Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 271.99 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір271.99 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Чернівецького

Національного університету

ім. Ю.Федьковича

_________(проф.С.В. Мельничук)

1”вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу                  Територіальні системи розселення_

(назва навчального предмета)


для напряму підготовки (спеціальності) 7.04010401 – Географія___________

(номер, назва спеціальності

або спеціальностей)

Факультет _географічний______________________________________________________

Кафедра __географії України та регіоналістики_________


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські) (год)

Всього ауд. (год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Контрольні (модульні) роботи

Розрахунково-графічні роботи

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

Денна

5

9

135

4

34

34

68

-

67

2

-

-

-

9

Заочна

5

9

135

-

8

8

16

-

119

-

-

-

-

9

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО МОН України напряму «Географія»

(назва типової програми, дата затвердження)


Робочу програму склав: д.г.н., проф.. Джаман В.О., асист. Заблотовська Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики

протокол № __1____

" 1 " __вересня_ 2011 року


Завідувач кафедри ______________________ /проф. Джаман В.О. ___/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною комісією напряму «Географія»

протокол № __1____

" 1 " __вересня_ 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _________________/ доц. Цепенда М.В. /


(підпис) (прізвище, ініціали)


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчальної дисципліни „Територіальні системи розселення”


Мета викладання дисципліни – полягає у поглибленому вивченні теоретичних основ курсу, чинників формування розселення, форм розселення, типів поселень, територіальних систем розселення.

Завдання вивчення дисципліни:

 • дати студентам системне уявлення про предмет, теоретичні основи і завдання курсу;

 • розкрити загальні поняття, вивчити форми і типи поселень;

 • розглянути закономірності розселення в Україні;

 • освоїти методику виділення територіальних систем розселення.


Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • методи описання, аналізу та прогнозу розселенських процесів;

 • методи дослідження розселення;

 • методи виділення елементів територіальних систем розселення.

вміти:

 • описувати розселенські процеси;

 • аналізувати тенденції і чинники розвитку міських і сільських поселень;

 • виділяти територіальні елементи систем розселення.^ СТРУКТУРА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСЦИПЛІНИ

територіальні системи розселення” ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТАКомпетенції (прогнозовані результати навчання)


Назва змістовного модуля (ЗМ) або навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу

Вид заняттяВиди діяльності і поточного контролю

Кількість балівІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗВсього балів за НЕ і ЗМ

лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

Самостійна робота

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ I. Теоретико-методологічні засади розселення

Знати. Наукові підходи до вивчення розміщення населення. Наукові школи по вивченню розселення. Розуміти. Поняття процесу розселення та його наслідків. Уміти. Пояснити розвиток процесу розселення.

НЕ 1.1

Розселення як об’єкт соціально-економічних досліджень

 • поняття процесу розселення та його результату.

 • Наукові підходи до вивчення розселення населення

 • Суспільно-географічні школи дослідження розселення населення
2


Конспект.
реферат^ Знати. Принципи та закономірності розселення населення по території. Розуміти. Особливості та умови перебігу розселенських процесів. Уміти На прикладі пояснити за якими принципами сформувався той чи інших розселенський малюнок.

НЕ 1.2

Загальні закономірності та принципи розселення

-Основні закономірності розселення та їх особливості в різні історичні періоди.

-принципи розселення та їх характеристика.

2


Конспект.
реферат^ Знати. Як змінився малюнок розселення України у ХХ ст.. Розуміти. Причини кількісних та якісних змін у рзселенні. Уміти аналізувати процеси трансформації розселення в регіоні.

НЕ 1.3

Трансформація розселення на рубежі століть

- Сутність процесу трансформації розселення.

- Трансформація форм територіальної організації розселення

- Структурна трансформація розселення.

2


Конспект.
реферат^ Знати. Методичні принципи та методи дослідження територіальних систем розселення. Розуміти. Які групи методів та які наукові підходи слід застосовувати при вивчення різних рівнів систем розселення. Уміти на практиці застосовувати різні методи наукових досліджень територіальних систем розселення.

НЕ 1.4

Методологічні та методичні засади дослідження розселення

- ^ Основні методологічні принципи суспільно-географічних досліджень

- Методичні принципи та методи дослідження територіальних систем розселення.

2


Конспект.
реферат^ Знати. Основні групи чинників, що впливають на виникнення та розвиток міських поселень. Розуміти. Причини впливу тих чи інших чинників розвитку міст. Уміти розкривати закономірності розвитку поселень.

НЕ 1.5.

Концептуальні засади, закономірності формування та розвитку міських поселень

 • Чинники формування міських населених пунктів

- Основні закономірності розвитку міських поселень

2


Конспект.
реферат^ Знати. Причини та умови розвитку міст та селищ міського типу. Розуміти. Сучасні особливості розвитку міських поселень. Уміти запропонувати шляхи перспективного розвитку міських поселень.

НЕ 1.6.

Міста: сучасний стан і тенденції структурних трансформацій

 • Сучасні особливості місто утворення.

 • Шляхи і напрями перспективного розвитку міст.

- Селища міського типу в структурі розселення населення.

2


Конспект.
реферат

^ Практичні роботи:

№1 Міське розселення України

№2 Розміщення населення України.

№3 Територіальна диференціація населених пунктів України

№4-5 Територіальна диференціація населення України.

№6 Вплив природних умов і ресурсів на процеси розселення


2


2


2


4


2Виконання та захист практичних робіт


3


4


4


5


4


3


4


4


5


4
^ Модульний контроль15Всього за модулем 2

10

35
Змістовний модуль II^ ФОРМУВАННЯ І СТРУКТУРА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ РОЗСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Знати, що собою являють територіальні системи розселення та їх структуру. Розуміти. Чинники, що обумовлюють виникнення територіальних систем розселення різних рівнів. Уміти визначити пріоритетні напрямки вдосконалення систем розселення різних рівнів.

НЕ 2.1.

Формування і структура систем розселення.

- Формування і структура систем розселення

-Шляхи вдосконалення систем розселення


2


Конспект.
реферат^ Знати. Основні етапи та напрями трансформації систем розселення в Україні. Розуміти, що є рушієм трансформації систем розселення та як держава може регулювати цей процес. Уміти визначати в межах територіальних систем загальнодержавного та регіонального рівнів визначати їх складові нижчих ієрархічних рівнів.

НЕ 2.2.

Шляхи вдосконалення систем розселення.

- Чинники трансформації систем розселення.

- Напрямки державної політики для вдосконалення функціонування систем розселення

2


Конспект.
реферат^ Знати суть поняття локальних територіальних систем розселення. Розуміти, що є причинами утворення та розвитку систем розселення локального рівня. Уміти визначати пріоритетні напрямки розвитку локальних територіальних систем розселення та прослідковувати перспективні поселення у плані утворення кущових систем розселення.

НЕ 2.3

Локальні територіальні системи розселення.

- Передумови формування територіальних систем розселення локального рівня.

- Кущові та первинні системи розселення.


2


Конспект.
реферат^ Знати. Основні ареали розселення українців у світі та території розселення національних меншин в межах України. Розуміти поняття нація, етнос, етнічні процеси. Уміти

НЕ 2.4.

Етнічні аспекти розселення в Україні.- Розселення українців.

- Національні меншини та ареали їх розселення.

- Проблеми розселення та облаштування депортованих народів.

2


Конспект.
реферат^ Знати. Основні найперспективніші в плані розвитку систем розселення регіони України, та навпаки. Розуміти, як стан навколишнього середовища впливатиме на розвиток систем розселення. Уміти визначати основні чинники формування екологічного стану населених пунктів різних рівнів та шляхи його покращення.

НЕ 2.5.

Стан навколишнього середовища в поселеннях України.


- Екологічна ситуація в містах.

- Екологічний стан сільських поселень.
2
Конспект.реферат^ Практичні роботи:

№7 Система розселення України та її структура

№8 Визначення енергії поля демографічного впливу міст.

№9 Розселення Карпато-Подільського регіону


2


4


4
Виконання та захист практичних робіт


5


5


10
5


5


10
^ Модульний контроль


15Всього за модулем 2

10

35^ Модуль контрольний (підсумковий)

30Всього балів

100^ ТЕМАТИКА ІНДЗ

 1. Форми територіальної організації розселення в Україні та особливості їх географії.

 2. Історичні особливості трансформації форм територіальної організації розселення.

 3. Природне середовище як чинник розселення.

 4. Значення природних умов та ресурсів у розвитку процесів розселення.

 5. Суспільно-географічні чинники формування систем розселення.

 6. Демогеографічні чинники розселення.

 7. Екологічна ситуація як чинник розселення.

 8. Проаналізувати підходи до виділення регіональних систем розселення.

 9. Адміністративна реформа в Україні.

 10. Значення вивчення систем розселення у розробці адміністративної реформи в Україні.

 11. Характеристика Подільської регіональної системи розселення.

 12. Характеристика Західної системи розселення.

 13. Характеристика Південної регіональної системи розселення.

 14. Характеристика Центральної регіональної системи розселення.

 15. Характеристика Північно-Східної регіональної системи розселення.

 16. Характеристика Придніпровської регіональної системи розселення.

 17. Характеристика Донбаської регіональної системи розселення.

 18. Суть та значення гексагональної моделі Вальтера Крісталлера.

 19. Значення функціонального спрямування поселення при визначенні його місця в системі розселення.

 20. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (АР Крим)

 21. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Вінницька область)

 22. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Волинська область)

 23. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Дніпропетровська область)

 24. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Донецька область)

 25. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Житомирська область)

 26. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Закарпатська область)

 27. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Запорізька область)

 28. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Івано-Франківська область)

 29. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Київська область)

 30. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Кіровоградська область)

 31. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Луганська область)

 32. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Львівська область)

 33. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Миколаївська область)

 34. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Одеська область)

 35. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Полтавська область)

 36. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Рівненська область)

 37. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Сумська область)

 38. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Тернопільська область)

 39. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Харківська область)

 40. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Херсонська область)

 41. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Хмельницька область)

 42. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Черкаська область)

 43. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Чернівецька область)

 44. Розрахувати потенціал поля розселення для усіх міських поселень окремої адміністративної області України чи АР Крим та побудувати відповідні картосхеми (Чернігівська область)


^ Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕСТS та національною шкалою

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять та модульних контрольних робіт, ІНДЗ і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни впродовж семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю.

Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 36, за 2 модуль – 34 бали.

Студент, який набрав впродовж нормативного терміну 60 балів і більше має можливість не складати залік та отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку, або складати залік з метою підвищення свого рейтингу.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (заліку) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи (ІНДЗ, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 25 балів, може отримати оцінку за залік автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ЕСТS. Для їх порівняння використовується така таблиця:

Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складанняНе зараховано

1-34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання заліку. Допущеним до складання заліку студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • модульні контрольні роботи

 • практичні роботи, самостійна робота

- підготовка ІНДЗ

^ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

 1. Демографічна ситуація в Україні як базис розселення населення.

 2. Розміщення населення України та його територіальні відміни.

 3. Міграційний рух населення як чинник формування поселенської мережі.

 4. Територіальна структура розселення.

 5. Міське розселення в Україні

 6. Сучасні особливості містоутворення

 7. Розкрити шляхи і напрямки перспективного розвитку міст

 8. Охарактеризувати історичні особливості виникнення та розвитку міських поселень в Україні.

 9. Сільське розселення в Україні та проблеми його розвитку

 10. Розкрити значення СМТ в структурі розселення України

 11. Трансформація селищної форми розселення в Україні

 12. Трансформація форм територіальної організації міського розселення

 13. Етнічний склад населення України

 14. Розселення різних етносів по території України

 15. Розкрити проблему розселення та облаштування депортованих народів

 16. Розселення корінних народів Криму

 17. Українська діаспора у світі, географія та основні ареали розселення

 18. Етапи еміграції з України та їх оцінка формування систем розселення.

 19. Дати оцінку трудоресурсного потенціалу України

 20. Віковий склад населення як базис

 21. Дати оцінку розселення населення України.

 22. Методи дослідження розселення.

 23. Статистичні методи дослідження розселення

 24. Історичні методи розселення

 25. ГІС-аналіз при дослідженні розселення

 26. Географічні методи дослідження розселення

 27. Розкрити суть основних методологічних принципів при соціально-економічному дослідження розселення

 28. Розкрити основні стратегічні напрями та заходи розвитку системи розселення в Україні.

 29. Розкрити основні недоліки сучасної системи розселення в Україні.

 30. Проаналізувати нормативну законодавчу базу, що забезпечує розвиток процесів розселення.

 31. Пріоритетні завдання щодо перспективного розвитку поселень різного типу.

 32. Розкрити принципи формування національної системи розселення.

 33. Охарактеризувати субрегіональні системи розселення

 34. Розкрити основні ознаки, що єднають сукупність поселень у систему

 35. Охарактеризувати основні чиннику, що визначають особливості формування територіальних систем розселення.

 36. Охарактеризувати основні елементи системи розселення.

 37. Планувальна структура системи розселення

 38. Охарактеризувати процес формування та значення кущових систем розселення

 39. Дати оцінку розселення населення в КПР.

 40. Розкрити структуру української національної системи розселення.

 41. Підходи до визначення регіональних систем розселення та їх структура за різними авторами.

 42. Охарактеризувати системи розселення локального рівня.

 43. Охарактеризувати структуру розселення КПР

 44. На прикладі розкрити значення розвитку міжрайонних локальних систем розселення у розвитку обласного регіону.

 45. Потенціал поля розселення населення, його визначення та значення для дослідження населення.

 46. Розкрити суть поняття територіальна система розселення, та пояснити особливості її формування.

 47. Форми територіальної організації розселення в Україні та особливості їх географії.

 48. Історичні особливості трансформації форм територіальної організації розселення.

 49. Природне середовище як чинник розселення.

 50. Значення природних умов та ресурсів у розвитку процесів розселення.

 51. Суспільно-географічні чинники формування систем розселення.

 52. Демогеографічні чинники розселення.

 53. Екологічна ситуація як чинник розселення.

 54. Екологічний стан в сільських поселеннях України

 55. Екологічна ситуація в містах України

 56. Стан навколишнього середовища в українських поселенях

 57. Характеристика Подільської регіональної системи розселення.

 58. Характеристика Західної системи розселення.

 59. Характеристика Південної регіональної системи розселення.

 60. Характеристика Центральної регіональної системи розселення.

 61. Характеристика Північно-Східної регіональної системи розселення.

 62. Характеристика Придніпровської регіональної системи розселення.

 63. Характеристика Донбаської регіональної системи розселення.

 64. Значення функціонального спрямування поселення при визначенні його місця в системі розселення.

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.

 2. Доценко А.І. Регіональне розселення: проблеми та перспективи. – К.: Наукова думка, 1994. – 195 с.

 3. Доценко А.І. та ін. Розселення в Україні: проблеми і перспективи. – К.: РВПС України НАН України, 2006. – 269 с.

 4. Доценко А.І. та ін. Регіональне розселення в Україні: стан і прогноз. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 376 с.

 5. Питюренко Е.И. Территориальные системы городских поселений Украинской ССР. – К.: Наукова думка, 1977. – 205 с.


Додаткова література

1. Демографический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1985. – 608 с.

2. Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Ткач Д.В. Географія населення України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 2003. – 149 с.

3. Заставний Ф.Д, Географія України : у 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.

4. Ковалев С.А. Сельское расселение (географическое исследование). – М.: Изд-во МГУ, 1963. – 371 с.

5. Ковалев С.А., Ковальская Н.Я. География населения СРСР.- М.: Изд-во МГУ, 1980. – 287 с.

6.Корж О.В. Курс лекцій з демографії. – Тернопіль: Інфотехцентр, 1998. – 140 с.

7. Крачило М.П. Географія населення. – К. НМК ВО, 1992.- 180 с.

8. Курс демографии: учеб. пособие / под. ред. А.Я. Боярского. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 391 с.

9.Питюренко Е.И. Системы расселения и территориальная организация народного хозяйства. – К.: Наукова думка, 1983. – 139 с.

10. Питюренко Е.И. Территориальные системы городских поселений Украинской ССР.- К.: Наукова думка, 1977. – 205с.

11. Пітюренко Ю.І. Розвиток міст і міське розселення в Українській РСР. – К.: Наукова думка, 1972.- 187 с.

12. Покшишевский В.В. Население и география. Теоретические очерки.- М.: Мысль, 1978.- 315 с.

13. Расселение: вопросы теории и развития (на примере Украинской ССР).- К.: Наукова думка, 1985. – 263 с.

14. Региональные проблемы развития городских и сельских поселений СССР. – М.: Наука, 1988.- 153 с.

15. Социально-экономические проблемы развития села (расселенческий аспект)/ Фтомов Г.С и др.- К.: Наукова думка, 1988.- 328 с.

16. Соціально-економічна географія світу / За ред. С. Кузика. – Тернопіль: підручники і посібники, 1998. – 256 с.

17. Соціально-економічна географія України / За ред. О. Шаблія. – Л.: Світ, 1994. – 640 с.

18. Степаненко А.В. Социально-экономическое развитие городов: проблемы комплексности и сбалансированности. – К.: Наукова думка, 1988.- 207 с.

19. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: навчальний посібник. – Одеса: стропринт, 2001. – 560 с.

20. Хорев Б.С. Проблемы городов (Урбанизация и единая система расселения в СССР). Изд. 2-е. – М.: Мысль, 1975. – 428 с.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи