За кредитно-модульною системою навчання icon

За кредитно-модульною системою навчання
Скачати 421.37 Kb.
НазваЗа кредитно-модульною системою навчання
Дата31.05.2012
Розмір421.37 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету


_________________/Руденко В.П./

1вересня 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу Еколого-географічна експертиза використання вод

(назва навчального предмета)


для напряму – 060103Гідротехніка (водні ресурси)

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічнийНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Вссьоо годин

Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарських)

(год)

Індивідуальна

робота (год)

Самостійна

робота (год)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(сместр)

Екзамен

(семестр)

Денна


3

6

108

3

32

36

4

36

-
6
Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої школи за професійним спрямуванням «Водні ресурси», затвердженої начальником департаменту вищої освіти міністерства освіти і науки України від 26.05.2005 р. (назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена доц.. Сіваком В.К.

(прізвище,ім’я, по-батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1

30 серпня 2011 року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

1 вересня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/ Цепенда М.В. /

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ 1. пояснювальна записка


Мета даного курсу –дати студентам поняття про види екологічної експертизи, навчити знаходити "вузькі" місця в проектуванні гідротехнічних споруд, підприємств, що добувають, очищають, використовують природні води, оволодіти основними методами оцінки впливу на середовище.


^ Головними завданнями курсу є наступні:

- скласти уяву про роль і завдання еколого-географічної експертизи використання води для народного господарства;

- ознайомити студентів з основними формами та видами еколого-географічних експертиз та об’єктів що підлягають обов’язковій експертизі;

- навчити студентів прогнозувати поведінку екосистеми в умовах певної невизначеності;

- передбачати можливі негативні наслідки впливу діяльності людини на водне середовище;

- збирати матеріали і вести підготовку і написання розділу ОВНС для різних водогосподарських об'єктів;

- сформувати у студентів вміння використовувати набуті знання при вирішенні важливих практичних питань та аналізі процесів під час проведення еколого-географічної експертизи.


^ Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр

Шифр та назва напряму : 060103 Гідротехніка (водні ресурси)

Кількість кредитів - 3

Загальна кількість годин – 108

кількість годин на тиждень: - 4 год. (2 год. – лекційних,

2 год. – практичні)

Обов’язкова дисципліна


ІІ семестр

Кількість годин на лекції – 32 год.

на практичні – 36 год.


^

ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЕкологІЧНА Експертиза ”

НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності тип поточного контролю

К-сть

балів

Індз

(за вибором)

К-сть

балів

Всього балів за НЕ

Л

С

Пр

Сам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Модуль 1. Вступ. Експертологія - новий науковий напрямок екологічних досліджень

НЕ1.1
^

Експертизи в природокористуванні


- Законодавство України про екологічну експертизу Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи.

- Порядок і процедура проведення екологічної експертизи..

- Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи.

- Заява про екологічні наслідки діяльності.

- ^ Вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Практична № 1

Порівняння окремих характеристик екологічної експертизи та ОВНС

2


33Усне опитування4Інформація по практичній роботі


4

НЕ1.2
^

Мета та завдання екологічної експертизи.


- Мета екологічної експертизи.

- Основні принципи екологічної експертизи.

- Основні завдання екологічної експертизи.

3Усне опитування

НЕ 1.3
^

Об'єкти та суб'єкти екологічної експертизи використання водних ресурсів.


- Об'єкти екологічної експертизи.

- Суб'єкти екологічної експертизи.

- ^ Загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи.

Семінарське заняття № 1

Екологічне законодавства .Загальні поняття та принципи


2


3


3

Письмове опитування


Усне опитування
4

НЕ 1.4
^

Форми екологічної експертизи.


- Державна екологічна експертиза. Об'єкти державної екологічної експертизи.

- Громадська екологічна експертиза.

- Інші форми та стадії екологічних експертиз.

Практична робота № 2

Визначення значущості факторів впливу на довкілля методом парних порівнянь


22


2

Письмове опитування


Усне опитування4

4

НЕ 1.5
^

Типи екологічної експертизи


- Діагностичні експертизи.

- Оціночні експертизи.

- Прогнозні експертизи.

- Конфліктні експертизи.

- ^ Комплексні експертизи.

Семінарське заняття №2

Проведення державної, громадської екологічної експертизи

2

2

Письмове опитування


Усне опитування4

4

НЕ 1.6
^

Еколого-географічна експертиза використання води та передумови її проведення


- Шляхи проведення державної екологічної експертизи.

- Строки та зміст роботи по експертизі.

- Висновки державної екологічної експертизи.

- ^ Строк дії висновків державної екологічної експертизи

Практична робота № 3

Еколого-економічна оцінка альтернатив, розміщення підприємства , що проектується та неймовірно збитки від забруднення навколишнього середовища

3


32

Письмове опитування


Усне опитування4

4

НЕ 1.7
^

Експертиза використання води на об'єктах промисловості


- Експертиза проектів металургійних комплексів.

- Експертиза проектів енергетичних об'єктів.

- ^ Експертиза проектів хімічних, лісотехнічних та інших об'єктів.

Семінарське заняття № 3

Проведення державної, громадської експертизи

22


3

Письмове опитування


Усне опитування

НЕ 1.8
^

Експертиза використання води на сільськогосподарських об'єктах


- Експертиза проектів меліорації земель.

- Експертиза проектів міжбасейнового перерозподілу стоку води.

- ^ Експертиза проектів будівництва великих тваринницьких комплесів.

Практична робота № 4

Еколого-економічна оцінка альтернатив, розміщення підприємства , що проектується та неймовірно збитки від забруднення навколишнього середовища

2


33

Письмове опитування


Усне опитування5

5Контрольна робота


10Всього

16

6

12

18

Всього

за

Модуль 1
35

Модуль 2. Експертизи в природокористуванні


НЕ2.1
^

Експертиза використання води на житлово-комунальних об'єктах.


- Експертиза об'єктів водопостачання та водовідведення.

- Вимоги до розміщення та роботи водозаборів, скидів, очисних споруд тощо

^ Семінарське заняття № 4

Проведення державної, громадської експертизи

22Письмове опитування


Усне опитування3

3

НЕ2.2
^

Екологічна експертиза використання води на рекреаційних об'єктах та транспорті.


- Експертиза проектів використання лікувальних мінеральних вод.

- Експертиза проектів будівництва туристичних комплексів.

- Екологія водного транспорту.

- Оцінка впливу транспорту на екологічний стан водних об'єктів.

Практична робота№5

Визначення значущості факторів впливу на довкілля методом парних порівнянь

3


26

Письмове опитування


Усне опитування

33

НЕ

2.3
^

Картографічне обґрунтування при проведенні екологічних експертиз використання води.


- Методи дистанційної оцінки стану навколишнього середовища.

- Особливості використання карт при проведенні експертної оцінки.

^ Семінарське заняття № 5

Екологічні аспекти водного законодавства. ГДС речовин у водні об’єкти зі зворотніми водами

42Письмове опитування


Усне опитування3

3

НЕ

2.4
^

Основні методи оцінок впливу на оточуюче середовище


- Кількісні методи.

- Метод побудови матриці.

- Метод сіток.

- Метод суміщення карт.

- Метод моделювання.

Практична робота № 6

Порівняння окремих характеристик екологічної експертизи та ОВНС

2


4
Письмове опитування


Усне опитування5

5

НЕ

2.5
^

Еколого- географічна експертиза розміщення, розширення та реконструкції водогосподарських підприємств.


-Еколого-географічна експертиза при піонерному освоєнні
територій.

-Еколого-географічна експертиза об'єкту в районі з розвинутим
с/г виробництвом.

-^ Експертиза об'єктів в міських та промислових агломераціях.

Семінарське заняття № 6

Проведення державної і громадської екологічної експертизи в Україні

22


8

Письмове опитування


Усне опитування

33

НЕ

2.6
^

Експерт екологічної експертизи.


- Статус експерта екологічної експертизи.

- Права та обов'язки експерта державної екологічної експертизи.

Практична робота № 7

22Письмове опитування


Усне опитування3

3

НЕ

2.7
^

Фінансування екологічної експертизи.


- Фінансування державної та інших екологічних експертиз.

- Фінансування громадської екологічної експертизи.

Практична робота № 8

2


44

Письмове опитування


Усне опитування5

5Контрольна робота


10Всього

16

6

12

18

Всього

за

Модуль 2
35^

Модуль контроль (підсумковий)

Письмове, усне

опитування


30Всього

3623


100


3. Зміст дисципліни.

3.1. Зміст лекційного курсу.

Тема 1. Вступ. Експертологія - новий науковий напрямок екологічних досліджень. Експертизи в природокористуванні.

Структурний план теми

  1. Законодавство України про екологічну експертизу. Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи.

  1. Порядок і процедура проведення екологічної експертизи.

  1. Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи: Заява про екологічні наслідки діяльності.

  1. Вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

Тема 2. Мета та завдання екологічної експертизи.

2.1. Мета екологічної експертизи.

2.2. Основні принципи екологічної експертизи.

2.3. Основні завдання екологічної експертизи.

Теми 3. Об'єкти та суб'єкти екологічної експертизи використання водних ресурсів.

3.1. Об'єкти екологічної експертизи.

3.2. Суб'єкти екологічної експертизи.

3.3. Загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи.

Тема 4. Форми екологічної експертизи.

4.1. Державна екологічна експертиза. Об'єкти державної екологічної експертизи.

4.2. Громадська екологічна експертиза.

4.3. Інші форми та стадії екологічних експертиз.

Тема 5. Типи екологічної експертизи.

5.1. Діагностичні експертизи.

5.2. Оціночні експертизи.

5.3. Прогнозні експертизи.

5.4. Конфліктні експертизи.

5.5. Комплексні експертизи.

Тема 6. Еколого-географічна експертиза використання води та передумови її проведення.

6.1. Шляхи проведення державної екологічної експертизи.

6.2. Строки та зміст роботи по експертизі.

6.2. Висновки державної екологічної експертизи.

6.4. Строк дії висновків державної екологічної експертизи.

Тема 7. Експертиза використання води на об'єктах промисловості.

7.1. Експертиза проектів металургійних комплексів.

7.2. Експертиза проектів енергетичних об'єктів.

7.3. Експертиза проектів хімічних, лісотехнічних та інших об'єктів.

Тема 8. Експертиза використання води на сільськогосподарських об'єктах.

8.1. Експертиза проектів меліорації земель.

8.2. Експертиза проектів міжбасейнового перерозподілу стоку води.

8.3. Експертиза проектів будівництва великих тваринницьких комплесів.

8.4. Болота.Тема 9. Експертиза використання води на житлово-комунальних об'єктах.

9.1. Експертиза об'єктів водопостачання та водовідведення.

9.2. Вимоги до розміщення та роботи водозаборів, скидів, очисних споруд тощо.

Тема 10. Екологічна експертиза використання води на рекреаційних об'єктах та транспорті.

10.1. Експертиза проектів використання лікувальних мінеральних вод.

10.2. Експертиза проектів будівництва туристичних комплексів.

10.3. Екологія водного транспорту.

10.4. Оцінка впливу транспорту на екологічний стан водних об'єктів.

Тема 11. Картографічне обґрунтування при проведенні екологічних експертиз використання води.

11.1. Методи дистанційної оцінки стану навколишнього середовища.

11.2. Особливості використання карт при проведенні експертної оцінки.

Тема 12. Основні методи оцінок впливу на оточуюче средовище.

12.1. Кількісні методи.

12.2. Метод побудови матриці.

12.3. Метод сіток.

12.4. Метод суміщення карт.

12.5. Метод моделювання.

Тема 13. Еколого- географічна експертиза розміщення, розширення та реконструкції водогосподарських підприємств.

13.1. Еколого-географічна експертиза при піонерному освоєнні територій.

13.2. Еколого-географічна експертиза об'єкту в районі з розвинутим с/г виробництвом.

13.3. Експертиза об'єктів в міських та промислових агломераціях.

Тема 14. Експерт екологічної експертизи.

14.1. Статус експерта екологічної експертизи.

14.2. Права та обов'язки експерта державної екологічної експертизи.

Тема 15. Фінансування екологічної експертизи.

15.1. Фінансування державної та інших екологічних експертиз.

15.2. Фінансування громадської екологічної експертизи.


^ 3.2 Зміст практичних робіт

1

Порівняння окремих характеристик екологічної експертизи та ОВНС

2

Визначення значущості факторів впливу на довкілля методом парних порівнянь


3

Еколого-економічна оцінка альтернатив, розміщення підприємства , що проектується та неймовірно збитки від забруднення навколишнього середовища

4

Еколого-економічна оцінка альтернатив, розміщення підприємства , що проектується та неймовірно збитки від забруднення навколишнього середовища

5

Визначення значущості факторів впливу на довкілля методом парних порівнянь

6

Порівняння окремих характеристик екологічної експертизи та ОВНС

7
8


^ 3.3 Зміст семінарських занять


1

Екологічне законодавства .Загальні поняття та принципи

2

Проведення державної, громадської екологічної експертизи

3

Проведення державної, громадської експертизи

4

Проведення державної, громадської експертизи

5

Екологічні аспекти водного законодавства. ГДС речовин у водні об’єкти зі зворотніми водами

6

Проведення державної і громадської екологічної експертизи в Україні


^ 4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих робіт)


    1. Особливості проведення екологічної експертизи на об'єктах, що ліквідуються (шахтах, військових полігонах).

    2. Технології використання водних ресурсів у харчовій промисловості на прикладі Чернівецької (або іншої) області.

    3. Технології використання водних ресурсів у легкій промисловості на прикладі Чернівецької (або іншої) області.

    4. Технології використання водних ресурсів у деревообробній промисловості на прикладі Чернівецької (або іншої) області.

    5. Експертиза об'єктів водопостачання та водовідведення.

    6. Вимоги до розміщення та роботи водозаборів, скидів, очисних споруд тощо.

    7. Експертиза проектів використання лікувальних мінеральних вод.

    8. Експертиза проектів будівництва туристичних комплексів.

    9. Екологія водного транспорту.

    10. Оцінка впливу транспорту на екологічний стан водних об'єктів.

    11. Методи дистанційної оцінки стану навколишнього середовища.

    12. Особливості використання карт при проведенні експертної оцінки.

    13. Еколого-географічна експертиза при “піонерному” освоєнні територій.

    14. Еколого-географічна експертиза об'єкту в районі з розвинутим с/г виробництвом.

    15. Експертиза об'єктів у міських та промислових агломераціях.

    16. Експертиза проектів металургійних комплексів.

    17. Експертиза проектів енергетичних об'єктів.

    18. Експертиза проектів хімічних, лісотехнічних та інших об'єктів.

    19. Експертиза проектів меліорації земель.

    20. Експертиза проектів міжбасейнового перерозподілу стоку води.

    21. Експертиза проектів будівництва великих тваринницьких комплексів.^ 5. Модуль контроль (контрольні питання)

Модуль 1:

 1. Законодавство України про еколого-географічну експертизу використання вод. Державне регулювання та управління в галузі еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Дайти визначення екологічної експертизи в Україні.

 3. Порядок і процедура проведення еколого-географічної експертизи використання вод.

 4. Умови і підстави проведення державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 5. Заява про екологічні наслідки діяльності.

 6. Вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

 7. Мета еколого-географічної експертизи використання вод.

 8. Основні принципи еколого-географічної експертизи використання вод.

 9. Основні завдання еколого-географічної експертизи використання вод.

 10. Об'єкти еколого-географічної експертизи використання вод.

 11. Суб'єкти еколого-географічної експертизи використання вод

 12. Загальні вимоги щодо проведення еколого-географічної експертизи використання вод.

 13. Функції управління Верховної Ради України в галузі екологічної експертизи.

 14. Державне управління Кабінету Міністрів України в галузі екологічної експертизи.

 15. Державна еколого-географічної експертизи використання вод.

 16. Об'єкти державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 17. Громадська екологічна експертиза.

 18. Управління громадських організацій, експертних та консультативних рад в галузі екологічної експертизи.

 19. Інші форми екологічних експертиз.

 20. Діагностичні експертизи.

 21. Оціночні експертизи.

 22. Прогнозні експертизи.

 23. Конфліктні експертизи.

 24. Комплексні експертизи.

 25. Шляхи проведення державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 26. Строки та зміст роботи по експертизі. Висновки державної еколого-географічної експертизи використання вод Строк дії висновків державної екологічної експертизи.

 27. Умови реалізації висновків еколого-географічної експертизи використання вод.Модуль 2:

1. Оскарження рішень, прийнятих на підставі висновків державної еколого-географічної експертизи використання вод?

 1. Етапи спростування висновків екологічної експертизи.

 2. Дайти визначення поняття “експерт екологічної експертизи”.

 3. Статус експерта еколого-географічної експертизи використання вод.

 4. Права та обов'язки експерта державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 5. Чим забезпечується незалежність експерта еколого-географічної експертизи використання вод?

 6. Права та обов'язки замовників державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 7. Фінансування державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 8. Фінансування громадської еколого-географічної експертизи використання вод.

 9. Перелічіть основні правопорушення в галузі еколого-географічної експертизи використання вод

 10. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи.

 11. ОВНС на Заході та в Україні. Відмінності та подібність.

 12. Потенціал ОВНС в Україні.

 13. Роль громадськості в ОВНС на Заході та в Україні.

 14. Техногенне середовище в ОВНС.

 15. В яких випадках застосовується експертний метод досліджень?

 16. Які типи основних факторів визначають функціонування та розвиток складних систем?

 17. Охарактеризуйте організаційний напрям у класифікації експертиз.

 18. Охарактеризуйте напрям діяльності у класифікації експертиз.

 19. Які види експертиз виділяють за об’єктним напрямком?

 20. Дайте коротку характеристику основним видам експертиз за світоглядним напрямком.

 21. Які види експертиз існують за функціональним напрямком?

 22. На яких законах оснований екологічний підхід в експертизі?

 23. Які види діяльності входять до переліку екологічно небезпечних?

 24. Розкрийте основний зміст процедури скринінгу.

 25. Розкрийте основний зміст процедури скоупінгу.

 26. Що таке “альтернатива” при проведенні експертизи інвестиційного проекту?

 27. Процедура генералізації альтернатив.

 28. Геоінформаційне еколого-техногеохімічне моделювання екологічних ситуацій.

 29. Охарактеризуйте екологічний моніторинг як етап системи екологічної безпеки.

 30. Що є процедурою екологічного аудиту?

 31. Охарактеризуйте екологічний менеджмент як завершальний етап системи екологічної безпеки.


Підсумковий модуль:

1. Законодавство України про екологічну експертизу. Державне регулювання та управління в галузі еколого-географічної експертизи використання вод.

 1. Дайте визначення еколого-географічної експертизи використання вод в Україні.

 2. Порядок і процедура проведення еколого-географічної експертизи використання вод.

 3. Умови і підстави проведення державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 4. Заява про екологічні наслідки діяльності.

 5. Вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

 6. Мета еколого-географічної експертизи використання вод.

 7. Основні принципи еколого-географічної експертизи використання вод.

 8. Основні завдання еколого-географічної експертизи використання вод.

 9. Об'єкти еколого-географічної експертизи використання вод.

 10. Суб'єкти еколого-географічної експертизи використання вод.

 11. Загальні вимоги щодо проведення еколого-географічної експертизи використання вод.

 12. Функції управління Верховної Ради України в галузі еколого-географічної експертизи використання вод.

 13. Державне управління Кабінету Міністрів України в галузі еколого-географічної експертизи використання вод

 14. Державна еколого-географічної експертизи використання вод.

 15. Об'єкти державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 16. Громадська еколого-географічної експертизи використання вод.

 17. Управління громадських організацій, експертних та консультативних рад в галузі еколого-географічної експертизи використання вод.

 18. Інші форми еколого-географічної експертизи використання вод.

 19. Діагностичні експертизи.

 20. Оціночні експертизи.

 21. Прогнозні експертизи.

 22. Конфліктні експертизи.

 23. Комплексні експертизи.

 24. Шляхи проведення державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 25. Строки та зміст роботи по експертизі. Висновки державної екологічної експертизи.

 26. Строк дії висновків державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 27. Умови реалізації висновків еколого-географічної експертизи використання вод експертизи використання вод.

 28. Як проходить оскарження рішень, прийнятих на підставі висновків державної еколого-географічної експертизи використання вод?

 29. Етапи спростування висновків еколого-географічної експертизи використання вод.

 30. Дайте визначення поняття “експерт еколого-географічної експертизи використання вод ”.

 31. Статус експерта еколого-географічної експертизи використання вод.

 32. Права та обов'язки експерта державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 33. Чим забезпечується незалежність експерта еколого-географічної експертизи використання вод?

 34. Права та обов'язки замовників державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 35. Фінансування державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 36. Фінансування громадської еколого-географічної експертизи використання вод.

 37. Перелічіть основні правопорушення в галузі еколого-географічної експертизи використання вод.

 38. Міжнародне співробітництво в галузі еколого-географічної експертизи використання вод.

 39. ОВНС на Заході та в Україні. Відмінності та подібність.

 40. Потенціал ОВНС в Україні.

 41. Роль громадськості в ОВНС на Заході та в Україні.

 42. Техногенне середовище в ОВНС.

 43. В яких випадках застосовується експертний метод досліджень?

 44. Які типи основних факторів визначають функціонування та розвиток складних систем?

 45. Охарактеризуйте організаційний напрям у класифікації експертиз.

 46. Охарактеризуйте напрям діяльності у класифікації експертиз.

 47. Які види експертиз виділяють за об’єктним напрямком?

 48. Дайте коротку характеристику основним видам експертиз за світоглядним напрямком.

 49. Які види експертиз існують за функціональним напрямком?

 50. На яких законах оснований екологічний підхід в експертизі?

 51. Які види діяльності входять до переліку екологічно небезпечних?

 52. Розкрийте основний зміст процедури скринінгу.

 53. Розкрийте основний зміст процедури скоупінгу.

 54. Що таке “альтернатива” при проведенні експертизи інвестиційного проекту?

 55. Процедура генералізації альтернатив.

 56. Геоінформаційне еколого-техногеохімічне моделювання екологічних ситуацій.

 57. Охарактеризуйте екологічний моніторинг як етап системи екологічної безпеки.

 58. Що є процедурою екологічного аудиту?

 59. Охарактеризуйте екологічний менеджмент як завершальний етап системи екологічної безпеки.Пакет

комплексних контрольних робіт

з курсу


«Еколого-географічна експертиза використання вод»


Варіант 1

 1. Законодавство України про екологічну експертизу. Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи.

 2. Етапи спростування висновків екологічної експертизи.

 3. Розкрийте основний зміст процедури скоупінгу.


Варіант 2

 1. Дайте визначення екологічної експертизи в Україні.

 2. Чим забезпечується незалежність експерта еколого-географічна експертиза використання вод?

 3. Охарактеризуйте напрям діяльності у класифікації експертиз.


Варіант 3

 1. Порядок і процедура проведення еколого-географічна експертиза використання вод.

 2. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи.

 3. Що таке “альтернатива” при проведенні експертизи інвестиційного проекту?Варіант 4

 1. Умови і підстави проведення державної еколого-географічна експертиза використання вод.

 2. Фінансування державної екологічної експертизи.

 3. Процедура генералізації альтернатив.


Варіант 5

 1. Заява про екологічні наслідки діяльності.

 2. Дайте визначення поняття “експерт екологічної експертизи”.

 3. На яких законах оснований екологічний підхід в експертизі?


Варіант 6

 1. Вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

 2. Діагностичні експертизи.

 3. Техногенне середовище в ОВНС.


Варіант 7

 1. Мета еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Оціночні експертизи.

 3. ОВНС на Заході та в Україні. Відмінності та подібність.


Варіант 8

 1. Основні принципи еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Прогнозні експертизи.

 3. Потенціал ОВНС в Україні.


Варіант 9

 1. Основні завдання еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Конфліктні експертизи.

 3. Роль громадськості в ОВНС на Заході та в Україні.


Варіант 10

 1. Об'єкти еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Комплексні експертизи.

 3. В яких випадках застосовується експертний метод досліджень?


Варіант 11

 1. Суб'єкти еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Шляхи проведення державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 3. Які типи основних факторів визначають функціонування та розвиток складних систем?


Варіант 12

 1. Загальні вимоги щодо проведення еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Строки та зміст роботи по експертизі. Висновки державної еколого-географічної експертизи використання вод

 3. Охарактеризуйте організаційний напрям у класифікації експертиз.


Варіант 13

 1. Функції Верховної Ради України в галузі еколого-географічної експертизи використання вод

 2. Строк дії висновків державної екологічної експертизи.

 3. Які види експертиз виділяють за об’єктним напрямком?


Варіант 14

 1. Державне управління Кабінету Міністрів України в галузі еколого-географічної експертизи використання вод

 2. Умови реалізації висновків екологічної експертизи.

 3. Дайте коротку характеристику основним видам експертиз за світоглядним напрямком.


Варіант 15

 1. Державна еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Як проходить оскарження рішень, прийнятих на підставі висновків державної еколого-географічної експертизи використання вод?

 3. Які види експертиз існують за функціональним напрямком?


Варіант 16

 1. Об'єкти державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Статус експерта еколого-географічної експертизи використання вод.

 3. Які види діяльності входять до переліку екологічно небезпечних?


Варіант 17

 1. Громадська еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Права та обов'язки експерта державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 3. Розкрийте основний зміст процедури скринінгу.


Варіант 18

 1. Управління громадських організацій, експертних та консультативних рад в галузі еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Права та обов'язки замовників державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 3. Геоінформаційне еколого-техногеохімічне моделювання екологічних ситуацій.Варіант 19

 1. Інші форми еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Фінансування громадської еколого-географічної експертизи використання вод.

 3. Охарактеризуйте екологічний моніторинг як етап системи екологічної безпеки.


Варіант 20

 1. Перелічіть основні правопорушення в галузі еколого-географічної експертизи використання вод

 2. Що є процедурою екологічного аудиту?

 3. Охарактеризуйте екологічний менеджмент як завершальний етап системи екологічної безпеки.


Варіант 21

 1. Етапи спростування висновків еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Чим забезпечується незалежність експерта еколого-географічної експертизи використання вод?

 3. Міжнародне співробітництво в галузі еколого-географічної експертизи використання вод.


Варіант 22

 1. Умови і підстави проведення державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Дайте визначення поняття “експерт еколого-географічної експертизи використання вод ”.

 3. Діагностичні експертизи.


Варіант 23

 1. Мета еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Потенціал ОВНС в Україні.

 3. Основні завдання еколого-географічної експертизи використання вод.Варіант 24

 1. Об'єкти еколого-географічної експертизи використання вод.

 2. Шляхи проведення державної еколого-географічної експертизи використання вод.

 3. Строки та зміст роботи по експертизі. Висновки державної еколого-географічної експертизи використання вод


Варіант 25

 1. Які види експертиз виділяють за об’єктним напрямком?

 2. Умови реалізації висновків еколого-географічної експертизи використання вод.

 3. Як проходить оскарження рішень, прийнятих на підставі висновків державної еколого-географічної експертизи використання вод?Варіант 26

 1. Вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

 2. Що входить в поняття комплексні експертизи?

 3. Експертиза проектів хімічних, лісотехнічних та інших об'єктів.


Варіант 27

1. Охарактеризуйте експертизу проектів будівництва великих тваринницьких комплексів.

2. Які вимоги ставляться до розміщення та роботи водозаборів, скидів, очисних споруд.

3. Оцінка впливу транспорту на екологічний стан водних об'єктів.


Варіант 28

 1. Методи дистанційної оцінки стану навколишнього середовища.

 2. Основні методи оцінок впливу на оточуюче середовище.

 3. Експертиза об'єктів в міських та промислових агломераціях.


Варіант 29

 1. Особливості використання карт при проведенні експертної оцінки.

 2. Експертиза проектів будівництва туристичних комплексів.

3. Як проводиться розрахунок екологічно достатнього стоку малої ріки по даним гідрометеорологічних спостережень?


Варіант 30

 1. Експертиза проектів металургійних комплексів.

 2. Експертиза проектів меліорації земель.

 3. Управління громадських організацій, експертних та консультативних рад в галузі еколого-географічної експертизи використання вод.^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.

Оцінка

Сприяючий характер діяльності студента

відмінно”

90 -100 балів /А

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

добре”

75 – 89 балів /ВС

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

задовільно”

60 – 74 бали /DE

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

незадовільно”

35-59 балів /FX

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.^

Література до дисципліни


 1. Андрейцев В.І. Концепція Закону України про екологічну експертизу //Вісн. Київ. ун-ту. Суспільно-політичні науки. – 1991. – Вип.. 3. – с. 69-75

 2. Андрейцев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. – К.: Будівельник, 1990. – 168 с.

 3. Андрейцев В.І., Пустовойт М.А. та ін. Екологічна експертиза: право і практика. – К.: Урожай. 1992.

 4. Білявський Г.О., Бутченко Л.Г., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – Київ „Лібра”. 2002. – 351 с.

 5. Географическое обоснование экологических экспертиз. / Под ред. Г.В.Звонковой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. 208 с.

 6. Методические указания по экологической экспертизе проектов строительства / реконструкции народохозяйственных объектов и согласованию выбора земельных участков для их размещения органами Госкомприроды УССР. – К.: Изд-во Госкомприроды УССР, 1982. – 38 с.

 7. Позаченюк К.А.Загальні питання експертології // Вісник КНУ. Географія. –Вип. 44.-1999 с.5-9.

 8. Космачев К.П. Географическая экспертиза. Методологические аспекты. Новосибирск.

 9. Позаченюк К.А. Введение в геоэкологическую экспертизу: междисциплинарный подход, функциональные типы, объектные ориентации.-Симферополь:Таврия, 1999, -413 с.

 10. Позаченюк Е.А. Экологическая экспертиза (природно-хозяйственные системы) Симферополь, 2003.-473 с.

 11. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений. Основные положения проектирования. ДБН А.2.2.-1-95. Государственные нормы Украины. -К, 1995.-15 с.

 12. Методические указания по проведению государственной экологической экспертизы .-М.,1990. –68 с.

 13. Методические рекомендации по организации осуществления государственной экологической экспертизы в системе Минприроды Украины.-К., 1992. Вып.1. –21с.

 14. Методические рекомендации по осуществлению экологической экспертизы территории.-Донецк-Киев,1995.-15с.

Схожі:

За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Економічна І соціальна екологія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи