Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 238.7 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата28.07.2012
Розмір238.7 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Чернівецького

Національного університету

ім. Ю.Федьковича

_________(проф.С.В. Мельничук)

1”вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

із     Спецпрактикум. Картографічне креслення.

(назва навчального предмета)

____________________________________________________________________________________________


для напряму підготовки (спеціальності) 6.040104 – Географія________________

(номер, назва спеціальності

або спеціальностей)


Факультет ___географічний______________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________


Кафедра географії України регіоналістики


____________________________________________________________________________________________


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські)

(год)

Лабораторні

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

4

7

175

452

123

-

-

7

-

Заочна

4

8

176

-

-

13

-

-

163

-

-

-

8

Робоча програма складена на основі:

1) Програми дисципліни „Картографія і карткреслення” для студентів держуніверситетів спеціальностей 7.070501;

2) Програми дисципліни „Картографія” // Шищенко П.Г., Олійник Я.Б., Дмитрук О.Я. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти: Монографія. – К., Тандем, 2000. – С. 187-190;

Індекс УМОУ – 0118/16.89


Робоча програма складена асистентом Заблотовською Наталією Василівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики                                             

протокол № __1___

" 1 " __вересня___ 2011року


Завідувач кафедри ________________________ /____Джаман В.О._____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

"_1 " вересня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ___________________________/ Цепенда М.В. /

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни

Мета курсу - сформувати у студентів систематизовані знання, уміння і навики у галузі картографічної графіки. Курс знайомить студентів зі специфічними аспектами картографічного креслення – як прикладної галузі і методу картографічної науки. Здобуті студентами знання є перспективними для застосування у польовому картуванні та картографічному моделюванні.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни

Основними завданням курсу є такі:

- ознайомлення майбутніх фахівців-географів з технологічними аспектами створення картографічних творів;

- здобуття студентами навиків з викреслювання авторських оригіналів і макетів карт різноманітних сюжетів

- закріплення навиків використання ГІС-технологій при створенні картографічних творів.

Набуті студентами навички з розробки умовних позначень, компонування і викреслювання ескізів тематичних карт дозволять фахово готувати рисунки, карти та ін. ілюстрації для курсових, дипломних та ін. науково-дослідних робіт.

НЕ

Назва модуля (М)

або навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види

діяльності

і поточного

контролю

К-сть балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів

за ІНДЗ

Всього балів

за НЕ

Л

С

Пр

Лаб

Модуль 1.

НЕ 1.1

Вступ

Значення дисципліни. Креслярські матеріали, інструменти, приладдя та прилади, підготовка до роботи. Програмне забезпечення у картокресленні.


2

^ Письмове опитування

2

реферат

10

2

НЕ 1.2

Практична робота №1

Викреслювання прямих і кривих ліній різної товщини олівцем, креслярським пером.


4

^ Здача практичних робіт

3

реферат

10

3

НЕ 1.3

Практична робота №2

Побудова та викреслювання букв і цифр шрифтом «Стародавній курсив остовний» олівцем і тушшю.


4

^ Здача практичних робіт

4

Реферат

10

4

НЕ1.4

Практична робота №3

Викреслювання ліній олівцем та тушшю за допомогою лінійки і ліній різної товщини .


4

^ Здача практичних робіт

4

Реферат

10

4

НЕ1.5

Практична робота №4

Викреслювання ліній різної товщини з використанням гіс-технологій .


4

^ Здача практичних робіт

5

Реферат

10

5

НЕ1.6

Практична робота №5

Побудова та викреслювання картографічних шрифтів (рубаний остовний, рубаний напівжирний, звичайний) олівцем, тушшю та з використанням гіс-технологій.


8

^ Здача практичних робіт

13

реферат

10

13

НЕ1.7

Практична робота №6

Техніка виконання робіт при роботі кольоровими олівцями. Елементи фонової окраски.
4

^ Здача практичних робіт

4

реферат

10

4

Всього за модулем 1


30
35
10

35

Модуль 2.
НЕ 2.1.

Практична робота №7

Елементи виконання робіт акварельними. Елементи фонової окраски.


4

Здача практичних робіт

6

Реферат

10
НЕ 2.2.

Практична робота №8.

Техніка виконання робіт при роботі з кольором при використанні гіс-технологій Техніка виконання робіт при роботі з кольором при використанні гіс-технологій


6

^ Здача практичних робіт

5

реферат

10
НЕ 2.3

Практична робота №9

Викреслювання складального оригіналу фрагменту картографічного елементу (туш, фарби, олівець) Викреслювання складального оригіналу фрагменту картографічного елементу (туш, фарби, олівець)6

^ Здача практичних робіт

12

реферат

10
НЕ2.4

Практична робота №10

Побудова складального оригіналу фрагменту картографічного елементу із застосуванням відповідного програмного забезпечення.
6

^ Здача практичних робіт

12

Реферат

10
Всього за модулем 2


22
35
10

35
^ Модуль контрольний (підсумковий)
3030
^ Всього балів
100^ 3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

ЗМ НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

НЕ 1.1

Акварельні і тушові фарби у картографічному кресленні

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Берлянт А.М., Сваткова Т.Г. Практикум по картографическому черчению. – М.: Изд-во МГУ, 1991.


НЕ 1.2

Географічна основа карти – як базова при складанні тематичних карт

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Методические указания по картографическому черчению. - Че­рновцы: ЧГУ, 1984.


НЕ 1.3

Картографічні креслярські інструменти

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Картографія і картографічне креслення. Укл. Я. П. Скрипник. // Географія України: Методичні та програмні матеріали з нормативних курсів і спецкурсів/ За ред. Я.І. Жупанського і К.Й. Кілінської.–Чернівці: Рута, 1997.


НЕ 2.1

Картографічні шрифти

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Берлянт А.М., Сваткова Т.Г. Практикум по картографическому черчению. – М.: Изд-во МГУ, 1991.


НЕ 2.2

Науково-технічний проект карти

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Берлянт А.М., Сваткова Т.Г. Практикум по картографическому черчению. – М.: Изд-во МГУ, 1991.


НЕ 2.3

Особливості викреслювання умовних позначень топографічних карт

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Методические указания по картографическому черчению. - Че­рновцы: ЧГУ, 1984.


НЕ 3.1

Особливості проектування та складання тематичних атласів

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Топографическое черчение: Учебник дли вузов. // Лосяков Н.Н., Скворцов П.А., Каменецкий А.В. и др. - М.: Недра, 1986.


НЕ 3.2

Підготовка картографічних творів до видання

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Топографическое черчение: Учебник дли вузов. // Лосяков Н.Н., Скворцов П.А., Каменецкий А.В. и др. - М.: Недра, 1986.


НЕ 3.3

Польове географічне картографування

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Методические указания по картографическому черчению. - Че­рновцы: ЧГУ, 1984.


НЕ 3.4

Розробка проекту компонування тематичного географічного атласу

Модульна контрольна робо­та по закінченні 1 ЗМ


Перевірка виконання i отримання балів

Картографія і картографічне креслення. Укл. Я. П. Скрипник. // Географія України: Методичні та програмні матеріали з нормативних курсів і спецкурсів/ За ред. Я.І. Жупанського і К.Й. Кілінської.–Чернівці: Рута, 1997.^ 4. ТЕМАТИКА ІНДЗ

 1. Атласне картографування: становлення, реалії і перспективи.

 2. Використання карт у навчальному процесі.

 3. Використання у картографії прийомів з теорії інформації.

 4. Використання у картографії прийомів математичного аналізу.

 5. Використання у картографії прийомів математичної статистики.

 6. Використання у картографічних дослідженнях графоаналітичних прийомів.

 7. Географічна основи тематичних карт.

 8. Географічні інформаційні системи.

 9. Еколого-географічне картографування.

 10. Електронні атласи і карти.

 11. Застосування у географічних дослідженнях цифрових моделей рельєфу.

 12. Історія розвитку і сучасний стан картографічної науки в Україні.

 13. Картографічне моделювання в історичній географії.

 14. Картографічне моделювання природокористування.

 15. Картографічне моделювання рельєфу.

 16. Картографічне моделювання у геологічних дослідженнях.

 17. Картографічне моделювання у гідрологічних дослідженнях.

 18. Картографічне моделювання у дослідженнях ґрунтового покриву.

 19. Картографічне моделювання у дослідженнях економічних зв’язків.

 20. Картографічне моделювання у дослідженнях кліматичних процесів і явищ.

 21. Картографічне моделювання у дослідженнях рослинності.

 22. Картографічне моделювання у дослідженнях сільського господарства.

 23. Картографічне моделювання у дослідженнях тваринного світу.

 24. Картографічне моделювання у дослідженнях транспорту.

 25. Картографічні основи складання еколого-географічних карт.

 26. Картографічні основи складання землевпорядних карт.

 27. Картографічні основи складання карт господарства.

 28. Картографічні основи складання карт населення.

 29. Картографічні основи складання ландшафтознавчих карт.

 30. Картографічні основи складання туристко-рекреаційних карт.

 31. Картографія на службі кадастру.

 32. Картографування і районне планування.

 33. Медико-екологічне картографування.

 34. Науково-технічний проект карти.

 35. Основи гідрологічного картографування.

 36. Основи системного картографування.

 37. Особливості проектування та складання тематичних атласів.

 38. Підготовка картографічних творів до видання.

 39. Принципи і види картографічного моделювання.

 40. Природоохоронне картографування.

 41. Розпізнавання графічних образів.

 42. Сучасний розвиток світової картографії.

 43. Сучасні методи і прийоми картографічного креслення.

 44. Сучасні ГІС-пакети та особливості їх використання.

 45. ГІС-пакет Surfer як альтернатива викреслювання ізоліній.

 46. Програмне забезпечення для зображення кольорових елементів.

 47. Тематичне картографування населених пунктів.


^ 5. мОДУЛЬ КОНТРОЛЬ

Перелік лабораторних робіт (до кожного модулю),

що є основою залікового контролю.


Модуль 1.

 1. Значення дисципліни, історична довідка. Креслярські матеріали, інструменти, приладдя та прилади. Викреслювання прямих і кривих ліній різної товщини олівцем та креслярським пером.

 2. Побудова та викреслювання букв і цифр шрифтом «Стародавній курсив остовний».

 3. Побудова і викреслювання букв та цифр за допомогою програмного забезпечення.

 4. Викреслювання ліній олівцем за допомогою лінійки і ліній різної товщини креслярським пером.

 5. Викреслювання ліній, кривих та фігур при побудові електронних картографічних елементів.

 6. Викреслювання прямих і кривих ліній різної товщини креслярським пером та рейсфедером кіл малого радіусу – кронциркулем.

 7. Викреслювання надписів назв, характеристик і відміток, які зустрічаються на топографічних картах.

 8. Побудова та викреслювання літер, цифр та слів шрифтом «Рубаний остовний».

 9. Побудова та викреслювання літер шрифтом «Рубаний напівжирний».

 10. Побудова та викреслювання літер шрифтом «Звичайний».

 11. Викреслювання надписів картографічним шрифтом.Модуль 2.

 1. Фонове зафарбовування з допомогою кольорових олівців.

 2. Фонове зафарбовування акварельними фарбами з отриманням одного кольору різної насиченості і способом змішування основних кольорів.

 3. Фонове зафарбовування більш складних фігур.

 4. Робота з кольором при створенні електронних карт.

 5. Зафарбовування основними кольорами та способом змішування основних кольорів з отриманням додаткових кольорових тонів.

 6. Фонове зафарбовування з отриманням кольорів різної насиченості та зафарбовування способом змішування кольорів.

 7. Пошарове забарвлення елементів рельєфу і водної поверхні.

 8. Комплексна робота по викреслюванню умовних позначок.

 9. Викреслювання складального оригіналу топографічної карти на папері.

 10. Створення карти з використанням відповідного програмного забезпечення.6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ШКАЛОЮ ects

^ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ


Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку чи екзамену).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 35; 2 модуль – 35 балів.

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів, він не допускається до складання іспиту.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • підготовка рефератів,

 • тестування,

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи, самостійні роботи,

 • розв’язання задач.

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.

^ 7. ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ

 1. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. - М.: Изд-во МГУ. - 1978.

 2. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

 3. Берлянт А.М., Сваткова Т.Г. Практикум по картографическому черчению. – М.: Изд-во МГУ, 1991.

 4. Бокачёв Н.Г., Чеснокова Г.К. Картографическое черчение. Методические указания. - М.: Изд-во Моск. ун-та, ­- 1979.

 5. Жупанський Я.І., Сухий П.О. Соціально-економічна картографія. – Чернівці, 1996.

 6. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт Карты природы: Учебник. – М.: Изд–во МГУ, 1989.

 7. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. – К.: Вища школа, 1993.

 8. Картографія і картографічне креслення. Укл. Я. П. Скрипник. // Географія України: Методичні та програмні матеріали з нормативних курсів і спецкурсів/ За ред. Я.І. Жупанського і К.Й. Кілінської.–Чернівці: Рута, 1997.

 9. Кравчук Я.С. Інженерно-геомофологічне картографування: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1991.

 10. Методические указания по картографическому черчению. - Че­рновцы: ЧГУ, 1984.

 11. Николаевская Е. М. Картографические работы в полевых географических исследованиях: Учеб.-метод. пособие / Под ред. Г. В. Господинова. – М.: МГУ, 1981.

 12. Програма дисципліни “Картографія і картографічне креслення” для студентів державних університетів. Спеціальність 7070501 – Географія. – Київ, 1995.

 13. Робочий зошит із завданнями та методичними вказівками з курсу „Картографія і картографічне креслення”. – Укл.: Дикий І.В., Брусак В.П., Дубіс Л.Ф., Хомин Я.Б.. Львів, 1999.

 14. Салищев К.А. Проектирование и составление карт.–М.:МГУ, 1987.

 15. Спиридонов А. И. Геоморфологическое картографирование. М., 1985.

 16. Топографическое черчение: Учебник дли вузов. // Лосяков Н.Н., Скворцов П.А., Каменецкий А.В. и др. - М.: Недра, 1986.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи