Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 391.11 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір391.11 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан географічного факультету

____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

1” __вересня_2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


з курсу Основи геоекології

Для спеціальностей – 6.040106- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування


Факультет географічний


Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Норматив-ні дані


Форма навчання

Курс

Семе-стри

Кількість кредитів

Лекції

(год.)

Симінари

(год.)

Лабо-раторні

(год.)

Само-стійна

робота

(год.)

Всього

годин

Заліки

(семестр)

Екза-мен

(се-местр)

Денна


3

6

3

32

34
36

108

-

6

Заочна


3

6

3

8

8
92

108

-

6

Робоча програма складена на основі у відповідності до типової (Фізична географія та геоекологія: Методичні та програмні матеріали з нормативних і спеціальних курсів/ За ред.. В.М.Гуцуляка і М. І. Кирилюка – Чернівці:,Рута,1999. -79 с.)


Робоча програма складена ___проф^ . Ющенком Ю.С


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1

“_30_”_серпня____2011 року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

“_1_”_вересня___2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Цепенда М.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка.

.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.040106

 • Назва напряму – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 • Спеціальність, для якої читається курс – Екологія та охорона навколишнього середовища, гідроекологія

 • Кількість кредитів – 5

 • Загальна кількість годин –162

 • Кількість годин на тиждень – 4, з них – 2 години лекцій на тиждень, 2 години на тиждень – лабораторні роботи.

 • Статус курсу – дисципліни за вибором ВНЗ.

 • Семестр, в якому читається – 6

 • Мета курсу: ознайомити студентів з проблематикою сучасної геоекології, історією її розвитку, методологією, положенням в системі наук, з геоекологічними проблемами природокористування.

 • Головні завдання курсу:

 • Надання студентам системних відомостей про теоретичні основи сучасної екології та геоекології;

 • Ознайомлення та закріплення у студентів знань про географічну оболонку та геоекосистеми;

 • Надання студентам відомостей про проблеми та основи раціонального природокористування;

 • Формування вмінь використовувати набуті знання при вивченні особливостей та закономірностей провідних географічних і геоекологічних явищ та процесів.      • Кількість годин, відведених на: лекції - 36, лабораторні роботи36

 • Форми і методи навчання: лекції, лабораторні роботи.

 • Вид підсумкового контролю – іспит.^ 2. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ГЕОЕКОЛОГІЇ”НЕ

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності і поточного контролю

К-сть балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Пр
Модуль 1.

НЕ

1.1.

Знати особливості розвитку природи Землі і людини на останньому геологічному відтинку.


Уміти давати геоекологічний аналіз особливостей останнього етапу розвитку географічної оболонки та біосфери.

Антропоген.

Голоцен.

Антропогенез.


СРС: Природні умови і людина.

- Антропоген.

- Голоцен.

- Антропогенез.2- усне опитування1

^ Знати характеристику природних умов Африканського материка та володіти географічною номенклатурою.


Розуміти вплив конкретних природних умов та процесів на розвиток геосистеми материка.

(Лабораторне заняття №1) Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем Африканського материка.

Характеристика природних умов Африканського материка:

- Геологія і тектоніка;

- Рельєф;

- Клімат;

- Води (внутрішні та оточуючі);

- Рослинність та тваринний світ;

- Ґрунти та ландшафти.

Нанесення географічної номенклатури на контурну карту.

4

- здача лабораторної роботи

67

НЕ

1.2.

Знати основні закономірності взаємодії

суспільства та природи.


Уміти аналізувати особливості взаємодії на різних етапах та в різних умовах.

Історія взаємодії суспільства та природи.


СРС: Виділення етапів взаємодії суспільства і природи в різних регіонах.

- Етапи взаємодії;

- Екологічна криза;

- Вплив природних умов на людину і суспільство;

- Гідросфера.


2- усне опитування22

НЕ

1.3.

Знати особливості розвитку географічної оболонки.


Уміти показувати, пояснювати роль біологічних та антропогенних чинників.

^ Антропогенний стан розвитку географічної оболонки.


СРС: Прискорення розвитку географічної оболонки.

- Етапи розвитку географічної оболонки;

- Вплив біологічних та соціальних процесів на розвиток географічної оболонки.


2- усне опитування1

^ Знати характеристику природних умов Австралії та Океанії і володіти географічною номенклатурою.


Розуміти вплив конкретних природних умов та процесів на розвиток геосистеми материка Австралія та прилеглих островів.

(Лабораторне заняття №2) Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем Австралії та Океанії.

Характеристика природних умов Австралійського материка:

- Геологія і тектоніка;

- Рельєф;

- Клімат;

- Води (внутрішні та оточуючі);

- Рослинність та тваринний світ;

- Ґрунти та ландшафти.

Нанесення географічної номенклатури на контурну карту.
4

- здача лабораторної роботи

67

НЕ

1.4.

Знати основні види природокористування та їх географічні наслідки.


Уміти давати аналіз проблем та особливостей планування природокористування.

Природокористування.


СРС: Природокористування в Україні.

- Історія природокористування;

- Основні види природокористування;

- Планування і наслідки природокористування.


2- усне опитування

11

НЕ

1.5.

Знати особливості переходу до умов ноосфери.


Уміти аналізувати та застосовувати концепцію сталого розвитку геоекологічних дослідженнях.

^ Ноосфера і сталий розвиток людства.


СРС: Становлення концепції сталого розвитку в Україні.

- Глобалізація негативних наслідків природокористування;

- Перехід до ноосферного розвитку;

- Концепція сталого розвитку людства.2- усне опитування1

^ Знати характеристику природних умов Антарктиди і володіти географічною номенклатурою.


Розуміти вплив конкретних природних умов та процесів на розвиток геосистеми материка Антарктида.

(Лабораторне заняття №3) Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем материка Антарктида.

Характеристика природних умов материка Антарктида:

- Геологія і тектоніка;

- Рельєф;

- Клімат;

- Води (внутрішні та оточуючі);

- Рослинність та тваринний світ;

- Ґрунти та ландшафти.

Нанесення географічної номенклатури на контурну карту.
4

- здача лабораторної роботи

67

НЕ

1.6

Знати особливості і причини сучасних глобальних проблем людства.


Уміти аналізувати географічні аспекти глобальних проблем.

Глобальні проблеми людства.


СРС: Прояви глобальних проблем в Україні.


- Генезис та історія глобальних проблем;

- Основні види глобальних проблемних проблем;

- Географічні аспекти глобальних проблем.

2- усне опитування


11

НЕ

1.7

Знати основні ознаки і характеристики глобальної екологічної кризи.


Уміти аналізувати особливості проявів екологічної кризи на різних континентах і в регіонах.

^ Екологічна криза в системі глобальних проблем.


СРС: Локальні та глобальні прояви екологічної кризи.

 • загальні ознаки і характеристика глобальної екологічної кризи

 • особливості проявів екологічної кризи на різних континентах і в регіонах
2- усне опитування10
^ Знати характеристику природних умов Південної Америки і володіти географічною номенклатурою.


Розуміти вплив конкретних природних умов та процесів на розвиток геосистеми Південної Америки.

(Лабораторне заняття №4) Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем Південної Америки.

Характеристика природних умов Південної Америки:

- Геологія і тектоніка;

- Рельєф;

- Клімат;

- Води (внутрішні та оточуючі);

- Рослинність та тваринний світ;

- Ґрунти та ландшафти.

Нанесення географічної номенклатури на контурну карту.
4

- здача лабораторної роботи

78

НЕ

1.8

Знати географічні аспекти прояву глобальної географічної кризи.


Уміти розкривати сутність прояву екологічної кризи у географічних процесах.

^ Особливості прояву екологічної кризи у географічній оболонці та геосистемах.


СРС: Екологічна обстановка в регіоні Українських Карпат.

- Географічні аспекти екологічної кризи;

- Прояви екологічної кризи в розвитку основних географічних процесів.


2- усне опитування


22

Всього за модулем 1

16
16

35

Модуль 2.

НЕ

2.1

Знати особливості історії розвитку геоекології, її об’єкт, предмет, завдання.


Уміти аналізувати роль геоекології в сучасних екологічних дослідженнях.

Геоекологія.


СРС: Геоекологія, біоекологія, екологія.

- Історія розвитку;

- Геоекологія в системі наук;

- Сучасна екологія та геоекологія.


2- усне опитування2

^ Знати характеристику природних умов Північної Америки і володіти географічною номенклатурою.


Розуміти вплив конкретних природних умов та процесів на розвиток геосистеми Північної Америки.

^ Лабораторне заняття №5)

Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем Північної Америки.

Характеристика природних умов здача Північної Америки:

- Геологія і тектоніка;

- Рельєф;

- Клімат;

- Води (внутрішні та оточуючі);

- Рослинність та тваринний світ;

- Грунти та ландшафти.

Нанесення географічної номенклатури на контурну карту.
5

- здача лабораторної роботи

57

НЕ

2.2.

Знати основні види

сучасних геоекологічних

проблем, особливості їх

вивчення у різних галузях географії.


Уміти аналізувати

геоекологічні проблеми

та виявляти шляхи їх

вирішення.


^ Сучасний стан і перспективи розвитку геоекології.


СРС: Геоекологічний характер глобальних проблем людства.

- Сучасна геоекологічна наука. Конструктивна географія. Історична географія. Ландшафтна екологія; - Характер геоекологічних задач та перспективи їх вирішення.

2


22

НЕ

2.3

Знати основні закономірності антропогенного впливу на геосистеми.


Уміти давати аналіз змін в геосистемах під дією антропогенного чинника.

Антропогенні зміни геосистем.


СРС: Зміни геосистем Українських Карпат.

- Види антропогенного впливу;

- Зміни основних видів ландшафтів та геосистем.

2- усне опитування2

^ Знати характеристику природних умов Євразійського материка і володіти географічною номенклатурою.


Розуміти вплив конкретних природних умов та процесів на розвиток геосистеми Євразії.


(Лабораторне заняття №6) Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем Євразійського материка.

Характеристика природних умов Євразії:

- Геологія і тектоніка;

- Рельєф;

- Клімат;

- Води (внутрішні та оточуючі);

- Рослинність та тваринний світ;

- Ґрунти та ландшафти.

Нанесення географічної номенклатури на контурну карту.
5

- здача лабораторної роботи

57

НЕ

2.4.

Знати особливості структури та функціонування культурного ландшафту.


Уміти розкривати роль і значення культурних ландшафтів у сталому розвитку регіонів.

Культурний ландшафт.


СРС: Приклади формування культурного ландшафту.

- Ознаки культурного ландшафта;

- Корисні функції культурного ландшафта;

- Приклади культурного ландшафта;

- Шляхи створення культурних ландшафтів.

2- усне опитування


11

НЕ

2.5.

Знати основні факти та закономірності взаємодії суспільства і природи на території України.


Уміти аналізувати історичні зміни екологічних проблем на території України.

Історія взаємодії суспільства і природи на території України.


СРС: Етапи антропогенного впливу на природу Українських Карпат.

- Доіндустріальний етап;

- Індустріальний етап;

- Перспективи постіндустріального суспільства.


2- усне опитування2

^ Знати характеристику природних умов Світового Океану і володіти географічною номенклатурою.


Розуміти вплив конкретних природних умов та процесів на розвиток геосистеми Світового Океану.


(Лабораторне заняття №7) Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем Світового Океану.

Характеристика природних умов Світового Океану:

- Геологія і тектоніка;

- Рельєф;

- Клімат;

- Основні течії;

- Рослинність та тваринний світ.

Нанесення географічної номенклатури на контурну карту.
5

- здача лабораторної роботи

57

НЕ

2.6

Знати причини і прояви основних екологічних проблем України.


Уміти розкривати сутність екологічних проблем та їх регіональні особливості.

^ Сучасні геоекологічні проблеми України.


СРС: Геоекологічні проблеми західного регіону України.

- Зв'язок екологічних проблем на території України з глобальними проблемами;

- Особливості природних умов, суспільства та екологічних проблем;

- Регіональні проблеми.


2- усне опитування2

^ Знати поняття дистанційні методи дослідження, їх історію розвитку та класифікацію.


Розуміти роль та значення дистанційних методів дослідження у розвитку сучасної географічної науки.(Лабораторне заняття №8) Роль та значення дистанційних методів дослідження земної поверхні.

- Історія розвитку дистанційних методів дослідження;

- Класифікація дистанційних методів дослідження Землі.

- Сучасні методи дистанційних досліджень та їх використання в Україні.5

- здача лабораторної роботи

57

НЕ

2.7

Знати причини і прочви основних екологічних проблем Карпато – Подільського регіону України.

Уміти розкривати сутність екологічних проблем та їх регіональні особливості.

Геоекологія

Карпато – Подільського регіону України.


СРС: Проблеми антропогенних змін пічок регіону.

- Історія взаємодії суспільства та природи;

- Основні зміни ландшафтів;

- Проблеми використання лісів;

- Проблеми використання водних ресурсів.

2- усне опитування


11

НЕ

2.8

Знати особливості гідроекологічних проблем.


Уміти давати аналіз проблем використання водних ресурсів.

Гідроекологія як складова геоекології.


СРС: Гідроекологія Українських Карпат.

- Сучасна гідро екологія;

- Водні проблеми світу.


2- усне опитування11

НЕ

2.9

Знати роль природних вод у географічній оболонці та у взаємодії суспільства та природи.


Уміти розкривати роль природних вод в геоекологічних процесах.

Гідро екологія

вод суходолу.


СРС: Басейновий підхід до управління водними ресурсами.

- Проблеми використання поверхневих вод;

- Проблеми використання підземних вод.

2- усне опитування


11

НЕ

2.10

Знати сучасні підходи до оптимізації використання вод морів та океанів

Уміти розкривати сутність основних напрямків оптимізації та проблем використання вод морів та океанів


^ Гідро екологія вод океану.


СРС: Проблеми використання ресурсів океану.

- Зміни клімату Землі та їх вплив на Світовий океан;

- Проблеми забруднення морських вод;

- Проблеми збереження морських екосистем.

2- усне опитування


11

Всього за модулем 2

20
20

35

^ Модуль контрольний (підсумковий)


30

^ Всього балів


100^ 3. Зміст дисципліни

3.1 Зміст лекційп/п

Тема

Кількість годин

1

Антропоген. Голоцен. Антропогенез.

2

2

Історія взаємодії суспільства та природи.

2

3

Антропогенний етап розвитку географічної оболонки.

2

4

Природокористування.

2

5

Ноосфера і сталий розвиток людства.

2

6

Глобальні проблеми людства.

2

7

Екологічна криза в системі глобальних проблем.

2

8

Особливості прояву екологічної кризи у географічній оболонці та геосистемах.

2

9

Геоекологія.

2

10

Сучасний стан і перспективи розвитку геоекології.

2

11

Антропогенні зміни геосистем.

2

12

Культурний ландшафт.

2

13

Історія взаємодії суспільства і природи на території України.

2

14

Сучасні геоекологічні проблеми України.

2

15

Геоекологія Карпато -Подільського регіону України.

2

16

Гідроекологія як складова геоекології.

2

17

Гідроекологія вод суходолу.

2

18

Гідроекологія вод океану.

2^ 3.2 Зміст лабораторних занять


п/п

Назви робіт

Кількість годин

1

Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем Африканського материка.

4

2

Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем Австралії та Океанії

4

3

Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем материка Антарктида

4

4

Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем Південної Америки

4

5

Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем Північної Америки

5

6

Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем Євразійського материка.

5

7

Вивчення природних умов та процесів розвитку геосистем Світового Океану.

5

8

Роль та значення дистанційних методів дослідження земної поверхні.

5^ 4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих робіт)


№ п/п

Назви тем

1

Геоекологічні проблеми хімічної промисловості

2

Геоекологічні проблеми промисловості будівельних матеріалів

3

Геоекологічні проблеми сільськогосподарського природокористування

4

Зародження геоекології як науки

5

Перспективи розвитку геоекології

6

Визначення природних ресурсів і природних умов

7

Класифікація природних ресурсів

8

Визначення природокористування у працях вітчизняних вчених

9

Напрямки, типи і види природокористування

10

Атмосфера: визначення та будова

11

Основні сполуки-забруднювачі атмосфери

12

Аерозолі. Смог. Радіоактивність

13

Заходи по пониженню забруднення повітря

14

Мінеральні природні ресурси та їх використання

15

Лісові ресурси та їх використання

16

Фауністичні ресурси (мисливські, водні, медоносні)

17

Природно-рекреаційні ресурси та їх використання

18

Загальні властивості та біопродуктивність Світового океану

19

Види забруднень Світового океану

20

Геоекологічне вивчення Світового океану

21

Заходи по охороні природного середовища і ресурсів

22

Природоохоронні території та їх функції

23

Природно-заповідний фонд України^ 5. Модуль контроль (контрольні питання).


Модуль 1: 1. Земля у Сонячній системі

 2. Форма та розміри Землі

 3. Рухи Землі

 4. Географічні наслідки форми, розмірів та рухів Землі

 5. Атмосфера

 6. Гідросфера

 7. Земна кора та літосфера

 8. Мантія

 9. Ядро

 10. Взаємодія геосфер Гравітаційне поле Землі

 11. Гравітаційні явища та процеси

 12. Електромагнітне поле Землі

 13. Поле температур

 14. Особливості при поверхневої частини Землі

 15. Космічні впливи на Землю Давня Греція

 16. Давній Рим

 17. Природознавчі уявлення Давнього Сходу

 18. Середні віки

 19. Епоха Відродження

 20. Географічні відкриття і дослідження природи

 21. Природничі географічні науки

 22. Соціально - економічні географічні дослідження

 23. Зародження системи наук про землю

 24. Класична наука

 25. Розвиток уявлень про географічну оболонку

 26. Розвиток уявлень про біосферу

 27. Розвиток системи наук про Землю

 28. Дослідження еволюції при поверхневих геосистем

 29. Дослідження сучасних ландшафтів та екосистем

 30. Геоекологія

 31. Геоекологія в системі наук

 32. Географічний та геоекологічний аналіз умов Африканського материка

 33. Географічний та геоекологічний аналіз умов Австралійського материка

 34. Географічний та геоекологічний аналіз умов материка Антарктида

 35. Географічний та геоекологічний аналіз умов материка Південна АмерикаМодуль 2:


 1. Утворення Землі

 2. Догеологічний період розвитку при поверхневих геосфер

 3. Архей і протерозой

 4. Географічна оболонка та біосфера на ранніх етапах розвитку

 5. Перехід до географічної оболонки сучасного типу

 6. Біогенний етап еволюції

 7. Розвиток наземних ландшафтів у фанерозої

 8. Кліматична система Землі

 9. Динаміка літосфери

 10. Колообіги енергії та речовин Вертикальна структура

 11. Горизонтальна структура

 12. Речовина географічної оболонки Загальна структура ландшафтної сфери

 13. Ландшафти як геосистем

 14. Розвиток ландшафтів

 15. Ландшафти і екосистеми.

 16. Плейстоцен

 17. Голоцен

 18. Плейстоцен і голоцен на території України

 19. Доіндустріальний період

 20. Індустріальний період

 21. Постіндустріальний період

 22. Характер сучасної екологічної кризи Основні види та особливості природокористування

 23. Збалансоване природокористування і сталий розвиток

 24. Природокористування і сталий розвиток України

 25. Абіогенні процеси

 26. Біогенні процеси

 27. Антропогенні процеси

 28. Вода і зародження життя

 29. Історія та різновиди використання вод

 30. Вода у природно- соціальних системах

 31. Перспективи використання вод

 32. Водні проблеми України

 33. Географічний та геоекологічний аналіз умов материка Північна Америка

 34. Географічний та геоекологічний аналіз умов Єрозійського материка

 35. Географічний та геоекологічний аналіз умовСвітового океану

 36. Географічний та геоекологічний аналіз умов територій України

 37. Аналіз глобальний геоекологічних проблем людстваПідсумковий контроль 1. Земля у Сонячній системі

 2. Форма та розміри Землі

 3. Рухи Землі

 4. Географічні наслідки форми, розмірів та рухів Землі

 5. Атмосфера

 6. Гідросфера

 7. Земна кора та літосфера

 8. Мантія

 9. Ядро

 10. Взаємодія геосфер Гравітаційне поле Землі

 11. Гравітаційні явища та процеси

 12. Електромагнітне поле Землі

 13. Поле температур

 14. Особливості при поверхневої частини Землі

 15. Космічні впливи на Землю Давня Греція

 16. Давній Рим

 17. Природознавчі уявлення Давнього Сходу

 18. Середні віки

 19. Епоха Відродження

 20. Географічні відкриття і дослідження природи

 21. Природничі географічні науки

 22. Соціально - економічні географічні дослідження

 23. Зародження системи наук про землю

 24. Класична наука

 25. Розвиток уявлень про географічну оболонку

 26. Розвиток уявлень про біосферу

 27. Розвиток системи наук про Землю

 28. Дослідження еволюції при поверхневих геосистем

 29. Дослідження сучасних ландшафтів та екосистем

 30. Геоекологія

 31. Геоекологія в системі наук

 32. Утворення Землі

 33. Догеологічний період розвитку при поверхневих геосфер

 34. Архей і протерозой

 35. Географічна оболонка та біосфера на ранніх етапах розвитку

 36. Перехід до географічної оболонки сучасного типу

 37. Біогенний етап еволюції

 38. Розвиток наземних ландшафтів у фанерозої

 39. Кліматична система Землі

 40. Динаміка літосфери

 41. Колообіги енергії та речовин Вертикальна структура

 42. Горизонтальна структура

 43. Речовина географічної оболонки Загальна структура ландшафтної сфери

 44. Ландшафти як геосистем

 45. Розвиток ландшафтів

 46. Ландшафти і екосистеми.

 47. Плейстоцен

 48. Голоцен

 49. Плейстоцен і голоцен на території України

 50. Доіндустріальний період

 51. Індустріальний період

 52. Постіндустріальний період

 53. Характер сучасної екологічної кризи Основні види та особливості природокористування

 54. Збалансоване природокористування і сталий розвиток

 55. Природокористування і сталий розвиток України

 56. Абіогенні процеси

 57. Біогенні процеси

 58. Антропогенні процеси

 59. Вода і зародження життя

 60. Історія та різновиди використання вод

 61. Вода у природно- соціальних системах

 62. Перспективи використання вод

 63. Водні проблеми України
 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.
Оцінка

Сприяючий характер діяльності студента

відмінно”

90 -100 балів /А

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

добре”

75 – 89 балів /ВС

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

задовільно”

60 – 74 бали /DE

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

незадовільно”

35-59 балів /FX

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.7 Література


Основна


1. Адаменко О.М., Приходько М.М. Регіональна екологія і природні ресурси: Підручник. – Івано –Франківськ, 2000. – 278 с.


2. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія. –К.:Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с. – Бібліограф.: с. 196 – 215.Парал. тит. арк..англ.


3. Геоекологія України. – К.: Манускрипт, 1993. – 117 с.


4. Гродзинський Д.М. Основи ланшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. –224 с.


5. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей среды. Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 1992. – 320 с.


6. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. – 248 с.


7. Топчиев А.Г. Геоэкология : географические основы природопользрвания. – Одеса: Astroprint, 1996. – 392 с.


. 8. Україна: географічні проблеми сталого розвитку.Зб. наук. праць. В 4-х т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т. І. – 328с.


Додаткова


9. Адаменко О.М., Адаменко Я. О., Булмасов В.О. та ін. Природничі основи екологічного моніторингу Карпатського регіону. К.: Манускрипт, 1996.- 208 с.


10. Антропогенні географія й ландшафтознавство в ХХ і ХХI століттях. - Вінниця: Гіпаніс, 2003.- 235 с.


11.Армад А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географыческих систем. – М.: Наука, 1988. – 259 с.


12. Армад А.Д. Механизми устойчивости геосистем // Факторы и механизмы устойчивости геосистем. – М., 1989. – С. 81-92


13. Волошин І.М. Ландшафто- екологічні основи моніторингу. – Львів: Ліга-Прес, 1998. – 356 с.


14 Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону,Івано-Франківськ, „Екор”, 1998, 238 с.


15.Геоэкологические основы архитектурно- исторических памятников и рекреационных объектов. – М.: Наука, 1991. – 157 с.


16.Геоэкологические основы территориального проектирования ипланирования. – М.: Наука, 1989. – 144 с.


17.Геоэкология: глобальные проблемы: Материалы к ХI съезду Геогр. Об-ва СССР (Казань, сеет. 1990. – 156 с.


18. Геоэкология: Современные методы эколого-географических иследований //Материалы к IХ съезду ГО СССР (Казань, сентчбрь 1990). – Л.: Изд-во ГО СССР, 1990. – 166 с.


19.Денисик Г.І. антропогенні ландшафти Правобережної України. – Вінниця: Арбат, 1998. – 289 с.


20.Денисик Г.І. Лісополе України. – Вінниця: Тезис, 2001. – 283 с.


21. Немец Л.Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекти. – Харьков: Факт, 2003, - 384 с.


22. Потенциал геосистем и пути его реорганизации. – Иркутск, 1989. – 134 с


23. Преображенский В.С. , Александрова Т.Д.: Геоэкологические основы территориального проектирования и планированая . – М.: Наука, 1989. – 144с.


24. Руденко Л.Г.. Горленко И.А., Олещенко В.И. Украина на пути к устойчивому развитию ( геоєкологические аспекты). – К.: Инстетут географии НАН Украины, 2000. – 29 с.


25. Тищенко П.Г., Олійник Я.Б.. Стецюк В.В.: Київ як екологічна система: природа- людини- виробництво-екологія – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. – 316 с.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи