Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»
Скачати 235.27 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»
Дата31.05.2012
Розмір235.27 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«Затверджую»

Ректор Чернівецького

національного університету

імені Юрія Федьковича

___ (проф. С.В. Мельничук)

«1» вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


із «Метрології і стандартизації»

для напрямку підготовки (спеціальності) 6.070904 – «Геодезія, картографіія та землеустрій».


^ Факультет – географічний


Кафедра – географії України та регіоналістики


Форма навчання

курс

семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Практичні (семінарські) (год.)

Лабораторні (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

Курсові роботи (год.)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

Денна

2

4

72

2,0

14

-

16

2

40

-

4

-

заочна

2

4

72

-

6

-

4

-

62

-

4

-Робоча програма складена на основі «Концепції стандарту вищої базової географічної освіти» – К., Тандем, 2000 з дисципліни «Метрологія і стандартизація» для студентів університетів, затверджена на засіданні науково-методичної комісії Міносвіти України (протокол № 10 від 12.02.1995 р.)

Індекс Ш 65

Робоча програма складена кандидатом географічних наук, доцентом С.А. Грековим.

Робоча програма з дисципліни «Метрологія і стандартизація» затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики (протокол № 1 від « 1 » вересня 2011 р.)


Завідувач кафедри проф. В.О. Джаман


Схвалено методичною радою напряму геодезія, картографія та землеустрій

«­1» вересня 2011р.


Голова методичної комісії д.геогр.н. П.О. Сухий


^ 1. Пояснювальна записка

з навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація»


1.1 Мета навчальної дисципліни

Мета «Метрології і стандартизації» - дати студентам відповідні основні теоретичні знання про метрологію – науку про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягання необхідної точності і стандартизацію, яка встановлює в державному масштабі єдині норми і вимоги до продукції, які відповідають вищому світовому рівні. Студент повинен знати теоретичні питання, пов’язані з визначенням метрологічних характеристик і параметрів засобів топогеодезичного забезпечення. Студент повинен уміти самостійно виконувати визначення метрологічних параметрів теодолітів, нівелірів, тахеометрів і кіпрегелів.


1.2 Основні завдання навчальної дисципліни:

– ознайомити студентів з метрологією і стандартизацією, як з наукою;

– навчити студентів похибки і точності вимірювань;

– показати значення міжнародної сиситеми одиниць;

– розвинути у студентів уміння складати і використовувати формуляри і журнали технічного стану і експлуатації засобів топогеодезичного забезпечення.


1.3 Компентенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни «Метрологія і стандартизація» студент повинен:

Знати:

– історію становлення метрології і стандартизації, як в Україні так і світі.

– актуальні проблеми сучасної метрології і стандартизації;

 • національні і міжнародні метрологічні установи та основні організації і установи із стандартизації на Україні;

 • нормативно-технічні документи.


Вміти:

- складати формуляр і журнал технічного стану і експлуатації засобів топогеодезичного забезпечення;

- визначати метрологічні характеристики теодолітів 2Т5К, Т10В, 2Т30П;

- визначати метрологічні характеристики нівелірів Н3, Н10, комплекту нівелірних рейок РН-3;

- визначати метрологічні характеристики кіпрегелів КА-2, КН;

- визначати метрологічні характеристики далекомірів, електронних тахеометрів.


^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки та виконання


^ ЗМ НЕ

В яких передбачено

СМ

Тема, завдання

самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої

літератури до теми

1.1

Предмет, завдання і зміст метрології. Поняття про виміри і вимірювання.

Галузі та види вимірювання.

Реферат

3 бали

Основна:

 1. Тібілова Л.М. Метрологія: Курс лекцій. – Львів, 2002. - 89 с.

 2. Кирш Л.М. Вступ до метрології. Чернівці „Рута” 2002 – 64 с.

 3. Шабалин С.А. Прикладная метрология в вопросах и ответах – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 191 с.

1.1

Міжнародна система одиниці (СІ) Основні одиниці системи (СІ). Додаткові одиниці системи (СІ). Похідні одиниці системи.

Реферат

3 бали

Основна:

 1. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 256 с.

 2. Брянский Л.Н., Дойников А.С. Краткий справочник метролога. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 79 с.
1.2

Види і категорії стандартів. Загально – технічні стандарти. Організаційно-методичні стандарти. Державні стандарти. Галузеві стандарти. Стандарти підприємств.

Реферат

3 бали

Основна:

1.Земельман М.А. Метрологические основы технических измерений. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 237 с.

2.ДСТУ 2681 – 94. Метрологія: Терміни та визначення. – К.: 1994. – 66 с.

 1. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія і стандартизація в екології: Навчальний посібник – Рівне: РДТУ, 1999. – 150 с.
1.2

Ведення експлуатаційної документації на засоби ТГЗ. Формуляр засобу ТГЗ. Журнал технічного стану і експлуатації засобів ТГЗ. Терміни, які застосовуються в керівництві по експлуатації засобів ТГЗ.

Реферат

3 бали

Основна:

1.Руководство по организации, эксплуатации и ремонту средств топогеодезического обеспечения (Р – 1 – 85) – М.: РИО, 1985. – 98 с.

2.Тібілова Л.М. Метрологія: Курс лекцій. – Львів, 2002. - 89 с.1.2

Нормативно – технічні документи. Об’єкти стандартизації. Показники стандартизації.

Реферат

3 бали

Основна:

1.Шабалин С.А. Прикладная метрология в вопросах и ответах – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 191 с.

2.Тібілова Л.М. Стандартизація: Курс лекцій. – Львів. 1997. – 24 с.

3. Ранський М.П. Метрологія і стадартизація. Методичн вказівки до лабораторних робіт: – Чернівці „Рута” 2005 – 20 с.

1.3

Похибки і точність вимірювань правильність, збіжність та достовірність вимірювань. Система фізичних величин. Метрична система мір. Система СТЕ

Реферат

3 бали.

Основна:

1.Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 256 с.

2.Брянский Л.Н., Дойников А.С. Краткий справочник метролога. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 79 с.2.3

Еталони основних фізичних величин. Еталон – порівняння. Робочий еталон. Поодинокий еталон. Груповий еталон. Еталонний набір.

Реферат

3 бали

Основна:

1.Тібілова Л.М. Метрологія: Курс лекцій. – Львів, 2002. - 89 с.

2.Шабалин С.А. Прикладная метрология в вопросах и ответах – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 191 с.2.5

Експлуатація засобів ТГЗ. Введення в експлуатацію, застосування, транспортування, технічне обслуговування, ремонт, зняття з експлуатації і списання.

Реферат

3 бали

Основна:

1.Тібілова Л.М. Стандартизація: Курс лекцій. – Львів. 1997. – 24 с.

2. Ранський М.П. Метрологія і стадартизація. Методичн вказівки до лабораторних робіт: – Чернівці „Рута” 2005 – 20 с.

3. Кирш Л.М. Вступ до метрології. Чернівці „Рута” 2002 – 64 с.

^ 2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни « Метрологія і стандартизація» та навчальної діяльності студентів


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид занять (годин)

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибо

ром)

Кількість балів

за

ІНДЗ

Всього балів за видами навч. занять

Л

С

Ср.

Пр.

^ Змістовний модуль 1. Метрологія

Результати навчання.

Знати і розуміти

Поняття, предмет, суть та визначення метрологіїНЕ 1.1 Вступ. Завдання предмет і зміст метрології. Актуальні проблеми сучасної метрології. Національні і міжнародні метрологічні установи. Поняття про виміри і вимірювання.

(лекційне заняття)

Лабораторна робота № 1

Визначення метрологічних характеристик теодоліта ТБ-1.
2
103

Конспект лекційреферати

3

20 балів на модульну контрольну роботу


5 балів за лабораторну роботу
НЕ 1.2

Похибки і точність вимірювань. Правильність, збіжність та достовірність вимірювань. Системи одиниць фізичних величин.

(лекційне заняття)

Лабораторна робота № 2

Визначення метрологічних характеристик нівеліра Н3.

2
103

Конспект лекції

реферати

35 балів за лабораторну роботу


5 балів за лабораторну роботу
НЕ 1.3

Міжнародна система одиниць (СІ).Основні додаткові і похідні одиниці системи (СІ).Крайні та часткові одиниці системи (СІ).

(лекційне заняття)


Лабораторна робота № 3

Визначення метрологічних характеристик комплекту нівелірних рейок РН-3

2

2Конспект лекційреферати35 балів на модульну контрольну роботу


10 балів за самостійну роботу


5 балів за лабораторну роботу


Всього за модуль6
20

8


35 балів

^ Змістовний модуль 2. Стандартизація

Розуміти і знати: роль і задачі стандартизації

Вміти: розрізняти основні організації і установи із стандартизації на Україні

НЕ 2.1

Роль і задачі стандартизації. Основні організації і установи із стандартизації на Україні. Основні поняття в галузі стандартизації.

(лекційне заняття)


Лабораторна робота № 4

Дослідження теодолітів ТБ-1.

Визначення рену оптичного мікрометра.

2

4


Конспект лекційреферати

35 балів за лабораторну

роботу
^ НЕ 2.2 Нормативно-технічні документи. Об’єкти стандартизації. Показники стандартизації.

(лекційне заняття)


НЕ 2.3 Види і категорії стандартів. Принципи стандартизації. Ведення експлуатаційної документації на засоби ТГЗ.

(лекційне заняття)


Лабораторна робота № 5

Дослідження теодолітів ТБ-1.

Дослідження ексцентриситету алідади горизонтального круга.

2


2


104

Конспект лекцій


Конспект лекцій

реферати35 балів за лабораторну

роботу
НЕ 2.4 Методичні основи стандартизації. Порядок розробки, затвердження і втілення стандартів.

(лекційне заняття)

2
10
Конспект лекцій


реферати
5 балів за самостійну роботу


Всього за модуль 8 20 8 35 балів

Всього: 14 40 16

За модуль-контроль (залік)

Всього


30 балів

100 балів^ 4. Тематика ІНДЗ
Назва реферату

Прізвище

1.

Предмет, завдання і зміст метрології. Поняття про виміри і вимірювання. Галузі та види вимірювання.
2.

Похибки і точність вимірювань правильність, збіжність та достовірність вимірювань. Система фізичних величин. Метрична система мір. Система СТЕ.
3.

Міжнародна система одиниці (СІ) Основні одиниці системи (СІ). Додаткові одиниці системи (СІ). Похідні одиниці системи.
4.

Еталони основних фізичних величин. Еталон – порівняння. Робочий еталон. Поодинокий еталон. Груповий еталон. Еталонний набір.
5.

Нормативно – технічні документи. Об’єкти стандартизації. Показники стандартизації.
6.

Види і категорії стандартів. Загально – технічні стандарти. Організаційно-методичні стандарти. Державні стандарти. Галузеві стандарти. Стандарти підприємств.
7.

Ведення експлуатаційної документації на засоби ТГЗ. Формуляр засобу ТГЗ. Журнал технічного стану і експлуатації засобів ТГЗ. Терміни, які застосовуються в керівництві по експлуатації засобів ТГЗ.
8.

Експлуатація засобів ТГЗ. Введення в експлуатацію, застосування, транспортування, технічне обслуговування, ремонт, зняття з експлуатації і списання.
5. Модуль контроль


Питання до змістового модуля 1

 1. Виміри як важлива складова пізнання природи.

 2. Що покладено в основу вимірювань, точність вимірювань.

 3. Завдання, предмет і зміст метрології.

 4. Що таке стандартизація, основні її складові.

 5. Номенклатура фізичних величин (вид, розмір, розмірність).

 6. Актуальні проблеми метрології.

 7. Класифікація вимірювань.

 8. Галузь і види вимірювань.

 9. Принципи вимірювань.

 10. Метод вимірювань.

 11. Невизначеність вимірювань.

 12. Похибки вимірювань.

 13. Точність вимірювань.

 14. Збіжність вимірювань.

 15. Достовірність вимірювань.

 16. Система одиниць фізичних величин.

 17. Міжнародна система одиниць (СІ).

 18. Основні одиниці системи СІ.

 19. Додаткові одиниці системи СІ.

 20. Похідні одиниці системи СІ.

 21. Крайні та часткові одиниці системи СІ.

 22. Еталони основних фізичних величин.

 23. Назвіть літерні позначення фізичних величин, які застосовуються в землевпорядкуванні і земельному кадастрі.

 24. Які основні етапи включає в себе експлуатація засобів топогеодезичного забезпечення і її елементи.

 25. Терміни, які застосовуються при топогеодезичному і картографічному забезпеченні земельного кадастру.

 26. Введення експлуатаційної документації на засоби топогеодезичного забезпечення.

 27. Транспортування засобів топогеодезичного забезпечення.

 28. Технічне обслуговування засобів топогеодезичного забезпечення.

 29. Зберігання топогеодезичних приладів і обладнання.

 30. Призначення і склад нормативних документів із стандартизації в галузі охорони земель.

 31. Державна система забезпечення єдності вимірів і метрологічна служба України.

 32. Засоби вимірювальної техніки, їх види і основі характеристики.

 33. Метрологічна експертиза розробки засобів вимірювань.

 34. Атестація, перевірка і випробування засобів вимірювань.

 35. Сертифікація продукції.


Питання до змістового модуля 2

1. Роль, задачі і види стандартизації. Основні поняття в галузі стандартизації.

2. Нормативно – технічні документи стандартизації.

3. Об’єкти і показники стандартизації.

4. Види і категорії стандартів.

5. Принципи стандартизації.

6. Методичні основи стандартизації.

7. Порядок розробки стандартів.

8. Метрологічні параметри теодолітів і порядок їх визначення.

9. Метрологічні параметри тахеометрів і порядок їх визначення.

10. Метрологічні параметри нівелірів і порядок їх визначення .

11. Метрологічні параметри кіпрегелів і порядок їх визначення.

12. Складові частини формуляру засобу ТГЗ.

13. Складові частини журналу обліку технічного стану і експлуатації засобів ТГЗ.


^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕСТS та національною шкалою

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни впродовж семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю.

Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35балів; 2 модуль –35 балів.

Студент, який набрав впродовж нормативного терміну 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит та отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку, або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів він не допускається до складання іспиту.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ЕСТS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складанняНе зараховано

1-34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за трьома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • підготовка рефератів

 • тестування

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи, самостійні роботи.


Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.

^ 7. Література до дисципліни


Основна література

 1. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 256 с.

 2. Брянский Л.Н., Дойников А.С. Краткий справочник метролога. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 79 с.

 3. Земельман М.А. Метрологические основы технических измерений. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 237 с.

 4. ДСТУ 2681 – 94. Метрологія: Терміни та визначення. – К.: 1994. – 66 с.

 5. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія і стандартизація в екології: Навчальний посібник – Рівне: РДТУ, 1999. – 150 с.

 6. Руководство по организации, эксплуатации и ремонту средств топогеодезического обеспечения (Р – 1 – 85) – М.: РИО, 1985. – 98 с.

 7. Тібілова Л.М. Метрологія: Курс лекцій. – Львів, 2002. - 89 с.

 8. Шабалин С.А. Прикладная метрология в вопросах и ответах – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 191 с.

 9. Тібілова Л.М. Стандартизація: Курс лекцій. – Львів. 1997. – 24 с.

 10. Ранський М.П. Метрологія і стадартизація. Методичн вказівки до лабораторних робіт: – Чернівці „Рута” 2005 – 20 с.

 11. Кирш Л.М. Вступ до метрології. Чернівці „Рута” 2002 – 64 с.Література до ЗМ 1.

Основна:


1. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 256 с.

 1. Брянский Л.Н., Дойников А.С. Краткий справочник метролога. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 79 с.

 2. Земельман М.А. Метрологические основы технических измерений. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 237 с.

 3. ДСТУ 2681 – 94. Метрологія: Терміни та визначення. – К.: 1994. – 66 с.

 4. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія і стандартизація в екології: Навчальний посібник – Рівне: РДТУ, 1999. – 150 с.

 5. Тібілова Л.М. Метрологія: Курс лекцій. – Львів, 2002. - 89 с.

 6. Шабалин С.А. Прикладная метрология в вопросах и ответах – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 191 с.

 7. Ранський М.П. Метрологія і стадартизація. Методичн вказівки до лабораторних робіт: – Чернівці „Рута” 2005 – 20 с.

 8. Кирш Л.М. Вступ до метрології. Чернівці „Рута” 2002 – 64 с.Додаткова:

 1. Руководство по организации, эксплуатации и ремонту средств топогеодезического обеспечения (Р – 1 – 85) – М.: РИО, 1985. – 98 с.Література до ЗМ 2.

Основна:


1. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія і стандартизація в екології: Навчальний посібник – Рівне: РДТУ, 1999. – 150 с.

2. Руководство по организации, эксплуатации и ремонту средств топогеодезического обеспечения (Р – 1 – 85) – М.: РИО, 1985. – 98 с.

3. Тібілова Л.М. Стандартизація: Курс лекцій. – Львів. 1997. – 24 с.

4. Ранський М.П. Метрологія і стадартизація. Методичн вказівки до лабораторних робіт: – Чернівці „Рута” 2005 – 20 с.


Додаткова:

1. Руководство по организации, эксплуатации и ремонту средств топогеодезического обеспечения (Р – 1 – 85) – М.: РИО, 1985. – 98 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
«Теорії фінансів, податків І оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи