Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 263.54 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір263.54 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


_________ (В.П. Руденко)

31”серпня 2010 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу                  Політична географія____________

(назва навчального предмета)


напряму підготовки: 0705 – географія

для спеціальності: 6.070501 – географія

6. 070502 – економічна та соціальна географія

Факультет _географічний______________________________________________________

Кафедра __географії України та регіоналістики


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські) (год)

Всього ауд. (год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Контрольні (модульні) роботи

Розрахунково-графічні роботи

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

Денна

5

10

54

1,5

16

8

24

6

30

2

8

-

2

-

Заочна

5

10

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО МОН України напряму «Географія»

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена: к.геогр. н., доц. Грековим С.А.

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики

протокол № __1____

" 30 " __серпня_ 2010 року


Завідувач кафедри ______________________ /____Джаман В.О. ___/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною комісією напряму «Географія»

протокол № __1____

" 30 " __серпня_ 2010 року


Голова методичної комісії

географічного факультету _________________/ ___Бурка Й.А.______/

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Курс «Політична географія» є спеціальним у підготовці фахівців з географії на освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліст та магістр, викладається студентам денного та заочного відділення географічного факультету.

Для поглиблення знань про закономірності й спрямованість світових і національних політичних процесів досить важливим є геополітичні концепції. Сучасна політична географія формується на стику ряду наук – політології, геополітики, науки про міжнародні відносини, суспільної географії, соціології тощо, займаючи серед них гідне місце.

В умовах удосконалення вищої освіти в Україні, переходу до нових форм навчання, впровадження принципів Болонського процесу й підвищення вимог до рівня підготовки сучасних фахівців, поглиблення уявлень про закономірності світових політичних процесів і знань про зміни на політичній карті світу є обов’язковою умовою при формуванні світоглядних позицій молодих українців.

Радикальна трансформація геополітичної структури світу за 90-і роки XX сторіччя, поява однополюсної моделі світо порядку на чолі зі США й зміна ролі та функцій сучасної держави визначають інтерес до викладання у системі вищої освіти спеціальної наукової дисципліни – політичної географії.

Для молодої української державності дуже важливо консолідувати інтелектуальну еліту на етапі радикальної трансформації суспільства й проведення ринкових реформ. Цьому сприяє вивчення сучасної політичної картини світу на основі класичних і постмодерністських концепцій політичної географії, аналіз й усвідомлення місця держави Україна в новітніх інтеграційних процесах.

^ Мета викладання дисципліни – розкрити суть та особливості сучасної політичної картини світу, показати роль та місце нової незалежної держави України в світовому політичному просторі.

^ Завдання вивчення дисципліни:

 • дати адекватне уявлення про сутність політичної географії, зміст,підходи й методи сучасних досліджень у цій галузі, її співвідношення з іншими науками;

 • навчити студентів аналізувати взаємозв’язок між геополітичними концепціями й масовими політичними уявленнями;

 • показати геополітичну картину світу, що складається в уявленні українців, її роль у формуванні нової української ідентичності й поглядів на місце України в Європі та світі;

 • представити сучасні методи аналізу геополітичного положення країни або регіону й можливості їхнього застосування на прикладі України;

 • проаналізувати основні регіональні геополітичні проблеми на пострадянському просторі;

 • розглянути сучасний стан територіально-політичної організації українського суспільства на етапі радикальних реформ і соціальних трансформацій;

 • оцінити характер і перспективи прикордонного співробітництва в «новому» прикордонні України в умовах формування єдиної Європи.


^ Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни.

Студенти повинні вміти:

 • розкривати суть основних концепцій політичної географії, визначати роль та місце даної дисципліни в системі наукового знання;

 • давати характеристику та роботи аналіз сучасної політичної карти світу;

 • аналізувати сучасні територіально-політичні системи, визначати їх види та функції;

 • оцінювати стан та давати прогнози подальшої ролі України в світовому політичному просторі.


^ СТРУКТУРА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСЦИПЛІНИ

ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ” ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТАКомпетенції (прогнозовані результати навчання)


Назва змістовного модуля (ЗМ) або навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу

Вид заняттяВиди діяльності і поточного контролю

Кількість балівІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗВсього балів за НЕ і ЗМ

лекції

Практичні заняття

Індивід. робота

Самостійна робота

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ I. ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Знати предмет, об’єкт і завдання курсу, а також зв'язок з іншими науками. Знати історію становлення та розвитку дисципліни, а також методи політико-географічних досліджень.

НЕ 1.1

Вступ до політичної географії

Політична географія як наука, її об’єкт і предмет, зв'язок з іншими науками. Історія становлення і розвитку політичної географії. Методи політико-географічних досліджень. Сучасна світо система – країни, держави, території та акваторії.

23

Конспект. Письмове опитування

6реферат

10

6Знати як змінюється політична карта світу в залежності від політичних ситуацій, а також після світових воєн. Знати політико-географічні терміни, які застосовуються для вивчення даного курсу.

НЕ 1.2

Політична карта світу та її історичні зміни.

Політична карта світу як дзеркало політичної ситуації. Епоха колоніалізму, формування великих світових колоніальних імперій. Зміна політичної карти світу після Першої світової війни. Зміна політичної карти світу після Другої світової війни. Сучасна політична карта світу.


Практична робота №1

Дати визначення відповідним термінам.

22
4

Конспект. Письмове опитування.


Захист практичної роботи

6


5


реферат

10


11Знати і вміти розрізняти типологічні відмінності держав, їх політико-географічне положення, а також внутрішню геопросторову будову держави.

НЕ 1.3

Держава як основний об’єкт політичної географії


Суверенна держава на політичній карті світу. Типологічні відмінності держав. Територія держави та її кордони. Політико-географічне положення держави. Внутрішня геопросторова будова держави: адміністративно-територіальний поділ і столиця.

24

Конспект. Письмове опитування.

6реферат

10

6Знати глобальні проблеми у світі й Україні. Вміти класифікувати глобальні проблеми, а також знати шляхи їх вирішення.

НЕ 1.4

Політико-географчні аспекти глобальних проблем людства.


Поняття глобальних проблем. Класифікація глобальних проблем і шляхи їх вирішення: воєнно-політичні проблеми; економіко-демографічні проблеми; правові проблеми. Глобальні проблеми людства й України.


Практична робота № 2

Дати коротку характеристику держав світу у вигляді таблиці.

22
4

Конспект. Письмове опитування.


Захист практичної роботи

7


5

реферат

10

12Всього за модулем 1 35

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ II. ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Знати структуру політичної географії України та знаходити її відображення серед інших наук. Розрізняти політико-географічні погляди українських науковців та політичних діячів в різні історичні періоди.

НЕ 2.1.

Політична географія України як наукова дисципліна

Політична географія України як наука. Структура політичної географії України та її місце в системі наук. Географічні відмінності суспільно-політичного життя в Україні в 16 – 19 ст. Політико-географічні погляди українських науковців і політичних діячів середини 19 поч. 20 ст. Політико-географчна спадщина С. Рудницького, В. Кубійовича, М. Грушевського, Ю. Липи.

44

Конспект.

Письмове опитування.

6Реферат

10


Знати територіально-етнополітичний розвиток України, а також становлення державності, території та кордонів України в період Жовтневої революції. Вміти розрізняти типи розміщення та функції сучасних державних кордонів України.

НЕ 2.2.

Українська державність, державна територія, кордони.

Територіально-етнополітичний розвиток України з кінця 18 до початку 20 ст. Становлення державності, території та кордонів України в часи української революції 1917 -1920 рр. та у міжвоєнний період (1920 – 1939 рр.). Формування державної території і кордонів України впродовж Другої світової війни та у повоєнний період. Утвердження кордонів незалежної України. Тип, розміщення та функції сучасних державних кордонів України.


Практична робота № 3

Дати визначення і розкрийте найбільші регіональні інтеграційні об’єднання у світі.

42
4

Конспект. Письмове опитування.


Захист практичної роботи6


5Реферат

10


Знати етнодемографічні параметри та їх політичне значення для сучасної України. Вміти розрізняти регіональні етнополітичні проблеми та релігійно-географічні ситуації в України.

НЕ 2.3

Територіально-етнополітична структура суспільства та політико-географічне значення міжрелігійних і міжконфесійних відносин в Україні

Політичне значення етнодемографічних параметрів сучасної України. Географія та громадсько-політичнна активність етнонаціональних меншин в Україні. Регіональні етнополітичні проблеми України. Політико-географічні виміри сучасної релігійно-географічної ситуації в Україні. Вплив релігійно-конфесійних взаємин на регіонально-політичні процеси.

44

Конспект. Письмове опитування.


6Реферат

10
Знати, що таке електоральна географія, давати загальну оцінку характеристиці електоральної географії. А також знати як впливають політичні вибори на життя суспільства.

НЕ 2.4.

Електоральна географія як напрям політичної географії.

Загальна характеристика електоральної географії. Електоральна географія в Україні. Географія політичних партій України. Вплив виборів на політичне життя суспільства.


Практична робота № 4

Розкрийте володіння залежних територій світу відповідних держав за частинами світу.

22

3

Конспект. Письмове опитування.


Захист практичної роботи


7


5

Реферат

10


Всього за модулем 2

35^ Модуль контрольний (підсумковий)

30Всього балів

100^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

(теми і плани лекцій)


Лекція 1. Вступ до політичної географії


 1. Політична географія як наука, її об’єкт і предмет, зв'язок з іншими науками.

 2. Історія становлення і розвитку політичної географії.

 3. Методи політико-географічних досліджень.

 4. Сучасна світо система – країни, держави, території та акваторії.Лекція 2. Політична карта світу та її історичні зміни


 1. Політична карта світу як дзеркало політичної ситуації.

 2. Епоха колоніалізму, формування великих світових колоніальних імперій.

 3. Зміна політичної карти світу після Першої світової війни.

 4. Зміна політичної карти світу після Другої світової війни.

 5. Сучасна політична карта світу.Лекція 3. Держава як основний об’єкт політичної географії


 1. Суверенна держава на політичній карті світу.

 2. Типологічні відмінності держав.

 3. Територія держави та її кордони.

 4. Політико-географічне положення держави.

 5. Внутрішня геопросторова будова держави: адміністративно-територіальний поділ і столиця.Лекція 4. Політико-географічні аспекти глобальних проблем людства


 1. Поняття глобальних проблем.

 2. Класифікація глобальних проблем і шляхи їх вирішення.

  1. Воєнно-політичні проблеми.

  2. Економіко-політичні проблеми.

  3. Правові проблеми.

 3. Глобальні проблеми людства й України.Лекція 5. Політична географія України як наукова дисципліна


 1. Політична географія України як наука.

 2. Структура політичної географії України та її місце в системі наук.

 3. Географічні відмінності суспільно-політичного життя в Україні в XVI – XIX ст.

 4. Політико-географічні погляди українських науковців і політичних діячів середини XIX початку XX ст.

 5. Політико-географічна спадщина С. Рудницького, В. Кубійовича, М. Грушевського, Ю. Липи.

 6. Сучасний стан та завдання політико-географічних досліджень в Україні.


Лекція 6. Українська державність, державна територія, кордони


 1. Територіально-етнополітичний розвиток України з кінця XVIII до початку XX ст.

 2. Становлення державності, території та кордонів України в часи української революції 1917 – 1920 рр. та у міжвоєнний період (1920 – 1939 рр.).

 3. Формування державної території і кордонів України впродовж Другої світової війни та у повоєнний період.

 4. Утвердження кордонів незалежної України.

 5. Тип, розміщення та функції сучасних державних кордонів України.


Лекція 7. Територіально-етнополітична структура суспільства та політико-географічне значення міжрелігійних і міжконфесійних відносин в Україні


 1. Політичне значення етнодемографічних параметрів сучасної України.

 2. Географія та громадсько-політична активність етнонаціональних меншин в Україні.

 3. Регіональні етнополітичні проблеми України.

 4. Політико-географічні виміри сучасної релігійно-географічної ситуації в Україні.

 5. Вплив релігійно-конфесійних взаємин на регіонально-політичні процеси.


Лекція 8. Електоральна географія як напрям політичної географії

 1. Загальна характеристика електоральної географії.

 2. Електоральна географія в Україні.

 3. Географія політичних партій України.

 4. Вплив виборів на політичне життя суспільства.

^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(теми і завдання)


Практична робота 1

Тема:


Завдання 1:


Завдання 2:


Практична робота 2

Тема:

Завдання 1:

Завдання 2:

Завдання 3:

Завдання 4:


Практична робота 3

Тема:

Завдання 1:

Завдання 2.

Завдання 3.


Практична робота 4

Тема:


Завдання 1:

Завдання 2:


Практична робота 5

Тема:

Завдання 1:

Завдання 2:


Практична робота 6

Тема:

Завдання 1:

Завдання 2:


Практична робота 7

Тема:

Завдання 1:

^ САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Геополітика: об’єкт, предмет та сучасні напрямки дослідження.

 2. Геополітичні дослідження в Англії, Німеччині, Росії: наукові течії, видатні вчені та їх внесок у розвиток геополітичної думки.

 3. Геополітичні моделі Х. Маккіндера.

 4. Геополітична модель Н. Спикмена.

 5. Геополітичне районування світу за С. Коеном.

 6. Моделі геополітичних панрегіонів К. Хаусхофера.

 7. Розвиток світової політичної географії з кінця XIX ст. до 1970-х років XX ст.

 8. «Нова» політична географія: теорія та проблематика.

 9. Політична географія в колишньому СРСР та Росії.

 10. Етнічна ідентичність прикордонних регіонів (на прикладі Чернівецької області).

 11. Проблеми прикордоння: міграційні, мовні, культурні, національні.

 12. Сучасний адміністративно-територіальний поділ України: чи потрібна реформа АТП?

 13. Місцеве самоврядування України: переваги та недоліки.

 14. Аналіз місцевого самоврядування країн Європи.

 15. Сучасні умови формування «прозорих кордонів» та їх наслідки.

 16. Модель «нового сусідства» - перспективи взаємодії України та ЄС.

 17. Розвиток транскордонних районів в західноєвропейських країнах.

 18. Транскордонне співробітництво на західних кордонах України.

 19. Прикордонне співробітництво та єврорегіони: нові форми взаємодії на українсько-російському кордоні.

 20. Географія виборів – складова частина політичної географії.^ ТЕМАТИКА ІНДЗ

І. Теми реферативних робіт (максимальна оцінка – 10 балів)

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Питання для контролю знань за I змістовний модуль.

 1. Дайте визначення поняттю «політична географія».

 2. Охарактеризуйте об’єкт і предмет політичної географії як науки.

 3. Обґрунтуйте завдання політичної географії. Визначте її місце у системі наук.

 4. Назвіть основні етапи становлення і розвитку світової політичної географії. За якими критеріями їх виділяють.

 5. Які перші наукові школи виникли у світовій політичній географії? Чим вони відрізнялися?

 6. Назвіть основні риси «нової» політичної географії. Які особливості сучасного етапу розвитку світової політико-географічної науки?

 7. Які наукові методи використовують у політико-географічних дослідженнях?

 8. Назвіть відповідно до норм міжнародного права, які види територій існують. Дайте коротку характеристику кожної з них.

 9. Які політико-географічні об’єкти та політичні процеси наносять на політичні карти?

 10. Охарактеризуйте історичні події, що визначають основні етапи формування політичної карти світу. З чим пов’язана її висока динамічність?

 11. Розкрийте особливості формування політичної карти світу в давній період. Які перші держави виникли в цей час?

 12. Який вплив мали великі географічні відкриття та промислова революція на світові політико-географічні процеси?

 13. Які зміни відбуваються на політичній карті в епоху колоніалізму?

 14. Які великі колоніальні імперії сформувалися у світі? Назвіть причини їхнього процвітання та занепаду.

 15. Обґрунтуйте підсумки розподілу світу напередодні та після Першої світової війни.

 16. Яких змін зазнала політична карта світу після Другої світової війни?

 17. Як змінилася політична карта світу після завершення періоду «холодної війни»?

 18. Розкрийте основні риси сучасної політичної карти світу. Які існують тенденції до її зміни?

 19. Дайте характеристику державі, яка в політико-географічному контексті стала суверенною.

 20. Охарактеризуйте поняття «державний суверенітет» та «визнання незалежності».

 21. Яким чином формується типологія країн світу?

 22. Як поділяють держави за формою державного устрою?

 23. Як поділяють держави за формою правління?

 24. Розкрийте питання: територія держави в сучасному її розумінні.

 25. Охарактеризуйте склад державної території.

 26. Розкрийте сутність держави як політичної організації суспільства на певній території.

 27. Охарактеризуйте основні принципи державотворення.

 28. У чому полягає сутність державної території? Які її основні параметри?

 29. За якими критеріями класифікують державні кордони? З чим пов’язана їхня динаміка? Які функції виконують державні кордони?

 30. Назвіть основні етапи встановлення державного кордону. Що таке «делімітація» та «демаркація» кордону?

 31. У чому полягає специфіка морських кордонів? Як поділяють морські території за політико-правовим статусом?

 32. Чому досі неврегульованими залишаються проблеми політичного поділу повітряного та космічного простору?

 33. Що означає «політико-географічне положення (ПГП) держави», які існують його види?

 34. Охарактеризуйте види територіального устрою держави.

 35. Розкрийте питання місцевого самоврядування і територіальних органів державної влади.

 36. Розкрийте питання територіального управління у змішаних системах розселення.

 37. Столиця, як чинник внутрішньої геопросторової будови держави.

 38. Розкрийте структуру геопросторового каркасу території країн.

 39. Розкрийте поняття і сутність глобальних проблем сучасності. Вкажіть основні джерела їх виникнення.

 40. Які глобальні проблеми належать до групи військово-політичних? Яке місце вони посідають у сучасних міжнародних відносинах? Вкажіть основні шляхи їх вирішення.

 41. Проаналізуйте причини та наслідки глобальної демографічної проблеми. Які її прояви в різних регіонах світу?

 42. Яким чином глобальні економічні проблеми пов’язані з демографічною?

 43. Охарактеризуйте причини та наслідки глобальної екологічної проблеми. Які основні шляхи її вирішення?

 44. Як впливає проблема зростання організованої злочинності на економічну та політичну ситуацію в окремих країнах зокрема та у світі загалом?

 45. Розкрийте сутність поняття «міжнародний тероризм». Чому ця проблема посідає важливе місце у сучасних міжнародних відносинах?


^ Питання для контролю знань за II змістовний модуль.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕСТS та національною шкалою


Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять та модульних контрольних робіт, ІНДЗ і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни впродовж семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю.

Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35, за 2 модуль – 35 балів.

Студент, який набрав впродовж нормативного терміну 60 балів і більше має можливість не складати іспит та отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку, або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (іспиту) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи (ІНДЗ, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 25 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ЕСТS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складанняНе зараховано

1-34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • модульні контрольні роботи

 • практичні роботи, самостійна робота

 • підготовка ІНДЗ


ЛІТЕРАТУРА


 1. Андрущенко (Гринько) С.В. Україна в сучасному геополітичному середовищі. – К., 2005.

 2. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посіб. – К.: Академія, 2003. – 688 с.

 3. Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 2002.

 4. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. К., 1996.

 5. Голіков А.П., Черномаз П.О., Казакова Н.А. Словник-довідник суспільно-географічних термінів. – Х., 2001. – 48 с.

 6. Дністрянський М.С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології: Монографія. – Л.: Вид. центр. ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 114 с.

 7. Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики. Львів, 2006.

 8. Дністрянський М.С. Політична географія та геополітика України: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 344 с.

 9. Дністрянський М.С. Політична географія України: Текст лекцій. – Львів: Ред.-вид. відділ Львів ун-ту, 1997. – 126 с.

 10. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. – Л.: Світ, 2000. – 310 с.

 11. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Л.: Вид. центр. ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 587 с.

 12. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: учеб. для студ. вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 479 с.

 13. Мадісон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

 14. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. - К., 1998.

 15. Політична географія і геополітика: Навч. Посібник / Б.П. Яценко, В.І. Стафійчук, Ю.С. Брайчевський та ін.; за ред. Б.П. Яценка. – К.: Либідь, 2007. – 255 с.

 16. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400 с.

 17. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика: Монографія. – Л.: ЦПД – Астролябія, 2005. – 348 с.

 18. Соціально-економічна географія України /За ред. О.І.Шаблія/. - Львів, 2000.

 19. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. Одеса, 2001.

 20. Трохимчук С. Політична географія світу з основами геополітики: Текст лекцій. Львів, 1997.

 21. Трохимчук С.В. Політична географія сучасного світу з основами геополітики. – Л.: Простір-М, 1997. – 100 с.

 22. Трохимчук С.В., Федунь О.В. Політична географія світу: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 422 с.

 23. Туровский Р.Ф. Политическая география: Учеб. пособ. – М.; Смоленск: Изд-во СГУ, 1999. – 379 с.

 24. Шаблій О.І. Суспільна географія. Теорія, історія, українознавчі студії. Львів, 2001.

 25. Яценко Б.П. Політична географія: Навч. Посібник. К., 2005.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи