За кредитно-модульною системою навчання icon

За кредитно-модульною системою навчання
Скачати 415.96 Kb.
НазваЗа кредитно-модульною системою навчання
Сторінка2/3
Дата31.05.2012
Розмір415.96 Kb.
ТипДокументи
1   2   3Робоча програма складена на основі Методичних та програмних матеріалів з нормативних і спеціальних курсів: „Фізична географія та геоекологія”/ За ред. В.М.Гуцуляка і М.І.Кирилюка. – Чернівці: Рута, 1999. – 79 с.

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена ___проф^ . Ющенком Ю.С., ас. Паланичко О.В ас. Горшеніною Л.В.,


(прізвище,ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1

“_30_”_серпня____2011 року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

“_1_”_вересня___2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Цепенда М.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка.

.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни6.070500

 • Назва напряму – Географія

 • Спеціальність, для якої читається курс – Географія, економічна та соціальна географія

 • Кількість кредитів - 3

 • Загальна кількість годин –108

 • Кількість годин на тиждень – 4, з них – 2 години лекцій на тиждень, 2 години на тиждень – лабораторні роботи.

 • Статус курсу –обов’язковий для підготовки бакалаврів зі спеціальності “Географія ” та “Економічна та соціальна географія”

 • ^ Семестр, в якому читається – 3

Мета вивчення дисципліни – сформувати теоретичні уявлення, знання та деякі практичні навички майбутніх спеціалістів-географів в області використання, збереження та відновлення водних ресурсів та водних об‘єктів, розуміння місця та ролі води у природі та суспільстві.

^ Головними завданнями курсу є наступні:

- скласти уяву про найбільш загальні закономірності гідрологічних процесів на Землі;

- показати роль, місце та значення природних вод у географічній оболонці (біосфері);

- ознайомити студентів з основними географо-гідрологічними та екологічними особливостями різних типів водних об‘єктів;

- розкрити сутність гідрологічних процесів з позицій фундаментальних законів фізики та інших наук;

- показати значення гідрологічних знань для вирішення питань використання та охорони вод;

- сформувати у студентів вміння використовувати набуті знання при вирішенні важливих практичних питань опису водних об‘єктів та аналізі процесів, що в них відбуваються.
 • Кількість годин, відведених на: лекції - 34, лабораторні роботи – 34, самостійна робота студентів – 36.

 • Форми і методи навчання: лекції, лабораторні роботи.

 • Вид підсумкового контролю – іспит.
^

2. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


загальна гідрологія”

НЕ

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види діяльності

тип поточного

контролю

К-сть

балів

ІндЗ

(за

вибором)

К-сть

балів

Всього

балів

за НЕ
Л

Сам

Пр

Лаб1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
^ ЗМ 1. Основи гідрології. Гідрологія кріосфери та підземних вод.
НЕ 1.1

Результати навчання

Знати розподіл елементів водного балансу розуміти зв’язки гідрології з іншими науками.

(Лекція)
^

Наука про природні води [8, 10, 12, 13, 18, 22]


Мета. Об’єкт. Предмет. Завдання курсу. Історія гідроології. Колообіг води в природі. Розподіл води в земній корі

2


Письмове опитування


Усне опитування
Розуміти загальна характеристику, принципи організації і розміщення гідрометеорологічної сітки станцій і постів

^ Знати та вміти схематично зображувати палевий водомірний пост.

Лабораторна робота №1

«Ознайомлення з основними видами гідрологічних спостережень»

Загальна характеристика, принципи організації і розміщення гідрометеорологічної сітки станцій і постів. Спостереження за рівнями води. Вимірювання швидкостей течії. ознайомлення з гідрометричними млинками. Вимірювання витрат води.


4

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, графічне зображення палево водомірного поста.

Комплексне опитування по зробленій

3^

Розуміти й розрізняти основні колообіги води та вологообіги


Знати основні гідрологічні терміни та поняття

(Самостійна робота) Гідросфера Землі. Колообіги води, вологообіги. Основні гідрологічні терміни і поняття.


Класифікація водних об’єктів.

Поняття про колообіги води. Схема колообігу води у природі. Коефіцієнт вологообігу. Схема внутрішньоматерикового вологообігу. Гідрологічний режим; тепловий, температурний режим; льодовий режим; режим переміщення наносів; морфологічний режим; гідрохімічний режим; гідробіологічний режим; режим використання
3Усне опитування

3

НЕ 1.2

Результати навчання

Знати основні види динаміки

розуміти водний баланс

(Лекція) Динаміка природних вод і пов‘язані з нею процеси [2, 6, 8, 12, 14, 15]

 • Основні види динаміки.

 • Водний баланс.

 • Вода у географічній оболонці.

2


Письмове опитування


Усне опитування^ Знати основні терміни та поняття фаз водного режиму та вміти будувати гістограми рівнів води, визначати середні рівні води й середньозважені рівні води.


^ Лабораторна робота №2

«Статистичні характеристики рівнів води»

Розглянути щорічник, виписати значення умовних позначень. Визначення максимального та мінімального рівнів води Нмin і Нмах. Визначення амплітуди коливання рівнів води (А). Знаходження величини інтервалу (І). Побудова таблиці. Побудова гістограми рівнів води. Визначення середнього рівня води. Визначення середньозваженого рівня води.


4

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, побудова таблиці, побудова гістограми рівнів води, визначення середнього рівня води, визначення середньозваженого рівня води.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

3^

Розуміти й розрізняти основні фізичні властивості природних вод


Знати агрегатні стани та фазові переходи

(Самостійна робота) Фізичні властивості природних вод

Властивості води. Агрегатні стани. Фазові переходи. Явище переохолодження води. Основні типи випаровування. Густина води. Специфічні властивості рідини. Основні категорії (види) води за ступенем рухомості, характером зв’язку з породою. Режими руху рідини. Вчені, які займалися вивченням цього питання. Основні види хвиль: за походженням; за часом дії фактору; за сталістю параметрів; за положенням.
4Усне опитування

3

НЕ 1.3

Результати навчання

Знати фізичні та хімічні властивості природних вод розуміти молекулярні властивості води
^

(Лекція) Фізичні та хімічні властивості природних вод [1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 23]


 • Молекулярні властивості води.

 • Густина та агрегатні стани.

 • В‘язкість води, внутрішній опір.

 • Рух води.

 • Основи гідрохімії

4


Письмове опитування


Усне опитуванняРозуміти основні методи визначення витрат води.

^ Знати та вміти розраховувати витрати води, що виміряна за допомогою гідрометричного млинка точковим способом.


Лабораторна робота №3
^

«Розрахунок витрат води в річці, що виміряна за допомогою гідрометричного млинка точковим способом

Поняття про витрату води. Основні методи визначення витрат води. Побудова графіка поперечного перерізу потоку. Розрахунок площ геометричних фігур. Визначення часткових витрат води. Визначення загальної витрати води.5

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, графічне зображення поперечного перерізу річки.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

4^

Розуміти й розрізняти основні хімічні властивості природних вод

Знати основні групи домішок у природних водах


(Самостійна робота) Хімічні властивості природних вод.

Хімічні елементи, що можуть знаходитися в морських водах. Мінералізація та солоність води (їх межі). Поняття «мінералізація» природних вод. Властивості і процеси природних вод залежно від мінералізації Твердість води. Агресивність. Лужність. Процеси, що зумовлюють міграцію хімічних речовин та елементів. Основні групи домішок у природних водах. Головні іони (аніони, катіони). Класифікація природних вод за хімічним складом та мінералізацією.
4Усне опитування

3

НЕ1.4

Результати навчання

Знати особливості утворення та характеристику льодовиків розуміти баланс та режим льодовиків.
^

(Лекція) Гідрологія кріосфери Землі. [6, 8, 12, 14]


 • Утворення льодовиків.

 • Загальна характеристика льодовиків.

 • Баланс і режим льодовиків.

 • Багаторічна мерзлота.

2


Письмове опитування


Усне опитуванняРозуміти основні методи визначення витрат води.

^ Знати та вміти працювати із статистичними гідрологічними даними, вміти розраховувати витрати води, що виміряна за допомогою поплавків.


Лабораторна робота №4
^

«Розрахунок витрати води, що виміряна за допомогою поверхневих пoплавкі»


Побудова графіка ходу поплавків.

Розрахунок часткових витрат води.
^

Розрахунок фіктивної та фактичної витрати води.4

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, графічне зображення тривалості ходу поплавків.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

3^

Розуміти й розрізняти основні зони льодоутвореня

Знати явища та процеси, пов’язані з льодовиками


(Самостійна робота) Кріосфера Землі

Кріосфера; сезонна снігова лінія; кліматична снігова лінія; хіоносфера; льодовик; морена. Зони льодоутворення. Їх характеристика. Основні види руху льодовиків.Основні типи льодовиків. Класифікація покривних льодовиків. Живлення льодовиків. Основні явища та процеси, пов’язані із льодовиками.

4Усне опитування

3

НЕ1.5

Результати навчання

Знати походження та класифікацію підземних вод розуміти основні зони розміщення підземних вод.
^

(Лекція) Гідрологія підземних вод. [2, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18]


 • Походження і класифікації підземних вод.

 • Води зони аерації і зони насичення.

 • Інші види підземних вод.

 • Підземний стік.

4


Письмове опитування


Усне опитування


Всього за ЗМ 1


35
^ ЗМ 2. Гідрологія поверхневих вод суші. Розвиток гідросфери.
НЕ 2.1

Результати навчання

Знати загальні відомості про річки, та річкові системи розуміти особливості руху води у річках.
^

(Лекція) Річки, річкові системи та їх басейни. [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18]


 • Загальні відомості про річки, та річкові системи.

 • Річкові водозбори.

 • Рух води у річках.

2


Письмове опитування


Усне опитування
Розуміти закономірності формування швидкості течії в річках.

^ Знати та вміти розраховувати коефіцієнт шорсткості, порівнювати розраховані та виміряні швидкості.


Лабораторна робота №5

«Закономірності руху води у річках»

Поняття про коефіцієнт шорсткості Шезі.

Розрахунок швидкості потоку за формулою Шезі.

Побудова порівняльної таблиці швидкостей.

Зворотній розрахунок коефіцієнта Шезі

Побудова графіка залежності
^

Побудова порівняльної таблиці коефіцієнтів Шезі.4

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, складання порівняльної таблиці швидкостей.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

3
^

Розуміти й розрізняти походження та класифікацію підземних вод

Знати структуру підземних вод


(Самостійна робота) Підземні води

Підземна гідросфера. Походження підземних вод. Класифікації підземних вод. Води зони аерації Ґрунтові води. Артезіанські води. Підземні води у тріщинуватих та закарстованих породах. Структура підземної гідросфери. Рух підземних вод. Підземний стік. Основні природні явища та процеси, що пов’язані із підземними водами. Основні особливості хімічного складу підземних вод Режим підземних вод. Гідрогеологічних зйомки.
5Усне опитування

3


НЕ 2.2

Результати навчання

Знати процеси формування та кількісні характеристики стоку води у річках

розуміти провідні аспекти вивчення стоку
^

(Лекція) Формування стоку води у річках. [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16]


 • Водний баланс річкових басейнів.

 • Процеси формування та кількісні характеристики стоку води у річках.

 • Провідні аспекти вивчення стоку.

2


Письмове опитування


Усне опитування

НЕ 2.3

Результати навчання

Знати фази водного режиму

розуміти рівне вий режим річок
^

(Лекція) Водний режим річок.[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]


 • Фази водного режиму.

 • Аналіз гідрографів стоку.

 • Рівневий режим річок.

2


Письмове опитування


Усне опитування
Розуміти основні методи визначення витрат води.

Знати працювати із статистичними гідрологічними даними та вміти розраховувати витрати води, що виміряна за допомогою поплавків.


^ Лабораторна робота №6

«Аналіз водного режиму. Розчленування водного режиму за джерелами живлення»


Побудова гідрографу стоку на міліметровому папері.

Розчленування гідрографу за джерелами живлення.
^

Побудова таблиці.5

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, побудова гідрографу стоку.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

4
^

Розуміти й розрізняти поняття водозбір та басейн

Знати класифікацію річок


(Самостійна робота) Річкові системи. Водний режим.

Класифікація річок. Різниця між водозбором і басейном. Поняття річкової долини. Поняття про рух води. Водний режим.
6Усне опитування

3


НЕ 2.4

Результати навчання

Знати особливості ерозійно-акумулятивної роботи річок.

розуміти основні характеристики наносів та їхкатегорії.
^

(Лекція) Річкові наноси. [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17]


 • Ерозійно-акумулятивна робота річок.

 • Основні характеристики наносів.

 • Основні категорії наносів.

2


Письмове опитування


Усне опитування

НЕ 2.5

Результати навчання

Знати структуру русел, їх типізацію та класифікацію розуміти що таке русловий процес
^

(Лекція) Формування русел річок.[8, 10, 12, 17]


- Поняття про русловий процес (руслоформування).

- Структура русел.

- Типізація та класифікація русел.

2


Письмове опитування


Усне опитування
Розуміти поняття гранулометричного складу наносів.

^ Знати будувати інтегральні криві та вміти аналізувати їх.


Лабораторна робота №7

«Аналіз гранулометричного складу наносів»

Поняття про утворення та основна характеристика річкових наносів.

Складання таблиць.

Побудова інтегральної кривої гранулометричного складу наносів.4

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, побудова інтегральної кривої гранулометричного складу наносів.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

3
^

Розуміти й розрізняти основні категорії наносів, способи руху твердих частинок

Знати структуру русел, їх типізацію та класифікацію


(Самостійна робота) Гідрологія річок. Річкові наноси. Руслові процеси.

 1. Руслова ерозія. Основні категорії наносів. Основні способи руху твердих частинок. Русло. Поняття про русловий процес. Типізація руслового процесу..
5Усне опитування

3


НЕ 2.6

Результати навчання

Знати розподіл елементів водного балансу розуміти зв’язки гідрології з іншими науками.
^

(Лекція) Льодотермічний та гідрохімічний режим річок. Гідрологія гирл річок. [1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21, 23]


- Льодотерміка річок.

- Гідрохімія та гідробіологія річок.

- Гідрологія гирлових областей.

2


Письмове опитування


Усне опитування

НЕ2.7

Результати навчання

Знати розподіл елементів водного балансу розуміти зв’язки гідрології з іншими науками.
^

(Лекція) Гідрологія озер


- Морфологія озер.

- Льодотерміка озер.

- Динаміка озер.

- Водний режим озер.

- Гідрохімічні процеси та седиментація озер.

2


Письмове опитування


Усне опитування
Розуміти основні методи визначення стоку розчинених речовин і закономірності формування гідрохімічного складу.

Вміти вести спостереження за рівнями води, визначати показник стоку розчинених речовин

Лабораторна робота №8

«Розрахунок стоку розчинених речовин у річці»

Проаналізувати гідрохімічний режим річки. Розрахунок середньодобових витрат і стоку розчинних речовин. Побудова графіка зміни мінералізації та витрат води на протязі року та їх зв’язку.4

Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму, побудова графіка зміни мінералізації та витрат води на протязі року та їх зв’язку.

Комплексне опитування по зробленій роботі.

3
^

Розуміти й розрізняти гідрологію озер та водосховищ

Знати динаміку озер та водний режим водосховищ.


(Самостійна робота) Озера та водосховища

 1. Гідрологія озер. Класифікації озерних котловин. Морфологія та морфометрія озер. Термічний режим озер. Льодовий режим озер. Динаміка озер. Водний режим озер. Гідрохімічні та гідробіологічні особливості озер. Донні відклади озер. Водосховище. Класифікація водосховищ. Водний режим водосховищ. Рівневий режим водосховищ. Льодові явища на водосховищах. Замулення водосховищ.
4Усне опитування

3


НЕ 2.8

Результати навчання

Знати класифікацію водосховищ, морфологічні процеси розуміти динаміку та водний режим водосховищ
^

(Лекція) Гідрологія водосховищ. [2, 4, 8, 12, 14, 15]


 • Класифікація водосховищ.

 • Морфологічні процеси.

 • Динаміка та водний режим.

 • Екологічні проблеми пов‘язані з водосховищами

2


Письмове опитування


Усне опитування

НЕ 2.9

Результати навчання

Знати особливості утворення лавин, селів розуміти необхідність особливих та штучних водних об’єктів.
^

(Лекція) Гідрологія особливих та штучних водних об‘єктів. [2, 4, 6, 8, 12, 14, 16]


- Лавини і сніговий покрив.

- Селі.

- Канали.

- Болота

2


Письмове опитування


Усне опитування^

Розуміти й розрізняти екологічні проблеми

Знати зміни загальної динаміки вод гідросфери Землі

(Самостійна робота)Антропогенний стан розвитку природних вод [8, 12, 14, 15, 21]


- Зміни загальної динаміки вод гідросфери Землі.

- Вплив людини на склад та коло обіги домішок.

- Зміни водних об‘єктів.

- Екологічні проблеми світового океану.
5Письмове

опитування


Усне

опитування
Всього за ЗМ 2

35^

Модуль контроль (підсумковий)

Письмове опитування


30Всього

34

56

-

34


100
1   2   3

Схожі:

За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
За кредитно-модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Економічна І соціальна екологія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи