Робоча програма icon

Робоча програма
Скачати 272.88 Kb.
НазваРобоча програма
Дата31.05.2012
Розмір272.88 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

_________________ В.П.Руденко


“ ” вересня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з “ Геоінформаційні системи у водопостачанні та водовідведенні ”

для спеціальності – 6.092601- Водопостачання та водовідведення

Факультет географічний

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Норматив-ні дані


Форма навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год.)

Практичних

(семінарських

(год.)

Лабораторних

(год.)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год.)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

4

7

108

3

16

-

32

3

57

-

-

7

-


Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти

за професійним спрямуванням „ Гідротехніка ”

Робоча програма складена асист. Шевчуком Антоном Юрійовичем

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол №__1_ від “ ” серпня 2011 р.

Завідувач кафедри ___________________ Ющенко Ю.С.

Схвалено методичною радою географічного факультету

“ ” вересня 2011 р.


Голова методичної ради

географічного факультету ____________________ Цепенда М.В.
 1. ^

  Пояснювальна записка


.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.0926/01/4.07

 • Назва напряму - “ Водні ресурси ”

 • Спеціальність, для якої читається курс – Водопостачання та водовідведення

 • Кількість кредитів – 3,5

 • Загальна кількість годин - 108

 • Кількість годин на тиждень – 4, з них – 2 години лекцій на тиждень, 2 години – практичні роботи

 • Статус курсу – вибірковий для підготовки бакалаврів зі спеціальності “ Водопостачання та водовідведення ”

 • ^ Семестр, в якому читається – 7

Мета вивчення дисципліни - Основною метою викладання дисципліни підготувати майбутнього фахівця спеціальності 0926 "Водні ресурси" .

^ Перелік основних знань, умінь і навичок, що будуть сформовані у процесі вивчення курсу проводити вишукувальні роботи, користуватись обчислювальною технікою та діючими методиками і нормативними документами, виконувати інженерні розрахунки елементів споруд водопостачання та водовідведення; дисципліна " Геоінформаційні системи у водопостачанні та водовідведенні " надає студентам необхідні теоретичні та практичні знання, для проектування систем водопостачання та водовідведення за допомогою програмного забезпечення. Формує у студентів фундамент практичних знань для подальшого використання їх в основних профілюючих дисциплінах спеціальності та роботи над дипломним проектом.

Кількість годин, відведених на лекції - 16(4), практичні заняття – (8), лабораторні заняття – 32

 • Форми і методи навчання: лекції, групові семінари, практичні та лабораторні роботи

 • Вид підсумкового контролю – залік
 1. ^

  ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Геоінформаційні системи у водовідведенні та водопостачанні

(8 семестр)


^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види діяльності тип поточного контролю

К-сть

балів

ІндЗ

(за вибором)

К-сть

балів

Всього балів за НЕ

Л

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Основні принципи організації ГІС.

^ Знати визначення геоінформаційної системи (ГІС)

Розуміти загальні поняття про інформатику та геоінформатику.


НЕ 1.1 Вступ до курсу.

[1-4,8,9,12-22]

Мета, структура і предмет курсу.

Геоінформатика - наука, технологія, вироб­ництво.

2

^ Знати прийоми настроювання робочого столу.

Розуміти організацію файлової системи та основні принципи її роботи.

Н.Е1.2 (Лабораторне заняття №1)

Ознайомлення з операційною системою типу WINDOWS XP.


Структура, організація файлової системи.

Основні команди для роботи з файла­ми, інтерфейс користувача.


4

Захист практичної

5

5

^ Знати загаль­ну класифікацію інформаційних систем.

Розуміти функції аналогіч­них підсистем для ГІС.

НЕ 1.3 Загальні принципи організації функціонвання ГІС.

[1-16,24,25]

Сутність, структура і функції ГІС.

Підсистеми ГІС.

2


Усне опитування

22

Знати прийоми роботи з таблицями і діаграмами у текстовому редакторі WORD XP.

Розуміти принципи редагування таблиць і діаграм у текстовому редакторі WORD XP.

Н.Е1.4 (Лабораторне заняття №2)
^

Створення й редагування таблиць і діаграм у текстовому редакторі WORD XP.


WORD XP :

Загальні відомості.

Робота з документами. Введення, редагування і форматування текстів; Створення таблиць.

Побудова діаграм.


4

Захист практичної

55

^ Знати засоби і способи збору інформації для ГІС.

Розуміти дані ГІС і дійсність.

НЕ 1.5 Просторо­вий аналіз.

[1,6,8,11-17,19,23-25]


Поняття просторового аналізу.

Типи просторових об'єктів реального світу.

Просто­ровий розподіл об'єктів.

2

^

Письмовий контроль


22

Знати прийоми роботи з рисунками і формулами у текстовому редакторі WORD XP.

Розуміти принципи редагування рисунків та формул у текстовому редакторі WORD XP.

Н.Е1.6 (Лабораторне заняття №3)

Створення й редагування рисунків та формул у текстовому редакторі WORD XP.Робота з рисунками.

Введення математичних формул.


4
^

Захист практичної


55

Знати Основні структури комп'ютерних файлів.

Розуміти типи інформації про індивідуальні просторові об'єкти.
^

НЕ 1.7 Геоінформаційні

структури

та моделі

даних.


[1-6, 10,11,14-22]

Традиційні й геоінформаційні підходи щодо дослідження просторових даних.

Принцип подавання просторових даних у ГІС.

2

^

Письмовий контроль


22

Знати прийоми роботи з таблицями і діаграмами у табличному редакторі EXCEL XP.

Розуміти принципи редагування таблиць і діаграм у табличному редакторі EXCEL XP.

Н.Е1.8 (Лабораторне заняття №4)
^

Створення й редагування таблиць і діаграм у табличному редакторі EXCEL XP.


EXCEL XP :

Загальні відомості.

Робота з документами. Введення, редагування і форматування текстів; Створення таблиць.

Побудова діаграм.


4
^

Захист практичної


55

Контрольна робота
10

Всього за модуль №1
36
^ ЗМ2. Основи про­сторового аналізу й проектування в ГІС.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знати перетворення координат у ГІС.

Розуміти способи цифрування інформації. Етапи введення інформації.

НЕ2.1 Введення, збереження та редагу­вання даних у ГІС.

[1,4,5, 8, 9,15-23]


Загальні риси підсистеми введення.

Пристрої введення інформації: дигітайзери, ска­нери тощо.

2


^ Знати прийоми роботи з рисунками і формулами у табличному редакторі EXCEL XP.

Розуміти принципи редагування рисунків та формул у табличному редакторі EXCEL XP.

Н.Е2.2 (Лабораторне заняття №5)

Створення й редагування рисунків та формул у табличному редакторі EXCEL XP.Робота з рисунками.

Введення математичних формул.


4
^

Захист практичної


55

Знати загальні підходи до визначення точкових, лі­нійних та площинних об'єктів на основі їх атрибутів..

Розуміти підсистему аналізу у ГІС.
^

НЕ2.3 Основи про­сторового аналізу й вимірювання в ГІС.


[4-7, 10,11,18-21]

Пошук й ідентифікація просторових об'єктів.

Пошук об’єктів у векторних і растрових ГІС.

Просторові об'єкти високого рівня: точкові, лінійні, площинні.


2

^ Знати основні прийоми роботи з програмою ACCESS XP.

Розуміти принципи редагування баз ACCESS XP.

Н.Е2.4 (Лабораторне заняття №6)

Створення й редагування бази даних ACCESS XP.Введення інформації.

Робота з базами даних.

Аналіз і пошук потрібної інформації у базах.


4
^

Захист практичної


55

Знати загальне поняття про вивід як відображення та подавання результатів аналізу у ГІС

Розуміти поняття про запити до баз даних ГІС та мову цих запитів.
^

НЕ2.5 Вивід ре­зультатів аналізу ГІС.


[1-7, 10-15,21-25]

Просторовий запит.

По­стійний і тимчасовий вивід та вимоги до його результатів.

Поняття про візуалізацію. Багатовимірні зображення.

2


Письмовий контроль


22

Знати Можливості AutoCAD2007.

Розуміти принцип координат в AutoCAD2007.

НЕ2.6 (Лабораторне заняття №7)

Загальне ознайомлення з програмою для проектування AutoCAD2007.

Можливості AutoCAD2007.

Робоче поле.

Панелі інструментів.


4
^

Захист практичної


55

Знати загальне поняття про проектування ГІС.

Розуміти стру­ктурну модель проектування.
^

НЕ2.7 Проектуван­ня ГІС.


[1-7, 10-25]

Розробка програмного забезпечення: прин­ципи проектування, лінійна модель розробки ГІС.

Технічне проектування. Концептуальне проектування.

Психологічні проблеми впровадження ГІС.

Питання вартості й ефективності та ме­тодологія проектування ГІС.

2


Письмовий контроль


22

^ Знати команди для побудови найпростіших об’єктів.

Розуміти принцип побудови найпростіших об’єктів.

НЕ2.8 (Лабораторне заняття №8)

Прийоми роботи в AutoCAD2007.

Створення листа для креслення.

Побудова найпростіших об’єктів.


4
^

Захист практичної


55

Контрольна робота

10
^

Всього за Модуль 2


34

Модуль контроль (підсумковий)

30

Всього


годин

36

-

16
балів

100
3.Зміст дисципліни


3.1 Зміст лекційного курсу.


№ п/п

Тема

Години

1

Вступ до курсу.

2

2

Загальні принципи організації і функціонування геоінформацій­них систем

2(2)

3

Просторовий аналіз - основа сучасної географії.

2

4

Геоінформаційні структури та моделі даних.

2

5

Введення, збереження та редагування даних у ПС.

2(2)

6

Основи просторового аналізу й вимірювання в ПС.

2

7

Вивід результатів аналізу ПС.

2

8

Проектування ПС.

2

Всього годин

16(4)^ 3.2 Зміст лабораторнихних занять№ п/п

Назва роботи

Кількість годин

1

Ознайомлення з операційною системою типу WINDOWS XP.

4

2

Створення й редагування таблиць і діаграм у текстовому редакторі WORD XP.

4

3

Створення й редагування рисунків та формул у текстовому редакторі WORD XP.


4

4

Створення й редагування таблиць і діаграм у табличному редакторі EXCEL XP.


4

5

Створення й редагування рисунків та формул у табличному редакторі EXCEL XP.


4

6

Створення й редагування бази даних ACCESS XP.

4

7

Загальне ознайомлення з програмою для проектування AutoCAD2007.

4

8

Прийоми роботи в AutoCAD2007.

4

Всього годин

32^ 3.2 Зміст самостійної роботи курсу.

ЗМ НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

НЕ 1.1

Огляд можливостей MapInfo Professional. Засади настільного картографування.

письмово, усно

[1-4,8,9,12-22]

НЕ 1.2

Геокодування: нанесення даних на карту.

письмово, усно

[1-16,24,25]

НЕ 1.3

Вибірки і запити. SQL запити в MapInfo Professional.

письмово, усно

[1,6,8,11-17,19,23-25]

НЕ 2.1

Використання тематичного картографування для аналізу даних.

письмово, усно

[1,4,5, 8, 9,15-23]

НЕ 2.2

Креслення і редагування карт. Створення текстових об’єктів та підписів. Районування.

письмово, усно

[4-7, 10,11,18-21]^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Перелік запитань до Модулю №1” Основні принципи організації ГІС.”


 1. Дайте загальну характеристику найпоширеніших ГІС пакетів,

 2. Дайте характеристику найпоширеніших програмних засобів роботи з базами даних.

 3. Обґрунтуйте можливості й обмеження застосування комп'ютерних технологій

 4. Охарактеризуйте джерела інформації для ГІС.

 5. Охарактеризуйте загальні риси призначення і змісту СУБД на прикладі MS Access 97(XP).

 6. Охарактеризуйте загальні риси роботи в табличному процесорі Excel 97 (ХР).

 7. Охарактеризуйте загальні риси роботи з векторною графікою в CorelDraw

 8. Охарактеризуйте загальні риси роботи з растровою графікою в Adobe Photоshop

 9. Охарактеризуйте зміст понять "геоінформатика" й "геоінформаційні технології".

 10. Охарактеризуйте зміст структурно-функціональних підсистем ПС

 11. Охарактеризуйте категорії спеціалістів, що працюють з обчислювальною технікою і розкрийте особливості їхньої діяльності.

 12. Охарактеризуйте клас програмного забезпечення ПК - операційні системи і сервісні програми.

 13. Охарактеризуйте логічну схему будови і функціонування персонального комп'ютера

 14. Охарактеризуйте методи аналізу рельєфу в ГІС.

 15. Охарактеризуйте методи картометричних. операцій в ПС.

 16. Охарактеризуйте методи оверлейного аналізу в ГІС.

 17. Охарактеризуйте методи просторово-часової статистики в ГІС.

 18. Охарактеризуйте методи сітьового аналізу в ГІС.

 19. Охарактеризуйте моделі взаємозв'язків між водопостачанням та водовідведенням і геоінформатикою.Перелік запитань до Модулю №2” Основи про­сторового аналізу й проектування в ГІС.”

 1. Охарактеризуйте найпоширеніші програмні засоби з комп'ютерної графіки.

 2. Охарактеризуйте основні методи аналізу в ГІС.

 3. Охарактеризуйте основні прийоми роботи в Maplnfo 6.

 4. Охарактеризуйте періоди історії світового процесу розвитку ГІС.

 5. Охарактеризуйте перспективні шляхи розвитку ГІС-технологій.

 6. Охарактеризуйте прийоми просторового аналізу в Maplnfo 6.

 7. Охарактеризуйте принципи функціонування програм-векторизаторів на прикладі Easy Trace

 8. Охарактеризуйте принципову структуру ГІС

 9. Охарактеризуйте способи формалізації просторової інформації.

10)Охарактеризуйте стан і перспективи застосування ГІС-технологій у міському кадастрі

11)Охарактеризуйте структурно-функціональні особливості ГІС.

12)Охарактеризуйте структурно-функціональні особливості земельно-кадастрових інформацій­них систем.

13)Охарактеризуйте сутнісні сторони створення баз даних на основі СУБД MS Access 97(XP).

14)Охарактеризуйте сутнісні сторони теорії баз даних.

15)Охарактеризуйте територіальні рівні ГІС

16)Порівняйте процеси картографування традиційної картографії і при застосуванні ГІС-технологій

17)Проаналізуйте загальні риси призначення і особливостей функціонування зовнішніх пристроїв " ПК.

18)Проаналізуйте загальні риси структури, конструкції і конфігурації ПК.

19)Проаналізуйте загальну структуровану класифікацію інформаційних систем

20)Проаналізуйте можливості й обмеження застосування комп'ютерних технологій на сучасному


Підсумковий модуль

 1. Дайте загальну характеристику найпоширеніших ГІС пакетів,

 2. Дайте характеристику найпоширеніших програмних засобів роботи з базами даних.

 3. Обґрунтуйте можливості й обмеження застосування комп'ютерних технологій

 4. Охарактеризуйте джерела інформації для ГІС.

 5. Охарактеризуйте загальні риси призначення і змісту СУБД на прикладі MS Access 97(XP).

 6. Охарактеризуйте загальні риси роботи в табличному процесорі Excel 97 (ХР).

 7. Охарактеризуйте загальні риси роботи з векторною графікою в CorelDraw

 8. Охарактеризуйте загальні риси роботи з растровою графікою в Adobe Photоshop

 9. Охарактеризуйте зміст понять "геоінформатика" й "геоінформаційні технології".

 10. Охарактеризуйте зміст структурно-функціональних підсистем ПС

 11. Охарактеризуйте категорії спеціалістів, що працюють з обчислювальною технікою і розкрийте особливості їхньої діяльності.

 12. Охарактеризуйте клас програмного забезпечення ПК - операційні системи і сервісні програми.

 13. Охарактеризуйте логічну схему будови і функціонування персонального комп'ютера

 14. Охарактеризуйте методи аналізу рельєфу в ГІС.

 15. Охарактеризуйте методи картометричних. операцій в ПС.

 16. Охарактеризуйте методи оверлейного аналізу в ГІС.

 17. Охарактеризуйте методи просторово-часової статистики в ГІС.

 18. Охарактеризуйте методи сітьового аналізу в ГІС.

 19. Охарактеризуйте моделі взаємозв'язків між водопостачанням та водовідведенням і геоінформатикою.

 20. Охарактеризуйте найпоширеніші програмні засоби з комп'ютерної графіки.

 21. Охарактеризуйте основні методи аналізу в ГІС.

 22. Охарактеризуйте основні прийоми роботи в Maplnfo 6.

 23. Охарактеризуйте періоди історії світового процесу розвитку ГІС.

 24. Охарактеризуйте перспективні шляхи розвитку ГІС-технологій.

 25. Охарактеризуйте прийоми просторового аналізу в Maplnfo 6.

 26. Охарактеризуйте принципи функціонування програм-векторизаторів на прикладі Easy Trace

 27. Охарактеризуйте принципову структуру ГІС

 28. Охарактеризуйте способи формалізації просторової інформації.

 29. Охарактеризуйте стан і перспективи застосування ГІС-технологій у міському кадастрі

 30. Охарактеризуйте структурно-функціональні особливості ГІС.

 31. Охарактеризуйте структурно-функціональні особливості земельно-кадастрових інформацій­них систем.

 32. Охарактеризуйте сутнісні сторони створення баз даних на основі СУБД MS Access 97(XP).

 33. Охарактеризуйте сутнісні сторони теорії баз даних.

 34. Охарактеризуйте територіальні рівні ГІС

 35. Порівняйте процеси картографування традиційної картографії і при застосуванні ГІС-технологій

 36. Проаналізуйте загальні риси призначення і особливостей функціонування зовнішніх пристроїв " ПК.

 37. Проаналізуйте загальні риси структури, конструкції і конфігурації ПК.

 38. Проаналізуйте загальну структуровану класифікацію інформаційних систем

 39. Проаналізуйте можливості й обмеження застосування комп'ютерних технологій на сучасному^ Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.


^ Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

^ Сприяючий характер діяльності студента

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

82-89

В

4 (добре)

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

^ Не зараховано

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсомСписок рекомендованої літератури

 1. ДеМерс, Майкл Н. Географические информационные системы, основы; Пер. с англ. -М.: Да-та+, 1999.-491 с,

 2. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВЦ „Академія", 2002.

 3. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Е. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчаль­ний посібник / За ред. акад. Д. М. Гродзинського. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", 2003. - 200с.

 4. Самойленко В.М. Основи геоінформаційних систем. Методологія: Навчальний посібник. -К.: Ніка-Центр, 2003. - 276 с

 5. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий СВ. Географические информационные систе­мы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 1997.

 6. Світличний О.О., Плотницький СВ. Основи геоінформатики: Навч. посібник / За заг. ред. 0.0 Світличного. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 295 с.

 7. Скрипник Я.П Основи геоінформаційних технологій. Методичні вказівки та завдання до прак­тичних і лабораторних робіт - Чернівці: Рута, 2004. - 44с.

 1. Аладьев В.З. Основы информатики: Учеб. пособие. -М.: Филинъ, 1998.

 2. Андреев А. и др. MS Windows XP: Home Edition & Professional. - СПб,: БХВ - Петербург, 2003

 1. Берлянт A.M. Геоиконика. -М.: Астрея, 1996.

 2. Берлянт A.M. Геоинформационное картографирование. -М.: Астрея, 1997.

 3. Берлянт A.M. Картография: Учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001.

 4. Богумирский Б. Энциклопедия Windows 98 (второе издание) - СПб: Питер Ком, 1999.

 5. Вейскас Дж. Эффективная работа Microsoft Access 97. - СПб: Питер Ком, 1999.

 6. Востокова А.В. Оформление карт. Компьютерный дизайн.

 7. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. A.M. Берлянта и А.В. Ко-шкарева. -М.: ГИС-Ассоциация, 1999.

 8. Геоинформационные системы с дистанционным потоком информации. / Географическое обе­спечение управления народным хозяйством // Под ред. Ю.Г. Симонова. - М.: Изд-во МГУ, 1990.

 9. Глинський ЯМ. Практикум з інформатики: Навч. посібник. - Львів: Деол, 2001. - 224с

 10. Дейт К. Введение в системы баз данных. М.: Мир, 1980.

 11. Дженнингс Роджер. Использование Access 97. -К.; М.; СПб.: Издат. дом "Вильяме", 1998.

 12. Добряк Д. Автоматизированная земельная информационная система // Международный сель­скохозяйственный журнал. 1995, №6.

 13. Єршов В.П., Гора І.М. Автоматизовані земельні інформаційні системи / Навч. посіб. - К.: НАУ, 1999.

 14. Застосування інформаційних технологій в управлінні навколишнім середовищем / Відп. ред. В. Чабанюк. - К: Мінекобезпеки України / 1С ГЕО, 1998. - 125 с

 15. Згуровський М.З. Вступ до комп'ютерних і інформаційних технологій.

 16. ИНВЕНТ-ГРАД. Система автоматизированной обработки . результатов топографо-геодезических и кадастровых работ, выполняемых при инвентаризации земель. Руководство поль­зователя. Версия 2.007. - Киев, 2001.

Схожі:

Робоча програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи