Програма навчальної дисципліни icon

Програма навчальної дисципліни
Скачати 146.81 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни
Дата31.05.2012
Розмір146.81 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра географії та регіоналістики


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор ЧНУ

Р.І. Петришин

2011р.


ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Основи планування сільських населених пунктів»

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Чернівці – 2011 р.

УДК

ББК

Основи планування сільських населених пунктів. Програма навчальної дисципліни. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. – с.

Розробник: Греков Сергій Анатолійович, к.г.н., доцент

Рецензенти:


Затверджено вченою радою географічного факультету

Протокол № від ___________2011 р.


ББК

© ЧНУ, 2011.


^
СТРУКТУРА ПРОГАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ»


 1. Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет: Планування сільських населених пунктів

^ Шифр та назва напряму: 0709 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Шифр та назва спеціальності: 6.070904 «Землевпорядкування та кадастр»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов’язкова

^ Рік підготовки: 4

Семестр: 8

Програмою передбачені: Лекційні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота студентів, індивідуальні навчальні завдання

Кількість кредитів: 1,5

Кількість модулів: 2

Загальна кількість годин: 90

Тижневих годин:

Види контролю: залік.


^

Пояснювальна запискаМета викладання дисципліни. “Основи планування сільських населених пунктів” – одержання студентами як теоретичних, так і практичних знань, необхідних для творчого рішення питань, зв’язаних з опрацюванням і вибором технології і устаткування, які виключають або доводять до мінімуму виробничий травматизм і фахове захворювання, а також забезпечують охорону навколишнього середовища. Вивчення дисципліни передбачає вивчення основних і додаткових засобів захисту працюючих від впливу найбільш широко поширених на виробництві шкідливостей і небезпек, вимог до промислової санітарії і техніки безпеки до устаткування і технологічних процесів, загальні вимоги до пристрою підприємств і цехів, правильно розраховувати й аналізувати показники ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на підприємстві; визначати соціальну ефективність працеохоронних заходів; планувати обсяг і розраховувати ефективність витрат підприємства на охорону праці; визначати ефективність і вибір варіанта інвестування заходів щодо охорони праці; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої методики.


^ Завдання вивчення дисципліни. Здобуття студентами знань з планування сільських населених пунктів та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей народного господарства.


^ Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни.


Знання. Предмет, зміст і методи основ планування сільських населених пунктів. Знання особливостей планування сільського населеного пункту; організацію системи культурно-побутового обслуговування населення, розміщення та розрахунок місткості закладів; охорона історичного середовища, пам’яток історії і культури тощо.


Уміння. Аналіз вибору території для будівництва, благоустрою, системи озеленення сільського населеного пункту, організації мереж культурно-побутового обслуговування, охорона і використання території і об’єктів природно-заповідного фонду.


ПРОГРАМА

навчальної дисципліни «Основи планування сільських населених пунктів»

Змістовий модуль 1

«Планувальна організація сільського населеного пункту»

(лекції – 8 год., лабораторні роботи – 8 год., самостійна робота – 10 год.)

НЕ 1.1. Вступ.

Загальні положення. Державні будівельні норми. Законодавство України.


НЕ 1.2. Планувальна організація території сільських рад.

Функціональне зонування території та організація розселення. Вибір території для будівництва.


НЕ 1.3. Планування сільського населеного пункту.

Функціональне зонування. Сельбищна зона. Житлова забудова. Виробнича зона.


НЕ 1.4. Ландшафтно-рекреаційна організація, озеленення і благоустрій.

Територіальна організація рекреації. Система озеленення поселень. Благоустрій сільських населених пунктів.


Лабораторні роботи до ЗМ 1: 1. Початкові матеріали для розробки проекту планування населеного пункту. Загальні відомості про господарство; 2. Природно-кліматичні відомості; 3. Завдання на проектування; 4. Характеристика ділянки, вибраної для розміщення населеного пункту. Проектно-планувальні розрахунки.


Варіанти індивідуальних навчальних завдань до ЗМ 1: Загальні положення планування сільських населених пунктів; Державні будівельні норми; Законодавство України; Планувальна організація території сільських рад; Функціональне зонування території та організація розселення; Вибір території для будівництва; Планування сільського населеного пункту; Функціональне зонування; Сельбищна зона; Житлова забудова; Виробнича зона; Ландшафтно-рекреаційна організація, озеленення і благоустрій; Територіальна організація рекреації; Система озеленення поселень; Благоустрій сільських населених пунктів; Організація системи культурно-побутового обслуговування; Організація мереж культурно-побутового обслуговування; Дошкільні заклади; Загальноосвітні школи; Професійні навчальні заклади; Позашкільні заклади; Лікувально-профілактичні заклади, установи відпочинку; Фізкультурно-оздоровчі та спортивні будинки і споруди; Культурно-освітні видовищні та культові установи; Підприємства роздрібної торгівлі.


Змістовий модуль 2

«Забезпечення сільського населеного пункту»

(лекції – 8 год., лабораторні роботи – 8 год., самостійна робота – 10 год.)

^ НЕ 2.1. Організація системи культурно-побутового обслуговування.

Організація мереж культурно-побутового обслуговування. Дошкільні заклади. Загальноосвітні школи. Професійні навчальні заклади. Позашкільні заклади. Лікувально-профілактичні заклади, установи відпочинку. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні будинки і споруди. Культурно-освітні видовищні та культові установи. Підприємства роздрібної торгівлі. Підприємства побутового обслуговування. Органи управління і зв’язку.


НЕ 2.2. Транспортні зв’язки та вулично-шляхова мережа.

Зовнішні і внутрішньогосподарські зв’язки. Вулично-шляхова мережа населених пунктів. Автостоянки та гаражі.


НЕ 2.3. Інженерна підготовка та захист території.

Захист від підтоплення, селевих потоків. Протизсувні та протиерозійні заходи.


НЕ 2.4. Інженерне обладнання.

Водопостачання. Каналізація. Теплопостачання. Газопостачання. Електричне і зовнішнє освітлення. Зв’язок, радіомовлення і телебачення. Інженерні мережі.


Лабораторні роботи до ЗМ 2: 1. Розрахунок кількості населення на перспективу; 2. Розрахунок потрібного житлового фонду, типів і кількості житлових будинків; 3. Розрахунок складу і кількості громадських закладів; 4. Розрахунок складу і кількості виробничих будівель і споруд.


Варіанти індивідуальних навчальних завдань до ЗМ 2: Підприємства побутового обслуговування; Органи управління і зв’язку; Транспортні зв’язки та вулично-шляхова мережа; Зовнішні і внутрішньогосподарські зв’язки; Вулично-шляхова мережа населених пунктів; Автостоянки та гаражі; Інженерна підготовка та захист території; Захист від підтоплення, селевих потоків; Протизсувні та протиерозійні заходи; Інженерне обладнання; Водопостачання; Каналізація; Теплопостачання; Газопостачання; Електричне і зовнішнє освітлення; Зв’язок, радіомовлення і телебачення; Інженерні мережі; Екологія та охорона навколишнього середовища; Екологічні вимоги; Природоохоронні заходи; Протишумові заходи; Охорона і використання територій і об’єктів природо-заповідного фонду; Санітарна очистка; Охорона історичного середовища, пам’яток історії та культури; Основні вимоги радіаційної безпеки; Протипожежні вимоги.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекційних занять з курсу «Основи планування сільських населених пунктів»


Зміст розділів, тем і питань лекційних занять

Кількість годин

Розділ 1. Планувальна організація сільського населеного пункту

Тема 1. Вступ.

 1. Загальні положення.

 2. Державні будівельні норми.

 3. Законодавство України.


2

Тема 2. Планувальна організація території сільських рад.

 1. Функціональне зонування території та організація розселення.

 2. Вибір території для будівництва.


2

Тема 3. Планування сільського населеного пункту.

 1. Функціональне зонування.

 2. Сельбищна зона.

 3. Житлова забудова.

 4. Виробнича зона.2

Тема 4. Ландшафтно-рекреаційна організація, озеленення і благоустрій.

 1. Територіальна організація рекреації.

 2. Система озеленення поселень.

 3. Благоустрій сільських населених пунктів.2

Розділ 2. Забезпечення сільського населеного пункту

Тема 1. Організація системи культурно-побутового обслуговування.

 1. Організація мереж культурно-побутового обслуговування.

 2. Дошкільні заклади.

 3. Загальноосвітні школи.

 4. Професійні навчальні заклади.

 5. Позашкільні заклади.

 6. Лікувально-профілактичні заклади, установи відпочинку.

 7. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні будинки і споруди.

 8. Культурно-освітні видовищні та культові установи.

 9. Підприємства роздрібної торгівлі.

 10. Підприємства побутового обслуговування.

 11. Органи управління і зв’язку.

2

Тема 2. Транспортні зв’язки та вулично-шляхова мережа.

 1. Зовнішні і внутрішньогосподарські зв’язки.

 2. Вулично-шляхова мережа населених пунктів.

 3. Автостоянки та гаражі.

2

Тема 3. Інженерна підготовка та захист території.

 1. Захист від підтоплення, селевих потоків.

 2. Протизсувні та протиерозійні заходи.

2

Тема 4. Інженерне обладнання.

 1. Водопостачання.

 2. Каналізація.

 3. Теплопостачання.

 4. Газопостачання.

 5. Електричне і зовнішнє освітлення.

 6. Зв’язок, радіомовлення і телебачення.

 7. Інженерні мережі.

2

Всього:

16^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лабораторних занять з курсу «Основи планування сільських населених пунктів»

^ Теми лабораторних занять

Кількість годин

1. Початкові матеріали для розробки проекту плануваня населеного пункту. Загальні відомості про господарство

2

2. Природно-кліматичні відомості

2

3. Завдання на проектування

2

4. Характеристика ділянки, вибраної для розміщення населеного пункту. Проектно-планувальні розрахунки

2

5. Розрахунок кількості населення на перспективу

2

6. Розрахунок потрібного житлового фонду, типів і кількості житлових будинків

2

7. Розрахунок складу і кількості громадських закладів

2

8. Розрахунок складу і кількості виробничих будівель і споруд

2

Всього:

16ЗАВДАННЯ

для самостійної роботи

Під час самостійної роботи при вивченні дисципліни «Основи планування сільських населених пунктів» студент повинен опрацювати лекційний матеріал, ІНДЗ, реферати, а також допрацьовувати лабораторні роботи, якщо вони не були опрацьовані у повному обсязі під час виконання лабораторних робіт.

Назва виду самостійної роботи

Кількість годин

Охорона історичного середовища, пам’яток історії і культури

2

Основні вимоги радіаційної безпеки

2

Протипожежні вимоги

2

Екологія та охорона навколишнього середовища

2

Інженерне обладнання сільського населеного пункту

2

Інженерна підготовка і захист території

2

Планувальна організація території сільських рад

2

Планування сільського населеного пункту

2

Ландшафтно-рекреаційна організація, озеленення і благоустрій сільського населеного пункту

2

Транспортні зв’язки та вулично-шляхова мережа

2

Робота над ІНДЗ

20^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчальне завдання)

 1. Загальні положення планування сільських населених пунктів

 2. Державні будівельні норми

 3. Законодавство України

 4. Планувальна організація території сільських рад

 5. Функціональне зонування території та організація розселення

 6. Вибір території для будівництва

 7. Планування сільського населеного пункту

 8. Функціональне зонування

 9. Сельбищна зона

 10. Житлова забудова

 11. Виробнича зона

 12. Ландшафтно-рекреаційна організація, озеленення і благоустрій

 13. Територіальна організація рекреації

 14. Система озеленення поселень

 15. Благоустрій сільських населених пунктів

 16. Організація системи культурно-побутового обслуговування

 17. Організація мереж культурно-побутового обслуговування

 18. Дошкільні заклади

 19. Загальноосвітні школи

 20. Професійні навчальні заклади

 21. Позашкільні заклади

 22. Лікувально-профілактичні заклади, установи відпочинку

 23. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні будинки і споруди

 24. Культурно-освітні видовищні та культові установи

 25. Підприємства роздрібної торгівлі

 26. Підприємства побутового обслуговування

 27. Органи управління і зв’язку

 28. Транспортні зв’язки та вулично-шляхова мережа

 29. Зовнішні і внутрішньогосподарські зв’язки

 30. Вулично-шляхова мережа населених пунктів

 31. Автостоянки та гаражі

 32. Інженерна підготовка та захист території

 33. Захист від підтоплення, селевих потоків

 34. Протизсувні та протиерозійні заходи

 35. Інженерне обладнання

 36. Водопостачання

 37. Каналізація

 38. Теплопостачання

 39. Газопостачання

 40. Електричне і зовнішнє освітлення

 41. Зв’язок, радіомовлення і телебачення

 42. Інженерні мережі

 43. Екологія та охорона навколишнього середовища

 44. Екологічні вимоги

 45. Природоохоронні заходи

 46. Протишумові заходи

 47. Охорона і використання територій і об’єктів природо-заповідного фонду

 48. Санітарна очистка

 49. Охорона історичного середовища, пам’яток історії та культури

 50. Основні вимоги радіаційної безпеки

 51. Протипожежні вимоги^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: При вивченні курсу «Основи планування сільських населених пунктів» рекомендується використовувати такі методи навчання:

1. При проведенні лекційних занять доцільно використовувати словесні методи навчання: пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія з поєднанням наочних методів навчання: ілюстрування, демонстрування.

2. При проведенні лабораторних робіт доцільно використовувати такий словесний метод навчання як інструктаж з поєднанням наочних методів навчання ? ілюстрування та демонстрування.

^ МЕТОДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ: При вивченні дисципліни «Основи планування сільських населених пунктів» рекомендується використовувати таки методи і форми контролю:

1. Для контролю засвоєння лекційного матеріалу: письмові модульні контрольні роботи; поточне тестування; оцінка за індивідуальне навчальне завдання; підсумковий письмовий залік.

2. Для контролю і оцінювання лабораторних робіт: практична перевірка і оцінювання кожної лабораторної роботи.

^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

ІІІ семестр


Змістовий модуль 1Змістовий модуль 2

ІНЗ

Підсумковий контроль

Сума

35

3520*
30


100


*Примітка: Індивідуальне навчальне завдання може отримати кожний студент (за бажанням) з метою підвищення кількості набраних балів.

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни по семестрам є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності. Максимальну кількість балів, яку може отримати студент протягом семестру, за поточне тестування, модульні контрольні роботи, виконання лабораторних робіт, оцінку (бали) за ІНЗ ? становить 70 балів. 30 балів відводиться на підсумковий контроль, тобто на іспит (залік). Оцінка за екзамен (залік) виставляється за сумою отриманих балів згідно шкали оцінювання. При цьому в екзаменаційній (заліковій) відомості зазначається кількість набраних балів, оцінка за шкалою ЕСТS і оцінка за національною шкалою.

^ Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А); зараховано (А);

82-89 балів – добре (В); зараховано (В);

75-81 балів – добре (С); зараховано (С);

69-74 балів – задовільно (D); зараховано (D);

60-68 балів – задовільно (Е); зараховано (Е);

35-59 балів – незадовільно; (не зараховано) з можливістю повторного складання (FХ);

1-34 балів – незадовільно; (не зараховано) з обов’язковим повторним курсом (F).

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти лекцій; завдання і етапи виконання лабораторних робіт; нормативні документи; ілюстративні матеріали тощо.


ЛІТЕРАТУРА

Основна:


1. ДБН – 360 с. 1992

2. ДБН Б.2.4. – 1. – 1991

3. Планировка сельских населенных мест: Учебн. Пособие/ Н.П. Копчаков и др. – М.: Агроиздат, 1986.

4. Республіканські будівельні норми по плануванню, забудові та упорядкуванню виробничих зон сільських населених пунктів (РБН 320-86).


РЕСУРСИ

Нормативна база, джерела, Інтернет, наукова бібліотека ЧНУ тощо.


Доцент кафедри географії України та регіоналістики С.А. Греков


Завідувач кафедри географії України

та регіоналістики проф. В.О. Джаман

Схожі:

Програма навчальної дисципліни iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Програма навчальної дисципліни iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Програма навчальної дисципліни iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Програма навчальної дисципліни iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Програма навчальної дисципліни iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за напрямком магістрської роботи” для студентів...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи