Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 340.57 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір340.57 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Чернівецького

Національного університету

ім. Ю.Федьковича

_________(проф.С.В. Мельничук)

1”вересня 2011 року

РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з дисципліни ________"Основи геоінформатики"___________

(назва навчального предмета)

____________________________________________________________________


для спеціальності 6.040104 - "Географія","Економічна і соціальна географія»


__________________________________________________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


____________________________________________________________________


Факультет географічний______________________________________________


Кафедра географії України та регіоналістики_____________Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

2

3

81

2,5

16
32

3

302

Заочна

2

3

81

2,5

6
8
671
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Геоінформатика» для студентів географічного факультету спеціальностей «Географія», «Економічна і соціальна географія» затвердженої на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту від 27.08.2010 р. Протокол № 1.

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена ___доцентом кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Цепендою Михайлом Володимировичем_

(прізвище, ім'я, по батькові викладача,


та асистентом кафедри географії України та регіоналістики Н.В. Заблотовською

який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _географії України та регіоналістики

Протокол № ____1________

"__1___" вересня 2011 року


Завідувач кафедри ________________________ /проф. Джаман В.О,/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

"__1__ " вересня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ___________________ /доц. Цепенда М.В.____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Пояснювальна записка


Мета даного курсу – на базі прослуханого курсу "Інформатика" розвинути у студентів навички та уміння застосовувати засоби комп’ютерних технологій для виконання прикладних фахових завдань шляхом використання ПК для введення, опрацювання і візуалізації текстової, статистичної і графічної інформації географічного змісту.

^ Головними завданнями курсу є наступні:

 • надання студентам системних відомостей про типові найновіші та найуживаніші апаратні засоби обчислювальної техніки для потреб географічних досліджень;

 • формування у студентів знань про роль геоінформаційних технологій у сучасних дослідженнях і практичній діяльності суспільства, історію їх розвитку, розкриття структурних і функціональних особливостей геоінформаційних систем.^ Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

ОСНОВИ геоінформатики”НЕ

Назва модуля (М)

або навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види

діяльності

і поточного

контролю

К-сть балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів

за ІНДЗ

Всього балів

за НЕ

Л

С

Пр

Лаб

^ Модуль 1. Геоінформатика і ГІС – як продукти інформаційного суспільства, їх становлення та розвиток в Україні та за кордоном

Знати основні етапи розвитку загальних інформаційних технологій та ГІС у світі і в Україні . Розуміти основні інформаційні проблеми суспільства та причини виникнення інформаційного вибуху й інформаційного голоду. Уміти дати визначення геоінформатики і ГІС та багатоцільової національної ГІС України.

НЕ 1.1. Історія розвитку геоінформатики та ГІС в Канаді, США, Швеції та в Україні.

 • Вступ. Інформаційні проблеми суспільства. Інформаційний вибух та інформаційний голод.

 • Визначення геоінформатики як науки, технології та індустрії за різними авторами та її зв’язки із суміжними науками. Поняття про геоінформаційну систему.

 • Основні етапи розвитку загальної інформаційної технології.

 • Становлення і розвиток ГІС-технологій у Канаді, Швеції і США. Національна ГІС Канади (CGIS) та перші спроби класифікації ГІС.

 • Особливості розвитку геоінформатики і ГІС-технологій в Україні та основні проблеми їх впровадження в життя.

 • Концепція багатоцільової національної ГІС України.

2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.1.


2
Знати класифікацію ГІС за різними критеріями. Розуміти схему основних функцій ГІС. Уміти аналізувати структурні елементи інформаційної системи.

НЕ 1.2. Поняття інформаційної і геоінформаційної системи (ІС та ГІС), їх структура, фукнкції та класифікації.

 • База даних (БД) , система управління базою даних (СУБД) та банк даних (БнД)

 • Класифікація інформаційних систем за різними критеріями.

 • Схема основних функцій ГІС.

 • Структура ГІС за Х.Калкінзом.

 • Класифікація ГІС за Браскеном, Вебстером, Ніколсом та Кошарьовим і Каракіним.

2


Конспект лекції
Складання тестових питань до НЕ 1.2.


2
^ Знати схему процесу передачі інформації при набуті знань. Розуміти відмінність термінів інформація, дані, знання у суспільному плані. Уміти аналізувати основні парадигми теорії інформації.

НЕ 1.3. Теорія інформації та її основні парадигми.

 • Зміст понять "інформація", "дані" і "знання" у суспільному і науковому плані.

 • Дані, інформація і знання в геоінформації.

 • Особливості передачі і сприйняття інформації при набутті знань у процесі читання карти.
4


Конспект лекції


Складання тестових питань до НЕ 1.3.


2
^ Знати характеристики вивченого програмного забезпечення. Розуміти у якій галузі географічного пізнання та на якому етапі дослідження можливо використовувати те чи інше програмне забезпечення.

Уміти застосовувати на практиці отримані знання та уміння роботи

Лабораторна робота №1.


Лабораторна робота №2.


Лабораторна робота №3.


Лабораторна робота №4.


Лабораторна робота №5.

Ознайомлення з роботою найпоши-реніших ГІС.

1.1 Екскурсія у топографо-геодезичний центр для безпосереднього ознайомлення з роботою ГІС та визначення основних напрямів їх використання.


Створення баз даних та їх використання у географічних дослідженнях

2.1 Ознайомитись із поняттям Баз даних та їх прикладами.

2.2 Створити базу даних відповідно до заданого варіанту.

2.3 Використовуючи створену базу даних побудувати запити, звіти та форми.


Ознайомлення з основними прийомами роботи ГІС-векторизатора Easy Trace.

3.1 Ознайомитись за основними прийомами роботи в Easy Trace.

3.2 Визначити напрямки практичного застосування Easy Trace.


Вивчення функціональних особливостей і основних прийомів роботи в GIS Panorama .

4.1 Ознайомитись з основними характеристиками ГІС Panorama.

4.2 Розглянути приклади практичного використання даного програмного забезпечення.

Вивчення головних прийомів побудови та редагування ізолінійних поверхонь в ГІС-пакеті SURFER.

5.1 Ознайомитись з можливостями ГІС-пакету SURFER та основними умовами роботи в ньому.

5.2 Використовуючи задану матрицю показників створити відповідну ізолінійну поверхню у дво- та три-вимірному зображеннях.

5.3 Відредагувати та оформити створені ізолінійні зображення.


2


4


2


2


6-здача лабораторних робіт

2


4


2


3


6
^ Лабораторні роботи
17


^ Модульна контрольна робота 1(теоретична частина)
18


Всього за модулем 1

816
35
6

35

Модуль 2. Формалізація відношень у реляційній моделі даних. Регістрація, збереження і введення даних в ГІС. Експертні системи. Візуалізація даних в геоінформаційних технологіях.
^ Знати види відношень у реляційній базі даних та їх властивості, а також основні операції над відношеннями. Розуміти суть кореляції відношень. Уміти дати вмзначення понять «відношення, кортеж, атрибут, ступінь і потужність відношення».

НЕ 2.1. Реляційна модель даних , основні операції над відношеннями у нійта нормалізація останніх.

 • Поняття відношення, кортежу, атрибуту і їх співвідношення. Ступінь і потужність відношення.

 • Види відношень у реляційній БД та їх властивості.

 • Основні операції над відношеннями – об’єднання, перетин, різниця, декартовий добуток, ділення, з’єднання, вибір і проеція.

 • Види залежностей між ключами і атрибутами

 • Нормалізація відношень до першої, другої і третьої нормальної форми - 1НФ, 2НФ, 3 НФ.

 • Приведення відношень до посиленої 3НФ форми (нормальної Бойса-Кодда-НФБК), 4НФ, 5НФ.

2


Конспект лекції


Складання тестових питань до НЕ 2.1.


2
^ Знати основні джерела даних і їх типи, що можуть бути введені в ГІС. Розуміти формати і структуру подання просторових даних і ГІС. Уміти аналізувати основні технічні засоби геоінформатики – ьзасоби цифрування, обчислювальної техніки та засоби побудови графічних зображень.

^ НЕ 2.2. Векторне і растрове подання даних в ГІС та основні джерела даних і їх типи . Картографічні банки даних.

- Векторне і растрове подання даних в геоінформатиці.

- Джерела даних і їх типи для введення в ГІС:

 1. Картографічні

 2. Статистичні

 3. Аерокосмічні

 4. Польові

 5. Текстові
3


Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 2.2.


2
^ Знати структуру експертної системи і її типи. Розуміти перспективи використання експертних систем в експертних дослідженнях і природоохоронній діяльності. Уміти аналізувати основні методи візуалізації даних в геоінформаційних технологіях.

^ НЕ 2.3. Експертні системи та візуалізація даних в ГІС. Поняття експертної системи. Знання і дані в експертних системах


- Структура експертної системи. Поняття фрейлів і "продукції".

- Технічні засоби машинної графіки.

- Методи візуалізації даних у геоінформаційним технологіях.

- Технічні засоби введення даних у ГІС.3


Конспект лекції


Складання тестових питань до НЕ 2.3.


2
^ Знати характеристики вивченого програмного забезпечення. Розуміти у якій галузі географічного пізнання та на якому етапі дослідження можливо використовувати те чи інше програмне забезпечення.

Уміти застосовувати на практиці отримані знання та уміння роботи.

Лабораторна робота №6.


Лабораторна робота №7.


Лабораторна робота №8.


Лабораторна робота №9.


Ознайомлення з особливостями і принципами роботи ГІС-пакету Mapinfo.

6.1 Ознайомитись із загальними прийомами роботи в ГІС-пакеті Mapinfo на основі використання мультимедійних посібників та навчальних робочих наборів.

6.2 Побудувати відповідні тематичні карти Світу та України використовуючи навчальні таблиці та списки інформації.

6.3 Створити базу даних використовуючи наявні джерела статистичної інформації для використання їх у побудові нових тематичних карт.

6.4 Створити серію тематичних карт на основі створеної на попередньому занятті бази даних.


^ Вдосконалення навиків роботи у ГІС-пакетах SURFER та Mapinfo шляхом застосування прийомів паралельної роботи в згаданих ГІС-пакетах.

7.1 Використовуючи навики роботи у ГІС-пакетах SURFER та Mapinfo створити кліматичну карту України.


Ознайомлення з прийомами побудови графічних елементів в CorelDraw.

8.1 Ознайоматись із особливостями роботи в графічному редакторі CorelDraw.

8.2 Звтосувати вміння роботи з інструментами CorelDraw для побудови картографічного матеріалу.

Освоєння основних елементів роботи в Photoshop

9.1 Розглянути основні прийома обробки зображень у Photoshop.


6


2


6


2


-здача лабораторних робіт

6


4


5


2^ Лабораторні роботи
17


^ Модульна контрольна робота 2 (теоретична частина)
18


Всього за модулем 2

816
35
6

35
^ Модуль контрольний (підсумковий)

-письмове опитування

30

Всього
1632
100
12

100Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


^ ЗМ

НЕ в яких передбачено СМ

Тема,

завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

К-ть

год

НЕ 1.1.

 1. Екологічна карта якості річкових водних ресурсів України та її електронний варіант.

Письмове опитування[Осн. 2, дод. 4,5 ]

5

НЕ 1.2.

1. Технічні засоби геоінформатики в Україні на сучасному етапі.

 1. Характеристика програмних продуктів для географічних досліджень на ринку України.


Реферативні доповіді з поясненням[Осн. 2,3, дод. 1,2,3,4,5]

7

НЕ 1.3.

1. Використання ГІС для потреб гідрологічних досліджень.Письмове тестове опитування


[Осн. 1, дод. 1,2,3,4,5]

5

НЕ 2.1.

 1. Джерела даних для ГІС та їх характеристика.

Захист рефератів


[Осн. 1,2, дод.4,5]

3

НЕ 2.2.

 1. Використання ГІС для метеорологічних і кліматологічних досліджень.
Реферативні доповіді з поясненням


[Осн. 2,3, дод. 1,4,5]

5

НЕ 2.3.

 1. Кадастрові земельно-облікові ГІС та їх використання в Україні і світі.

Захист рефератів

[Осн. 2,3, дод. 1,4,5]

5

Всього30

Тематика ІНДЗ

 1. Виникнення і розвиток геоінформатики і ГІС за рубежем.

 2. Виникнення і розвиток геоінформатики і ГІС в Україні.

 3. Застосування геоінформаційних технологій в географо-екологічних дослідженнях.Модуль контроль

Модуль 1.

 1. Розкрийте зміст понять "інформаційне суспільство", "інформаційний вибух", "інформаційний голод" та поясніть причини їх виникнення.

 2. Проаналізуйте передумови виникнення геоінформатики як наукового напрямку в науках про Землю.

 3. Дайте визначення предмету і методу геоінформатики.

 4. Охарактеризуйте завдання геоінформатики на сучасному етапі та її зв’язки з іншими науками.

 5. Розкрийте основні аспекти взаємодії між геоінформатикою і картографією.

 6. Вкажіть на відмінності у термінах "географічна інформаційна система" і "геоінформаційну систему".

 7. Вкажіть на основні аналогії між представленням даних в ГІС та географічною картою.

 8. Проаналізуйте зв’язки ГІС-технології із прикладною математикою, машинною графікою, геодезією і топографією.

 9. Охарактеризуйте основні етапи розвитку загальної інформаційної технології.

 10. Проаналізуйте роль Канадської і Шведської школи геоінформатики та їх роль у становленні останньої як науки.

 11. Охарактеризуйте основні риси розвитку геоінформаційних технологій у сучасному зарубіжному світі.

 12. Проаналізуйте основні етапи розвитку ГІС в Канаді.

 13. Дайте характеристику основних типів ГІС і проблем їх сумісності на різних рівнях.

 14. Охарактеризуйте особливості розвитку і становлення геоінформатики в Україні та основні проблеми впровадження їх життя.

 15. Проаналізуйте основні ознаки національної ГІС та передумови її інформаційного і наукового забезпечення.

 16. Охарактеризуйте історію розвитку геоінформатики в колишньому СРСР.

 17. Охарактеризуйте зміст понять "інформація", "дані" і "знання" в суспільному і науковому плані.

 18. Дайте визначення інформації за теоріями К.Шеннона, Н.Вінера та сучасних філософів.

 19. Спробуйте довести можність існування закону збереження інформації і закону взаємодії двох об’єктів, що мають інформацію.

 20. Охарактеризуйте особливості передачі і сприйняття інформації при читанні карти.

 21. Проаналізуйте схему процесу передачі інформації при набутті знань.

 22. Дайте визначення даних, інформації і знань у середовищі ГІС.

 23. Які рівні інформації ви знаєте? Наведіть приклади.

 24. Поясніть трактування понять "існуюча інформація" і "передавана інформація".

 25. Дайте трактування понять "інформаційна система" та "інформаційна технологія" в історично-еволюційному плані.

 26. Класифікація ІС за різними ознаками та їх характеристика і взаємодія.

 27. Проаналізуйте основні типи сучасних ІС в нашій державі та їх призначення.

 28. Охарактеризуйте історію розвитку ІС в нашій державі.

 29. Основні типи програмно-апаратних засобів проектування і супроводу.

 30. Суть і призначення комплексної (інтегрованої) системи електронного документообігу.

 31. Проаналізуйте схему основних функцій ГІС та її структуру за Х.Калкінзом.

 32. Охарактеризуйте основні критерії класифікації ГІС за різними авторами.

 33. Охарактеризуйте типи джерел даних для ГІС.

 34. Охарактеризуйте основні недоліки позадачного методу конструювання перших АСУ.

 35. Розкрийте структуру інформаційних систем та дайте визначення бази даних, СУБД та банку даних.

 36. Що таке логічна і фізична незалежність даних у базі даних.

 37. Які ви знаєте можливі варіанти побудови СУБД.

 38. Вкажіть на основні відмінності між мережевими (чарунковими), ієрархічними і реляційними БД і СУБД.

 39. Перелічіть і прокоментуйте переваги використання концепції БД в АІС.

 40. Перелічіть умови, при яких сукупність даних стають БД, а управляюча програма роботи із БД – СУБД.


Модуль 2

 1. Охарактеризуйте реляційну модель СУБД.

 2. Дайте визначення понять "відношення", "кортеж", "атрибут" та поясніть співвідношення між ними та виведення одних відношень з інших.

 3. Охарактеризуйте основні операції над відношеннями у реляційній БД.

 4. Поясніть на конкретних прикладах операції об’єднання, перетину, віднімання і ділення відношень у реляційній БД.

 5. Поясніть на конкретних прикладах виконання операції декартовий добуток та реляційних операцій проекції, з’єднання і вибору відношень.

 6. Охарактеризуйте види відношень у реляційній БД та їх властивості.

 7. Які види ключів, атрибутів і обмежень у зв’язуючих відношеннях ви знаєте.

 8. Назвіть умови та обмеження, при яких таблиці стають відношеннями у реляційній БД.

 9. На конкретних прикладах поясніть поняття "ступеню" і "потужності” відношення.

 10. Наведіть приклади повної, часткової, транзитивної і багатозначної залежності між атрибутами і ключами у відношенні.

 11. Дайте характеристику відношень у першій нормальній формі (1 НФ).

 12. Дайте характеристику відношень у другій нормальній формі (2 НФ)

 13. Дайте характеристику відношень у третій нормальній формі (3 НФ).

 14. Поясніть застосування посиленої 3 НФ (нормальної формі Бойса-Кодда - НФБК).

 15. Охарактеризуйте перебування відношення у 4 НФ і 5 НФ та аномалії.

 16. Дайте визначення рівня нормалізації відношень і типів функціональних залежностей, які можна усунути у процесі нормалізації відношень.

 17. Дайте загальну оцінку процесу нормалізації відношень при проектуванні БД.

 18. Проаналізуйте основні критерії ідентифікації окремо взятої ГІС.

 19. Дайте характеристику технічних засобів введення даних в ГІС.

 20. Охарактеризуйте структуру і формати представлення даних в ГІС.

 21. Проаналізуйте, як виконується опис просторових об’єктів в ГІС.

 22. Охарактеризуйте векторний і растровий спосіб представлення даних в ГІС.

 23. Як описується множина точкових об’єктів у векторному форматі.

 24. Як описується множина лінійних об’єктів у векторному форматі.

 25. Охарактеризуйте векторний формат представлення даних із використанням восьмизв’язуючого коду Фрімена.

 26. Проаналізуйте аналогії векторного представлення даних точкового, лінійного і контурного типів із картографією.

 27. Поясніть, що таке ідентифікатор та необхідність його використання для запису лінійних відрізків як меж контурних об’єктів.

 28. Охарактеризуйте векторні топологічні і векторні нетопологічні представлення даних.

 29. Охарактеризуйте лінійно-вузлове представлення даних.

 30. Поясність співвідношення між елементами векторного представлення просторових об’єктів.

 31. Охарактеризуйте основні переваги і недоліки растрових представлень даних у порівнянні з векторним форматом.

 32. Охарактеризуйте сучасні представлення даних на основі регулярних просторових мереж у порівнянні із чарунковими представленнями даних у перших версіях ГІС.

 33. Охарактеризуйте способи стискування (компресії, упаковки) растрових даних.

 34. Охарактеризуйте квадротомічні структури як спосіб зберігання растрових даних.

 35. Проаналізуйте формати і стандарти представлення просторових даних в ГІС.

 36. Розкрийте зміст поняття "експертна система" та дайте перелік основних компонентів, що необхідні для її створення.

 37. Охарактеризуйте структуру експертних систем та їх основні типи.

 38. Обґрунтуйте необхідність використання експертних систем в географічних дослідженнях і природоохоронній діяльності.

 39. Охарактеризуйте форми фіксації відомостей про просторово розподілені явища в ГІС та способи їх видачі користувачеві.

 40. Охарактеризуйте можливості зображення просторових зображень за допомогою анагліфічного способу, голографічних карт та площадних анаморфоз.


^ Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою


^ Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Критерії оцінювання

90-100

А

5 (відмінно)

зараховано

Знання предмету міцні і глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників і навчальних посібників, носять науковий та інноваційний характер. Студент вміє орієнтуватися у типових найновіших і найуживаніших апаратних засобах компютерної техніки для потреб географічних досліджень, досконало володіє основами теорії інформації та її трактування у суспільстві, науці і геоінформатиці зокрема. Відмінно знає історію становлення і розвитку геоінформатики та ГІС у світі і в Україні, структуру і функції ГІС і їх класифікацію, а також джерела даних; однозначно правильно розрізняє векторне і растрове подання даних в ГІС; чітко розрізняє поняття експертної системи та перспектив їх використання в експертних дослідження, у галузі охорони природи.

При розв’язуванні прикладних географічних завдань уміє правильно застосовувати сучасні програмні продукти для виконання нескладних операцій офісного характеру на ПК. Уміє вводити, візуалізувати і структуризувати інформацію географічного зміст. Здатний попереджувати помилкові дії, вибирати чи створювати оптимальні, більш ефективні прийоми дій чи операцій у межах обраної спеціальності, знаходити і усувати помилки.

82-89

В

4 (добре)

зараховано

Знання предмету глибокі і повні, виходять за межі навчальних програм, підручників, навчальних посібників та носять науковий та інноваційний характер. Студент орієнтується у типових найновіших і найуживаніших апаратних засобах компютерної техніки для потреб географічних досліджень, володіє основами теорії інформації та її трактування у суспільстві, науці, геоінформатиці, зокрема. Добре знає історію становлення і розвитку геоінформатики та ГІС у світі та Україні, знає структуру і функції ГІС і їх класифікацію, а також джерела даних; уміє аналізувати векторний і растровий формат поданих даних в ГІС; дає визначення експертної системи та розуміє перспективи їх використання в експертних дослідженнях природоохоронної діяльності.

При розв’язуванні прикладних географічних завдань застосовує сучасні програмні продукти для виконання нескладних операцій офісного характеру на ПК. Уміє вводити, візуалізувати і структуризувати інформацію географічного зміст. Здатний попереджувати помилкові дії, вибирати чи створювати оптимальні, більш ефективні прийоми дій чи операцій у межах обраної спеціальності, знаходити і усувати помилки.

75-81

С

4 (добре)

зараховано

Знання предмету глибокі і повні, знаходяться в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Студент орієнтується в сучасній компютерній техніці, апаратному і програмному забезпеченні для потреб географічних досліджень, хоча і допускає окремі похибки і неточності в тому числі і щодо трактування теорії інформації, історії становлення геоінформатики за кордоном і в Україні, щодо структури і функцій ГІС і їх класифікації, функцій експертних систем і перспектив їх використання у географії. При введенні, візуалізації чи структуризації геоінформації допускає незначні неточності, які загалом не впливають на кінцевий результат. Здатний виконувати засвоєні види діяльності, дії й окремі операції в нестандартних умовах, знаходити і за допомогою викладача усувати помилки.

69-74

D

3 (задовільно)

зараховано

Знання предмету засвоєні в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Студент в основному орієнтується в сучасній компютерній техніці, апаратному і програмному забезпеченні для потреб географічних досліджень, хоча і допускає ряд окремих похибок і неточностей в тому числі і щодо трактування теорії інформації і її парадигми, історії становлення геоінформатики у зарубіжному світі і в Україні, будови, класифікації, функції експертних систем і перспектив використання у географії. При введенні, візуалізації чи структуризації геоінформації допускає незначні неточності, які загалом не впливають на кінцевий результат. Здатний виконувати засвоєні види діяльності, дії й окремі операції в нестандартних умовах, знаходити і за допомогою викладача усувати помилки.


60-68

E

3 (задовільно)

зараховано

Знання завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Студент самостійно використовує знання у завчених умовах і ситуаціях; на нові види діяльності вони переносяться за допомогою викладача. Студент відповідає неповно при розкритті теоретико-методичних і спеціальних питань та термінів, допускає значні неточності при розкритті принципів функціонування апаратних засобів геоінформаційних систем. Відповідає на запитання не конкретно, поверхово, без належного наведення прикладів. При виконанні прикладних завдань офісного характеру на ПК допускає значні похибки, які спотворюють загальний результат. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, що дозволяють йому у майбутньому виконувати свої фахові функції.

35-59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

Студент слабо володіє основами знань з навчальної дисципліни, не знає основних термінів і визначень, у спілкуванні з викладачем використовує хаотичний і безсистемний набір фраз, наближених до суті дисципліни; не виконав лабораторний практикум. При виконанні прикладних завдань офісного характеру на ПК допускає грубі помилки. Обсяги теоретичних знань і практичних навичок не достатні для виконання своїх фахових обов’язків.

1-34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

Не зараховано

Студент не засвоїв елементарних основ курсу, знання хаотичні і безсистемні, не сформовані практичні навички, не виконаний лабораторний практикум.Рекомендована література

Основна література.

 1. Берлянт Д.М. Геоизображения и геоиконика. / Серия «Новое в жизни, науке, технике», Науки о Земле, №11, 1990 г. - М.: Изд-во Знание. 1990. – 48 с.

 2. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. - М.: Мысль. 1986. – 48 с.

 3. Геоінформатика: конспект лекцій Ч.І. / Укл. Цепенда М.В. – Чернівці: Рута, 2005. – 39 с.

 4. Геоінформатика: конспект лекцій. Ч.ІІ. / Укл. Цепенда М.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 48 с.

 5. Геоинформационные системы с дистанционным потоком информации. / Географическое обеспечение управления народным хозяйством // Под ред. Ю.Г.Симонова. - М.: Изд-во МГУ, 1990. – 182 с.

 6. Информационный бюллетень ГИС-ассоциации, 1996-1999.

 7. Козаченко T.I. та ін. Картографічне моделювання: Навчальний посібник / T.I. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко; Під. ред. А.П. Золовського. - Вінниця: Антексу-У ЛТД, 1999.

 8. Кошкарев А.В., Каракин В.П. Региональные геоинформационные системы. - М.: Наука, 1987. - 126с.

 9. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. - М.: Картгеоцентр. Геоиздат.1993. - 213с.

 10. Линник В.Г. Построение геоиформационных систем в физической географии. – М.: Изд. МГУ, 1990. – 80 с.

 11. Основи геоінформатики: Методичні та програмні матеріали для студентів географічних спеціальностей університетів та інститутів / Укладачі: М. В. Цепенда, Я. П. Скрипник, М.В. Потокій - Терношль: 1998.

 12. Основи геоінформатики: Методичні вказівки i завдання до практичних робіт / Укл, Я.П. Скрипник - Чернівці; Рута, 2000.

 13. Поспелов Г.С., Поспелов Д.А. Искусственный интеллект – прикладные системы. – М.: Знание, 1985. – 448 с.

 14. Самсонов В.С. Автоматизированные системы управления. - М.: Высшая школа, 1991. – 240 с.

 15. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения. – Одесса: Астропринт, 1997. – 196 с.

 16. Сербенюк С.Н. Картография и геоинформатика - их взаимодействие. - М.: Изд-во МГУ, 1990.

 17. Сербенюк С.Н., Тищенко А.П. Банки данных и их роль в автоматизированном карто­графировании// Банки географических данных для тематического картографирования, М.: МГУ 1987.

 18. Тикунов В.С. Географические информационные системы: сущность, структура, перспективы. / Итоги науки и техники. Серия «Картография», Т.14., Картография и геоинформатика. - М., 1991/ -С. 6 - 79.

 19. Трофимов AM., Панасюк М.В. Геоинформационные системы и проблемы управления окружающей средой.- Казань, Изд-во Казан, ун-та, 1984.


Додаткова література.

  1. Богумирский Б. Энциклопедия Windows 98 (второе издание). - Спб.: Питер Ком, 1999.

  2. Вейскас Дж. Эффективная работа MS Access 97. – Спб.: Питер Ком, 1999.

  3. Добряк Д. Автоматизированная земельная информационная система // Междунар. с/х журнал. 1995, № 6.

  4. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник / за ред. О.І.Пушкаря. – К.: ВЦ Академія, 2001.

  5. Инвент-Град. Система автоматизированной обработки результатов топографо-геодезических и кадастровых работ, выполняемых при инвентаризации земель. Руководство пользователя. Версия 2.007. – Киев, 2001.

  6. Информатика. Базовый курс / Под ред. С. В. Симоновича. - СПб., 1998.

  7. Кислов В. Государственная автоматизированная система земельного кадастра Российс­кой Федерации // Международный сельскохозяйственный журнал. 1995, №6.

  8. Комягин В.Б., Коцюбинский А.О. Современный самоучитель работы на персональном компьютере. Быстрый старт.: Практ. пособ. - М.: Изд-во ТРИУМФ, 1997. – 368 с.

  9. Куправа Т.А. Создание и программирование баз данных средствами СУБД Base III Plus, Fox Base Plus, Clipper. - М.: Мир, 1991. – 110 с.

  10. Maplnfo Professional. Руководство пользователя. - Maplnfо Corporation? Troy, New York. - 2000.

  11. Морозов В.П. Алгоритмические языки. / Учеб. пособие, 2 изд., - М.: Финансы и статистика, 1983. – 224 с.

  12. Олтман P. CorelDRAW 8. Полное руководство: Пер. с англ. - М;: ЭНТРОП, К.: ВЕК+, 1998.

  13. Персональные компьютеры. Информатика для всех. - М.: Наука, 1987. – 149 с.

  14. Портянский И.А. Компьютерный арсенал географии. - М.: Мысль, 1989.

  15. Руденко В.Д., Макарчук О.М. Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. - К.: Фегакс, 1997. – 304 с.

  16. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика. Уч. пос для ср. шк. – М.: АСТ – ПРЕСС, Инфорком – Пресс. 1999. – 592 с.

  17. Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика. Универсальный курс. - М.: АСТ – ПРЕСС, Инфорком – Пресс. 1999. – 480 с

  18. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика. Уч. пос. – М.: АСТ – ПРЕСС, Инфорком – Пресс. 1999. – 480 с.

  19. Стразницкас М. Photoshop 5.5 для подготовки Web-графики. Учебный курс. - СПб: Пи­тер, 2000.

  20. Шафрин Ю.А. Основы компьютерной технологии. Учеб. Пособие для 7-11 кл. ... - М.: АВР. 1996. - 560с.

  21. Фигурнов В. ІВМ РС для пользователя. - М., ИНФРА-М, 7-изд 1997.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи