Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 369.15 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата31.05.2012
Розмір369.15 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан географічного факультету


________ В.П. Руденко

“ ” ________ 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з курсу СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

(назва навчального предмета)

Для напряму 8.070801 – Екологія та охорона навколишнього середовища


Факультет географічний

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення_


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год.)

Практичних

(семінарських)

(год.)

Лабораторних

(год.)

Індивідуальна

Робота (год.)

Самостійна

Робота (год.)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен (сем)

Денна9

162

4,5

34

-

-

-

128

-

-

9

Заочна9

162

4,5

16

-

-

-

146

-

-

10


Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Екологія”


Робоча програма складена професором Кирилюком Мирославом Івановичем


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол №1

30” серпня 2011 року


Завідувач кафедри _________________________ /Ющенко Ю.С./

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету “ ” вересня 2011 року


^ Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Цепенда М.В./

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка. • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – магістр,

Шифр дисципліни – 8.070801

 • Назва напряму - “Екологія”,

 • Спеціальність, для якої читається курс – Екологія та охорона навколнього середовища

 • Кількість кредитів – 4,5

 • Загальна кількість годин – 162

 • Кількість годин на тиждень – 2, з них – 2 години лекцій на тиждень

 • Статус курсу – дисципліна професійної та практичної підготовки

 • Семестр, в якому читається – 9,10

Мета вивчення дисципліни – закласти основи знань з теорії та практики сучасного природокористування, показати необхідність екологізації всіх сфер життя людства, розкрити географічну і соціально-економічну суть понять “природні ресурси” та “ природокористування”, їх значення для формування наукового світогляду майбутніх магістрів - екологів.

Компетенції

Знати: основні проблеми використання різних видів ресурсів у світі та в Укрїні. Теоретичні і практичні питання розвитку сучасних підходів в оптимізації природокористування.

^ Уміти: використовувати набуті знання у практичній роботі по захисту оточуючого природного середовища та підвищення його якості.

Розуміти: місце та роль сучасних концепцій оптимізації природокористування у вирішенні проблем сталого розвитку, взаємодії суспільства та природи, їх філософські та загальнонаукові основи.

^ Головними завданнями курсу є наступні:

- закріпити теоретичні і практичні навички прийняття управлінських рішень різних рівнів щодо оптимізації природокористування різних галузей народного господарства. .

 • Кількість годин, відведених на: лекції - 34 , самостійна робота студентів – 128

 • Форми і методи навчання: лекції, самостійна робота.

 • Вид підсумкового контролю – екзамен2. структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни

«Сучасні концепції та оптимізація природокористування»


Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види

діяльності

і поточного

контролю

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів

за ІНДЗ

Всього балів

за НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

34


5

6

7

8

9

10

11

12

Змістовний модуль 1


Знати екологічні проблеми , концепція оптимізація природокористування

Розуміти необхідність управління процессами природокористування, загострення екологічних проблем

^ НЕ 1.1. (Лекція)

Сучасні концепції оптимізації природокористування


Самостійна робота

Методологічні аспекти оптимізації природокористування.


Необхідність управління процесами природокористування на сучасному етапі в зв‘язку із загостренням екологічних проблем. Місце курсу в системі навчальних дисциплін. Поняття “концепції природокористування”, “оптимізації природокористування
2


10Усне опитування
4

^ Знати природні ресурси, їх класифікація, природні умови, навколишнє середовище

Розуміти роль природних ресурсів у розвитку виробників.

^ НЕ 1.2. (Лекція)

Природні ресурси та їх класифікація.


Самостійна робота

Класифікація природних ресурсів за різними ознакамиПриродні ресурси як чинник розвитку суспільного виробництва. Поняття “природні ресурси”, ”природні умови”, “навколишнє середовище”, його головні функції. Класифікація природних ресурсів за різними ознаками. Загальні поняття про деякі групи природних ресурсів

2


8

Конспект лекції


^ Знати принципи природокористування

Розуміти еколого безпечний розвиток

НЕ 1.3. (Лекція)

Принципи природокористування.

Загальні принципи природокористування та їх еволюція.

^ Самостійна робота

Принципи екологобезпечного розвиткуСуть соціоекологічного принципу природокористування ( принципи раціонального природокористування). Принципи екологобезпечного розвитку

2


9Конспект лекції


^ Знати Створення правової основи екологічного природокористування


Розуміти Важливість екологічних цілей в економіці й політиці

НЕ 1.4. (Лекція )

Концепції сучасного природокористування в Україні.


^ Самостійна робота

Законодавче забезпечення раціонального природокористування


Важливість екологічних цілей в економіці й політиці. Створення правової основи екологічного природокористування. Економія ресурсів як нагальне завдання раціонального природокористування. Необхідність економічної відповідальності підприємств за забруднення навколишнього середовища. Державна екологічна експертиза. Екологізація освіти як необхідна передумова запровадження екологічно чистого природокористування


4


10Конспект лекції


^ Знати підвищення ефективності використання земель.

Розуміти систему ведення сільськогосподарського виробництва.

НЕ 1.5. (Лекція)

Теоретичні передумови оптимізації використання і охорони земель.


^ Самостійна робота

Екологічні аспекти оптимізації землекористування

.

Вдосконалення використання земельних ресурсів. Наукові основи збереження і відновлення родючості грунтів. Роль водно-земельної меліорації.

2


10Усне опитування


Конспект
4

^ Знати Основні еколого-деструктивні чинники впливу аграрного виробництва на довкілля.


Розуміти Шляхи оптимізації сільськогосподарського природокористування

НЕ 1.6. (Лекція )

Концепції сталого природокористування в сільськогосподарському виробництві.


^ Самостійна робота

Перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва


Загальна характеристика аграрного виробництва і його еколого-економічні проблеми. Основні еколого-деструктивні чинники впливу аграрного виробництва на довкілля. Шляхи оптимізації сільськогосподарського природокористування


4


9Конспект лекції4^

Модульний

контроль №1
Модульна контрольна робота10
Всього за ЗМ-1

16
56
34

Змістовний модуль 2


^ Знати Роль водних ресурсів в розвитку продуктивних сил.

Розуміти оптимізація

водокоистування

НЕ 2.1. (Лекція)

Оптимізація водокористування


^ Самостійна робота

Опрацювати матеріали про забезпеченість людства основними видами ресурсів

Загальна характеристика води як важливого природного ресурсу. Поняття водокористуання, раціональне і нераціональне водокористування. Стан водокористування в різних країнах світу.


2


10Конспект лекції


^ Знати Управління у галузі охорони та використання надр.

Розуміти Компетенцію різних гілок влади у галузі регулювання використання надр.

^ НЕ 2.2. (Лекція)

Оптимізація надрокористування.


Самостійна робота

Надання надр у користування


Загальна характеристика надр України. Компетенція різних гілок влади у галузі регулювання використання надр. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин. Економічний механізм забезпечення управління у галузі охорони і використання надр.


2


10Конспект лекції
4

^ Знати Проблеми утворення відходів.

Розуміти Повноваження і відповідальність у сфері поводження з відходами.

НЕ 2.3. (Лекція)

Забезпечення інтегрованого менеджменту відходів.


^ Самостійна робота

Законодавча база поводження з відходами. Державні і галузеві програми у сфері поводження з відходами.


Проблеми утворення відходів .Звязок накопичення відходів з раціональним використанням природних ресурсів. Політика регулювання використання відходів, як вторинних ресурсів. Економічні важелі стимулювання. Роль територіальних громад в сфері поводження з відходами.

4


10
Усне опитування4

^ Знати Управління й моніторинг лісів

Рекреаційне лісокористування.

Розуміти Основні складові лісового природокористування

НЕ 2.4. (Лекція )

Оптимізація лісокористування.


^ Самостійна робота

Шляхи підвищення деревної продуктивності та захисності лісів.


Загальна характеристика лісових ресурсів і лісового природокористування. Основні складові лісового природокористування. Лісохімічне користування лісами та його екологічні наслідки. Рекреаційне лісокористування. Захист і охорона лісів. Управління й моніторинг лісів

4


10Конспект лекції4

^ Знати принципи створення природозаповідного фонду.

Розуміти Зміст та визначення заповідної справи.

НЕ 2.5. (Лекція)


Роль заповідна справи у відновленні природних комплексів і їх компонентів.


^ Самостійна робота

Наукові засади заповідної справи.


Організаційно-правові засади заповідної справи в Україні, структура природно-заповідного фонду. Території та об’єкти природно-заповідного фонду як елементи національної екомережі.

2


10

Конспект лекції2

^ Знати Галузеве природокористування

Розуміти

Роль природних ресурсів у розвитку продуктивних сил

НЕ 2.6. (Лекція)

Ресурсоємність виробництва і принципи використання ресурсів.


^ Самостійна робота

Проблеми раціонального використання природних ресурсів і ресурсозбереження.Поняття про ресурсозабезпеченність і ресурсоємність виробництва. Ресурсозберігаюча функція НТП. Ресурсозбереження та його основні показники. Основні причини відставання в ресурсозбереженні та шляхи економії природних ресурсів

2


10Конспект лекції4

^ Знати

Негативні тенденції розвитку економіки України та екологічні проблеми, викликані ними.

Розуміти . Екологічна політика України на сучасному етапі та її завдання в світлі концепції сталого. розвиткуНЕ 2.7. (Лекція )

Екологічні проблеми України та екологічна політика.


^ Самостійна робота

Шляхи збалансованого розвитку природокористуваня в світлі концепції сталого розвитку


Негативні тенденції розвитку економіки України та екологічні проблеми, викликані ними. Екологічна політика України на сучасному етапі та її завдання в світлі концепції сталого розвитку.


2


12Конспект лекції4Модульний


контроль №2Модульна контрольна робота10


Всього за ЗМ-2


18
7636^

Модульний контроль (підсумковий)
Підсумкова контрольна робота30Всього

34
128
100Тематичний план№ п/п

Теми

1

Вступ. Знайомство з літературою

2

Взаємодія суспільства і природи .

3

Людство як цілісне глобальне явище.

4

Принципи природокористування

5

Поняття оптимізації природокористування

6

Природні ресурси та їх класифікація

7

Ресурсоємність виробництва і принципи використання ресурсів.

8

Використання людством біосфери

9

Оптимізація водокористування.

10

Галузеве природокористуванння

11

Оптимізація розміщення промислових підприємств, міст

12

Енергетика, її стан, вплив на природу та перспективи розвитку

13

Природокористування у видобувній промисловості

14

Концепції сталого природокористування в сільськогосподарському виробництві.

15

Оптимізація лісокористування

16

Концепції сучасного природокористування в Україні.

17

Екологічні проблеми України та екологічна політика

№ п/п

Теми лекцій

1

Сучасні концепції оптимізації природокористування2

Природні ресурси та їх класифікація.


3

Принципи природокористування.

Загальні принципи природокористування та їх еволюція.


4

Концепції сучасного природокористування в Україні.5

Теоретичні передумови оптимізації використання і охорони земель

6.

Концепції сталого природокористування в сільськогосподарському виробництві.7.

Оптимізація водокористування


8.

Оптимізація надрокористування.


9.

Забезпечення інтегрованого менеджменту відходів.10.

Оптимізація лісокористування.


11

Роль заповідна справи у відновленні природних комплексів і їх компонентів12

Ресурсоємність виробництва і принципи використання ресурсів.13

Екологічні проблеми України та екологічна політика.

Перелік завдань для самостійної роботи
^

Назва завдання


1


2


3


4

5


6.


7


8


9


10

11

12


13


Методологічні аспекти оптимізації природокористування.


Класифікація природних ресурсів за різними ознаками

Принципи екологобезпечного розвитку

Законодавче забезпечення раціонального природокористування

Екологічні аспекти оптимізації землекористування


Перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва


Опрацювати матеріали про забезпеченість людства основними видами ресурсів

Надання надр у користування


Законодавча база поводження з відходами. Державні і галузеві програми у сфері поводження з відходами.


Шляхи підвищення деревної продуктивності та захисності лісів.

Наукові засади заповідної справи.

Проблеми раціонального використання природних ресурсів і ресурсозбереження.

Шляхи збалансованого розвитку природокористуваня в світлі концепції сталого розвитку
Список літератури

 1. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация.–М: Мысль, 1988.– 397 с.

 2. Барановський В. До концепції переходу України на модель сталого розвитку// Економ. України .–2001.–№7.–С.27-31.

 3. Барановський В. Екологічна ситуація в України //Економіка України.– 1998.– № 8.– С. 14-23.

 4. Данилишин Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні //Економіка України.– 1994.– №11.– С. 59-62.

 5. Дрейер О.К., Лось В.А. Развивающийся мир и экологические проблемы.– М: Знание, 1991.–64 с.

 6. Іванух Р. Екологізація розвитку продуктивних сил України //Економ. України.– 1992.– № 10.– С.24-33.

 7. Крачило М.П. Основи екології, та економіка природокористування.–Київ: Крамар, 1998.–170 с.

 8. Кукушкин Г.О. О некоторых вопросах экономического механизма природопользования //Экономика.– 1993.– №1.– С.92-96.

 9. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу.–К.:Лібра,1996.–328 с.

 10. Національна доповідь України “Навколишнє середовище і розвиток” у Ріо-де-Жанейро.–К.: Час, 1992.– 42 с.

 11. Попова О.Л. Еколого-економічні проблеми сталого природокористування в аграрній сфері // Економіука АПК.–2000.–№11.–С.57-63.

 12. Природокористування: методологічні та соціальні проблеми оптимізації.- К.: Наук. думка, 1992.– 140 с.

 13. Реймерс В.П. Природопользование.- М.: Мысль,1990.–638 с.

 14. Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природопользования.– Одесса: Астропринт, 1996.–392 с.

 15. Швиденко А.Й. Складові лісового природокористування: Методичні поради.– Чернівці: Рута, 1998.–40 с.

 16. Швиденко А.Й., ДаніловаО.М., Кібич І.В. Концепції сучасного природокористування: Навчальний посібник.– Чернівці: Рута, 1999.–84 с.

 17. Шевчук В.Я. Еколого-економічний підхід до проблем природокористуванння і охорони навколишнього середовища // Укр. геогр. журнал.– 1997.– № 2.– С. 3-9.

 18. Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов / Под ред. проф. Э.В. Гирусова.-М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.–455 с.
Модуль 1


 1. Екологічні проблеми природокористування.

 2. Поняття «Концепції природокористування», «Оптимізація природокористування».

 3. Методологічні аспекти оптимізації природокористування.

 4. Поняття «Природні ресурси» і «Природні умови». Класифікація природних ресурсів.

 5. Принципи природокористування .

 6. Принципи еколого-безпечного розвитку.

 7. Сутність природокористування як системи діяльності.

 8. Концепції сучасного природокористування в Україні.

 9. Правова основа екологічного природокористування.

 10. Роль екологічної освіти в запровадженні екологічно чистого природокористування.

 11. Економічна відповідальність за забруднення навколишнього природного середовища.

 12. Передумови оптимізації використання і охорони земель.

 13. Наукові основи збереження і відновлення родючості грунтів.

 14. Екологічні аспекти оптимізації землекористування.

 15. Еколого-реструктивні чинники впливу аграрного виробництва на довкілля.

16.Концепції сталого природокористування в сільськогосподарському виробництві.

17.Еколого-економічні проблеми аграрного виробництва.

18.Шляхи оптимізації сільськогосподарського природокористування.

19.Перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва.

20.Суть еколого-економічного принципу природокористування.

21.Концепції природокористування в різні історичні часи в зв’язку з основними етапами взаємодії суспільства й природи.


Модуль 2 1. Загальна характеристика надр України.

 2. Екологічна політика України на сучасному етапі.

 3. Глобальні екологічні проблеми та шляхи їх усунення.

 4. Економічний механізм забезпечення управління в галузі охорони і використання надр.

 5. Водокористування та його проблеми.

 6. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин.

 7. Характеристика води як природного ресурсу і її використання людством.

 8. Еколого-функціональне користування лісами та йог значення для людини.

 9. Проблеми утворення відходів, зв'язок з раціональним використанням природних ресурсів.

 10. Основні етапи взаємодії людства і природи та їх особливості.

 11. Принципи створення природно-заповідного фонду.

 12. Принципи еколого-безпечного розвитку.

 13. Біосферне прижиттєве користування лісами.

 14. Побічні види лісового природокористування..

 15. Основні складові лісового природокористування.

 16. Екологічні проблеми України.

 17. Рекреаційні ресурси та їх характеристика.

 18. Напрямки галузевого природокористування.

 19. Концепція сталого розвитку, її основні положення.

 20. Класифікація природних ресурсів за функціонально-компонентним типом.

 21. Негативні тенденції економічного розвитку України та екологічні проблеми, викликані ними.

 22. Відновлення лісових ресурсів як найважливіша складова лісокористування, її концепції.

 23. Поняття про національну екомережу..

 24. Основні етапи взаємодії суспільства і природи та екологічні наслідки на цих етапах.

 25. Ресурсоемність виробництва.

 26. Принципи використання природних ресурсів.Підсумковий модуль

1.Екологічні проблеми природокористування.

2. Поняття «Концепції природокористування», «Оптимізація природокористування».

3. Методологічні аспекти оптимізації природокористування.

4. Поняття «Природні ресурси» і «Природні умови». Класифікація природних ресурсів.

5. Принципи природокористування .

6. Принципи еколого-безпечного розвитку.

7. Сутність природокористування як системи діяльності.

8. Концепції сучасного природокористування в Україні.

9. Правова основа екологічного природокористування.

10.Роль екологічної освіти в запровадженні екологічно чистого природоко ристування.

11.Економічна відповідальність за забруднення навколишнього природного середовища.

12.Передумови оптимізації використання і охорони земель.

13.Наукові основи збереження і відновлення родючості грунтів.

14.Екологічні аспекти оптимізації землекористування.

15.Еколого-реструктивні чинники впливу аграрного виробництва на довкілля.

16.Концепції сталого природокористування в сільськогосподарському виробництві.

17.Еколого-економічні проблеми аграрного виробництва.

18.Шляхи оптимізації сільськогосподарського природокористування.

19.Перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва.

20.Суть еколого-економічного принципу природокористування.

21.Концепції природокористування в різні історичні часи в зв’язку з основними етапами взаємодії суспільства й природи.

22.Загальна характеристика надр України.

23.Екологічна політика України на сучасному етапі.

24.Глобальні екологічні проблеми та шляхи їх усунення.

25. Економічний механізм забезпечення управління в галузі охорони і використання надр.

26.Водокористування та його проблеми.

 1. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин.

 2. Характеристика води як природного ресурсу і її використання людством.

 3. Еколого-функціональне користування лісами та йог значення для людини.

 4. Проблеми утворення відходів, зв'язок з раціональним використанням природних ресурсів.

 5. Основні етапи взаємодії людства і природи та їх особливості.

 6. Принципи створення природно-заповідного фонду.

 7. Принципи еколого-безпечного розвитку.

 8. Біосферне прижиттєве користування лісами.

 9. Побічні види лісового природокористування..

 10. Основні складові лісового природокористування.

 11. Екологічні проблеми України.

 12. Рекреаційні ресурси та їх характеристика.

 13. Напрямки галузевого природокористування.

 14. Концепція сталого розвитку, її основні положення.

 15. Класифікація природних ресурсів за функціонально-компонентним типом.

 16. Негативні тенденції економічного розвитку України та екологічні проблеми, викликані ними.

 17. Відновлення лісових ресурсів як найважливіша складова лісокористування, її концепції.

 18. Поняття про національну екомережу..

 19. Основні етапи взаємодії суспільства і природи та екологічні наслідки на цих етапах.

 20. Ресурсоемність виробництва.

 21. Принципи використання природних ресурсів.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка у 90-100 балів (А, 5 – відмінно) виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу сучасні концепції оптимізації природокористування. Розуміє та змістовно викладає основну мету та завдання курсу, демонструє розуміння та набуті практичні знання у виявленні взаємозв’язків між джерелами забруднювання природного середовища та об’єктами, на які вони діють, а також вдосконалення знань щодо організації системи управління природоохоронною діяльністю. Використовує необхідну термінологію та демонструє чітке розуміння екологічних проблем, вміло визначає причини та можливі наслідки їх прояву. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. Індивідуальне завдання виконане у повному обсязі.

Оцінка у 82-89 балів (В, 4 – добре) виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу сучасні концепції оптимізації природокористування. Студент розуміє та змістовно викладає основну мету та завдання концепції оптимізації природокористування, демонструє розуміння та набуті прак­тичні навички під час вивчення дисципліни. Використовує необхідну термінологію та демонструє розуміння екологічних проблем, добре визначає причини та можливі наслідки їх прояву. У відповіді наявні незначні неточності, що несуттєво впливають на рівень знань. Індивідуальне завдання виконане у повному обсязі.

Оцінка у 75-81 балів (С, 4 – добре) виставляється у випадку, коли студент добре і у належному обсязі володіє програмним матеріалом курсу сучасні концепції оптимізації природокористування. Студент розуміє і викладає основну мету та завдання концепції оптимізації природокористування., демонструє розуміння та набуті прак­тичні навички під час вивчення дисципліни. Використовує потрібну термінологію та демонструє розуміння екологічних проблем, добре визначає причини та можливі наслідки їх прояву. Відповідь містить помилки, котрі студент виправляє з допомогою викладача. Індивідуальне завдання виконане у достатньому обсязі.

Оцінка у 69-74 балів (D, 3 – задовільно) виставляється у випадку, коли студент задовільно і у достатньому обсязі володіє програмним матеріалом курсу сучасні концепції оптимізації природокористування. Студент лише відтворює основну мету та завдання концепції оптимізації природокористування, демонструє часткове розуміння та окремі набуті прак­тичні навички під час вивчення дисципліни. Використовує мінімальну кількість термінів та виявляє обмежене розуміння екологічних проблем, не може самостійно визначити причини та можливі наслідки їх впливу. Відповідь містить значні помилки. Практичні завдання виконуються загалом методично правильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Індивідуальне завдання виконане у мінімальному обсязі. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

Оцінка у 60-68 балів (Е, 3 - задовільно) виставляється у випадку, коли студент задовільно і у достатньому обсязі володіє програмним матеріалом курсу сучасні концепції оптимізації природокористування. Студент володіє лише мінімальним рівнем знань та практичних навичок з дисципліни. Здатен лише відтворювати матеріал, без чіткого розуміння змісту. Не використовує необхідної термінології, не здатен аналізувати та робити логічні висновки. Індивідуальне завдання виконане у мінімальному обсязі. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

Оцінка у 35-59 балів (FX, 2 – незадовільно з можливістю повторного складання) виставляється, коли студент незадовільно володіє програмним матеріалом курсу сучасні концепції оптимізації природокористування. Може назвати лише мету та завдання концепції оптимізації природокористування. Не володіє необхідними знаннями та практичними навичками для виконання майбутніх фахових функцій.

Оцінка у 1-34 бали (F, 2 – незадовільно з обов’язковим повторним курсом) виставляється, коли студент не розуміє елементарних понять з дисципліни сучасні концепції оптимізації природокористування.


Програми навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр»

8.070801 Початкове навчання

^ «СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

162 год. (4,5 кредити)

Мета викладання дисципліни: закласти основи знань з теорії та практики сучасного природокористування, показати необхідність екологізації всіх сфер життя людства, розкрити географічну і соціально-економічну суть понять «природні ресурси» та «природокористування», їх значення для формування наукового світогляду майбутніх магістрів – екологів.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про сутність сучасних концепцій природокористування, як науки навчальної дисципліни в системі підготовки екологів: особливості та вимоги до створення навчально-методичного забезпечення курсу «СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» в умовах вищої школи; теоретичні основи щодо організації навчального процесу при викладенні «Сучасної концепції оптимізації природокористування»; шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення дисципліни; уміння підбирати на основі аналізу зміст лекційного чи семестрового заняття з курсу « Сучасні концепції оптимізації природокостування»; розробляти структуру лекційних занять та семестрових занять з курсу « Сучасні концепції оптимізації природокостування».

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями.

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

НЕ 1.1. Сучасні концепції оптимізації природокористування

Анліз необхідністі управління процесами природокористування на сучасному етапі в зв‘язку із загостренням екологічних проблем. Місце курсу в системі навчальних дисциплін. Поняття “концепції природокористування”, «оптимізації природокористування».

^ НЕ 1.2. Природні ресурси та їх класифікація

Природні ресурси як чинник розвитку суспільного виробництва. Поняття “природні ресурси”, ”природні умови”, “навколишнє середовище”, його головні функції. Класифікація природних ресурсів за різними ознаками. Загальні поняття про деякі групи природних ресурсів

^ НЕ 1.3. Принципи природокористування. Загальні принципи природокористування та їх еволюція.

Суть соціо-екологічного принципу природокористування ( принципи раціонального природокористування). Принципи екологобезпечного розвитку

^ НЕ 1.4. Принципи природокористування. Загальні принципи природокористування та їх еволюція.

Важливість екологічних цілей в економіці й політиці. Створення правової основи екологічного природокористування. Економія ресурсів як нагальне завдання раціонального природокористування. Необхідність економічної відповідальності підприємств за забруднення навколишнього середовища. Державна екологічна експертиза. Екологізація освіти як необхідна передумова запровадження екологічно чистого природокористування

^ НЕ 1.5. Теоретичні передумови оптимізації використання і охорони земель.

Вдосконалення використання земельних ресурсів. Наукові основи збереження і відновлення родючості грунтів. Роль водно-земельної меліорації.

^ НЕ 1.6. Концепції сталого природокористування в сільськогосподарському виробництві.

Концепції сталого природокористування в сільськогосподарському виробництві.

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

НЕ 2.1. Оптимізація водокористування

Загальна характеристика води як важливого природного ресурсу. Поняття водокористуання, раціональне і нераціональне водокористування. Стан водокористування в різних країнах світу

^ НЕ 2.2. Оптимізація надрокористування.

Загальна характеристика надр України. Компетенція різних гілок влади у галузі регулювання використання надр. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин. Економічний механізм забезпечення управління у галузі охорони і використання надр.

^ НЕ 2.3. Забезпечення інтегрованого менеджменту відходів.

Проблеми утворення відходів .Зв'язок накопичення відходів з раціональним використанням природних ресурсів. Політика регулювання використання відходів, як вторинних ресурсів. Економічні важелі стимулювання. Роль територіальних громад в сфері поводження з відходами. Зв'язок накопичення відходів з раціональним використанням природних ресурсів. Політика регулювання використання відходів, як вторинних ресурсів. Економічні важелі стимулювання. Роль територіальних громад в сфері поводження з відходами.

^ НЕ 2.4. Оптимізація лісокористування

Загальна характеристика лісових ресурсів і лісового природокористування. Основні складові лісового природокористування. Лісохімічне користування лісами та його екологічні наслідки. Рекреаційне лісокористування. Захист і охорона лісів. Управління й моніторинг лісів

^ НЕ 2.5. Роль заповідна справи у відновленні природних комплексів і їх компонентів.

Організаційно-правові засади заповідної справи в Україні, структура природно-заповідного фонду. Території та об’єкти природно-заповідного фонду як елементи національної екомережі.

^ НЕ 2.6. Ресурсоємність виробництва і принципи використання ресурсів.

Поняття про ресурсозабезпеченність і ресурсоємність виробництва. Ресурсозберігаюча функція НТП. Ресурсозбереження та його основні показники. Основні причини відставання в ресурсозбереженні та шляхи економії природних ресурсів

НЕ 2.7. Екологічні проблеми України та екологічна політика.

Негативні тенденції розвитку економіки України та екологічні проблеми, викликані ними. Екологічна політика України на сучасному етапі та її завдання в світлі концепції сталого розвитку.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи