Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Скачати 403.67 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Дата31.05.2012
Розмір403.67 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

_____________Руденко В.П.

(підпис, прізвище, ініціали)

“_____” ______________2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


( за кредитно-модульною системою навчання)

З курсу «Природоохоронне інспектування»

Для спеціальностей – 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”


Факультет географічний


Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Кількість кредитів

Лекцій (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Індивідуальна

робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна


4

7

108

3

17

34

-

57

-

-

8
Заочна

4

7

108

3

4

8

-

96

-

-

8

7Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Гідроекологія”

Індекс

Робоча програма складена доц. Сіваком Володимиром Карловичем


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення


“____”____________2011 р. Зав. кафедрою______________Ющенко Ю.С.


Схвалено радою (методичною комісією) географічного факультету


“____”____________2011 р. Голова _____________ Цепенда М.В.
1. Пояснювальна записка.

.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни6.040106

Назва напряму Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Спеціальність, для якої читається курсЕкологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 • ^ Загальна кількість годин – 108

 • Кількість годин на тиждень – 3

Статус курсу – самостійного вибору студента

Семестр, в якому читається – 7

^ Мета вивчення дисципліни – В учбовому курсі “Природоохоронне інспектування” студенти, що спеціалізуються в галузі охорони природи, мають одержати теоретичні знання і практичні навики в організації і проведенні екологічного інспектування, навчитися кваліфіковано вирішувати завдання, зв’язані з раціональним використанням і охороною природних ресурсів. Метою курсу є підготовка інженерів-екологів, які здатні спостерігати, оцінювати масштаб антропогенного впливу на довкілля, об’єктивно здійснювати

^ Головними завданнями курсу є наступні: довести до студентів основні методи та прийоми виконання екологічного інспектування на промислових та сільськогосподарських підприємствах;навчити правильно проводити державний контроль екологічно – небезпечних транспортних вантажів та відходів; навчатися складати протоколи адміністративних правопорушень в галузі природоохоронного законодавства.
 • Кількість годин, відведених на:
лекції - 17,
практичні роботи – 34,
самостійна робота студентів – 57.

 • Форми і методи навчання: лекції, практичні роботи, самостійні роботи

 • Вид підсумкового контролю – екзамен
^

2. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Природоохоронне інспектування

НЕ

Компетенції (прогнозовані результати навчання)


^ Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)


Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види діяльності тип поточного контролю

ІндЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІндЗВсього балів за НЕЛ

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

НЕ 1.1
^

Знати і розуміти


Роль державного екологічного контролю, як основи раціонального природокористування


НЕ 1.1. Лек.1

Теоретичні та прикладні аспекти природоохоронного інспектування


Самостійна робота:

Громадський екологічний контроль

1. Взаємозв'язок між об'єктами, суб'єктами
господарювання та довкіллям;

2.Особливості державного екологічного контролю

3.Застосування законодавчих та нормативних документів у природоохоронному контролі;

4. Громадський природоохоронний контроль

26
Усне опитування


Інформація на практичній роботі


-


-
НЕ 1.2

Знати і розуміти

Мету інспекторських перевірок для попередження негативного впливу на довкілля


НЕ 1.2. (лекція)

Мета та порядок здійснення природоохоронного інспектування


Практична робота № 1

Порядок оформлення актів перевірок, приписів протоколів та постанов про правопорушення


Практична робота № 2

Розрахунки стягнень за збитки спричинення порушенням водного законодавста

(Методичні вказівки


Самостійна робота

Скласти опис несанкціонованих звалищ біля населеного пункту

 1. Проведення перевірок в галузі охорони довкілля;

 2. Виявлення порушень природоохоронного законодавства;

 3. Вжиття заходів по усуненню порушень
  природоохоронного законодавства;

 4. Притягнення до відповідальності за шкоду завдану довкіллю, застосування заходів впливу до порушників;

Нормативи часу при здійсненні державного екологічного контролю

2
6


2
Усне опитування


Комплексне опитування по зробленій роботі


Інформація на практичній роботі

--6


4

НЕ 1.3
^

Знати розуміти зміст та порядок державного контролю за використання водних ресурсів
НЕ 1.3. (Лекція)


Здійснення державного контролю за охороною та раціональним використанням водних ресурсів


Практична робота№ 3

Розрахунок розмірів збитків заподіяних державі внаслідок забруднення поверхневи вод, самоцільне використання вод, понаднормативних скидів стічних вод

(Методичні вказівки)


Самостійна робота:

Скласти перелік перевірки підприємств житлово - комунального господарства

 1. Перевірка водоохоронної діяльності промислових об’єктів

 2. Екологічний контроль за впливом сільськогосподарських об’єктів на водні ресурси

 3. Особливості перевірки меліоративних систем

 4. Порядок відбору проб води на екологічний контроль

 5. Основні порушення водного законодавства

2

4


7

-


6
Усне опитування


Оформлення практичної роботи: короткий конспект теоретичного мінімуму. Комплексне опитування по зробленій роботі

-

-

7


8

НЕ 1.4

Знати розуміти : порядок державного контролю за станом атмосферного повітря
НЕ 1.4. (Лекція).


Здійснення державного контролю за станом атмосферного повітря


Практична робота №4

розрахувати стягнень та збитки спричиненні забрудненням атмосферного повітря

(Методичні вказівки)


Самостійна робота:

Робота інспектора при перевірці хімічного заводу

 1. Перевірка стаціонарних джерел забруднення повітря

 2. Перевірка пересувних джерел забруднення повітря.

 3. Контроль за охороною довкілля автотранспортними підприємствами

 4. Операція «чисте повітря»

 5. Основні порушення законодавства про охорону атмосферного повітря
26
2
Усне опитування


Інформація на практичній роботі

-

-5Модульний

контроль №1

Модульна контрольна

робота

-
10
Всього за ЗМ-1

8

23

16

33

НЕ 2.1.

Знати і розуміти порядок державного контролю за використання та охороною земель раціональне використання надр утворенням та розміщенням відходів, пестицидами та хімікатами.
^

НЕ 2.1. (Лекція)


Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, охороною та раціональним використанням надр, за утворенням, розміщенням і утилізацією відходів, у сфері діяльності пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами


Практична робота №5

Визначення розміру шкоди зумовленої забруднення та засміченням земельних ресурсів

(Методичні вказівки)


Практична робота № 6

Обчислення розмірів збитків за забруднення довкілля нафтопродуктами

(Методичні вказівки)


Самостійна робота:

Перевірка місця складування хімікатів


Самостійна робота:

Перевірка стійкості ґрунтів до стійкості ерозії

1.Основні завдання державного контролю за

використанням

та охороною земель

2. Охорона земель при здійсненні господарської діяльності

3. Екологічний контроль при рекультивації порушених земель

4. Відповідальність за порушення вимог земельного законодавства

державній контроль за поводженням з відходами

5. Перевірка об'єктів з питань поводження з відходами

6. Державний контроль за поводженням з радіоактивними відходами

7. Основні порушення при поводженні з відходами

8 Вимоги державного контролю у сфері діяльності пов 'язаної з пестицидами і агрохімікатами

9. Перевірку прав використання пестицидів та агрохімікатів

10. Відповідальність за порушення законодавства про пестициди і агрохімікат

372


2
Усне опитування


Комплексне опитування по зробленій роботі


Інформація на практичній роботі7


4


4

НЕ

2.2

Знати і розуміти:
^

Порядок здійснення державного контролю в галузі охорони біоресурсів та дотримання заповідного режиму
НЕ 2.2 (Лекція)


Здійснення державного контролю у галузі охорони, використання і відтворення лісів та інших рослинних ресурсів та за дотриманням заповідного режиму


Практична робота № 7

Обчислення розміру шкоди заподіяного лісового господарству

(Методичні вказівки)


Практична робота № 8

Обчислення розміру шкоди заподіяного зеленим насадженням населеним пунктами

(Методичні вказівки)


Практична робота № 9

Розрахунок стягнень за збитки заподіяного рибному господарству

(Методичні вказівки)


Практична робота № 10

Обчислити розміру шкоди заподіяного територіями та об’єктами ПЗ

(Методичні вказівки)

Самостійна робота:

Порядок перевірки держводгоспу

1.Особливості державного контролю лісів та інших рослинних ресурсів

2. Проблеми лісокористування і шляхи їх вирішення

3. Переорієнтація ресурсного лісокористування на екосистемний принцип

4. Особливості державного контролю природно-заповідних територій та об'єктів Природно-заповідний фонд: стан та проблеми його збереження


27


2


2


2


2


2
Усне опитування


Комплексне опитування по зробленій роботі


Комплексне опитування по зробленій роботі


Комплексне опитування по зробленій роботі4


4


6


4

НЕ

2.3

Знати і розуміти:

сутність радіоекологічного контролю та екологічного контролю на кордоні
НЕ 2.3. (Лекція)


Радіоекологічний контроль. Екологічний контроль на державному кордоні


Практична робота №11

Порядок проведення радіоекологічного контролю

(Методичні вказівки)


Самостійна робота:

Засади державного екологічного контролю на кордоні

1.Радіоекологічний контроль територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

.2 Екологічний контроль при використанні ядерної енергії

3. Концептуальні засади державного екологічного контролю на кордоні

4. Екологічний контроль транспортних засобів

5. Екологічний контроль вантажів

6. Екологічний контроль об'єктів рослинного та тваринного світу

6. Радіаційний контроль

7. Хіміко-аналітичний контроль речовин

282
Комплексне опитування по зробленій роботі


Інформація на практичній роботі

-НЕ

2.4.

Знати і розуміти здійснення державного контролю в сфері охорони у використання біоресурсів занесених до червоної книги та вилучені з нарядь незаконного добування природних ресурсів
^

НЕ 2.4. (Лекція)


Державний контроль у сфері охорони, використання та відтворення видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України. Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу (рибних ресурсів). Вилучення знарядь незаконного добування природних ресурсів та продукції, що з них вироблена.


Практична робота№12

Порядок справляння плати за спеціальне використання диких тварин та обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконного їх використання чи знищення

(Методичні вказівки)


Практична робота 13

Обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)

Або знищення цінних видів риб та інших об’єктів водного промислу

(Методичні вказівки)


Практична робота № 14

Розрахунок розмірів компенсації за здобування (збирання ) та шкоду, заподіяну видами тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України

(Методичні вказівки)


Самостійна робота:

Нормативи часу при здійснення природоохоронного контролю
 1. Забезпечення охорони та відтворення об’єктів Червоної книги України

 2. Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони, використання та відтворення видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

 3. Вилучення у порушників природоохоронного законодавства знарядь незаконного добування (заготівлі природних ресурсів)

 4. Вилучення незаконно добутих (заготовлених) природних ресурсів або продукції. Що з них вироблена.
282


2


2
Усне опитування


Комплексне опитування по зробленій роботі


Інформація на практичній роботі

-


3


4


4Модульний

контроль №2


Модульна контрольна робота10Всього за ЗМ-2


9

34

18

-


37Модульний

контроль

(підсумковий)


Підсумкова контрольна робота30Всього


17

57

34

100
^ 3. Зміст дисципліни.


3.1. Зміст лекційного курсу.


п/п

Тема

1.

Теоретичні та прикладні аспекти природоохоронного інспектування

2.

Мета та порядок здійснення природоохоронного інспектування

3.

Здійснення державного контролю за охороною та раціональним використанням водних ресурсів

4.

Здійснення державного контролю за станом атмосферного повітря

5.

Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, охороною та раціональним використанням надр, за утворенням, розміщенням і утилізацією відходів, у сфері діяльності пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами

6.

Здійснення державного контролю у галузі охорони, використання і відтворення лісів та інших рослинних ресурсів та за дотриманням заповідного режиму

7.

Радіоекологічний контроль. Екологічний контроль на державному кордоні

8.

Державний контроль у сфері охорони, використання та відтворення видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України. Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу (рибних ресурсів). Вилучення знарядь незаконного добування природних ресурсів та продукції, що з них вироблена.


^ 3.2 Зміст практичних робіт


№ п/п

Назва роботи

1

Порядок проведення актів перевірок, приписів протоколів та постанов про правопорушення

2

Розрахунки стягнень за збитки спричинення порушенням водного законодавства

3

Розрахунок розмірів збитків заподіяних державів в наслідок забруднення поверхневих вод самовільно використання вод, наднормативних скидів стічних вод.

4

розрахувати стягнень та збитки спричиненні забрудненням атмосферного повітря

5

Визначення розміру шкоди зумовленої забруднення та засміченням земельних ресурсів

6

Обчислення розмірів збитків за забруднення довкілля нафто продуктами

7

Обчислення розміру шкоди заподіяного лісового господарству

8

Обчислення розміру шкоди заподіяного зеленим насадженням населених пунктів

9

Розрахунок стягнень за збитки заподіяного рибному господарству.

10

Обчислити розміру шкоди заподіяного територіями та об’єктами ПЗ

11

Порядок проведення радіоекологічного контролю

12

Порядок справляння плати за спеціальне використання диких тварин та обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконного їх використання чи знищення

13

Обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)

Або знищення цінних видів риб та інших об’єктів водного промислу

14

Розрахунок розмірів компенсації за здобування (збирання ) та шкоду, заподіяну видами тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України^ 3.3. Зміст тем для самостійної роботи


№ п/п

Назви тем

1

Громадський екологічний контроль

2

Скласти опис несанкціонованих звалищ біля населеного пункту

3

Скласти перелік перевірки підприємств житлово - комунального господарства

4

Робота інспектора при перевірці хімічного заводу

5

Перевірка місця складування хімікатів

6

Перевірка стійкості ґрунтів до стійкості ерозії

7

Порядок перевірки держводгоспу

8

Засади державного екологічного контролю на кордоні

9

Нормативи часу при здійснення природоохоронного контролюМодульний контроль.


Модуль 1:

 1. Поняття природоохоронного інспектування

 2. Перевірка стаціонарних джерел забруднення повітря

 3. Адміністративна відповідальність за природоохоронні порушення

 4. Законодавство України про державну екологічну інспекцію

 5. Екологічний контроль за впливом сільськогосподарських об’єктів на водні ресурси Правила оформлення документації при притягненні до адміністративної відповідальності

 6. Основні порушення законодавства атмосферного повітря

 7. Особливості перевірки меліоративних систем

 8. Перевірка транспортних засобів

 9. Мета та порядок здійснення інспекторських перевірок по охороні довкілля

 10. Операція «Чисте повітря»

 11. Державний контроль в галузі використання та відтворення рибних запасів

 12. Структура державної екологічної інспекції України та області

 13. Відповідальність за порушення вимог земельного законодавства

 14. Заходи дисциплінарного впливу

 15. Права інспектора з охорони навколишнього природного середовища

 16. Поводження з відходами та контроль в сфері діяльності пов’язані з пестицидами та агрохімікатами

 17. Адміністративна відповідальність за природоохоронні порушення

 18. Обов’язки інспектора з охорони навколишнього природного середовища

 19. Завдання державної екологічної інспекції щодо державного контролю, використання і відтворення тваринного світу

 20. Проблеми природно – заповідного фонду

 21. Шляхи здійснення охорони диких тварин

 22. Виявлення порушень природоохоронного законодавства

 23. Правила оформлення протоколу про адміністративне порушення вимог природоохоронного законодавства

 24. Організація перевірки у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

 25. Основні порушення водного законодавства

 26. Правила оформлення акту перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства

 27. Вилучення знарядь незаконного добування природних ресурсів та продукції, що з них вироблена

 28. Етапи перевірок

 29. . Правила оформлення постанови про обмеження, зупинення (тимчасово) роботи чи будівництва підприємств та інших об’єктів, використання природних ресурсів, що здійснюються з порушенням природоохоронного законодавства

 30. . Здійснення державного контролю за утворенням, розміщенням і утилізації відходів

 31. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників

 32. Державний екологічний контроль на державному кордоні

 33. Міжнародне співробітництво зв’язане з питаннями попередження екологічних правопорушень

 34. Комплексна перевірка промислових підприємств

 35. Проведення рейдових перевірокМодуль 2:

 1. Основні принципи Законодавства України про державну екологічну інспекцію

 2. . Статус екологічного інспектора

 3. Заключний етап перевірки

 4. Мета та порядок здійснення державного екологічного контролю

 5. Перевірка водоохоронної діяльності промислових об’єктів

 6. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності

 7. Шляхи вирішення проблем лісокористування в лісах Буковини і Карпат

 8. . Права та обов’язки інспектора з охорони навколишнього природного середовища

 9. Особливості державного екологічного контролю природно – заповідних територій та об’єктів

 10. Здійснення державного контролю за дотриманням заповідного режиму

 11. Обмеження або зупинення виробничої діяльності

 12. Адміністративна відповідальність при нанесенні шкоди лісовому господарству

 13. Контроль за проектуванням, розміщенням споруд та інших об’єктів

 14. Проблеми лісокористування в лісах Карпат і Буковини

 15. Відповідальність при нанесенні шкоди лісовому господарству

 16. Адміністративні заходи впливу при порушенні природоохоронного законодавства

 17. Особливості державного контролю лісів

 18. Заходи впливу до порушників природоохоронного законодавства

 19. Перевірка пересувних джерел забруднення повітря

 20. Контроль за охороною довкілля автотранспортними підприємствами

 21. Планування перевірок та підготовка до візиту на об’єкт

 22. Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель

 23. Перевірки об’єктів з питань поводження з відходами

 24. Відповідальність за незаконне добування природних ресурсів

 25. Типи перевірок

 26. Види адміністративних стягнень при порушенні вимог природоохоронного законодавства

 27. Особливості державного контролю лісів та інших рослинних ресурсів

 28. Державний контроль за охороною та раціональним використанням надр

 29. Забезпечення охорони та відповідальних за порушення законодавства в сфері охорони, відтворення та використання видів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної книги України

 30. Обмеження або припинення фінансування об’єктів будівництва


Підсумковий контроль

 1. Поняття природоохоронного інспектування

 2. Перевірка стаціонарних джерел забруднення повітря

 3. Адміністративна відповідальність за природоохоронні порушення

 4. Законодавство України про державну екологічну інспекцію

 5. Екологічний контроль за впливом сільськогосподарських об’єктів на водні ресурси Правила оформлення документації при притягненні до адміністративної відповідальності

 6. Основні порушення законодавства атмосферного повітря

 7. Особливості перевірки меліоративних систем

 8. Перевірка транспортних засобів

 9. Мета та порядок здійснення інспекторських перевірок по охороні довкілля

 10. Операція «Чисте повітря»

 11. Державний контроль в галузі використання та відтворення рибних запасів

 12. Структура державної екологічної інспекції України та області

 13. Відповідальність за порушення вимог земельного законодавства

 14. Заходи дисциплінарного впливу

 15. Права інспектора з охорони навколишнього природного середовища

 16. Поводження з відходами та контроль в сфері діяльності пов’язані з пестицидами та агрохімікатами

 17. Адміністративна відповідальність за природоохоронні порушення

 18. Обов’язки інспектора з охорони навколишнього природного середовища

 19. Завдання державної екологічної інспекції щодо державного контролю, використання і відтворення тваринного світу

 20. Проблеми природно – заповідного фонду

 21. Шляхи здійснення охорони диких тварин

 22. Виявлення порушень природоохоронного законодавства

 23. Правила оформлення протоколу про адміністративне порушення вимог природоохоронного законодавства

 24. Організація перевірки у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

 25. Основні порушення водного законодавства

 26. Правила оформлення акту перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства

 27. Вилучення знарядь незаконного добування природних ресурсів та продукції, що з них вироблена

 28. Етапи перевірок

 29. . Правила оформлення постанови про обмеження, зупинення (тимчасово) роботи чи будівництва підприємств та інших об’єктів, використання природних ресурсів, що здійснюються з порушенням природоохоронного законодавства

 30. . Здійснення державного контролю за утворенням, розміщенням і утилізації відходів

 31. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників

 32. Державний екологічний контроль на державному кордоні

 33. Міжнародне співробітництво зв’язане з питаннями попередження екологічних правопорушень

 34. Комплексна перевірка промислових підприємств

 35. Проведення рейдових перевірок Основні принципи Законодавства України про державну екологічну інспекцію

 36. . Статус екологічного інспектора

 37. Заключний етап перевірки

 38. Мета та порядок здійснення державного екологічного контролю

 39. Перевірка водоохоронної діяльності промислових об’єктів

 40. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності

 41. Шляхи вирішення проблем лісокористування в лісах Буковини і Карпат

 42. . Права та обов’язки інспектора з охорони навколишнього природного середовища

 43. Особливості державного екологічного контролю природно – заповідних територій та об’єктів

 44. Здійснення державного контролю за дотриманням заповідного режиму

 45. Обмеження або зупинення виробничої діяльності

 46. Адміністративна відповідальність при нанесенні шкоди лісовому господарству

 47. Контроль за проектуванням, розміщенням споруд та інших об’єктів

 48. Проблеми лісокористування в лісах Карпат і Буковини

 49. Відповідальність при нанесенні шкоди лісовому господарству

 50. Адміністративні заходи впливу при порушенні природоохоронного законодавства

 51. Особливості державного контролю лісів

 52. Заходи впливу до порушників природоохоронного законодавства

 53. Перевірка пересувних джерел забруднення повітря

 54. Контроль за охороною довкілля автотранспортними підприємствами

 55. Планування перевірок та підготовка до візиту на об’єкт

 56. Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель

 57. Перевірки об’єктів з питань поводження з відходами

 58. Відповідальність за незаконне добування природних ресурсів

 59. Типи перевірок

 60. Види адміністративних стягнень при порушенні вимог природоохоронного законодавства

 61. Особливості державного контролю лісів та інших рослинних ресурсів

 62. Державний контроль за охороною та раціональним використанням надр

 63. Забезпечення охорони та відповідальних за порушення законодавства в сфері охорони, відтворення та використання видів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної книги України

 64. Обмеження або припинення фінансування об’єктів будівництваПакет

комплексних контрольних робіт
^

з курсу

Природоохоронне інспектування ”
Варіант № 1


 1. Який порядок притягнення до адміністративної відповідальності?

 2. Які шляхи вирішення проблем лісокористування в лісах Буковини і Карпат?

 3. Які права та обов’язки інспектора з охорони навколишнього природного середовища
^

Варіант № 2


 1. Які особливості державного екологічного контролю природно – заповідних територій та об’єктів?

 2. Які поняття природоохоронного інспектування?

 3. Як проводиться перевірка стаціонарних джерел забруднення повітря?^

Варіант № 3


 1. Які основні порушення законодавства атмосферного повітря?

 2. Які особливості перевірки меліоративних систем?

 3. Які проблеми природно – заповідного фонду?^

Варіант № 4


 1. Які шляхи здійснення охорони диких тварин?

 2. Як виявити порушення природоохоронного законодавства?

 3. Які правила оформлення протоколу про адміністративне порушення вимог природоохоронного законодавства?^

Варіант № 5

 1. Як проводиться організація перевірки у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу?

 2. Які основні порушення водного законодавства?


 3. Як проводиться оформлення акту перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства?
^

Варіант № 6


 1. Як проводиться вилучення знарядь незаконного добування природних ресурсів та продукції, що з них вироблена?

 2. Які є етапи перевірок?

 3. Які є правила оформлення постанови про обмеження, зупинення (тимчасово) роботи чи будівництва підприємств та інших об’єктів, використання природних ресурсів, що здійснюються з порушенням природоохоронного законодавства.. Здійснення державного контролю за утворенням, розміщенням і утилізації відходів?^

Варіант № 7


 1. Який порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників?

 2. Яки проводиться державний екологічний контроль на державному кордоні?

 3. Яке міжнародне співробітництво зв’язане з питаннями попередження екологічних правопорушень?^

Варіант № 8


 1. Як проводиться комплексна перевірка промислових підприємств?

 2. Як проведити рейдових перевірки? Основні принципи Законодавства України про державну екологічну інспекцію

 3. Як проводити перевірка транспортних засобів?^

Варіант № 9


 1. Яка мета та порядок здійснення інспекторських перевірок по охороні довкілля?

 2. Як проводити операція «Чисте повітря»?

 3. Як здійснюється державний контроль в галузі використання та відтворення рибних запасів?
^

Варіант № 10


 1. Яка відповідальність за порушення вимог земельного законодавства?

 2. Які заходи дисциплінарного впливу?

 3. Які права інспектора з охорони навколишнього природного середовища?
^

Варіант № 11


 1. Що таке поводження з відходами та контроль в сфері діяльності пов’язані з пестицидами та агрохімікатами?

 2. Яка адміністративна відповідальність за природоохоронні порушення?

 3. Які обов’язки інспектора з охорони навколишнього природного середовища?
^

Варіант № 12


 1. Які завдання державної екологічної інспекції щодо державного контролю, використання і відтворення тваринного світу?

 2. який статус екологічного інспектора?

 3. Яка структура державної екологічної інспекції України та області?^

Варіант № 13

 1. Як проводиться заключний етап перевірки?

 2. Яка мета та порядок здійснення державного екологічного контролю?

 3. Як розробляється перевірка водоохоронної діяльності промислових об’єктів?
^

Варіант № 14


 1. Як здійснюється державний контроль за дотриманням заповідного режиму?

 2. Що таке обмеження або зупинення виробничої діяльності?

 3. Яка адміністративна відповідальність при нанесенні шкоди лісовому господарству?
^

Варіант № 15


 1. Який контроль за проектуванням, розміщенням споруд та інших об’єктів?

 2. Які проблеми лісокористування в лісах Карпат і Буковини?

 3. Яка відповідальність при нанесенні шкоди лісовому господарству?
^

Варіант №16


 1. Які адміністративні заходи впливу при порушенні природоохоронного законодавства?

 2. Які особливості державного контролю лісі?

 3. Які заходи впливу до порушників природоохоронного законодавства?
^

Варіант № 17


 1. Як проводиться перевірка пересувних джерел забруднення повітря?

 2. Як контроль контроль за охороною довкілля автотранспортними підприємствами?

 3. Як здійснюється планування перевірок та підготовка до візиту на об’єкт?
^

Варіант № 18


 1. Як здійснюється державний контролю за використанням та охороною земель?

 2. Як проводиться перевірка об’єктів з питань поводження з відходами?

 3. Яка відповідальність за незаконне добування природних ресурсів?^

Варіант № 19


 1. Які типи перевірок?

 2. Які види адміністративних стягнень при порушенні вимог природоохоронного законодавства?

 3. Які особливості державного контролю лісів та інших рослинних ресурсів?
^

Варіант № 20


 1. Як проводиться державний контроль за охороною та раціональним використанням надр?

 2. Як забезпечити охорону та відповідальність за порушення законодавства в сфері охорони, відтворення та використання видів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної книги України?

 3. Які є обмеження або припинення фінансування об’єктів будівництва?
^

Варіант № 21


 1. Яка адміністративна відповідальність за природоохоронні порушення?

 2. Яке законодавство України про державну екологічну інспекцію ?

 3. Як здійснюється екологічний контроль за впливом сільськогосподарських об’єктів на водні ресурси. Правила оформлення документації при притягненні до адміністративної відповідальностіЛІТЕРАТУРА


1 Гардащук Т.В.,Мовчан Я.І. та ін. Конвенція про біологічні різноманіття: громадська обізнаність та участь. К., Стилос, 1997-154 с.

2.Гребенар В.О., Солодкий В.Д., Нові підходи до групування типів лісу Буковинських Карпат // Матеріали міжнародної наукової конференції: Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних екологічних проблем.22-23 квітня 2002 р. -Чернівці: "Золоті литаври", 2002 р. - с.122-126.

3.Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища - в 11 т., Ч., Зелена Буковина, 1996-2005.

4.Екологія і закон. Екологічне законодавство України. - в 2-х т., К., Юрінком Інтер, 1997. Колесник О.В., Солодкий В.Д., Масікевич Ю.Г., Ефективні
технологічні підходи до збереження лісових екосистем
Буковинських Карпат // Науковий вісник Ужгородського
університету, "Серія біологія", № 10. Ужгород, 2001- с 107-109.

6. Коренчук А.М., Солодкий В.Д., За зразкове
природокористування., К., Урожай, 1984, - 48 с.

7. Коренчук А.М., Солодкий В.Д., Збірник методичних
рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог
природоохоронного законодавства, Ч., Зелена Буковина, 1996 -
248 с.

7. Костров М.М.,Сівак В.К., Солодкий В.Д., Державний екологічний контроль, Чернівці, Зелена Буковина, 2006 – 386 с.

8. Масікевич Ю.Г., Солодкий В.Д., Методичні вказівки до
практичних занять з курсу "Управління природоохоронною
діяльністю". X., ХДПУ, - 2000, - 68 с.

9. Сівак В.К., Солодкий В.Д., Основи екологічної безпеки
територій та акваторій. Ч., Зелена Буковина, 2000 - 150 с.

10. Сівак В.К., Солодкий В.Д., Заповідна справа. Ч., Зелена
Буковина, 2001 208 с.

11. Солодкий В.Д., Як здоров'я Черемош. Рідна природа, -1988 - с.
14-17.

12.Солодкий В.Д., Карпати: Всесоюзна здравниця чи
промисловий регіон? Рідна природа. - 1990 - с. 11-15. 13.Солодкий В.Д., Товажнянський Л.Л., Сакара Ю.Д. та ін., Основи екологічної безпеки. Харків: НТУ "ХІТІ", 2002- 176 с.

14. Солодкий В.Д., Шапорєв В.П. Про екологічну безпеку Буковинських Карпат // Інженерна освіта на межі століть: традиції ,проблеми, перспективи (до 115 річниці Харківського державного політехнічного університету) : Праці міжнародної науково-методичної конференції. 28-30 березня 2000р. - Харків: ХДПУ, 2000. -335 с.

15.Солодкий В.Д., Збережемо Буковинські Карпати // Зелена Буковина. - 2001. - № 1-2 - с. 15-23.

І6.Солодкий В.Д., Екологічна безпека Карпат // Погляд громадськості: Екологічна політика в Україні: Матеріали Першої Всеукраїнської конференції екологічної громадськості. 15-16 грудня 2000 р. - Київ: "Інфотерра",2001 р. - с.263-266.

17. Солодкий В.Д., Природоохоронне інспектування. Навч.посібник. - Чернівці, Зелена Буковина, 2007 – 396 с

18. Солодкий В.Д., Екосистемний підхід у лісокористуванні. Чернівці, Зелена Буковина, 2003 – 56 с.

19.Товажнянський Л.Л., Солодкий В.Д., Масікевич Ю.Г. та ін., Заповідна справа. Харків: НТУ "ХПІ", 2002 - 240с.

20. Екологічний паспорт Чернівецької області. Чернівці, Зелена Буковина, 2007 – 96 с.


^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.


Оцінка

Сприяючий характер діяльності студента

відмінно”

90 -100 балів /А

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

добре”

75 – 89 балів /ВС

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

задовільно”

60 – 74 бали /DE

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

незадовільно”

35-59 балів /FX

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.^ Програми навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр»

6.040106 Початкове навчання

« Природоохоронне інспектування »

108 год. (3 кредити)

Мета викладання дисципліни:

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про сутність сучасних концепцій природокористування, як науки навчальної дисципліни в системі підготовки екологів: особливості та вимоги до створення навчально-методичного забезпечення курсу «СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» в умовах вищої школи; теоретичні основи щодо організації навчального процесу при викладенні «Сучасної концепції оптимізації природокористування»; шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення дисципліни; уміння підбирати на основі аналізу зміст лекційного чи семестрового заняття з курсу « Сучасні концепції оптимізації природокостування»; розробляти структуру лекційних занять та семестрових занять з курсу « Сучасні концепції оптимізації природокостування».

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями.

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

НЕ 1.1. Сучасні концепції оптимізації природокористування

Анліз необхідністі управління процесами природокористування на сучасному етапі в зв‘язку із загостренням екологічних проблем. Місце курсу в системі навчальних дисциплін. Поняття “концепції природокористування”, «оптимізації природокористування».

^ НЕ 1.2. Природні ресурси та їх класифікація

Природні ресурси як чинник розвитку суспільного виробництва. Поняття “природні ресурси”, ”природні умови”, “навколишнє середовище”, його головні функції. Класифікація природних ресурсів за різними ознаками. Загальні поняття про деякі групи природних ресурсів

^ НЕ 1.3. Принципи природокористування. Загальні принципи природокористування та їх еволюція.

Суть соціо-екологічного принципу природокористування ( принципи раціонального природокористування). Принципи екологобезпечного розвитку

^ НЕ 1.4. Принципи природокористування. Загальні принципи природокористування та їх еволюція.

Важливість екологічних цілей в економіці й політиці. Створення правової основи екологічного природокористування. Економія ресурсів як нагальне завдання раціонального природокористування. Необхідність економічної відповідальності підприємств за забруднення навколишнього середовища. Державна екологічна експертиза. Екологізація освіти як необхідна передумова запровадження екологічно чистого природокористування

НЕ 1.5. Теоретичні передумови оптимізації використання і охорони земель.

НЕ 1.5. Теоретичні передумови оптимізації використання і охорони земель.

Вдосконалення використання земельних ресурсів. Наукові основи збереження і відновлення родючості грунтів. Роль водно-земельної меліорації.

^ НЕ 1.6. Концепції сталого природокористування в сільськогосподарському виробництві.

Концепції сталого природокористування в сільськогосподарському виробництві.

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

НЕ 2.1. Оптимізація водокористування

Загальна характеристика води як важливого природного ресурсу. Поняття водокористуання, раціональне і нераціональне водокористування. Стан водокористування в різних країнах світу

^ НЕ 2.2. Оптимізація надрокористування.

Загальна характеристика надр України. Компетенція різних гілок влади у галузі регулювання використання надр. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин. Економічний механізм забезпечення управління у галузі охорони і використання надр.

^ НЕ 2.3. Забезпечення інтегрованого менеджменту відходів.

Проблеми утворення відходів .Зв'язок накопичення відходів з раціональним використанням природних ресурсів. Політика регулювання використання відходів, як вторинних ресурсів. Економічні важелі стимулювання. Роль територіальних громад в сфері поводження з відходами. Зв'язок накопичення відходів з раціональним використанням природних ресурсів. Політика регулювання використання відходів, як вторинних ресурсів. Економічні важелі стимулювання. Роль територіальних громад в сфері поводження з відходами.

^ НЕ 2.4. Оптимізація лісокористування

Загальна характеристика лісових ресурсів і лісового природокористування. Основні складові лісового природокористування. Лісохімічне користування лісами та його екологічні наслідки. Рекреаційне лісокористування. Захист і охорона лісів. Управління й моніторинг лісів

^ НЕ 2.5. Роль заповідна справи у відновленні природних комплексів і їх компонентів.

Організаційно-правові засади заповідної справи в Україні, структура природно-заповідного фонду. Території та об’єкти природно-заповідного фонду як елементи національної екомережі.

^ НЕ 2.6. Ресурсоємність виробництва і принципи використання ресурсів.

Поняття про ресурсозабезпеченність і ресурсоємність виробництва. Ресурсозберігаюча функція НТП. Ресурсозбереження та його основні показники. Основні причини відставання в ресурсозбереженні та шляхи економії природних ресурсів

НЕ 2.7. Екологічні проблеми України та екологічна політика.

Негативні тенденції розвитку економіки України та екологічні проблеми, викликані ними. Екологічна політика України на сучасному етапі та її завдання в світлі концепції сталого розвитку.Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи