

- електронне тестування

4

12

^ Розуміти і знати: загальні риси складання серій карт і атласів; поняття про видання карт та авторське право

Вміти: виконувати картографічне оформлення НДР

(Самостійна робота)

Видання карт і атласів.

[1,3,9,10,11,14,21,24,32,41]

Особливості складання серій карт і географічних атласів.

Автоматизація картоскладальних робіт і автоматизовані картографічні системи.

Підготовка карт до видання. Друкування карт. Способи малотиражного розмноження карт.

Авторство у картографії.

Кар­тографічне оформлення науково-дослідних робіт студентів.

0
5

0
– конспект

– графічні моделі

- електронне тестування

2

Розуміти і знати: методи проектування і складання карт

Вміти: проектувати та складати тематичну карту на рівні авторського ескізу

Лабораторна робота №6

Розробка

програми

тематичної карти та викреслювання її авторського оригіналу

[1,3,9,10,11,14,21,24,32,41]

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інструкції:

- відбір, опрацювання і аналіз джерел інформації;

- побудова географічної основи карти;

- проектування змісту і легенди карти, вибір графічних способів і засобів картографічного зображення; - - компонування і розробка макету карти;

- оформлення легенди карти;

- викреслювання тематичної карти.

0
0

8
- виконання завдань

згідно

методичних вказівок

- оцінювання виконання роботи

6

^ Розуміти і знати: методи проектування і складання карт

Вміти: проектувати та складати тематичну карту на рівні авторського ескізу

(^ Самостійна робота)

Проектування і складання тематичної карти

[1,2,6,10,18,20,24,28,29,30,45,49,65]

Оформлення програми тематичної карти.

Викреслювання тематичної карти на рівні авторського ескізу

0
5

0
– конспект

– графічні моделі

- електронне тестування

0

Знати і розуміти: зміст картографічного моделювання, методи використання карт, способи і прийоми аналізу явищ

НЕ 2.3.

(Лекція)

Методи

використання карт

[1-10]

Поняття про використання картографічних творів. Рівні використання карт.

Картографічний метод дослідження. Поняття про основи картографічного моделювання: картографічні моделі і їх класифікація, принципи і види моделювання

^ Способи і прийоми аналізу явищ за картами.

Зміст математико-картографічне моделювання.

Способи роботи з картою.

4
0

0
– конспект лекцій

- електронне тестування

4

9

^ Розуміти і знати: зміст картографічного моделювання, методи використання карт, способи і прийоми аналізу явищ

Вміти: застосовувати різноманітні способи аналізу явищ за картами

(^ Самостійна робота)

Способи і прийоми аналізу явищ за картами

[1,4,7,15,16,21,25,31,32,35,37,47,52,65,66]

Способи і прийоми аналізу явищ за картами. Візуальний аналіз і опис за картами. Графічні і графоаналітичні способи аналізу явищ і процесів за картами.

^ Математико-картографічне моделювання: прийоми математичного аналізу і математичної статистики. Вивчення за картами закономірностей розміщення, структури, взаємозв’язків, залежностей і динаміки явищ. Способи і прийоми досліджень з теорії інформації.

^ Способи роботи з картою: вивчення карти без перетворення і з перетворенням картографічного зображення; спільне використання різних карт тощо.

Методи аналізу серій карт і атласів. Точність і достовірність кількісних визначень за картами.

0
2

0
– конспект

– графічні моделі

- електронне тестування

2

Розуміти і знати: зміст математико-статис-тичних способів аналізу явищ

Вміти: визначати показники взаємозв’язків

Лабораторна робота № 7.

^ Визначення за картами взаємозв’язків між явищами [1,4,7,15,16,21,25,31,32,35,37,47,52,65]

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інструкції:

- побудова картосхем для визначення взаємозв’язків між явищами і процесами суцільного поширення;

- розрахунок за отриманими з карт даними коефіцієнту парної кореляції;

- графічне оформлення роботи.

^ Електронне модульне тестування

0
0

6
- виконання завдань

згідно

методичних вказівок

- оцінювання виконання роботи

- модульне тестування

3

^ Знати і розуміти: сутнісні риси ГІС і геоінформаційного картографування; зміст геоіконіки; види і класифікацію геозображень.

НЕ 2.4.

(Лекція)

Картографія,

геоінформатика і геоіконіка

[1-10]

Географічні інформаційні системи. Геоінформатика – наука, технологія, виробництво.

Геоінформаційне картографування: сутність, основні поняття, види геоінформації. Банки картографічних даних. Картографічне моделювання в інтерактивному режимі..

Картографія і телекомунікація.

Геозображення. Види і класифікація геозображень.

Геоіконіка.

2
0

0
– конспект лекцій

- електронне тестування

2

5

^ Розуміти і знати: принципи інтернеткартографування; зміст і використання електронних атласів; зміст геоіконіки і геоіконометрії; актуальні напрями прикладного картографування

Вміти: застосовувати електронні атласи

(Самостійна робота)

Інтернет картографування. Електронні атласи.

Геоіконіка і геоеконометрія. Напрями проблемного картографування

[1,7,13,14,15, 16,21,32,34, 43,52]

Картографування в Інтернеті.

Електронні атласи

Геоіконіка. Єдина теорія геозображень.

Масштаби простору.

Часові діапазони геозображень.

Геоіконометрія.

Основні напрями проблемного картографування. Картмоделювання систем природокористування, еколого-географічних проблем, медико-екологічне і природоохоронне картографування тощо. Дослідження за картами структури, взаємозв’язків, динаміки явищ і об’єктів, картографічне прогнозування.


^ Підготовка до модульного електронного тестування.

0
3

03за змістовний модуль 2

14
20

1835
20

35
^ Всього за змістовні модулі


30

40


34
70
70за модуль-контроль (іспит, залік)

30^ ВСЬОГО За ІНДЗ

30


Всього

100


^ 3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

ЗМ НЕ

в яких

передба-чено СР

Тема, завдання самостійної

роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання СР

Список рекомендованої

літератури до теми

НЕ 1.1.

Історичний процес у

картографії та сучасний стан науки

З історії світової картографії. Історичні віхи розвитку. Картографія античного часу, середніх віків, нового часу.

Історія розвитку картографії в Україні: віхи і особливості.

Організація, сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної картографічної науки, технології і виробництва

Структурно-графічні моделі: сутнісні риси, принципи побудови на основі аналізу тексту.

^ Основи картографічного креслення

Сутність, завдання і особливості картогра­фічною креслення. Креслярські матеріали і приладдя, їх види, правила прийоми користування, технологія роботи, організація робочого місця.

Основні прийоми креслення олівцем, пером (рапідографом, лінером тощо). Види й особливості креслярських шрифтів, основні елементи літер. Методика викреслювання літер і словосполучень, їх розміщення на карті. Штрихове оформлення карт.

Робота акварельними фарбами і тушшю. Кольорове оформлення карт. Особливості однокольорового оформлення карт.

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

 1. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

 2. Берлянт А.М., Востокова А.В., Сваткова Т.Г. Картография: Метод. указания и задания к картам, занятиям.– М.: Изд-во МГУ, 1983.

 3. Берлянт А.М., Сваткова Т.Г. Практикум по картографическому черчению. – М.: Изд-во МГУ, 1991.

 4. Божок А.П., Осауленко Л.Е., Пастух В.В. Картографія. – 2000.

 5. Бокачёв Н.Г., Чеснокова Г.К. Картографическое черчение. Методические указания. - М.: Изд-во Моск. ун-та, ­- 1979.

 6. Бондаренко Е.Л.. Шевченко В.О., Остроух В.І. Геоінформаційні системи еколого-географічного картографування. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 116 с.

 7. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: Учебник. – М.: МГУ, 1999.

 8. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні. – Львів: Світ, 1997.

 9. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт Карты природы: Учебник. – М.: Изд–во МГУ, 1989.

 10. Картографические исследования природопользования (теория и практика работ) // Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.Н. и др. / Отв. ред. А.П. Золовский. – К.: Наук. думка, 1991. – 212 с.

 11. Методические указания по картографическому черчению. - Че­рновцы: ЧГУ, 1984.

 12. Національна картографія: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. / Під ред. Л.Г. Руденка, – К., 2003. – 326 с.

 13. Николаевская Е. М. Картографические работы в полевых географических исследованиях: Учеб.-метод. пособие / Под ред. Г. В. Господинова. – М.: МГУ, 1981.

 14. Приседько В.Л. Практикум з картографії: Навчально-методичний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 68 с.

 15. Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.Н. и др. Картографические исследования природопользования: Теория и практика работ. – К.: Наук. думка, 1991.

 16. Салищев К.А. Картоведение. – М.: Изд-во МГУ, 1982.

 17. Топографическое черчение: Учеб. дли вузов. //Лосяков Н.Н., Скворцов П.А., Каменецкий А.В. и др. - М.: Недра, 1986.

 18. Шевченко В.А. Медико-географическое картографирование территории Украины. – К.: Наукова думка, 1994.

НЕ 1.2.

Види картографічних творів

Види і характерні риси картографічних творів. Системи карт. Серії карт, їх види, особливості призначення. Географічні атласи, їх призначення, структура і класифікація.

Глобус: призначення, особливості як моделі Землі, класифікація. Віртуальні карти. Поняття про картоїди і анаморфози.

Карти й атласи України та її регіонів.

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

 1. Берлянт А.М. Картография: УчебниБерлянт А.М., Востокова А.В., Сваткова Т.Г. Картография: Метод. указания и задания к картам, занятиям.– М.: Изд-во МГУ, 1983.

 2. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт Карты природы: Учебник. – М.: Изд–во МГУ, 1989.

 3. Топографическое черчение: Учеб. дли вузов. //Лосяков Н.Н., Скворцов П.А., Каменецкий А.В. и др. - М.: Недра, 1986.

 4. Божок А.П., Осауленко Л.Е., Пастух В.В. Картографія. – 2000.

 5. Атлас України (електронна версія). – К.: – Інститут географії, Інтелектуальні системи ГЕО, 1999 – 2001.

 6. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. – М.: Астрея. - 1997.

 7. Лурье И.К. Геоинформатика. Учебные геоинформационные системы: Учеб.-метод. пособие. – М: Изд-во МГУ, 1997.

 8. Салищев К.А. Проектирование и составление карт.– М.: МГУ, 1987.

 9. Халугин Е.И., Жалковский Е.А., Жданов Н.Д. Цифровые карты. – М.: Недра, 1992.

 10. Шевченко В.А. Медико-географическое картографирование территории Украины. – К.: Наукова думка, 1994.

НЕ 1.3.

Геодезична основа і

масштаби карт

Геодезична основа і масштаби – як елементи математичної основи карт.

Координатні сітки географічних карт, їх види, призначення.

Компонування. Рамки карт.

Розграфлення і номенклатура багатоаркушевих карт.


Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

 1. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. – К.: Вища школа, 1993.

 2. Картография с основами топографии: Учеб пособие для студентов пед. ин-тов по спец. “География” / Под ред. Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991.

 3. Салищев К.А. Картография. – М.: Высш. шк., 1982.

 4. Справочник по картографии / Под ред. Е. И. Халугина – М.: Недра, 1988.

 5. Бугаевский Л.М. Математическая картография: Учебник для вузов. – М., 1998.

НЕ 1.4.

Додаткові дані і допоміжне оснащення, як елементи карти та картографічна генералізація

Сумісне застосування різних способів зображення. Розробка шкал.

Картографічні написи і підписи: значення, види, розміщення. Форми передання іншомовних назв. Картографічна топоніміка.

Допоміжне оснащення карти, його суть і призначення. Види і зміст допоміжних елементів. Легенди тематичних карт, їх види.

Додаткові дані карти, їх зміст і призначення.

Картографічна генералізація, її суть, чинники, види і шляхи.

Особливості генералізації залежно від способів зображення тематичних явищ і характеру їх розміщення.

Географічні принципи генералізації.

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

 1. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

 2. Берлянт А.М., Востокова А.В., Сваткова Т.Г. Картография: Метод. указания и задания к картам, занятиям.– М.: Изд-во МГУ, 1983.

 3. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. – К.: Вища школа, 1993.

 4. Картография с основами топографии: Учеб пособие для студентов пед. ин-тов по спец. “География” / Под ред. Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991.

 5. Салищев К.А. Картография. – М.: Высш. шк., 1982.

 6. Справочник по картографии / Под ред. Е. И. Халугина – М.: Недра, 1988.

 7. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: Учебник. – М.: МГУ, 1999.

 8. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Картографирование природных условий и ресурсов. – М.: Недра, 1988.

 9. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт Карты природы: Учебник. – М.: Изд–во МГУ, 1989.

 10. Салищев К.А. Картоведение. – М.: Изд-во МГУ, 1982.

 11. Салищев К.А. Проектирование и составление карт.– М.: МГУ, 1987.

НЕ 2.1.

Оцінка потенційних джерел картографічної інформації та оцінка картографічних творів.

Аналіз і оцінка карт як джерел інформації. Оцінка математичної основи. Оцінка наукової достовірності карт Оцінка повноти і актуальності карти. Оцінка геометричної точності карти. Оцінка якості оформлення карти. Оцінка наочності і читабельності карти.

Оцінка атласів та електронних картографічних творів.


Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

1. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

2. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко: Під ред. А.П. Золовського. – Вінниця: Антексу -У ЛТД, 1999.

3. Салищев К.А. Картография. – М.: Высш. шк., 1982.

4. Справочник по картографии / Под ред. Е. И. Халугина – М.: Недра, 1988.

5. Асланикашвили А.Ф. Метакартография: Основные проблемы. – Тбилиси: Мецниереба, 1974.

6. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. - М.: Изд-во МГУ. - 1978.

7. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Картографирование природных условий и ресурсов. – М.: Недра, 1988.

8. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт Карты природы: Учебник. – М.: Изд–во МГУ, 1989.

9. Іщук О.О., Коржнєв М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчальний посібник / За ред. акад.. Д.М. Гродзинського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003. – 200с.

НЕ 2.2.

Видання карт і атласів.

Особливості складання серій карт і географічних атласів.

Автоматизація картоскладальних робіт і автоматизовані картографічні системи.

Підготовка карт до видання. Друкування карт. Способи малотиражного розмноження карт.

Авторство у картографії.

Кар­тографічне оформлення науково-дослідних робіт студентів.

^ Проектування і складання тематичної карти

Оформлення програми тематичної карти.

Викреслювання тематичної карти на рівні авторського ескізу

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

1. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

2. Божок А.П., Осауленко Л.Е., Пастух В.В. Картографія. – 2000.

3. Салищев К.А. Картография. – М.: Высш. шк., 1982.

4. Справочник по картографии / Под ред. Е. И. Халугина – М.: Недра, 1988.

5. Асланикашвили А.Ф. Метакартография: Основные проблемы. – Тбилиси: Мецниереба, 1974.

6. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. – М.: Астрея. - 1997.

7. Бондаренко Е.Л.. Шевченко В.О., Остроух В.І. Геоінформаційні системи еколого-географічного картографування. - К.: Фітосоціоцентр, 2005. - 116 с.

8. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: Учебник. – М.: МГУ, 1999.

9. Картографические исследования природопользования (теория и практика работ) // Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.Н. и др. / Отв. ред. А.П. Золовский. – К.: Наук. думка, 1991. – 212 с.

10. Мартыненко А. И. Новые технологии в компьютерной картографии // Геодезия и картография. – 1994. – №2.

НЕ 2.3.

Способи і прийоми аналізу явищ за картами

Способи і прийоми аналізу явищ за картами. Візуальний аналіз і опис за картами. Графічні і графоаналітичні способи аналізу явищ і процесів за картами.

Математико-картографічне моделювання: прийоми математичного аналізу і математичної статистики. Вивчення за картами закономірностей розміщення, структури, взаємозв’язків, залежностей і динаміки явищ. Способи і прийоми досліджень з теорії інформації.

Способи роботи з картою: вивчення карти без перетворення і з перетворенням картографічного зображення; спільне використання різних карт тощо.

Методи аналізу серій карт і атласів. Точність і достовірність кількісних визначень за картами.

Конспект теми,

побудова

графічних

моделей за текстом.

Перевірка

конспектів,

електронне

тестування

1. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

2. Жупанський Я.І., Сухий П.О. Соціально-економічна картографія. – Чернівці, 1996.

3. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко: Під ред. А.П. Золовського. – Вінниця: Антексу -У ЛТД, 1999.

4. Берлянт А.М. Карта – второй язык географии: Очерки о картографии. – М.: Просвещение, 1985.

5. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. - М.: Изд-во МГУ. - 1978.

6. Бондаренко Е.Л.. Шевченко В.О., Остроух В.І. Геоінформаційні системи еколого-географічного картографування. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 116 с.

7. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции по теории графов. – М.: Наука, 1990.

8. Іщук О.О., Коржнєв М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчальний посібник / За ред. акад.. Д.М. Гродзинського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003. – 200с.

9. Картографические исследования природопользования (теория и практика работ) // Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.Н. и др. / Отв. ред. А.П. Золовский. – К.: Наук. думка, 1991. – 212 с.

10. Козаченко Т.И. Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов. – К.: Наук. думка, 1984.

11. Левицкий И.Ю. Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования. – М., 1975.

12. Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.Н. и др. Картографические исследования природопользования: Теория и практика работ. – К.: Наук. думка, 1991.

13. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навч. посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.

14. Шевченко В.А. Медико-географическое картографирование территории Украины. – К.: Наукова думка, 1994.

15. Шоцкий В.П. Картографические методы исследования географических проблем сельского хозяйства. – Л.: Наука, 1970.

НЕ 2.4.

Інтернет картографування. Електронні атласи.

Геоіконіка і геоеконометрія. Напрями проблемного картографування

Картографування в Інтернеті.

Електронні атласи

Геоіконіка. Єдина теорія геозображень.

Масштаби простору.

Часові діапазони геозображень.

Геоіконометрія.

Основні напрями проблемного картографування. Картмоделювання систем природокористування, еколого-географічних проблем, медико-екологічне і природоохоронне картографування тощо. Дослідження за картами структури, взаємозв’язків, динаміки явищ і об’єктів, картографічне прогнозування.

1. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

2. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко: Під ред. А.П. Золовського. – Вінниця: Антексу -У ЛТД, 1999.

3. Берлянт А.М. Геоиконика. – М.: Астрея, 1996.

4. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. – М.: Астрея. - 1997.

5. Берлянт А.М. Карта – второй язык географии: Очерки о картографии. – М.: Просвещение, 1985.

6. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. - М.: Изд-во МГУ. - 1978.

7. Бондаренко Е.Л.. Шевченко В.О., Остроух В.І. Геоінформаційні системи еколого-географічного картографування. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 116 с.

8. Картографические исследования природопользования (теория и практика работ) // Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.Н. и др. / Отв. ред. А.П. Золовский. – К.: Наук. думка, 1991. – 212 с.

9. Картографування території України: історія, перспективи, наукові основи. – К.: Наук. думка, 2005. – 292 с.

10. Національна картографія: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. / Під ред. Л.Г. Руденка, – К., 2003. – 326 с.

11. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навч. посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи