«соціально-економічної картографії» icon

«соціально-економічної картографії»
Скачати 401.16 Kb.
Назва«соціально-економічної картографії»
Дата28.07.2012
Розмір401.16 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«Затверджую»

Декан географічного факультету

___________ (В.П. Руденко)

1 вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


із «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАРТОГРАФІЇ»

для напрямку підготовки (спеціальності) 6.070502 – Географія.(Економічна та соціальна географія)


Факультет – географічний


Кафедра – географії України та регіоналістики


Форма навчання

курс

семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Практичні (семінарські) (год.)

Лабораторні (год.)

Індивідуальна робота (год.)

Самостійна робота (год.)

Курсові роботи (год.)

Залік (семестр)

Іспит (семестр)

Денна

4

7

162

4,5

22

12

-

17

100

-

-

7

заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Робоча програма складена на основі «Концепції стандарту вищої базової географічної освіти» – К., Тандем, 2000 з дисципліни «Тематична картографія» для студентів університетів, затверджена на засіданні науково-методичної комісії Міносвіти України (протокол № 10 від 12.02.1995 р.)

Індекс Ш 65

Робоча програма складена кандидатом географічних наук, доцентом М.Д. Заячуком .

Робоча програма з дисципліни «Соціально-економічна картографія» затверджена на засіданні кафедри географії України та регіоналістики (протокол № 1 від « 1 » вересня 2011 р.)


Завідувач кафедри

проф. В.О. Джаман


Схвалено методичною радою географічного факультету «­__»_____ 2011р.


Голова методичної комісії

географічного факультету

доц. Й. А. Бурка

^ 1.Пояснювальна записка

з навчальної дисципліни «Соціально - економічна картографія»

1.1 Мета навчальної дисципліни «Соціально - економічна картографія» полягає в поглибленому вивченні студентами методів картографування, картографічного моделювання, засобів і способів картографування. Після прослуховування курсу студенти повинні вміти застосовувати картографічний метод дослідження, читати тематичну карту, вміти складати легенду карти і саму карту, практично застосовувати знання з соціально-економічної картографії у своїй виробничій діяльності.

1.2 Основні завдання навчальної дисципліни:

– ознайомити студентів з картознавством і загальною теорією тематичної картографії, математичною картографією, методикою картографічного моделювання;

– навчити студентів розуміти географічні карти і користуватися ними в наукових дослідженнях, практичній та навчальній діяльності;

– показати значення соціально-економічної картографії у сучасному житті;

– розвинути у студентів уміння складати і використовувати соціально-економічні карти різного тематичного змісту, масштабу і призначення.

– розкрити сучасні підходи до розробки і використання соціально-економічних карт.

1.3 Компентенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни «Соціально - економічна картографія» студент повинен:

Знати:

– історію становлення тематичної картографії в Україні.

– види, властивості, структуру, форми передачі та відображення картографічної інформації;

– об’єктно-орієнтовані технології складання соціально-економічних карт;

– функціональні можливості та принципи функціонування основних типів соціально-економічних карт;

Вміти:

– збирати та опрацьовувати матеріали для складання соціально-економічних карт;

– обирати способи і методи складання різних типів соціально-економічних карт;

 • складати та оформляти різні типи соціально-економічних карт.

 • використовувати інформаційні можливості тематичної карти.^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та завдань для самоперевірки та виконання


^ ЗМ НЕ

В яких передбачено

СМ

Тема, завдання

самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

1.1

Сучасні тенденції топографічного і тематичного картографування

Розгляд перспективних напрямів топографічного і тематичного картографування. Реферат

3 бали

Основна:

1. Сосса Р. І. Картографування території України: історія, перспективи, наукової основи. –К.: Наук. Думка, 2005. -296 с., С. 150-156

1.1

Тематичне та спеціальне картографування в Україні

(в період 1918 -1990)

Аналіз основних тематичних карт згаданого періоду, формування картографічних шкіл. Реферат

3 бали

Сосса Р. І. Картографування території України: історія, перспективи, наукової основи. –К.: Наук. Думка, 2005. -296 с., С. 43-56, 71-75, 80-95.

1.2

Основні напрями «проблемного картографування»

Аналіз еколого-географічного, медико-географічного та ін. картографувань 3 бали

Сосса Р. І. Картографування території України: історія, перспективи, наукової основи. –К.: Наук. Думка, 2005. -296 с., С.241-295

1.2

Головні напрями загальнонаукового картографічного моделювання системи «суспільство– природа»

Практична розробка. Аналіз серій карт, атласів.

3 бали

Основна:

1. Т.І. Козаченко, Г. О. Пархоменко, А. М. Молочко Картографічне моделювання: Навч. посібник – Київ, 1999 –320с., С. 202-240

2.Шевченко В. А. Медико-географическое картирование територии Украины. – Киев, Наук. думка., 1994 – 158 с.

1.2

Знакові системи тематичної картографії, як засіб картографічного моделювання

Вміння застосовувати штрихові, фонові, фоново-штрихові; геометричні, художні, символічні і шрифтові знаки. Реферат з наведенням прикладів

3 бали

Основна:

1.Т.І. Козаченко, Г. О. Пархоменко, А. М. Молочко Картографічне моделювання: Навч. посібник – Київ, 1999 –320с., С. 94-128

Додаткова:

1.Назаров В. Н. Методы и изобразительные средства в картографии. – М.: Геодезиздат, 1962 -88 с.

1.2

Старіння тематичних карт. Завдання: ознайомитись з кваліметричним та маркетинговим методом оцінки старіння тематичних карт.


Ознайомлення зі сутністю кваліметричного та маркетингового методу написання реферату. Оцінка до

3 балів.

Основна:

1.Любченко В. Є. Карта у плині часу. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2008. – 160 с., С. 54-78

Додаткова:

1.Любченко В. Є. Старіння та оновлення географічних карт (теоретичні довідки) //Укр. геогр. журнал. – 2004. – №2 – С. 46-52.

1.Любченко В. Є. До проблеми створення та оновлення географічних карт в Україні// Картографія та вища школа: 3 б. наук. праць – Вінниця: ДП ДКФ, 2004 – Вип. 1 – С. 38-42.

2.3

Картографічна основа для землевпорядного знімання. Завдання– обґрунтувати вибір топографічної карти, зображення рельєфу, побудови профілю, контурів землекористувачів.

Робота з топографічними картами , картами землекористувачів. Опрацювання матеріалів ґрунтових досліджень. Підготовка реферату. Оцінка до

3 балів.

Основна:

1. Позняк С. П.., Красєха Є.Н., Кіт М. Г. Картографування ґрунтового покриву: Навч. посібник – Львів: ЛНУ, 2003 – 500с., С. 26-37.

2.Картографування ґрунтів. За ред.. проф.. Д. Г. Тихоненка. – Харків, 2001 – 320 с.

Додаткова:

1. Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв. – Ростов-на-Дону, 1981. – 207 с.

2. Методика моніторінгу земель, що перебувають в кризовому стані. Харків, 1998 – 88 с.

2.4

Картографічне моделювання в екологічних дослідженнях. З’ясувати суть еколого-географічного аналізу і оцінювання території її відповідне картографічне відображення.

Аналіз прикладів методичних основ картографічного моделювання еколого-географічної інформації (індекс забруднення повітря, фонова оцінка забрудненості повітря, ступінь забрудненості вод, екологічний потенціал території, еколого- економічне зонування території)

3 бали

Основна:

1. Г. С. Ратушняк Топографія з основами картографії. Навч. посібник – Київ: Центр навч. літератури, 2003. – 208 с., С. 186 – 207.

2. Барановський В. А. Екологічна географія і екологічна картографія – К.: Фітосоціоцентр, 2001 – 252 с.


3.11

Картографічне забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку України

З’ясувати потреби в картографічному забезпеченні соціально-економічного та політичного розвитку України.

3 бали

Сосса Р. І. Картографування території України: історія, перспективи, наукової основи. –К.: Наук. Думка, 2005. -296 с., С.203-211.

3.12

Регіональне картографування.

Аналіз тематичних карт Чернівецької області.

Письмовий опис тематичних карт, способи і засоби їх створення.

3 бали

1. Навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької області.

2. Чернівецька область. Моя Мала Батьківщина. Географічний атлас.^ 2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни « Соціально - економічна картографія» та навчальної діяльності студентів


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид занять (годин)

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибо

ром)

Кількість балів

за

ІНДЗ

Всього балів за видами навч. занять

Л

С

Ср.

Пр.

Змістовний модуль 1. Предмет і методи соціально-економічної картографії

^ Результати навчання.

Знати і розуміти

Поняття, предмет, суть та визначення соціально-економічної картографії. Класифікація тематичних карт.^ НЕ 1.1

Вступ до курсу

з історії тематичної картографії в Україні(лекційне заняття)

Практична робота № 1

Виготовлення картоснови обласного регіону

Роль і значення карти в географічних дослідженнях.

Розвиток тематичного картографування.

4
201

Конспект лекцій


Створення картоснови

реферати

3

5 балів на модульну контрольну роботу


5 балів за практичну роботу

Знати передумови, принципи та характеристики підходів до створення картографічних моделей

НЕ 1.2

(лекційне заняття)

Принципи, методи та підходи у складанні соціально-економічних карт

Принципи картографування, методи картографування, модель легенди. Картографічне моделювання

2
40
Конспект лекції

реферати

3
Знати особливості застосування способів та засобів, вміти обирати оптимальні засоби та способи картографічного зображення

^ НЕ 1.3

(лекційне заняття)

Засоби картографування. Способи картографування


Практична робота № 2

Картографування природно-ресурсного потенціалу для областей України

Структура та огляд картографічних засобів.

Способи картографування. Метричність і символічність зображень2

1Конспект лекцій


Складання

картосхеми

реферати35 балів на модульну контрольну роботу


10 балів за самостійну роботу


5 балів за практ. роботу

Всього за модуль8
60

2


30 балів

^ Змістовний модуль 2. Картографування населення та соціальної сфери

Розуміти і знати: сутнісні риси і шляхи створення загальних карт населення, соціальної сфери та окремої тематики.

Вміти: обирати засоби та способи для картографування населення та окремих компонентів соціальної сфери.

^ НЕ 2.1 (лекційне заняття)

Картографування населення


Практична робота № 3

Картографування людності міст та містечок значковим способом.Класифікація карт населення та соціальної сфери. Картографування населення.

Географічні принципи генералізації при складанні карт населення та соціальної сфери. Карти розміщення населення і розселення.

2

2Складання картосхеми

реферати

35 балів за практик.

роботу
^ НЕ 2.2 (лекційне заняття)

Карти демографічних характеристик населення.


НЕ 2.3 (лекційне заняття)

Карти соціально-економічного стану населення.


Практична робота № 4

Картографування динаміки чисельності населення з застосуванням картодіаграми та картограми.

Карти вікового і статевого складу населення. Карти сімейного стану населення. Карти природного та механічного руху.


Карти суспільного розподілу населення . Карти трудових ресурсів.

2


2


102Складання

картосхемиреферати35 балів за практик.

роботу
^ НЕ 2.4 (лекційне заняття)

Картографування соціальної сфери. Синтетичні карти.

Карти соціальної сфери, їх значення, підходи до систематизації. Картографування характеристик і галузей сфери соціального обслуговування. Карти мережі, забезпеченості та доступності.10реферати
5 балів за самостійну роботу

Всього за модуль 6 20 4 15 балів

^ Змістовний модуль 3. Картографування галузевої та територіальної структури господарства

Знати та вміти: класифікувати карти, обирати способи та засоби зображання ресурсів та об’єктів промисловості, вміння створювати синтетичні та прогнозні карти промисловості

^ НЕ 3.1

Картографування розміщення і структури промисловості


Практична робота №5

Картографування об’єктів промисловості значковим способом

Систематизація карт. Картографування сировинних ресурсів промисловості, енергетики. Картографування розвитку та розміщення промисловості (одиниці, показники потужності, якісні характеристики). Галузеві карти – синтетичні, прогнозні.3

2

Конспект лекцій


Складання картосхеми5 балів на модульну контрольну роботуЗнати та вміти: обирати показники для створення картосхем, класифікувати карти, вміти обрати оптимальний прийом для картографування с/г, характеризувати карти лісового господарства

^ НЕ 3.2. Картографування сільського та лісового господарства


Практична робота № 6

Картографування валового збору знаком Варзара.


Систематизація карт. Карти умові чинників сільського господарства. Карти матеріально-технічної бази і трудових ресурсів. Карти землеробства. Карти тваринництва. Карти загальної характеристики с/г. карти лісового господарства1

1

Конспект лекцій


Складання картосхемикартосхема


5 балів за практичну роботуЗнати та вміти: обирати оптимальні засоби та способи зображення, створювати синтетичні та прогнозні карти

^ НЕ 3.3

Карти комплексу будівельної індустрії.


Практична робота № 7

Картографування посівних площ сільськогосподарських культур за допомогою точкового способуВизначення і структура комплексу будівельної індустрії, зв’язків. Карти будівельної індустрії їх значення. Картографування розвитку і розміщення галузей. Карти розвитку мінеральної будівельної сировини. Карти капітального будівництва. Карти територіальних комплексів будівництва1

1
картосхема

3

5 балів за практичну роботу

Знати та вміти: характеризувати та використовувати карти транспортно-економічних зв’язків, використовувати вектор та скаляр для зображення транспорту.

НЕ 3.4

Карти транспортно-економічих зв’язків

Визначення ролі і місця транспорту в здійсненні зв’язків. Загально транспортні карти. Карти транспортної мережі, вантажних і пасажирських перевезень. Інтенсивність зв’язків.

1


Конспект лекцій


картосхема

5 балів за практичну роботу

Знати та вміти: створення карт соціальної сфери, обирати одиниці картографування.

^ НЕ 3.5

Карти соціальної сфери


Практична робота №8

Картосхеми транспортної доступності

Визначення ролі і місця соціальної сфери. Картографування характеристик і галузей. Карти мережі, забезпеченості та доступності

1

2

Конспект лекцій
3
Знати та вміти: картографічне обґрунтування розвитку комплексів, відбір елементів картографування та прийомів їх картографування

НЕ 3.6

Складання карти елементів територіальної структури комплексів.

Визначення елементів територіальної структури промислового комплексу. Загально-економічні карти. Карти перспектив та прогнозу.

1
10
Конспект лекцій
35 балів за практичну роботу

Знати та вміти: здійснювати комплексний аналіз тематичної карти

НЕ 3.7

Аналіз тематичної карти області

Аналіз способів та засобів застосованих на тематичній карті10
Конспект лекцій
3
^ Всього за модуль8
20

612

25

Всього22
100

12


100^ 4. Тематика ІНДЗНазва реферату

Прізвище

1.

Національний Атлас України: концепція створення, структура та зміст.
2.

Картографічна спадщина В. Кубійовича.
3.

Картографічна інфраструктура України: суть, властивості, етапи розвитку, стан і перспективи.
4.

Морські навігаційні карти.
5.

Використання карт під час землеустрою, землевпорядкування та землеоцінювання.
6.

Використання карт при моніторингу земель.
7.

Використання карт у соціологічних дослідженнях.
8.

Методологічні основи картографічного моделювання соціально-економічної інформації.
9.

Старіння та оновлення тематичних карт.
10.

ГІС-технології в оновленні соціально-економічних карт.
11.

Навчально-краєзнавчий атлас обласного регіону: призначення, принципи створення, зміст, характеристика.
12.

Серія картографічних атласів «Моя мала Батьківщина».

Призначення, зміст, принципи створення, характеристика.
13.

Особливості картографічного забезпечення викладання шкільного курсу «Географія України».
14.

Емблемні та геральдичні геозображення.
15.

Геозображення в засобах масової інформації.
16.

Геозображення у рекламі.
17.

Соціально-економічні карти для найменших.
18.

Оперативні карти суспільних явищ.
19.

Основні принципи створення національних атласів окремих країн.
20.

Національний атлас Російської Федерації: структура та зміст.

^ 5. Модуль контроль

Питання до змістового модуля 1

1. Вкажіть предмет та об’єкт дослідження соціально-економічної картографії.

2.Охарактеризуйте особливості створення соціально-економічних карт як методу наукового пізнання.

3. Охарактеризуйте зображення території України на стародавніх картах.

4. Середньовічні карти території України.

5. Картографування українських земель у нові часи.

6. Розкрийте передумови зародження тематичного картографування.

7.Охарактеризуйте засади тематичного картографування у новітній період (1918 - початок 90-х років ХХ ст.).

8. Тематичне картографування в незалежній Україні.

9.Вкажіть на перспективи соціально-економічного картографування в Україні.

10.Охарактеризуйте Національний атлас України.

11. Вкажіть принципи та методи складання соціально-економічних карт.

12.Охарактеризуйте методи, засоби, способи та прийоми соціально-економічного картографування.

13. Опишіть процес картографічного моделювання.

14. Розкрийте поняття синтезу у соціально-економічному картографуванні.

15.Охарактеризуйте передачу інформації через дослідницький та реєструючий канали в картографічному моделюванні.

16.Опишіть комплексність та системність в соціально-економічному картографуванні природи і господарства.

17.Вкажіть на поняття географічних границь та динаміки явищ на тематичних картах.

18.Суть і прийоми картографічної мови на тематичних картах.

19.Розкрийте способи картографування процесів і явищ на соціально-економічних картах.

20.Охарактеризуйте застосування картограми як способу соціально-економічного картографування.

21.Охарактеризуйте застосування картодіаграми як способу соціально-економічного картографування.

22.Охарактеризуйте застосування значкового способу як способу соціально-економічного картографування.

23.Охарактеризуйте застосування точкового(крапкового) способу як способу соціально-економічного картографування.

24.Охарактеризуйте застосування способу ареалів як способу соціально-економічного картографування.

25.Охарактеризуйте застосування способу ізоліній як способу соціально-економічного картографування.

26.Охарактеризуйте застосування способу ліній руху як способу соціально-економічного картографування.

27.Охарактеризуйте застосування способу якісного фону як способу соціально-економічного картографування.

28.Вкажіть на можливість поєднання способів картографування на соціально-економічній карті.

29.Охарактеризуйте зображуючи засоби відображення явищ і процесів на соціально-економічних картах.

30.Розкрийте особливості застосування граничних ліній як засобу соціально-економічного картографування.

31.Розкрийте особливості застосування кольорового тону як засобу соціально-економічного картографування.

32. Розкрийте особливості застосування художніх та символічних побудов як засобу соціально-економічного картографування.

33.Розкрийте особливості застосування буквено-цифрових позначень як засобу соціально-економічного картографування.

34.Розкрийте особливості застосування вектора як засобу соціально-економічного картографування.

35.Розкрийте особливості застосування кольорової насиченості як засобу соціально-економічного картографування.

36.Розкрийте особливості застосування скаляра як засобу соціально-економічного картографування.

37.Розкрийте особливості застосування елементарних побудов як засобу соціально-економічного картографування.

38.Розкрийте особливості застосування геометричних побудов як засобу соціально-економічного картографування.

39.Розкрийте суть прийомів картографування.

40.Опишіть матеріали для складання соціально-економічних карт.

41.Розкрийте суть метричності зображень на соціально-економічних картах.

42.Розкрийте суть символічності зображень на соціально-економічних картах.

43.Охарактеризуйте умови позначення, що застосовуються на соціально-економічних картах.

44. Реалістичність та умовність тематичних карт.


Питання до змістового модуля 2

1. Охарактеризуйте картографічні прийоми населення і населених пунктів.

2. Карти розміщення населення і розселення.

3. Карти потенціалу поля розселення.

4. Карти демографічних характеристик населення.

5. Карти етнографічних особливостей населення.

6. Карти трудових ресурсів.

7. Карти маятникових міграцій.

8. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт соціальної сфери.

9. Охарактеризуйте картографічні прийоми створення медико-географічних карт.

10. Охарактеризуйте специфіку мови карти, її сприйняття та роль легенди.

11.Розкрийте суть наочності, виразності, інформаційної ємності, читання і використання соціально-економічних карт.

.

12.Вкажіть особливості побудови карт мережі, забезпеченості та доступності.

13.Картографування соціальної сфери.

14.Класифікація карт соціальної сфери.

15.Карти доступності обслуговування.

16.Карти центрів обслуговування і карти районування.

17.Карти галузей сфери соціального обслуговування.

18.Карти комунального господарства.


Питання до змістового модуля 3

1.Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карти промисловості. 2.Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карти сільського господарства.

3.Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт лісового господарства та лісових ресурсів.

4.Охарактеризуйте картографічні прийоми створення карт транспорту.

5.Охарактеризуйте картографічні прийоми створення туристичних карт.

6.Класифікація карт промисловості.

7.Карти розміщення і розвитку промислового виробництва.

8.Карти сировинних ресурсів промисловості.

9.Карти енергетики.

10.Галузеві карти промисловості.

11.Синтетичні карти промисловості.

12.Карти умов і чинників в сільському господарстві..

13.Карти земельного фонду.

14.Карти матеріально-технічної бази і трудових ресурсів в сільському господарстві.

15.Карти рослинництва.

16.Карти тваринництва.

17.Карти лісового господарства.

18.Картографування будівельної індустрії.

19. Картографування транспорту та економічних зв’язків.

20. Карти пасажирських і вантажних перевезень.

21. Аналіз і застосування соціально-економічних карт.

22.Соціально-економічна карта як засіб праці, пізнання і практичної діяльності, інструмент дослідження.

23. Соціально-економічна карта і викладання географії.

24.Охарактеризуйте сучасні тенденції і напрями розвитку соціально-економічної картографії.

25. Вкажіть на місце соціально-економічних у географічних дослідженнях, господарській діяльності, навчальному процесі.

26. Проаналізуйте процес систематизації соціально-економічних карт.

27. Охарактеризуйте способи зображення та їх систематизацію. Поясніть принципи поєднання способів зображення.


Глосарій до змістового модуля 1


 1. Метод наукового пізнання.

 2. Предмет та об’єкт дослідження.

 3. Картографічний засіб зображення.

 4. Картографічний спосіб зображення.

 5. Картографічне моделювання.

 6. Картографічний синтез.

 7. Картограма.

 8. Картодіаграма.

 9. Значковий спосіб.

 10. Точковий (крапковий) спосіб.

 11. Спосіб ареалів.

 12. Спосіб ізоліній.

 13. Спосіб ліній руху.

 14. Спосіб якісного фону.

 15. Граничні лінії.

 16. Кольоровий тон.

 17. Художні та символічні побудови.

 18. Буквено-цифрові позначення.

 19. Вектор.

 20. Кольорова насиченість.

 21. Скаляр.

 22. Елементарні та геометричні побудови.

 23. Прийом картографування.

 24. Метричність зображень.

 25. Символічність зображень.Глосарій до змістового модуля 2


 1. Карти населення і населених пунктів.

 2. Карти промисловості.

 3. Карти сільського господарства.

 4. Карти лісового господарства та лісових ресурсів.

 5. Карти транспорту.

 6. Карти соціальної сфери.

 7. Туристичні карти.

 8. Карти мережі, забезпеченості та доступності.

 9. Географічна основа економічної карти.


^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕСТS та національною шкалою

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни впродовж семестру, становить 100 балів, з яких 70 балів студент набирає при поточних видах контролю і 30 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту).

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю.

Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 30; 2 модуль –15балів; 3 модуль – 25 балів.

Студент, який набрав впродовж нормативного терміну 60 балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит та отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку, або складати іспит з метою підвищення свого рейтингу за даною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів він не допускається до складання іспиту.

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 70 балів) та модуля-контролю (екзамену) – до 30 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (70 балів), виконує додаткові види роботи, що відображені в графі 10 (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо), при цьому набравши додатково не менше 30 балів, може отримати оцінку за іспит автоматично.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ЕСТS. Для їх порівняння використовується така таблиця:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

А

5 (відмінно)Зараховано

82-89

В

4 (добре)

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складанняНе зараховано

1-34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом


Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.

Облік успішності за формами поточного контролю знань за трьома модулями в межах академічних груп проводиться за такими видами роботи студента:

 • підготовка рефератів

 • тестування

 • письмове визначення основних понять,

 • контрольні роботи, самостійні роботи.


Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі.

^ 7. Література до дисципліни


Основна література

1. Баранский Н.Н., Преображенський А.И. – Экономическая картография – М., 1962.

2. Жупанський Я.І., Сухий П.О. – Соціально-економічна картографія – Тернопіль, 1997, 274 ст.

3. Заловський А.П. – Економічна картографія – К, 1957.

4. Преображенський А.І. – Економічна картографія – К., 1955.

5. Салищев К.А. – Картография – М., 1982. – 272 с.

6. Сосса Р.І. – Картографування території України – К., 2005.

7. Леонтьев Н.Ф. – Тематическая картография – М., 1981.

8. Евтеев О. А. – Проектирование и составление социально-экономических карт – М., 1999.

9. Берлянт А. М. Карта – второй язык географии. М.: Просвещение, 1985. 191 с.

10. Козаченко Т. И. Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов. Киев: Наук. Думка, 1984. 145 с.

11. Бондаренко Е. Л. – Картографічне моделювання суспільно- географічних процесів – Вінниця, 2004, 40 с.

12. Барановський В. А. Екологічна географія і екологічна картографія. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с.

13. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко,

Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – В.: Аптекс – УЛТД, 1999. – 328 с.

14. Салищев К.А. Картоведение – М.: изд-во МГУ, 1990 – 400 с.

15. Справочник по картографии. Под ред. Е.И. Халугина. – М.: Недра, 1988. – 428 с.

16. Ширяев Е.Е. Картографическое отображение, преобразование и аналіз геоинформации. – М.: Недра, 1984. – 248 с.

17. Артамоанов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії : Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006 – 248 с.

18. Любченко В.Є Карта у плині часу. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2008. – 160 с.

19. Балыч Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 1984. – 364 с.

20. Картографія: Терміни та визначення. ДСТУ 2757 – 94. – К.: Держстандарт України, 1994 – 96 с.

21. Левицький І.Ю., Фурса Л.С. Українсько-російський картографічний словник. – К., 1997. – 414 с.

22. Комплексний атлас України / Відп. ред. Л.М. Веклич. – К.: ДНВП «Картографія», 2005. – 96 с.

23. Пересадько В.А., Борисенко Л.Я. Шкільний словник-довідник з картографії та топографії. – Харків: Основа, 2004. – 80 с.

24. Сосса Р.І. Картографічні твори, видані ДНВП «Картографія» (1945-2003 р.р.).Бібліографічний покажчик. – К.: ДНВП «Картографія», 2004. – 248 с.

25. Сосса Р.І. Картографування території України: Історія, перспективи, наукові основи. – К.: Наукова думка, 2005. – 292 с.

26. Картографічні ресурси Інтернет (Методична розробка для студентів) // В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, О.М. Селезньов, А.П. Негай – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 28 с.

27. Національний атлас України – К.; ДНВП “Картографія”, 2007. – 440с., іл.


Додаткова література

1. Серія географічних атласів «Моя мала Батьківщина» /в розрізі адміністративних областей.

2. Навчально-краєзнавчі атласи Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей.

3. Заловский А.П., Козаченко Т. И. – Картографирование продовольственных комплексов – К., 1987.

4. Козаченко Т.И. – Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов – К., 1984.

5. Левицкий И.Ю. – Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования – М, 1975.

6. Шоцкий В.П. – Картографические методы исследования географических проблем сельского хозяйства – Л., 1970.

7. Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність: Атлас/ Авт. Проекту Р. Сосса. – К.: ДНВП «Картографія», 2003. – 80 с.

8. Українці. Східна діаспора: Атлас/ Відп. ред. атласу Р. Сосса. – К.: Мапа ЛТД, 1992. – 24 с.

9. В. Шевченко. Дивосвіт геозображень. – К. Ніка-Центр, 2007. – 252 с.

10. Володченко А. , Шевченко В.О. Доісторичні карти України. – Дрезден: Дрезден. техн. ун. – Г., 2005. – 50 с.

11. Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт (Теоретичні розвідки)// Укр. географ. журнал. – 2004. – №2. – С. 46 – 52.

12.Шевченко В.О., Молочко В.В. Маркетингові дослідження в картографії // Вісник геодезії та картографії. – 2006. – №5. – С. 24-25.

13. Любченко В.Є Карти для населення // Український географічний журнал. – 1993. – №4. – С. 25 – 30.

14. Київ. Космофотоатлас (місто 1: 7000, центр 1: 3500)/ Наук. керівник проекту О.В. Барладін. – К.: Інститут передових технологій, 2006 – 216 с.

15. Вавричин М.Г., Шашкевич Я.Р., Кришталович У.Р. Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст. – К.: ДНВП «Картографія», 2004. – 208 с. (друге видання – 2006 р.)

16. Востокова Е. А., Шевченко Л.А. Экономическое картографирование на основе космической информации. – М.: Недра, 1988.

17. Геодезия и картография на современном этапе развития 1919 – 1989 / Ященко В.Р., Большанов В.Д., Дражнюк А.А. и др. – М.: Недра, 1989. – 160 с.

18. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003 – 208 с.


Наукові збірники

 1. Геодезія і картографія

 2. Вісник геодезії та картографії.

 3. Український географічний журнал.Література до ЗМ 1.

Основна:

1. Любченко В.Є Карта у плині часу. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2008. – 160 с.

2. Балыч Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 1984. – 364 с.

3. Картографія: Терміни та визначення. ДСТУ 2757 – 94. – К.: Держстандарт України, 1994 – 96 с.

4. Левицький І.Ю., Фурса Л.С. Українсько-російський картографічний словник. – К., 1997. – 414 с.

5. Комплексний атлас України / Відп. ред. Л.М. Веклич. – К.: ДНВП «Картографія», 2005. – 96 с.

6. Пересадько В.А., Борисенко Л.Я. Шкільний словник-довідник з картографії та топографії. – Харків: Основа, 2004. – 80 с.

7. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Т.І. Козаченко,

Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко. – В.: Аптекс – УЛТД, 1999. – 328 с.

8. Салищев К.А. Картоведение – М.: изд-во МГУ, 1990 – 400 с.

9.Справочник по картографи. Под ред. Е.И. Халугина. – М.: Недра, 1988. – 428 с.

10. Ширяев Е.Е. Картографическое отображение, преобразование и аналіз геоинформации. – М.: Недра, 1984. – 248 с.

11. Артамоанов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії : Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006 – 248 с.

12. Берлянт А. М. Карта – второй язык географии. М.: Просвещение, !985. 191 с.

13. Сосса Р.І. Картографування території України: Історія, перспективи, наукові основи. – К.: Наукова думка, 2005. – 292 с.

14. Салищев К.А. – Картография – М., 1982. – 272 с.

15. Картографічні ресурси Інтернет (Методична розробка для студентів) // В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко, О.М. Селезньов, А.П. Негай – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 28 с.

16. Сосса Р.І. – Картографування території України – К., 2005.

17. Жупанський Я.І., Сухий П.О. – Соціально-економічна картографія – Тернопіль, 1997, 274 ст.

18. Салищев К.А. – Картография – М., 1982. – 272 с.

19. Леонтьев Н.Ф. – Тематическая картография – М., 1981.


Додаткова:

1. Геодезия и картография на современном этапе развития 1919 – 1989 / Ященко В.Р., Большанов В.Д., Дражнюк А.А. и др. – М.: Недра, 1989. – 160 с.

2. Вавричин М.Г., Шашкевич Я.Р., Кришталович У.Р. Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст. – К.: ДНВП «Картографія», 2004. – 208 с. (друге видання – 2006 р.)

3. Київ. Космофотоатлас (місто 1: 7000, центр 1: 3500)/ Наук. керівник проекту О.В. Барладін. – К.: Інститут передових технологій, 2006 – 216 с.

4. Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт (Теоретичні розвідки)// Укр. географ. журнал. – 2004. – №2. – С. 46 – 52.

5. Володченко А. , Шевченко В.О. Доісторичні карти України. – Дрезден: Дрезден. техн. ун. – Г., 2005. – 50 с.

6. В. Шевченко. Дивосвіт геозображень. – К. Ніка-Центр, 2007. – 252 с.

7. Навчально-краєзнавчі атласи Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей.

8. Серія географічних атласів «Моя мала Батьківщина» /в розрізі адміністративних областей.


Література до ЗМ 2.


Основна:

1. Українці. Східна діаспора: Атлас/ Відп. ред. атласу Р. Сосса. – К.: Мапа ЛТД, 1992. – 24 с.

2. Барановський В. А. Екологічна географія і екологічна картографія. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с.

3. Баранский Н.Н., Преображенський А.И. – Экономическая картография – М., 1962.

4. Жупанський Я.І., Сухий П.О. – Соціально-економічна картографія – Тернопіль, 1997, 274 ст.

5. Бондаренко Е. Л. – Картографічне моделювання суспільно- географічних процесів – Вінниця, 2004, 40 с.

6. Евтеев О. А. – Проектирование и составление социально-экономических карт – М., 1999.


Додаткова:

1. Ширяев Е.Е. Картографическое отображение, преобразование и аналіз геоинформации. – М.: Недра, 1984. – 248 с.


2. Національний атлас України – К.; ДНВП “Картографія”, 2007. – 440с., іл.

3. Востокова Е. А., Шевченко Л.А. Экономическое картографирование на основе космической информации. – М.: Недра, 1988.

4. Любченко В.Є Карти для населення // Український географічний журнал. – 1993. – №4. – С. 25 – 30.

5. Балыч Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 1984. – 364 с.

6. Навчально-краєзнавчі атласи Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей.

7. Серія географічних атласів «Моя мала Батьківщина» /в розрізі адміністративних областей.


Література до ЗМ 3.


Основна:

1. Жупанський Я.І., Сухий П.О. – Соціально-економічна картографія – Тернопіль, 1997, 274 ст.

2. Баранский Н.Н., Преображенський А.И. – Экономическая картография – М., 1962.

3. Козаченко Т. И. Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов. Киев: Наук. Думка, 1984. 145 с.

4. Преображенський А.І. – Економічна картографія – К., 1955.

5. Евтеев О. А. – Проектирование и составление социально-экономических карт – М., 1999.

6. Заловський А.П. – Економічна картографія – К, 1957.

7. Бондаренко Е. Л. – Картографічне моделювання суспільно- географічних процесів – Вінниця, 2004, 40 с.


Додаткова:

1. Шевченко В.О., Молочко В.В. Маркетингові дослідження в картографії // Вісник геодезії та картографії. – 2006. – №5. – С. 24-25.

2. Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність: Атлас/ Авт. Проекту Р. Сосса. – К.: ДНВП «Картографія», 2003. – 80 с.

3. Українці. Східна діаспора: Атлас/ Відп. ред. атласу Р. Сосса. – К.: Мапа ЛТД, 1992. – 24 с.

4. Навчально-краєзнавчі атласи Львівської, Чернівецької та Тернопільської областей.

5. Серія географічних атласів «Моя мала Батьківщина» /в розрізі адміністративних областей.

6. Козаченко Т.И. – Картографическое обеспечение исследования агропромышленных комплексов – К., 1984.

7. Заловский А.П., Козаченко Т. И. – Картографирование продовольственных комплексов – К., 1987.

8. Левицкий И.Ю. – Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования – М, 1975.

9. Шоцкий В.П. – Картографические методы исследования географических проблем сельского хозяйства – Л., 1970.

Схожі:

«соціально-економічної картографії» iconМета: оволодіти знаннями з суспільно-географічної картографії. Завдання
Спецкурс введено з метою вивчення студентами основ картографічного моделювання. В системі соціально-економічної географії спецкурс...
«соціально-економічної картографії» iconПрограма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг»
Розробник – Жук А. В., ст викладач кафедри економічної теорії та соціально-економічної політики
«соціально-економічної картографії» iconПрограма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент»
Розробник – Жук А. В., ст викладач кафедри економічної теорії та соціально- економічної політики
«соціально-економічної картографії» iconПрограма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика»
Розробник – Жук А. В., ст викладач кафедри економічної теорії та соціально- економічної політики
«соціально-економічної картографії» iconДисципліни соціально-гуманітарного циклу для студентів економічних спеціальностей
Блоки вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
«соціально-економічної картографії» iconХарківська національна академія міського господарства основи картографії навчально
Основи картографії (Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання спец. 070908 ”Геоінформаційні системи та технології”,...
«соціально-економічної картографії» iconІсторія економіки та економічної думки
Покажіть, яке значення має вивчення історії економіки та економічної думки для формування соціально-ринкової економіки України
«соціально-економічної картографії» iconVii міжнародної науково-практичної конференції соціально-економічні реформи
Удк І ббк, який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші внзи І науково-технічні бібліотеки. Конференція проводиться...
«соціально-економічної картографії» iconОрганізаційний комітет: Співголови конференції: Ігор Тревого – Президент Українського товариства геодезії І картографії, докт., проф.
Тревого – Президент Українського товариства геодезії і картографії, докт., проф., м. Львів
«соціально-економічної картографії» iconВплив соціально-економічної нестабільності в україні на формування інвестиційного клімату

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи