Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 379.66 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір379.66 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан географічного факультету


________________________________

1вересня 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу ____Основи наукової діяльності___________

(назва навчального предмета)


для напряму – 6.040106- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічний


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестр

Всього годин

Кількість кредитів

Лекції (год)

Лабораторні роботи

(год)

Індивідуальна

робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна


2

3

90

2,5

30
4

563Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Робоча програма складена на основі Освітньо -професійної програми вищої школи за професійним спрямуванням „Географія” та „ Геоекологія”, затверджена у 2000 році (м. Київ)

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена проф. Ющенком Ю.С., к.геогр.н., асист. Паланичко О.В.

(прізвище,ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1 30 серпня 2011 року


Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

1 вересня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Цепенда М.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Наука — найважливіший фактор технічного і соціально-культурного прогресу й перетворення дійсності, всебічного розвитку людських здібностей і можливостей. Наука вивчає різні рівні системної організації й форми руху матерії з погляду пізнання істотних властивостей явищ, встановлення їхніх законів, різних причинних залежностей і взаємодій з метою управління природними й соціальними процесами, передбачення характеру і напряму їхнього перебігу, створення нових технологій і розвитку виробництва. Як система знань, наука охоплює не тільки фактичні дані про предмети навколишнього світу, людської думки й дії, не лише закони і принципи вивчення об'єктів, а й певні форми й способи усвідомлення їх, а в кінцевому підсумку — філософське тлумачення. Цим самим наука виступає як форма суспільної свідомості.

^ Статус дисципліни. Курс «Основи наукової діяльності» є вибірковий (професійно-орієнтований) для підготовки за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Дисципліна вивчається у ІII семестрі.

У відповідності з навчальним планом для вивчення дисципліни виділяється 90 годин, з них на лекції – 30 годин;

^ Кількість кредитів – 2,5

Кількість годин на тиждень – 2 год.

Формою підсумкового контролю є залік.

Програма курсу забезпечує грамотне орієнтування студентів у матеріалі, який вивчається, розвиває вміння творчо використовувати систематизовану інформацію.

Програма курсу включає:

 • змістово-діяльнісну структуру модулів навчальної дисципліни;

 • зміст завдань самостійної роботи;

 • питання для модулів-контролю;

 • тематика рефератів та доповідей;

 • список рекомендованої основної та додаткової літератури

На лекціях студентам розкривається науково-теоретичний зміст тем, які розглядаються.

Самоосвіта припускає поглиблене вивчення відповідних тем, самостійне оволодіння необхідною інформацією, розвиток творчих здібностей студентів, формування у них вмінь самостійного аналізу курсу, що вивчається.

У процесі вивчення курсу поряд з традиційними методами широко використовуються комп’ютерні технології, проблемне навчання, ділові та рольові ігри.

^ Мета курсу – ознайомити студентів із основними періодами розвитку і становлення науки, а також методами наукових досліджень, теорією пізнання та сучасною загальнонауковою методологією; закласти основи навичок проведення са­мостійної науково-пізнавальної та науково-дослідної діяльності в умовах ви­щого навчального закладу.

^ Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У процесі засвоєння навчального матеріалу студенти повинні знати: основні етапи становлення та розвитку наукових досліджень, види та етапи пізнавальної, наукової діяльності; філософські та методологічні підвалини науки, особливості застосування методів наукових досліджень; вміти: виділяти основні періоди розвитку і становлення науки, а також методологію та методи наукових досліджень, їх застосування в екології та гідроекології.

^ ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
НЕ

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

^ Зміст навчального елементу

Вид заняття

СРС

Види діяльності і поточного контролю

К-сть балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕЛ

С

Пр1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1.

НЕ

1.1.

Знати :

Основні закономірності еволюції людини

Розуміти:

Роль інтелекту в розвитку людини


(Лекція)

Людина розумна


Самостійна робота

Антропогенез

 1. Виникнення людини

 2. Зародження людського інтелекту2


- усне опитування

- тести5


НЕ

1.2.

Знати :

Історію перших етапів розвитку науки і техніки

Розуміти:

Особливості наукових уяв і соціального статусу науки у Давньому Світі


(Лекція)

Зародження науки і техніки


^ Самостійна робота

Зародки наук у Давньому Світі

1.Перші знаряддя і технічні пристрої. Винаходи

2.Первинна (практична ) наука

2


- усне опитування

- тести


5


НЕ

1.3.

Знати :

Роль та внесок у розвиток науки здобутків Давньої Греції та Риму

Розуміти:

Основні положення античної науки

(Лекція)

Наука і техніка Давнього Світу та у період Середньовіччя


Самостійна робота

Наука арабського Сходу


 1. Наука і техніка у Давніх Греції та Римі

 2. Наука і техніка Середньовіччя

2


- усне опитування

- тести


5


НЕ

1.4.

Знати :

Особливості розвитку науки і техніки в епоху Відродження

Розуміти:

Причини та наслідки стрибкоподібного розвитку науки епохи Відродження

(Лекція)

Наука і техніка епохи Відродження


Самостійна робота

Наука та мистецтво в епоху Відродження

 1. Початок епохи Відродження

 2. Розвиток і філософії науки в епоху Відродження

2


- усне опитування

- тести5


НЕ

1.5.

Знати :

Основні особливості та етапність розвитку науки і техніки у Новий час

Розуміти:

Суспільну роль науки у нових умовах. Методологічну роль основних наукових концепцій

(Лекція)

Наука і техніка у Новий час


Самостійна робота

Гідрометеорологія та зародки екології

 1. Зародження науки сучасного типу

 2. Наукові концепції, парадигми Нового часу

 3. Розвиток системи наук у Новий час

 4. Технічний прогрес Нового часу.

2


- усне опитування

- тести


5


НЕ

1.6.

Знати :

Здобутки сучасної науки і техніки


Розуміти:

Роль науки на сучасному етапі розвитку суспільства


(Лекція)

Сучасні наука і техніка. Наукові революції


Самостійна робота

Екологізація науки

 1. Історія науки і техніки. Класифікації наук.

 2. Наукові та науково - технічні революції

 3. Розвиток науки і техніки у XX та XXI століттях

2


- усне опитування

- тести


5^

Модуль контроль №1
30^

Всього за модуль 1

3515

Модуль 2

НЕ

2.1.

Знати :

Основні види та етапи процесу пізнання

Розуміти:

Мету процесу пізнання

(Лекція)

Пізнавальна діяльність Людини


Самостійна робота

Особливі види пізнання

 1. Сутність процесу пізнання

 2. Природа знань

 3. Основні види пізнання. Місце і роль наукового пізнання.

 4. Гносеологія

2


- усне опитування

- тести


4


НЕ

2.2.

Знати :

Методи побудови наукових знань

Розуміти:

Мову, принципи та цінності науки

(Лекція)

Особливості наукового пізнання. Наукова етика


Самостійна робота

Роль наукового пізнання в усвідомлення глобальних проблем

 1. Специфіка наукового пізнання.

 2. Мова науки

 3. Будова науки. Система наук.

 4. Наукові цінності, принципи. Наукова етика. Особистість вченого

2


- усне опитування

-письмове опитування

4


НЕ

2.3.

Знати :

Сучасні філософські погляди на науку

Розуміти:

Філософські та методологічні підвалини науки

(Лекція)

Методологія науки


Самостійна робота

Сучасна наукова картина світу

 1. Філософські основи та історія методології науки

 2. Сучасні погляди на методологію науки. Підвалини науки.

2


- усне опитування

-термінологічний диктант

4


НЕ

2.4.

Знати :

Основні методи спостережень та вимірювань

Розуміти:

Мету . сутність та особливості застосування методів

(Лекція)

Методи емпіричного пізнання


Самостійна робота

Сучасна наукова картина світу

 1. Спостереження

 2. Вимірювання

 3. Порівняльний метод

2


- усне опитування

- тести


3


НЕ

2.5.

Знати :

Основні загально логічні методи пізнання

Розуміти:

Особливості застосування методів

(Лекція)

Загальнологічні методи наукового пізнання

Самостійна робота

Історія та роль логіки

 1. Логіка

 2. Узагальнення. Абстрагування. Ідеалізація. Формалізація

 3. Аналіз та синтез. Індукція та дедукція.

 4. Аналогія. Класифікування.

 5. Доказування

2


- усне опитування

- термінологічний диктант

3


НЕ

2.6.

Знати :

Різновиди та принципи проведення експериментів

Розуміти:

Сутність експериментів та їх роль у наукових дослідженнях

НЕ 1.12. (Лекція)

Експеримент


Самостійна робота

Види експерименту в гідроекології

 1. Історія експерименту

 2. Види експерименту

 3. Планування та організація експерименту

 4. Представлення інформації отриманої в ході експерименту. Оцінка його результатів.

2


- усне опитування

-письмове опитування

3


НЕ

2.7.

Знати :

Види , етапи та способи моделювання

Розуміти:

Сутність моделювання як методом

НЕ 1.13. (Лекція)

Моделювання

Самостійна робота

Проблеми моделювання гідроекосистем

 1. Історія та сутність моделювання.

 2. Види моделювання. Організація, етапи моделювання.

 3. Моделювання в гідрології, екології, гідроекології

2


- усне опитування


3


НЕ

2.8.

Знати :

Види теорій та їх структуру

Розуміти:

Роль теоретичних знань

НЕ 1.14. (Лекція)

Методи теоретичного пізнання


Самостійна робота

Сутність і роль наукової гіпотези

 1. Теоретичний рівень наукових знань

 2. Методи теоретичного досліджень

 3. Побудова і види теорій

2


- усне опитування


3


НЕ

2.9.

Знати :

Здобутки та проблеми сучасної науки

Розуміти:

Роль наукових досліджень у суспільному прогресі

НЕ 1.15. (Лекція)

Наука і суспільство


Самостійна робота

Проблеми розвитку екологічних досліджень в Україні

 1. Роль та місце науки у суспільстві

 2. Суспільне стимулювання наукової діяльності

 3. Наука і вища освіта

2


- усне опитування


3^

Модуль контроль №2

30^

Всього за модуль 2

3515


^

Підсумковий контроль

30
^

3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


п/п

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

Не 1.1.

Антропогенез

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

[]

Не 1.2.

Зародки наук у давньому світі

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

[]

Не 1.3.

Наука арабського Сходу

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

[ ]

Не 1.4.

Гідрометеорологія та зародки екології

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

[]

Не 1.5.

Наука та мистецтво в епоху Відродження

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

[]

Не 1.6.

Екологізація науки

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

[]

Не 2.1.

Особливі види пізнання

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

[]

Не 2.2.

Роль наукового пізнання в усвідомлення глобальних проблем

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

[]

Не 2.3.

Сучасна наукова картина світу

Написати ессе на тему «Особистість науковця»

[]

Не 2.4.

Історія та роль логіки

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

[ ]

Не 2.5.

Види експерименту в гідроекології

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

[]

Не 2.6.

Проблеми моделювання гідроекосистем

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

[]

Не 2.7.

Сутність і роль наукової гіпотези

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

[]

НЕ 2.8.

Проблеми розвитку екологічних досліджень в Україні

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

[]


^ 4. Тематика ІНДЗ
(рефератів, есе, творчих завдань)пп

Тема

ПІБ студентаОсновні періоди розвитку науки і техніки.


Значення інтелекту у розвитку людини


Піфагор


Демокріт


Платон


Арістотель


Стратон


Птоломей


Архімед


Арабські вчені, що зробили внесок у розвиток географії та природознавства


Леонардо да Вінчі


М.Коперник


Галілео Галілей


Джордано Бруно


Е. Кант


О.Гумбольт


Суспільна роль науки у нових умовах.


Технічний прогрес Нового часу.


Розвиток науки і техніки у ХХ та ХХІ століттях.


Суспільна роль науки у нових умовах.


Геологи і розвиток геології у ХVІІІ – першій половині ХІХ століття. Ч.Лайель.


В.І.Вернадський


Подорожі Дж. Кука


Відкриття Австралії та Нової Зеландії


Розвиток перших університетів


Екологізація науки


Сучасна наукова картина світу


Людино-машинний інтелект. Чи замінять комп’ютери людину?


Геологи і розвиток геології у ХVІІІ – першій половині ХІХ століття. Ч.Лайель.


Моделювання в гідрології, гідроекології


Експеримент в екології, гідроекології


ГІС в екології, гідроекології


Підготовка екологів на Україні та закордоном (Європа, США, Канада, Японія)


Енергетичні проблеми людства.


Парадигми сучасної науки.


Інформаційний та віртуальний світ


Сучасний стан НТР


Новітні інформаційні технології навчання


Публікації про історію науки та вчених у фондах бібліотеки ЧНУ імені Юрія Федьковича


Публікації про історію науки та вчених у фондах Чернівецької обласної бібліотеки

5. Модуль контроль
(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)


Модуль контроль 1


 1. Виникнення людини

 2. Зародження людського інтелекту

 3. Перші знаряддя і технічні пристрої. Винаходи

 4. Первинна (практична ) наука

 5. Наука і техніка у Давніх Греції та Римі

 6. Наука і техніка Середньовіччя

 7. Початок епохи Відродження

 8. Розвиток і філософії науки в епоху Відродження

 9. Зародження науки сучасного типу

 10. Наукові концепції, парадигми Нового часу

 11. Розвиток системи наук у Новий час

 12. Технічний прогрес Нового часу

 13. Історія науки і техніки. Класифікації наук.

 14. Наукові та науково - технічні революції

 15. Розвиток науки і техніки у 20 та 21 століттях.

 16. Основні риси розвитку людини розумної.

 17. Роль епохи Відродження у розвитку науки та техніки.

 18. Зародження перших елементів науки і техніки у Давньому Світі.

 19. Перша наукова революція. Становлення і основні риси науки сучасного типу.

 20. Чому вважають, що саме у Давній Греції зародилася наука.

 21. Як розвивалась механістична картина світу? Яка її роль у науці?

 22. Наука і техніка у Середні віки.

 23. Розвиток природознавчих наук у Новий час.


Модуль контроль 2

 1. Сутність процесу пізнання

 2. Природа знань

 3. Основні види пізнання. Місце і роль наукового пізнання.

 4. Гносеологія

 5. Специфіка наукового пізнання.

 6. Мова науки

 7. Будова науки. Система наук.

 8. Наукові цінності, принципи. Наукова етика. Особистість вченого

 9. Філософські основи та історія методології науки

 10. Сучасні погляди на методологію науки. Підвалини науки.

 11. Спостереження

 12. Вимірювання

 13. Порівняльний метод

 14. Логіка

 15. Узагальнення. Абстрагування. Ідеалізація. Формалізація

 16. Аналіз та синтез. Індукція та дедукція.

 17. Аналогія. Класифікування.

 18. Доказування

 19. Історія експерименту

 20. Види експерименту

 21. Планування та організація експерименту

 22. Представлення інформації отриманої в ході експерименту. Оцінка його результатів

 23. Історія та сутність моделювання.

 24. Види моделювання. Організація, етапи моделювання.

 25. Моделювання в гідрології, екології, гідроекології

 26. Історія та сутність моделювання.

 27. Види моделювання. Організація, етапи моделювання.

 28. Моделювання в гідрології, екології, гідроекології

 29. Теоретичний рівень наукових знань

 30. Методи теоретичного досліджень

 31. Побудова і види теорій

 32. Роль та місце науки у суспільстві

 33. Суспільне стимулювання наукової діяльності

 34. Наука і вища освіта


Підсумковий контроль

 1. Виникнення людини

 2. Зародження людського інтелекту

 3. Перші знаряддя і технічні пристрої. Винаходи

 4. Первинна (практична ) наука

 5. Наука і техніка у Давніх Греції та Римі

 6. Наука і техніка Середньовіччя

 7. Початок епохи Відродження

 8. Розвиток і філософії науки в епоху Відродження

 9. Зародження науки сучасного типу

 10. Наукові концепції, парадигми Нового часу

 11. Розвиток системи наук у Новий час

 12. Технічний прогрес Нового часу

 13. Історія науки і техніки. Класифікації наук.

 14. Наукові та науково - технічні революції

 15. Розвиток науки і техніки у 20 та 21 століттях.

 16. Основні риси розвитку людини розумної.

 17. Роль епохи Відродження у розвитку науки та техніки.

 18. Зародження перших елементів науки і техніки у Давньому Світі.

 19. Перша наукова революція. Становлення і основні риси науки сучасного типу.

 20. Чому вважають, що саме у Давній Греції зародилася наука.

 21. Як розвивалась механістична картина світу? Яка її роль у науці?

 22. Наука і техніка у Середні віки.

 23. Розвиток природознавчих наук у Новий час.

 24. Сутність процесу пізнання

 25. Природа знань

 26. Основні види пізнання. Місце і роль наукового пізнання.

 27. Гносеологія

 28. Специфіка наукового пізнання.

 29. Мова науки

 30. Будова науки. Система наук.

 31. Наукові цінності, принципи. Наукова етика. Особистість вченого

 32. Філософські основи та історія методології науки

 33. Сучасні погляди на методологію науки. Підвалини науки.

 34. Спостереження

 35. Вимірювання

 36. Порівняльний метод

 37. Логіка

 38. Узагальнення. Абстрагування. Ідеалізація. Формалізація

 39. Аналіз та синтез. Індукція та дедукція.

 40. Аналогія. Класифікування.

 41. Доказування

 42. Історія експерименту

 43. Види експерименту

 44. Планування та організація експерименту

 45. Представлення інформації отриманої в ході експерименту. Оцінка його результатів

 46. Історія та сутність моделювання.

 47. Види моделювання. Організація, етапи моделювання.

 48. Моделювання в гідрології, екології, гідроекології

 49. Історія та сутність моделювання.

 50. Види моделювання. Організація, етапи моделювання.

 51. Моделювання в гідрології, екології, гідроекології

 52. Теоретичний рівень наукових знань

 53. Методи теоретичного досліджень

 54. Побудова і види теорій

 55. Роль та місце науки у суспільстві

 56. Суспільне стимулювання наукової діяльності

 57. Наука і вища освіта6. Література до дисципліни

Основна література

 1. Абалкіна Н.В., Бережна Є.П. Нові підходи до розробки сучасних педагогічних досліджень//Рідна школа. - 1994. - № 3-4. - С. 41-43.

 2. Бабанский Ю.К. Методология и методика научного поиска//Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика, 1989. - С. 435-555.

 3. Бабанский Ю.К. Повышение эффективности научно-педагогических исследований. - М.: Педагогика, 1982.

 4. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. - М.: Педагогика, 1982. - 189 с.

 5. Вовк С.М. Філософські основи природознавства. Ч.!. Логіко-гносеологічні основи природознавства: Навч. Посібник. Чернівці.:- Рута.,2001.-111 с.

 6. Воловик П.М. Теорія імовірності і математична статистика в педагогіці. - К.: Радянська школа, 1969. - 222 с.

 7. Гирчинов Г. Наука и творчество. М.: ”Прогрес”., 1979.-365 с.

 8. Гончаренко С.І. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. - К.: АПН України, 1995. - 45 с.

 9. Грушко Н.М., Сиденко В.М.. Основі научных исследований., Харьков. ”Вища школа”,1983.-223 с.

 10. Дикий М.А., Халатов А.А. Основы научных исследований. К.: Вища школа., 985.-223 с.

 11. Добронравова Л.С. Синергетика: становление нелинейного мышления., К.:Лыбидь., 1990.-150 с.

 12. Долгов В., Сошнев А. Формы организации науки в СССР: опыт и актуальные проблемы//Экономические науки. - 1982. - № 11. - С. 13-18.

 13. Дубровский Ю.Н., Мельнов М.А., Цетлин Б.В. Научная организация труда. - М.: Экономика, 1974.

 14. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. - М.: Педагогика, 1982.

 15. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. - М.: Педагогика, 1982. - 159 с.

 16. Кедров Б. О творчестве в науке и технике. - М.: Молодая гвардия. - 1987.

 17. Кедров Б.М. О современной классификации наук: Основные тенденции в ее эволюции//Вопросы философии. - 1980. - № 10. - С. 85-103.

 18. Кілінська К.Й. Основи науково-дослідної роботи з географії. Чернівці., ”Рута”, 2001.-112 с.

 19. Клименюк А.В., Калита А. А., Бережная Е. П. Методология и методика педагогического исследования. - К., 1988. - 100 с.

 20. Куприян А. П. Проблема эксперимента в системе общественной практики. - М.: Наука, 1981.

 21. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. - Таллин: Валгус, 1980. - 334 с.

 22. Мальцев Д.М., Емельянова Н.А. Основы научных исследований. - К., 1982. - 127 с.

 23. Методы исследования педагогической деятельности. - М.: изд. ЛГУ, 1970. - 114 с.

 24. Основи педагогічних досліджень: Навчальний посібник. - К., 1998. - 143 с.

 25. Основні напрямки наукових досліджень з педагогіки і психології в Україні//Педагогіка і психологія. - 1994. - № 1. - С. 5-33.

 26. Основы научных исследований. /Под ред. В.Н. Крутова и В.В. Попова/. М.»Высшая школа». 1989.-400 с.

 27. Основы научных исследованиый. География./ Под ред. Н.Д. Пистуна и Г.И. Швебса/. К.:» Вища школа». 1988.-191 с

 28. Паповян С.С. Математические методы социальной психологии. - М.: Наука, 1983.

 29. Пирогов С.Ю. Управление наукой. Социально-экономический аспект. - М.: Мысль, 1983.

 30. Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики. - М.: Финансы и статистика, 1982.

 31. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогического исследования. - М.: Педагогика, 1989. - 42 с.

 32. Прикладные проблемы социальной психологии. - М.: Наука, 1983.

 33. Проблемы руководства научным коллективом. Опыт социально-психологического исследования. - М.: Наука, 1982.

 34. Процесс социального исследования. Вопросы методологии, методологии и организации… - М.: Прогресс, 1975.

 35. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. - М.: Мысль, 1975. - 237 с.

 36. Скаткин М.Н. Методология и методика научного исследования. - М.: Просвещение, 1986. - 189 с.

 37. Составление библиографического описания: Краткие правила. - 2-е изд. - М.: Книжная палата, 1991. - 224 с.

 38. Теория и практика педагогического эксперимента / Под ред. А.И. Пискунова и Г.В. Воробьева. - М.: Знание, 1979. - 178 с.

 39. Україна ХХІ століття: стратегія освіти. Державна програма відродження освіти (тези до проекту)//Освіта. - 1992. - 18 серпня. - Розд. ІІ, IV, V.

 40. Філософія: курс лекцій./І.Ф. Надольний та ін./. К.: Вікар., 2000.-622 с.

 41. Філософія: підручник для студентів вузів./І.В. Бичко, І.В. Бойченко/. К.: Либідь. 2001.-406 с

 42. Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. - М.: Педагогика, 1989. - 152 с.

 43. Швырев В.С. Анализ научного познания: основные направления, формы, проблемы. - М.: Наука, 1988.Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.


Оцінка

Сприяючий характер діяльності студента

відмінно”

90 -100 балів /А

(зараховано)

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

добре”

82 – 89 балів /В

(зараховано)

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

добре”

75 – 82 балів /С

(зараховано)

Студент добре володіє матеріалом, але допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну якість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

задовільно”

69 – 74 бали /D

(зараховано)

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

задовільно”

60 – 69 бали /E

(зараховано)

Володіючи програмним матеріалом курсу на достатньому рівні, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

незадовільно”

35-59 балів /FX


(не зараховано)

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи