Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 252.07 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата28.07.2012
Розмір252.07 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Кафедра географії України та регіоналістики


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

_____________ С. В. Мельничук

1” вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу “Ліцензування і патентування наукової продукції”

для спеціальності 8.070904 – “Землевпорядкування та кадастр”

спеціалізації «Управління територіями»

напряму підготовки 0709 - Геодезія, картографія та землевпорядкування


^ Географічний факультет

Кафедра географії України та регіоналістикиНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)

Денна: магістри

5

9

18,5

0,5

8

9

-

1,0

-

-

-

9

-

Заочна: магістри

5

9

4,5

0,2

4

-

-

0,5

-

-

-

9

-Робоча програма складена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та згідно вимог освітньо-професійної програми підготовки фахівців напряму підготовки Геодезія, картографія та землевпорядкування за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр" від 2010 р.

Дана програма складена на основі робочої програми з курсу «Ліцензування і патентування наукової продукції», розроблена на кафедрі географії України та регіоналістики к.геогр.наук асистентом Печенюком В.О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики

Протокол №1 від ”1” вересня 2011 р.


Завідувач кафедри ________________________ /_проф.___Джаман В.О._


Схвалено методичною радою географічного факультету

від «1» вересня 2011 р., протокол № 1

Голова методичної ради

географічного факультету _____________ /доц. М.В. Цепенда/


 1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Основна мета дисципліни «Ліцензування і патентування наукової продукції» полягає в формуванні у магістрів знань про ліцензування патентознавство, авторське та суміжне право. Вміння використовувати знання для складання заяв на патенти промислової власності та для охорони авторських прав на твори науково-технічного призначення з урахуванням вимог державних та міжнародних законів, нормативних актів в сфері інтелектуальної власності.


Задачі вивчення дисципліни визначаються вимогами прав захисту інтелектуальної власності: винаходів, корисної моделі, промислових зразків тощо, а також авторських та суміжних прав. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

– державну систему охорони інтелектуальної власності та авторського

права;

– міжнародну систему охорони авторського та патентного права;

– методи та правила підготовки матеріалів заяви на винахід та корисну модель;

вміти:

– застосовувати набуті знання при складанні заяви на патент в Держпатент України або міжнародної заяви згідно з договором патентної

кооперації;

– оформляти результати наукової та технічної роботи з урахуванням вимог до авторського права.

розуміти:

– особливості підготовки міжнародної заяви на патент або європатент;

– форми, порядок та ліцензування об'єктів промислової власності;

– основні принципи та види авторського права;

2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни

^ ЛІЦЕНЗУВАННЯ І ПАТЕНТУВАННЯ НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ” та навчальної діяльності студента

^ Компетенції (прогнозовані результати

навчання)

Тема

змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу^ Вид заняття

(к-сть год.)


Л С Ср Пр Лаб

Види

діяльності та поточного контролю на занятті

К-сть балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Змістовний модуль 1. Система охорони інтелектуальної власності. Міжнародні зв’язки інтелектуальної власності

^ Знати і розуміти: процес становлення права інтелектуальної власності на

міжнародному рівні та в Україні.НЕ 1.1.

(Лекція)

Поняття права інтелектуальної власності, міжнародне та національне законодавство у цій галузі.

Історія розвитку та створення права інтелектуальної власності на міжнародному рівні та в Україні. Правове регулювання у сфері інтелектуальної власності в Україні. Міжнародні конвенції та національне законодавство, їх співвідношення при регулюванні створення об’єктів промислової власності.

2

– конспект лекцій


8

- реферати на

індивідуальну

тему

за вибором

5

8


8Розуміти і знати: Механізми регулювання відносин в галузі авторського права. Повноваження суб’єктів інтелектуальної власності.

НЕ 1.2.

(Лекція)

Об’єкти та суб’єкти права

Інтелектуальної власності

(відповідно до

міжнародного та

національного

законодавства

(винаходи, ноу-хау,

корисні моделі та ін).

Об’єкти та суб’єкти інтелектуальної/промислової власності. Винаходи, корисні моделі, промислові зразки виступають як устрій, конструктивне виконання засобів виробництва і предметів споживання, що визначають його зовнішній вигляд. Основні об’єкти інтелектуальної власності, які є результатами винахідництва, промислові зразки.

Фізичні та юридичні особи, як суб’єкти права інтелектуальної власності власності. Автори творчих рішень, патентоволодільці, їхні правонаступники, патентне відомство, патентні повірені та деякі інші особи, наділені відповідними правами й обов’язками у вказаній сфері.

2

– конспект

лекції

9

Розуміти і знати: поняття інтелектуальної власності. Вміти:

Орієнтуватись у міжнародних нормах авторського права

(^ Семінарське заняття)

Інтелектуальна власність та системи її правової

охорони

Місце та призначення інтелектуальної діяльності в економічному та соціальному розвитку країни. Поняття і види інтелектуальної власності. Цілі та задачі Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Об'єкти права інтелектуальної власності згідно з конвенцією ВОІВ. Основні інститути права інтелектуальної власності. Основні принципи авторського права та суміжних прав. Об'єкти промислової власності та принципи патентного права.
2


- конспект

- доповідь

9

Розуміти і знати: принципи формування авторського права. Вміти:

аналізувати нормативно-правову базу в галузі авторського права

(^ Семінарське заняття)

Система законодавства України в сфері охорони

інтелектуальної власності.


Джерела українського авторського та патентного права: Конституція (основний закон України), міжнародні договори. Закони

України, Постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти міністерств та відомств України. Конституція України (статті 41 і54) відносно гарантій свободи науково-технічної, літературної та художньої творчості та захисту авторських прав. Закони України: "Про авторське право та суміжних прав", "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про наукову і науково-технічну експертизу". Перспективи розвитку системи охорони авторського та патентного права в Україні.
2


- конспект

- доповідь

9

за змістовний модуль 1

4

4

-

-35
5

35

^ Змістовний модуль 2. Економіко-правові відносини щодо об’єктів патентного права. Комерційна реалізація промислової власності.

Знати і розуміти: поняття ліцензійного договору та його типів

НЕ 2.1.

(Лекція)

Ліцензійні

договори у сфері Інтелектуальної власності (відповідно до міжнародного та національного

законодавства)

Ліцензійні договори у сфері інтелектуальної власності (відповідно до міжнародного та національного законодавства).


2

– конспект лекції


8

- реферати на

індивідуальну

тему

за вибором

5

8

^ Розуміти і знати: процедуру оформлення авторського права

НЕ 2.2.

(Лекція)

Оформлення

заявок на об’єкти

промислової власності

(відповідно до

міжнародного та

національного

законодавства)

Правила оформлення заявок на об’єкти інтелектуально власності (відповідно до міжнародного та національного законодавства).

2

– конспект лекції


9

Розуміти і знати: принципи патентування

Вміти: застосовувати норми патентування

(^ Семінарське заняття)

Патентування винаходів та корисних моделей

Закон України про винаходи і корисні моделі та нормативні акти, які регулюють винахідницьку діяльність. Об'єкти винаходи: продукт, спосіб, та

корисні моделі. Умови патентної промисловості винаходу корисної моделі: новизна, винахідницький рівень, промислова придатність. Об'єкти, які не можуть бути визначеними винаходами. Суб'єкти права на винахід та корисну модель. Права та обов'язки, що випливають з патенту на винахід.
2

- конспект

- доповідь

9

Знати і розуміти:

Правила оформлення патентної заяви

Вміти:

Складати заяву на оформлення патенту

(Семінарське заняття)

Особливості оформлення заяв на винахід, корисну

модель, порядок експертизи заяви та одержання патенту

Вимоги на заяву на видачу патенту. Склад документів заяви на винахід: заява на видачу патенту, опис винаходу, формула винаходу, креслення та реферат. Побудова класифікаційного індексу винаходу згідно з Міжнародною патентною класифікацією. Ознаки, що застосовуються для характеристики винаходів (спосіб, пристрій тощо), особливості складання

опису та формули винаходів на спосіб та пристрій визначення пріоритету винаходу. Експертиза заяви, внесення змін та оскарження рішень експертизи. Порядок видачі патенту та оплата відповідних зборів.
3


- конспект

- доповідь

9

12за змістовний модуль 2

4

5

-

-35
5

35^ Всього за змістовні модулі

8

9

-

-7070за модуль-контроль (іспит, залік)

30^ ВСЬОГО За ІНДЗ

10


Всього

100
^

3. Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання1.Опрацювати матеріал лекцій та відповідні розділи підручників, навчальних посібників з патентного права - 2 год.

2.Засвоїти матеріал лекції та відповідні розділи підручників, навчальних посібників з ліцензійного права - 2 год.

3.Опрацювати матеріал лекцій та відповідні розділи підручників, навчальних посібників з захисту прав на наукову продукцію - 1,5 год.

4.Засвоїти матеріал лекції та відповідні розділи підручників, навчальних посібників за нижчеподаними темами - 1 год.


^ 4. ТЕМИ РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ ДЛЯ ІНДЗ

1. Об'єкти правової охорони промислової власності в Україні.

2. Суб'єкти права України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, топографії інтегральних мікросхем, зазначення походження товарів.

3. Порядок оформлення прав на об'єкти промислової власності в Україні.

4. Захист прав патентовласників в Україні.

5. Правове регулювання раціоналізаторських пропозицій в Україні.

6. Поняття та ознаки раціоналізаторської пропозиції в Україні.

7. Порядок одержання патенту України на винахід і корисну модель.

8. Експертиза заявки на патент на винахід (корисну модель) в Україні.

9. Експертиза заявки на патент на промисловий зразок в Україні.

10. Експертиза заявки на свідоцтво на знак для товарів і послуг в Україні.

11. Експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару.

12. Експертиза заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми в Україні.

13. Механізм тимчасової правової охорони винаходів і промислових зразків в Україні.

14. Права та обов'язки, що випливають з патенту України на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

15.Механізм визнання патенту України на винахід, корисну модель і промисловий зразок недійсним.

16. Припинення дії патенту України на винахід, корисну модель і промисловий зразок та свідоцтва на знак для товарів і послуг.

17. Спори щодо запатентованих винаходів, корисних моделей і промислових зразків, які розглядаються у судовому порядку.

18. Умови правової охорони знака для товарів і послуг в Україні.

19. Визначення в Україні обсягу правової охорони знака для товарів і послуг.

20. Визначення в Україні обсягу правової охорони промислового зразка, інтегральної мікросхеми та винаходу.

21. Права та обов'язки, що випливають із свідоцтва на знак для товарів і послуг.

22. Порядок патентування вітчизняних винаходів, корисних моделей, промислових зразків за кордоном.

23. Реєстрація товарних знаків українських заявників за кордоном.

24. Повторна реєстрація в Україні товарних знаків і знаків обслуговування.

25. Критерії патентоспроможності винаходу за правом США.

26. Критерії патентоспроможності товарного знака за правом США.

27. Критерії патентоспроможності промислового зразка за правом США.

28. Правова охорона в Україні сортів рослин.

29. Огляд сучасної вітчизняної літератури з патентознавства.

30. Завдання та функції Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.


^ 5. МОДУЛЬ КОНТРОЛЬ

Питання до змістового модулю №1

з дисципліни “Ліцензування і патентування наукової продукції”


 1. Умови для надання в Україні правової охорони винаходам, корисним моделям, промисловим зразкам.

 2. Об'єкти винаходу, корисної моделі, промислового зразка в Україні.

 3. Умови патентоспроможності в Україні винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

 4. Експертиза заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні.

 5. Тимчасова правова охорона в Україні винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

 6. Права та обов'язки, що випливають з патенту в Україні.

 7. Дії, які не визнаються в Україні порушенням прав, що випливають з патенту.

 8. Порядок припинення дії патенту в Україні.

 9. Охорона в Україні секретних винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

 10. Визначення в Україні обсягу правової охорони винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

 11. Службові винаходи в Україні.

 12. Викладка заявки та відкладена експертиза в Україні.

 13. Правова охорона сортів рослин в Україні.

 14. Права, що надає патент його власнику.

 15. Критерії патентоспроможності винаходів.

 16. Механізм патентування винаходів за кордоном за часів колишнього.

 17. Ліцензування винаходів за кордоном за часів колишнього.

 18. Виключна і невиключна ліцензія на використання об'єктів промислової власності за правом України і зарубіжних країн.

 19. Види ліцензійних платежів.

 20. Патентна монополія і антимонопольне законодавство у США та країнах Європейського Союзу.

 21. Ліцензійні угоди "з навантаженням" за правом США і країн Європейського Союзу.

 22. Пакетне ліцензування у США.

 23. Реєстрація ліцензійних договорів в Україні.

 24. "Відкрита ліцензія" за правом України і зарубіжних країн.

 25. Правова охорона товарних знаків.

 26. Види товарних знаків в Україні.

 27. Реєстрація товарного знака в Україні та її правові наслідки.

 28. Перетворення товарного знака у загальновживану видову назву товарів.

 29. Відповідальність в Україні за порушення прав, що випливають з реєстрації знаків для товарів і послуг.

 30. Свідоцтво на знак для товарів та послуг в Україні.

 31. Експертиза в Україні заявки на одержання свідоцтва на знак для товарів та послуг.

 32. Права, що випливають в Україні із свідоцтва на знак для товарів та послуг.

 33. Визначення в Україні обсягу правової охорони знаків для товарів і послуг.

 34. Припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг та визнання його недійсним.

 35. Право повторної реєстрації знака для товарів і послуг в Україні.

 36. Спори щодо знаків для товарів і послуг, що вирішуються в Україні у судовому порядку.

 37. Широке та вузьке розуміння товарного знака.

 38. Правові відмінності між фірмовим найменуванням і товарним знаком

 39. Знак обслуговування, сертифікаційний знак (марка), колективний знак


Питання до змістового модулю №2

з дисципліни “Ліцензування і патентування наукової продукції”


 1. Федеральна реєстрація товарних знаків.

 2. "Вторинне значення" товарного знака.

 3. Концепція джерела товарного знака.

 4. Концепція якості товарного знака.

 5. Франчиза: загальна характеристика.

 6. Види творів в Україні, на які поширюється авторське право.

 7. Співавторство за правом України.

 8. Майнові права автора твору в Україні.

 9. Вільне використання твору в Україні.

 10. Службові твори в Україні.

 11. Право слідування в Україні.

 12. Автор аудіовізуального твору в Україні.

 13. Терміни охорони прав авторів в Україні.

 14. Перехід авторського права у спадщину в Україні.

 15. Авторський договір в Україні.

 16. Права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення.

 17. Термін охорони суміжних прав в Україні.

 18. Дії, що вважаються порушенням авторського права і суміжних прав в Україні.

 19. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав.

 20. Службові твори.

 21. Передача права володіння копірайтом за правом

 22. Невиключна ліцензія на копірайтний твір за правом.

 23. Авторське право і право власності за правом України.

 24. Юридична презумпція авторства за правом України.

 25. Ліцензійні договори у сфері авторського права в Україні.

 26. Кримінальне законодавство України про відповідальність за промислове шпигунство.

 27. Нормативна база України у сфері секретів виробництва.

 28. Кримінальне законодавство про відповідальність за незаконне одержання секретів виробництва.

 29. Розкриття секретів виробництва добропорядним способом.

 30. Ліцензування комп'ютерного забезпечення.

 31. Охорона права на топографії інтегральних мікросхем в Україні.

 32. Охорона прав на зазначення походження товарів в Україні.

 33. Відмінності між редакціями Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. та 1 червня 2000 р.

Питання підсумкового модуля є адитивною сумою питань ЗМ1 та ЗМ2.


6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ ects

^ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ


Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку чи екзамену).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35; 2 модуль – 35 балів.

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів, він не допускається до складання іспиту.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90 – 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35 – 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1 – 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • доповіді на семінарах,

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи, самостійні роботи,

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.


^ 7. ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ


Рекомендована література


1. Господарський кодекс України [Текст] /Офіційний вісник України. – 2003. - №11.- Ст. 462.

2. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: офіц. текст: від 21 червня 2001р. [Текст]: Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 36. – Ст.188.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст]: офіц. текст: від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. Додаток до №51. Ст.1123.

4. Положення «Про Державний департамент інтелектуальної власності» [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. №997.8

5. Положення «Про Державного інспектора з питань інтелектуальної власності». [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня2002р. №674 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004р. №369).

6. «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» [Текст]: [закон України офіц. текст: від 1 червня] // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №2000р. №177-III із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21 грудня 2000р №2188 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №8 – Ст.37.

7.«Про затвердження положення про Державний департамент інтелектуальної власності» [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від

20.06. 2000 р. №997 // Збірник урядових актів України. - . 8. Цивільний кодекс України [Текст]: офіц. текст: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003р. – Кн.4: Право інтелектуальної власності.

9.Паризька конвенція про охорону промислової власності (прийнята на Дипломатичній конференції в Парижі в 1883 р., розвинена Мадридським протоколом 1981 р.) зі змінами та доповненнями.

10.Угода про торгівельні аспекти пав інтелектуальної власності (Угода ТRIHS), підписана 1995 р.

11.Страсбурська угода про Міжнародну патентну класифікацію, підписана 1971р. зі змінами і доповненнями.

12. Локарнська угода про введення Міжнародної класифікації промислових Зразків (Локарнська угода), підписана в 1968р.

13. Договір про патентну кооперацію (Договір РСТ), підписаний у 1970 р. переглянутий у 1979 р. та 1984р.

14. Гаазська угода про міжнародне депонування промислових зразків, підписана в 1925 р., зі змінами і доповненнями.

15. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність. [Текст]/В.Д. Базилевич// Підручник. - К. :«Знання», 2006.

16. Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності [Текст]/ За ред. О.А. Підопригори //К.:2004.

17. Волынец Р.Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и «ноу-хау» (на внешних и внутренних рынках [Текст]/ Р.Э.Я. Волынец//-М.: Юристь, 1999.

18. Евдикомова В. Н. Передача технологий: правовое регулирование правоприменительная практика [Текст]/ В. Н. Евдикомова//-М.: ИНИЦ Роспатента 2001.

19. Мухопад В.И. Лицензионная торговля:маркетинг, ценообразование, управление [Текст]/ В.И. Мухопад // - М. : ИНИЦ Роспатента 2000.

20. Мухопад В.И. Междунароная торговля лицензиями: Уч. пособие [Текст]/ В.И. Мухопад // - М.: ВНИИПГ 1994.

21. Плотников В. Ю. Плотникова Е. Н. Патентование изобретений и продажа лицензий на внешнем рынке [Текст]/ В. Ю. Плотников, Е. Н.

Плотникова //- М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез».1999.

22. Правила рассмотрения и регистрации договоров об утступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца [Текст]/ - М.: ВНИИПИ 1996.

23. Корчагин А. Г. Золотых Н.И. Правовые аспекты передачи технологий на коммерческой основе [Текст]/ А. Г. Корчагин, Н.И. Золотых // - М.: ИНИЦ Роспатента, 2000.

24. А.І. Ніколаєнко Л.А. Линяйло Реєстрація договорів про передачу прав на об’єкти промислової власності[Текст]/А.І. Ніколаєнко, Л.А. Линяйло // - К.: Вид. дім «Інюре». 1999.

25. Шпелевский А. М. Продажа и покупка лицензий [Текст]/ Шпелевский А. М. //М.: 1967.

26. Штумф Г. Договор о передаче «ноу-хау» [Текст]/Г. Штумф//- М.: Прогресс, 1976.

27. Штумф Г. Лицензионный договор [Текст]/Г. Штумф//- М.: Прогресс, 1988.


Додаткова література


1. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність. [Текст]/В.Д. Базилевич// Підручник. - К. :«Знання», 2006.

2. Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності [Текст]/ За ред. О.А. Підопригори //К.:2004.

3. Волынец Р.Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и «ноу-хау» (на внешних и внутренних рынках [Текст]/ Р.Э.Я. Волынец//-М.: Юристь, 1999.

4. Евдикомова В. Н. Передача технологий: правовое регулирование правоприменительная практика [Текст]/ В. Н. Евдикомова//-М.: ИНИЦ Роспатента 2001.

5. Мухопад В.И. Лицензионная торговля:маркетинг, ценообразование, управление [Текст]/ В.И. Мухопад // - М. : ИНИЦ Роспатента 2000.

6. Мухопад В.И. Междунароная торговля лицензиями: Уч. пособие [Текст]/ В.И. Мухопад // - М.: ВНИИПГ, 1994.

7. Плотников В. Ю. Плотникова Е. Н. Патентование изобретений и продажа лицензий на внешнем рынке [Текст]/ В. Ю. Плотников, Е. Н. Плотникова //- М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез».1999.

8. Правила рассмотрения и регистрации договоров об утступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца [Текст]/ - М.: ВНИИПИ, 1996.

9. Корчагин А. Г. Золотых Н.И. Правовые аспекты передачи технологий на коммерческой основе [Текст]/ А. Г. Корчагин, Н.И. Золотых // - М.: ИНИЦ

Роспатента, 2000.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи