Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 335.63 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір335.63 Kb.
ТипДокументи


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан географічного факультету


________________________________

“_1_” вересня 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу _____Інженерна гідрологія ___

(назва навчального предмета)


для напряму – 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічний

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Вссьоо годин

Кількість кредитів

Лекції (год)

Лабораторні роботи

(год)

Індивідуальна

робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(сместр)

Екзамен

(семестр)

Денна


3

6

81

2,5

34

16

4

27


6

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Робоча програма складена на основі ^ Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Водні ресурси” Київ 2005

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена проф. Ющенком Ю.С.,

(прізвище,ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1

“_30_”_серпня____2011 року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

“_1”_вересня___2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Цепенда М.В../

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка.

.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни6.060103

 • Назва напряму –Гідротехніка (водні ресурси)

 • Спеціальність, для якої читається курс – Водопостачання та водовідведення

 • Кількість кредитів – 2,5

 • Загальна кількість годин –81

 • Кількість годин на тиждень – 3, з них – 2 години лекцій на тиждень, 1 години на тиждень – лабораторні роботи.

 • Статус курсу –обов’язковий для підготовки бакалаврів зі спеціальності “ Водопостачання та водовідведення”

 • ^ Семестр, в якому читається – 6

Мета вивчення дисципліни – дати студентам необхідні знання про фактори і закономірності формування річкового стоку; про режими річок, озер, боліт; про способи та технічні засоби вимірювання і визначення основних гідрологічних характеристик водотоків та водойм; про теоретичні основи і методи інженерно-гідрологічних розрахунків; навчити студентів знаходити, узагальнювати та використовувати гідрологічну інформацію; навчити їх застосовувати ці методи при проектуванні та експлуатації водогосподарських об'єктів, а також навчити аналізувати та оцінювати отримувані результати.

^ Основними завданнями , що моють бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

- закономірності річкового стоку,

- живлення та

- водна ерозії та руслові процеси;

- способи та прилади, що застосовують для гідрометричних робіт на річках та водогосподарських об'єктах;

- узагальнення, аналіз та оцінка достовірності знаходження гідрологічної інформації для подальшого використання;

- методи розрахунку основних гідрологічних характеристик, які використовують при проектуванні водогосподарських об'єктів;

- прогноз впливу водогосподарських об'єктів на довкілля в процесі їх будівництва і експлуатації.
      • Кількість годин, відведених на: лекції - 34, лабораторні роботи16

 • Форми і методи навчання: лекції, лабораторні роботи.

 • Вид підсумкового контролю – іспит.
^

2. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Інженерна гідрологія”

НЕ

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Теми змістовного модуля(ЗМ), навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності тип поточного контролю

К-сть

балів

ІндЗ

(за вибором)

К-сть

балів

Всього балів за НЕ
Л

С

Пр

Лаб
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. Загальні відомості про пириродні води


НЕ 1.1
^

Знати розподіл елементів водного балансу розуміти зв’язки гідрології з іншими науками


Знати основні гідрологічні терміни та поняттяРозуміти й розрізняти основні колообіги води та вологообіги

^

(Лекція)

Наука про природні води. Динаміка природних вод і пов‘язані з нею процеси
(Самостійна робота) Гідросфера Землі

 • Коротка історія гідрології

 • Основні види динаміки.

 • Водний баланс.

Вода у географічній оболонці

2Усне опитування2


2
НЕ 1.2

^ Знати фізичні та хімічні властивості природних вод розуміти молекулярні властивості води

(Лекція)


Фізичні та хімічні властивості природних вод


(Самостійна робота)

Фізичні властивості снігу та льоду • Молекулярні властивості води.

 • Густина та агрегатні стани.

 • В‘язкість води, внутрішній опір.

 • Рух води.

 • Основи гідрохімії

4


Письмове опитування


Усне опитування

3


2


2
НЕ 1.3

^ Знати походження та класифікацію підземних вод розуміти основні зони розміщення підземних вод

Лекція)


Гідрологія підземних вод


(Самостійна робота)

Види та властивості води в ґрунтах та породах

 • Походження і класифікації підземних вод.

 • Води зони аерації і зони насичення.

 • Інші види підземних вод.

 • Підземний стік.

2Усне опитування2


2
НЕ 1.4

^ Знати основні терміни та поняття фаз водного режиму та вміти будувати гістограми рівнів води, визначати середні рівні води й середньозважені рівні води.Лабораторна робота

Статистичні характеристики рівнів води

 • Визначення амплітуди рівня та рівномірних інтервалів

 • Розрахунок повторювальності

 • Побудова гістограми розподілу

 • Розрахунок середніх значень


2

Захист лабораторної роботи

4
4
НЕ 1.5
^

Знати


Різновиди річок, основні дані про річкові системи та річкову сітку

Розуміти


Способи аналізу даних про річкові водозбори та річкові системи

^ Лекція

Річки, річкові системи та їх басейни.


Самостійна робота

Основні річкові системи України та Українських Карпат

 • Загальні відомості про річки, та річкові системи.

 • Річкові водозбори.

 • Рух води у річках.

2Усне опитування


2

2
НЕ

1.6

Розуміти закономірності формування швидкості течії в річках.

^ Знати та вміти розраховувати коефіцієнт шорсткості, порівнювати розраховані та виміряні швидкості.

Лабораторна робота


Закономірності руху води в річках.

 • Ознайомлення з таблицями «виміряні витрати води» та формулою Шезі

 • Розрахунки коефіцієнту Шезі та швидкостей


2

Захист лабораторної роботи

2


НЕ 1.7

^ Знати фази водного режиму

розуміти рівне вий режим річок

Лекція

Водний режим річок.( Аналіз водного режиму річки)


Самостійна робота

Джерела живлення річок


 • Фази водного режиму.

 • Аналіз гідрографів стоку.

Рівневий режим річок.

2Усне опитування


2

2
НЕ 1.8

Розуміти основні методи визначення витрат води.

Знати та вміти розраховувати витрати води, що виміряна за допомогою гідрометричного млинка точковим способом

Лабораторна робота
^

Розрахунок витрати води у річці

Поняття про витрату води. Основні методи визначення витрат води. Побудова графіка поперечного перерізу потоку. Розрахунок площ геометричних фігур. Визначення часткових витрат води. Визначення загальної витрати води.
2

Захист лабораторної роботи


3

3
НЕ

1.9

Розуміти основні методи визначення витрат води.

^ Знати працювати із статистичними гідрологічними даними та вміти розраховувати витрати води, що виміряна за допомогою поплавків.

Лабораторна робота
^

Аналіз водного режиму річки


Побудова гідрографу стоку на міліметровому папері.

Розчленування гідрографу за джерелами живлення.
^

Побудова таблиці
4

Захист лабораторної роботи


4

4
НЕ

1.10

^ Знати особливості ерозійно-акумулятивної роботи річок.

розуміти основні характеристики наносів та їхкатегорії.

Лекція

Річкові наноси.


 • Ерозійно-акумулятивна робота річок.

 • Основні характеристики наносів.

 • Основні категорії наносів.

2Усне опитування


3

3
НЕ 1.11
^

Знати структуру русел, їх типізацію та класифікацію розуміти що таке русловий процес


Лекція

Формування русел річок.


- Поняття про русловий процес (руслоформування).

- Структура русел.

- Типізація та класифікація русел.

2Усне опитування


3

3Всього

за

Модуль 1

30
Модуль 2. Гідрометрія

НЕ 2.1

^ Знати

Принципи спостережень. Основні типи водпостів

Розуміти

Особливості спостереження в різних умовах і вимоги до їх достовірності та точності

^ Лекція

Спостереження за рівнями води


Самостійна робота

Автоматизація водпостів

- Гідрологічний пост.

 • Розміщення постів і станцій

 • Методика вимірювання рівнів
2Усне опитування


2

2
НЕ 2.2

^ Знати

Прилади та методики спостережень і вимірювань


Розуміти

Основні вимоги до гідрологічних спостережень та їх узагальнення

Лабораторна робота

Ознайомлення з основними видами гідрологічних спостережень

 • Ознайомлення з гідрологічними щорічниками

 • Ознайомлення з простими видами гідрологічних спостережень

 • Ознайомлення з вимірювань швидкостей та витрат води2

Захист лабораторної роботи


3

3
НЕ 2.3

Знати

Методики вимірювань швидкостей течії


Розуміти

Особливості швидкісного поля і умов вимірювання швидкостей

Лекція

Вимірювання швидкостей течії


Самостійна робота


Вимірювання швидкостей течії на гірських річках

 • Розподіл швидкостей по річковому потоці

 • Методи вимірювання

 • Основні прилади

 • Гідрометричні млинки2


Усне опитування2


2
НЕ 2.4

Знати

Методики вимірювання витрат.


Розуміти

Гідравлічну сутність та значення вимірювання витрат

Лекція

Вимірювання витрат води


Самостійна робота

Аерогідрометричне вимірювання витрат води

 • Моделі витрати

 • Гідрометричний створ

 • Методика вимірювань

 • Інші способи

2Усне опитування


2

2
НЕ

2.5

Розуміти основні методи визначення витрат води.

Знати та вміти працювати із статистичними гідрологічними даними, вміти розраховувати витрати води, що виміряна за допомогою поплавків.


^ Лабораторна робота

Розрахунок витрати води, що виміряна за допомогою поверхневих поплавків.


Побудова графіка ходу поплавків.

Розрахунок часткових витрат води.

Розрахунок фіктивної та фактичної витрати води
2


Захист лабораторної роботи3


3
НЕ 2.6

^ Знати особливості ерозійно-акумулятивної роботи річок.

розуміти основні характеристики наносів та їхкатегорії

Лекція

Спостереження за річковими наносамиСамостійна робота

Фотограмметричний метод аналізу складу наносів

 • Витрати і стік наносів

 • Спостереження за завислими наносами

 • Спостереження за придонними наносами

2Усне опитування


2

2
НЕ 2.7

Розуміти поняття гранулометричного складу наносів.

^ Знати будувати інтегральні криві та вміти аналізувати їх.


Лабораторна робота

Аналіз гранулометричного складу наносів.


Поняття про утворення та основна характеристика річкових наносів.

Складання таблиць.

Побудова інтегральної кривої гранулометричного складу наносів2

Захист лабораторної роботи


3

3

Всього

за

Модуль 2

20
Модуль 3. Стік води з суходолу

НЕ 3.1

Знати


Основні умови та процеси формування стоку у річкових водозборах


Розуміти

Специфіку дії різних чинників стоку

Лекція
^

Процеси і фактори стоку .Водний баланс.
Самостійна робота

Особливості формування стоку у гірських водозборах

-Стік як складова коло обігу

-Кліматичні фактори стоку.

-Основні процеси формування стоку.

-Водний баланс територій і басейнів.

-Фактори підстилаючої поверхні
2


Усне опитування

2


5
НЕ

3.2

Знати


Основні положення теорії середнього річного стоку

Розуміти

Принципи розрахунку середнього стоку

Лекція
^

Середній річний стік
Самостійна робота

Середній річний стік річок Карпато – Подільського регіону України

-Норма річного стоку. ЇЇ визначення при наявності достатніх гідрометричних спостережень.

-Визначення норми річного стоку при недостатності( або відсутності) гідрологічних даних

-Внутрірічний розподіл стоку води у річках.
4


Усне опитування

2


5
НЕ

3.3

Розуміти основні методи визначення стоку розчинених речовин і закономірності формування гідрохімічного складу.

Вміти вести спостереження за рівнями води, визначати показник стоку розчинених речовин

Лабораторна робота №8

«Розрахунок стоку розчинених речовин у річці»

Проаналізувати гідрохімічний режим річки. Розрахунок середньодобових витрат і стоку розчинних речовин. Побудова графіка зміни мінералізації та витрат води на протязі року та їх зв’язку.2

Захист лабораторної роботи

4
4
НЕ

3.4

^ Знати


Основні положення теорії максимального річного стоку

Розуміти

Принципи розрахунку максимального стоку

Лекція
^

Максимальний стік
Самостійна робота

Максимальний річний стік річок Карпато – Подільського регіону України

-Розрахунки максимального стоку

-Розрахунки максимального стоку при наявності гідрометричних спостережень

-Методи розрахунку максимального стоку весняної повені при відсутності гідрометричних спостережень дощових паводків


2


Усне опитування

2
5
НЕ

3.5

Знати


Основні положення теорії мінімального річного стоку

Розуміти

Принципи розрахунку мінімального стоку

Лекція
^

Мінімальний стік
Самостійна робота

Мінімальний річний стік річок Карпато – Подільського регіону України

-Поняття про мінімальний стік.

-Принципи виділення періодів пониженого стоку та особливості його формування.

-Розрахунки низького стоку при наявності гідрометричних спостережень

-Розрахунки низького стоку при відсутності гідрометричних спостережень


2


Усне опитування

2
5

Всього

за

Модуль 3
20
Модуль контроль (підсумковий) Письмове опитування 30


Всього 1003. Зміст дисципліни.

^ 3.1. Зміст лекційного курсу.


№ п/п

Тема

Кількість годин

1.

Наука про природні води. Динаміка природних вод і пов‘язані з нею процеси

2

2.

Фізичні та хімічні властивості природних вод

2

3.

Гідрологія підземних вод

2

4.

Річки, річкові системи та їх басейни.

2

5.

Водний режим річок.( Аналіз водного режиму річки)

2

6.

Річкові наноси.

2

7.

Формування русел річок.

2

8.

Спостереження за рівнями води

2

9

Вимірювання швидкостей течії

2

10

Вимірювання витрат води

2

11

Спостереження за річковими наносами

2

12

Процеси і фактори стоку .Водний баланс.

2

13
^

Середній річний стік


2

14

Максимальний стік


2

15
^

Мінімальний стік


23.2 Зміст лабораторних та практичних робіт

п/п

Назви робітСтатистичні характеристики рівнів водиЗакономірності руху води в річкахРозрахунок витрати води у річціАналіз водного режиму річки

5.

Ознайомлення з основними видами гідрологічних спостережень

6.

Розрахунок витрати води, що виміряна за допомогою поверхневих поплавків.


7.

Аналіз гранулометричного складу наносів.


8.

Розрахунок стоку розчинених речовин у річці»^ 3.3 Зміст самостійних робіт

п/п

Назви робіт

1

Гідросфера Землі

2

Фізичні властивості снігу та льоду


3

Види та властивості води в ґрунтах та породах

4

Основні річкові системи України та Українських Карпат

5

Джерела живлення річок


6

Автоматизація водпостів

7

Вимірювання швидкостей течії на гірських річках

8

Аерогідрометричне вимірювання витрат води

9

Фотограмметричний метод аналізу складу наносів

10

Особливості формування стоку у гірських водозборах

11

Середній річний стік річок Карпато – Подільського регіону України

12

Максимальний річний стік річок Карпато – Подільського регіону України

13

Мінімальний річний стік річок Карпато – Подільського регіону України^ 4. Тематика ІНДЗ ( рефератів, есе, творчих робіт)

 1. Водні ресурси світу.

 2. Ресурси річкового стоку України

 3. Проблеми прогнозування стоку

 4. Антропогенний вплив на стік води в річках

 5. Стік і зміни клімату

 6. Проблеми водозабезпечення регіонів України^ 5. Модуль контроль (контрольні питання).


Модуль 1:


 1. Основні види динаміки.

 2. Водний баланс.

 3. Вода у географічній оболонці

 4. Молекулярні властивості води.

 5. Густина та агрегатні стани.

 6. В‘язкість води, внутрішній опір.

 7. Рух води.

 8. Основи гідрохімії

 9. Походження і класифікації підземних вод.

 10. Води зони аерації і зони насичення.

 11. Інші види підземних вод.

 12. Підземний стік

 13. Загальні відомості про річки, та річкові системи.

 14. Річкові водозбори.

 15. Рух води у річках

 16. Фази водного режиму.

 17. Аналіз гідрографів стоку.

 18. Рівневий режим річок.

 19. Ерозійно-акумулятивна робота річок.

 20. Основні характеристики наносів.

 21. Основні категорії наносів.

 22. Поняття про русловий процес (руслоформування).

 23. Структура русел.

 24. Типізація та класифікація русел


Модуль 2:


 1. Гідрологічний пост.

 2. Розміщення постів і станцій

 3. Методика вимірювання рівнів

 4. Розподіл швидкостей по річковому потоці

 5. Методи вимірювання

 6. Основні прилади

 7. Гідрометричні млинки

 8. Моделі витрати

 9. Гідрометричний створ

 10. Методика вимірювань

 11. Інші способи

 12. Витрати і стік наносів

 13. Спостереження за завислими наносами

 14. Спостереження за придонними наносами


Модуль 3:


 1. Стік як складова коло обігу

 2. Кліматичні фактори стоку.

 3. Основні процеси формування стоку.

 4. Водний баланс територій і басейнів.

 5. Фактори підстилаючої поверхні

 6. Норма річного стоку. ЇЇ визначення при наявності достатніх гідрометричних спостережень.

 7. Визначення норми річного стоку при недостатності( або відсутності) гідрологічних даних

 8. Внутрірічний розподіл стоку води у річках.

 9. Розрахунки максимального стоку

 10. Розрахунки максимального стоку при наявності гідрометричних спостережень

 11. Методи розрахунку максимального стоку весняної повені при відсутності гідрометричних спостережень дощових паводків

 12. Поняття про мінімальний стік.

 13. Принципи виділення періодів пониженого стоку та особливості його формування.

 14. Розрахунки низького стоку при наявності гідрометричних спостережень

 15. Розрахунки низького стоку при відсутності гідрометричних спостережень^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.

Оцінка

Сприяючий характер діяльності студента

відмінно”

90 -100 балів /А

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

добре”

75 – 89 балів /ВС

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

задовільно”

60 – 74 бали /DE

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

незадовільно”

35-59 балів /FX

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.^ 7. Література до дисципліни.


Основна:


1. Алексеевский Н.И. Гидрофизика. М.: Издательский центр „Академия”, 2006. – 176 с.

2. Богословський Б.Б., Самотин А.А., Соколов Д.П. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 422 с.

3. Винников С.Д., Проскуряков Б.В. Гидрофизика. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 348 с.

4. Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина Н.Г. Общая гидрология. - Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – 462 с.

5. Карасев И.Ф., Васильев А.В., Субботина Е.С. Гидрометрия. - Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 376 с.

6. Левківський С.С., Хільчевський В.К., Ободовський О.Г. та ін. Загальна гідрологія. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 264 с.

7. Лучшева А.А., Практическая гідрологія. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 440 с.

8. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология М.: Вісшая школа, 1991. – 368 с.

9. Спицын Н.П., Соколова В.А. Общая и речная гидравлика. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 359 с.

10. Чеботарев А.Н. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 544 с.

11 Чеботарев А.Н. Гидрологический словарь. Л.: Гидрометеоиздат,1978. – 308 с.

12. Ющенко Ю.С., Гринь Г.І. та ін. Загальна гідрологія: Навчальний посібник. – Чернівці: Зелена Буковина. – 2005. – 368 с.


Додаткова:


 1. Бисвас А.К. Человек и вода. Из истории гидрологии. /Пер. с англ./ Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 288 с.

 2. Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. – С. – Пб.: Гидрометеоиздат, 2004. – 630 с.

 3. Лосев К.С. Вода. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 272 с.

 4. Михайлов Л.Е. Гидрогеология. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 263 с.

 5. Ободовський О.Г. Руслові процеси. – К.: ВПЦ ״Київський університет״, 1998. – 134 с.

 6. Основи загальної гідрології / За ред. С.С. Левківського. – К.: Вища школа, 1975. – 190 с.

 7. Самохин А.А., Соловьева Н.Н., Догановский А.М. Практикум по гидрологии. - Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 296 с.

 8. Синюков В.В. Вода известная и неизвестная. – М.: Знания, 1987. – 176 с.

 9. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. – К.: „Ніка Центр”, 2001. – 264 с.

 10. Сненглер О.А. Слово о воде. - Л.: Гидрометеоиздат, 1980.- 152 с.

 11. Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти. - К.: ВПЦ ״Київський університет״, 1999. – 319 с.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи