Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) icon

Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання )
Скачати 437.86 Kb.
НазваРобоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання )
Сторінка2/4
Дата31.05.2012
Розмір437.86 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої школи за професійним спрямуванням «Гідротехніка (Водні ресурси)»

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена асист. Беднарчик Л.І., Григорійчуком В.В., к.геогр.н. Паланичко О.В.

(прізвище,ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1

___ ” __________ 2011 року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

“ ” 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Цепенда М.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)


^

1. Пояснювальна запискаПриродні води є одним з елементів географічного ландшафту. Гідрографія є розділом більш загальної науки – гідрології, до завдань якої входить вивчення природних вод. Термін "гідрографія" складається з двох грецьких слів: гідро - вода и графо - пишу, що дослівно означає опис вод (річок, озер и морів, а також льодовиків, підземних вод і боліт).

^ Статус дисципліни:

Дисципліна ,,Гідрографія України” є спеціальним курсом для студентів за напрямом 6.060103 ,,Гідротехніка (водні ресурси)” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Дисципліна вивчається у І семестрі.

У відповідності з навчальним планом для вивчення дисципліни виділяється 108 годин, з них:

  • на лекції – 30 годин;

  • на семінарські заняття – 17 годин;

  • на самостійну роботу – 57 годин.

Кількість кредитів – 3

Кількість годин на тиждень – 3 год.

Формою підсумкового контролю є іспит.

При вивченні курсу основним методичним посібником для студентів є дана програма.

Програма курсу забезпечує грамотне орієнтування студентів у матеріалі, який вивчається, розвиває вміння творчо використовувати систематизовану інформацію.

Програма курсу включає:

  • змістово-діяльнісну структуру модулів навчальної дисципліни;

  • питання для модулів-контролю;

  • тематика рефератів та доповідей;

  • список рекомендованої основної та додаткової літератури

На лекціях студентам розкривається науково-теоретичний зміст і практична значимість тем, які розглядаються. Семінарські заняття мають на меті поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях і у процесі самостійної роботи, а також сформувати практичні уміння їх використання при виникненні потреби.

Самоосвіта припускає поглиблене вивчення відповідних тем, самостійне оволодіння необхідною інформацією, розвиток творчих здібностей студентів, формування у них вмінь самостійного аналізу курсу, що вивчається, а також практичного застосування набутих знань.

У процесі вивчення курсу поряд з традиційними методами широко використовуються комп’ютерні технології, проблемне навчання, ділові та рольові ігри.

Гідрографія тісно пов’язана з такими науками: фізична географія, гідрологія, гідрогеологія, грунтознавство, гідромеханіка, метеорологія, кліматологія, гідротехніка, гідрофізика, гідрохімія, гідробіологія, гідрометрія.

^ Мета викладання дисципліни. Основною метою викладання дисципліни „Гідрографія України” є надання майбутнім фахівцям знань про закономірності формування і розвитку гідрографічної мережі України.

^ Основні завдання курсу:

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів.

  • види та розвиток гідрографічної мережі;

  • проблем водозабезпечення окремих регіонів України;

  • методи гідрологічні, гідрографічні дослідження.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

- знати основні правила, закономірності, властивості гідросфери та умови формування гідрографічної мережі на території України, основні методи визначення і терміни пов’язані з дослідженням, використанням та регулюванням водних ресурсів;

- вміти визначати основні параметри водного об’єкту та складати водогосподарські та гідрографічні описи річок та водойм, використовуючи картографічний матеріал, дані режимних спостережень; аналізуючи гідрологічну та гідроекологічну ситуацію в межах водозбірного басейну, вміти визначати ступінь забезпеченості регіону водними ресурсами та характер їх зміни під впливом господарської діяльності.


^

2. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Гідрографія україни”

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)


Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)


^ Зміст навчального елементу


Види заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть

балів за ІндЗ


Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Річки України

Знати основну мету, завдання, об’єкт та предмет вивчення гідрографії; основні етапи розвитку гідро-графічних осліджень.


НЕ 1.1. (Лекція)

Гідрографія: предмет, історія розвитку, сучасні проблеми

Предмет гідрографії, зв'язок з іншими науками. Методи гідрографічних досліджень. Історія розвитку гідрогра-фічних досліджень

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

-

-

1

Розуміти суть гідро-графічної мережі.

Знати відмінності між різними типами гирла

НЕ 1.2. (Лекція) Формування і структура гідрографічної мережі

Поняття гідрографіч-ної мережі, її ланки. Виток та гирло. Основи структури гідрографічної мережі

Схилова ерозія.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

-

-

1

^ Знати розташування основних об’єктів на карті

Вміти орієнтуватися на карті України

(Практичне заняття)

Водні об’єкти України

Основні водні об’єкти України: затоки, лимани, озера, річки, водосховища, канали. Їх розміщення.

-

-

-

2

-

Оформлення практичної роботи, усне опитування, тестування.

-

-

6

^ Знати основні гідро-логічні зони України

Розуміти роль фізико-географічних факторів у форму-ванні гідрографічної мережі

НЕ 1.3. (Лекція)

Річковий басейн та його характеристики

Водозбір поверхневий і підземний. Морфо-метричні та фізико-географічні характе-ристики басейну. Основні гідрологічні зони України

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

-

-

1

^ Знати особливості природних гідроло-гічних України

Вміти позначати їх на карті та порівнювати між собою

(Практичне заняття)

Характеристика природних гідрологічних зон України

Характеристика природних гідрологічних зон України. Причини їх виділення. Нанесення меж на контурну карту.

-

-

-

-

2

Оформлення практичної роботи, усне опитування, тестування.

-

-

6

^ Знати основні елементи річкової долини. Розуміти особливості форму-вання русла та його профілю

НЕ 1.3. (Лекція)

Будова річкової долини

Елементи долини та заплави. Утворення і типи долин. Русло та його складові. Поздо-вжній профіль річки.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

-

-

1

^ Знати основні характеристики річкового стоку. Вміти визначати вплив різних чинників на формування стоку

НЕ 1.4. (Лекція)

Річковий стік та його характеристики

Основні характерис-тики річкового стоку. Водне живлення і фази водного режиму річок. Вплив на стік кліматичних факторів і факторів підсти-лаючої поверхні

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

-

-

1

^ Знати основні класифікації річок України.

Розуміти основні ознаки, за якими класифікують річки України.


НЕ 1.5. (Лекція)

Класифікація річок України за різними ознаками

Класифікація річок за характером живлення, річному розподілу стоку.

Класифікація за стоком наносів, за стійкістю русла та русловими процесами. Гідрохімічна характеристика річок

2

-

-

-

-

Конспект лекцій


^ Знати способи визначення площі басейну річки, вміти визначати тип та густоту річкової мережі.

Розуміти вплив різних факторів на гідрографічну мережу.

(Практичне заняття« Визначення площі водозбірного басейну, густоти та типу річкової мережі»

Визначити площу водозбірного басейну, густоту та тип річкової мережі конкретного водного об’єкту.


-

-

-

-

4

Оформлення практичної роботи, усне опитування, тестування.6

^ Знати

Особливості формування гідрографічної мережі у басейнах великих річок України.

Розуміти основні принципи формування гідрографічної мережі у басейнах великих річок України.

НЕ 1.6. (Лекція)

Загальна характеристика річкової мережі України.

Гідрографічні області України. Річки басейнів Дніпра, Дністра, Дунаю, Тиси, Південного та Західного Бугу

2

-

-

-

-

Конспект лекцій


^ Знати особливості річкової долини, форму поперечного профілю та тип поздовжнього профілю основних річок України.

Розуміти вплив конкретних природних умов та процесів на розвиток річкових долин основних річок України.

(Практичне заняття

Нанести на контурну карту та вивчити місце розташування річок України.

Нанесення основних річок України на контурну карту та вивчити місце їх розташування.


-

-

-

-

2

Оформлення практичної роботи, усне опитування, тестування.6

Знати основні причини виникнення стихійних гідрологічних явищ на річках України та методи їх попередження, основні чинники формування руслових процесів.

Розуміти вплив природних та антропогенних чинників на проходження даних процесів.

НЕ 1.7. (Лекція)

Негативні стихійні гідрологічні явища на річках

Поняття про стихійні гідрологічні явища. Повені та паводки, селі, зсуви. Руслові процеси. Типи річкових русел.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій


^ Знати методику розрахунку часу добігання паводкової хвилі між двома сусідніми постами.

Розуміти причини виникнення стихійних гідрологічних явищ на річках України

(Практичне заняття

Розрахунок часу добігання паводкової хвилі.

Розрахувати час добігання паводкової хвилі між двома суміжними гідрологічними постами. Побудувати графік зв’язку між відповідними рівнями.

-

-

-

-

2

Оформлення практичної роботи, усне опитування, тестування.6
Модуль контроль №1
10


За ЗМ 1
35

ЗМ 2. Водойми та інші водні об’єкти України

Знати походження озер, класифікації озер за різними ознаками, місця розташування озер в Україні, лимани та їх значення у народному господарстві.

Розуміти особливості озер та лиманів.

НЕ 2.1. (Лекція)

Озера й лимани України

Класифікація озер за походженням, швидкістю водообміну. Походження та розташування озер України. Лимани та їх утворення. Використання озер та лиманів України у водному господарстві

2

-

-

-

-

Конспект лекцій


^ Знати поняття та особливості водосховищ України, характерні рівні водосховища.

розуміти значення водосховищ для потреб водозабезпечення

НЕ 2.3. (Лекція)

Водосховища та їх значення для потреб народного господарства


Типи водосховищ. Поширення водосховищ на території України. Стави рибогосподарського призначення. Водойми-охолоджувачі

2

-

-

-

-

Конспект лекцій


^ Знати основні водосховища України.

Розуміти вплив водосховищ на навколишнє середовище..


(Практичне заняття

Побудова діаграми наростання запасів води у Дніпровських водосховищах

Побудувати діаграму наростання запасів води у каскаді Дніпровських водосховищ. Нанести на контурну карту України основні водосховища.

-

-

-

-

2

Оформлення практичної роботи, усне опитування, тестування.7

^ Знати поняття речовини географічної оболонки та основні риси її будови.

Розуміти принципи організації вертикальної структури та контактних поверхонь географічної оболонки.

НЕ 2.4. (Лекція).

Канали України – засоби міжбасейнового перекидання стоку

Типи каналів. Зрошувальні та осушувальні канали. Водогінні канали, їх будова, режим роботи, призначення. Дериваційні канали.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій^ Знати, як формуються болота та заболочені землі, які існують типи боліт.

Розуміти вплив боліт на формування гідрографічної мережі.

2.5. (Лекція)

Болота та заболочені землі України.

Формування боліт і заболочених земель. Типи боліт. Поширення боліт на території України.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій^ Знати основні формули по розрахунку часу замулення ставу рибогосподарського призначення

Розуміти вплив конкретних природних умов та процесів на замулення водойм

(Практичне заняття

Розрахунок часу замулення ставу рибогосподарського призначення»


Розрахувати час замулення ставу рибогосподарського призначення

-

-

-

-

2

Оформлення практичної роботи, усне опитування, тестування.7

^ Знати і розуміти вплив антропогенних чинників на водні об’єкти та наслідки їх прояву

.

НЕ 2.6. (Лекція)

Класифікація чинників антропогенного впливу на річки

Оцінка просторових, часових, структурних змін річкового стоку під антропогенним впливом

2

-

-

-

-

Конспект лекцій


^ Знати і розуміти основні прояви глобальних змін клімату на території України.

НЕ 2.7. (Лекція)

Зміни клімату та їх вплив на стік річок

Зміни клімату на території України. Вплив змін на гідрологічний режим річок. Прогнозування

2

-

-

-

-

Конспект лекцій


^ Знати та розуміти методику аналізу багаторічного стоку води річки(Практичне заняття

Побудова графіку зміни багаторічного розподілу стоку води по сезонах

Побудувати графік зміни багаторічного розподілу стоку води по сезонах на прикладі конкретної річки

-

-

-

-

2

Оформлення практичної роботи, усне опитування, тестування.6

^ Знати і Розуміти, як впливають різні галузі промисловості на стан водних об’єктів..

НЕ 2.8. (Лекція)

Вплив різних галузей народного господарства на стан водних ресурсів України


Види господарської діяльності, що впливають на водні об’єкти. Зарегулювання стоку. Вплив гідроенергетики, промисловості, сільського господарства, житлово-комунального господарства, транспорту.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

Модуль контроль №2
10
За ЗМ 2

35
^ Модуль контрольний (підсумковий)

30
Всього

100
1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання ) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи