Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) icon

Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання )
НазваРобоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання )
Сторінка1/3
Дата31.05.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

________ / Руденко В.П./

“_____” _________ 20__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


( за кредитно – модульною системою навчання )


з курсу Антропогенні зміни водних об’єктів

(назва навчального предмета)


для напряму – 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічнийНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Кількість кредитів

Лекцій (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Індивідуальна

робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Денна


3

5

108

3

28

51

6

235

Заочна

3

5

108

3

6

10
925
Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Робоча програма складена на основі Програми курсу „Антропогенні зміни водних об'єктів” для студентів географічного факультету напряму „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення 30.08.2011 року Протокол № 1

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена к.геогр.н., асистентом Паланичко О.В.

(прізвище,ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1

“ ” 201___ року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

“____”____________201__ року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/___________ /

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ 1. Пояснювальна записка


На сучасному етапі розвитку суспільства виникло ряд проблем, пов’язаних із раціональним використанням природних ресурсів. Зокрема, водні ресурси – це складова частина невичерпних природних ресурсів. Це – прісні води суходолу: поверхневі (річки, озера, льодовики, штучні водойми, болота) та підземні. Вода – одна із найпоширеніших речовин у природі. На Світовий океан припадає 361 млн. кв.км, або 71 % загальної площі земної кулі. На жаль, з кожним роком спостерігається збільшення антропогенного тиску на природу, в тому числі і на водні об’єкти.

Вивчення основних аспектів господарського впливу на природні водні об'єкти – річки, озера, моря, океани є особливо важливим завданням в наш час. Дослідження впливу перетворених водних об'єктів на формування річкового стоку та стоку наносів, формування знань про основні антропогенні чинники руслоформування та переформування берегової лінії озер, оцінка зміни якості води під впливом діяльності людини – це основа теоретичних знань для напрямку «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

^ Статус дисципліни:

Курс «Антропогенні зміни водних об’єктів» є вибірковою дисципліною, призначеною для викладання студентам напрямку: «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Дисципліна вивчається у V семестрі.

У відповідності з навчальним планом для вивчення дисципліни виділяється 108 годин, з них:

 • на лекції – 28 годин;

 • на семінарські та практичні заняття – 51 година;

 • на самостійну роботу – 23 години.

Кількість кредитів – 3

Кількість годин на тиждень – 5 год.

^ Формою підсумкового контролю - залік.

При вивченні курсу основним методичним посібником для студентів є дана програма.

Програма курсу забезпечує грамотне орієнтування студентів у матеріалі, який вивчається, розвиває вміння творчо використовувати систематизовану інформацію.

Програма курсу включає:

 • змістово-діяльнісну структуру модулів навчальної дисципліни;

 • питання для модулів-контролю;

 • тематика рефератів та доповідей;

 • список рекомендованої основної та додаткової літератури

На лекціях студентам розкривається науково-теоретичний зміст і практична значимість тем, які розглядаються. Семінарські та практичні заняття мають на меті поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях і у процесі самостійної роботи, а також сформувати практичні уміння їх використання при виникненні потреби.

Самоосвіта припускає поглиблене вивчення відповідних тем, самостійне оволодіння необхідною інформацією, розвиток творчих здібностей студентів, формування у них вмінь самостійного аналізу курсу, що вивчається, а також практичного застосування набутих знань.

Дисципліна «Антропогенні зміни водних об’єктів» знаходиться у взаємозв’язку з такими дисциплінами навчального плану як «Загальна гідрологія», «Інженерна гідрологія», «Гідравліка», «Геологія», «Геоморфологія», «Метеорологія», «Фізична географія материків і океанів», «Інженерна геологія та гідрогеологія», «Загальна екологія» та ін.

У процесі вивчення курсу поряд з традиційними методами широко використовуються комп’ютерні технології, проблемне навчання, ділові та рольові ігри.

^ Мета курсу – формування основ знань про різноманітні зміни водних об’єктів, спричинених господарською діяльністю людини.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів:

 1. Вивчити антропогенні аспекти впливу на природні водні об’єкти – річки, озера, моря, океани;

 2. Дослідити вплив антропогенних водних об'єктів на формування річкового стоку та стоку наносів;

 3. Сформувати знання про основні антропогенні чинники руслоформування та переформуванння берегової лінії озер;

 4. Оцінити зміну якості води під впливом діяльності людини.

^ Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У процесі засвоєння навчального матеріалу студенти повинні знати: основні групи факторів господарської діяльності, їх вплив на водні об’єкти та негативні наслідки; вміти:

 • визначати ступені небезпечності конкретних видів людської діяльності;

 • здійснювати аналіз наукових джерел, архівних та інших документів з метою оцінки антропогенної перетвореності водних об’єктів;

 • обробляти й оформляти статистичні матеріали;2. Структура змістових модулів, навчальних елементів
дисципліни “Антропогенні зміни водних об'єктівта навчальної діяльності студента


^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)


Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)


Зміст навчального елементу


Вид заняття

^ Види діяль-ності та поточ-ного кон-тролю на занят-ті


ІНДЗ (за вибором)


Кількість балів за ІНДЗ


^ Всього балів за види навч. занять НЕ


Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ ЗМ 1. вплив господарської діяльності на водні об'єкти
^ Результати навчання

Знати і розуміти загальну характеристику Світового океану, екологічний стан та джерела забруднення

Не 1.1. (Лекція)

Вплив господарської діяльності на Світовий океан


 1. Загальна характеристика Світового океану

 2. Екологічний стан та джерела забруднення Світового океану

 3. Екологічний моніторинг Світового океану2----

конспект лекції


Вплив господарської діяльності на Світовий океан

2,5
Розуміти систему будови світового океану

Знати та вміти класифікувати основні екологічні проблеми Світового океану виділяти водні обєкти України на контурних картах

(Семінарське заняття)

Вплив господарської діяльності на Світовий океан


(Практичне заняття)


Водні об'єкти України


 1. Загальна характеристика Світового океану

 2. Екологічний стан та джерела забруднення Світового океану

 3. Екологічний моніторинг Світового океану-

1

-4-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.


Захист роботи2,5


3


Розуміти й розрізняти водні обєкти

Знати як саме здійснюється екологічний моніторинг

Вміти виділяти основні джерела забруднення

(Самостійна робота)

Гідрологія океанів та морів.

Моніторинг Світового океану


1.Загальна характеристика Світового океану

2.Екологічний стан та джерела забруднення Світового океану

3.Екологічний моніторинг Світового океану--2--

 

Всього
92,5

5,5

^ Результати навчання

Знати і розуміти особливості поширення льодовиків, їх гідрологічне значення

Не 1.2. (Лекція)

Льодовики, вічна мерзлота та їх гідрологічне значення і сучасний стан1.Походження льодовиків і їх поширення на Землі

2.Гідрологія льодовиків

3.Роль льодовиків та їх гідрологічне значення

4.Вічна мерзлота

5. Сучасний стан льодовиків


2

----

конспект лекції


Особливості антропогенного впливу на режим льодовиків

2,5
Розуміти систему походження льодовиків

Знати та вміти пояснити роль льодовиків та їх гідрологічне значення

(Семінарське заняття)

Вплив господарської діяльності на сучасний стан льодовиків1.Походження льодовиків і їх поширення на Землі

2.Гідрологія льодовиків

3.Роль льодовиків та їх гідрологічне значення

4.Вічна мерзлота

5. Сучасний стан льодовиків-1

-

-

-- усне опит-ня;

- письмове опит-ня;

-термінологічний диктант;
2,5


Вміти аналізувати сучасний стан льодовиків та проблеми пов'язані із антропогенною перетвореністю навколишнього середовища

(Самостійна робота)

Льодовики, вічна мерзлота та їх гідрологічне значення і сучасний стан


1.Походження льодовиків і їх поширення на Землі

2.Гідрологія льодовиків

3.Роль льодовиків та їх гідрологічне значення

4.Вічна мерзлота

5. Сучасний стан льодовиків--2--

 

Всього
52,5

2,5

^ Результати навчання

Знати і розуміти походження підземних вод, їх основні класифікації та географічні особливості водного режиму

Не 1.3. (Лекція)

Режим підземних вод

1.Поняття про підземну гідросферу

2.Походження підземних вод

3.Класифікації

4.Географічні особливості водного режиму підземних вод.

5.Вплив господарської діяльності на підземні води2----

конспект лекції


Антропогенні зміни режиму підземних вод


2,5
Розуміти систему походження підземних вод

^ Знати та вміти виділяти та аналізувати природні та штучні водні обєкти

(Семінарське заняття)

Режим підземних вод


(Практичне заняття)

Характеристика природних та штучних водних об'єктів області (варіанти)

1.Поняття про підземну гідросферу

2.Походження підземних вод

3.Класифікації

4.Географічні особливості водного режиму підземних вод.

5.Вплив господарської діяльності на підземні води-

1-6-

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

-письмове опит-ня;


Захист роботи2,5


3

Розуміти й розрізняти підземні води

Знати їх класифікацію та та екологічні проблеми

Вміти аналізувати сучасний стан підземних вод

(Самостійна робота)

Режим підземних вод


1.Поняття про підземну гідросферу

2.Походження підземних вод

3.Класифікації

4.Географічні особливості водного режиму підземних вод.

5.Вплив господарської діяльності на підземні води--2


-

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

Всього
112,5

5,5

Результати навчання

Знати і розуміти режим озер та боліт


Не 1.4. (Лекція)

Режим озер та боліт

1.Поняття про основні водойми суходолу

2.Класифікація озер

3.Термічний режим озер.

4.Водний режим водойм. 5.Морфологічний режим водойм2----

конспект лекції


Вплив господарської діяльності на озера

Вплив господарської діяльності на болота

2,5
Розуміти особливості класифікації озер

Знати та вміти пояснити водний та морфологічний режим озер

(Семінарське заняття)

Режим озер та боліт

1.Поняття про основні водойми суходолу

2.Класифікація озер

3.Термічний режим озер.

4.Водний режим водойм. 5.Морфологічний режим водойм


-


1---

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.
2,5

^ Розуміти й розрізняти

Знати про основні водойми суходолу

Вміти пояснити основні чинники формування боліт

(Самостійна робота)

Режим озер та боліт

1.Поняття про основні водойми суходолу

2.Класифікація озер

3.Термічний режим озер.

4.Водний режим водойм. 5.Морфологічний режим водойм--2--

 

Всього
52,5

2,5

Результати навчання

Знати і розуміти основні процеси водного живлення річок


Не 1.5. (Лекція)

Режим річок

1.Поняття про водний режим

2.Процеси водного живлення річок.

3.Аналіз водного режиму річок. 4.Рівневий режим річок.

5.Режим стоку річкових наносів.

6.Русловий режим річок. 7.Льодотермічний режим річок.4----

конспект лекції

2,5
Розуміти основні процеси формування стоку

^ Знати та вміти пояснити основні чинники формування режиму річок

(Семінарське заняття)

Режим річок


(Практичне заняття)

Аналіз багаторічних коливань водності річок

1.Поняття про водний режим річок.

2.Процеси водного живлення річок.

3.Аналіз водного режиму річок. 4.Рівневий режим річок.

5.Режим стоку річкових наносів.

6.Русловий режим річок.-

2-6-

- усне опит-ня;

- письмове опит-ня;

-термінологічний диктант;


Захист роботи2,5


4

Розуміти й розрізняти

типи живлення річок

^ Знати особливості режимів річок.

Вміти аналізувати багаторічні коливання водності річок

(Самостійна робота)

Режим річок

1.Аналіз водного режиму річок. 2.Рівневий режим річок.

3.Режим стоку річкових наносів.

4.Русловий режим річок. 5.Льодотермічний режим річок. 6.Гідрохімічний режим річок--2--

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.


 

Всього
142,5

6,5

Результати навчання

Знати і розуміти явище зміни клімату


Не 1.6. (Лекція)

Вплив змін клімату

1.Фактори антропогенних змін клімату Землі.

2.Зміни глобальних процесів водообміну.

3.Зміни стану кріосфери Землі. 4.Зміни зволоженості суходолу та стоку води.2----

конспект лекції

2,5
Розуміти глобальні процеси водообміну, стану кріосфери, зволоженості суходолу

^ Знати та вміти пояснити впливи зміни клімату на водні об'єкти світу

(Семінарське заняття)

Вплив змін клімату

1.Фактори антропогенних змін клімату Землі.

2.Зміни глобальних процесів водообміну.

3.Зміни стану кріосфери Землі. 4.Зміни зволоженості суходолу та стоку води.-1---

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

-письмове опит-ня;
2,5


Розуміти й розрізняти

фактори антропогенних змін клімату

^ Знати основні чинники,що впливають на клімат Землі

Вміти пояснити сучасні процеси зміни клімату

(Самостійна робота)

Вплив змін клімату

1.Фактори антропогенних змін клімату Землі.

2.Зміни глобальних процесів водообміну.

3.Зміни стану кріосфери Землі. 4.Зміни зволоженості суходолу та стоку води.--2--

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

Всього
52,5

2,5^ Контрольна робота за змістовий модуль І
-

10

Всього балів за змістовий модуль І

15

35
ЗМ 2. Антропогенний вплив на водотоки
^ Результати навчання

Знати і розуміти основні поняття, категорії, завдання та чинники, що впливають на водні об'єкти світу

Не 2.1. (Лекція)

Основні чинники господарської діяльності


 1. Класифікації водних об'єктів

 2. Природні чинники

 3. Фактори господарської діяльності


2----

конспект лекції

2,5
Розуміти систему основних чинників формування та зміни водних обєктів

^ Знати та вміти класифікувати основні водні обєкти

(Семінарське заняття)

Основні умови формування водних об'єктів світу


(Практичне заняття)

Визначення основних морфометричних показників на однорідних ділянках русел та заплав річок (варіанти)

 1. Класифікації водних об'єктів

 2. Природні чинники

 3. Фактори господарської діяльності


-

1

-6-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.

Захист роботи2,5


3

Розуміти й розрізняти водні обєкти та чинники, які впливають на їх формування

^ Знати як саме впливають природні та антропогенні чинники на водні обєкти світу.

Вміти виділяти водні обєкти на контурних картах

(Самостійна робота)

Основні умови формування водних об'єктів світу


 1. Класифікації водних об'єктів

 2. Природні чинники

 3. Фактори господарської діяльності


--2--

 

Всього
112,5

5,5

^ Результати навчання

Знати і розуміти особливості будівництва та експлуатації різноманітних гілротехнічних споруд, їх вплив на водні обєкти.

Не 2.2. (Лекція)

Гідротехнічне будівництво та інженерні споруди


1.Поняття про гідротехнічні споруди

2.Класифікація основних інженерних споруд.

3..Основи гідротехнічного будівництва, техніка викорис-тання водних ресурсів.

4.Особливості експлуатації інженерних споруд.2----

конспект лекції


Вплив інженерних споруд на довкілля

2,5
Розуміти систему будівництва та експлуатації основних інженерних споруд

^ Знати та вміти пояснити особливості використання водних ресурсів, експлуатації інженерних споруд

(Семінарське заняття)

Гідротехнічне будівництво та інженерні споруди1.Поняття про гідротехнічні споруди

2.Класифікація основних інженерних споруд.

3..Основи гідротехнічного будівництва, техніка викорис-тання водних ресурсів, меліорації.

4.Особливості експлуатації інженерних споруд.-1

-

-

-- усне опит-ня;

- письмове опит-ня;

-термінологічний диктант;
2,5


Розуміти й розрізняти основні інженерні споруди

^ Знати систему розміщення інженерних споруд

Вміти аналізувати вплив гідротехнічних споруд на водні обєкти

(Самостійна робота)

Гідротехнічне будівництво та інженерні споруди

1.Поняття про гідротехнічні споруди

2.Класифікація основних інженерних споруд.

3..Основи гідротехнічного будівництва, техніка викорис-тання водних ресурсів, меліорації.

4.Особливості експлуатації інженерних споруд.--2--

 

Всього
52,5

2,5

^ Результати навчання

Знати і розуміти поняття «меліорація» та її вплив на водний режим

Не 2.3. (Лекція)

Меліорація та її вплив на водний режим

1. Поняття “меліорація”.

2. Класифікація меліорацій.

3. Меліоративний фонд.

4. Історія розвитку меліоративного освоєння територій.2----

конспект лекції

2,5
Розуміти завдання і види меліорацій

Знати та вміти аналізувати вплив меліорації на водний режим

(Семінарське заняття)

Меліорація та її вплив на водний режим


(Практичне заняття)

Кількісна оцінка часових змін смуги руслоформування річки (варіанти)

1. Поняття “меліорація”.

2. Класифікація меліорацій.

3. Меліоративний фонд.

4. Історія розвитку меліоративного освоєння територій.

5.Завдання і види меліорацій.-

2-8-

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

-письмове опит-ня;


Захист роботи2,5


4

Розуміти й розрізняти види меліорацій

Знати їх класифікацію та сучасний стан

Вміти аналізувати вплив меліоративних систем на водні обєкти


(Самостійна робота)

Історія розвитку меліоративного освоєння територій.

1.Історія розвитку меліоративного освоєння територій.

2.Розвиток меліорацій на Україні в передвоєнні та післявоєнні роки.

3.Сучасний стан меліоративного будівництва.--2--

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

Всього
142,5

6,5

^ Результати навчання

Знати і розуміти поняття про річковий стік


Не 2.4. (Лекція)

Фактори господарської діяльності і методичні основи оцінки впливу їх на річковий стік1.Поняття про річковий стік

2. Класифікація факторів господарської діяльності, що впливають на річковий стік

3.Основні методичні принципи оцінки антропогенного впливу2----

конспект лекції

2,5
Розуміти основні методичні принципи оцінки антропогенного впливу

^ Знати та вміти класифікувати фактори господарської діяльності, що впливають на річковий стік

(Семінарське заняття)

Фактори господарської діяльності і методичні основи оцінки впливу їх на річковий стік


1.Поняття про річковий стік

2. Класифікація факторів господарської діяльності, що впливають на річковий стік

3.Основні методичні принципи оцінки антропогенного впливу


-


2---

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.
2,5


^ Розуміти й розрізняти Знати особливості формування річкового стоку

Вміти пояснити чинники формування стоку

(Самостійна робота)

Фактори господарської діяльності і методичні основи оцінки впливу їх на річковий стік


1.Поняття про річковий стік

2. Класифікація факторів господарської діяльності, що впливають на річковий стік

3.Основні методичні принципи оцінки антропогенного впливу--2--

 

Всього
62,5

2,5

Результати навчання

Знати і розуміти, що таке русловий процес

Не 2.5. (Лекція)

Антропогенний вплив на руслові процеси


1.Поняття про русловий процес

2.Природні чинники

3.Класифікація антропогенних чинників

4.Вплив господарської діяльності на руслові процеси2----

конспект лекції


Вплив інженерних споруд на річкові русла


2,5
Розуміти основні чинники впливу на руслові процеси

^ Знати та вміти пояснити основні антропогенні чинники

(Семінарське заняття)

Антропогенний вплив на руслові процеси


(Практичне заняття)

Аналіз внутрірічного розподілу стоку води у річках

1.Поняття про русловий процес

2.Природні чинники

3.Класифікація антропогенних чинників

4.Вплив господарської діяльності на руслові процеси-1-6-

- усне опит-ня;

- письмове опит-ня;

-термінологічний диктант;


Захист роботи2,5


3


Розуміти й розрізняти чинники

Знати особливості негативної дії антропогенних чинників

Вміти аналізувати вплив на руслові процеси

(Самостійна робота)

Антропогенний вплив на руслові процеси


1.Поняття про русловий процес

2.Природні чинники

3.Класифікація антропогенних чинників

4.Вплив господарської діяльності на руслові процеси--2--

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.


 

Всього
92,5

5,5

^ Результати навчання

Знати і розуміти про водні обєкти та їх використання


Не 2.6. (Лекція) Антропогенний вплив на річки України та його оцінка


1.Характеристика водних обєктів України

2.Особливості використання водних обєктів

3.Екологічні проблеми

4.Сучасний стан водних обєктів України4----

конспект лекції


Антропогенний вплив на водні об’єкти України

2,5
Розуміти основні екологічні проблеми

Знати та вміти пояснити сучасний стан водних обєктів

(Семінарське заняття)

Антропогенний вплив на річки України та його оцінка

1.Характеристика водних обєктів України

2.Особливості використання водних обєктів

3.Екологічні проблеми

4.Сучасний стан водних обєктів України-1---

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

-письмове опит-ня;
2,5


Розуміти й розрізняти водні обєкти України

^ Знати про сучасний стан водних обєктів

Вміти пояснити основні екологічні проблеми

(Самостійна робота)

Антропогенний вплив на річки України та його оцінка

1.Характеристика водних обєктів України

2.Особливості використання водних обєктів

3.Екологічні проблеми

4.Сучасний стан водних обєктів України--2--

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.


 

Всього
72,5

2,5^ Контрольна робота за змістовий модуль ІІ
-

10

Всього балів за змістовий модуль ІІ

15

35
ВСЬОГО

30

70


  1   2   3

Схожі:

Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи