Чернівецький національний університет icon

Чернівецький національний університет
Скачати 251.28 Kb.
НазваЧернівецький національний університет
Дата31.05.2012
Розмір251.28 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан географічного факультету

______________ Руденко В.П.

„___”_________ 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

( за кредитно - модульною системою навчання )


з курсу БАНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Для напряму –6.070800 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування


Факультет географічний


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Кількість кредитів

Лекцій (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Індивідуальна

робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна


4

7

90

2,5

16

16

2

567
Заочна

4

7

90

2,5

8827Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Робоча програма складена на основі Програми курсу „Банки екологічної інформації” для студентів географічного факультету напряму „Екологія та охорона навколишнього середовища” затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення 30 серпня 2011 року Протокол №1


Робоча програма складена доцентом Сіваком В.К.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1

„ 30 ” серпня 2011року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /


Схвалено методичною радою географічного факультету

„___” ______________ 2011року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Цепенда М.В../
^

1. Пояснювальна записка


.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – ВЧС.5.1

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 • Спеціальність, для якої читається курс – Гідроекологія

 • Кількість кредитів – 2,5

 • Загальна кількість годин – 90

 • Кількість годин на тиждень – 2, з них – 1 години лекційні заняття, 1 години – практичні роботи.

 • Статус курсу – дисципліна самостійного вибору студента

 • Семестр, в якому читається – 7

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення з основами знань про види інформації та інформаційні ресурси, що використовуються у сфері екології та охорони довкілля. Розгляд основних положень теорії баз даних та інформаційних систем, а також базових понять у сфері сучасних геоінформаційних систем та технологій.

^ Основні завдання, що мають бути вирішені в процесі викладення дисципліни:

 • сформувати у студентів розуміння поняття про інформацію, її властивості та типізацію;

 • надати знання про інформаційні ресурси, їх особливості та види;

 • показати порядок застосування інформаційних технологій для отримання інформаційних ресурсів;

 • сформувати у студентів знання про бази даних й інформаційні системи;

 • розвинути практичні навички інформаційного пошуку;

 • надати студентам знання про основні джерела екологічної і природоохоронної інформації.

Компетенції:

Знати: Методи інформаційного забезпечення, інформаційних потоках, нормативно-правову та статистичну базу.

^ Уміти: оперувати певними типами і об’ємами екологічної інформації, систематизувати та ефективно виконувати інформаційні технології.

Розуміти: Роль інформації що використовується при реалізації різних напрямів природоохоронної діяльності, правила пошуку інформаційних джерел що стосуються охорони природи

 • Кількість годин відведених на: лекції – 16, семінарські заняття – 16, самостійна робота студентів – 56.

 • Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації та індивідуальні заняття і завдання.

 • Вид підсумкового контролю – залік.
^

2. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


БАНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)


Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)


^ Зміст навчального елементу


Види заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть

балів за ІндЗ


Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ ЗМ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА БАЗИ ДАНИХ

Знати

Загальне поняття про інформацію та її властивості;

поняття інформаційні ресурси, їх особливості та класифікацію.

Розуміти роль і місце інформації у житті сучасної людини; значення процесів інформатизації.

^ НЕ 1.1. (Лекція)

Інформація та інформаційні ресурси.


Загальні поняття про інформацію. Властивості інформації. Характеристика типів екоінформації. Інформаційні ресурси, їх особливості та види. Застосування інформаційних технологій для отримання інформаційних ресурсів.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

Вступний контроль

Екологічна інформація та її правова основа.

2
^ Знати поняття база даних та інформаційна система; архітектуру інформаційних систем та їх класифікацію.

Розуміти необхідність створення баз даних та інформаційних систем; принципи управління базами даних.

^ НЕ 1.2. (Лекція)

Основні положення баз даних й інформаційних систем.

Бази даних й інформаційні системи. Архітектура інформаційної системи. Системи управління базами даних. Локальні інформаційні системи. Розробка та виконання додатків. Типи даних, які використовуються в базах даних.

4

-

-

-

-

Конспект лекцій

Схеми обміну даними при роботі з базами даних.

2
^ Знати основні моделі та типи даних, які зберігаються в базах даних.

Розуміти відмінності між різними моделями збереження даних та принципи поділу даних на типи.

(Семінарське заняття №1)

Моделі та типи даних, які зберігаються в базах даних.

Ієрархічна модель. Мережна модель. Реляційна модель. Постреляційна модель. Багатовимірна модель.

-

4

-

-

-

Усне опитування та тестування.8

Знати загальні відомості про бібліотеки та перспективи їх розвитку; класифікацію видань; основні джерела екологічної інформації у бібліотеках.

Розуміти роль бібліотеки у пошуку екологічної та інших видів інформації.

^ НЕ 1.3. (Лекція)

Джерела і шляхи отримання екологічної інформації.

Бібліотеки як основне джерело інформації. Загальні відомості про бібліотеки і перспективи їх розвитку. Класифікація джерел інформації в бібліотеках. Основні види видань. Джерела екологічної і природоохоронної інформації в бібліотеках.

4

-

-

-

-

Конспект лекцій

Бібліографічні ресурси в Інтернет.

3
^ Знати відомості про бібліотечні каталоги; типи та види баз даних, що використовуються бібліотеками; способи пошуку інформації.

Розуміти теоретичні аспекти інформаційного пошуку.

(Семінарське заняття №2)

Інформаційний пошук в бібліотеках.

Теоретичні аспекти інформаційного пошуку. Бібліотечні каталоги. Традиційний пошук інформації за допомогою каталогів. Автоматизований пошук інформації в бібліотеці. Типи та види баз даних, що використовуються бібліотеками. Електронні бібліографічні ресурси. Автоматизовані бібліографічні бази даних і інформаційно-бібліографічні системи. Види та методики бібліографічного пошуку.

-

4

-

-

-

Усне опитування та тестування.

9
Модуль контроль №1
10


^

За ЗМ 1 годин


10

8

35


^ ЗМ 2. ГЕОГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Знати типи сучасних геоінформаційних систем та їх характеристики.

Розуміти необхідність і значення використання ГІС у галузі охорони довкілля.

^ НЕ 2.1. (Лекція)

Географічні інформаційні системи.


Характеристика сучасних геоінформаційних систем. Дані і їх організація в ГІС.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

Формування банків даних для вирішення геоекологічних задач.

2
^ Знати класифікацію інформації для ГІС та її характеристики.

Розуміти необхідність застосування ГІС технологій при створенні екологічних карт різних типів.

(Семінарське заняття №3)

Інформаційне забезпечення екологічного картографування.

Класифікація інформації для екологічного картографування та її коротка характеристика. Застосування ГІС - технологій в інформаційному забезпеченні екологічного картографування.

-

4

-

-

-

Усне опитування та тестування.

9

^ Знати поняття екологічного моніторингу та його інформаційного забезпечення; структуру сучасної системи екологічного моніторингу.

Розуміти роль інформаційного забезпечення при організації систем екологічного моніторингу.

^ НЕ 2.2. (Лекція)

Інформаційне забезпечення екологічного моніторингу.

Роль і зміст інформаційного забезпечення екологічного моніторингу. Структура сучасної системи екологічного моніторингу.

Регіональні інформаційні системи охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

ГІС єдиного екологічного моніторингу регіону.

2
^ Знати види кадастрів та їх характеристику; порядок ведення земельного кадастру в Україні.

Розуміти основні інформаційні аспекти кадастрової діяльності в Україні.

(Семінарське заняття №4)

Інформаційні аспекти кадастрової діяльності в Україні.

Види кадастрів та їх коротка характеристика. Інформаційні аспекти в кадастровій діяльності в Україні. Порядок ведення земельного кадастру та вимоги до інформаційного забезпечення при його здійсненні. Автоматизовані системи в державному кадастрі земельних ресурсів. Одержання даних для ГІС.

-

4

-

-

-

Усне опитування та тестування.

10

^ Знати основні законодавчі акти у сфері використання природних ресурсів, охорони атмосферного повітря та водних об’єктів.

Розуміти необхідність процесу систематизації законодавчих актів у галузі охорони довкілля.

^ НЕ 2.4. (Лекція).

Систематизація екологічного законодавства.

Загальні відомості про систематизацію екологічного законодавства. Банк даних основних нормативно-правових законодавчих актів у сфері використання природних ресурсів, охорони атмосферного повітря.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій


Банк даних основних нормативно-правових законодавчих актів у сфері охорони водних об’єктів.

2Модуль контроль №2
10
Всього за ЗМ 2

6

835
^ Модуль контрольний (підсумковий)

30
Всього

16

16100


3.Зміст дисципліни

3.1 Навчальний план


п/п

Тема

Кількість годин

1.

Інформація та інформаційні ресурси

2

2.

Основні положення баз даних й інформаційних систем

4

3.

Джерела і шляхи отримання екологічної інформації

4

4.

Географічні інформаційні системи

2

5.

Інформаційне забезпечення екологічного моніторингу

2

6.

Систематизація екологічного законодавства

2
Всього

16

^ 3.2 Зміст практичних занять


п/п

Назви робіт

Кількість годин^ Моделі та типи даних, які зберігаються в базах даних. Ієрархічна модель. Мережна модель. Реляційна модель. Постреляційна модель. Багатовимірна модель.

4Інформаційний пошук в бібліотеках. Теоретичні аспекти інформаційного пошуку. Бібліотечні каталоги. Традиційний пошук інформації за допомогою каталогів. Автоматизований пошук інформації в бібліотеці. Типи та види баз даних, що використовуються бібліотеками. Електронні бібліографічні ресурси. Автоматизовані бібліографічні бази даних і інформаційно-бібліографічні системи. Види та методики бібліографічного пошуку.

4Інформаційне забезпечення екологічного картографування. Класифікація інформації для екологічного картографування та її коротка характеристика. Застосування ГІС - технологій в інформаційному забезпеченні екологічного картографування.

4Інформаційні аспекти кадастрової діяльності в Україні. Види кадастрів та їх коротка характеристика. Інформаційні аспекти в кадастровій діяльності в Україні. Порядок ведення земельного кадастру та вимоги до інформаційного забезпечення при його здійсненні. Автоматизовані системи в державному кадастрі земельних ресурсів. Одержання даних для ГІС.

4
Всього

16^ 4.Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих робіт)

п/п

Тема

годиниЕкологічна інформація та її правова основа

5Схеми обміну даними при роботі з базами даних

8Бібліографічні ресурси в Інтернет

8Формування банків даних для вирішення геоекологічних задач

6ГІС єдиного екологічного моніторингу регіону

8Банк даних основних нормативно-правових законодавчих актів у сфері охорони водних об’єктів

6Порядок ведення земельного кадастру та вимоги до інформаційного забезпечення при його здійснені

7Інформаційне забезпечення у сфері екологічно безпечного утворення та поводження з відходами

8


^ 5. Модуль контроль 1 (контрольні питання)

 1. Загальні поняття про інформацію

 2. Властивості інформації

 3. Екологічна інформація та її правова основа

 4. Характеристика типів екоінформації

 5. Інформаційні ресурси, їх особливості та види

 6. Застосування інформаційних технологій для отримання інформаційних ресурсів

 7. Бази даних й інформаційні системи

 8. Архітектура інформаційної системи

 9. Системи управління базами даних

 10. Локальні інформаційні системи

 11. Розробка та виконання додатків

 12. Схема обміну даними при роботі з базами даних

 13. Моделі та типи даних, які зберігаються в базах даних

 14. Ієрархічна модель

 15. Мережна модель

 16. Реляційна модель

 17. Постреляційна модель

 18. Багатовимірна модель

 19. Типи даних, які використовуються в базах даних

 20. Джерела і шляхи отримання екологічної інформації

 21. Бібліотеки як основне джерело інформації

 22. Загальні відомості про бібліотеки і перспективи їх розвитку

 23. Класифікація джерел інформації в бібліотеках

 24. Основні види видань

 25. Джерела екологічної і природоохоронної інформації в бібліотеках

 26. Інформаційний пошук в бібліотеках

 27. Теоретичні аспекти інформаційного пошуку. Бібліотечні каталоги

 28. Традиційний пошук інформації за допомогою каталогів

 29. Автоматизований пошук інформації в бібліотеці

 30. Типи та види баз даних, що використовуються бібліотеками

 31. Електронні бібліографічні ресурси

 32. Автоматизовані бібліографічні бази даних і інформаційно-бібліографічні системи

 33. Види та методики бібліографічного пошуку

 34. Бібліографічні ресурси в Інтернет

Модульний контроль 2 (контрольні питання)

 1. Географічні інформаційні системи

 2. Коротка характеристика сучасних геоінформаційних систем

 3. Дані і їх організація в ГІС

 4. Формування банків даних для вирішення геоекологічних задач

 5. Інформаційне забезпечення екологічного картографування

 6. Класифікація інформації для екологічного картографування та її коротка характеристика

 7. Застосування ГІС - технологій в інформаційному забезпеченні екологічного картографування

 8. Інформаційні аспекти кадастрової діяльності в Україні

 9. Види кадастрів та їх коротка характеристика

 10. Порядок ведення земельного кадастру та вимоги до інформаційного забезпечення при його здійсненні

 11. Автоматизовані системи в державному кадастрі земельних ресурсів

 12. Інформаційне забезпечення екологічного моніторингу

 13. Систематизація екологічного законодавства

 14. Загальні відомості про систематизацію екологічного законодавства

 15. Банк даних основних нормативно-правових законодавчих актів у сфері використання природних ресурсів

 16. Банк даних основних нормативно-правових законодавчих актів у сфері охорони атмосферного повітря

 17. Банк даних основних нормативно-правових законодавчих актів у сфері охорони водних об’єктів

 18. Роль і зміст інформаційного забезпечення екологічного моніторингу

 19. Структура сучасної системи екологічного моніторингу

Підсумковий модуль

 1. Загальні поняття про інформацію

 2. Властивості інформації

 3. Екологічна інформація та її правова основа

 4. Характеристика типів екоінформації

 5. Інформаційні ресурси, їх особливості та види

 6. Застосування інформаційних технологій для отримання інформаційних ресурсів

 7. Бази даних й інформаційні системи

 8. Архітектура інформаційної системи

 9. Системи управління базами даних

 10. Локальні інформаційні системи

 11. Розробка та виконання додатків

 12. Схема обміну даними при роботі з базами даних

 13. Моделі та типи даних, які зберігаються в базах даних

 14. Ієрархічна модель

 15. Мережна модель

 16. Реляційна модель

 17. Постреляційна модель

 18. Багатовимірна модель

 19. Типи даних, які використовуються в базах даних

 20. Джерела і шляхи отримання екологічної інформації

 21. Бібліотеки як основне джерело інформації

 22. Загальні відомості про бібліотеки і перспективи їх розвитку

 23. Класифікація джерел інформації в бібліотеках

 24. Основні види видань

 25. Джерела екологічної і природоохоронної інформації в бібліотеках

 26. Інформаційний пошук в бібліотеках

 27. Теоретичні аспекти інформаційного пошуку. Бібліотечні каталоги

 28. Традиційний пошук інформації за допомогою каталогів

 29. Автоматизований пошук інформації в бібліотеці

 30. Типи та види баз даних, що використовуються бібліотеками

 31. Електронні бібліографічні ресурси

 32. Автоматизовані бібліографічні бази даних і інформаційно-бібліографічні системи

 33. Види та методики бібліографічного пошуку

 34. Бібліографічні ресурси в Інтернет

 35. Географічні інформаційні системи

 36. Коротка характеристика сучасних геоінформаційних систем

 37. Дані і їх організація в ГІС

 38. Формування банків даних для вирішення геоекологічних задач

 39. Інформаційне забезпечення екологічного картографування

 40. Класифікація інформації для екологічного картографування та її коротка характеристика

 41. Застосування ГІС - технологій в інформаційному забезпеченні екологічного картографування

 42. Інформаційні аспекти кадастрової діяльності в Україні

 43. Види кадастрів та їх коротка характеристика

 44. Порядок ведення земельного кадастру та вимоги до інформаційного забезпечення при його здійсненні

 45. Автоматизовані системи в державному кадастрі земельних ресурсів

 46. Інформаційне забезпечення екологічного моніторингу

 47. Систематизація екологічного законодавства

 48. Загальні відомості про систематизацію екологічного законодавства

 49. Банк даних основних нормативно-правових законодавчих актів у сфері використання природних ресурсів

 50. Банк даних основних нормативно-правових законодавчих актів у сфері охорони атмосферного повітря

 51. Банк даних основних нормативно-правових законодавчих актів у сфері охорони водних об’єктів

 52. Роль і зміст інформаційного забезпечення екологічного моніторингу

 53. Структура сучасної системи екологічного моніторингу^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS

Оцінка

Сприяючий характер діяльності студента

відмінно”

90 -100 балів /А

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

добре”

75 – 89 балів /ВС

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

задовільно”

60 – 74 бали /DE

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

незадовільно”

35-59 балів /FX

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.
 1. ^ Список джерел рекомендованої літератури

 1. Банки екологічної інформації: Навчальний посібник / Самойленко Н.М., Рогозинський М.С., Масікевич Ю.Г., Солодкий В.Д., Сівак В.К., Моісеєв В.Ф., Масікевич А.Ю. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 372 с.

 2. Моніторинг довкілля: Підручник / М.О.Клименко, А.М.Прищепа, Н.М.Вознюк. – К.: Академія, 2006. - 360 с. - (Альма-матер).


Додаткова:

 1. Біомоніторинг Чернівецької області : Монографія / С. С. Костишин, С. С. Руденко, Т. В. Морозова ; М-во освіти і науки України. – Чернівці : Рута, 2008. – 237 с.

 2. Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми: Монографія / В.Б. Мокін, М.П. Боцула, Г.В. Горячев та ін.; Під ред. В.Б. Мокіна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 309 с.

 3. Моніторинг якості води: наукове видання / О.І.Троянський ; М-во аграр. політики України, Держ. агроеколог. ун-т. – Житомир: Волинь, 2004. – 191 с.

 4. Моніторинг природного середовища: Навч. посібник: У 2-х ч. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Уклад. Т.В. Соловей. – Чернівці: Рута, 2006. – 48 с.

 5. Моніторинг природного середовища: Метод. вказівки. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Уклад. Т.В. Соловей, К. Юзвяк. – Чернівці: Рута, 2007. – 44 с.

 6. Моніторинг природного середовища: Навч. посібник. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Уклад. С.Д. Борук. – Чернівці: Рута, 2006. – 79 с.

 7. Моніторинг природного середовища: Навч. посібник. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Уклад. С.Д. Борук. – Чернівці: Рута, 2006. – 79 с.

 8. Мониторинг окружающей среды и инженерные методы охраны биосферы: Научное издание. Ч.1.Основы мониторинга / Л.Ф.Долина. – Днепропетровск: 2002. – 208 с.

Схожі:

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Чернівецький національний університет iconУкраїни чернівецький національний університет

Чернівецький національний університет iconЧернівецький національний університет „Затверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи