Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 378.5 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір378.5 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету


_________ (В.П. Руденко)

31”серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу                  Економічна та соціальна географія України_

(назва навчального предмета)


напряму підготовки: 0705 – географія

для спеціальності: 6.070501 – географія

6. 070502 – економічна та соціальна географія

Факультет _географічний______________________________________________________

Кафедра __географії України та регіоналістики


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські) (год)

Всього ауд. (год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Контрольні (модульні) роботи

Розрахунково-графічні роботи

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

Денна

4

8

108

3

28

17

51

6

57

2

8

-

-

8

Заочна

4

8

108

-

6

4

10

-

98

-

2

-

-

8

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО МОН України напряму «Географія»

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена: к.геогр. н., доц. Грековим С.А.

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики

протокол № __1____

" 30 " __серпня_ 2011 року


Завідувач кафедри ______________________ /____Джаман В.О. ___/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною комісією напряму «Географія»

протокол № __1____

" 30 " __серпня_ 2011 року


Голова методичної комісії

географічного факультету _________________/ ___Бурка Й.А.______/

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета викладання дисципліни – вивчити матеріали про суспільно-географічне положення держави, природно-ресурсний потенціал розвитку її господарства і життєдіяльності населення, сучасні проблеми і перспективи народонаселення, розвиток і розміщення провідних галузей і міжгалузевих комплексів, суспільно-географічні райони, зовнішні зв’язки України.

^ Завдання вивчення дисципліни:

– дослідження географічного положення України у політичному просторі Європи і в глобальних масштабах;

– вивчення географічних особливостей розвитку українського народу, умов і чинників розміщення населення України, етнічної структури населення та геокультурних рис окремих регіонів країни;

– дослідження природоресурсного потенціалу України з метою виявлення його структурних й регіональних особливостей і більш повного та раціонального використання у національногосподарському комплексі для його сталого розвитку;

– географічний аналіз формування національного комплексу України у посттоталітарний період, виявлення шляхів його реструктуризації, розв’язання енергетичної, продовольчої, сировинної та інших національногосподарських проблем;

– дослідження географії сфери послуг, ступеня забезпечення соціально-культурних потреб людей у різних регіонах;

– дослідження проблем регіоналізації України, виходячи з об’єктивно складених історичних, природно-ресурсних, демографічних та соціально-економічних передумов із урахуванням розвитку України як суверенної соборної держави.

^ Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни.

Знання. Предмет, зміст і методи економічної і соціальної географії України. Знання особливостей суспільно-географічного положення України і його вплив на розвиток її економіки; природно-ресурсного потенціалу держави і проблем його освоєння; характеристик народу України, демографічних проблем і перспектив; територіальної організації господарства держави і її окремих регіонів.

Уміння. Аналіз загальних закономірностей та регіональної диференціації економічних і соціальних процесів в Україні. Вміння давати оцінку сучасного суспільно-географічного положення України та її природно-ресурсного потенціалу; викреслювати статево-вікову піраміду населення України і описувати її; характеризувати розвиток і розміщення провідних галузей і міжгалузевих комплексів і економічних регіонів; складати картосхеми та економіко- і соціально-географічні характеристики окремих регіонів України.

^ СТРУКТУРА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСЦИПЛІНИ

економічна та соціальна географія України” ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТАКомпетенції (прогнозовані результати навчання)


Назва змістовного модуля (ЗМ) або навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу

Вид заняттяВиди діяльності і поточного контролю

Кількість балівІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗВсього балів за НЕ і ЗМ

лекції

Практичні заняття

Індивід. робота

Самостійна робота

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ I. основи соціально-економічної географії України

Знати предмет, завдання і теоретичні основи курсу. Вміти дати оцінку СГП України, знати історичні особливості формування кордонів, формування адміністративно-політичного устрою.

НЕ 1.1

Основи соціально-економічної географії

Предмет, теоретичні основи і завдання курсу. Походження назви «Україна». Розвиток вітчизняних аналітичних та синтетичних економіко-географічних і суспільно-географічних досліджень. Визначні українські економіко-географи.

Територія, СГП, кордони, геополітика України, адміністративно-територіальний устрій.

46

Конспект. Письмове опитування5

реферат


5

Знати методику економічної оцінки ПРП. Уміти розкрити вплив запасів і структури ПРП на рівень розвитку регіонів.

НЕ 1.2

Природно-ресурсний потенціал України.

Методика економічної оцінки ПРП. Характеристика компонентної структури ПРП. Влив природних умов і ресурсів на територіальну організацію господарства країни. Рівень забезпеченості господарства України природними ресурсами. Географічні проблеми раціонального природокористування.

4

2

1

8

Конспект. Письмове опитування.

Картосхеми.5


5реферат


10Знати динаміку населення України і демографічні втрати; особливості сучасних демографічних процесів і міграцій населення; територіальні системи розселення; особливості використання трудових ресурсів; національну структуру населення України і географію української діаспори.

НЕ 1.3

Населення і трудові ресурси України.

Динаміка чисельності населення України у ХХ ст.. Демографічна характеристика населення України, регіональні особливості демографічних проблем. Географія міграцій населення. Міське розселення. Типи міських поселень. Урбанізація. Сільське розселення. Територіальні системи розселення.

Трудові ресурси і територіальні особливості їх використання.

Національний склад населення і його територіальні особливості. Географія української діаспори. Історико-етнографічне районування України.

4

4

2

10

Конспект. Письмове опитування,

графіки, картосхеми, діаграми, піраміда.5


10

реферат


15

Знати проблеми розвитку господарства України на сучасному етапі: забезпеченість мінеральними та іншими ресурсами, галузева структура, матеріально-технічна забезпеченість, розрив господарських зв’язків.

НЕ 1.4

Сучасні проблеми розвитку господарства України.

Проблеми забезпеченості господарського комплексу природними ресурсами. Особливості галузевої структури і проблеми структурних перетворень економіки. Матеріально-технічна забезпеченість та проблеми оновлення основних виробничих фондів. Дестабілізація господарських зв’язків з традиційними партнерами.

24

Конспект. Письмове опитування.
5

реферат


5


^ Всього за модулем 1 35

Змістовний модуль II економічна і соціальна географія України

Знати особливості формування МК, географію розміщення і розвитку паливно-енергетичного, металургійного, машинобудівного, хімічного, лісовиробничого, будівельного, агропромислового, транспортного, водогосподарського, еколого-економічного міжгалузевих комплексів.

НЕ 2.1.

Економічна географія України.

Міжгалузеві національногосподарські комплекси. Особливості формування МНК. Паливно-енергетичний комплекс. Металургійний комплекс. Машинобудівний комплекс. Комплекс хімічної індустрії. Лісовиробничий комплекс. Будівельний комплекс. Комплекс легкої промисловості. Агропромисловий комплекс. Транспортний комплекс. Водогосподарський комплекс. Еколого-економічний комплекс.

4

5

1

10

Конспект.

Письмове опитування,

картосхеми5

8реферат


13Знати географію розміщення і розвитку соціального комплексу України.

НЕ 2.2.

Соціальна географія України

Становлення соціальної географії України. Соціальна інфраструктура. Культурно-освітній комплекс. Соціально-побутовий комплекс. Рекреаційний комплекс. Географія соціального неблагополуччя. Науковий комплекс. Географія релігій. Соціально-географічні відмінності.

4

2

1

7

Конспект. Письмове опитування.

Картосхеми5

4реферат


9Знати основи суспільно-географічного районування, вміти дати комплексну характеристику суспільно-географічних районів України.

НЕ 2.3

Суспільно-географічні райони України

Основи суспільно-географічного районування. Комплексна характеристика суспільно-географічних районів України:

 • Донецького,

 • Придніпровського

 • Північно-Східного,

 • Причорноморського,

 • Столичного,

 • Центрального,

 • Північно-Західного,

 • Подільського,

 • Карпатського.

4

2

1

10

Конспект. Письмове опитування.

Профіль5

4картосхема


9Знати загальні особливості зовнішніх зв’язків України. Вміти аналізувати економічні та політичні зв’язки України.

НЕ 2.4.

Зовнішні зв’язки України

Загальні риси зовнішніх зв’язків України. Економічні та науково-технічні зв’язки . Політичні зв’язки.

2

2
2

Конспект. Письмове опитування.

Графіки2

2реферат


4

Всього за модулем 2

35^ Модуль контрольний (підсумковий)

30Всього балів 25

100^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

(теми і плани лекцій)

I. Основи соціально-економічної географії України.


1.1 Предмет вивчення і завдання курсу.

1.2 Теоретичні основи економічної і соціальної географії України.

1.3 Походження назви «Україна».

1.4 Визначні українські економіко-географи.

1.5 Головні центри суспільно-географічної науки.


^ II. Політико-географічні риси України


2.1 Українська державна територія й етнічні землі.

2.2 Суспільно-географічне положення України.

2.3 Історичні особливості формування кордонів України.

2.4 Адміністративно-територіальний устрій України.

2.5 Політико-географічна регіоналізація України.

2.6 Геополітичні доктрини.


III. Природно-ресурсний потенціал України


3.1 Методика економічної оцінки ПРП території.

3.2 Характеристика компонентної структури ПРП України, її територіальні відміни.

3.3 Земельні ресурси України.

3.4 Мінеральні ресурси України.

3.5. Водні ресурси України.

3.6. Лісові ресурси України.

3.7. Рекреаційні ресурси України.

3.8. Фауністичні ресурси України.

3.9 Влив природних умов і ресурсів на галузеву і територіальну організацію господарства країни.


^ IV. Демо- і етногеографія


4.1 Динаміка чисельності населення України.

4.2 Демографічна характеристика населення України, регіональні особливості демографічних проблем.

4.3 Міграції населення.

4.4 Розселення населення:

- типи міських поселень; урбанізація;

- сільське розселення;

- територіальні системи розселення.

4.5 Працересурсний потенціал. Трудові ресурси України і територіальні особливості їх використання. Проблеми безробіття.

4.6 Український етно- і націогенез. Прабатьківщина українців. Формування української народності і нації.

4.7 Етнічний склад населення України і географія народів.

4.8 Показники етнічної різноманітності населення України, територіальні відміни, причини.

4.9 Етногеографічне районування України.

4.10 Географія української діаспори.


^ V. Сучасні проблеми розвитку господарства України.


5.1 Проблеми забезпеченості господарського комплексу України мінерально-сировинними та іншими природними ресурсами.

5.2 Особливості галузевої структури господарського комплексу України і проблеми структурних перетворень економіки.

5.3 Матеріально-технічна забезпеченість господарського комплексу України та проблеми оновлення основних промислово-виробничих фондів.

5.4 Проблеми пов’язані зі дестабілізацією господарських зв’язків між традиційними партнерами країн СНД і Східної Європи.


^ VI. Географія паливно-енергетичного комплексу України


6.1 Сутність, роль і місце ПЕК в господарському комплексі України, його структура.

6.2 Паливно-енергетичний баланс України та його структура.

6.3 Вугільна промисловість України: історія розвитку, сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

6.4 Нафтова і нафтопереробна промисловість України: історія розвитку, сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

6.5 Газова промисловість України: історія розвитку, сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

6.6. Географія інших галузей паливної промисловості.

6.7 Електроенергетика України: галузева і територіальна структура. Проблеми і перспективи розвитку.

6.8 Екологічні проблеми паливно-енергетичного комплексу.


VII. Металургійний комплекс України


7.1 Господарське значення і структура металургійного комплексу України.

7.2 Чорна металургія:

- умови та чинники розвитку і розміщення,

- історичні особливості розвитку галузі,

- сировинна база,

- розміщення підприємств повного виробничого циклу,

- характеристика основних металургійних районів,

- проблеми і перспективи розвитку і розміщення.

7.3 Кольорова металургія:

- сировинна база,

- особливості і чинники розвитку,

- географія галузей.


VIII. Агропромисловий комплекс України.


8.1 АПК: сутність, значення і місце в господарському комплексі.

8.2 Галузева структура і форми територіальної організації АПК.

8.3 Сільське господарство, його структура.

8.4 Розміщення галузей рослинництва.

8.5 Розміщення галузей тваринництва.

8.6 Територіальна структура сільськогосподарського виробництва України.

8.7 Географія харчової промисловості.

8.8 Проблеми і перспективи розвитку АПК.


ІХ. Соціальна географія України.


9.1 Становлення соціальної географії України.

9.2 Соціальна інфраструктура.

9.3 Культурно-освітній комплекс.

9.4 Науковий комплекс.

9.5 Соціально-побутовий комплекс.

9.6 Рекреаційний комплекс.

9.7 Географія соціального неблагополуччя.

9.8 Географія релігій.

9.9 Соціально-географічні відмінності.


Х. Суспільно-географічні райони України.


10.1 Основи суспільно-географічного районування.

10.2 Комплексна характеристика Донецького суспільно-географічного району:

- склад і особливості формування території,

- місце і роль району в господарському комплексі України,

- особливості суспільно-географічного положення,

- історичні особливості формування і розвитку господарства,

- ПРП району. Особливості його компонентної структури і вплив на формування господарського комплексу,

- демографічна ситуація, географія міграцій,

- розселення населення, урбанізація району,

- трудові ресурси, специфічні риси галузевої структури зайнятості, проблеми і перспективи раціонального використання трудових ресурсів,

- національний склад населення,

- загальна характеристика господарства,

- ПЕК,

- металургійний комплекс, машинобудування,

- хімічна промисловість,

- промисловість будівельних матеріалів,

- АПК: умови і чинники формування, степовий зональний АПТК. Донецький приміський АПТК,

- соціальна сфера району,

- транспортна мережа району, основні транспортні вузли,

- суспільно-географічні мезорайони, господарські вузли і центри,

- суспільно-географічні зв’язки району,

- основні проблеми Донбасу,

- перспективи розвитку господарства.

10.3 Комплексна характеристика Карпатського суспільно-географічного району:

- склад і особливості формування території,

- місце і роль району в господарському комплексі України,

- особливості СГП,

- історичні особливості формування і розвитку господарства,

- ПРП району. Його структура і вплив на формування господарського комплексу,

- демографічна ситуація, географія міграцій,

- розселення населення, низький рівень урбанізації,

- трудові ресурси, структура зайнятості, проблеми і перспективи раціонального використання трудових ресурсів,

- національний склад населення,

- загальна характеристика господарства,

- ПЕК,

- машинобудування і металообробка.

- лісопромисловий комплекс, лісове господарство. Деревообробна промисловість,

- хімічна промисловість,

- легка і харчова промисловість,

- будівельна індустрія,

- АПК: умови і чинники розвитку і спеціалізації, зональні та приміські АПТК,

- соціальна сфера району,

- транспортна система, основні транспортні вузли,

- суспільно-географічні мезорайони, господарські вузли і центри,

- суспільно-географічні зв’язки району,

- проблеми Українських Карпат,

- перспективи розвитку господарства.


ХІ. Зовнішні зв’язки України


11.1 Сутність, значення та види зовнішніх зв’язків.

11.2 Економічні зв’язки. Зовнішня торгівля. Спільне підприємництво. Кредитно-фінансові зв’язки.

11.3 Науково-технічні зв’язки.

11.4 Єврорегіони. Спеціальні економічні зони.

11.5 Політичні зв’язки.

^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(теми і завдання)


Практична робота 1

Тема: Вплив природно-ресурсного потенціалу, соціально-економічних умов і чинників на рівень економічного розвитку території


Завдання 1: Визначити вплив сумарного ПРП та його компонентної структури на рівень соціально-економічного розвитку регіонів України.

На контурну карту України нанести у розрізі областей напівколові діаграми: верхня відображає рівень економічного розвитку, нижня – рівень забезпеченості потенціалом природних ресурсів і компонентну структуру (таблиця).

Проаналізувати взаємозв’язок рівня забезпеченості регіонів потенціалом природних ресурсів та його структури з рівнем їх соціально-економічного розвитку.

Проаналізувати ступінь впливу соціально-економічних чинників на рівень господарського розвитку окремих регіонів України.


Завдання 2: Визначити вплив територіальної структури мінеральних ресурсів на формування територіальної структури господарства України.

На контурну карту України, використовуючи карти корисних копалин, нанести способом ареалів елементи територіальної структури мінеральних ресурсів (таблиця).

Проаналізувати відповідність територіальної структури: а) розподілу корисних копалин, б) промисловості.


Практична робота 2

Тема: Населення і трудові ресурси України


Завдання 1: Побудувати графік динаміки народжуваності, смертності і природного приросту населення за 1913-2007 роки (таблиця).

Завдання 2: на контурну карту України у розрізі областей нанести стовпчиковими діаграмами коефіцієнти природного приросту населення у 1940, 1960, 1980, 1989 і 2007 роках (таблиця).

Проаналізувати загальні і територіальні відміни природного руху населення в Україні.

Завдання 3: Побудувати статево-вікову піраміду населення України станом на 1.01.2008 р. (таблиця).

Проаналізувати демографічні кризи, демографічні хвилі; спрогнозувати демографічні процеси через 5-річний, 15-річний періоди.

Завдання 4: Побудувати колову діаграму галузевої структури зайнятості населення України у 1990 р. і 2007 р. (таблиця). Проаналізувати зміни структури зайнятості.


Практична робота 3

Тема: Система розселення в Україні


Завдання 1: На контурну карту України нанести масштабними значками міста з людністю понад 50 тис. мешканців і відобразити динаміку їх росту за 1970-1993 роки і 1993-2008 роки (таблиця). Розкрити територіальні особливості географії великих і середніх міст і динаміку їх розвитку. Скласти картограму густоти сільського населення (таблиця).

Завдання 2. На картосхемі, виконаній за завданням 1, виділити регіональні системи розселення України та їх центри: Південну, Донбаську, Придністровську, Північно-Східну, Центральну, Західну, Подільську.

У межах Західної регіональної системи розселення нанести міжрайонні локальні системи розселення і виділити їх центри.

Завдання 3. Побудувати колову картодіаграму національного складу населення України. У розрізі областей розміром кола передати загальну кількість населення, а секторами – частки переважаючих національностей (таблиця).

На цій же картодіаграмі способом картограми нанести індекси етнічної різноманітності населення. Проаналізувати територіальні відміни національної структури та показника індексу етнічної різноманітності населення.


Практична робота 4

Тема: Паливно-енергетичний комплекс України


Завдання 1: На контурну карту України значковим способом та способом лінійних знаків нанести центри паливно-енергетичного комплексу та науково-дослідні і проектні установи електроенергетики, вугільної, нафтової і газової промисловості, нафто- та газопроводи, головні лінії електропередач та описати їх просторове розміщення по території України.

Завдання 2: Побудувати графіки динаміки об’ємів видобутку основних видів палива і виробництва електроенергії (таблиця).


Практична робота 5

Тема: Металургійний комплекс України


Завдання 1: На контурну карту України нанести структурними значками центри чорної і кольорової металургії та описати особливості їх просторового розміщення по території держави.

Завдання 2: Побудувати графіки динаміки обсягів видобутку основних видів корисних копалин та виробництва основної продукції металургійного комплексу (таблиця).


Практична робота 6

Тема: Машинобудівний комплекс України


Завдання 1: На контурну карту України структурними значками нанести основні центри машинобудування і металообробки. Описати їх промислове розміщення (за галузями) по території України.

Завдання 2: Побудувати графіки динаміки обсягів виробництва основних видів продукції машинобудування (таблиця).


Практична робота 7

Тема: Агропромисловий комплекс України


Завдання 1: Побудувати картодіаграму (у розрізі областей і АР Крим) розподілу загальної земельної площі і площі сільськогосподарських угідь (таблиця).

Завдання 2: Визначити продуктивність виробництва зернових, технічних, овочевих культур, картоплі, плодів та ягід (у розрізі областей і АР Крим) (таблиця).

Завдання 3: Побудувати картодіаграму (у розрізі областей і АР Крим) чисельності поголів’я худоби (таблиця).

Завдання 4: На контурну карту України нанести основні центри харчової і легкої промисловості, що переробляють сільськогосподарську сировину. Визначити райони найвищої концентрації харчової промисловості й пояснити чинники, що впливають на цей процес.

Завдання 5: На контурну карту України нанести інтегральні агропромислові зони і визначити їх спеціалізацію.


Практична робота 8

Тема: Регіональні відмінності формування комплексу невиробничої сфери


Завдання 1: Виявити особливості розміщення галузей невиробничої сфери, використовуючи дані таблиць. Визначити статистичні і математичні показники розвитку і кореляційних зв’язків окремих галузей (таблиці).

Завдання 2: Скласти картосхеми «Обсяг реалізації побутових послуг», «Роздрібний товарообіг і торгова площа магазинів» (таблиці).

Завдання 3: Виявити відмінності у структурі та особливостях розміщення закладів рекреаційного комплексу України (таблиці).


Практична робота 9

Тема: Залежність рівнів господарського розвитку регіонів від природно-ресурсного та економічного потенціалів території


Завдання 1: Побудувати і проаналізувати природно-господарський профіль через територію України, встановити вплив природно-ресурсної основи та соціально-економічних чинників на спеціалізацію і територіальну організацію виробництва.

Завдання виконується за варіантами.


Практична робота 10

Тема: Зовнішньоекономічні зв’язки України


Завдання 1: Вивчити обсяги і структуру зовнішньої торгівлі України (таблиці).

Завдання 2: Охарактеризувати динаміку обігу зовнішньої торгівлі України за період з 1990 р. до 2007 р. (таблиці).

Завдання 3: Охарактеризувати зовнішню торгівлю послугами (за видами) у 2007 р. (таблиці).

Завдання 4: Виявити соціально-географічні закономірності матеріально-технічного співробітництва України з державами світу.


^ САМОСТІЙНА РОБОТА

Визначні українські економіко-географи:

1. Павло Чубинський [2, с.19; 1, с. 33],

2. Степан Рудницький [2, с.20; 1, с. 34],

3. Володимир Кубійович. [2, с.22; 1, с. 35],

4. Костянтин Воблий [2, с.20; 1, с. 34],

5. Валентин Садовський і Антін Синясвький [2, с.21],

6. Олексій Діброва [2, с.23; 1, с. 35].

7. Головні центри суспільно-географічної думки в Україні [2, с.24; 1, с. 36]

8. Політичні партії і громадсько-політичні рухи [2, с.91]

9. Електоральна географія [2, с.116]

10. Паливні ресурси України [1, с.62]

11. Металорудні ресурси України [1, с.63]

12. Структура гірничо-хімічної сировини та географія її середовищ [1, с.66]

13. Географія родовищ будівельних матеріалів [1, с.68]

14. Використання та охорона водних ресурсів [1, с.97]

15. Використання та охорона земельних ресурсів [1, с.100]

16. Використання та охорона повітряних та лісових ресурсів [1, с.102]

17. Великомасштабні територіальні природоохоронні проблеми [1, с.108]

18. Голодомор 1932-193 років та його вплив на демографічну ситуацію в Україні [7, с.6]

19. Статево-вікова структура населення України, її територіальні відміни [6, с.111]

20. Динаміка міграційних процесів [6, с.126]

21. Масштаби і напрямки сучасних міграційних процесів [6, с.132]

22. Структура мігрантів та її вплив на формування демографічного і поселенського потенціалу [6, с.143]

23. Регіональні відміни динаміки природного руху населення України [6, с.97]

24. Регіональні особливості сучасного природного руху населення [6, с.105]

25. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні [6, с.116]

26. Східна українська діаспора [1, с.193]

27. Західна українська діаспора [1, с.234]

28. Функціональні типи міст [8, с.78]

29. Регіональне розселення як функція природно-ресурсних можливостей території [6, с.39]

30. Відповідність систем розселення територіальній структурі господарського комплексу [6, с.86]

31. Сучасне українське заробітчанство за кордоном [7, с.61]

32. Глибока демографічна криза в Україні [7, с.89]

33. Географія маятникових трудових міграцій населення в Україні [1, с.140]

34. Історико-географічний поділ України і суцільної української етнічної території [5, с.4]

35. Особливості розвитку господарства України [2, с.245]

36. Структура господарства України [2, с.256]

37. Географія промисловості будівельних матеріалів [2, с.364, 1, с. 272]

38. Географія текстильної промисловості України [2, с.330; 1, с. 276]

39. Географія швейної, шкіряної і взуттєвої промисловості [2, с.330; 1, с. 276]

40. Географія лісової та деревообробної промисловості [2, с.334; 1, с. 270]

41. Еколого-економічні проблеми розвитку хімічної промисловості України. [2, с.356; 1, с. 268]

42. Ефективність розміщення промисловості і розвитку індустріальних комплексів [1, с.278]

43. Проблеми великого Дніпра [1, с.384]

44. Територіальна структура промисловості України [3]

45. Транспортний комплекс України [2, с.380; 1, с. 305]

Комплексна характеристика соціально-економічного району:

46. Придністровського [2, с.558; 1, с. 360]

47. Північно-Східного [2, с.534; 1, с. 360]

48. Столичного [2, с.492; 1, с. 360]

49. Північно-Західного [2, с.511; 1, с. 367]

50. Подільського [2, с.511; 1, с. 367]

51. Причорноморського [2, с.599; 1, с. 376]

52. Центрального [2, с.492; 1, с. 367]

53. Еколого-економічні проблеми Донбасу [2, с.576; 1, с. 384]

54. Територіальні особливості екологічних проблем в Україні і питання охорони навколишнього середовища [1, с.96]

55. Особливості формування міжгалузевих комплексів [2, с.300]

56. Водогосподарський комплекс України [2, с.389]


^ ТЕМАТИКА ІНДЗ

І. Теми реферативних робіт (максимальна оцінка – 10 балів)

1. Методика оцінювання впливу природних умов і ресурсів території на особливості розселення.

2. Регіональне розселення як функція природно-ресурсних можливостей території.

3. Територіально-часова диференціація демографічного навантаження на природно-ресурсні можливості території.

4. Розвиток виробничого комплексу та його значення у формуванні розселення.

5. Системоутворююче значення соціального комплексу у формуванні розселення.

6. Відповідність систем розселення територіальній структурі господарського комплексу.

7. Регіональні відміни динаміки природного руху населення України.

8. Статево-вікова структура населення України та її регіональні відміни.

9. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні.

10. Динаміка міграційних процесів в Україні.

11. Географія східної української діаспори.

12. Географія західної української діаспори.

13. Український голодомор 1932-1933 років.

14. Сучасне українське заробітчанство за кордоном.

15. Основи соціально-економічного районування території.

16. Соціально-побутовий комплекс України.

17. Лісовиробничий комплекс України.

18. Державна регіональна політика України.

19. Політико-географічна регіоналізація України.

20. Особливості формування міжгалузевих комплексів.

21. Назрілі територіальні проблеми та способи їх розв’язання.

22. Особливості формування адміністративно-територіального устрою та економічного районування.

23. Транспортний комплекс України.

24. Ефективність розміщення промисловості та розвитку індустріальних комплексів.
25. Територіальна структура промисловості України.

ІІ. Виконати картосхему (максимальна оцінка – 10 балів):

 1. Донецького соціально-економічного району.

 2. Придніпровського соціально-економічного району.

 3. Північно-Східного соціально-економічного району.

 4. Столичного соціально-економічного району.

 5. Центрального соціально-економічного району.

 6. Причорноморського соціально-економічного району.

 7. Подільського соціально-економічного району.

 8. Північно-Західного соціально-економічного району.

 9. Карпатського соціально-економічного району.

 10. Хімічна і нафтохімічна промисловість України.

 11. Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість України.

 12. Промисловість будівельних матеріалів України.

 13. Легка промисловість України.

 14. Етнічна різноманітність населення України.

^ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Питання для контролю знань за I змістовний модуль.

1. Предмет вивчення і завдання курсу «Економічна і соціальна географія України».

2. Теоретичні основи економічної і соціальної географії України.

3. Охарактеризуйте вклад П. Чубинського і В. Садовського у розвиток української географічної науки.

4. Охарактеризуйте вклад С. Рудницького і А. Синявського у розвиток української географічної науки.

5. Охарактеризуйте вклад В. Кубійовича і О. Діброви у розвиток української географічної науки.

6. Охарактеризуйте вклад К. Воблого і М. Паламарчука у розвиток української географічної науки.

7. Охарактеризуйте вклад Київського і Сімферопольського центрів суспільно-географічної науки.

8. Охарактеризуйте вклад Львівського і Одеського центрів суспільно-географічної науки.

9. Охарактеризуйте вклад Чернівецького і Харківського центрів суспільно-географічної науки.

10. Характеристика суспільно-географічного положення України.

11. Розкрийте історичні особливості формування кордонів України.

12. Розкрийте хронологічні особливості формування адміністративно-територіального устрою України.

13. Методика економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу території (суть поняття ПРП, методика оцінки).

14. Характеристика компонентної структури ПРП України, її територіальні відміни.

15. Земельні ресурси України (методика економічної оцінки, загальні об’єми, територіальні відміни).

16. Водні ресурси України (методика економічної оцінки, загальні об’єми, територіальні відміни).

17. Лісові ресурси України (методика еколого-економічної оцінки, загальні об’єми, територіальні відміни).

18. Мінеральні ресурси України (методика економічної оцінки, загальні об’єми, територіальні відміни).

19. Територіальна структура мінеральних ресурсів України.

20. Паливні ресурси України.

21. Металорудні ресурси України.

22. Структура гірничо-хімічної сировини та географія її родовищ.

23. Географія родовищ будівельних матеріалів.

24. Фауністичні та рекреаційні ресурси України (методика економічної оцінки, загальні об’єми, територіальні відміни).

25. Розкрийте особливості політико-географічної регіоналізації України.

26. Геополітичні доктрини України.

27. Динаміка чисельності населення України в ХХ ст.

28. Демографічна характеристика населення України і регіональні особливості демографічних проблем.

29. Голодомор 1932-1933 років та його вплив на демографічну ситуацію в Україні.

30. Статево-вікова структура населення України, її територіальні відміни.

31. Географія зовнішніх та внутрішніх міграцій населення в Україні.

32. Функціональні типи міст України.

33. Географія маятникових трудових міграцій населення в Україні.

34. Сільське розселення в Україні.

35. Методика виділення територіальних систем міських поселень і визначення їх границь.

36. Ієрархічно-структурна типологія систем розселення з врахуванням ступеня їх сформованості і економічної бази.

37. Територіальна структура розселення в Україні (елементи територіальної структури та їх приклади).

38. Характеристика Донецько-Макіївської міської агломерації.

39. Характеристика Київської міської агломерації.

40. Трудові ресурси України і територіальні особливості їх використання.

41. Історико-географічний поділ України та суцільної української етнічної території.

42. Історико-етнографічне районування України та етнографічні групи українського народу.

43. Прабатьківщина українців. Формування української народності і нації.

44. Етнічний склад населення України і географія народів.

45. Географія західної української діаспори.

46. Географія східної української діаспори.

47. Міжнаціональні відносини в Україні.

48. Сучасні проблеми розвитку господарства України.

49. Проблеми забезпеченості господарського комплексу України мінерально-сировинними та іншими природними ресурсами.

50. Особливості галузевої структури господарського комплексу України і проблеми структурних перетворень економіки.

51. Матеріально-технічна забезпеченість господарського комплексу України та проблеми оновлення основних промислово-виробничих фондів.

52. Проблеми пов’язані із дестабілізацією господарських зв’язків між традиційними партнерами країн СНД і Східної Європи.

Питання для контролю знань за II змістовний модуль

53. Загальна характеристика паливно-енергетичного комплексу.

54. Економіко-географічна характеристика вугільної промисловості.

55. Географія нафтової і нафтопереробної промисловості.

56. Географія газової промисловості.

57. Електроенергетика України. Екологічні проблеми пов’язані з розвитком електроенергетики.

58. Географія чорної металургії.

59. Географія кольорової металургії.

60. Географія важкого машинобудування в Україні.

61. Географія енергетичного машинобудування, електронної та радіотехнічної промисловості.

62. Географія транспортного машинобудування.

63. Географія тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування.

64. Географія промисловості будівельних матеріалів.

65. Географія текстильної промисловості України.

66. Географія швейної, шкіряної і взуттєвої промисловості.

67. Географія лісової та деревообробної промисловості.

68.Географія целюлозно-паперової і лісохімічної промисловості.

69. Географія цементної промисловості.

70. Еколого-економічні проблеми розвитку хімічної промисловості України.

71. Ефективність розміщення промисловості і розвитку індустріальних комплексів.

72. Проблеми великого Дніпра.

73. Територіальна структура промисловості України.

74. Географія цукрової промисловості.

75. Географія м’ясної і молокопереробної промисловості.

76. Географія олійножирової та плодоовочеконсервної промисловості.

77. Географія хімічної промисловості.

78. Географія залізничного транспорту України.

79. Географія річкового та морського транспорту України.

80. Географія автомобільного, повітряного і трубопровідного транспорту.

81. Приміський овочево-молочний АТК.

82. Виноградарсько-садівничо-тютюнницько-тваринницький (Кримсько-Карпатський) АТК передгірних і гірських районів.

83. Тваринницько-зерново-соняшниковий (степовий) АТК.

84. Тваринницько-бурякоцукрово-зерновий (лісостеповий) АТК.

85. Тваринницько-льонарсько-картоплярський (Поліський) АТК.

86. Географія зернового господарства України.

87. Географія виробництва технічних культур.

88. Географія тваринництва.

89. Регіональні особливості формування комплексу невиробничої сфери.

90. Донецький соціально-економічний район (економіко-географічна характеристика).

91. Придніпровський соціально-економічний район (економіко-географічна характеристика).

92. Північно-Східний соціально-економічний район (економіко-географічна характеристика).

93.Столичний соціально-економічний район (економіко-географічна характеристика).

94. Північно-Західний соціально-економічний район (економіко-географічна характеристика).

95. Карпатський соціально-економічний район (економіко-географічна характеристика).

96. Подільський соціально-економічний район (економіко-географічна характеристика).

97. Причорноморський соціально-економічний район (економіко-географічна характеристика).

98. Центральний соціально-економічний район (економіко-географічна характеристика).

99. Еколого-економічні проблеми Донбасу.

100. Економіко-географічна характеристика м. Києва.

101. Економіко-географічна характеристика м. Одеси.

102. Економіко-географічна характеристика м. Львова.

103. Територіальні особливості екологічних проблем в Україні і питання охорони навколишнього середовища.

104. Особливості формування міжгалузевих комплексів.

105. Водогосподарський комплекс України.

106. Соціальна інфраструктура.

107. Культурно-освітній і науковий комплекс України.

108. Соціально-побутовий комплекс України.

109. Рекреаційний комплекс України.

110. Географія соціального неблагополуччя.

111. Географія релігій в Україні.

112. Основи суспільно-географічного районування.

113. Політичні зв’язки України.

114. Економічні зв’язки України.

115. Науково-технічні зв’язки України.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕСТS та національною шкалою

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять та модульних контрольних робіт, ІНДЗ і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни впродовж семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю.

Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35, за 2 модуль – 35 балів.

Студент, який набрав впродовж нормативного терміну 60 балів і більше має можливість не складати іспит та отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку, або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (іспиту) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи (ІНДЗ, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 25 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ЕСТS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складанняНе зараховано

1-34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • модульні контрольні роботи

 • практичні роботи, самостійна робота

 • підготовка ІНДЗ


ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.

2. Соціально-економічна географія України / За ред. проф. Шаблія О.І. – Львів: Світ, 2000. – 680 с.

3. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. – К.: Знання, 1998. – 415 с.

4. Географія Української РСР / За ред. М.Д. Пістуна і Є Й. Шиповича. – К.: Вища школа, 1982. – 303 с.

5. Економічна і соціальна географія України (матеріали для практичних і семінарських занять) / Жупанський Я., Березка І., Джаман В. та ін. – Тернопіль, 1998. – 318 с.


Додаткова література:

6. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.

7. Заставний Ф. Д. Демографічні втрати населення України. Голодомори, війни, еміграції. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 130 с.

8. Питюренко Е.И. Территориальные системы городских поселений Украинской ССР. – К: Наукова думка, 1977. – 205 с.

9. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). – К., 2000. – 216 с.

10. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва. – К., 2002. – 260 с.

11. Географічна енциклопедія України: У 3-х томах / Ред. кол. О. Маринич (відп. ред.) та ін. – К. : УРЕ ім. М.П. Бажана, 1989 – 1993.

12. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. – М.: ГУГ и К при Совете Министров СССР, 1978.

13. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. та ін. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – К.: РВПС України, 1999. – 716 с.

14. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної та соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1996. – 328 с.

15. Навчальний атлас України. – К.: НВП «Картографія», 1997.

16. Національний атлас України. – К.: Національна академія наук України, 2008.

17. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996. – 232 с.

18. Розміщення продуктивних сил України / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2005.

19. Статистичний щорічник України за 2007 рік. – К.: Консультант, 2008.

20. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.

21. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

22. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львів. націонал. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 744с.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи