Робоча програма icon

Робоча програма
Скачати 327.51 Kb.
НазваРобоча програма
Дата28.07.2012
Розмір327.51 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

_________________В.П.Руденко


“__1__” 09 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Санітарно-технічне обладнання будов”

для спеціальності – 6.092601- Гідротехніка (водні ресурси)

Факультет географічний

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення


Норматив-ні дані


Форма навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год.)

Практичних

(семінарських

(год.)

Лабораторних

(год.)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год.)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна


3

5

108

3

16
30

5

57


5

Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти

за професійним спрямуванням „Водопостачання та водовідведення”

Робоча програма складена Шевчуком Юрієм Федеровичем

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол №__1___ “__30__” серпня 2011 р.

Завідувач кафедри ___________________ Ющенко Ю.С.

Схвалено методичною радою географічного факультету

“__1__” вересня 2011 р.


Голова методичної ради

географічного факультету ____________________ Цепенда М.В.
^1. Пояснювальна записка


.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 6.0926/01/4.07

 • Назва напряму - “Водні ресурси”

 • Спеціальність, для якої читається курс – Водопостачання та водовідведення

 • Кількість кредитів - 3

 • Загальна кількість годин - 108

 • Кількість годин на тиждень – 3, з них – 1 година лекцій на тиждень, 2 години – лабораторні роботи

 • Статус курсу – вибірковий для підготовки бакалаврів зі спеціальності “Водопостачання та водовідведення”

 • ^ Семестр, в якому читається – 5

Мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх фахівців умінь і знань раціонального застосування сучасних, максимально зручних житлових умов в містах і населених пунктах країни

^ Перелік основних знань, умінь і навичок, що будуть сформовані у процесі вивчення курсу:

Вирішення задач пов’язаних з проектуванням, експлуатацією і дослідженням мереж і споруд систем водопостачання та водовідведення.

Кількість годин, відведених на лекції - 16, лабораторні заняття – 30

 • Форми і методи навчання: лекції, лабораторні роботи.

 • Вид підсумкового контролю – залік


^

2. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Санітарно-технічне обладнання будов”

Компетенції (прогнозовані результати навчання)


Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)


Вид заняття

Види діяльності тип поточного контролю

К-сть

балів

ІндЗ

(за вибором)

К-сть

балів

Всього балів за НЕ
Л

С

Ср

Пр

Лаб1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Модуль 1.

^ Знати

Основну мету, завдання, об’єкт та предмет вивчення ;

Розуміти суть поняття санітарно-технічне обладнання будов.

НЕ1.1 (Лекція)

Внутрішній водопровід, каналізація житлових, суспільних та виробничих приміщень.

Трубопроводи, арматура,санітарні прилади,їх установка і монтаж. Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення, водостоки.

2


6

Письмовий контроль

Захист лабораторної

4


2

Реферат

2

8
^ Знати

Графічні позначення елементів санітарно-технічних систем

Розуміти

Як використовувати позначення елементів на схемах

(Лабораторне заняття №1)

Вивчення водорозбірної арматури

Вивчення умовних графічних позначень елементів санітарно-технічних систем за ДСТУ БА.2.4-8-95 та ГОСТ 21.205-93


^ Знати

Типорозміри труб та матеріали для їх для виготовлення

Розуміти

Для яких стічних вод використовувати певний тип труби

НЕ1.2 (Лекція)

Труби і арматура

Металічні і пластмасові труби для систем внутрішнього водопроводу та каналізації. Дежавні стандарти. Водозабірна, водовідвідна, запірна арматура.

2


4

 • Усне опитування.

 • Захист лабораторної.

2


24
^ Знати

Монтаж і необхідні інструменти та матеріали для водорозбірної арматури

Розуміти

етапи монтажу водорозбірної арматури, їх

специфікацію

(Лабораторне заняття №2)

Монтаж водорозбірної арматури

Вивчення монтажу водорозбірної арматури з стальної, пдастмасової, металопластикової труби

^ Знати

Як проектується і розраховується внутрішній водопровід

Розуміти

Принцип складання розрахунково- аксинометричних схем внутрішніх водопроводів.
^

НЕ1.3 (Лекція)

Проектування і розрахунок внутрішнього водопроводу


Складання розрахунково- аксинометричних схем внутрішніх водопроводів. Вибір диктуючого приладу, його витрат. Ймовірність дії приладів. Підбір діаметрів труб. Місцеві опори. Вводи. Кольцеві мережі і принципи їх розрахунку.

2


4

Письмовий контроль

Захист лабораторної

4


2

Реферат

2

8
Знати

Типи та конструкції

низько розміщених змивних бачків.

Вміти

Під’єднувати та ремонтувати такі типи бачків
^

(Лабораторне заняття №3)


Вивчення роботи низько розміщених змивних бачків

Типи низько розміщених змивних бачків.

Конструктивні особливості.

Принцип роботи.

Деталювання та можливий ремонт.


^ Знати

Особливості облаштування протипожежних та спеціальних водопроводів

Вміти

Проектувати протипожежні системи водопостачання
^

НЕ1.4 (Лекція)

Протипожежні та спеціальні водопроводи


Будинки і споруди які підлягають обладнанню протипожежним водопроводом. Розміщення пожежних стояків та кранів. Вводи і водомірні вузли, особливості облаштування. Особливості облаштування протипожежних водопроводів висотних будинків. Особливості проектування протипожежних систем водопостачання, розрахункові витрати, втрати по довжині і місцеві опори. Установка пожежних кранів. Пожежні рукави. Облаштування зовнішніх поливочних водопроводів. Фонтани.

2


4

Письмове тестування.

Захист лабораторної

Контрольна робота

4


2


1016


Знати

Правила тарування та монтаж водолічильників

Вміти

Проводити монтаж водолічильників та зняття показників з них
^

(Лабораторне заняття №4)


Тарування та монтаж водолічильників

Вивчення схеми крильчастого водолічильника

Підключення та тарування водолічильника

Правила монтажу та монтаж водолічильника


Всього


за

Модуль 1
36


Модуль 2.


^ Знати

Особливості облаштування внутрішньої каналізації.

Облаштування і призначення санітарно-технічних приладів.

Вміти

вибрати санітарно-технічні прилади для конкретних умов будівлі
^

НЕ2.1 (Лекція)

Системи внутрішньої каналізації. Сантехнічні прилади та труби


Скрита і відкрита прокладка каналізаційних трубопроводів. Особливості облаштування внутрішньої каналізації. Випуски і колодязі на випусках. Прокладка каналізаційних стояків. Металеві, скляні і пластмасові трубопроводи для облаштування внутрішньої каналізації. З’єднання, кріплення. Облаштування і призначення санітарно-технічних приладів. Приєднання, кріплення.


2


4

Захист лабораторної


2Реферат

2

8
Знати

Типи та конструкції

низько прихованих змивних бачків.

Вміти

Під’єднувати та ремонтувати такі типи бачків
^

(Лабораторне заняття №5)


Вивчення роботи прихованих змивних бачків

Типи прихованих змивних бачків.

Конструктивні особливості.

Принцип роботи.

Деталювання та можливий ремонт^ Знати

Як проводиться розрахунок внутрішньої каналізації

Вміти

Визначатирозрахункові витрати від санітарних приладів

^

НЕ2.2 (Лекція)

Розрахунок внутрішньої каналізації


Визначення розрахункових витрат від санітарних приладів, на участках мережі, від стояків, на випусках з дому, по внутрішньоквартальній і дворовій каналізаційним мережам.

2

Усне опитування.

Захист лабораторної

Розрахункова роботи

2


42

Знати

Конструкції кранів та змішувачів і принципи їх роботи

Вміти

Під’єднувати та ремонтувати крани та змішувачі
^

(Лабораторне заняття №6)


Вивчення роботи та конструкції кранів та змішувачів

Водорозбірні, туалетні, лабораторні, пісуарні

, змивні та пожежні крани. Двовентельні, одноважільні, настільні ,центральні та змішувачі для біде. Типи ,конструктивні особливості, принцип роботи. Деталювання та можливий ремонт^ Знати

Типи та облаштування внутрішніх водостоків.

Розрахунок внутрішніх водостоків.

Вміти

Визначативодозбірну площу, інтенсивність дощу, розрахункові витрати, режим роботи системи, швидкості руху води.
^

НЕ2.3 (Лекція)

Внутрішні водостоки. Розрахунок і проектування


Облаштування внутрішніх водостоків. Прокладка стояків, установка водозбірних воронок, гідрозатворів, випусків. Розрахунок внутрішніх водостоків. Визначення водозбірної площі, інтенсивність дощу, розрахункові витрати, режим роботи системи, швидкості руху води. Монтаж систем водостоків.


2


4

Захист лабораторної

Розрахункова робота

2


4

Реферат

2

8

^ Знати

Фасонні каналізаційні частини та арматура

Вміти

Деталювати та з’єднувати

фасонні каналізаційні частини та арматура
^

(Лабораторне заняття №7)


Вивчення фасонних каналізаційних частин та арматури

Типи фасонних каналізаційних частин та арматури.

Конструктивні особливості. Деталювання та під’єднання^ Знати

Типи систем гарячого водопостачання, труби і арматуру для нього

Вміти

Проектувати і розраховувати водонагрівачі

^

НЕ2.4 (Лекція)

Системи гарячого водопостачання. Водонагрівачі


Відкриті і закриті системи гарячого водопостачання. Приготування гарячої води в місцевих водонагрівачах, котельних, бойлерних. Труби для систем гарячого водопостачання. Арматура водорозбірна, змішувальна, запірна і запобіжна. Розрахунок і проектування водонагрівачів. Установка і монтаж.

2


4

Письмове тестування.

Захист лабораторної

4


26

Знати

Фасонні каналізаційні частини та їх позначення

Вміти

З’єднувати каналізаційні частини з трубами

^

(Лабораторне заняття №8)


Монтаж каналізаційних частин з трубами

З’єднання каналізаційних частин з трубами : чавунними, пластмасовими

^ Контрольна робота


10


Всього

за

модулем 2
34^

Модуль контроль (підсумковий)
30


Всього

17

-34


100


^ 3.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Зміст лекційного курсу№ п/п

Теми

1

Внутрішній водопровід, каналізація житлових, суспільних та виробничих приміщень.

2

Труби і арматура

3

Проектування і розрахунок внутрішнього водопроводу

4

Протипожарні та спеціальні водопроводи

5

Системи внутрішньої каналізації. Сантехнічні прилади та труби

6

Розрахунок внутрішньої каналізації

7

Внутрішні водостоки. Розрахунок і проектування

8

Системи гарячого водопостачання. Водонагрівачі3.2 Зміст лабораторних робіт


Назва лабораторної роботи

Кількість годин

Вивчення водорозбірної арматури

2

Монтаж водорозбірної арматури

4

Вивчення роботи низько розміщених змивних бачків

4

Тарування та монтаж водолічильників

4

Вивчення роботи прихованих змивних бачків

4

Вивчення роботи та конструкції кранів та змішувачів

4

Вивчення фасонних каналізаційних частин та арматури

4

Монтаж каналізаційних частин з трубами

43.3 Самостійна робота

Студентів стаціонарної навчання за напрямом

«Гідротехніка»

№ НЕ

Теми для самостійної роботи

Години

НЕ1.1

Системи та основні елементи внутрішніх водопроводів та каналізації [1-c.7-10; 1-с.178-180; 2-с.12-14; с.56-57]

7

НЕ1.2.

Питоме водоспоживання та визначення розрахункових витрат води у внутрішніх системах водопостачання[1-с.20-30]

7

НЕ1.3.

Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі[1-с.69-71;3-с.155-159]

8

НЕ1.4.

Протипожежне водопостачання[1-с.47-53]

7

НЕ2.1

Сучасні сантехнічні прилади[1-с.180-189; 3-с.179-188]

7

НЕ2.2

Особливості влаштування каналізації будинків та споруд[1-с.208-213; 3-с.160-173]

7

НЕ2.3

Накреслити основні схеми внутрішніх водостоків[1-с.214, 3-с.208]

7

НЕ2.4

Автономні установки для гарячого водопостачання[1-с.106]

7


Література

1. Кравченко В.С. та ін. Санітарно-технічне обладнання будинків: Підручник.- К.: Кондор, 2009.- 458с.

2. Кравчнко В.С., Кравченко Н.В. Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. Навчально-методичний посібник – Рівне: НУВГП, 2009.- 116с.

3. Кравченко В.С. та ін. Інженерне обладнання будівель: Підручник.- Рівне: НУВГП, 2005-413с.


^ 4.ТЕМАТИКА ІНДЗ (рефератів, есе, творчих робіт)

п/п

Тема

П.І.Б. студента

1.

Типи лічильників для обрахунку води.
2.

Реконструкція існуючих систем внутрішнього водопроводу.
3.

Протипожежні насоси.
4.

Спринклерні і дрінчерні протипожежні установки.
5.

Фонтани.
6.

Основні елементи системи внутрішньої каналізації.
7.

Приймачі стічних вод.
8.

Місцеві перекачуючи каналізаційні установки.
9.

Сучасне санітарно-технічне обладнання.
10.

Локальні установки для очищення стічних вод.
11.

Якість води для гарячого водопостачання.
12.

Типи сучасних водонагрівачів.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ №1

1. Система внутрішнього водопроводу з водонапірними баками.

2. Система внутрішнього водопроводу з підвищуючими насосами.

3. Система внутрішнього водопроводу з водонапірними баками та підвищуючими насосами

4. Двохзонна схема внутрішнього водопроводу висотної споруди.

5. Трьохзонна схема внутрішнього водопроводу висотної споруди.

6. Обєднана схема внутрішнього водопроводу висотної споруди.


7. Роздільна схема внутрішнього водопроводу висотної споруди.

8. Схема внутрішнього водопроводу бані.

9. Схема внутрішнього водопроводу плавального басейну.

10. Мікрорайонні (внутрішньоквартальні) мережі водопроводу.

11. Напірно-запасні баки внутрішнього водопроводу.

12. Труби для облаштування внутрішнього водопроводу.

13. Забезпечення допустимого рівня шума при работі повишуючих установок.

14. Арматура водорозбірна і її характеристики.

15. Арматура запірна і її характеристики.

16. Арматура регулююча і її характеристики.

17. Арматура запобіжна і її характеристики.

18. Водомірні вузли для різних споруд.

19. Крильчаті водолічильники.

20. Турбінні водолічильники.

21. Схеми водомірнивх узлів для споруд різного призначення.

22. Прокладка трубопроводів внутрішнього водопроводу.

23. Протипожежні водопроводи в житлових будинках.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ №2


1. Протипожежні водопроводи в суспільних спорудах.

2. Протипожежні водопроводи в промислових спорудах.

3. Спрінклерні протипожежні водопроводи.

4. Дренчерні протипожежні водопроводи.

5. Компактні струмені та їх розрахунок.

6. Установка повишуючих і протипожежних насосів.

7. Облаштування водонапірних баків на внутрішніх системах водопро­воду.

8. Гідропневматичні установки внутрішніх систем водопроводу.

9. Автоматизація работы підвищуючих установок внутрішнього водопроводу.

10. Випробування і пуск в експлуатацію внутрішнього водопроводу.

11. Експлуатація систем внутрішнього водопроводу, техніка безпеки.

12.Облаштування мережі водовідведення районів міста

13.Дворова мережа водовідведення

14.Внутрішньоквартальна мережа водовідведення

15.Відвід стічних вод від фонтанів і басейнів

16.Системи внутрішнього водовідведення споруд

17.Санітарно-технічні прилади

18.Гідрозатвори, труби

19.Конструювання систем водовідведення

20.Внутрішні водостоки

21.Водовідведення від споруд коммунально-побутових підприємств

22.Водовідведення від громадських споруд

23.Водовідведення будівельних площадок

24.Надійність мереж водовідведення

25.Методи підвищення надійності і екологічної безпеки мереж водовідведення


^ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЮ

1. Система внутрішнього водопроводу з водонапірними баками.

2. Система внутрішнього водопроводу з підвищуючими насосами.

3. Система внутрішнього водопроводу з водонапірними баками та підвищуючими насосами

4. Двохзонна схема внутрішнього водопроводу висотної споруди.

5. Трьохзонна схема внутрішнього водопроводу висотної споруди.

6. Обєднана схема внутрішнього водопроводу висотної споруди.


7. Роздільна схема внутрішнього водопроводу висотної споруди.

8. Схема внутрішнього водопроводу бані.

9. Схема внутрішнього водопроводу плавального басейну.

10. Мікрорайонні (внутрішньоквартальні) мережі водопроводу.

11. Напірно-запасні баки внутрішнього водопроводу.

12. Труби для облаштування внутрішнього водопроводу.

13. Забезпечення допустимого рівня шума при работі повишуючих установок.

14. Арматура водорозбірна і її характеристики.

15. Арматура запірна і її характеристики.

16. Арматура регулююча і її характеристики.

17. Арматура запобіжна і її характеристики.

18. Водомірні вузли для різних споруд.

19. Крильчаті водолічильники.

20. Турбінні водолічильники.

21. Схеми водомірнивх узлів для споруд різного призначення.

22. Прокладка трубопроводів внутрішнього водопроводу.

23. Протипожежні водопроводи в житлових будинках.

24. Протипожежні водопроводи в суспільних спорудах.

25. Протипожежні водопроводи в промислових спорудах.

26. Спрінклерні протипожежні водопроводи.

27. Дренчерні протипожежні водопроводи.

28. Компактні струмені та їх розрахунок.

29. Установка повишуючих і протипожежних насосів.

30. Облаштування водонапірних баків на внутрішніх системах водопро­воду.

31. Гідропневматичні установки внутрішніх систем водопроводу.

32. Автоматизація работы підвищуючих установок внутрішнього водопроводу.

33. Випробування і пуск в експлуатацію внутрішнього водопроводу.

34. Експлуатація систем внутрішнього водопроводу, техніка безпеки.

35.Облаштування мережі водовідведення районів міста

36.Дворова мережа водовідведення

37.Внутрішньоквартальна мережа водовідведення

38.Відвід стічних вод від фонтанів і басейнів

39.Системи внутрішнього водовідведення споруд

40.Санітарно-технічні прилади

41.Гідрозатвори, труби

42.Конструювання систем водовідведення

43.Внутрішні водостоки

44.Водовідведення від споруд коммунально-побутових підприємств

45.Водовідведення від громадських споруд

46.Водовідведення будівельних площадок

47.Надійність мереж водовідведення

48.Методи підвищення надійності і екологічної безпеки мереж водовідведення


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.

^ Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

^ Сприяючий характер діяльності студента

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

82-89

В

4 (добре)

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

^ Не зараховано

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом^ ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ


 1. Василенко А.А. Водоотведение. Курсовое проектирование. К., Выща школа, 1988, 256 с.

 2. Грингауз Ф.И. Санитарно-технические работы. М., Высшая школа, 1979, 429 с.

 3. Колобанов С. Водопостачання і каналІзація. К., Держтехвидав УРСР, 1954, 427 ст.

 4. Косоверов О.С. Расчет и конструирование инженерных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства. К., Будівельник, 1973, 148 с.

 5. Прозоров И.В. Гидравлика, водоснабжение и канализация. М., Высшая школа, 1990, 448 с.

 6. Перешивкин А.К. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации.М., Стройиздат, 1978, 576 с.

 7. Попкович Г.С. Основы автоматики и автоматизации водопроводно-канализационных сооружений. М., Высшая школа, 1966, 419 с.

 8. Самгин А.Н. Водоснабжение, канализация и санитарная очистка населенных мест. М. Высшая школа, 1962, 259 с.

9. Внутреннее оборудование горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления из труб РЕ-Хс (VРЕ-с), LРЕ, РVС-С и РVС-U системы КАN-therm. Справочник проектировщика. Современные систе­мы отопления и водоснабжения. - Варшава, фирма "КАМ" 1997. - 81 с.

10. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 1. Отопление; Под ред ИГ. Староверова и ЮН. Шиллера. -4-е изд. - М ■ Стройиздат 1990.-344 с.

11. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. 4.2. Водопровод и канализация; Под ред. ИГ. Староверова и Ю.И. Шиллера. - 4-е изд -М.: Стройиздат, 1990. - 247с.

12. Зінич П.Л. Вентиляція громадських будівель і споруд: Конспект лекцій К.:КНУБА, 2001.-228 с.

13. Инженерное оборудование зданий и сооружений: Учебник; Под ред. Ю.А. Табунщикова. - М.: Высш. школа, 1989. - 238 с.

14. Инженерное оборудование зданий и сооружений: Учебное пособие; Под ред. Н.В. Пащенко. - М.: Высш. школа, 1981. - 344 с.

15. Кедров В.С., Ловцов Е.Н. Санитарно-техническое оборудование зданий: Учеб. для вузов. - М.: Стройиздат, 1989. -495с.

16. Кравченко ВС. Водопостачання I канал1зація: Підручник -Рівне Вид-во РДТУ, 2002. - 285 с.

17. Кравченко В.С., Саблій Л.А., Зінич П.Л. Санітарно-технічне обладнання будинків: Підручник. - Р1вне: УДУВГП, 2003 - 442 с.

18. . Кравченко В.С., Саблій Л.А., Давидчук В.І., Кравченко Н.В. Інженерне обладнання будівель: Підручник. - Р1вне: НУВГП, 2005 - 413 с.


Додаткова література


1. Альтшуль А.Д., Киселев П.Г. Гидравлика и аэродинамика (Основы механики жидкости): Учебное пособие для вузов. 2-е изд - М ■ Строй-издат, 1975. -1975. - 323 с.

2. Державні будівельні норми України: Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положения: ДБН В.2.2.-9-99. - Вид.офіц -К.: Держбуд України, 1999. - 94 с.

3. Жуковський С.С, Лабай В.Й. Системи енергопостачання I забезпечення м1крокл1мату будинюв та споруд. Навч. посібник. - Львів. Астрономогео-дезичне товариство, 2000.-259 с.

4. Кравченко В.С., Саблій Л.А. Гаряче водопостачання буд1вель: Навч. посібник, - 2-е вид. - Р1вне, РДТУ, 2000. - 152 с.

5. Лукиных А.А., Лукиных НА. Таблицы для гидравлического расчёта канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. М., Стройиздат, 1974. - 156с.

Схожі:

Робоча програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи