Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 377.71 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата31.05.2012
Розмір377.71 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Кафедра географії України та регіоналістики


«Затверджую»

Ректор Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

_____________ С. В. Мельничук

1” вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


із «Топографії з основами геодезії»

для напрямку підготовки (спеціальності) 6.070502 – Географія.


^ Факультет – географічний


Кафедра – географії України та регіоналістики


Форма навчання

курс

семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Практичні (семінарські) (год.)

Лабораторні (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

Курсові роботи (год.)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

Денна

1

1

108

3

34

-

34

6

36

-

-

1

заочна

1

1

108

-

10

-

8

-

78

-

-

1Робоча програма складена на основі «Концепції стандарту вищої базової географічної освіти» – К., Тандем, 2000 з дисципліни «Топографія з основами геодезії» для студентів університетів, затверджена на засіданні науково-методичної комісії Міносвіти України (протокол № 10 від 12.02.1995 р.)

Індекс Ш 65

Робоча програма складена кандидатом географічних наук, доцентом М.Д. Заячуком та кандидатом географічних наук асистентом В.О. Печенюком .

Робоча програма з дисципліни «Топографія з основами геодезії» затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики (протокол № 1 від « 1 » вересня 2011 р.)


Завідувач кафедри проф. В.О. Джаман


Схвалено методичною радою географічного факультету зі спеціальності «Географія» від «1» вересня 2011 р.

протокол №1

Голова методичної ради

географічного факультету доц. М.В. Цепенда


^ 1.Пояснювальна записка

з навчальної дисципліни «Топографія з основами геодезії»

1.1 Мета навчальної дисципліни «Топографія з основами геодезії» полягає в засвоєнні студентами теоретичних і практичних навиків, що пов’язані з вирішенням завдань на топографічних картах, проведенням теодолітної, мензульної, бусольної, екерної, окомірної зйомок, геометричного, барометричного і тригонометричного нівелювання та відповідного знання будови і принципів роботи приладів, що їх забезпечують. Студент повинен знати об’єкт і методи топографо- геодезичних досліджень, системи координат, точність та похибки вимірів, зміст топографічних карт, методи визначення планових координат точок, методи лінійних вимірів, принципи виміру горизонтальних та вертикальних кутів, загальні принципи топографо-геодезичних зйомок. Після прослуховування курсу студенти повинні вміти вимірювати віддалі на місцевості та на топографічних картах, вимірювати горизонтальні та вертикальні кути на місцевості, визначати географічну широту і довготу об’єкта на топографічній карті, вираховувати кути зближення меридіанів та магнітного схилення, визначати прямокутні координати точок, вимірювати азимути і дирекційні кути, вирішувати пряму і обернену геодезичну задачі , визначати висоти точок, крутизну схилів, будувати профіль місцевості, характеризувати ділянки місцевостей за топографічною картою, працювати з геодезичними приладами .

1.2 Основні завдання навчальної дисципліни:

– ознайомити студентів з загальною теорією топографії і геодезії, методами топографо-геодезичного дослідження;

– навчити студентів розуміти топографічні карти і користуватися ними в наукових дослідженнях, практичній та навчальній діяльності;

– показати значення топографо- геодезичних знань у сучасному житті;

– розвинути у студентів уміння використовувати топографічні карти різного масштабу і призначення.

– розкрити сучасні підходи до розробки і використання топографічних карт.

- здійснювати основні види геодезичних зйомок.

1.3 Компентенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни «Топографія з основами геодезії» студент повинен:

Знати:

– об’єкт і методи топографо – геодезичного вивчення;

– види, властивості, структуру, форми передачі та відображення картографічної інформації на топографічних картах;

– системи координат, що їх застосовують в топографії;

–загальні принципи геодезичних зйомок.

Вміти:

– збирати та опрацьовувати матеріали для складання топографічних карт;

–вимірювати віддалі на місцевості та топокартах;

 • використовувати інформаційні можливості топографічної карти;

 • вираховувати кути зближення меридіанів та магнітного схилення;

 • визначати координати точок;

 • вимірювати азимути і дирекційні кути;

 • вирішувати пряму та обернену геодезичні задачі;

 • визначати висоти точок та крутизну схилу;

 • будувати профіль;

 • працювати з геодезичними приладами.^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки та виконання


^ ЗМ НЕ

В яких передбачено

СМ

Тема, завдання

самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

1.5

Сучасні тенденції топографічного картографування

Розгляд перспективних напрямів топографічного картографування. Реферат

3 бали

Основна:

1. Сосса Р. І. Картографування території України: історія, перспективи, наукової основи. –К.: Наук. Думка, 2005. -296 с., С. 150-156

1.5

Тематичне та спеціальне картографування в Україні

(в період 1918 -1990)

Аналіз основних тематичних карт згаданого періоду, формування картографічних шкіл. Реферат

3 бали

Сосса Р. І. Картографування території України: історія, перспективи, наукової основи. –К.: Наук. Думка, 2005. -296 с., С. 43-56, 71-75, 80-95.

2.1

Старіння топографічних карт. Завдання: ознайомитись з кваліметричним та маркетинговим методом оцінки старіння топографічних карт.


Аналіз еколого-географічного, медико-географічного та ін. картографувань 3 бали

Сосса Р. І. Картографування території України: історія, перспективи, наукової основи. –К.: Наук. Думка, 2005. -296 с., С.241-295

2.3

Знакові системи картографії, як засіб картографічного моделювання

Вміння застосовувати штрихові, фонові, фоново-штрихові; геометричні, художні, символічні і шрифтові знаки. Реферат з наведенням прикладів

3 бали

Основна:

1. Т.І. Козаченко, Г. О. Пархоменко, А. М. Молочко Картографічне моделювання: Навч. посібник – Київ, 1999 –320с., С. 94-128

Додаткова:

1.Назаров В. Н. Методы и изобразительные средства в картографии^ 2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни « Топографія з основами геодезії» та навчальної діяльності студентів


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид занять (годин)

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибо

ром)

Кількість балів

за

ІНДЗ

Всього балів за видами навч. занять

Л

С

Ср.

Лр.

Змістовний модуль 1. Загальні відомості топографії і геодезії

^ Результати навчання.

Знати і розуміти

Поняття, предмет, суть та визначення топографії і геодезії. Класифікація топографічних карт.^ НЕ 1.1

Вступ до курсу

“Топографія з основами геодезії” (лекційне заняття)

Лабораторна робота № 1

Поняття про масштаби.

Поперечний масштаб.

Роль і значення карти в географічних дослідженнях.

Предмет та об’єкт дослідження. Методи дослідження.2

6

Конспект лекцій


Розрахунково-графічна робота;

Тестові завдання

реферати

3

2 бали на модульну контрольну роботу


3 балів за лабораторну роботу


Знати принципи та підходи до визначення форми і розмірів Землі

НЕ 1.2

(лекційне заняття)

Поняття про форму і розміри Землі. Способи визначення. Опорні мережі.

Форма і розміри Землі. Способи визначення розмірів. Методи проектування. Державна опорна геодезична мережа. Тріангуляція. Трилатерація. Полігонометрія.4


Конспект лекції

реферати

33 бали на модульну контрольну роботу

Знати особливості визначення

Координат точок.

Вміти визначати координати точок на топографічних картах. Вимірювати кути орієнтування

НЕ 1.3

(лекційне заняття)

Системи координат і висот, що застосовуються в топографії


Лабораторна робота № 2

Визначення координат на топографічній карті

НЕ 1.4.

(лекційне заняття)

Кути орієнтування. Початкові напрямки.


^ Лабораторна робота № 3

“Визначення кутів орієнтування”

Географічна система координат, система прямокутних координат. Полярна система координат. Пряма та обернена геодезична задачі.


Система висот – початкові напрямки. Кути орієнтування.

Магнітне схилення та зближення меридіанів. Географічний та магнітний азимут. Дирекційні кути і румби.4


2

2


2Конспект лекцій


Конспект лекції


Розрахунково географічна робота

реферати33 бали на модульну контрольну роботу


3 бали на лабораторну роботу


3 бали на модульну контрольну роботу


3 бали за лабораторну роботу

Знати основні етапи становлення топографії і геодезії їх основні здобутки

НЕ 1.5

Історичні особливості розвитку топографії і геодезії.

Історичні періоди розвитку науки та сучасні проблеми і завдання топографії і геодезії.2


Конспект лекцій5 балів на модульну контрольну роботуВсього за модуль1410


25 балів

^ Змістовний модуль 2. Топографічні карти і плани

Розуміти і знати: сутнісні риси і шляхи створення топографічних карт.

Вміти: визначати засоби та способи зображення окремих компонентів природи.

^ НЕ 2.1 (лекційне заняття)

Топографічні плани і карти. Зміст. Вимоги. Властивості і призначення


Лабораторна робота № 4

Побудова профілю за топографічною картою

Вимоги до топокарт і топопланів. Властивості і призначення топокарт. Елементи топографічних карт і планів , картографічні зображення, математична основа. Допоміжне оснащення та додаткові дані. Геодезична основа. Масштабний ряд топографічних карт. Розграфка і номенклатура. Картографічні проекції. Генералізація.

2

2
реферати

3

3 бали на тестові завдання


3 бали за лабораторну роботу

Знати елементи математичної основи, розуміти формування топографічної карти.

Вміти визначати номенклатуру топографічних карт


Знати та вміти: особливості зображення об'єктів на топографічних картах .

Вміти користуватись системою умовних знаків.

^ НЕ 2.2 (лекційне заняття)

Математична основа топографічних карт.


Лабораторна робота № 5

“Розграфка і номенклатура топографічних карт”


^ НЕ 2.3 (лекційне заняття)

Картографічне зображення та умовні знаки

Картографічне зображення. Система умовних знаків. Зображення на картах населених пунктів, промислових, с/г і соціокультурних об’єктів, рельєфу, рослинності

2


2

4

Розрахункова робота

реферати3

3 бали на тестові завдання


6 балів за лабораторну роботу


3 бали на тестові завданняВсього за модуль 6 6 18 балів

^ Змістовний модуль 3. Топографо-геодезичні зйомки

Знати та вміти: Основні принципи здійснення топографо-геодезичних зйомок. Принципи проведення зйомок.

^ НЕ 3.1

(лекційне заняття)

Поняття про топографо-геодезичні зйомки


Лабораторна робота № 6

Побудова горизонталей

Зміст топографо-геодезичних зйомок. Класифікація. Види і способи зйомок. Стадії та організація топографо-геодезичних робіт. Вимоги до ведення польової документації2

4Конспект лекцій


Розрахунково-графічна робота4 бали на модульну контрольну роботу


3 бали за лабораторну роботу

Знати та вміти: методику проведення наземних зйомок. Вміти здійснювати лінійні виміри

^ НЕ 3.2

Наземні зйомки. Лінійні та кутові виміри. Прилади


Лабораторна робота № 7

Вивчення будови приладів (еккер, екліметр, бусоль)

Особливості та види наземних зйомок. Лінійні вимірювання на місцевості. Прилади. Поняття про віддалеміри. Геометрична схема вимірювання вертикальних і горизонтальних кутів.2

4

Конспект лекції


Будови приладів

3 бали на модульну контрольну роботу


2 бали за лабораторну роботуЗнати та вміти: методику здійснення спрощених зйомок.

Вміти виконувати екерну , бусольну та окомірну зйомки

^ НЕ 3.3

(лекційне заняття)

Зміст та види спрощених зйомок


Лабораторна робота № 8

Бусольна зйомка (викреслення плану)


Зміст та види спрощених зйомок. Бусольна зйомка. Окомірна зйомка. Еккерна зйомка.2

4

Конспект лекцій


Розрахунково-графічна робота2 бали на модульну контрольну роботу


2 бали за лабораторну роботу

Знати та вміти: знати принципи роботи з теодолітами та методику проведення зйомки.

Вміти її проводити та обчислювати

^ НЕ 3.4

Тахеометрична зйомка


Лабораторна робота № 9

Опрацювання результатів тахеометричної зйомки та викреслення.Будова теодоліта. Повірки теодоліта. Вимірювання вертикальних і горизонтальних кутів теодолітом. Проведення зйомки. Опрацювання результатів зйомки. Обчислення координат. Викреслення плану.4

6Конспект лекцій


Розрахунково-графічна роботакартосхема
2 бали на модульну контрольну роботу


5 балів за лабораторну роботу

Знати та вміти: Знати будову нівеліру та принципи роботи з ним.

Вміти вимірювати перевищення.

^ НЕ 3.5

(лекційне заняття)

Нівелювання.


Лабораторна робота № 10

Будова нівеліру та принципи роботи

Нівелір та його будова. Повірки. Суть і види нівелювання.

22 бали на модульну контрольну роботу


2 бали за лабораторну роботу

^ 12 18

За модуль-контроль (іспит)

Всього
27 балів
30 балів

100 балів
^ 4. Тематика ІНДЗНазва реферату

Прізвище

1.

Національний Атлас України: концепція створення, структура та зміст.
2.

Картографічна інфраструктура України: суть, властивості, етапи розвитку, стан і перспективи.
3.

Топографо-геодезичні вчення народів Азії в середні віки.
4.

Значення вчення Ератосфена у визначенні форми і розмірів Землі в давній період розвитку топографії.
5.

Антична топографія і картографія в епоху римської імперії.
6.

Банки даних топографо-геодезичного призначення.
7.

Українська топографія і картографія в радянський період.
8.

Система “Інвент-град” та її використання при топографо-геодезичних роботах.
9.

Старіння та оновлення топографічних карт.
10.

ГІС-технології у оновленні топографічних карт.
11.

Вчення М. Коперніка – Геліоцентрична система світу.
12.

Використання топографічих карт у ландшафтних дослідженнях.
13.

Застосування топографічних карт у науковій, навчальній та практичній діяльності.
14.

Автоматизація землевпорядних робіт.
15.

GPS та його використання при геодезичних роботах.
16.

Глобальні навігаційні системи.
17.

Система ГЛОНАС – будова, використання та практичне значення.
18.

Зображення на топографічних картах населених пунктів.
19.

Зображення на топографічних картах промислових і соціокультурних об’єктів.
20.

Метричність та символічність зображення та топографічних картах.

^ 5. Модуль контроль

Питання до змістового модуля 1

1. Предмет та об’єкт дослідження “Топографії з основами геодезії”.

2. Методи дослідження.

3. Зв’язок “Топографії з основами геодезії” з іншими науками.

4. Зв’язок топографії, картографії і геодезії.

5. Поняття про форму і розміри Землі.

6. Способи визначення розмірів і форми Землі.

7. Державна опорна геодезична мережа.

8. Тріангуляція.

9. Трилатерація.

10. Полігонометрія.

11. Географічна система координат.

12. Система прямокутних координат.

13. Полярна система координат.

14. Пряма та обернена геодезична задача.

15. Система висот.

16. Орієнтування ліній. Кути орієнтування.

17. Магнітне схилення та зближення меридіанів.

18. Географічний і магнітний азимути.

19. Дирекційні кути і румби.

20. Історичні періоди розвитку топографії і геодезії.

21. Давній період розвитку топографії і геодезії.

22. Період Відродження – як період розвитку топографії і геодезії.

23. Новітній період в розвитку топографії і геодезії.

24. Розвиток топографії і геодезії в радянський час.

25. Топографія і геодезія в незалежній Україні.


Питання до змістового модуля 2

1. Вимоги до топографічних карт і планів.

2. Топографічні карти та їх класифікація.

3. Властивості і призначення топографічних карт.

4. Елементи топографічних карт.

5. Математична основа топографічних карт.

6. Геодезична основа топографічних карт.

7. Масштабний ряд топографічних карт.

8. Розграфка і номенклатура топографічних карт.

9. Картографічні проекції.

10. Картографічна генералізація.

11. Картографічне зображення.

12. Система умовних знаків.

13. Зображення на топографічних картах населених пунктів.

14. Зображення на топографічних картах промислових об’єктів.

15. Зображення на топографічних картах с/г і соціокультурних об’єктів.

16. Зображення на топографічних картах рельєфу та рослинності.


Питання до змістового модуля 3

1. Суть топографо-геодезичних зйомок.

2. Класифікація топографо-геодезичних зйомок.

3. Види і способи зйомок.

4. Стадії та організація топографо-геодезичних робіт.

5. Вимоги до ведення польової документації при топографо-геодезичних зйомках.

6. Особливості та види наземних зйомок.

7. Лінійні вимірювання на місцевості. Прилади.

8. Поняття про віддалеміри.

9. Геометрична схема вимірювання вертикальних і горизонтальних кутів.

10. Суть і види спрощених зйомок.

11. Бусольна зйомка.

12. Окомірна зйомка.

13. Еккерна зйомка.

14. Будова теодоліта.

15. Повірки теодоліта.

16. Вимірювання вертикальних і горизонтальних кутів теодолітом.

17. Опрацювання результатів тахеометричної зйомки.

18. Будова та повірки нівеліру.

19. Суть і види нівелювання.

20. Барометричне нівелювання.

21. Геометричне нівелювання.

22. Тригонометричне нівелювання.


Глосарій до змістового модуля 1


 1. Метод наукового пізнання.

 2. Предмет та об’єкт дослідження.

 3. Масштаб.

 4. Державна опорна геодезична мережа.

 5. Тріангуляція.

 6. Трилатерація.

 7. Полігонометрія.

 8. Географічна широта.

 9. Географічно довгота.

 10. Прямокутні координати Гауса-Крюгера.

 11. Полярні координати.

 12. Пряма геодезична задача.

 13. Обернена геодезична задача.

 14. Карт магнітного схилення.

 15. Кут зближення меридіанів.

 16. Азимут.

 17. Румб.

 18. Дирекційний кутГлосарій до змістового модуля 2


 1. Топографічна карт.

 2. Математична основа топографічної карти.

 3. Метричність зображень.

 4. Символічність зображень.

 5. Допоміжне оснащення топокарти.

 6. Додаткові дані топокарти.

 7. Геодезична основа топокарти.

 8. Розграфка і номенклатура топокарт.

 9. Картографічні проекції.

 10. Картографічна генералізація.

 11. Система умовних знаків.


Глосарій до змістового модуля 2


 1. Топографо-геодезична зйомка.

 2. Способи зйомки ситуації.

 3. Класифікація зйомок.

 4. Повірки приладів.

 5. Теодоліт.

 6. Нівелір.

 7. Еккер.

 8. Бусоль.^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕСТS та національною шкалою

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни впродовж семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю.

Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 25; 2 модуль –18балів; 3 модуль – 27 балів.

Студент, який набрав впродовж нормативного терміну 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит та отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку, або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів він не допускається до складання іспиту.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ЕСТS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складанняНе зараховано

1-34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за трьома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • підготовка рефератів

 • виконання лабораторних робіт

 • тестування

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи, самостійні роботи.


Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.

^ 7. Література до дисципліни


Основна література

1. Жупанський Я.І., Сухий П.О. – Соціально-економічна картографія – Тернопіль, 1997, 274 ст.

2. Салищев К.А. – Картография – М., 1982. – 272 с.

3. Сосса Р.І. – Картографування території України – К., 2005.

4. Берлянт А. М. Карта – второй язык географии. М.: Просвещение, 1985. 191 с.

5. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко,

Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – В.: Аптекс – УЛТД, 1999. – 328 с.

6. Салищев К.А. Картоведение – М.: изд-во МГУ, 1990 – 400 с.

7. Справочник по картографии. Под ред. Е.И. Халугина. – М.: Недра, 1988. – 428 с.

8. Ширяев Е.Е. Картографическое отображение, преобразование и аналіз геоинформации. – М.: Недра, 1984. – 248 с.

9. Артамоанов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії : Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006 – 248 с.

10. Любченко В.Є Карта у плині часу. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2008. – 160 с.

11. Балыч Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 1984. – 364 с.

12. Картографія: Терміни та визначення. ДСТУ 2757 – 94. – К.: Держстандарт України, 1994 – 96 с.

13. Левицький І.Ю., Фурса Л.С. Українсько-російський картографічний словник. – К., 1997. – 414 с.

14. Пересадько В.А., Борисенко Л.Я. Шкільний словник-довідник з картографії та топографії. – Харків: Основа, 2004. – 80 с.

15. Сосса Р.І. Картографічні твори, видані ДНВП «Картографія» (1945-2003 р.р.).Бібліографічний покажчик. – К.: ДНВП «Картографія», 2004. – 248 с.

16. Сосса Р.І. Картографування території України: Історія, перспективи, наукові основи. – К.: Наукова думка, 2005. – 292 с.

17. Картографічні ресурси Інтернет (Методична розробка для студентів) // В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, О.М. Селезньов, А.П. Негай – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 28 с.

18. Національний атлас України – К.; ДНВП “Картографія”, 2007. – 440с., іл.

19. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003 – 208 с.

20. Білокриницький С.М. Топографія і геодезія. Частина 1. Методичний посібник – Чернівці: Рута, 2001.

21. Гедымин А.В., Грюнберг Г.Ю., Малых М.И. Практикум по картографии с основами топографии. Учебн. пособие – М. Просвещенна, 1981-148с.

22. Топография с основами геодезии/ Под. ред. А.С. Харченко и Божок – М.: Высшая школа, 1986

23. Топографія з основами геодезії/ за ред.. А.П. Божок – К.: Вища школа, 1995


Додаткова література


1. В. Шевченко. Дивосвіт геозображень. – К. Ніка-Центр, 2007. – 252 с.

2. Володченко А. , Шевченко В.О. Доісторичні карти України. – Дрезден: Дрезден. техн. ун. – Г., 2005. – 50 с.

3. Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт (Теоретичні розвідки)// Укр. географ. журнал. – 2004. – №2. – С. 46 – 52.

4.Шевченко В.О., Молочко В.В. Маркетингові дослідження в картографії // Вісник геодезії та картографії. – 2006. – №5. – С. 24-25.

5. Любченко В.Є Карти для населення // Український географічний журнал. – 1993. – №4. – С. 25 – 30.

6. Київ. Космофотоатлас (місто 1: 7000, центр 1: 3500)/ Наук. керівник проекту О.В. Барладін. – К.: Інститут передових технологій, 2006 – 216 с.

7. Вавричин М.Г., Шашкевич Я.Р., Кришталович У.Р. Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст. – К.: ДНВП «Картографія», 2004. – 208 с. (друге видання – 2006 р.)

8. Гордеев А.Ю. Картография Черного и Азовського морей: Ретроспектива. До 1500 г. Период 1500 – 1600 г.г. Период 1600 – 1700. К., 2006. Запись производил СПД Зосимов И.В. – СД диск.

9. Геодезия и картография на современном этапе развития 1919 – 1989 / Ященко В.Р., Большанов В.Д., Дражнюк А.А. и др. – М.: Недра, 1989. – 160 с.

10. Андреев Н.В. Топография и картография: Факультативный курс – 2-е изд., - М.: Просвещение, 1985 – 152 с.

11. Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография. – М.: Изд-во МГУ, 1967 г.

12. Дмитрук Ю.М. Розв’язування задач і вправ з топографії: методичний посібник. – Чернівці: Рута, 1997 – 32 с.

13. Жмойдяк Р.А., Криштакович В. Я., Медведев Б. А. Лабораторные занятия по топографии с основами геодезии. – Минск; Высшая школа, 1974

14. Задорожній В.В., Матусєвич К.М. Основи топографії і картографії. Посібник для вчителів. Вид-во “Радянська школа”, Київ – 1977

15. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. – К. Вища школа, 1993

16. Картография с основами топографии./Под ред. Г.Ю. Грюнберга – М.: Просвещение, 1991 – 576 с.

17. Лабораторные работы по топографии. Учебно-методическое пособие/Господинов Г.В., Малахова Г.А. – М.: Изд-во МГУ, 1981 – 84 с.

18. Левицький И.Ю., Ивглевская Я.В. Решение задач по географическим картам – М.: Просвещение, 1995

19. Потокій М.В. Картографія з основами топографії (практичний курс): Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей – Тернопіль, 1997 – 58 с.

20. Потокій М.В. Короткий виклад курсу “Картографія з основами топографії” Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей. – Тернопіль, 1997 – 72 с.

21. Топографо-геодезические термины. Справочник./Кузьмин Б.С. и др. – М.: Надра, 1983 – 261 с.

22. Цепенда М.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з топографії з основами геодезії. – Чернівці. Рута, 1992 – 28 с.


Наукові збірники

 1. Геодезія і картографія

 2. Вісник геодезії та картографії.

 3. Український географічний журнал.Література до ЗМ 1.

Основна:

1. Любченко В.Є Карта у плині часу. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2008. – 160 с.

2. Балыч Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 1984. – 364 с.

3. Картографія: Терміни та визначення. ДСТУ 2757 – 94. – К.: Держстандарт України, 1994 – 96 с.

4. Левицький І.Ю., Фурса Л.С. Українсько-російський картографічний словник. – К., 1997. – 414 с.

5. Пересадько В.А., Борисенко Л.Я. Шкільний словник-довідник з картографії та топографії. – Харків: Основа, 2004. – 80 с.

6. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко,

Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – В.: Аптекс – УЛТД, 1999. – 328 с.

7. Салищев К.А. Картоведение – М.: изд-во МГУ, 1990 – 400 с.

8.Справочник по картографии. Под ред. Е.И. Халугина. – М.: Недра, 1988. – 428 с.

9. Ширяев Е.Е. Картографическое отображение, преобразование и аналіз геоинформации. – М.: Недра, 1984. – 248 с.

10. Артамоанов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії : Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006 – 248 с.

11. Берлянт А. М. Карта – второй язык географии. М.: Просвещение, !985. 191 с.

12. Сосса Р.І. Картографування території України: Історія, перспективи, наукові основи. – К.: Наукова думка, 2005. – 292 с.

13. Салищев К.А. – Картография – М., 1982. – 272 с.

14. Картографічні ресурси Інтернет (Методична розробка для студентів) // В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, О.М. Селезньов, А.П. Негай – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 28 с.

15. Сосса Р.І. – Картографування території України – К., 2005.

16. Жупанський Я.І., Сухий П.О. – Соціально-економічна картографія – Тернопіль, 1997, 274 ст.

17. Салищев К.А. – Картография – М., 1982. – 272 с.

18. Білокриницький С.М. Топографія і геодезія. Частина 1. Методичний посібник – Чернівці: Рута, 2001

19. Гедымин А.В, Грюнберг Г.Ю., Мальих М.И. Практикум по картографии с основами топографии. Учебн. Пособие – М. Просвещение, 1981 – 148 с.

20. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навч. посібник – Київ; Центр навчальної літератури, 2003 – 208 с.

21. Топография з основами геодезии/ Под ред. А.С. Харченко и А.П. Божок –М.: Высшая школа, 1986

22. Топографія з основами геодезії/За ред. А.П. Божок – К.: Вища школа, 1995


Додаткова:

1. Геодезия и картография на современном этапе развития 1919 – 1989 / Ященко В.Р., Большанов В.Д., Дражнюк А.А. и др. – М.: Недра, 1989. – 160 с.

2. Вавричин М.Г., Шашкевич Я.Р., Кришталович У.Р. Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст. – К.: ДНВП «Картографія», 2004. – 208 с. (друге видання – 2006 р.)

3. Київ. Космофотоатлас (місто 1: 7000, центр 1: 3500)/ Наук. керівник проекту О.В. Барладін. – К.: Інститут передових технологій, 2006 – 216 с.

4. Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт (Теоретичні розвідки)// Укр. географ. журнал. – 2004. – №2. – С. 46 – 52.

5. Володченко А. , Шевченко В.О. Доісторичні карти України. – Дрезден: Дрезден. техн. ун. – Г., 2005. – 50 с.

6. В. Шевченко. Дивосвіт геозображень. – К. Ніка-Центр, 2007. – 252 с.

7. Андреев Н.В. Топография и картография: Факультативный курс – 2-е изд., - М.: Просвещение, 1985 – 152 с.

8. Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография. – М.: Изд-во МГУ, 1967 г.

9. Дмитрук Ю.М. Розв’язування задач і вправ з топографії: методичний посібник. – Чернівці: Рута, 1997 – 32 с.

10. Жмойдяк Р.А., Криштакович В. Я., Медведев Б. А. Лабораторные занятия по топографии с основами геодезии. – Минск; Высшая школа, 1974

11. Задорожній В.В., Матусєвич К.М. Основи топографії і картографії. Посібник для вчителів. Вид-во “Радянська школа”, Київ – 1977

12. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. – К. Вища школа, 1993

13. Картография с основами топографии./Под ред. Г.Ю. Грюнберга – М.: Просвещение, 1991 – 576 с.

14. Лабораторные работы по топографии. Учебно-методическое пособие/Господинов Г.В., Малахова Г.А. – М.: Изд-во МГУ, 1981 – 84 с.

15. Левицький И.Ю., Ивглевская Я.В. Решение задач по географическим картам – М.: Просвещение, 1995

16. Потокій М.В. Картографія з основами топографії (практичний курс): Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей – Тернопіль, 1997 – 58 с.

17. Потокій М.В. Короткий виклад курсу “Картографія з основами топографії” Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей. – Тернопіль, 1997 – 72 с.

18. Топографо-геодезические термины. Справочник./Кузьмин Б.С. и др. – М.: Надра, 1983 – 261 с.

19. Цепенда М.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з топографії з основами геодезії. – Чернівці. Рута, 1992 – 28 с.


Література до ЗМ 2.


Основна:

1. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003 – 208 с.

2. Білокриницький С.М. Топографія і геодезія. Частина 1. Методичний посібник – Чернівці: Рута, 2001

3. Гедымин А.В, Грюнберг Г.Ю., Мальих М.И. Практикум по картографии с основами топографии. Учебн. Пособие – М. Просвещение, 1981 – 148 с.

4. Топография з основами геодезии/ Под ред. А.С. Харченко и А.П. Божок –М.: Высшая школа, 1986

5. Топографія з основами геодезії/За ред. А.П. Божок – К.: Вища школа, 1995


Додаткова:

1. Гордеев А.Ю. Картография Черного и Азовського морей: Ретроспектива. До 1500 г. Период 1500 – 1600 г.г. Период 1600 – 1700. К., 2006. Запись производил СПД Зосимов И.В. – СД диск.

2. Любченко В.Є Карти для населення // Український географічний журнал. – 1993. – №4. – С. 25 – 30.

3. Андреев Н.В. Топография и картография: Факультативный курс – 2-е изд., - М.: Просвещение, 1985 – 152 с.

4. Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография. – М.: Изд-во МГУ, 1967 г.

5. Дмитрук Ю.М. Розв’язування задач і вправ з топографії: методичний посібник. – Чернівці: Рута, 1997 – 32 с.

6. Жмойдяк Р.А., Криштакович В. Я., Медведев Б. А. Лабораторные занятия по топографии с основами геодезии. – Минск; Высшая школа, 1974

7. Задорожній В.В., Матусєвич К.М. Основи топографії і картографії. Посібник для вчителів. Вид-во “Радянська школа”, Київ – 1977

8. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. – К. Вища школа, 1993

9. Картография с основами топографии./Под ред. Г.Ю. Грюнберга – М.: Просвещение, 1991 – 576 с.

10. Лабораторные работы по топографии. Учебно-методическое пособие/Господинов Г.В., Малахова Г.А. – М.: Изд-во МГУ, 1981 – 84 с.

11. Левицький И.Ю., Ивглевская Я.В. Решение задач по географическим картам – М.: Просвещение, 1995

12. Потокій М.В. Картографія з основами топографії (практичний курс): Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей – Тернопіль, 1997 – 58 с.

13. Потокій М.В. Короткий виклад курсу “Картографія з основами топографії” Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей. – Тернопіль, 1997 – 72 с.

14. Топографо-геодезические термины. Справочник./Кузьмин Б.С. и др. – М.: Надра, 1983 – 261 с.

15. Цепенда М.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з топографії з основами геодезії. – Чернівці. Рута, 1992 – 28 с.


Література до ЗМ 3.


Основна:

1. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навч. посібник – Київ; Центр навчальної літератури, 2003 – 208 с.

2. Топография з основами геодезии/ Под ред. А.С. Харченко и А.П. Божок –М.: Высшая школа, 1986

3. Топографія з основами геодезії/За ред. А.П. Божок – К.: Вища школа, 1995


Додаткова:

1. Андреев Н.В. Топография и картография: Факультативный курс – 2-е изд., - М.: Просвещение, 1985 – 152 с.

2. Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография. – М.: Изд-во МГУ, 1967 г.

3. Жмойдяк Р.А., Криштакович В. Я., Медведев Б. А. Лабораторные занятия по топографии с основами геодезии. – Минск; Высшая школа, 1974

4. Задорожній В.В., Матусєвич К.М. Основи топографії і картографії. Посібник для вчителів. Вид-во “Радянська школа”, Київ – 1977

5. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. – К. Вища школа, 1993

6. Картография с основами топографии./Под ред. Г.Ю. Грюнберга – М.: Просвещение, 1991 – 576 с.

7. Лабораторные работы по топографии. Учебно-методическое пособие/Господинов Г.В., Малахова Г.А. – М.: Изд-во МГУ, 1981 – 84 с.

8. Топографо-геодезические термины. Справочник./Кузьмин Б.С. и др. – М.: Надра, 1983 – 261

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи