За кредитно – модульною системою навчання icon

За кредитно – модульною системою навчання
Скачати 315.44 Kb.
НазваЗа кредитно – модульною системою навчання
Дата31.05.2012
Розмір315.44 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету


________________________________

“___” _________ 200__ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


( за кредитно – модульною системою навчання )


з курсу Основи екологічного підприємництва

(назва навчального предмета)


для спеціальності – 6.070800–Екологія та охорона навколишнього середовища


(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічнийНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Кількість кредитів

Лекцій (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Індивідуальна

робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна


4

8

54

1,5

17

17

-

20

-

-

8

-

Заочна

4

8

54

-

4

4

-

10

-

-

8

-
Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Робоча програма складена на основі Програми курсу „ Основи екологічного підприємництва” для студентів географічного факультету спеціальності „Гідроекологія” затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення __.08.2009_року Протокол № 1

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена асистентом Гончар О.М.

(прізвище,ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1

“ ” 2009 року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

“____”____________2009 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Руденко В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)


^

1. Пояснювальна записка


.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни0708

 • Назва напряму - Екологія

 • Спеціальність, для якої читається курс6.070800 – Екологія та охорона навколишнього середовища

 • Кількість кредитів -

 • Загальна кількість годин –54

 • Кількість годин на тиждень – 1, з них – 0,5 години лекцій на тиждень, 0,5 години на тиждень – семінарські заняття.

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки спеціалістів зі спеціальності “Гідроекологія”

 • ^ Семестр, в якому читається – 8

Мета вивчення дисципліни – сформувати теоретичні уявлення та знання майбутніх спеціалістів-екологів в області екологізації підприємницької діяльності; розвивати соціо-економіко-екологічне мислення із загальною метою діяльності якої б стала побудова екологічно безпечної територіальної організації життя (як особистості, так і народу).

Завдання:

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів:

 1. Викладення теоретичних основ, принципів, методів екологічного підприємництва.

 2. Розкрити суть і значення розвитку ринку екологічних інновацій.

 3. Ознайомлення студентів з організацією екологічного підприємництва за допомогою екологічного менеджменту, екологічного аудиту, екологічного маркетингу, лізингу і т.д.

 4. Визначення особливостей управління інноваційною діяльністью.

 5. Формування знань студентів по цих проблемах та їх закріплення.

 6. Ознайомлення із державними важелями впливу на формування та розвиток екологічної підприємницької діяльності
 • Кількість годин, відведених на: лекції - 17, семінарські, практичні – 17, самостійна робота студентів - 20.
^
2. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Основи екологічного підприємництва

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)


Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)


^ Зміст навчального елементу


Види заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІндЗ

(за вибором)

К-сть

балів за ІндЗ


Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ ЗМ 1. Ринок екологічних інновацій

Знати визначення «екологічне підприємництво» . Історію розвитку екологічного підприємництва за кордоном і в Україні зокрема і розуміти завдання екологічного підприємництва.

^ НЕ 1.1. (Лекція) Вступ. Формування ринку екологічних інновацій.

Формування екологічної інфраструктури ринку. Об’єкт, предмет, завдання екологічного підприємництва. Становлення екологічного підприємництва.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

Пошукова інформаційна робота на тему: “Розвиток екологічного підприємництва за кордоном»

5
^ Знати основні ознаки екологічної кризи в Україні. Вміти характеризувати економіку України в перехідний період. Розуміти дію різних забруднювачів на біологічні системи


(Семінарське заняття №1)

Екологічна ситуація в Україні.

Розгортання екологічної кризи. Спадкоємна економіка України. Природні ресурси та загострення екологічної ситуації. Негативний вплив погіршення економічного і екологічного стану на здоров’я людей.

-

2

-

-

-

Підготовка семінарського заняття.


Комплексне опитування по змісту роботи.


^ Знати функції природних факторів; причини які обумовлюють використання еколого-економічних оцінок. Розуміти які специфічні властивості природних факторів впливають на формування їх вартісних оцінок.


^ НЕ 1.2. (Лекція) Еколого-Економічні оцінки природних факторів.

Функції природи й еколого-економічні оцінки. Економічні властивості природних факторів.

2

-

-

-

-

Конспект лекційПошукова інформаційна робота на тему: “ Природні ресурси та їх економічна оцінка».

5
^ Знати сутність та економічну роль інновацій. Розуміти чинники які впливають на розвиток екологічного підприємництва в Україні. Вміти аналізувати та порівнювати різні шляхи розвитку суб’єктів господарювання.

(Семінарське заняття №2)

Розвиток суб’єктів господарювання.


Особливості інноваційного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності. Інновації їх ознаки та види. Шляхи розвитку суб’єктів господарювання. Чинники розвитку екологічних підприємств.

-

2

-

-

-

Підготовка семінарського заняття.


Тести№1


3
Знати ознаки та критерії екологічно чистого товару, поняття «екологічний товар», «екологічна послуга»; класифікацію екологічних послуг за різними ознаками. Розуміти які екологічні товари перспективні власне в еколого-економічних умовах України.


^ НЕ 1.3. (Лекція)

Екологічні товари та послуги.

Екологічно чистий продукт:види властивості та критерії пізнання. Формування екологічно чистого асортименту. Екологічні товари перспективні в умовах України. Поняття та класифікація екологічних послуг. Екологічний лізинг, екологічний інжиринг, екологічний туризм.

4

-

-

-

-

Конспект лекційПошукова інформаційна робота на тему: “ Інноваційне підприємництво та інвестиційна діяльність фірми».

5
^ Знати рівні управління процесами інноваційного розвитку підприємницьких структур; методи та функції управління інноваційним розвитком. Розуміти механізми управління інноваційним розвитком підприємства.

(Семінарське заняття №3)

Управління інноваційним розвитком.


Теоретичні засади управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання. Методи управління інноваційним розвитком. Функції управління інноваційним розвитком.

-

2

-

-

-

Підготовка семінарського заняття.


Усне опитування


^ Знати різні шляхи розвитку суб’єктів господарювання та вміти аналізувати оптимальний шлях розвитку.

(Семінарське заняття №4)

Вибір варіантів розвитку суб’єктів господарювання на основі екологічних інновацій.

-

2

-

-

-

Підготовка семінарського заняття.


Тести№2


3
^ Модуль контрольПисьмовий контроль
10

^

За ЗМ 1 годин


8

8
^ ЗМ 2. Організація екологічного підприємництва

Знати сутність екологічного менеджменту та екологічного аудиту на підприємстві. Види та функції екологічного менеджменту. Розуміти в чому полягають особливості впровадження екологічного менеджменту в Україні і в світі

^ НЕ 2.1. (Лекція) Екологічний менеджмент та аудит

Визначення екологічного менеджменту, його види та функції. Система екологічного державного менеджменту. Напрями розвитку екологічного менеджменту. Екологічний аудит, його завдання та цілі. Розвиток екологічного аудиту в світі та в Україні зокрема.

4

-

-

-

-
Пошукова інформаційна робота на тему: «Організація бізнесу і заснування фірми».

5
Розуміти відмінності між стандартами ISO9000, ISO14000

Знати спонукальні мотиви введення СЕМА


(Семінарське заняття№5)

Система екологічного менеджменту ISO9000, ISO14000, EMAS.

Система екологічного менеджменту: історичні корені і хронологія розвитку. Стандарти ISO9000. ISO14000, EMAS.

-

2

-

-

-

Підготовка семінарського заняття.


Усне опитування


Знати основні поняття «екологічна оцінка», «екологічна експертиза»; принципи екологічної оцінки; форми проведення екологічної експертизи. Розуміти відмінність екооцінки від інших методів екологічного регулювання

(Семінарське заняття№6)

Механізми управляння якістю навколишнього середовища.

Екологічна оцінка. Екологічна експертиза проектів. Правові та організаційні особливості проведення екоаудиту. Екоаудит в сучасній економіці України.

-

2

-

-

-

Підготовка семінарського заняття.


Тести№33
^ Знати суть, зміст, завдання і принципи екологічного маркетингу. Розуміти чинники середовища функціонування екологічного маркетингу.

НЕ 2.2. (Лекція)

Екологічний маркетинг.

Завдання та принципи екологічного маркетингу. Функції екомаркетингу та шляхи реалізації. Класифікація екологічного маркетингу. Соціально-екологічний маркетинг і його зв’язок із екологічним менеджментом.

2
Індивідуальне завдання на тему: « Реклама екологічного товару (продукції, послуг)». Створити та презентувати рекламу продукції екологічного спрямування(на вибір).

5
Розуміти етапи формування екологічно свідомої поведінки споживачів. Знати основні ознаки класифікації екологічно усвідомлених потреб та вміти визначити особливості процесу розробки сегментації ринку.


(Семінарське заняття №7)

Поведінка покупців на ринках екологічно чистих товарів

Формування екологічно усвідомлених потреб та прийняття рішень про купівлю. Екологічні потреби, їх види. Реєстр цінностей за Рокичем. Теорія споживчих цінностей Шета-Ньюмана-Гроса. Теорія мотивації Фрейда та Шварта. Сегментація ринку та позиціювання екологічно чистої продукції.

-

2

-

-

-

Підготовка семінарського заняття.


Усне опитування

^ Модуль контрольПисьмовий контроль
10
^ ЗМ 3. Організація екологічного підприємництва

Знати суть, зміст, види еколого-економічних інструментів.

розуміти відмінності між різними формами еколого-економічних інструментів.

^ НЕ 3.1. (Лекція) Еколого-економічні інструменти.


Формування системи еколого-економічних інструментів. Форми еколого-економічних інструментів (ЕЕІ). ЕЕІ спрямовані на вилучення доходу. ЕЕІ спрямовані на збільшення дохрду.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

Пошукова інформаційна робота на тему: «Поняття сталого розвитку. Критерії та принципи. Екологічна домінанта сталого розвитку»

5
Розуміти роль кожного окремого суб’єкта господарювання. Знати які екномічні контрагенти приймають участь у формуванні ринку екологічних інновацій та вміти


(Семінарське заняття №8)

Оцінка надійності взаємодії виробника екологічних товарів з його економічними контрагентами.

Суб’єкти господарювання - економічні контрагенти. Роль підприємства. Роль споживача. Роль держави. Роль посередника.

-

2

-

-

-

Підготовка семінарського заняття.


Тести№43
^ Знати

розуміти

НЕ 3.2. (Лекція) Екологічна безпека та якість харчових продуктів.

Сутність якості та екологічної безпечності харчової продукції. Забруднення харчових продуктів шкідливими речовинами, джерела надходження забрудників. Контроль за вмістом забрудників у харчових продуктах. екологічна безпечність харчових продуктів.

2

-

-

-

-

Конспект лекцій

Пошукова інформаційна робота на тему: “ Бізнес-план підприємства екологічного спрямування (екологічного підприємництва)»”.

10
Розуміти поняття «забруднення» в екологічному страхуванні.

^ Знати умови екологічного страхування та вміти класифікувати збитки


(Семінарське заняття №9) Екологічне страхування


Умови екологічного страхування. Поняття «забруднення в екологічному страхуванні, класифікація збитків. Можливості проведення екологічного страхування в Україні.

-

2

-

-

-

Підготовка семінарського заняття.


Усне опитування

Всього за ЗМ 2

10

10

^ Модуль контрольПисьмовий контроль
10^ Модуль контрольний (підсумковий)


10Всього

17

17

 • роботи.

 • Вид підсумкового контролю – залік.3.Зміст дисципліни

3.1 Зміст лекційного курсу.

п/п

Тема

Кількість годин

1.

Вступ. Формування ринку екологічних інновацій.

2

2.

Еколого-економічні оцінки природних факторів

2

3.

Екологічні товари та послуги.

2

4.

Екологічний менеджмент і аудит.

2

5.

Екологічний маркетинг.

4

6.

Екологічна безпека та якість харчових продуктів.

2

7.

Еколого-економічні інструменти.

3
Всього

18п/п

Назви робіт

Кількість годинЕкологічна ситуація в україні


Управління інноваційним розвитком.

2Розвиток суб’єктів господарювання.

2Система екологічного менеджменту. ISO9000, ISO14000.

2Вибір варіантів розвитку суб’єктів господарювання на основі екологічних інновацій.

2Поведінка покупців на ринках екологічно чистих товарів

2Оцінка надійності взаємодії виробника екологічних товарів з його економічними контрагентами

2Практичні аспекти економічного управління формуванням ринку екологічних інновацій

2Всього

16^ 3.2 Зміст cемінарських занять


4.Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих робіт)

п/п

Тема

П.І.Б. студента
1.

Розвиток екологічного підприємництва за кордоном.
^ Реферат, усний захист

2.

Система екологічного маркування в Україні. Вимоги до упаковки.
Реферат, усний захист

3.

Лізинг як система кредиту, оренди та інновації.
^ Реферат, усний захист

4.

Економічна ефективність екологічних інвестицій (екологічне інвестування в Україні).
^ Реферат, усний захист

5

Екологічний податок: сутність та застосування в Україні.
^ Реферат, усний захист

6

Екологічне страхування в Україні. Класифікація збитків.
^ Реферат, усний захист

7

Міжнародні стандарти екологічного менеджменту і аудиту: стандарти серії ISO.
^ Реферат, усний захист

8

Життєвий цикл товару (ЖЦТ). Оцінка життєвого циклу товару.
^ Реферат, усний захист

9

Екологічні товари:властивості та перспективи розвитку.
^ Реферат, усний захист

10

Програма сталого розвитку – програма дій на 21 століття
^ Реферат, усний захист

11

Екологічна політика Німеччини.
Реферат, усний захист

12

Екологічна політика Японії.
^ Реферат, усний захист

13

Екологічна політика Франції.
Реферат, усний захист

14

Екологічна політика США.
^ Реферат, усний захист

15

Сутність і економічна роль інновацій.
Реферат, 16усний захист

16

Екологізація виробництва. Стан екологізації виробництва в країні.
^ Реферат, усний захист

17

Антропогенний вплив на НПС у країнах Європи та Америки (порівняльний аналіз із Україною)
^ Реферат, усний захист

18

Упаковка товару – вплив на споживача.
Реферат, усний захист

19
^

Екологічні паблік рілейшнз і реклама
Реферат, усний захист

20

Введення пільгового оподаткування та кредитування ресурсозберігаючих технологій.
^ Реферат, усний захист

21

Державне фінансування природоохоронних програм в інших країнах
^ Реферат, усний захист

22

Міжнародні природоохоронні організації та асоціації.
^ Реферат, усний захист

23

Рекламна діяльність в екологічному бізнесі
Творча робота
 1. Модуль контроль (контрольні питання)

Модуль 1:

 1. Дати визначення «підприємництво» та «екологічне підприємництво». Які ще розрізняють види підприємницької діяльності?

 2. Які завдання екологічного підприємництва?

 3. Що ви знаєте про історію розвитку екологічного підприємництва в Україні зокрема?

 4. Яка продукція вважається екологічно чистою? За якими критеріями (основними) товар відноситься до екологічного?

 5. Які розрізняють види екологічних товарів? Дати їм характеристику.

 6. Які послуги вважаються екологічними? Дати визначення «екологічна послуга». Навести приклади екологічних послуг.

 7. Навести класифікацію екологічних послуг.

 8. Що розуміють під поняттям «екологічний асортимент»? Як відбувається формування екологічно чистого асортименту?

 9. Назвати (перелічити) екологічні товари перспективні в умовах України. Обґрунтувати їх вибір.

 10. Розвиток суб’єктів господарювання. Які розрізняють види? Порівняти їх.

 11. Дати визначення «інновація». Які основні ознаки інновацій? Як поділяються інновації, їх види?

 12. Які розрізняють методи управління інноваційним розвитком?

 13. Охарактеризувати функції управління інноваційним розвитком.


Модуль 2:

 1. Дати визначення «екологічний менеджмент».

 2. Охарактеризувати принципи екологічного менеджменту та його роль в системі управління підприємством.

 3. Що передбачає закон України про збереження навколишнього середовища? Проаналізувати відповідність екологічного законодавства міжнародним законодавчим документам.

 4. Які розрізняють види екологічного менеджменту? Які їх функції?

 5. Що таке системи екологічного менеджменту?

 6. Розкрити зміст поняття ISO, EMAS. Порівняти показники ISO9000, ISO14000.

 7. Охарактеризувати поняття екологічного аудиту. Які його завдання та цілі?

 8. Що ви знаєте про історію виникнення аудиту та становлення екологічного аудиту?

 9. Які розрізняють види екологічного аудиту? Дати їм характеристику.

 10. Охарактеризувати організаційні та правові особливості проведення екоаудиту.

 11. Дати визначення поняття «екологічний маркетинг». Які завдання екологічного маркетингу та його принципи?

 12. Які виділяють елементи екологічного маркетингу?

 13. Які розрізняють види екологічного маркетингу? Охарактеризувати та навести приклади.

 14. Екологічні потреби та їх види (навести приклади).

 15. Охарактеризувати реєстр цінностей за Рокичем.

 16. В чому полягає (заклечається) теорія споживчих цінностей Шета-Ньюмана-Гроса?

 17. Що таке сегментація ринку? Які виділяють сегменти ринку екологічних інновацій. Навести приклади.


Модуль 3:

 1. Охарактеризувати управління ринку екологічних інновацій.

 2. Охарактеризувати соціально-економічні передумови створення та розвитку ринку екологічних інновацій в Україні.

 3. Охарактеризувати теоретичні засади управління процесами формування ринку екологічних товарів.

 4. Дати характеристику методам управління формування ринку екологічних товарів.

 5. Які джерела та механізми фінансування інновацій ви знаєте. Пояснити та навести приклади.

 6. Охарактеризувати надійність взаємодії виробника екологічних товарів з його економічними контрагентами.

 7. Які суб’єкти господарювання утворюють ринок екологічних інновацій?

 8. В чому полягає оптимізація витрат на просування екологічних товарів на ринку?

 9. Дати визначення поняття «еколого-економічні інструменти». Як формується система еколого-економічних інструментів?

 10. Які розрізняють форми еколого-економічних інструментів?

 11. Охарактеризувати податки як форму еколого-економічних інструментів. Які розрізняють види податків екологічного спрямування?

 12. Охарактеризувати мито – як форму еколого-економічного інструменту.

 13. Платежі екологічного спрямування та виплати.

 14. Штрафи – як форма еколого-економічних інструментів.

 15. Субсидії та дотації екологічного спрямування. Відмінності між ними.

 16. Дати визначення поняття «екологічне страхування»

 17. Гранти та премії – як еколого-економічні інструменти спрямовані на збільшення доходу.


^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.

Оцінка

Сприяючий характер діяльності студента

відмінно”

90 -100 балів /А

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

добре”

75 – 89 балів /ВС

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

задовільно”

60 – 74 бали /DE

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

незадовільно”

35-59 балів /FX

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.
 1. Література до дисципліни.
 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. - К.: Либідь, 1993. - 368 с.

 2. Вічевич А.М., Вайданич Т.В., Дідович І.І., Дідович А.П. Екологічний маркетинг: Навч. посіб. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. – 248 с.

 3. Григорьев А, А. Экологические уроки прошлого и современности. -Л.: Наука, 1991.

 4. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник/ За ред.. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк. – Київ, Центр навч. літерат., 2004. – 407 с.

 5. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник/ за ред. К.М.Ситника. – К.: Вища школа, 2001. – 358с.: іл.

4. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: Монографія/ За ред. д.е.н., проф.. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2002. – 250с.

 1. Кочергин А.Н. Экология и техносфера. - М., 1995.

 2. Лось В.А. Взаимоотношения общества и природы. - М., 1989.

 3. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – Суми: ВТД ”Університетська книга”, 2002. – 364с.

 4. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні / Нац. екол. Центр України; Наук. ред. П.Г. Шищенко. - К., 1993. - 292 с.

 5. Основы экологии и природопользования. Учебное пособие/ Дикань В.Л., Дейнека А.Г., Позднякова Л.А., Михайлов И.Д., Каграманян А.А. – Харьков: ООО «Олант», 2002. – 384с.

 6. Программа действий. Повестка дня на ХХІ век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро. - М., 1993.

 7. . Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы, гипотезы). - М.: Россия молодая, 1994

 8. Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества: концептуальная экология. - М., 1992.

13. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999. – 438с.

14. Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кабацький М.О. Основи екології та економіка природокористування. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво „Університетська книга”, 2001. – 326с.

15. Чепурных Н.В., Новоселов А.Л. Экономика и экология: развитие катастрофы. - М., 1996.Вид контролю

бали


Модуль контроль 1

Модуль контроль 2

Модуль контроль 3

Тест контроль №1

Тест контроль №2

Тест контроль №3

Тест контроль №4

Створення реклами

Складання бізнес-плану

Підготовка семінарських питань

Реферативна робота

Пошукова індивідуальна робота

Здача заліку


10

10

10

3

3

3

3

4

10

4

6

4

30

Всього

100

Схожі:

За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
За кредитно – модульною системою навчання iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Економічна І соціальна екологія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи