Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 288.64 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата04.06.2012
Розмір288.64 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Кафедра географії України та регіоналістики


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

_____________ С. В. Мельничук

1” вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу «Основи землеустрою та організації територій»

для спеціальності 7.070904 – “Землевпорядкування та кадастр”

спеціалізації «Управління територіями»

напряму підготовки 0709 - Геодезія, картографія та землевпорядкування


^ Географічний факультет

Кафедра географії України та регіоналістикиНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)

Денна: бакалаври

2

4

65,4

1,8

30

30

-

5,4

-

-

-

4

-

Заочна: бакалаври

2

4

17,7

0,5

8

6

-

1,7

-

-

-

9

-Основи землеустрою та організації територій є однією з нормативних дисциплін професійного спрямування підготовки бакалаврів напряму 8.070904

«Геодезія, картографія та землеустрій».

Програма дисципліни «Основи землеустрою та організації територій» передбачає отримання основ теоретичних знань, які включають структуру та зміст територіального землеустрою, роль, значення та місце землеустрою та територіального планування адміністративно-територіальних утворень різних категорій земель, правову та технічну сторони планування використання земель, особливості встановлення меж та впорядкування системи землеволодіння та землекористування адміністративно-територіальних утворень різних рівнів.

Дана програма розроблена на кафедрі географії України та регіоналістики асистентом кандидатом географічних наук Печенюком В.О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики.

Протокол №1 від ”1” вересня 2011 р.


Завідувач кафедри ________________________ проф. В.О. Джаман


Схвалено методичною радою географічного факультету з напряму геодезія, картографія та землеустрій від «1» вересня 2011 р.

протокол №1

Голова методичної ради

з напряму геодезія, картографія

та землеустрій __________ д.геогр.н П.О. Сухий 1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Основна мета дисципліни – формування знань про основні положення землеустрою та земельного кадастру, порядку здійснення землеустрою та ведення земельного кадастру, зміст землеустрою та складові частини земельного кадастру, а також про зміст і методику здійснення землеустрою та ведення земельного кадастру на базовому, регіональному і загальнодержавному рівнях.

Головне завдання даного курсу – прищепити студентам, згідно з їх кваліфікаційною характеристикою, теоретичні знання і практичні навички з реєстрації землеволодінь, землекористувань і об'єктів нерухомості, обліку кількості і якості земель, бонітування ґрунтів та економічної оцінки земель.

Предмет вивчення у дисципліні: коло знань, яке стосується вивчення, обліку та оцінки земельних ресурсів. При цьому вивчаються як теоретичні питання, так і практичні дії щодо ведення державного земельного кадастру на

різних адміністративно-територіальних рівнях

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати:

 • Об’єкт і предмет землеустрою

 • Мету і завдання землеустрою

 • Поняття землеустрою

 • Зміст землеустрою

 • Історію і тенденції розвитку землевпорядних робіт

 • Організація та порядок здійснення землеустрою

 • Види документації із землеустрою

 • Класифікацію земельного фонду України

 • Структура органів управління земельними ресурсами України

вміти:

Визначати категорії земель, порядок їх використання, їхній правовий режим.

розуміти:

Вимоги нормативних актів, зміст та порядок ведення державної реєстрації земель та прав на неї;

2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни

^ ОСНОВИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ” та навчальної діяльності студента

^ Компетенції (прогнозовані результати

навчання)

Тема

змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу^ Вид заняття

(к-сть год.)


Л С Ср Пр Лаб

Види

діяльності та поточного контролю на занятті

К-сть балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи землевпорядкування

^ Знати і розуміти: Об’єкт і предмет землеустрою

Мету і завдання землеустрою

НЕ 1.1.

(Лекція)

Теоретичні

основи землеустрою

Земля як об’єкт і матеріальна основа суспільних відносин Поняття землеустрою. Історичні витоки сучасного землеустрою. Земельні перетворення в сучасній Україні. Основні терміни і визначення

Зміст і завдання землеустрою. Принципи землеустрою.

2

– конспект лекцій


3

- реферати на

індивідуальну

тему

за вибором

5

8


8Розуміти і знати:

Необхідність винекнення землеустрою

(^ Семінарське заняття)

Винекнення землеустрою та перші землевпорядні дії

Питання до семінару: Охарактеризуйте походження поняття «землеустрій»? У чому полягали перші землевпорядні дії? Назвіть відомих вчених землевпорядників та їх теорій. Яке сучасне визначення землеустрою?

2


- конспект

- доповідь

3

Розуміти і знати:

Визначення земельної ділянки

НЕ 1.2.

(Лекція)

Поняття земе 

льної ділянки

Визначення земельної ділянки. Формування земельних ділянок. Вилучення і надання земельних ділянок. Встановлення на місцевості меж земельних ділянок

2

– конспект

лекції

3

Розуміти, вміти, знати:

Визначення земельної ділянки

(^ Практична робота)

Формування земельної ділянки

Кадастрові зйомки. Геодезичне встановлення меж земельних ділянок. Погодження меж


4
- практична робота

5

^ Розуміти і знати:

Основні методи управління земельним ресурсами

НЕ 1.3.

(Лекція)

Управління

земельними ресурсами

Землевпорядкування як метод державного управління земельними ресурсами; Принципи державного регулювання земельних відносин; Організаційна структура управління земельними ресурсами України.

2

– конспект

лекції

3

Розуміти і знати:

Склад та види земель

НЕ 1.4.

(Лекція)

Земельний

фонд країни

Особливості земельних ресурсів у порів 

нянні з іншими засобами виробництва. Структура земельного фонду України. Категорії земель Класифікація угідь. Земельний фонд України у складі світових земельних ресурсів та сучасний стан його використання.

2

– конспект

лекції

3

Розуміти і знати:

Властивості земель, які враховуються при землеустрої

(^ Семінарське заняття)


Питання до семінару: Які властивості землі враховуються при землеустрої? Які характеристики просторових умов і як вони впливають на використання землі? Охарактеризуйте показники рельєфу та його дію на сільськогосподарське виробництво. Яке значення має просторовий і природний рослинний покрив? Які кліматичні, гідрогеологічні і гідрографічні умови мають найбільше значення для організації раціонального використання земель? Які економічні і соціальні умови враховуються при землеустрої? Охарактеризуйте зв'язок землеустрою з планами економічного і соціального розвитку села. Охарактеризуйте склад і види землевпорядних робіт. Розкрийте суть питання вивчення стану земель.
4


- конспект

- доповідь

5

Розуміти і знати:

Системи обліку земель.

НЕ 1.5.

(Лекція)

Облік кількос 

ті та якості земель

Зміст, принципи, способи та порядок проведення кількісного та якісного обліку земель. Земельна ділянка як основна облікова одиниця. Угіддя як елемент земельного кадастру. Структура звітних даних. Поняття інвентаризації земель.

2

– конспект

лекції

3

Розуміти і знати:

Основні принципи землеустрою населених пунктів

НЕ 1.6.

(Лекція)

Особливості

управління земельними

ресурсами населених пунктів

Населення, системи і форми розселення. Види населених пунктів. Місто як земельно господарська система. Зарубіжний досвід регулювання викорис 

тання земель населених пунктів.

2

– конспект

лекції

3

Розуміти і знати:

Специфіку землеустрою у різних природних та соціально економічних умовах

(^ Семінарське заняття)

Особливості проведення землеустрою у різних умовах

Питання до семінару: Які особливості землеустрою на землях сільськогосподарського призначення у період реформування земельних відносин?Які особливості внутрішньогосподарського землеустрою в умовах ринкової економіки? Яка специфіка землеустрою в населених пунктів? У чому полягає особливість землеустрою в регіонах, які мають негативні явища при використанні земель?
2


- конспект

- доповідь

4

за змістовний модуль 1

12

8

-

435
5

35

Змістовний модуль 2. Землевпорядне виробництво та основи кадастру.

Знати і розуміти:

Поняття та зміст земельного кадастру

НЕ 2.1.

(Лекція)

Теоретичні

основи кадастру

Зміст поняття «кадастр». Призначення і функції кадастру. Історичні функції кадастру. Види кадастрів. Принципи ведення кадастру. Система державних кадастрів. Інформаційна взаємодія кадастрів.

2

– конспект лекції


2

- реферати на

індивідуальну

тему

за вибором

5

8

Розуміти і знати:

Принципи і методи землевпорядного проектування

(^ Семінарське заняття)

Землевпорядне проектування

Питання до семінару: Розкрийте суть процедури зміни цільового (функціонального) використання земель при землеустрої. Дайте визначення поняття і змісту землевпорядного проектування. Поясніть принципи землевпорядного проектування.

Що таке землевпорядна документація? Які є види землевпорядної документації?
2


- конспект

- доповідь

2

^ Розуміти і знати:

Організаційну структуру ведення кадастру

НЕ 2.2.

(Лекція)

Державний

земельний кадастр (ДЗК)

Визначення і призначення ДЗК. Складові частини ДЗК. Нормативно правова база формування і

функціонування ДЗК. Організаційна структура ведення ДЗК. Порядок ведення і сучасний стан ДЗК.

Особливості ведення ДЗК на різних рівнях.

2

– конспект лекції


2

Розуміти і знати:

Принципи кадастрового зонування

НЕ 2.3.

(Лекція)

Кадастрове

зонування

Теоретичні і методичні положення земельно кадастрового зонування. Функціональне, цільове і оціночне зонування територій населених пунктів.

2

– конспект лекції


2

Розуміти, вміти, знати:

Розподіл земельного фонду за категріями

(^ Практична робота)

Облік площі земель

Облік земель за різними категоріями в Україні та чернівецькій області


6
- практична робота

5

Розуміти і знати:

Види оцінки земель та їх застосування

НЕ 2.4.

(Лекція)

^ Оцінка земель

Поняття і види оцінки земель. Бонітування ґрунтів

Економічна оцінка земель. Грошова оцінка земель

Нормативна ціна і ринкова вартість. Нормативно правове регулювання оціно 

чної діяльності. Інформаційно аналітичне забезпечення оцінки земель.

2

– конспект лекції


2

Розуміти і знати:

Методику проведення нормативної грошової оцінки

НЕ 2.5.

(Лекція)

Нормативна

грошова оцінка земель

Поняття ренти. Нормативна грошова оцінка земель

Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Грошова оцінка земель населених пунктів. Міські землі як товар і об’єкт оцінки Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення. Індексація грошової оцінки земель.

2

– конспект лекції


2

Розуміти і знати:

Методику проведення експертної грошової оцінки

НЕ 2.6.

(Лекція)

Експертна

грошова оцінка земельних

ділянок

Загальні положення проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Принципи експертної оцінки земельних ділянок. Методичні підходи до експертної оцінки земельних ділянок Узгодження та інтерпретація результатів та складання звіту з експертної грошової оцінки

2

– конспект лекції


2

Розуміти і знати:

Особливості землі як об’єкта майнових відносин

(^ Семінарське заняття)

Земля в умовах ринкової економіки

Питання до семінару: Охарактеризуйте землю як товар в ринковій економіці. Охарактеризуйте землеустрій як складову частину господарського механізму країни.
2


- конспект

- доповідь

4

Розуміти, вміти, знати:

Методику проведення оціночних робіт


(^ Практична робота)

Визначення вартості земельних ділянок

Визначення нормативної та ринкової вартості земельних ділянок різних категорій та призначення


6
- практична робота

5

^ Розуміти і знати:

Методи збору та обробки земельно-кадастових даних

НЕ 2.7.

(Лекція)

Інформаційне

забезпечення ДЗК

Земельно кадастрові дані, методи їх одержання, аналізу і систематизації. Структура земельно кадастрових даних. Зйомки та обстеження території при земельному кадастрі. Їх зміст і порядок ведення. Статистичні методи одержання, обробки та аналізу даних земельного кадастру.

Текстові і планово картографічні матеріали державного земельного кадастру.

2

– конспект лекції


2

Розуміти і знати:

Процедуру державної реєстрації земельних ділянок і прав на них

НЕ 2.8.

(Лекція)

^ Державна ре 

єстрація

Поняття державної земельної реєстрації. Порядок проведення державної реєстрації. Поземельна книга

Файл обміну земельно кадастровими даними

2

– конспект лекції

^ Розуміти і знати:

Принципи дії земельно-кдастрових баз даних

НЕ 2.9.

(Лекція)

Сучасний стан

і тенденції світового ка 

дастру

Поняття кадастрової інформації. Інформаційні технології в кадастрах. Банки і бази кадастрових даних. Функції та призначення земельно інформаційних систем.

2
2

Розуміти і знати:

(Семінарське заняття)

Державна реєстрація земельних ділянок і прав ни них

Земельно кадастрові дані, методи їх одержання, аналізу і систематизації. Структура земельно кадастрових даних. Зйомки та обстеження території при земельному кадастрі. Їх зміст і порядок ведення. Статистичні методи одержання, обробки та аналізу даних земельного кадастру.

Текстові і планово картографічні матеріали державного земельного кадастру.
2

- конспект

- доповідь

3за змістовний модуль 2

18

6

-

1235
5

35^ Всього за змістовні модулі

30

14

-

167070за модуль-контроль (залік)

30^ ВСЬОГО За ІНДЗ

10


Всього

100
^

3. Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання1.Опрацювати матеріал лекцій та відповідні розділи підручників, навчальних посібників з патентного права - 2 год.

2.Засвоїти матеріал лекції та відповідні розділи підручників, навчальних посібників з ліцензійного права - 2 год.

3.Опрацювати матеріал лекцій та відповідні розділи підручників, навчальних посібників з захисту прав на наукову продукцію - 1,5 год.

4.Засвоїти матеріал лекції та відповідні розділи підручників, навчальних посібників за нижчеподаними темами - 1 год.


^ 4. МОДУЛЬ КОНТРОЛЬ

Питання до змістового модулю №1

з дисципліни “Основи землеустрою та організації території”


 1. Охарактеризуйте походження поняття «землеустрій» .

 2. У чому полягали перші землевпорядні дії?

 3. Назвіть відомих вчених землевпорядників та їх теорій.

 4. Яке сучасне визначення землеустрою?

 5. Дайте визначення предмету та методів навчальної дисципліни "Наукові основи землеустрою".

 6. Назвіть завдання навчальної дисципліни "Наукові основи землеустрою".

 7. Охарактеризуйте земельні реформи в зарубіжних країнах.

 8. Як формувався землеустрій у зарубіжних країнах?

 9. Яке поняття вкладається в межування земель в зарубіжних країнах?

 10. Охарактеризуйте землеустрій з удосконалення землеволодінь і землекористувань в зарубіжних країнах.

 11. Вкажіть мету, характер і зміст землеустрою.

 12. Розкрийте принципи і завдання землеустрою.

 13. Дайте визначення системи землеустрою в Україні та її основні поняття.

 14. Назвіть складові та функції системи землеустрою.

 15. Дайте визначення землевпорядного виробництва та розкрийте суть його інформаційного забезпечення.

 16. Назвіть принципові положення земельно-територіального ресурсу як економічної категорії.

 17. Розкрийте зміст земельної власності та її видів.

 18. Охарактеризуйте землю як товар в ринковій економіці

 19. Охарактеризуйте землеустрій як складову частину господарського механізму країни.

 20. Вкажіть роль землеустрою в умовах ринкової економіки.

 21. Які властивості землі враховуються при землеустрої?

 22. Які характеристики просторових умов і як вони впливають на використання землі?

 23. Охарактеризуйте показники рельєфу та його дію на сільськогосподарське виробництво.

 24. Яке значення має просторовий і природний рослинний покрив?

 25. Які кліматичні, гідрогеологічні і гідрографічні умови мають найбільше значення для організації раціонального використання земель?


Питання до змістового модулю №2

з дисципліни “ Основи землеустрою та організації території ”


 1. Які економічні і соціальні умови враховуються при землеустрої?

 2. Охарактеризуйте зв'язок землеустрою з планами економічного і соціального розвитку села.

 3. Охарактеризуйте склад і види землевпорядних робіт.

 4. Розкрийте суть питання вивчення стану земель.

 5. У чому полягає зміст планування використання і охорони земель?

 6. В кажіть зміст і види робіт з територіального землеустрою.

 7. Вкажіть зміст і види робіт із внутрішньогосподарського землеустрою.

 8. Для чого потрібний внутрішньогосподарський землеустрій, і з яких частин складається його проект?

 9. Вкажіть зміст і види робіт із зокремленого землевпорядкування.

 10. У яких випадках розробляються робочі проекти, пов'язані з використанням і охороною земель?

 11. Які особливості землеустрою на землях сільськогосподарського призначення у період реформування земельних відносин?

 12. Які особливості внутрішньогосподарського землеустрою в умовах ринкової економіки?

 13. Яка специфіка землеустрою в населених пунктів?

 14. У чому полягає особливість землеустрою в регіонах, які мають негативні явища при використанні земель?

 15. Яка особливість землеустрою в районах експлуатації сировинних ресурсів?

 16. Охарактеризуйте склад і цільове призначення земель України.

 17. Розкрийте суть процедури зміни цільового (функціонального) використання земель при землеустрої.

 18. Дайте визначення поняття і змісту землевпорядного проектування.

 19. Поясніть принципи землевпорядного проектування.

 20. Що таке землевпорядна документація?

 21. Які є види землевпорядної документації?

 22. Що таке проект землеустрою і які є його види?

 23. Назвіть методи землевпорядного проектування.

 24. Що є теоретичною основою при побудові системи показників екологічної оцінки проектів землеустрою?

 25. Назвіть критерії та показники народногосподарської (суспільної) та комерційної (госпрозрахункової) ефективності землеустрою у ринковій економіці.


Питання підсумкового модуля є адитивною сумою питань ЗМ1 та ЗМ2.


5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ ects

^ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ


Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку чи екзамену).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35; 2 модуль – 35 балів.

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів, він не допускається до складання іспиту.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90 – 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35 – 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1 – 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • доповіді на семінарах,

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи, самостійні роботи,

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.


^ 6. ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ


 1. Володін М.О. Основи земельного кадастру. Навчальний посібник. –Київ, 2000 рік – 320 с.

 2. Геодезичні роботи при землеустрої: Навч. посібник / В.Б. Балакірський, М.В. Червоний, О.Я. Петренко, М.М. Гарбуз. За ред. В.Б. Балакірського / Харк. нац. аграр. ун т ім. В.В.

 3. Гнаткович Д.І., Ступень М.Г. Земельний кадастр населених пунктів: Навч. посібник.   Львів. ДАУ, 1999.   189с.1998.   №1  С.37 44.

 4. Земельне законодавство України: Зб. нормат. прав. актів. К.: Істина, 2004. – 288 с.

 5. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Навчальний посібник / Дегтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М.   К.: Профі, 2007.   624с., 8 іл.

 6. Містобудівний кадастр: Навч.посібник / Ступень М.Г., Добрянський І.М., Микула О.Я., Шпік Н.Р.   Львів: ЛДАУ, 2003.  224 с.

 7. Палеха Ю.М. Економіко географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів. Наукове видання. – Київ: Профі, 2006. – 324с.

 8. Про програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру: Пост. Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 р.

 9. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я., Шпік Н.Р. Кадастр населених пунктів: Підручник.  Львів: ”Новий світ 2000”, 2004.  392 с.

 10. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч.посібник / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; за заг ред. М.Г. Ступеня.  Львів: „Новий Світ 200”, 2006. 336 с.

 11. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій: Навч. посібник. – К., ТОВ «ЦЗРУ», 2008. – 576 с.

 12. Управління земельними ресурсами: Підручник / Горлачук В.В., В’юн В.Г., Песчанська І.М., Сохнич А.Я. – Львів, «Магнолія 2006», 2007. – 443 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи